Article - Karyo Hliso
Yusuf Begtas:


ܬܰܘ ܠܘܳܬܝ ܘܐܶܢܐ ܐܰܢܝܼܚܟܘܢ!

ܝܰܘܣܶܦ ܒܶܓܬܰܫ

 

ܬܰܘ ܠܘܳܬܝ ܘܐܶܢܐ ܐܰܢܝܼܚܟܘܢ!

ܫܐܝܼܠܘܼܬܳܐ ܘܰܡܫܰܐܠܘܼܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܫܟܺܝܼܚܳܐ ܒܰܩܪܳܝܬܳܐ ܗܳܕܐ ܦܳܣܝܼܩܳܝܬܐ ܕܰܩܛܝܼܦܳܐ ܘܰܠܩܝܼܛܳܐ ܡܼܢ ܡܶܠܬܳܐ ܡܰܚܝܳܢܝܼܬܳܐ ܕܐܳܡܪܳܐ: «ܬܰܘ ܠܘܳܬܝ܆ ܟܠܟܘܢ ܠܐܝ̈ܐ܆ ܘܰܫܩܺܝ̈ܠܰܝ ܡܰܘ̈ܒܠܐ ܘܐܶܢܐ ܐܰܢܝܼܚܟܘܢ. ܫܩܘܿܠܘ ܢܝܪܝ ܥܠܰܝܟܘܢ܆ ܘܝܺܠܰܦܘ ܡܶܢܝ ܕܢܺܝܼܚ ܐ̱ܢܐ. ܘܡܰܟܺܝܟ ܐ̱ܢܐ ܒܠܶܒܝ. ܘܡܶܫܟܚܝܼܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܢܝܳܚܐ ܠܢܦ̈ܫܳܬܟܘܢ. ܢܺܝܪܝ ܓܝܪ ܒܰܣܝܼܡ ܗ̱ܘ ܘܡܰܘܒܰܠܝ ܩܰܠܝܼܠܐ ܗ̱ܝ»  (ܡܬܝ. 11: 28-30) [1].

ܡܰܛܡܘܼܪ̈ܝܳܬܐ ܣܰܟܘܼܠܬܳܢ̈ܳܝܬܳܐ ܕܰܩܪܳܝܬܐ ܗܳܕܐ ܪ̈ܳܡܙܳܢ ܠܰܒܗܝܼܠܘܼܬܐ ܘܚܺܐܪܘܼܬܐ ܓܰܘܳܝܬܳܐ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܗܿܘ ܕܰܟܡܳܐ ܕܡܶܬܟܰܢܰܫ ܗܘܼ ܒܗ ܝܰܬܝܼܪ ܩܳܢܐ ܦܫܝܼܛܘܼܬܐ ܘܩܰܠܘܼܠܘܼܬܐ [2] ܒܓܰܘܶܗ. ܘܥܳܫܢܳܐ ܦܳܪܘܿܫܘܼܬܗ ܕܚܰܘܣܳܢܐ. ܘܝܳܪܒܳܐ ܡܰܕܪܟܳܢܘܼܬܗ. ܒܕ ܐܝܟ ܕܐܰܡܝܪ: «ܡܼܢ ܝܘܼܩܪܐ ܕܡܰܛܳܠܳܐ [3] ܕܚܰܘ̈ܒܶܐ ܚܳܫ̈ܟܳܢ ܥܰܝ̈ܢܰܝ ܡܰܕܥܳܐ ܡܼܢ ܒܘܼܝܳܢܐ.» ܐܰܝܢܐ ܗ̱ܘ ܝܘܼܠܦܢܐ ܕܰܡܥܰܠܰܝ ܘܰܚܠܝܼܡ ܡܼܢ ܗܳܢܐ. ܘܐܰܝܢܐ ܗ̱ܘ ܛܰܥܡܳܐ ܕܰܡܡܰܕܰܟ ܘܒܰܣܺܝܼܡ ܡܼܢ ܗܳܢܐ. ܐܰܝܢܐ ܗ̱ܘ ܚܘܼܒܳܐ ܕܚܰܬܺܝܼܬ ܘܪܝܼܫܳܝ ܡܼܢ ܗܳܢܐ.....!

ܒܳܣܡܳܐ ܕܐܶܒܕܘܿܪ ܘܐܶܦܪܘܿܣ ܬܘܼܩܦܳܐ [4] ܕܰܛܡܝܼܪ ܒܛܶܟܢ̈ܝ «ܢܺܝܼܚܘܼܬܳܐ ܘܒܰܣܝܼܡܘܼܬܳܐ». ܕܒܗܘܢ ܡܬܶܩܪܶܝܢܰܢ ܕܢܶܫܩܘܿܠ ܢܺܝܼܪܗ ܠܡܶܬܕܰܡܳܝܘܼ ܒܰܡܫܝܼܚܐ. ܕܠܐ ܢܶܗܘܐ ܡܼܢ ܗܿܢܘܢ ܕܝܳܕܥܺܝܼܢ ܠܡܶܠܬܳܐ ܒܪܰܡ ܠܐ ܥܳܡܩܺܝܼܢ ܒܣܘܼܟܳܠܐ. ܘܟܕ ܠܐ ܥܳܡܩܺܝܼܢ ܠܐ ܡܶܣܬܰܟܠܺܝܼܢ ܠܡܶܠܬܳܐ ܘܐܳܦܠܐ ܠܣܘܼܟܳܠܐ. ܘܐܶܢܐ ܡܗܰܝܡܶܢ ܐ̱ܢܐ ܕܪܳܒܝܳܐ ܝܕܰܥܬܰܢ ܘܒܳܣܡܳܐ ܬܰܪܥܝܼܬܰܢ ܘܝܳܗܒܳܐ ܦܺܐܪ̈ܐ ܟܕ ܥܳܡܩܺܝܼܢܢ ܒܩܰܛܝܼܢܘܼܬ ܚܘܼ̈ܟܳܡܰܝܗܘܢ ܝܘܼܠܦ̈ܳܢܳܝܐ ܘܐܳܣܝ̈ܘܼܬܳܢܝܐ ܘܰܟܢܘܼܫ̈ܝܳܝܐ. ܘܒܰܕܡܘܬ ܬܐܡ̈ܐ ܐܢܘܢ ܕܡܶܬܬܰܪܣܝܢ ܡܼܢ ܚܕܕ̈ܐ. ܘܡܼܢ ܗܘܼ ܟܕ ܗ̱ܘ ܫܘܼܡܢܳܐ ܕܰܡܠܘ̈ܐܐ ܙܘܼܡ̈ܳܝܐ. ܡܛܠܗܕܐ ܩܫܳܥܳܐ [5] ܡܰܠܝܳܐ ܡܬܚܰܫܒܺܝܼܢ ܒܩܘܼܝܳܡܐ ܘܪܘܼܒܳܝܐ ܕܢܰܦܫܳܐ ܘܫܘܼܘܫܳܛܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫܘܼܬܳܐ. ܘܬܰܩܢܘܼܬܐ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ ܒܚܰܘܓܳܐ ܡܣܰܩܕܳܢܐ ܕܦܘܼܠܚܳܢܳܐ ܘܫܘܼܠܚܳܢܳܐ ܥܳܠܡܳܢܳܝܐ. ܒܕ ܐܰܟܡܐ ܕܐܡܿܪ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܦܪܝܡ: «ܐܰܣܺܝܼܪܺܝܼܢܢ ܘܰܡܢܳܚܺܝܼܢܢ. ܦܟܺܝܪܺܝܼܢܢ ܘܰܚܬܺܝܼܪܺܝܢܢ. ܫܰܠܝܼܛܐ ܗ̱ܝ ܚܐܪܘܼܬܰܢ ܕܐܰܣܘܪ̈ܝܗܿ [6] ܬܶܦܣܘܿܩ ܡܢܗܿ. ܠܢ ܗ̱ܝ ܡܬܒܰܥܝܳܐ ܕܢܶܗܘܐ ܣܳܢ̈ܐܐ ܠܰܚܛܝܼܬܐ. ܘܢܶܩܛܘܿܠ ܥܰܘܠܐ ܕܩܰܛܠܰܢ ܒܣܰܝܦܐ ܕܕܰܟܝܘܼܬ ܪܶܥܝܳܢܢ. ܘܢܶܫܕܐ ܡܶܢܰܢ ܟܠ ܝܘܼܩܪ̈ܺܝܢ ܡܛܰܒܥ̈ܳܢܐ ܕܫܰܦܝܪ̈ܳܬܐ. ܘܢܶܠܒܰܫ ܙܰܝܢܐ ܪܘܼܚܳܢܐ ܠܘܼܩܒܰܠ ܚܰܫ̈ܐ ܡܕܰܘ̈ܕܳܢܐ.» 

ܠܫܢܐܝܬ ܡܿܢ ܢܝܼܚܘܬܐ܆ ܡܬܦܰܫܩܐ ܒܰܣܝܼܡܘܼܬܐ ܘܫܰܠܝܘܼܬܐ ܘܰܒܗܝܼܠܘܼܬܐ. ܘܒܰܣܝܼܡܘܼܬܐ ܕܝܢ܆ ܗܰܢܝܐܘܼܬܐ ܕܠܺܝܼܦܳܐ ܒܚܰܕܘܼܬܐ. ܘܐܰܝܟܰܢܳܝܘܼܬܐ ܚܘܼܠܡܳܢܳܝܬܐ ܐܰܡܝܼܢܬܳܐ. ܘܛܳܒܘܼܬ ܨܒܝܳܢܐ ܟܝܳܢܳܝܳܐ ܕܛܳܒܬܐ. ܘܰܟܢܝܼܟܘܼܬܐ ܘܢܺܝܼܚܘܼܬܐ ܡܶܬܦܰܫܩܐ. ܘܩܶܨܰܬ ܡܰܥܒܕܳܢܘܼܬܐ ܪܰܒܬܳܐ ܕܫܳܒܩܺܝܼܢ ܒܓܘܼܫܡܳܐ ܘܬܘܼܩܳܢܐ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ ܒܰܙܒܰܢ ܟܶܣܦܳܐ ܪܰܒܐ ܡܶܬܬܰܦܩ ܒܰܒܥܳܬܗܘܢ. ܕܐܙܠ̱ܝܼܢ ܓܝܪ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܐ ܠܕܘ̈ܟܝܳܬܐ ܪ̈ܰܚܝܼܩܳܬܐ ܒܰܒܥܳܬ ܚܘܼܠܡܢܐ ܕܫܘܼ̈ܟܳܢܝܗܘܢ ܗܰܘܢܳܢ̈ܝܐ ܘܪ̈ܘܼܚܳܢܳܝܐ.          

ܚܝ̈ܐ ܡܿܢ ܡܬܬܟܝܼܢܺܝܼܢ ܠܦܘܬ ܛܘܼܟܳܣܐ ܘܬܘܼܩܳܢܐ ܕܫܪܪܐ ܪܰܒܐ -(ܕܰܡܫܝܼܚܳܐ)- ܗܢܐ ܕܡܰܢܗܪ ܥܰܡܘ̈ܛܳܬܐ ܘܩܳܦܶܠ ܚܶܫܘ̈ܟܳܬܐ. ܕܒܰܡܩܰܕܡܘܼܬ ܝܕܰܥܬܗ ܝܳܕܥ ܗ̱ܘܐ ܕܒܶܠܥܰܕܘܗܝ ܡܳܝܛܝܼܢܢ ܘܫܳܪܥܝܼܢܢ ܘܢܳܦܠܝܼܢܢ. ܘܡܶܬܚܰܒܠ ܘܡܶܬܢܰܘܰܠ ܚܘܼܠܡܳܢܢ. ܘܠܐ ܡܨܝܢܢ ܕܢܶܛܥܰܢ ܛܰܥܢܳܐ ܕܥܳܠܡܳܐ ܝܰܨܪܳܢܳܐ ܘܚܰܫܳܢܳܐ. ܡܶܛܠܗܳܕܐ ܩܪܳܝܬܳܐ «ܕܬܰܘ ܠܘܳܬܝ ܘܐܶܢܐ ܐܰܢܺܝܼܚܟܘܢ» ܡܛܠܬܢ ܗ̱ܝ ܚܢܰܢ ܗܿܢܘܢ ܕܚܳܐܝܢܢ ܒܝܢܬ ܡܰܚ̈ܫܘܼܠܐ ܙܩܝ̈ܦܐ ܕܗܰܦܟ̈ܝܳܬܐ ܘܣܰܩܘܼ̈ܒܠܳܝܳܬܐ ܕܥܳܠܡܐ: ܕܚܰܝܳܒܝܼܢܢ ܕܢܶܦܠܘܿܚ ܘܢܶܫܬܰܘܫܰܛ ܒܗ ܡܛܠ ܢܝܼ̈ܫܶܐ ܦܪ̈ܺܝܼܫܶܐ ܟܕ ܠܐ ܡܶܬܕܰܡܝܢܢ ܒܗ. ܒܪܡ ܒܥܳܬܐ ܗܕܐ ܠܐ ܟܳܫܪܳܐ܆ ܘܐܳܦܠܐ ܢܳܨܚܳܐ ܐܠܐ ܕܢܶܥܩܘܿܪ ܗܰܦܟ̈ܝܳܬܐ ܘܣܰܩܘܼ̈ܒܠܳܝܬܐ ܡܼܢ ܐܰܪܥܐ ܕܠܶܒܳܐ ܘܨܺܝܼܠܐ [7] ܡܰܚܫܰܒܬܳܢܳܝܐ ܕܒܰܪܢܳܫܢ ܓܰܘܳܝܳܐ ܥܰܬܝܼܩܳܐ: ܗܢܐ ܕܕܝ̈ܠܳܝܳܬܗ ܕܳܡ̈ܝܳܢ ܠܗܿܢܶܝܢ ܕܚܰܩܠܐ ܕܥܶܕܝܳܐ [8] ܕܙܳܕܩ ܕܢܶܫܬܰܚ̈ܠܦܳܢ ܠܐܝܟܰܢܳܝܘܼܬܐ ܚܕܰܬܐ ܐܝܟ ܗܿܝ ܐܰܪܥܐ ܕܫܶܩܝܳܐ [9] ܡܛܠ ܡܰܝܬܝܘܼܬ ܦܺܐܪ̈ܐ ܒܰܣܝ̈ܡܶܐ. ܘܥܰܝܢܐ ܕܪܶ݁ܥܝܳܢܐ ܘܡܰܕܥܳܐ ܘܠܶܒܳܐ ܟܡܐ ܕܢܳܗܪܳܐ ܝܰܬܝܼܪ ܩܳܢܝܳܐ ܚܰܝܠܐ ܥܪܺܝܼܡܳܐ ܘܰܪܡܺܝܼܣܳܐ ܕܬܶܥܘܼܠ ܘܬܶܥܒܰܪ ܒܝܢܬ ܡܰܟܫܘܼ̈ܠܐ ܘܡܰܚܫܘܼ̈ܠܐ. ܘܝܰܬܝܼܪ ܩܳܢܝܐ ܚܰܝܠܐ ܠܡܶܥܨܰܒ ܟܘܼܪ̈ܗܳܢܐ ܡܕܰܒܪ̈ܳܢܘܼܬܳܢܳܝܐ ܕܚܳܠܕܺܝܼܢ ܡܰܚܫ̈ܒܳܬܐ.

ܬܠܳܬܐ ܚܰܝ̈ܠܐ ܐܰܡܝܼܢܳܐܝܬ ܡܶܬܶܚܪܶܝܢ ܘܡܰܩܪܒܺܝܼܢ ܒܓܰܘܶܗ ܘܰܒܒܰܪܗ ܕܒܰܪܢܳܫܐ. ܘܐܝܬܝܗܘܢ: ܪܘܼܚܳܐ ܘܦܰܓܪܳܐ ܘܢܰܦܫܳܐ. ܘܪ̈ܓܝܓܳܬܗܘܢ ܦܪ̈ܝܫܺܝܼܢ ܒܨܘܼܝܳܒܐ. ܘܚܶܪܝܳܢܐ ܘܰܩܪܒܐ ܗܢܐ ܓܰܘܳܝܐ ܡܰܘܠܕ ܣܰܩܘܼܒܠܳܝܘܼܬܐ ܕܡܬܩܰܪܝܐ «ܬܪܰܝܢܘܼܬܐ» [10]ܘܡܶܟܐ ܡܬܝܰܠܕܝܼܢ ܩܶܛܪ̈ܐ ܘܒܘ̈ܠܒܳܠܐ ܓܰܘ̈ܳܝܐ ܘܒܰܪ̈ܳܝܐ. ܘܠܐ ܒܳܗܶܠ ܘܐܳܦܠܐ ܢܳܐܚ ܒܪܢܫܐ ܥܕܡܐ ܕܢܗܘܘܢ ܣܘ̈ܟܳܠܐ ܕܪܘܼܚܳܐ ܡܨܰܝ̈ܒܳܢܐ ܘܰܡܫܰܒ̈ܠܳܢܐ ܕܢܰܦܫܐ ܘܦܰܓܪܐ. ܘܢܰܪܘܚܘܢ ܘܰܢܦܰܬܘܢ ܕܰܘ̈ܩܶܐ ܓܰܘ̈ܳܝܐ. ܘܐܢ ܠܐ ܡܶܫܬܰܘܙܰܒ ܡܼܢ ܬܪܳܝܳܢܘܼܬܐ܆ ܠܐ ܐܳܬܝܳܐ ܢܝܼܚܘܼܬܐ ܘܠܐ ܡܶܬܡܰܠܟܐ ܒܰܣܝܼܡܘܼܬܐ. ܘܫܘܼܒܗܳܪܐ ܘܫܘܼܦܪܳܚܐ [11] ܕܒܪܢܳܫܐ ܙܳܥܰܪ ܘܝܳܪܶܒ ܠܦܘܼܬ ܕܰܪܓܳܐ ܕܰܒܨܝܼܪܘܼܬܐ ܘܰܣܦܺܝܼܩܘܼܬܐ ܓܰܘܳܝܬܳܐ. ܘܡܟܐ ܫܳܪܳܐ ܗܿܝ ܕܠܐ ܡܰܨܝܳܐ ܕܢܰܒܰܥ ܘܢܰܦܪܶܐ ܐܠܐ ܗܿܘ ܕܢܺܝܼܚ ܘܒܰܣܺܝܼܡ ܘܰܣܦܺܝܪ ܒܝܕܰܥܬܐ ܕܗܳܠܝܢ. ܘܗܟܢܐ ܡܶܬܦܰܫܰܩ ܫܰܪܒܳܐ ܗܢܐ ܒܝܕ ܡܪܝ ܥܒܕܝܫܘܥ ܕܨܘܒܐ: «ܟܕ ܓܝܪ ܬܠܳܬܐ ܚܰܝ̈ܠܐ ܐܝܬ ܠܢܰܦܫܳܐ ܡܠܝܼܠܬܐ: ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܪܶܓܬܳܐ ܘܚܶܡܬܳܐ ܘܦܳܪܘܿܫܘܼܬܐ. ܡܼܢ ܝܬܝܪܘܬܐ ܕܗܠܝܢ ܘܰܒܨܝܼܪܘܼܬܐ ܡܶܬܝ̈ܰܠܕܳܢ ܨܥܺܝܼܪ̈ܳܬܐ ܘܣܰܟܠܘ̈ܳܬܐ. ܘܡܼܢ ܫܰܘܝܘܼܬܗܝܢ ܡܬܝ̈ܰܠܕܳܢ (ܟܠ) ܡܝܰܬܪ̈ܳܬܐ. ܠܟܠ ܚܕܐ ܡܶܢܗܝܢ ܒܗܿܢܝܢ ܕܠܥܠ ܡܼܢ ܟܝܳܢܐ ܡܕܰܪܶܫ ܐܶܘܰܢܓܰܠܝܘܢ ܕܝܠܢ.» [12] 

ܘܠܐ ܫܳܪܝܐ ܒܰܣܝܼܡܘܼܬܐ ܘܢܝܼܚܘܼܬܐ ܕܰܡܫܝܼܚܳܐ ܒܝܢܬ ܚܶܪܝܳܢܐ ܕܟܝܼܪܐ ܐܠܐ ܕܰܢܫܰܚܠܶܦ ܘܢܶܥܒܶܕ ܐܰܪܥܳܐ ܕܠܶܒܰܢ ܘܨܺܝܼܠܐ ܕܡܰܚܫܰܒܬܰܢ «ܐܰܦܢܳܐ» ܟܐܡܬ ܚܰܩܠܐ ܟܰܗܝܼܢܬܐ ܕܚܳܝܪܳܐ ܠܫܶܡܫܳܐ ܘܚܳܫܚܳܐ ܠܙܰܪ̈ܥܶܐ ܡܶܬܐܰܟ̈ܠܳܢܐ ܘܰܡܬܰܪ̈ܣܝܳܢܐ. ܫܘܼܚܠܳܦܐ ܗܢܐ ܐܶܣܳܢܳܝܐ ܘܥܶܩܳܪܳܝܐ «ܡܰܘܠܳܕܐ ܬܪܰܝܢܐ» ܐܘ «ܒܰܪܢܳܫܐ ܚܰܕܬܐ» ܡܶܬܟܰܢܐ. ܘܠܐ ܡܶܫܬܰܡܠܐ ܐܠܐ ܒܝܕ ܚܰܝܠܐ ܕܪܘܼܚܳܐ ܩܰܕܝܼܫܳܐ ܘܙܘܼܝܳܚܐ ܘܩܘܼܒܳܠܐ ܘܦܘܼܫܳܪܐ ܕܣܘ̈ܟܳܠܝܗܿ ܕܩܪܳܝܬܐ. ܗܕܐ ܕܡܛܠܬܗܿ ܐܶܬܐ ܘܣܰܥܪܰܢ ܡܫܝܼܚܐ ܐܝܟܢܐ ܕܢܶܓܠܘܿܓ [13] ܠܘܺܝܼܠܐ ܕܡܚܰܦܝܳܐ ܗ̱ܘܬ ܠܣܘܼ̈ܟܳܠܐ ܠܐ ܡܬܝ̈ܕܥܳܢܐ ܕܢܶܗܘܘܢ ܡܶܣܬܰܟ̈ܠܳܢܐ ܒܰܦܬܘܼܚܝܳܐ ܕܥܰܝܢܐ ܬܠܝܼܬܳܝܬܐ ܗܿܝ ܕܡܶܬܩܰܪܝܐ «ܥܰܝܢܳܐ ܕܪܘܼܚܳܐ» ܡܼܢ ܗܰܘ̈ܢܐ ܡܠܺܝܼ̈ܠܐܘܒܝܕ ܚܰܝܠܐ ܡܫܰܒܠܳܢܐ ܕܕܰܘܩ̈ܝܗܿ ܓܰܘܳܝ̈ܐ [14] ܡܰܨܝܐ ܕܢܶܫܩܘܿܠ ܘܢܶܛܥܰܢ ܢܺܝܪܗ ܒܰܣܝܼܡܳܐ ܘܩܰܠܘܿܠܐ ܕܡܫܝܼܚܐ: ܗܢܐ ܕܰܡܬܰܚܶܡ ܕܘܼܒܳܪ̈ܝܢ ܒܐܘܼܪܰܚ ܫܰܦܝܼܪܘܼܬ ܙܢ̈ܝܐ.  

ܐܪܐ ܡܦܳܣܝܼܢܢ ܒܦܪܘܿܫܘܼܬܐ ܕܰܩܪܳܝܬܐ ܗܕܐ ܘܚܰܝܠܐ ܕܥܰܝܢܳܐ ܕܪܘܼܚܐ؟ ܟܡܐ ܟܰܝ ܪܳܡ ܘܥܶܠܳܝ ܕܰܪܓܐ ܕܡܶܣܬܰܟܠܳܢܘܼܬܗܿ ܠܘܬܢ؟ ܐܪܐ ܦܳܪܫܝܼܢܢ ܠܒܘ̈ܫܐ ܨܰܥ̈ܠܐ ܕܒܰܪܢܳܫܐ ܥܰܬܝܩܳܐ ܡܼܢ ܗܿܢܘܢ ܢܰܩܕ̈ܐ ܕܒܰܪܢܳܫܐ ܚܰܕܬܐ؟ ܐܪܐ ܡܦܳܣܝܼܢܢ ܕܐܰܝܟܰܢ ܡܶܫܬܰܚܠܦܳܐ ܐܰܪܥܳܐ ܕܥܶܕܝܳܐ ܠܗܿܝ ܕܫܶܩܝܳܐ؟ ܐܪܐ ܝܳܕܥܝܢܢ ܕܐܰܝܟܳܢܐ ܗܿܘܐ ܠܶܒܢ ܘܨܺܝܠܐ ܕܡܰܚܫܰܒܬܢ ܚܰܩܠܐ ܟܰܗܝܼܢܬܐ ܟܐܡܬ ܐܰܦܢܳܐ ܠܰܡܫܝܼܚܳܐ؟ ܠܐ ܢܶܛܥܐ ܕܢܝܼܫܳܐ ܡܳܪܳܢܳܝܐ ܠܰܝܬܰܘܗܝ ܐܠܐ ܕܢܶܬܚܰܦܰܛ ܠܡܺܐܠܰܦ ܘܠܡܰܐܠܳܦܘܼ ܫܒܝ̈ܠܐ ܕܛܘܼܒܬܳܢܘܼܬܐ ܥܳܠܡܳܢܳܝܬܐ ܘܥܳܠܡܺܝܼܢܳܝܬܐ. ܒܕ ܠܐ ܚܳܐܝܢܢ ܠܡܶܐܟܰܠ. ܐܠܐ ܐܳܟܠܺܝܼܢܢ ܠܡܶܐܚܳܐ ܡܶܛܠ ܫܘܼܡܠܳܝܐ ܕܢܝܼܫܳܐ ܗܢܐ ܡܥܰܠܝܳܐ. 

ܡܢܟܠܦܪܘܣ ܩܪܳܝܬܐ ܗܕܐ ܬܰܪܒܝܼܬܳܢܳܝܬܐ ܘܡܰܪܕܘܼܬܳܢܳܝܬܐ ܩܰܢܝܐ ܣܘ̈ܟܳܠܐ ܥܳܠܡܺܝܼ̈ܢܳܝܐ. ܐܠܐ ܬܢܳܢ ܢܝܼܫܳܐ ܕܝܠܝ ܠܝܬܘܗܝ ܐܠܐ ܣܘ̈ܟܳܠܐ ܕܚܰܝ̈ܐ ܬܢܳܢ̈ܝܐ. ܕܡܶܢܗܿ ܢܺܐܠܰܦ ܠܡܶܐܚܐ ܚܰܝ̈ܐ ܕܫܰܘܬܳܦܘܼܬܐ ܒܰܝܢܳܬ ܟܶܢܫܳܐ ܘܓܰܘܳܐ. ܒܕ ܩܪܳܝܬܐ ܗ̱ܝ ܕܰܡܩܰܪܒܐ ܠܢ ܠܰܚܕ̈ܕܐ ܘܡܼܢ ܚܕ̈ܕܐ. ܘܟܕ ܩܳܪܒܝܼܢܢ ܠܚ̈ܕܕܐ ܒܢܝܼܫܳܐ ܬܪܝܼܨܳܐ܆ ܐܦ ܬܡܢ ܫܳܪܐ ܡܫܝܼܚܐ-ܐܠܗܐ ܘܗܿܘܐ ܥܰܡܰܢ ܘܒܰܝܢܳܬܰܢ ܒܡܰܥܒܕܳܢܘܼܬܗ ܟܣܝܼܬܐ ܘܬܰܩܝܼܦܬܐ ܐܝܟ ܕܐܡܼܪ: «ܐܝܟܐ ܓܝܪ ܕܰܬܪܝܢ ܐܘ ܬܠܳܬܐ ܟܢܺܝܼܫܺܝܼܢ ܒܫܶܡܝ܆ ܬܰܡܢ ܐ̱ܢܐ ܒܰܝܢܳܬܗܘܢ» ( ܡܬܝ 18: 20) .

ܐܶܣܛܘ̈ܟܣܶܐ ܡܰܪ̈ܕܘܼܬܳܢܳܝܐ ܕܰܩܪܳܝܬܐ ܗܕܐ ܡܙܰܡܢܺܝܼܢ ܠܢ ܕܢܶܣܬܰܟܰܠ ܟܠܢ ܐܰܟܚܰܕ ܕܐܝܬܰܝܢ ܗܰܕܡ̈ܐ ܦܪ̈ܝܫܶܐ ܕܓܘܼܫܡܳܐ ܒܪܝܼܟܳܐ ܕܰܡܫܝܼܚܳܐ. ܘܟܠ ܗܰܕܳܡܐ ܡܰܡܬܠܳܢܐ ܗ̱ܘ ܕܟܠܗ ܓܘܼܫܡܳܐ. ܘܟܕ ܚܠܝܼܡ܆ ܚܠܝܼܡ ܓܘܫܡܐ. ܘܟܕ ܟܪܝܼܗ܆ ܟܪܝܼܗ ܓܘܫܡܐ. ܘܟܕ ܚܳܟܡܝܼܢܢ ܗܕܐ ܗܳܝܕܝܢ ܩܳܪܒܝܼܢܢ ܠܒܰܣܝܼܡܘܼܬܐ ܘܢܝܼܚܘܼܬܐ ܕܰܥܠܝܗܿ ܛܳܝܦܐ ܡܶܠܬܐ. ܘܝܳܠܦܝܼܢܢ ܥܶܢܝܳܢܐ ܕܠܶܫܳܢܗܝܢ ܐܠܗܳܝܐ.

ܐܰܝܟܐ ܗ̱ܘ ܩܶܛܪܐ ܟܕ ܠܐ ܝܳܬܪܝܼܢܢ ܡܼܢ ܩܪܳܝܬܐ ܗܕܐ ܒܗܳܠܝܢ ܕܚܰܝ̈ܐ ܝܰܘܡ̈ܳܝܐ؟ ܐܪܐ ܠܘ ܡܰܛܥܳܝܘ ܡܰܛܥܝܢܢ ܘܰܡܫܰܕܠܝܼܢܢ ܢܰܦܫܰܢ ܟܕ ܠܐ ܩܳܝܡܝܼܢܢ ܒܠܘ̈ܒܳܒܐ ܕܥܰܡܠܐ ܘܦܳܝܫܝܢܢ ܒܠܚܘܕ ܒܒܘ̈ܣܳܡܐ ܕܡܶܠܬܐ؟ ܫܰܦܝܪ ܥܳܒܕܝܼܢܢ ܟܕ ܠܐ ܫܳܒܩܝܼܢܢ ܕܚܘܼܫܳܒܐ ܗܢܐ ܢܰܘܚܠ [15] ܘܢܰܫܦܶܠ ܠܒܝܼܒܘܼܬܰܢ. ܒܕ ܚܘܼܫܳܒܐ ܗ̱ܘ ܕܠܝܬ ܒܗ ܡܰܦܪܝܳܢܘܼܬܐ ܡܒܰܢܝܳܢܝܬܐ ܣܛܪ ܡܼܢ ܗܿܝ ܡܣܰܚܦܳܢܝܼܬܐ. ܡܛܠܗܕܐ ܛܰܥܡܐ ܕܣܘ̈ܟܳܠܝܗܿ ܙܕܩ ܕܰܢܩܰܘܘܢ ܒܚܘܼܫܳܒܰܢ ܘܡܶܠܬܰܢ ܘܰܥܒܳܕܢ ܝܰܘܡܳܐܝܬ ܒܰܕܡܘܼܬ ܡܶܐܟܘܠܬܐ ܕܨܰܦܪܳܐ ܘܛܰܗܪܳܐ ܘܪܰܡܫܳܐ.

ܐܶܢܗܘ ܕܠܐ ܪܳܓܫܝܼܢܢ ܒܕܘܼܒܳܪ̈ܐ ܕܦܘܼܠܚ̈ܢܰܝܢ ܒܡܰܥܒܕܳܢܘܼܬܐ ܕܚܰܝܠܐ ܗܢܐ ܬܰܩܝܼܦܳܐ ܙܳܕܩ ܕܢܶܒܩܶܐ ܕܰܪܓܳܐ ܕܕܰܟܝܘܼܬ ܠܶܒܰܘ̈ܳܬܢ ܘܕܰܪܓܳܐ ܕܰܙܠܝܼܡܘܼܬܐ ܕܬܰܪܥܝܼܬܢ! ܒܕ ܚܰܕܘܼܬܐ ܕܰܩܪܳܝܬܐ ܗܕܐ ܠܐ ܡܶܫܬܰܟܢܐ ܐܠܐ ܠܫܰܦܝܘܼܬܐ ܘܕܰܟܝܘܼܬܐ ܕܪܶܥܝܳܢܐ ܥܡ ܚܕ̈ܕܐ ܘܥܡ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ. ܟܠܗܿ ܨܶܦܬܐ ܕܰܡܫܝܼܚܳܐ ܕܢܶܦܠܘܿܚ ܐܪܥܐ ܕܡܰܚܰܫܒܬܰܢ ܘܢܰܫܩܶܐ ܡܰܫܡܰܥܬܰܢ ܘܢܶܫܒܘܿܩ ܠܢ ܚܙܝ̈ܩܶܐ ܒܣܘܼ̈ܟܠܐ ܕܰܩܪܳܝܬܐ ܗܕܐ ܕܠܐ ܡܬܩܰܢܝܐ ܐܠܐ ܒܐܝܩܪܐ ܘܬܘܼܟܠܢܐ ܘܚܘܼܒܳܐ ܘܰܚܢܳܢܐ ܘܫܰܝܢܐ ܘܰܫܠܳܡܐ ܕܥܡ ܚܕܕ̈ܐ. ܘܡܰܠܦ ܐܦ ܕܢܰܘܪܒ ܓܰܘ̈ܝܳܬܗܿ ܒܫܘܼܘ̈ܫܳܛܐ ܘܫܘܼ̈ܚܠܳܦܐ ܕܙܰܒܢ̈ܐ ܘܕܳܪ̈ܐ!

ܠܦܘܼܬ ܝܕܰܥܬܐ ܘܝܘܼܠܦܳܢܐ ܕܕܳܪܢ ܢܰܗܝܼܪܐ ܒܰܣܝܼܡܘܼܬܐ ܘܢܝܼܚܘܼܬܐ ܠܐ ܡܶܫ̈ܬܰܟܢܳܢ ܐܠܐ ܒܥܰܡܠܐ ܪܒܐ ܕܬܰܩܢܘܼܬܐ ܕܠܶܒܐ ܘܪܘܼܚܳܐ ܘܗܰܘܢܳܐ ܘܰܒܛܘܼܳܪܦܐ ܕܝܼܕܰܥܬܐ ܘܰܚܦܘܼܪܝܳܐ ܘܰܚܛܘܼܛܝܳܐ ܕܢܰܦܫܐ. ܘܣܓܝ̈ܐܐ ܠܐ ܨܳܒܝܢ ܒܗܕܐ ܡܛܠ ܥܰܣܩܘܬܗܿ ܕܰܨܒܘܼܬܐ. ܒܪܡ ܫܦܝܪ ܐܡܿܪ ܝܰܕܘܼܥܬܳܢܐ ܦܳܪܣܳܝܐ ܕܳܪܳܢܳܝܐ: «ܛܳܠܰܥܬܐ ܗ̱ܘ ܦܘܼܢܳܩܳܐ ܡܛܠ ܪܘܼܚܳܐ.» ܘܡܟܐ ܒܳܥܛ ܫܘܐܠܐ ܘܛܐܦ ܠܡܐܡܪ: ܐܝܟܢܐ ܡܬܦܰܬܚܐ ܥܝܢܰܢ ܬܠܝܬܝܬܐ ܘܡܶܫܬܰܝܢܝܼܢܰܢ ܥܡ ܢܰܦܫܰܢ ܟܕ ܠܐ ܫܳܡܥܝܼܢܢ ܩܳܠܐ ܕܩܪܝܬܗ ܘܠܐ ܝܳܠܦܝܼܢܢ ܥܶܢܝܳܢܗ ܕܰܡܫܝܼܚܐ؟ ܕܠܘ ܒܰܩܥܳܬܐ ܫܩܰܠܘ ܙܕܝ̈ܩܐ ܢܶܨܚ̈ܢܰܝܗܘܢ ܐܠܐ ܒܫܶܡܥܳܐ ܕܰܩܪܳܝܬܗܘܢ ܘܡܶܣܬܰܟܠܳܢܘܼܬܗܿ ܘܡܶܬܚܰܫܚܳܢܘܼܬܗܿ ܕܟܰܟܪ̈ܝܗܘܢ...      

ܐܰܝܟܳܢܐ ܢܳܝܚܝܼܢܢ ܘܒܳܣܡܝܼܢܢ ܟܰܕ ܫܳܝܥܝܼܢܢ ܘܣܳܟܪܝܼܢܢ ܢܰܦܫܰܢ ( ܟܐܡܬ ܡܰܥ̈ܠܳܢܐ ܕܪ̈ܶܓܫܰܝܢ ܘܬܘ̈ܥܶܐ ܕܡܘܼܚܰܢ ܘܫܶܦ̈ܥܶܐ ܕܪܘܼܚܰܢ) ܒܰܣܝܳܢܐ ܕܚܘܼܫ̈ܒܝ ܣܶܢܶܐܬܐ ܘܐܶܢܳܢܳܝܘܼܬܐ ܗܿܢܘܢ ܕܒܳܛܢܺܝܼܢ ܘܝܳܠܕܺܝܢ ܚܰܘܪܳܐ ܩܰܪܣܳܢܳܐ ܡܳܪܐ ܥܝ̈ܳܕܐ ܫܟܺܝܼܪ̈ܐ ܘܙܰܠܝܼ̈ܠܐ ܘܰܥܒ̈ܕܐ ܙܥܝܼ̈ܦܐ ܘܪ̈ܰܫܝܼܥܐ. ܕܡܳܛܝܢ ܒܰܙܒܰܢ ܥܕܰܡܳܐ ܠܗܿܝ ܕܰܢܕܘܼܫܘܢ ܘܢܶܛܠܡܘܢ ܦܘܼܪ̈ܫܳܢܐ ܘܕܘܼܪ̈ܟܳܢܐ ܕܰܫܟܺܝܼܚܺܝܢ ܒܝܢܬ ܣܶܕܪ̈ܐ ܕܓܰܘܳܐ.          

ܐܰܝܟܢܐ ܡܶܬܡܰܠܝܳܐ ܒܨܝܼܪܘܼܬܰܢ ܘܡܬܥܰܫܢܐ ܡܚܝܼܠܘܼܬܰܢ ܟܕ ܪܰܚܝܼܩܝܼܢܢ ܡܼܢ ܝܡܐ ܪܒܐ ܕܡܰܠܝܘܼܬܗ ܕܡܫܝܼܚܐ: ܕܐܝܬܘܗܝܿ ܒܕܡܘܬ ܟܰܗܪܳܒܳܐ ܕܠܐ ܡܬܚܙܐ ܐܠܐ ܒܪܡ ܡܰܢܗܰܪ ܘܰܡܫܰܡܶܫ ܘܰܡܬܰܪܣܐ ܒܰܫܒܝ̈ܠܐ ܦܪ̈ܝܼܫܶܐ. ܘܕܰܢܝܼܚ ܫܪܳܪܐ ܗܢܐ ܒܡܰܬܠܐ ܕܐܡܿܪ: «ܐܢܐ ܐ̱ܢܐ ܓܦܶܬܐ ܕܫܪܪܐ. ܘܐܒܝ ܗ̱ܘ ܦܰܠܳܚܐ. ܟܠ ܫܒܺܫܬܐ ܕܒܝܼ ܦܐܪ̈ܐ ܠܐ ܝܳܗܒܐ܆ ܫܳܩܠ ܠܗܿ. ܘܐܰܝܕܐ ܕܝܳܗܒܳܐ ܦܐܪ̈ܐ܆ ܡܕܰܟܐ ܠܗܿ: ܕܦܺܐܪ̈ܐ ܣܰܓܝ̈ܐܐ ܬܰܝܬܐ. ܐܢ̱ܬܘܢ ܡܼܢ ܟܰܕܘ ܕܟܶܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ. ܡܛܠ ܡܶܠܬܐ ܕܡܰܠܠܬ ܥܰܡܟܘܢ. ܩܰܘܰܘ ܒܝܼ. ܘܐܢܐ ܒܟܘܢ. ܐܝܟܢܐ ܕܫܒܺܫܬܐ ܠܐ ܡܶܫܟܚܳܐ ܕܬܶܬܶܠ ܦܐܪ̈ܐ ܡܼܢ ܢܰܦܫܗܿ܆ ܐܠܐ ܡܩܰܘܝܐ ܒܰܓܦܶܬܐ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܐܦ ܠܐ ܐ̱ܢܬܘܢ. ܐܠܐ ܬܩܰܘܘܢ ܒܝܼ. ܐܶܢܐ ܐ̱ܢܐ ܓܦܶܬܳܐ ܘܐܢ̱ܬܘܢ ܫܒܺܫ̈ܬܶܐ. ܡܰܿܢ ܕܰܡܩܰܘܐ ܒܝܼ ܘܐܢܐ ܒܗ܆ ܗܳܢܐ ܡܰܝܬܐ ܦܺܐܪ̈ܐ ܣܰܓܝ̈ܐܐ. ܡܛܠ ܕܰܕܠܐ ܐܢܐ܆ ܠܐ ܡܶܫܟܚܝܼܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܠܡܥܒܰܕ ܡܕܡ. ܐܠܐ ܕܝܢ ܐ̱ܢܳܫ ܡܩܰܘܐ ܒܝܼ܆ ܡܶܫܬܕܐ ܠܒܰܪ. ܐܝܟ ܫܒܺܫܬܳܐ ܕܝܳܒܫܳܐ܆ ܘܠܳܩܛܝܼܢ ܘܪܳܡܝܢ ܠܗܿ ܒܢܘܪܐ ܕܬܐܩܰܕ»  (ܝܘܚܢܢ 15: 6). 

ܟܠ ܡܐ ܕܐܰܡܝܼܪ ܠܰܡܫܝܼܚܳܐ ܚܟܡܬܐ ܗ̱ܝ ܕܣܺܝܼܡܳܐ ܘܰܩܒܺܝܼܥܐ ܒܪܘܼܚܗ ܕܰܟܝܳܢܐ ܡܠܝܼܠܐ. ܘܩܶܨܰܬ ܓܠܝܼܙܘܼܬܰܢ ܘܐܰܫܝܼܠܘܼܬܰܢ ܒܙܒܢ ܐܝܟ ܣܰܩܘܼܒܠܳܝܐ ܡܶܬܚܫܶܒ ܠܗܿܘ ܡܐ ܕܝܼܕܝܼܥ ܘܰܕܪܝܫ ܠܘܳܬܢ. ܘܡܰܬܠܐ ܕܰܓܦܶܬܐ ܘܰܫܒܺܫ̈ܬܐ ܛܘܼܦܣܐ ܗ̱ܘ ܛܒܐ ܕܟܰܗܪܳܒܐ: ܡܶܨܥܳܝܐ ܛܳܒܐ ܕܩܘܼܝܡ ܚܝ̈ܐ. ܐܠܐ ܐܝܟ ܕܝܼܕܝܼܥܐ ܡܶܬܓܠܶܙ ܡܼܢ ܦܘܼܪ̈ܦܳܥܐ ܒܰܪܢܳܫܐ ܕܠܐ ܐܰܣܝܼܪ ܒܰܝܬܗ ܒܰܚܛܘ̈ܛܐ ܟܰܗܪ̈ܳܒܳܝܐ. ܡܛܠܗܕܐ ܙܕܩ ܕܰܢܕܘܼܩ ܘܢܶܣܬܰܟܰܠ ܒܶܣܬܪܳܝܘܼܬܐ ܕܗܿܘ ܡܐ ܕܩܳܪܶܝܢܢ ܘܫܳܡܥܝܼܢܢ. ܘܐܢ ܠܐ ܦܳܝܫܝܢܢ ܐܰܣܝܪ̈ܐ ܒܓܦܶܬܐ (ܒܬܘܼܩܦܳܐ ܟܰܗܪܳܒܳܝܐ) ܠܐ ܡܨܝܐ ܕܰܢܟܰܦܰܪ ܐܘ ܕܢܶܪܚܰܩ ܡܼܢ ܫܥܝܼܢܐ ܕܢܰܦܫܳܐ ܝܰܨܪܳܢܳܝܬܐ ܘܐܶܢܳܢܳܝܬܐ ܗܿܝ ܕܡܫܰܘܚܪܳܐ ܡܰܘܠܳܕܐ ܬܪܰܝܢܐ. ܘܠܐ ܫܳܒܩܳܐ ܕܢܶܡܛܐ ܠܣܘܼܟܳܠܐ ܕܢܝܼܚܘܼܬܰܢ ܘܒܰܣܝܼܡܘܼܬܰܢ. ܘܗܳܕܐ ܠܐ ܒܳܪܝܐ ܐܠܐ ܕܠܝܼܚܘܼܬܐ ܘܡܰܪܝܼܪܘܼܬܐ: ܕܫܳܚܩܳܐ ܘܬܳܒܪܳܐ ܠܶܒܰܢ ܘܡܳܚܝܳܐ ܘܫܳܩܦܳܐ ܚܘܼܠܡܳܢܢ ܗܰܘܢܳܢܳܝܐ ܘܢܰܦܫܳܢܳܝܐ.      

ܠܝܬ ܡܕܡ ܕܒܰܣܝܼܡ ܡܼܢ ܗܿܝ ܕܢܶܗܘܶܐ ܒܰܪܢܳܫܐ ܐܝܙܓܰܕܐ ܕܒܰܣܝܼܡܘܼܬܐ ܘܢܺܝܼܚܘܼܬܐ ܕܰܡܫܝܼܚܳܐ. ܘܠܐ ܕܳܒܶܩ ܛܝܢܐ ܕܡܶܬܛܝܼܫ ܒܒܰܩܝܘܼܬܐ ܬܐܪܬܢܳܝܬܐ ܕܡܶܬܥܰܙܝܐ ܒܐܘܼܪܰܚ ܢܝܼܚܘܼܬܐ ܘܒܰܣܝܼܡܘܼܬܐ. ܒܪܡ ܠܐ ܟܰܣܝܐ ܕܠܡ ܣܘܼܟܳܠܐ ܕܰܫܐܝ̈ܠܳܬܐ ܬܰܠܝܰܐ ܗ̱ܘ ܒܣܳܦܩܘܼܬܐ ܡܰܕܥܳܢܳܝܬܐ ܘܝܕܰܥܬܳܢܳܝܬܐ ܕܡܶܣܬܰܟܠܳܢܐ. ܘܟܠ ܐ̱ܢܫ ܠܦܘܼܬ ܪܰܒܘܼܬ ܣܘܼܦܳܩܗ ܘܬܰܪܘܳܕܗ ܡܶܬܬܰܪܣܐ ܡܼܢ ܫܐܝ̈ܠܳܬܐ. ܒܗܿ ܒܰܕܡܘܼܬܐ ܡܶܬܦܰܫ̈ܩܳܢ ܘܡܶܬܕ̈ܰܠܠܢ ܥܰܡܘ̈ܛܳܬܗܝܢ ܠܦܘܬ ܪܰܒܘܼܬ ܕܰܪܓܳܐ ܕܒܘܼܝܳܢܐ ܗܰܘܢܳܢܳܝܐ ܘܝܕܰܥܬܳܢܳܝܐ ܕܰܡܦܰܫܩܳܢܐ..

ܡܫܝܼܚܳܐ ܡܿܢ ܐܶܬܐ ܘܣܰܥܪܢ ܒܕܺܝܠܗ ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܢܶܡܙܘܿܓ ܣܘ̈ܟܳܠܐ ܡܬܘ̈ܡܳܝܐ ܕܪܘܼܚܳܐ ܒܣܘ̈ܟܳܠܐ ܬܢܳܢ̈ܳܝܐ ܕܢܰܗܦܶܟ ܘܢܶܬܠ ܠܢ ܚܘܼܒܐ ܘܫܰܝܢܐ ܘܐܝܩܪܐ ܘܫܘܼܒܚܐ ܘܚܰܘܣܳܢܐ ܓܰܘܳܝܐ ܡܛܠ ܬܘܼܩܳܢܐ ܕܒܰܪܢܫܐ ܒܰܪܳܝܐ: ܚܰܕܬܐ. ܘܩܰܕܶܡ ܘܶܐܬܐ ܠܘܳܬܢ ܘܣܰܥܪܰܢ ܒܕܝܼܠܢ ܐܝܟܢܐ ܕܰܢܛܰܥܶܡ (ܕܰܢܦܰܛܪܶܡ) ܝܰܨܪܰܢ ܒܕܝܼܠܳܝ̈ܬܗ ܘܢܶܥܒܕ ܠܗ ܒܓܰܘܰܢ ܕܘܼܟܬܐ ܙܥܘܿܪܬܐ ܕܢܶܫܪܐ ܒܗܿ ܘܢܶܬܬܢܺܝܼܚ ܘܢܶܬܒܰܣܰܡ ܒܗܿ. ܘܰܚܢܰܢ ܢܶܣܥܪܺܝܘܗܝ ܬܰܡܢ ܒܕܝܠܗ ܡܛܠ ܬܘܼܩܳܢܐ ܒܘܼܣܳܡܳܐ. ܒܕܝܠܢ ܐܶܬܐ܆ ܘܠܐ ܐܶܣܬܰܟܠܢܝܗܝ! ܘܐܰܝܟܰܢ ܡܶܣܬܰܟܠܝܼܢ ܗ̱ܘܝܢ ܟܕ ܒܕܝܠܗ ܐܳܬܐ ܘܣܳܥܪ ܗ̱ܘܐ ܠܢ؟ ܘܥܡ ܗܕܐ ܩܰܬܝܼ̈ܬܳܢ ܥܝ̈ܢܘܗܝ ܘܐܰܡܝܢܳܐܝܬ ܡܣܰܟܐ ܕܢܶܣܥܪܝܘܗܝ ܐܝܟܢܐ ܕܢܶܬܶܠ ܠܰܢ ܚܰܝܠܐ ܣܰܟܘܼܠܬܳܢܐ ܕܗܿܘ ܡܐ ܕܚܳܫܰܚ ܠܬܘܼܠܡܳܕܐ ܕܝܰܨܪܢ ܘܬܰܪܒܝܼܬܰܢ ܘܡܰܪܕܝܬܰܢ. ܗܝ ܗܕܐ ܒܳܥܐ ܚܰܨܝܼܦܳܐܝܬ ܘܰܡܣܰܟܐ ܪܰܗܝܳܐܝܬ ܡܛܠ ܗܶܢܝܳܢܐ ܕܬܰܩܢܘܼܬܰܢ ܘܒܰܣܝܼܡܘܼܬܰܢ ܘܢܝܼܚܘܼܬܰܢ. ܡܛܠ ܕܰܒܨܝܼܪܘܼܬܢ ܘܰܣܦܝܼܩܘܼܬܢ ܓܰܘܳܝܬܐ ܠܐ ܡܶܬܡܰܠܝܳܐ ܒܩܰܢܝ̈ܳܬܳܐ ܘܒܰܪ̈ܳܝܳܬܳܐ ܕܪܳܕܦܝܼܢܢ ܒܳܬܰܪܗܝܢ. ܐܠܐ ܒܡܰܠܝܘܼܬܐ ܕܚܘܼܒܗ ܘܦܳܪܘܿܫܘܼܬܐ ܕܚܰܘܣܳܢܗ ܫܦܺܝܼܥܐ. ܡܛܠܗܕܐ ܩܰܕܡ ܘܐܡܼܪ: «ܛܘܒ̈ܝܗܘܢ ܠܡܣ̈ܟܢܐ ܒܪܘܚ ܕܕܝܼܠܗܘܢ ܗ̱ܝ ܡܰܠܟܘܼܬܐ ܕܰܫܡܰܝܐ» (ܡܬܝ 5: 3).

ܐܬܐ ܠܘܳܬܢ ܘܣܰܥܪܢ ܒܕܝܠܢ ܠܰܡܫܰܘܙܳܒܘܼ ܠܢ ܡܼܢ ܣܰܩܘܼܒܠܳܝܘܼܬܐ ܓܰܘܳܝܬܐ ܡܫܰܚܩܳܢܝܼܬܐ [16] ܘܠܡܶܬܰܠ ܠܢ ܬܰܪܥܘܼܬܐ ܓܰܘܳܝܬܐ. ܘܰܠܡܰܠܦܘ ܠܢ ܐܘܼܪܚ ܥܘܼܫܳܦܳܐ ܘܥܘܼܕܳܕܐ ܕܝܰܥܪ̈ܐ ܘܙܝ̈ܙܳܢܐ ܡܰܟܝ̈ܳܢܐ ܕܐܰܘܥܺܝ ܘܐܰܦܪܰܥ ܗ̱ܘܐ ܨܝܠܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝܳܐ ܒܚܰܩܠܐ ܕܡܰܚܫܰܒܬܢ. ܐܠܐ ܐܟܡܐ ܕܡܬܬܡܝܼܫܐ ܒܙܰܒܢܐ ܗܢܐ ܡܰܪܥܳܐ ܕܰܠܝ̈ܠܐ ܐܢܘܢ ܕܐܙܠܝܼܢ ܠܘܬܗ ܘܣܳܥܪܝܢ ܡܰܣܥܳܪܐ [17] ܐܘ ܒܝܬ ܟܪ̈ܝܗܐ ܕܝܠܗ. ܕܣܘܿܓܐܐ ܠܐ ܨܳܒܝܢ ܒܫܘܼܒܳܚܳܐ [18] ܕܟܳܬܒܳܐ ܨܶܒܥܐ ܕܐܳܣܝܘܼܬܗ ܒܪܺܝܼܟܬܐ ܘܰܒܦܘܪ̈ܓܳܠܐ ܕܠܶܫܢܗ ܐܠܗܳܝܐ. ܘܐܦܠܐ ܪܳܥܶܝܢ ܒܡܘܼܕܳܟܐ ܕܕܰܪ̈ܡܳܢܐ ܡܢܝܼ̈ܚܳܢܐ ܕܨܰܝܕܠܳܝܬܗ. ܠܡܢܐ ܟܝ ܟܠܗܿ ܗܕܐ ܚܰܨܝܼܦܘܼܬܐ ܘܓܘܼܡܕܳܢܘܬܐ؟  ܠܝܬܝܗܿ ܟܝ ܚܰܝܠܐ ܐܶܢܳܢܳܝܐ ܕܝܰܨܪܐ؟ ܠܝܬܝܗܿ ܟܝ ܡܰܕܫܳܢܘܼܬܳܐ [19] ܘܰܡܫܳܟܳܝܘܼܬܳܐ [20] ܒܠܝܼܠܬܐ ܕܢܳܒܥܐ ܡܼܢ ܣܰܩܘܼܒܠܳܝܘܼܬܐ ܘܰܬܪܰܝܳܢܘܼܬܐ ܓܰܘܳܝܬܐ ܡܚܰܒܠܰܬ ܪܶܕܝܳܐ ܘܛܘܼܟܳܣܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝܐ؟ ܕܘܼܡܳܪܐ ܗ̱ܘ ܕܥܕܡܐ ܠܗܫܐ ܠܐ ܢܰܗܝܪ ܫܰܪܒܳܐ ܗܢܐ ܘܡܬܬܚܝܼ̈ܒܢܘܳܬܗ. ܕܘܡܪܐ ܗ̱ܘ ܕܥܕܡܐ ܠܗܳܫܳܐ ܠܐ ܐܶܫܬܰܝܰܢ ܒܰܪܢܳܫܐ ܥܰܬܝܩܳܐ ܥܡ ܗܿܘ ܚܕܬܐ. ܕܘܼܡܳܪܐ ܗ̱ܘ ܕܥܕܟܝܠ ܒܪܢܫܐ ܥܰܬܝܼܩܳܐ ܨܳܠܒ ܠܗܿܘ ܚܰܕܬܐ ܒܶܠܥܳܕ ܫܰܝܢܐ ܒܗܝܼܠܐ ܘܬܰܪܥܘܼܬܐ ܓܰܘܳܝܬܐ!

ܡܰܢܘܼ ܕܰܣܢܝܼܩ ܗ̱ܘ ܥܠ ܚܘܼܠܡܳܢܐ ܣܛܪ ܡܼܢ ܟܪܝܗܐ؟ ܡܰܢܘܼ ܕܰܣܢܝܼܩ ܗ̱ܘ ܥܠ ܡܰܠܝܳܐ ܣܛܪ ܡܼܢ ܣܦܺܝܼܩܳܐ؟ ܡܰܢܘ ܕܰܣܢܝܼܩ ܗ̱ܘ ܥܠ ܫܘܼܡܠܳܝܐ ܣܛܪ ܡܼܢ ܒܨܺܝܼܪܳܐ؟ ܡܰܢܘܼ ܕܰܣܢܝܼܩ ܗ̱ܘ ܥܠ ܝܕܰܥܬܐ ܣܛܪ ܡܼܢ ܐܰܫܝܼܠܐ [21] ܘܰܨܪܺܝܼܟܳܐ؟ ܡܰܢܘ ܕܰܣܢܝܼܩ ܗ̱ܘ ܥܠ ܢܘܼܗܪܳܐ ܣܛܪ ܣܰܡܝܳܐ؟ ܡܰܢܘܼ ܕܰܣܢܝܼܩ ܗ̱ܘ ܥܠ ܫܰܦܝܼܪܐ ܣܛܪ ܡܼܢ ܫܟܝܼܪܐ؟ ܡܰܢܘܼ ܕܣܢܝܼܩ ܗ̱ܘ ܥܠ ܢܝܼܚܘܼܬܐ ܣܛܪ ܡܼܢ ܠܐܝܐ ܘܰܥܡܺܝܼܠܐ؟ ܡܰܢܘܼ ܕܰܣܢܝܼܩ ܗ̱ܘ ܥܠ ܒܰܣܝܼܡܘܼܬܐ ܣܛܪ ܡܼܢ ܗܿܘ ܡܢܰܘܠܐ ܘܡܰܪܝܼܪܐ؟        

ܡܢܐ ܗ̱ܝ ܡܣܟܢܘܼܬܐ؟ ܠܝܬܝܗܿ ܐܰܪܐ ܒܨܝܼܪܘܼܬܐ ܡܼܢ ܩܶܢܝܳܢܐ ܘܝܘܼܬܪܢܐ ܕܡܕܡ. ܘܓܠܝܼܙܘܼܬܐ ܡܼܢ ܥܰܬܝܼܪܘܼܬܐ ܘܫܰܘܬܳܦܘܼܬܐ ܘܛܰܝܒܘܼܬܐ ܘܝܳܪܬܘܼܬܐ ܘܒܘܼܣܳܡܐ ܘܢܘܼܗܪܐ؟ ܐܰܝܟܰܢ  ܡܬܡܰܠܝܳܐ ܒܨܝܪܘܬܐ؟ ܐܰܝܟܰܢ ܥܳܬܪܳܐ ܡܶܣܟܺܢܘܼܬܐ؟ ܐܰܝܟܰܢ ܥܳܒܪܐ ܓܠܝܼܙܘܼܬܐ؟ ܐܰܝܟܢܐ ܗܳܘܝܢܢ ܡܣܟ̈ܢܐ ܒܪܘܼܚܐ ܟܕ ܠܐ ܡܬܓܰܠܙܝܼܢܢ ܡܢܗܿ؟ ܐܝܟܢܐ ܛܳܠܩܐ ܘܫܳܠܡܐ ܓܠܝܼܙܘܼܬܢ ܟܕ ܠܐ ܡܩܰܒܠܝܼܢܢ ܒܨܝܼܪܘܼܬܢ ܘܡܣܟܢܘܼܬܢ؟ ܐܰܝܟܢܐ ܡܰܬܡܰܠܝܐ ܒܨܝܼܪܘܼܬܢ ܟܕ ܠܐ ܪܓܝܼܫܝܢܢ ܒܡܰܠܝܘܼܬܐ؟ ܐܰܝܟܳܢܐ ܢܳܗܪܝܼܢܢ ܟܕ ܠܐ ܨܳܠܶܝܢܢ ܐܶܕܢܳܐ ܠܗܳܠܶܝܢ ܕܣܳܦ̈ܩܳܢ ܠܣܰܟܘܼܠܬܳܢܘܼܬܢ؟

ܩܢܘ̈ܢܐ ܕܪܘܼܚܳܐ ܡܿܢ ܡܰܘܕܥܝܼܢ ܕܠܐ ܡܬܡܰܠܝܐ ܣܦܝܼܩܘܼܬܐ ܘܐܦܠܐ ܡܶܬܓܰܡܪܳܐ ܒܨܝܪܘܼܬܐ ܐܠܐ ܒܡܰܠܝܘܼܬܐ ܘܣܰܟܘܼܠܬܳܢܘܼܬܐ ܪܒܬܐ. ܡܟܐ ܕܳܢܚܳܐ ܕܠܡ ܡܰܢܘ ܕܰܣܢܝܼܩ ܗ̱ܘ ܠܡܘܼܠܳܝܐ ܐܠܐ ܗܿܘ ܕܰܣܦܝܼܩ؟ ܘܡܰܢܘ ܕܰܣܢܝܼܩ ܗ̱ܘ ܠܓܘܼܡܳܪܐ ܐܠܐ ܗܿܘ ܕܰܒܨܝܼܪ؟ ܟܠܢ ܓܝܪ ܥܡ ܪ̈ܒܐ ܘܰܙܥܘܿܪ̈ܐ ܣܢܝܼܩܝܼܢܢ ܠܡܘܼܠܳܝܳܐ ܕܰܣܦܝܼܩܘܼܬܢ ܘܰܠܓܘܼܡܪܳܐ ܕܰܒܨܝܼܪܘܼܬܢ. ܘܠܐ ܡܶܬܶܡܠܶܝܢܢ ܘܐܦܠܐ ܡܶܬܓܰܡܪܝܼܢܢ ܟܕ ܠܐ ܡܩܰܒܠܝܼܢܢ ܒܨܝܼܪܘܬܐ ܘܰܣܦܝܼܩܘܼܬܐ. ܘܠܐ ܡܬܡܰܠܝܳܐ ܣܦܝܼܩܘܼܬܐ ܘܐܳܦܠܐ ܡܬܓܰܡܪܳܐ ܒܨܝܪܘܼܬܐ ܐܠܐ ܒܨܶܒܝܳܢܐ ܚܐܪܐ ܘܒܰܒܥܳܬܐ ܚܰܨܝܼܦܬܐ ܕܡܶܬܩܰܒܠܳܢܐ. ܐܝܟ ܕܐܡܝܪܐ: ܟܕ ܢܳܩܫܺܝܼܢܢ ܡܶܬܦܬܰܚ ܠܢ. ܟܕ ܫܳܐܠܝܼܢܢ ܡܶܬܝܗܶܒ ܠܢ. ܘܟܕ ܒܳܥܝܢܢ ܡܶܬܡܠܶܝܢܢ. ܘܟܕ ܨܳܒܝܢܢ ܡܬܓܰܡܪܝܼܢܢ. ܘܟܕ ܚܳܟܼܡܺܝܼܢܢ ܘܦܳܪܫܺܝܼܢܢ ܗܿܝ ܕܐܝܬܝܢ ܡܣܟ̈ܢܐ ܒܪܘܼܚܐ ܗܝܕܝܢ ܡܶܬܬܰܪܥܳܐ ܡܶܫܬܰܦܥܳܐ ܥܠܝܢ ܛܝܒܘܬܗܿ. ܘܡܶܬܓܠܝܢ ܠܢ ܣܬܝܪ̈ܳܬܐ ܕܐ̱ܪ̈ܳܙܝܗ ܟܣ̈ܰܝܐ. ܘܥܰܡܝܼܩ ܪܥܝܢܐ ܡܝܰܬܪܐ ܕܡܰܚܟܘܼܡܬܰܢ ܪܒܐ ܒܪܥܒܪܝܐ (1226-1286) ܗܢܐ ܕܐܡܿܪ: «ܟܕ ܢܬܕܟܐ ܡܼܢ ܫܥܝܼܢܐ܆ ܗܳܝܕܝܢ ܢܡܬܘܩ ܡܼܢ ܡܥܝܢܐ.»           

ܘܠܝܬ ܡܕܡ ܕܒܰܣܝܼܡ ܘܚܰܣܝܼܢ ܐܝܟ ܓܰܘܣܳܐ ܘܣܰܘܓܳܐ ܕܚܶܟܡܰܬ ܐ̱ܪ̈ܳܙܐ ܟܣ̈ܰܝܐ ܕܡܶܬܡܰܬܩܝܼܢ ܡܼܢ ܡܥܺܝܼܢܳܐ ܕܕܰܟܝܐ ܡܢ ܫܥܺܝܼܢܳܐ [22] ܕܣܰܩܘ̈ܒܠܳܝܳܬܐ. ܕܒܰܣܝܼܡܘܼܬܐ ܘܢܝܼܚܘܼܬܐ ܘܬܰܩܢܘܼܬܐ ܕܡܶܣܬܰܟܠܳܢܘܼܬܗܘܢ ܢܳܩܠܝܼܢ ܐܦ ܐܘܪܰܚ ܡܰܟܝܼܟܘܼܬܐ ܘܬܰܡܝܼܡܘܼܬܐ ܘܰܥܪܝܼܡܘܼܬܐ ܒܰܨܳܝܬܐ ܘܒܰܥܳܝܬܐ..  

ܟܕ ܛܒ ܩܰܕܡ ܐܰܘܕܰܥ ܟܕ ܐܡܿܪ: «ܐܢܐ ܐ̱ܢܐ ܐܘܪܚܐ ܘܰܫܪܳܪܐ ܘܚܝ̈ܐ» (ܝܘܚܢܢ 14: 6) ܕܒܰܢܗܘܿܪ ܐܘܪܰܚ ܫܪܪܗ ܡܚܰܪܪܳܢܐ ܢܶܩܢܶܐ ܚܰܝܠܐ ܘܡܰܕܥܳܐ ܣܳܦܩܐ ܠܡܶܙܟܳܐ ܠܒܰܪܢܳܫܢ ܥܰܬܝܼܩܐ ܒܰܫܒܝ̈ܠܐ ܡܶܬܡܰܨܝ̈ܢܐ ܕܓܳܠܓܝܢ ܘܺܝܠܐ ܕܐ̱ܪ̈ܳܙܐ ܟܣ̈ܰܝܐ ܘܓܳܠܚܝܼܢ ܣܘ̈ܟܳܠܐ ܢܝܼ̈ܚܶܐ ܘܒܰܣܝ̈ܡܐ ܕܰܩܪܳܝܬܗ ܡܢܰܨܚܳܢܝܼܬܐ. ܒܪܡ ܚܢܢ ܥܰܪܢܳܐܝܬ [23] ܘܥܰܪܝܳܐܝܬ [24] ܘܪܰܫܝܼܥܳܐܝܬ ܥܳܨܶܝܢܢ ܘܣܳܒܟܝܼܢܢ ܒܬܰܪܥܝܼܬܐ ܕܒܰܪܢܫܐ ܥܰܬܝܩܐ ܟܐܡܬ ܒܐܘܼܪܚܗ ܥܰܬܝܼܩܬܐ. ܒܰܫܪܳܪܗ ܥܰܬܝܼܩܐ. ܘܚܰܝ̈ܘܗܝ ܥܰܬܝ̈ܩܳܐ. ܘܗܝ ܗܕܐ ܡܰܘܩܪܐ ܡܰܘܒܠܰܢ ܘܕܳܠܚܳܐ ܢܝܼܚܘܼܬܢ ܘܫܳܓܫܐ ܒܰܣܝܼܡܘܼܬܢ. ܘܠܐ ܨܳܒܝܢܢ ܘܐܳܦܠܐ ܡܶܬܪܰܟܢܝܢܢ ܠܡܶܬܩܰܪܒܘ ܙܰܪܬܐ ܠܐܘܪܚܐ ܘܫܪܪܐ ܘܚ̈ܝܐ ܕܝܠܗ. ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܒܰܕܡܘܬ ܚܰܝܬܳܐ ܡܛܠ «ܡܘܠܕܐ ܬܪܝܢܐ». ܗܢܐ ܕܒܗ ܡܶܬܗܰܕܝܢܢ ܠܘܳܬ ܫܘܼܓܳܢܳܝܐ ܕܡܰܪܕܘܼܬܐ ܘܡܰܪܕܝܼܬܐ ܕܒܰܪܢܳܫܐ ܚܰܕܬܐ: ܢܝܫܐ ܡܼܳܪܳܢܳܝܐ ܕܰܓܒܝܼܠܬܰܢ. ܗܕܐ ܕܝܢ ܠܐ ܗܳܘܝܐ ܐܠܐ ܒܰܫܠܳܚ ܢܰܚ̈ܬܐ ܕܚܘܼܒܳܠܐ ܒܝܼܫܳܐ ܕܩܘܼ̈ܡܠܐ ܢܰܦܫ̈ܳܢܳܝܐ [25] ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ ܥܰܬܝܩܐ ܟܕ ܠܳܒܫܝܢܢ ܠܒܘ̈ܫܘܗܝ ܚܕ̈ܬܐ ܟܐܡܬ: ܚܘ̈ܫܳܒܐ ܘܰܥܒ̈ܕܐ ܡܝܰܬܪ̈ܐ. ܐܝܟ ܕܐܰܡܝܼܪ ܘܰܟܬܝܼܒ: «ܠܐ ܐ̱ܢܳܫ ܪܳܡܶܐ ܐܘܪܩܥܬܐ ܚܕܰܬܐ ܥܠ ܢܰܚܬܐ ܒܠܳܝܳܐ. ܕܠܐ ܬܶܬܘܿܦ ܡܠܝܘܼܬܗ ܡܼܢ ܗܿܘ ܢܰܚܬܐ܆ ܘܢܶܗܘܐ ܒܶܙܥܳܐ ܝܰܬܝܪܐ. ܘܠܐ ܪܳܡܶܝܢ ܚܰܡܪܐ ܚܰܕܬܐ ܒܙܶܩ̈ܐ ܒܠܳܝ̈ܬܐ. ܕܠܐ ܡܶܨܛܰܪ̈ܝܳܢ ܙܶܩ̈ܐ܆ ܘܚܰܡܪܐ ܡܬܐܫܕ: ܘܙܶܩ̈ܐ ܐܳܒܕ̈ܳܢ. ܐܠܐ ܪܳܡܶܝܢ ܚܰܡܪܐ ܚܰܕܬܐ ܒܙܶܩ̈ܐ ܚܰܕ̈ܬܳܬܐ ܘܰܬܪ̈ܰܝܗܘܢ ܡܶܬܢܰܛܪܝܼܢ» (ܡܬܝ 2: 21).

ܟܡܐ ܩܪܝܼܚ ܘܰܦܫܝܼܩ ܠܡܶܣܬܰܟܠܳܢܐ ܣܘܼܟܳܠ ܡܬܠܐ ܗܢܐ ܕܐܘܪܩܰܥܬܐ ܚܕܬܐ ܘܢܰܚܬܳܐ ܥܰܬܝܩܳܐ (ܟܐܡܬ ܒܠܳܝܳܐ) ܘܚܰܡܪܐ ܚܰܕܬܐ ܘܙܩ̈ܐ ܥܬܝ̈ܩܳܬܐ (ܒܠܝ̈ܬܳܐ)...!

ܐܝܟܢ ܡܨܝܢܢ ܕܢܗܘܐ ܐܘܪܩܰܥܬܐ ܚܕܰܬܐ ܒܢܰܚ̈ܬܐ ܡܚܰܒ̈ܠܐ ܕܒܪܢܫܢ ܥܬܝܩܐ؟ ܡܢܘ ܣܘܼܟܳܠ ܐܘܪܩܰܥܬܐ ܘܢܰܚ̈ܬܐ ܒܠܰܝ̈ܐ؟ ܘܡܢܘ ܣܘܼܟܠ ܚܰܡܪܳܐ ܚܕܬܐ ܘܙܩ̈ܐ ܒܠܳܝ̈ܬܐ ܕܡܶܨܛܰܪ̈ܝܳܢ؟  

ܐܝܟܢ ܗܳܘܝܢܢ ܐܘܪܩܰܥܬܐ ܚܕܰܬܐ ܟܕ ܠܐ ܥܳܐܠܝܼܢܢ ܒܰܫܪܪܐ ܕܐܘܼܪܚܳܐ ܘܚܰܝ̈ܐ ܕܝܠܗ؟

 ܐܝܟܢ ܒܳܣܡ ܛܰܥܡܰܢ ܘܗܳܘܝܢܢ ܚܰܡܪܐ ܚܰܕܬܐ ܟܕ ܠܐ ܥܳܐܠܝܼܢܢ ܒܢܘܼܗܪܗ: ܕܒܗ ܚܳܙܝܢܢ ܢܘܼܗܪܐ ܫܪܝܪܐ؟ ܕܢܘܼܗܪܶܗ ܠܐ ܡܰܓܗܰܪ ܐܠܐ ܡܰܢܗܰܪ. ܘܠܝܬ ܒܗ ܣܳܟ ܐܶܢܳܢܳܝܘܼܬܐ ܣܛܰܪ ܡܼܢ ܐܶܢܰܚܢܳܝܘܼܬܐ [26].

ܟܕ ܠܐ ܢܳܗܪܝܼܢܢ ܒܢܘܼܗܪܳܐ ܕܝܠܗ܆ ܠܐ ܡܨܝܐ ܕܢܶܚܟܼܘܿܡ ܫܪܳܪܗ. ܟܕ ܠܐ ܚܳܟܡܝܼܢܢ ܫܪܳܪܗ܆ ܠܐ ܢܳܦܩ ܡܼܢ ܓܰܘ̈ܝܳܬܰܢ ܫܪܳܪܳܐ ܕܝܠܢ ܙܠܺܝܼܡܳܐ ܘܰܒܨܺܝܼܪܳܐ. ܡܥܰܫܢܳܢܐ ܕܰܬܪܰܝܳܢܘܼܬܐ ܘܣܰܩܘܼܒܠܳܝܘܼܬܐ ܓܰܘܳܝܬܐ. ܘܠܐ ܡܨܝܐ ܕܢܗܘܐ ܐܘܪܩܰܥܬܐ ܚܕܰܬܐ. ܐܠܐ ܦܳܝܫܝܼܢܢ ܐܘܪܩܰܥܬܐ ܥܰܬܝܼܩܬܐ ܕܒܳܙܥܳܐ ܠܢܰܚܬܐ ܘܙܶܩ̈ܐ ܒܠܳܝ̈ܬܐ ܕܡܶܨܛܰܪ̈ܝܢ ܘܠܐ ܡܩܰܒ̈ܠܳܢ ܚܰܡܪܐ ܚܕܬܐ!

ܟܕ ܠܐ ܢܳܗܪܝܢܢ ܒܢܘܼܗܪܗ܆ ܠܐ ܡܰܨܝܳܐ ܕܢܶܪܕܶܐ ܒܐܘܼܪܚܗ ܕܐܝܬܝܗܿ: ܝܕܰܥܬܐ ܕܢܰܦܫܳܐ ܘܝܳܬܐ ܪܨܺܝܼܦܰܬ ܟܐܦ̈ܐ ܕܚܘܼܒܐ ܘܚܟܡܬܐ ܘܡܫܐܠܘܼܬܐ ܕܐܰܣܝܼܪܐ ܒܚܐܪܘܼܬܐ ܓܰܘܳܝܬܐ...

ܘܟܕ ܪܳܕܝܢܢ ܒܐܘܼܪܚܗ ܡܕܰܪܥܳܢܝܼܬܐ ܘܰܢܩܝܼܠܬܐ܆ ܠܐ ܡܨܝܐ ܕܢܶܬܪܰܥܐ ܒܗܿܝ ܕܝܠܢ ܥܰܬܝܩܬܐ ܡܕܰܥܪܳܢܝܼܬܐ ܘܰܙܓܝܼܪܬܐ. ܗܳܝ ܕܫܳܒܩܳܐ ܠܢ ܒܰܙܒܰܢ ܕܢܶܗܘܐ ܐܰܪ̈ܕܳܠܐ [27] ܠܢܰܦܫܢ ܘܠܐܚܪ̈ܢܐ...

ܘܟܕ ܪܕܝܢܢ ܒܐܘܪܚܗ ܫܳܪܶܐ ܠܘܬܢ ܫܪܳܪܗ. ܘܰܠܦܘܼܬ ܪܰܒܘܼܬܐ ܘܰܙܥܘܿܪܘܼܬܐ ܕܡܣܬܰܟܠܳܢܘܬܢ ܡܨܛܰܠܡܝܼܢܢ ܘܡܬܓܰܫܡܝܼܢܢ ܘܡܬܦܰܓܕܝܼܢܢ ܒܢܘܼܗܪܐ ܕܚܝ̈ܘܗܝ. ܘܒܝܕ ܐܘܼܪܚܐ ܗܕܐ ܗܳܘܝܢܢ ܐܰܪ̈ܓܘܼܒܠܐ ܘܐܪ̈ܕܟܠܐ ܛܒ̈ܐ ܠܢܰܦܫܰܢ ܘܠܐܚܪ̈ܢܐ.

ܡܳܕܝܢ ܓܕ ܢܐܨܦ ܠܡܰܘܪܳܒܘ ܟܰܘ̈ܐ ܘܕܰܘ̈ܩܶܐ ܕܝܠܢ ܓܰܘ̈ܳܝܐ ܠܰܡܢܰܨܳܚܘܼ ܡܶܣܬܰܟܠܳܢܘܼܬܢ ܘܦܳܪܘܿܫܘܼܬܢ. ܘܰܢܪܰܡܪܡ ܘܰܢܙܰܝܚ ܚܘܼܒܳܐ ܘܰܚܢܳܢܐ ܘܪܘܼܚܳܦܐ ܒܗܰܘ̈ܢܰܝܢ ܘܡܰܕ̈ܥܰܝܢ ܘܠܒܘ̈ܬܢ ܘܕܘܼܒܳܪ̈ܝܢ. ܒܕ ܓܰܠܝܐ ܕܠܐ ܥܳܡܰܪ ܐܠܐ ܒܢܝܼܚ̈ܐ ܘܡܟܝ̈ܟܐ. ܘܫܳܪܳܐ ܕܠܐ ܫܳܪܶܐ ܘܐܦܠܐ ܥܳܪܶܐ ܒܩܰܠܒ̈ܐ ܥܝ̈ܩܐ ܘܐܰܡܘ̈ܡܶܐ ܚܘܼܫ̈ܒܳܝܐ ܕܕܘܼܪ̈ܟܳܢܐ ܩܒܝܼ̈ܥܐ [28] ܗܿܢܘܢ ܕܒܳܪܝܢ ܡܪܝܼܡܳܢܘܬܐ ܕܕܝ̈ܢܐ ܩܰܕܡ̈ܐ [29] .

ܐܪܐ ܩܳܝܡܝܢܢ ܒܟܠܗ ܗܢܐ ܚܪܝܳܢܐ ܨܶܒܝܳܢܝܐ ܐܝܟܢܐ ܕܠܐ ܢܐܙܠ ܠܘܬܗ ܘܢܣܥܪܝܘܗܝ؟

ܐܪܐ ܝܳܕܥܝܼܢܢ ܕܢܝܼܚܘܼܬܗ ܘܒܰܣܝܼܡܘܼܬܗ ܡܰܩܢܝܐ ܬܰܩܢܘܬܐ ܠܐܢܳܫܘܼܬܢ؟ ܐܪܐ ܝܳܕܥܝܢܢ ܕܡܶܨܛܰܠܡ̈ܢ ܘܡܬܓܰܫ̈ܡܢ ܒܠܒܐ ܬܪܝܼܨܐ ܘܪܘܼܚܐ ܬܰܩܢܬܐ ܗܿܝ ܕܰܡܟܰܝܢܐ ܡܰܣ̈ܩܳܬܐ ܡܼܢ ܥܰܣ̈ܩܳܬܐ؟

ܒܙܰܒܢܢ ܗܢܐ ܟܕ ܡܡܰܚܰܝ ܡܰܕܥܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝܳܐ ܒܒܝܼܫܬܐ ܐܺܝܬܺܝܩܳܝܬܐ܆ [30] ܚܳܒܨ ܪܘܼܫܥܳܐ ܡܼܢ ܕܘܼܟ ܕܘܼܟ. ܘܫܘܼܩܪܐ ܦܳܓܰܥ ܡܼܢ ܫܘܼܩ ܫܘܼܩ. ܘܰܒܟܠ ܕܘܼܟ ܠܗܳܬܳܐ ܘܰܢܗܳܓܳܐ ܫܟܝܼܚ ܕܰܡܠܐ ܛܘܼܪ̈ܦܐ ܗܰܘܢ̈ܢܳܝܐ ܘܫܘܼ̈ܢܳܩܐ ܟܢܘܼܫ̈ܝܳܝܐ. ܠܡܳܢܐ ܟܝ ܗܳܢܐ ܟܠܗ ܛܘܪܦܐ؟ ܘܰܠܡܳܢܐ ܟܠܗ ܗܢܐ ܪܰܘܒܳܐ ܫܓܝܼܫܐ؟

ܠܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܦܘ̈ܢܳܝܐ ܐܝܬ ܗ̱ܘ ܒܒܘ̈ܚܳܢܐ ܝܘܼܠܦ̈ܢܳܝܐ ܒܕܳܪܐ ܢܰܗܝܼܪܐ ܕܫܘ̈ܘܫܛܐ ܘܛܘܼܘܳܪ̈ܐ. ܐܠܐ ܠܝܬ ܠܝ ܢܝܼܫܐ ܕܐܶܥܘܠ ܒܐܶܫܟܳܪ̈ܐ ܘܚܰܘ̈ܩܐ ܕܝܕܰܥܬܐ ܘܝܘܼܠܦ̈ܢܐ ܕܳܪ̈ܳܢܳܝܐ. ܬܢܢ ܒܰܠܚܘܼܕ ܡܶܣܬܰܦܰܩ ܐ̱ܢܐ ܒܣܘܼ̈ܟܠܐ ܡܰܢܗܪ̈ܢܐ ܕܩܪܝܬܐ ܕܥܠܝܗܿ ܫܳܩܠܐ ܚܐܦܐ ܡܠܬܝ: «ܬܘ ܠܘܳܬܝ ܘܐܶܢܐ ܐܰܢܝܼܚܟܘܢ

ܐܶܢ ܢܺܝܼܪܳܐ ܕܰܡܫܝܼܚܐ ܒܰܣܝܼܡ ܘܡܰܘܒܠܗ ܩܰܠܝܠܐ ܗ̱ܝ ܠܡܳܢܐ ܟܰܝ ܫܚܝܼܩܝܼܢܢ ܘܰܡܕܰܘܕܝܼܢܢ ܒܟܠ ܐܰܬܰܪ ܘܦܶܢ̈ܝܢ ܒܐܰܩ̈ܡܐ ܘܕܰܪ̈ܓܐ ܘܥܘܼܬܪ̈ܐ ܘܫܘܼܪ̈ܬܳܚܐ ܕܝܠܢ ܥܠܝ̈ܐ؟

ܗܝ ܡܠܝܼܠܘܬܐ ܡܰܠܦܳܐ ܕܰܢܫܰܚܠܶܦ ܟܰܘܬܰܢ ܘܚܰܘܪܰܢ ܘܕܘܼܒܳܪܢ ܐܢ ܠܐ ܨܳܒܝܢܢ ܒܐܰܝܟܰܢܳܝܘܼܬܐ ܕܒܗܿ ܩܳܝܡܝܢܢ ܘܐܡܝܼܢܐܝܬ ܠܗܿ ܕܳܪܫܝܼܢܢ ܘܥܳܕܠܝܼܢܢ. ܘܐܠܐ ܡܐܰܡܢܝܼܢ ܕܘܘ̈ܳܕܐ ܘܢܘܘ̈ܳܓܶܐ ܡܰܚܫܰܒ̈ܬܳܢܳܝܐ. ܘܠܐ ܬܳܩܢܺܝܼܢܰܢ ܘܐܦܠܐ ܒܳܗܠܺܝܢܰܢ ܐܢ ܠܐ ܥܳܡܩܝܼܢܢ ܘܪܳܡܝܢܢ ܫܬܐܣܬܢ ܥܠ ܫܘܥܐ ܐܝܟ ܕܐܰܡܝܼܪܐ: «ܟܠ ܗܟܝܠ ܕܫܳܡܥ ܡ̈ܠܝ ܗܠܝܢ ܘܥܳܒܕ ܠܗܝܢ܆ ܢܶܬܕܰܡܐ ܠܓܰܒܪܐ ܚܰܟܝܼܡܐ ܗܿܘ ܕܰܒܢܳܐ ܒܰܝܬܗ ܥܠ ܫܘܥܐ. ܘܢܚܬ ܡܛܪܐ. ܘܐܬܰܘ ܢܰܗܪ̈ܰܘܳܬܐ ܘܰܢܫ̈ܒܝ ܪ̈ܘܚܐ. ܘܐܬܛܰܪܝܘ ܒܗ ܒܒܰܝܬܐ ܗܿܘ ܘܠܐ ܢܦܰܠ. ܫܶܬܶܐܣܘ̈ܗܝ ܓܝܪ ܥܠ ܫܘܥܐ ܣܝ̈ܡܳܢ ܗ̱ܘ̈ܝ. ܘܟܠ ܡܿܢ ܕܫܳܡܰܥ ܡ̈ܠܰܝ ܗܠܝܢ ܘܠܐ ܥܳܒܕ ܠܗܝܢ܆ ܢܶܬܕܰܡܐ ܠܓܰܒܪܐ ܣܰܟܠܐ܆ ܕܰܒܢܳܐ ܒܝܬܗ ܥܠ ܚܳܠܑܳܐ. ܘܰܢܚܬ ܡܶܛܪܐ. ܘܐܬܘ ܢܰܗܪ̈ܰܘܳܬܐ. ܘܰܢܫ̈ܒܝ ܪ̈ܘܚܐ ܘܐܬܛܰܪܝܘ ܒܒܝܬܐ ܗܿܘ ܘܰܢܦܰܠ ܘܰܗܘܳܬ ܡܦܘܠܬܗ ܪܒܐ»  (ܡܬܝ 7: 25-27) .

ܡܢܐ ܒܳܥܝܢܢ ܝܬܝܪ ܡܼܢ ܣܘܼܟܳܠܐ ܗܢܐ ܦܫܺܝܼܩܳܐ ܘܰܩܪܺܝܼܚܐ؟ ܒܪܡ ܨܒܝܳܢܐ ܚܐܪܐ ܐܝܬ ܠܢ ܕܢܶܓܒܳܐ ܗܿܝ ܕܫܳܦܪܳܐ ܠܣܰܟܘܼܠܬܳܢܘܼܬܢ. ܐܢ ܒܳܥܝܢܢ ܬܰܩܢܘܼܬܐ ܪܳܕܝܢܢ ܒܐܘܪܰܚ ܫܘܼܥܳܐ. ܘܰܥܒܳܕܢܳܐܝܬ ܡܫܰܡܠܝܢܢ ܗܿܘ ܡܐ ܕܡܬܒܥܐ ܡܢܢ ܒܶܠܥܕ ܪܛܢܳܐ ܘܬܰܚܬܘܼܪܳܐ ܘܬܰܟܬܘܼܫܳܐ. ܘܐܶܢ ܨܳܒܝܢܢ ܒܚܳܠܐ ܓܰܕܰܢ ܗܳܘ̈ܝܳܢ ܥܳܪ̈ܘܿܨܳܬܐ ܘܡܰܦ̈ܠܬܐ ܘܫܰܦ̈ܠܳܬܐ ܘܫܪܟܐ ܕܰܒܠܝ̈ܠܳܬܐ. ܘܫܰܦܝܪ ܡܬܒܰܕܩ ܫܰܪܒܐ ܗܢܐ ܒܪܶܥܝܢܐ ܕܡܪܝ ܐܦܪܝܡ ܗܳܢܐ ܕܐܳܡܿܪ: «ܐܢ ܕܝܢ ܒܩܰܝܬ ܐܶܢܘܢ ܕܐܰܦܝܼܫܘ ܒܓܰܠܝ̈ܳܬܐ. ܟܡܳܐ ܛܳܝܦܺܝܼܢ ܣܰܟ̈ܠܐ ܒܝܰܡܳܐ ܕܟܰܣ̈ܝܳܬܐ !.... ܢܦܼܰܠܘ ܓܝܪ ܫܘܼܪ̈ܝܗܿ ܕܐܝܼܪܝܼܚܘܼ ܕܥܠ ܚܳܠܐ ܒܢܳܬ ܬܘܼܟܠܳܢܗܿ. ܒܢܼܳܐ ܡܘܼܫܐ ܫܘܼܪܳܐ ܒܝܰܡܳܐ ܕܥܰܠ ܫܘܼܥܳܐ ܒܢܳܐ ܪܶܥܝܳܢܗ.»

ܐܪܐ ܐܝܢܐ ܒܝܬܐ ܙܕܩ ܕܢܒܢܐ ܥܠ ܫܘܼܥܐ ܠܐ ܡܙܕܥܙܥܢܐ؟ ܒܝܬܐ ܕܗܰܘܢܐ ܘܪܥܝܢܐ؟ ܒܝܬܐ ܕܪ̈ܓܫܐ؟ ܒܝܬܐ ܕܦܰܓܪܐ؟ ܒܝܬܐ ܕܪܘܼܚܐ؟ ܒܝܬܐ ܕܥܘܼܡܪܐ ܘܥܳܡܘܿܪ̈ܐ؟ ܐܘ ܒܝܬܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ؟ ܐܘ ܒܝܬܐ ܕܩܢܘܡܝܘܼܬܐ؟ ܐܘ ܒܝܬܐ ܕܝܕܥܬܐ ܘܝܘܠܦܢܐ؟ ܐܘ ܒܝܬܐ ܕܚܟܡܬܐ؟ ܐܘ ܒܝܬܐ ܕܬܪܒܝܬܐ ܘܡܪܕܘܬܐ؟ ܐܘ ܒܝܬܐ ܕܥܘܼܡܩܐ؟ ܐܘ ܒܝܬܐ ܕܩܢܝ̈ܢܐ ܘܥܘܬܪܐ؟ ܐܘ ܒܝܬܐ ܕܛܘܼܒܬܳܢܘܼܬܐ ܗܢܐ ܕܡܬܕܰܠܠ ܒܢܝܼܚܘܼܬܐ ܘܒܰܣܝܼܡܘܼܬܐ؟ ܐܪܐ ܐܝܢܐ ܒܝܬܐ ܡܼܢ ܗܠܝܢ ܝܬܝܪ ܐܠܨܝ ܘܙܕܩ ܕܢܶܬܒܢܐ ܥܠ ܫܘܼܥܐ ܠܐ ܡܙܕܥܙܥܢܐ؟ ܐܝܢܐ ܡܢܗܘܢ ܡܨܝܐ ܕܢܰܗܡܐ ܘܢܫܒܘܿܩ ܠܣܛܪ؟ ܐܪܐ ܠܐ ܣܢܝܼܩܝܢܢ ܠܟܠܗܘܢ ܒܪܕܝܐ ܕܚ̈ܝܐ ܬܢܢܝ̈ܐ ܐܝܟܢܐ ܕܢܶܫܬܰܘܙܰܒ ܡܼܢ ܩܰܢܝܼܛܘܼܬܐ ܕܪܥܝܢܐ؟

ܟܕ ܥܳܡܩܝܼܢܢ ܒܚܘܼ̈ܟܳܡܐ ܝܘܼܠܦ̈ܢܳܝܐ ܘܢܰܦܫ̈ܳܢܝܐ ܕܗܝ ܕܐܰܡܝܼܪܐ: «ܢܝܪܝ ܓܝܪ ܒܰܣܝܼܡ ܗ̱ܘ ܘܡܰܘܒܰܠܝ ܩܰܠܝܠܐ ܗ̱ܝ» ܗܿܝܕܝܢ ܡܶܣܬܰܟܠܝܼܢܢ ܕܠܡ ܠܐ ܪܳܨܢܝܼܢܢ ܘܐܦܠܐ ܓܳܡܪܝܼܢܢ ܟܕ ܠܐ ܣܳܥܪܝܼܢܢ ܘܡܬܢܰܦܫܝܼܢܢ ܒܒ̈ܳܬܐ ܕܰܕܟܝܼܪܝܼܢ. ܘܡܶܟܐ ܡܬܝܰܠܦܐ ܗܿܝ ܕܙܕܩ ܕܢܶܒܢܐ ܐܳܦܰܕܢܐ ܐܘ ܩܰܨܪܐ ܪܒܐ ܕܚܳܒܫ ܒܡܕܝܪ̈ܘܗܝ ܟܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ܒ̈ܬܐ ܡܶܬܒܰܥܝ̈ܢܐ ܘܡܶܣܬܰܢܩ̈ܢܐ. ܒܕ ܠܐ ܡܬܩܰܢܝܐ ܒܣܝܼܡܘܬܐ ܘܢܝܼܚܘܬܐ ܐܠܐ ܒܫܘܼܟܠܳܠܐ ܕܐܳܦܰܕܢܐ ܐܘ ܩܰܨܪܐ ܫܰܦܝܼܪܐ ܘܢܰܗܝܪܐ ܒܥܳܠܡܐ ܓܰܘܳܝܐ ܕܒܰܪܢܳܫܐ.    

ܒܪܡ ܠܐ ܡܰܨܝܳܐ ܕܢܶܣܬܰܟܠ ܣܘܼܟܳܠܐ ܗܢܐ ܦܫܝܼܩܳܐ ܘܰܩܪܝܼܚܳܐ ܟܕ ܠܐ ܪܳܚܩܝܼܢܢ ܡܼܢ ܚܘܼ̈ܟܳܡܐ ܥܘܺܝܪ̈ܐ ܘܚܘܼ̈ܫܳܒܐ ܙܠܝ̈ܡܐ ܕܡܰܒܰܥ ܒܰܪܢܳܫܐ ܥܰܬܝܩܐ. ܗܢܐ ܕܥܳܪܩ ܡܼܢ ܟܠܗܘܢ ܚܒܘ̈ܫܝܶܐ. ܐܠܐ ܠܐ ܡܬܦܰܪܰܣ ܠܡܶܥܪܰܩ ܡܼܢ ܚܒܘܼܫܝܳܐ ܕܪ̈ܶܥܝܳܢܐ ܐܰܡܘ̈ܡܳܝܐ [31] ܗܿܢܘܢ ܕܡܰܘܠܕܝܢ ܕܝ̈ܢܐ ܩܰܕܡ̈ܐ [32]. ܡܛܠܗܕܐ ܠܐ ܡܰܨܝܐ ܕܢܶܡܛܐ ܠܕܰܪܓܳܐ ܕܡܶܣܬܰܟܠܳܢܘܼܬܗ ܐܠܐ ܒܠܶܒܳܐ ܕܰܟܝܳܐ ܡܓܰܡܪܳܢܐ ܘܰܡܠܰܒܳܒܳܢܐ ܘܰܡܒܰܝܐܢܳܐ ܕܰܫܦܝܼܥ ܒܪ̈ܰܚܡܐ ܘܚܰܘܣܳܢܳܐ ܘܰܚܢܳܢܐ ܠܐܦ̈ܝ ܢܰܦܫܰܢ ܘܠܐܦ̈ܝ ܠܐܚܪ̈ܳܢܐ. ܐܰܝܟܰܢ ܡܰܨܝܳܐ ܕܰܢܫܰܡܠܐ ܗܿܕܐ ܟܕ ܠܐ ܡܣܰܦܩܝܼܢܢ ܚܰܕܘܼ̈ܨܶܐ ܕܠܶܒܘ̈ܳܬܢ ܡܼܢ ܥܶܬܳܐ ܘܣܶܢܶܐܬܐ ܘܶܐܠܡܳܐ ܘܐܰܟܬܳܐ ܘܝܰܥܪ̈ܰܝ ܐܶܢܳܢܝܘܼܬܐ ܘܰܛܠܘܼܡܝܳܐ ܘܢܶܡܠܐ ܚܠܦܝܗܘܢ ܢܝܼܚܘܼܬܐ ܘܒܰܣܝܼܡܘܼܬܐ ܡܢܰܨܚܳܢܝܼܬܐ ܕܡܫܝܼܚܐ؟ ܘܐܠܐ ܦܳܝܫܝܼܢܢ ܒܩܰܫܝܘܼܬܐ ܘܰܙܥܝܼܦܘܼܬܐ ܗܿܝ ܕܬܳܒܪܳܐ ܘܫܳܚܩܳܐ ܐܶܣܳܪ̈ܐ ܕܚܰܝ̈ܐ ܬܪ̈ܝܨܐ ܘܟ̈ܐܢܐ. ܒܕ ܐܠܘܼܠܐ ܒܘܼܗܳܪܐ ܕܪܘܼܚܳܐ ܠܐ ܡܶـܬܢܰܩܠܐ ܐܘܼܪܚܳܐ ܓܰܘܳܝܬܐ ܘܒܰܪܳܝܬܐ. ܘܐܠܘܠܐ ܒܘܼܗܳܪܐ ܕܪܘܼܚܳܐ ܠܐ ܡܶܫܬܰܡܠܶܝܢ ܫܘܼܘ̈ܫܳܛܐ ܘܛܘܼܘܳܪ̈ܐ. ܘܐܳܦܠܐ ܡܶܫܬܰܟܢܝܼܢ ܟܘܼܫܳܪ̈ܐ ܘܢܨܚ̈ܢܐ ܒܰܪ̈ܳܝܐ. ܒܕ ܠܐ ܢܳܗܪܳܐ ܪܘܼܚܳܐ ܗܳܝ ܕܡܬܥܰܠܒܳܐ ܡܼܢ ܝܰܨܪ̈ܐ ܐܶܢܳܢ̈ܝܐ. ܘܦܳܝܫܳܐ ܟܕ ܚܒܺܝܼܫܳܐ ܒܚܶܫܟܳܐ ܪܘܼܚܳܐ ܗܿܝ ܕܡܶܙܕܰܟܝܳܐ ܡܼܢ ܡܪܝܼܡܳܢܘܼܬܐ ܕܕܝ̈ܢܐ ܩܰܕܡ̈ܐ.  

ܡܢܟܠܦܪܘܣ ܗܿܘ ܕܨܳܒܐ ܒܢܝܼܚܘܼܬܐ ܘܒܰܣܝܼܡܘܼܬܐ ܚܳܟܡ ܕܰܓܠܝܙܘܼܬܗܝܢ ܕܳܠܚܳܐ ܠܛܘܼܟܳܣܳܐ ܓܝܳܕܳܢܳܝܐ ܘܫܳܓܫܳܐ ܚܰܘܪܐ ܘܕܘܼܒܳܪܐ ܕܒܰܪܢܫܐ. ܡܟܐ ܡܬܠܣܛܪ ܡܼܢ ܗܿܝ ܕܰܢܒܘܬ ܠܘܬ ܦܰܟܳܢܘܼܬܐ ܒܠܝܼܠܬܐ ܕܒܪܢܫܐ ܥܰܬܝܩܐ ܗܢܐ ܕܓܳܒܐ ܙܘܼܥܙܳܥܐ ܫܓܝܼܫܐ ܘܥܳܪ̈ܘܿܨܳܬܐ ܕܚܳܠܐ ܘܠܘ ܬܘܼܩܳܢܐ ܒܗܝܼܠܐ ܕܫܘܼܥܐ.

ܠܡܢܐ ܟܝ ܠܐ ܡܶܣܬܰܟܠܝܼܢܢ ܫܪܪܐ ܗܢܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܚܰܝܠܐ ܡܨܰܝܒܳܢܐ ܕܥܶܠܬܳܐ ܘܥܶܠܬܳܢܘܼܬܐ...؟

ܠܡܢܐ ܟܝ ܠܐ ܡܶܣܬܰܟܠܝܼܢܢ ܕܠܰܘܛܬܐ ܥܰܬܝܩܬܐ ܐܫܬܰܚܠܦܰܬ ܠܒܘܼܪܟܬܐ ܘܠܰܚܢܳܢܐ ܘܪܘܼܚܳܦܳܐ ܚܕܬܐ ܒܰܙܩܝܼܦܐ ܘܰܨܠܝܼܒܳܐ ܕܡܫܝܼܚܐ؟

ܠܡܳܢܐ ܟܝ ܠܐ ܡܶܣܬܰܟܠܝܼܢܢ ܕܰܚܢܳܢܐ ܘܪܘܼܚܳܦܳܐ ܕܰܨܠܝܼܒܳܐ ܫܰܚܠܶܦ ܘܫܰܓܢܺܝ ܡܰܪܝܼܪܘܼܬܐ ܘܰܫܓܝܼܫܘܼܬܐ ܕܫܳܐܘܳܠ ܠܒܰܣܝܼܡܘܼܬܐ ܘܢܝܼܚܘܼܬܐ ܕܦܘܠܘܣ؟

ܠܡܢܐ ܛܪܝܼܕܝܢ ܘܰܪܕܝܼܦܝܼܢ ܡܼܢ ܕܳܪ̈ܳܬܰܢ ܚܢܳܢܳܐ ܘܚܰܘܣܳܢܐ ܡܗܰܒܒܳܢܐ ܘܰܡܫܰܘܫܛܳܢܐ؟

ܠܡܳܢܐ ܟܝ ܡܶܫܬܰܥܠܝܢܢ ܘܡܶܫܬܰܠܛܝܼܢܢ ܚܕ ܥܠ ܚܕ ܒܕܘܼܒܳܪܐ ܘܬܘܼܡܳܡܐ ܕܬܫܡܫܬܢ؟ ܐܪܐ ܠܘ ܡܛܠ ܕܐܰܒܝܼܕ ܚܡܺܝܪܳܐ ܕܚܢܢܐ ܘܠܶܫܳܢܐ ܐܠܗܳܝܳܐ ܕܣܝܼܡ ܗ̱ܘ ܒܪܘܚܢ؟

ܠܡܳܢܳܐ ܟܝ ܡܙܰܡܪܝܢܢ ܩܠܐ ܕܐܳܡܿܪ: «ܡܪܰܚܡܳܢܘܼܬܗ ܕܐܠܗܐ ܕܰܦܪܝܣܳܐ ܥܠ ܒܪ̈ܝܬܐ. ܠܟܠܢܫ ܐܝܟ ܟܐܒ̈ܘܗܝ ܐܳܣܝܘܼܬܐ ܫܰܕܪܰܬ.» ܐܪܐ ܠܐ ܥܘܕ ܡܫܰܕܪܐ ܐܣܝܼܘܬܐ؟ ܩܠܝܼܕܗܿ ܡܿܢ ܛܰܫܝܐ ܗ̱ܘ ܒܩܰܛܝ̈ܢܳܬܐ ܕܛܘܼܟܳܣܳܐ ܐܠܗܳܝܐ ܘܐ̱ܪ̈ܳܙܐ ܕܝܰܩܪ̈ܰܘܗܝ [33]. ܗܿܢܘܢ ܕܐܢ ܠܐ ܡܶܬܝܰܠܦܝܼܢ ܠܐ ܦܳܬܚܝܼܢ ܬܰܪܥܳܗܿ ܕܰܡܪܰܚܡܳܢܘܼܬܐ. «ܡܛܠ ܕܗܘܼ ܐܶܡܼܪ܆ ܕܛܘܒܘܗܝ ܠܐܝܢܐ ܕܝܳܗܒ ܝܰܬܝܪ ܡܼܢ ܐܰܝܢܳܐ ܕܢܳܣܶܒ» ( ܦܪܟܣܝܣ 20: 35).

ܘܡܶܫܬܰܪܰܪܐ ܗܕܐ  ܒܡܶܠܰܬ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܦܪܝܡ ܗܢܐ ܕܐܡܿܪ: «ܓܢܝܼܙ ܡܪܝ ܡܰܒܘܥܳܟ܆ ܠܐܝܢܐ ܕܠܐ ܨܗܶܐ ܠܟ. ܘܰܣܦܺܝܼܩ ܒܶܝܬ ܓܰܙܳܟ ܠܐܝܢܐ ܕܣܳܢܐ ܠܟ. ܚܘܼܒܳܐ ܓܺܙܰܒܪܗ ܕܓܰܙܳܟ ܫܡܰܝܢܳܐ.... ܡܰܢܘ ܕܰܡܪܰܚܡܳܢ؟ ܗܿܘ ܕܰܡܪܰܚܡܳܢ ܐܝܟ ܐܠܗܐ.»

ܘܒܗ ܒܢܝܼܫܐ ܥܳܢܐ ܡܪܝ ܢܰܪܣܰܝ ܘܐܡܿܪ: «ܟܰܪܝܐ ܗ̱ܝ ܡܶܠܰܬ ܒܳܥܘܿܬܢ ܘܠܐ ܡܳܛܝܳܐ ܠܪܰܘܡܳܐ ܕܰܠܥܶܠ. ܦܫܘܿܛ ܠܰܢ ܐܝܕܳܐ ܕܰܚܢܳܢܳܟ ܘܢܶܣܰܩ ܒܗܿ ܠܘܳܬ ܫܘܼܒܩܳܢܐ. ܕܝܰܩܝܼܪ ܓܶܦܶܗ ܕܪܶܥܝܳܢܢ ܘܠܐ ܡܨܶܐ ܦܳܪܰܚ ܨܝܕ ܚܘܼܒܳܟ. ܒܓ̈ܶܦܶܐ ܕܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܢܶܬܕܰܠܐ ܡܼܢ ܥܘܼܡܩܳܐ ܠܘܳܬ ܪܰܒܘܼܬܳܟ.»    

ܐܝܟܢܐ ܡܨܝܐ ܕܢܙܪܘܥ ܘܢܰܫܘܰܚ ܘܢܰܦܪܥ ܘܢܰܘܪܒ ܙܰܪ̈ܥܐ ܒܕܺܝܪ̈ܐ ܕܡܶܣܬܰܟܠܳܢܘܬܐ ܗܕܐ ܒܡܰܚܫܰܒܬܢ ܘܒܒܘܼܝܳܢܐ ܕܟܠ ܩܰܘ̈ܡܳܢ ܘܡܘܼ̈ܫܚܳܢ؟ ܕܡܛܠܬܗܿ ܟܳܬܒܝܼܢ ܡܰܠܦ̈ܢܐ ܪ̈ܒܐ ܕܣܘܼܪܝܳܝܘܼܬܐ.

ܐܡܿܪ ܡܪܝ ܐܦܪܝܡ: «ܕܳܚܠܰܬ ܕܠܐ ܢܶܟܬܳܟ ܚܶܘܝܳܐ. ܘܰܕܠܐ ܬܶܡܚܶܝܟ ܥܶܩܰܪܒܳܐ. ܘܡܳܚܐ ܪܘܼܓܙܐ܆ ܠܐ ܕܳܚܠܰܬ. ܘܕܳܒܨܳܐ ܐܰܟܬܐ ܘܠܐ ܙܳܝܥܰـܬ.»   

ܘܡܰܩܶܦ ܘܐܡܿܪ: «ܟܕ ܢܳܒܚܐ ܚܶܡܬܳܐ ܥܰܡܳܟ܆ ܘܫܳܕܝܳܐ ܪܺܝܪܳܗܿ ܐܰܝܟ ܟܰܠܒܳܐ. ܫܕܝܼ ܫܰܝܢܳܐ ܒܰܕܡܘܼܬ ܟܺܐܦܐ܆ ܘܰܟܠܺܝ ܠܪܘܓܙܐ ܕܠܐ ܢܶܒܘܿܚ. ܟܕ ܬܶܚܙܐ ܚܶܘܝܳܐ ܒܒܰܝܬܳܟ܆ ܐܢ ܨܳܝܕܰܬ ܠܗ ܩܳܛܠܰܬ ܠܗ. ܘܰܫܕܶܐ ܪܘܼܓܙܐ ܒܓܰܘ ܢܰܦܫܳܟ܆ ܕܩܳܛܠ ܠܟ ܘܠܐ ܡܰܦܩܰܬ ܠܗ.»

ܘܟܳܬܒ ܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܕܣܪܘܓ: «ܠܐ ܫܰܦܝܪ ܠܡܰܢ ܕܐܝܬ ܠܗ ܫܘܼܚܢܳܐ ܕܢܶܪܚܰܩ ܡܼܢ ܬܰܪܥܶܗ ܕܐܳܣܝܳܐ.»    

ܘܥܳܢܐ ܡܪܝ ܐܝܣܚܩ ܕܢܝܢܘܐ ܟܕ ܐܡܿܪ: «ܩܰܒܶܠ ܨܠܝܼܒܐ. ܒܪܡ ܠܐ ܬܶܨܠܘܿܒ ܠܐܚܪ̈ܢܐ.»

ܐܠܨܝܬܐ ܗ̱ܝ ܕܢܶܩܪܐ ܘܢܶܣܬܟܠ ܘܢܶܚܟܘܿܡ ܪ̈ܥܝܳܢܐ ܗܠܝܢ ܐܰܒܳܗ̈ܝܶܐ. ܘܟܕ ܫܰܪܝܪܐܝܬ ܡܶܣܬܟܠܝܼܢܢ ܕܐܝܬܝܢ ܒܨܝܪ̈ܐ ܘܚܳܟܡܝܼܢܢ ܚܢܳܢܳܐ ܘܪܘܼܚܳܦܳܐ ܕܨܠܝܼܒܐ܆ ܡܳܛܝܢܢ ܠܢܝܼܚܘܼܬܢ ܘܒܰܣܝܼܡܘܬܢ ܒܗܿ ܒܕܡܘܼܬܐ ܕܦܘܠܘܣ ܫܠܝܼܚܐ. ܘܗܿܘ ܕܢܝܼܚ ܘܒܰܣܝܼܡ܆ ܟܳܠܐ ܐܦ ܪܘܓܙܗ. ܘܠܐ ܫܳܒܶܩ ܕܢܶܒܘܿܚ. ܘܟܕ ܣܝܼܡ ܫܘܼܚܢܗ ܒܦܰܣܰܬ ܐܝܕ̈ܘܗܝ܆ ܠܐ ܨܳܠܒ ܠܐܚܪ̈ܢܐ. ܘܗܿܘ ܕܠܐ ܨܳܠܶܒ ܠܐܚܪ̈ܢܐ܆ ܗܿܘܐ ܢܝܼܚܳܐ ܘܒܰܣܝܼܡܐ ܘܰܡܫܰܝܢܐ. ܘܰܣܛܰܪ ܡܼܢ ܬܫܡܫܬܐ ܡܠܝܼܠܬܐ ܠܐ ܡܩܰܪܶܒ ܒܰܙܒܰܢ ܣܢܝܼܩܘܬܐ.

ܘܗܿܘ ܕܡܶܣܬܰܟܰܠ ܕܠܡ ܠܘܛܬܐ ܥܰܬܝܩܬܐ ܐܫܬܰܚܠܦܰܬ ܠܒܘܼܪܟܬܐ ܘܠܰܚܢܳܢܐ ܘܪܘܼܚܳܦܳܐ ܚܕܬܐ ܒܰܨܠܝܼܒܳܐ܆ ܡܼܢ ܠܐ ܦܪܘܿܣ ܚܳܟܡ ܐ̱ܪ̈ܳܙܐ ܟܣ̈ܰܝܐ ܕܪܶܕܝܳܐ ܛܘܼܟܳܣܳܝܐ ܘܬܘܼܩܳܢܝܐ ܕܗܢܐ ܟܠ. ܗܝܕܝܢ ܠܐ ܛܳܥܐ ܚܶܟܡܬܐ ܗܿܝ ܕܐܳܡܪܳܐ «ܗܿܘ ܡܐ ܕܐܝܬ ܠܢ ܠܝܬܘܗܝ ܕܝܠܢ» ܟܕ ܢܳܛܪ ܓܘܼܥܠܳܢܗ ܘܣܳܚܐ (ܟܐܡܬ ܚܳܝܐ) ܒܝܰܡܳܐ ܪܰܒܳܐ ܘܰܫܦܝܼܥܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܚܰܘܣܳܢܐ ܐܠܗܳܝܐ. ܗܿܘ ܕܡܶܬܬܰܪܣܐ ܡܼܢ ܓܘܼܪ̈ܳܓܝܗܿ ܕܠܘܓܺܝܩܺܝ ܗܕܐ ܗܳܘܐ ܚܘܺܝܼܚܳܐ ܘܰܦܨܝܼܚܐ ܘܪܰܚܝܼܩ ܡܼܢ ܪܡܳܝܳܐ ܕܚܘܼ̈ܒܠܐ. ܕܰܡܗܰܝܡܶܢ ܦܘܪܥܳܢܗ ܗܿܘܐ ܡܼܢ ܡܰܒܘ̈ܥܐ ܐܠܗ̈ܝܐ ܟܕ ܝܳܗܶܒ ܡܼܢ ܕܝܼܠܗ. ܘܗܿܘ ܕܰܡܩܰܒܠ ܛܒܬܐ ܡܕܡ ܙܕܩ ܕܢܩܰܒܠ ܛܰܝܒܘܼܬܐ ܒܐܝܩܳܪܐ ܘܢܰܘܕܐ ܠܥܳܒܘܿܕܐ ܐܝܟܢܐ ܕܠܐ ܢܶܬܚܫܶܒ ܥܡ ܛܳܠܡ̈ܝ ܚܘܼܒ̈ܠܐ. ܘܐܡܿܪ ܒܢܝܼܫܐ ܗܢܐ ܡܰܚܟܘܼܡܬܐ ܓܳܝܬܶܐ ܐܠܡܰܢܝܐ ( Goethe) : «ܡܰܘܬܐ ܒܟܝܼܪܳܝܳܐ ܐܶܢܘܢ ܚܰܝ̈ܐ ܕܰܓܠܝܼܙܝܢ ܡܼܢ ܝܘܼܬܪܢܐ.»

ܒܘܼ̈ܚܳܢܐ ܘܪ̈ܘܼܨܳܢܶܐ ܝܘܼܠܦܳܢ̈ܳܝܐ ܕܕܳܪܐ ܡܰܘܕܥܝܼܢ ܕܚܰܝ̈ܐ ܦܨܝ̈ܚܶܐ ܘܬܰܩܢ̈ܐ ܘܚܘܼܠܡܳܢܐ ܫܰܠܡܳܐ ܘܰܓܡܝܪܳܐ ܠܐ ܡܶܫܬܰܟܢܝܼܢ ܐܠܐ ܒܢܝܼܚܘܼܬܐ ܘܒܰܣܝܼܡܘܼܬܐ. ܘܗܝܼ ܗܕܐ ܣܢܝܼܩܐ ܗ̱ܝ ܠܪ̈ܶܦܬܶܐ ܚܘܼܒ̈ܢܳܝܐ ܕܠܶܒܐ. ܡܛܠܗܕܐ ܘܳܠܝܼܬܢ ܠܝܬܝܗܿ ܐܠܐ ܕܢܶܫܒܘܿܩ ܪܶܦܬܐ ܗܢܐ ܚܰܝܐ. ܒܕ ܒܰܪܢܫܐ ܠܐ ܗܿܘܐ ܘܐܦܠܐ ܝܳܕܥ ܢܰܦܫܗ܆ ܐܠܐ ܟܕ ܢܝܼܚ ܘܒܰܣܝܼܡ. ܒܕ ܒܪܺܝܼܬܰܢ ܢܰܦܫܳܢܝܬܐ ܩܳܝܡܐ ܘܪܳܕܝܐ ܒܚܰܝܠܐ ܕܪ̈ܰܚܡܐ ܘܚܰܘܣܳܢܐ. ܗܳܢܘܢ ܕܠܐ ܡܬܢܰܛܪܝܢ ܝܘܼܬܪ̈ܢܰܝܗܘܢ ܐܠܐ ܕܰܢܦܘܼܫ ܘܰܢܟܰܬܪ ܒܪܢܫܐ ܟܕ ܢܺܝܼܚ ܘܒܰܣܝܼܡ. ܡܟܐ ܫܳܪܳܐ ܕܠܐ ܡܨܶܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܢܝܼܚܳܐ ܘܒܰܣܝܼܡܳܐ ܘܡܰܟܝܼܟܳܐ ܐܰܝܢܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܥܰܪܝܳܐ ܘܥܰܪܢܳܐ. ܘܐܦܠܐ ܡܨܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܢܝܼܚܳܐ ܘܒܰܣܝܼܡܳܐ ܘܡܰܟܝܼܟܳܐ ܐܝܢܐ ܕܒܳܥܐ ܫܘܒܗܪܐ ܘܪܰܒܘܬܐ ܘܕܰܪܓܳܐ ܘܪܳܗܛ ܒܳܬܪ ܫܘܼܥܠܳܝܐ ܘܫܘܼܒܙܳܙܐ ܘܫܘܼܒܚܳܐ ܣܪܝܼܩܐ. ܠܗܿ ܠܗܕܐ ܪܳܡܶܙ ܩܰܕܝܼܫܐ ܡܪܝ ܐܦܪܝܡ ܟܕ ܩܳܥܐ ܡܼܢ ܥܘܼܡܩܳܐ ܕܡܰܪܕܘܼܬܐ ܣܘܼܪܝܝܬܐ: «ܒܪܺܝܼ ܒܝܼ ܡܳܪܝ ܠܶܒܳܐ ܕܰܟܝܳܐ. ܥܰܠ ܕܐܬܚܰܒܰܠ ܩܰܕܡܳܝܳܐ.» [34] 

ܡܟܝܠ «ܐܝܟ ܕܒܢܘܼܗܪܳܐ ܙܳܕܩ ܠܰܢ ܠܰܡܛܰܟܳܣܘܼ ܗܰܠܟ̈ܳܬܢ.» ܘܢܶܫܪܐ ܦܟܳܪ̈ܐ ܡܢܢ. ܘܢܶܛܥܢ ܐܝܟ ܚܰܝܠܰܢ ܟܕ ܪܳܕܝܢܢ ܠܐܝܢܐ ܕܡܨܝܢܢ ܡܛܠ ܢܝܼܚܘܼܬܢ ܘܒܰܣܝܼܡܘܼܬܢ ܘܰܦܨܝܼܚܘܼܬܐ ܕܐ̱ܚܪ̈ܢܐ. ܒܕ ܠܝܬ ܡܕܡ ܕܫܰܦܝܪ ܡܼܢ ܗܿܝ ܕܢܶܫܪܐ ܦܟܳܪ̈ܝܢ. ܘܢܶܬܡܰܠܰܟ ܒܢܝܼܚܘܼ ܘܒܰܣܝܼܡܘܼ ܟܕ ܡܩܰܕܫܝܼܢܢ ܘܰܡܙܰܕܩܝܼܢܢ ܢܰܦܫܰܢ ܒܬܰܨܒܝ̈ܬܐ ܕܝܠܗܝܢ ܡܛܠ ܥܩܘܼܪܝܐ ܕܣܘܼܪ̈ܚܳܢܐ ܘܚܘܼܣܪ̈ܳܢܐ. ܠܡܚܣܢ ܒܐܘܼܪܚܐ ܗܕܐ ܡܫܟܚܝܼܢܢ ܒܘܼܝܐܐ ܬܰܩܝܼܦܐ ܠܰܬܘܳܪܐ ܪܒܐ ܕܰܟܪܺܝܟ ܠܢܰܦܫ̈ܬܢ ܘܒܳܪܶܡ ܡܰܚܫ̈ܒܳܬܰܢ...

ܡܳܢܐ ܡܰܨܝܳܐ ܕܢܶܥܒܕܘܢ ܙܰܠܓ̈ܐ ܨܰܡܘ̈ܚܶܐ ܕܫܶܡܫܳܐ ܠܗܿܘ ܕܗܘܼ ܒܐܝܕܗ ܣܳܟܰܪ ܬܰܪܥܳܐ ܘܟܰܘ̈ܐ ܕܒܰܝܬܗ؟ ܡܶܟܳܐ ܠܐ ܡܰܓܼܰܪ ܘܐܳܦܠܐ ܡܩܰܘܐ ܥܰܡܰܢ ܡܫܝܼܚܳܐ ܐܠܐ ܕܚܢܢ ܢܦܘܼܫ ܘܢܰܓܰܪ ܥܡܗ. ܘܐܢܗܘܼ ܕܒܳܥܝܢܢ ܕܢܦܣܘܿܩ ܨܰܘܬܳܐ ܘܢܶܥܒܶܕ ܦܰܘܫܳܐ ܒܫܶܡܥܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫܘܼܬܐ܆ ܙܕܩ ܕܢܶܦܬܰܚ ܬܰܪܥܰܢ ܕܢܶܥܘܼܠ ܠܒܝܰܬܰܢ ܘܰܢܒܘܼܬ ܥܰܡܰܢ. ܘܰܢܟܰܬܰܪ ܥܰܡܗ ܕܐܦ ܗܘܼ ܢܩܰܘܐ ܥܰܡܢ. ܘܐܠܐ ܡܫܰܐܠ ܒܝܰܘܡܳܐ ܐ̱ܚܪܳܝܳܐ: ܐܶܬܝܬ ܘܰܣܥܰܪܬܳܟ ܕܐܰܢܺܝܼܚܳܟ. ܐܠܐ܆ ܠܐ ܚܙܺܝܼܬܳܟ ܒܒܰܝܬܳܟ. ܘܦܳܐܫ ܗ̱ܘܝܬ ܥܰܡܟ. ܐܠܐ܆ ܐܰܢ̱ܬ ܠܐ ܝܕܰܥܬ ܢܰܦܫܳܟ. ܨܳܒܶܐ ܗ̱ܘܝܬ ܕܐܶܗܘܶܐ ܥܰܡܳܟ. ܐܠܐ܆ ܐ̱ܰܢܬ ܥܡ ܡܿܢ ܐܝܬܝܟ ܗ̱ܘܰܝܬ؟

ܣܳܟܐ ܠܡܺܐܡܰܪ: ܩܳܐܠ ܛܰܥܢܳܐ ܕܡܶܬܛܥܶܝܢ ܒܪܘܼܚܳܐ ܘܰܫܪܳܪܳܐ ܕܢܰܘܚܳܐ ܒܗܝܼܠܐ ܘܒܰܣܝܼܡܳܐ ܕܪܘܼܚܳܐ. ܘܰܦܨܺܝܼ̈ܚܐ ܘܰܕܟܺܝܪ̈ܐ ܦܳܝܫܺܝܼܢ ܗܿܢܘܢ ܕܕܳܟܪܺܝܼܢ ܘܛܳܥܢܝܼܢ ܘܒܳܕܩܺܝܼܢ ܘܥܳܒܕܺܝܼܢ ܘܰܡܫܰܡܠܶܝܢ!

ܝܘܣܦ ܒܓܬܫ

ܚܘܼܕܪܐ ܕܡܰܪܕܘܼܬܐ ܘܣܶܦܪܳܝܘܼܬܐ ܕܠܶܫܳܢܐ ܣܘܼܪܝܝܐ. ܡܪܕܝܢ


ܢܘܼܗܳܪܐ:   ܢܣܺܝܼܒܝܼܢ ܘܰܠܩܺܝܼܛܝܼܢ ܦܘܼ̈ܫܳܩܐ ܕܐܝܼܩܳܪܐ ܩܰܕܡܳܝܐ ܡܼܢ ܡܢܳܬܐ ܩܰܕܡܳܝܬܐ ܕܦܘܼܫܳܩܐ ܕܐܘܢܓܠܝܘܢ ܩܕܝܫܐ ܕܡܪܝ ܕܝܘܢܳܣܝܘܣ ܝܥܩܘܒ ܒܰܪ ܨܠܝܒܝ ܡܝܛܪܘܦܘܠܝܼܛܐ ܕܐܡܝܼܕ ( +  1171)  ܗܢܐ ܕܡܰܨܰܚ ܠܡܝܩܪܐ ܢܰܗܝܪ ܐܰܩܓܰܝ ܘܰܚܬܺܝܼܡ ܘܰܦܪܺܝܣ ܒܐܣܛܢܒܘܠ ܫܢܬ 2020  ܒܝܕ ܡܕܰܒܪܳܢܘܼܬܐ ܕܚܘܼܓܬܐ ܕܗܘܼ̈ܓܳܝܐ ܣܘܼܪ̈ܝܝܐ ܕܒܝܬ ܦܛܪܝܪܟܘܬܐ ܕܣܘܼܪ̈ܝܝܐ ܐܪ̈ܬܘܕܟܣܘ.   

[1] 28 : ܬܘ ܠܘܳܬܝ ܠܐܝ̈ܐ:  ܗܢܘ ܠܐܝ̈ܐ ܐܘܟܝܬ ܡܫܰܦ̈ܠܐ ܩܳܪܐ ܠܰܛܥܝܼ̈ܢܰܝ ܡܰܘܒ̈ܠܐ. ܡܰܘܒܠܐ ܕܝܢ ܛܥܘܼܢܬܳܐ ܡܶܕܶܡ ܝܰܩܝܼܪܬܐ. ܗܪܟܐ ܕܝܢ ܠܡܰܘܒܠܐ ܕܚܛܝܼܬܐ ܡܫܰܡܰܗ ܕܝܰܩܝܪܳܐ ܡܼܢ ܟܠ ܘܳܠܝܬܐ ܡܕܡ ܕܝܰܩܝܼܪ ܡܼܢ ܚܛܝܼܬܐ. ܐܝܟ ܕܐܡܪ ܕܘܝܕ: ܕܐܝܟ ܡܰܘܒܠܐ ܝܰܩܝܼܪܬܐ ܝܩܰܪ̈ܝ ܥܠܰܝ. ܒܫܰܒܥܝܼܢܳܝܐ ܕܝܢ ܕܢܰܛܝܠ ܠܝ. ܘܙܟܪܝܐ: ܟܰܟܪܐ ܕܐܰܒܳܪܐ ܩܳܪܐ ܠܰܚܛܝܬܐ. ܬܘܒ ܠܥܰܣܩ̈ܬܗ ܕܢܡܘܣܐ ܩܳܪܐ ܡܰܘܒܠܐ ܘܠܒܝ̈ܫܳܬܗ ܕܥܳܠܡܳܐ. ܙܕܝܼܩܘܬܐ ܕܝܢ ܘܰܡܝܰܬܪܘܼܬܐ ܩܰܠܝ̈ܠܳܢ ܘܠܪܰܘܡܐ ܡܥܰܠܝ̈ܢ ܠܢܰܦܫܐ.

28:ܘܐܢܐ ܐܰܢܝܼܚܟܘܢ:  ܗܢܘ ܡܼܢ ܫܘܼܥܒܳܕܗ ܕܢܡܘܿܣܐ ܕܒܗ ܥܰܡܠܐ ܣܓܝܐܐ ܣܳܒܠܝܼܢ ܐܢܬܘܢ ܘܡܼܢ ܝܘܩܪܐ ܕܚܛܗܝ̈ܟܘܢ.

29:ܫܩܘܿܠܘ ܢܝܪܝ ܥܠܝܟܘܢ:  ܗܢܘ ܦܘܼܩܕ̈ܢܐ ܕܝܠܝ ܚܕ̈ܬܐ..

29:ܝܠܦܘ ܡܢܝ ܕܢܝܼܚ ܐ̱ܢܐ:  ܗܢܘ ܕܟܕ ܚܳܙܐ ܐ̱ܢܐ ܩܳܛܘ̈ܠܐ ܘܓܰܝܳܪ̈ܐ ܘܓܰܢ̈ܒܐ ܠܐ ܡܬܢܰܩܡ ܐ̱ܢܐ ܐܝܟ ܢܡܘܣܐ. ܐܠܐ ܚܐܪ ܐ̱ܢܐ ܠܰܬܝܳܒܘܼܬܐ ܘܡܰܣܪܰܚ ܐ̱ܢܐ ܫܘܼܒܩܳܢܐ. ܬܘܒ ܕܡܢܝܼܚ ܐ̱ܢܐ ܠܡܣ̈ܟܠܢܐ ܒܝܕ ܬܝܒܘܬܐ ܘܡܰܓܰܪ ܐ̱ܢܐ ܪܘܼܚܐ ܥܠܰܝܗܘܢ.

29:ܘܡܶܫܟܚܝܼܬܘܢ ܢܝܳܚܳܐ:  ܗܢܘ ܗܳܪܟܐ ܡܿܢ ܢܝܳܚܐ ܕܡܰܟܝܼܟܘܬܐ ܕܒܝ ܡܕܰܡܶܝܬܘܢ ܘܬܰܡܢ ܒܘܼ̈ܣܳܡܐ ܘܚܝ̈ܐ ܕܠܥܠܡ.

30:   ܢܝܼܪܝ ܒܰܣܝܼܡ ܗ̱ܘ:  ܗܢܘ ܒܗܳܝ ܕܝܳܗܒ ܫܘܼܒܩܳܢܐ ܠܬܰܝ̈ܒܐ.

30:ܘܡܰܘܒܰܠܝ ܩܠܝܼܠܐ ܗ̱ܝ:  ܗܢܘ ܒܗܳܝ ܕܠܘ ܣܘܿܓܐܐ ܕܦܘ̈ܩܕܢܐ ܬܳܒܰܥ ܐ̱ܢܐ ܐܝܟ ܢܡܘܣܐ ܥܬܝܩܐ ܐܠܐ ܨܒܝܢܐ ܕܢܰܦܫܳܐ. ܘܰܕܢܶܓܒܐ ܐ̱ܢܳܫ ܛܒܬܐ ܘܢܰܣܠܐ ܠܒܝܼܫܬܐ. ܘܐܰܝܟܰܢܐ ܡܼܢ ܠܥܶܠ ܐܡܰܪ: ܕܡܐ ܩܰܛܝܼܢ ܬܰܪܥܳܐ ܘܰܐܠܝܨܳܐ ܐܘܪܚܐ. ܗܪܟܐ ܕܢܝܪܝ ܒܰܣܝܼܡ ܗ̱ܘ ܘܡܰܘܒܰܠܝ ܩܰܠܝܼܠܐ ܗ̱ܝ ܗܢܘ ܐܡܬܝ ܕܗܳܘܝܢܢ ܡܰܗ̈ܡܝܳܢܐ ܘܰܚܒܰܢ̈ܢܐ܆ ܗܿܘܐ ܩܰܛܝܼܢ ܬܰܪܥܐ ܘܐܠܝܼܨܐ ܐܘܼܪܚܐ. ܡܐ ܕܝܢ ܕܟܰܫܝܪ̈ܐ ܗܳܘܝܢܢ ܢܝܪܗ ܒܰܣܝܼܡ ܘܡܰܘܒܠܗ ܩܰܠܝܼܠܐ. ܡܳܕܝܢ ܠܦܘܼܬ ܨܶܒܝܳܢܢ ܩܳܪܐ ܠܢܝܪܗ ܘܐܘܪܚܐ. ܬܘܒ ܩܪܳܐ ܠܢܝܪܗ ܩܠܝܼܠܐ ܡܛܠ ܙܰܕܝܼܩܘܬܐ. ܚܛܝܼܬܐ ܓܝܪ ܝܰܩܝܼܪܐ. ܙܰܕܝܩܘܬܐ ܕܝܢ ܩܰܠܝܼܠܐ ܘܰܦܫܝܼܩܳܐ. ܬܘܒ ܒܰܣܝܼܡ. ܒܰܣܝܼܡ ܒܗܳܝ ܕܩܳܪܐ ܠܚܛܝ̈ܐ ܠܬܝܒܘܬܐ. ܢܡܘܣܐ ܕܝܢ ܝܰܩܝܪ܆ ܒܗܳܝ ܕܠܓܰܝܪ̈ܐ ܪܳ̃ܓܶܡ ( ܟܗ̈ܢܐ 20: 10)   ܠܩܳܛܘ̈ܠܐ ܕܝܢ ܩܳܛܠ ( ܡܰܦܩܢܐ 21: 12) .

ܘܒܡܳܢܳܐ ܒܰܣܝܼܡ ܢܝܪܗ؟ ܕܗܐ ܦܳܩܕ ܕܠܐ ܢܼܶܪܓܰܙ ܐܺܝܩܺܝ ܘܠܐ ܢܚܘܼܪ ܙܠܝܼܠܐܝܬ ( ܡܬܝ  5: 22-28)   ܘܰܕܢܶܣܢܐ ܢܦܫܢ ( ܡܬܝ  10: 16-39)   ܘܫܰܪܟܐ؟ ܘܐܳܡܪܝܼܢܢ: ܕܟܕ ܡܶـܬܦܰܚܡܝܼܢ ܦܘ̈ܩܕܳܢܘܗܝ ܒܦܘܼܪ̈ܥܳܢܐ ܕܰܢܛܝܼܪܝܼܢ ܠܐܝܠܝܢ ܕܫܳܩܠܝܼܢ ܢܝܪܗ܆ ܩܰܠܝ̈ܠܐ ܘܦܫܝ̈ܩܐ ܡܬܚܙܝܢ. ܐܝܟ ܕܐܡܪ ܦܘܠܘܣ: ܕܠܐ ܫܳܘܝܢ ܚܰܫܰܘ̈ܗܝ ܕܙܰܒܢܐ ܗܢܐ ܠܬܫܒܘܼܚܬܐ ܐܰܝܕܐ ܕܰܥܬܝܼܕܳܐ ܕܬܬܓܠܐ ܒܢ ( ܪ̈ܗܘܡܝܐ 8: 18) .

[2] ܫܶܪܫܳܗܿ «ܩܰܠ» ܥܦܺܝܼܦܳܐ:  ܩܰܠܝܼܠܐ ܘܩܰܠܘܼܠܐ ܗܘ ܟܕ ܗܘ ܣܘܼܟܳܠܐ. ܘܩܰܠܘܼܠܘܼܬܐ: ܪܗܺܝܒܘܼܬܐ ܒܙܰܘܥܳܐ. ܘܰܙܥܘܿܪܘܼܬܐ ܒܢܶܙܠܐ. Hafiflik / Lightness

[3]   ܫܶܪܫܗܿ «ܢܛܰܠ». ܘܝܳܗܒܳܐ ܣܘܼܟܠ ܢܬܰܥ. ܢܙܰܠ. ܝܼܩܰܪ. ܟܐܡܬ ܗܘܼܳܐ ܡܕܡ ܝܰܩܘܼܪܐ ܒܗܿܘ ܕܙܳܠܰܥ. ܘܡܶܟܐ ܡܶܬܶܐܡܰܪ: ܡܰܛܳܠܐ: Kütle / Mass

[4] ܬܘܼܩܦܳܐ: ܚܝܠܐ ܕ̣ܰܟܡܺܝܼܢ ܘܰܠܒܺܝܼܕ. ܘܬܘܪܟܐܝܬ Enerji  ܘܐܶܢܓܠܝܼܫܳܐܝܬ Energy ܡܬܦܰܫܩ.

[5] ܩܫܳܥܳܐ: ܐܳܬܳܐ ܐܘܟܝܬ Şiar / Slogan / Sign

[6] ܫܶܪܫܳܗܿ «ܐܶܣܰܪ». ܘܝܳܗܒܐ ܣܘܼܟܠ ܥܰܪܩܠ ܘܫܼܰܪܓܶܠ. ܚܙܰܩ ܐ̱ܢܫ ܐܘ ܡܶܕܶܡ ܒܡܶܕܶܡ ܐ̱ܚܪܺܝܢ. ܘܡܢܗܿ ܐܰܣܺܝܼܪܳܐ ܟܐܡܬ ܚܒܝܼܫܐ. ܘܐܰܣܰܪܳܐ ܘܐܰܣܘܿܪܳܐ: Bağ / Kelepçe / Bond / Hundcuff / Manacle

[7]   ܨܺܝܼܠܐ: Zihin / Mind

[8]    ܚܰܩܠܐ ܕܥܶܕܝܳܐ. ܗܿܝ ܕܠܐ ܡܬܦܰܠܚܳܐ ܘܐܳܦܠܐ ܡܶܫܬܰܩܝܐ ܐܠܐ ܡܙܕܼܰܪܥܐ ܥܠ ܣܰܒܪܐ ܕܡܶܛܪܐ ܒܰܠܚܘܕ ܘܙܰܪܥܗܿ ܝܳܥܐ ܫܳܘܚ ܒܚܰܝܠܐ ܕܪܛܝܼܒܘܬܐ ܥܝܳܕܳܝܬܐ. ܘܐܝܟ ܕܒܣܘܼܓܐܐ ܥܠܰܠܬܗܿ ܝܳܥܝܐ ܡܼܢ ܨܒܘܼܬ ܢܦܫܗܿ ܡܼܢ ܫܰܪܟܳܢܐ ܕܙܰܪ̈ܥܳܐ ܥܬܝ̈ܩܐ. ܘܰܬܢܢ ܩܰܢܝܳܐ ܣܘܼܟܳܠܐ ܫܐܺܝܠܐ. ܟܐܡܬ ܗܰܘܢܐ ܣܟܝܼܪܐ ܕܠܐ ܡܩܰܒܠ ܪ̈ܥܝܢܐ ܘܫܘ̈ܘܫܳܛܐ ܚܕ̈ܬܐ ܐܠܐ ܒܰܠܚܘܿܕ ܡܶܣܬܰܦܰܩ ܒܗܿܢܘܢ ܥܝܳܕ̈ܝܐ.  

[9]    ܚܰܩܠܐ ܕܫܶܩܝܳܐ. ܗܿܝ ܕܡܬܦܰܠܚܳܐ ܘܡܬܟܰܪܒܐ ܘܡܶܙܕܰܪܥܐ ܘܡܶܫܬܰܩܝܐ. ܘܰܬܢܢ ܩܰܢܝܐ ܣܘܼܟܳܠܐ ܫܐܺܝܠܐ. ܟܐܡܬ ܗܰܘܢܐ ܦܬܝܼܚܐ ܕܡܩܰܒܠ ܪ̈ܥܝܢܐ ܘܫܘ̈ܘܫܳܛܐ ܚܕ̈ܬܐ ܘܡܶܬܦܠܰܚ ܘܡܶܬܬܰܫܩܶܐ ܝܘܡܐܝܬ ܒܩܶܪܝܳܢܐ ܘܰܟܬܝܼܒܬܐ ܘܝܕܰܥܬܐ ܘܰܣܛܪ.

[10] ܬܪܰܝܳܢܘܼܬܐ: ܣܘܼ̈ܟܳܠܐ ܣܰܩܘܼ̈ܒܠܳܝܐ ܒܟܰܪܣܳܐ ܕܚܕ̈ܕܐ. ܟܐܡܬ İkilik / Dualite / Duality

[11]   ܫܘܼܦܪܳܚܳܐ: Kendini Beğenmek / Smugness

[12]   ܝܕܥܬܐ ܗܕܐ ܠܩܺܝܼܛܳܐ ܘܰܢܣܺܝܼܒܳܐ ܡܼܢ ܟܬܳܒܐ ܕܡܰܪܓܳܢܝܼܬܐ ܕܥܠ ܫܪܪܐ ܕܟܪܣܛܝܳܢܘܼܬܐ ܕܥܒܝܼܕ ܠܡܪܝ ܥܒܕ ܝܫܘܥ ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ ܕܨܘܿܒܐ ܘܕܰܐܪܡܶܢܝܰܐ ܘܰܚܬܝܼܡ ܫܢܰܬ 1924  ܒܡܰܘܨܠ ܒܡܰܛܒܰܥܬܐ ܐܬܘܪܝܬܐ ܕܥܕܬܐ ܥܰܬܝܩܬܐ ܕܡܰܕܢܚܐ ܒܝܕ ܩܫܝܫܐ ܝܘܣܦ ܕܩܶܠܝܬܐ.

[13] ܫܪܫܳܗܿ ܓܠܰܓ: ܐܰܪܝܡ. ܫܩܰܠ. ܓܠܳܐ ܘܺܐܠܐ ܘܡܳܐ ܕܕܳܡܐ. Perdeyi Açmak / Ortaya Çıkarmak / Open Curtain etc. / Uncover / Reveal

[14] ܕܰܘܩܐ ܓܰܘܳܝܐ: İçgörü / İnsight

[15] ܫܶܪܫܳܗܿ «ܝܺܚܶܠ». ܘܡܶܢܗܿ ܐܰܘܚܶܠ ܘܢܰܘܚܶܠ. ܟܐܡܬ ܐܰܡܚܶܠ. ܐܰܪܦܺܝ. ܢܰܫܶܫ. Güçsüzleştirmek / Zayıflatmak / Weaken

[16]   ܟܠ ܚܘܼܫܳܒܐ ܣܰܢܝܐ ܘܪܶܥܝܳܢܐ ܡܪܝܼܡܳܢܐ ܘܰܥܒܳܕܐ ܒܝܼܫܳܐ ܡܚܰܒܳܠܘܼ ܡܚܰܒܶܠ ܡܘܼܙܳܓܳܐ ܕܒܰܪܢܳܫܐ. ܘܡܰܘܩܰܪ ܡܰܘܒܠܐ. ܡܼܢ ܓܰܒܐ ܝܘܼܠܦܳܢܝܐ ܕܰܡܡܰܠܠܘܬ ܢܰܦܫܐ ܗܢܐ ܡܕܡ ܒܳܪܐ ܣܰܩܘܼܒܠܳܝܘܼܬܳܐ ܘܰܬܪܰܝܳܢܘܼܬܐ ܫܳܓܘܿܫܬܐ ܒܬܘܼܩܳܢܐ ܓܰܘܝܳܐ. ܘܡܰܥܒܶܕ ܐܦ ܒܕܘܒܳܪ̈ܐ ܘܗܘܼ̈ܦܳܟܐ ܒܰܪ̈ܳܝܐ. ܘܡܳܚܶܐ ܘܰܡܣܰܓܶܦ ܛܘܼܟܳܣܳܐ ܓܝܳܕܳܢܝܐ ܘܚܘܼܠܡܳܢܳܝܐ ܕܒܰܪܢܳܫܳ ܐ ܘܰܕܒܰܝܬܳܐ ܘܓܰܘܳܐ.    

[17]   ܡܰܣܥܳܪܐ: Klinik / Clinic

[18]   ܫܘܼܒܰܚܬܐ ܐܘ ܫܘܼܒܳܚܳܐ: ܣܛܪ ܡܼܢ ܣܘܼܟܳܠܐ ܩܪܝܼܚܳܐ. ܩܰܢܝܳܐ ܣܘܼܟܳܠܐ ܕܐܝܬܘܗܝ: Reçete rescription

[19]   ܡܰܕܫܳܢܘܼܬܐ:  Kayıtsızlık / Aldırmazlık / Umursamazlık / İlgisizlik / Unconcern / Listlesness / Carelessness

[20] ܡܫܳܟܳܝܘܼܬܐ: ܠܐ ܒܛܝܼܠܘܼܬܐ ܕܥܰܠ ܡܶܕܶܡ: Ciddiyetsizlik / Unseriousness

[21]   ܐܰܫܝܼܠܳܐ .  ܫܐܝܼܠܐ ܘܰܓܠܝܼܙ ܝܕܰܥܬܐ ܘܰܡܫܳܟܳܝܳܐ. Eğreti / İğreti / Gelişigüzel / Ciddiyetsiz / Makeshift / Random / Frivolous

[22]   ܫܥܺܝܼܢܳܐ ܐܰܘܟܝܬ ܛܝܼܢܳܐ Çamur / Mud

[23] ܥܰܪܢܳܐ: ܣܘܼܟܳܠܐ ܗ̱ܘ ܕܩܰܪܝܒ ܠܚܶܪܝܳܝܘܼܬܐ ܘܡܰܨܘܼܬܐ ܟܐܡܬ İnatçı / Stubborn

[24] ܥܰܪܝܳܐ: ܥܰܪܝܳܐ. ܟܐܡܬ Bağımlı /  Addicted

[25] ܩܘܼ̈ܡܠܐ ܢܰܦܫ̈ܳܢܳܝܐ: Egosal Küfler / Egoic Molds

[26]   ܐܶܢܰܚܢܳܝܘܼܬܐ: ܡܼܢ ܐܶܢܰܚܢܰܢ ܐܘܟܝܬ ܚܢܢ. ܚܫܝܼܺܠܐ ܘܰܕܪܝܼܫܳܐ ܠܡܶܬܰܠ ܣܘܼܟܳܠܐ ܣܰܩܘܼܒܠܳܝܐ ܕܐܶܢܳܢܳܝܘܼܬܐ. Özgecilik / Diğergamlık / Altruism 

[27] ܐܰܪܕܳܠܐ ܐܘܟܝܬ ܐܶܣܦܘܼܩܠܰܛܪܳܐ. Cellat / Hangman / Executioner

[28]   ܕܘܼܪ̈ܟܳܢܐ ܩܒܝܼ̈ܥܐ: Yerleşik Algılar / Established Perceptions

[29]   ܡܪܝܼܡܳܢܘܼܬܐ ܕܕܝ̈ܢܐ ܩܰܕܡ̈ܐ: ܚܫܰܚܬܐ ܗܕܐ ܠܐ ܫܟܺܝܼܚܳܐ ܒܣܶܦܪ̈ܐ ܐܰܒܳܗ̈ܝܐ. ܬܰܘܠܶܕܬܐ ܗ̱ܝ ܕܡܰܦܪܝܳܢܘܼܬܝ. ܘܰܕܪܝܼܫܳܐ ܒܣܘܼܟܠ Olumsuzluk önyargısı / Negativity bias  ܡܛܠ ܥܘܼܬܪܐ ܕܠܶܫܳܢܢ.

[30] ܒܝܼܫܬܳܐ ܐܝܬܺܝܼܩܳܝܬܳܐ:  ܚܫܰܚܬܐ ܗܕܐ ܠܐ ܫܟܺܝܼܚܳܐ ܒܣܶܦܪ̈ܐ ܐܰܒܳܗ̈ܝܐ. ܬܰܘܠܶܕܬܐ ܗ̱ܝ ܕܡܰܦܪܝܳܢܘܼܬܝ ܒܣܘܼܟܠ Ahlaki  K ötülük / Moral Evil  ܡܛܠ ܥܘܼܬܪܐ ܕܠܶܫܳܢܢ. ܒܝܼܫܬܐ ܐܝܬܺܝܩܳܝܬܐ ܡܿܢ ܡܬܝܰܠܕܳܐ ܡܼܢ ܡܰܣܒܳܐ ܘܡܰܬܿܠܐ ܕܐܶܣܳܪ̈ܐ ܐ̱ܢܳܫ̈ܝܐ. ܘܛܳܥܢܐ ܒܥܘܼܒܗܿ ܒܝ̈ܫܳܬܐ ܡܰܚܛܝ̈ܳܢܐ ܘܡܰܣܛܝ̈ܳܢܐ ܕܰܡܠܶܝܢ ܚܘܼܣܪ̈ܳܢܐ ܘܣܘܼܓ̈ܦܳܢܐ ܡܰܚ̈ܫܳܢܐ ܕܒܳܠܨܝܼܢ ܡܼܢ ܫܘܼܓܒ̈ܳܝܐ ܡܰܕܫ̈ܳܢܐ ܕܚܘܼܫ̈ܳܒܐ ܘܕܘܼܒܳܪ̈ܐ ܥܕܝ̈ܠܐ ܕܒܪܢܫܐ. ܘܡܶܫܬܰܡܗܳܐ: ܐܶܢܢܳܝܘܼܬܐ ܘܥܶܬܳܐ ܘܣܶܢܶܐܬܐ ܘܶܐܠܡܳܐ ܘܐܰܟܬܳܐ ܘܚܰܣܳܡܘܼܬܐ ܘܚܳܣܘܿܕܘܼܬܐ ܘܕܰܓܠܘܼܬܐ ܘܡܐܣܒ ܒܐܦ̈ܐ ܘܡܐܟܠܩܪܨܐ ܦܶܬܢܳܐ ܘܗܶܪܬܐ ܘܡܰܨܘܼܬܐ ܘܫܘܼܥܠܳܝܐ ܘܰܡܫܰܩܠܘܼܬܐ ܘܫܘܼܒܗܳܪܐ ܘܚܘܼܬܪܐ ܘܫܘܼܒܙܳܙܑܳܐ ܘܫܘܼܥܒܳܕܐ ܘܩܰܫܝܘܼܬܐ ܘܰܙܥܝܼܦܘܼܬܐ ܘܰܛܠܘܼܡܝܐ ܘܨܰܚܢܘܼܬܐ ܘܙܰܠܝܼܠܘܬܐ ܘܰܡܫܰܕܠܳܢܘܼܬܐ ܘܕܰܘܫܳܐ ܘܚܘܼܦܳܝܐ ܕܐܝܩܪܐ ܘܒܙܘܼܙܝܐ ܕܥܰܡܠܐ ܘܬܰܚܠܘܼܨܐ ܕܡܰܟܣܳܪܐ... ܘܫܰܪܟܐ ܕܰܚܛܗ̈ܐ ܗܿܢܘܢ ܘܡܶܬܟܰܢܝܢ ܟܐܒ̈ܐ ܢܰܦܫ̈ܢܳܝܐ ܘܩܳܛܠܝܼܢ ܘܩܳܒܪܝܼܢ ܬܐܪܬܐ ܕܒܰܪܢܳܫܐ.

[31]    ܪ̈ܶܥܝܳܢܐ ܐܰܡܘ̈ܡܳܝܐ: Kalıp Fikirler / Mold İdeas

[32] ܕܝܢ̈ܐ ܩܰܕܡ̈ܐ: Önyargılar / Precudices

[33] ܝܰܩܪܳܐ: Değer / Kıymet / Value

[34]   ܡܛܠ ܛܥܝܼܡܘܼܬ ܣܘܼܟܳܠܗ ܐܰܥܒܪܶܬ ܗ̱ܘܝܬ ܡܐܡܪܐ ܗܢܐ ܒܰܣܝܼܡܐ ܘܡܰܠܝܐ ܠܠܫܢܐ ܬܘܪܟܝܐ. ܘܗܐ ܦܪܝܼܣ ܥܡ ܫܶܪܫܶܗ ܣܘܪܝܝܐ ܒܕܰܦܐ ܢܰܘܠܳܝܐ ܕܟܰܪܝܳܐ ܚܠܺܝܼܨܳܐ ܒܐܰܣܘܪ̈ܐ ܕܠܬܚܬ. ܐܢ ܫܳܦܪܐ ܠܩܳܪܘܝܐ ܕܦܘܼܪܫܳܢܐ ܡܰܨܝܐ ܕܢܬܩܪܘܢ ܡܼܢ ܬܡܢ.

https://www.karyohliso.com/articles/article/2512

https://www.karyohliso.com/articles/article/2511


 
Please Leave Your Thinking

Leave a Comment

You can also send us an email to karyohliso@gmail.com