Home - Karyo Hliso
Yusuf Begtas:


Welcome To Karyo Hliso Website

 

ܩܰܕܡܳܝܰܬ: ܬܘܕܝ ܐܡܿܪ ܐ̱ܢܐ ܠܚܰܝܠܐ ܡܚܰܝܠܢܐ ܕܢܳܦܚ ܚܰܝܠܐ ܒܰܡܚ̈ܝܼܠܐ ܘܰܒܨܝܼܪ̈ܐ. ܬܪܰܝܳܢܬ: ܐܝܩܪܐ ܘܩܘܒܠܛܝܒܘ ܦܳܪܥ ܐ̱ܢܐ ܠܣܘܼܒܟܳܢܐ ܠܒܝܼܒܐ ܘܚܘܼܡܣܳܢܐ ܚܠܝܼܨܐ ܕܗܠܝܢ ܕܒܪܘܚܐ ܘܒܫܪܪܐ ܡܬܥܰܙܝܢ ܒܪܚܡܰܬ ܝܪܬܘܬܐ ܘܒܡܬܢܰܨܚܳܢܘܬܐ ܘܡܬܝܰܩܪܢܘܬܐ ܕܫܝܬܳܢܳܝܘܼܬܐ ܕܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ.
ܗܐ ܡܼܢ ܢܘܼܓܪܐ ܐܪܝܟܐ ܘܰܠܟܐ ܢܳܩܫܝܼܢ ܗ̱ܘܘ ܒܰܬܪܰܥ ܚܘ̈ܫܳܒܝ ܓܘܼܪ̈ܳܓܐ ܘܰܦܝ̈ܣܐ ܡܰܠܝ̈ܝ ܠܘ̈ܒܳܛܐ ܕܪ̈ܳܚܡܰܝ ܡܰܪܕܘܼܬܐ ܘܣܶܦܪܳܝܘܬܐ ܠܰܡܬܩܢܘ ܕܰܦܳܐ ܢܰܘܠܳܝܳܐ ܕܚܳܒܫ ܟܬܝ̈ܒܳܬܐ ܒܫܰܪ̈ܒܐ ܘܪ̈ܘܨܳܢܐ ܦܪ̈ܝܼܫܐ ܣܘܪܝܐܝܬ...

ܡܪܕܘܬܐ ܕܫܘܡܠܝܐ

ܠܦܘܬ ܛܟܢܐ ܣܘܪܝܝܐ


ܬܫܥܝܼܬܐ

 

ܬܐܪܬܐ ܒܨܝܪܬܐ ܘܰܡܢܰܘܠܬܐ ܠܐ ܝܳܗܒܳܐ ܐܠܐ ܚܘܼܣܪܳܢܐ ܘܨܘܼܪܟܳܢܐ...

ܘܰܕܪ̈ܳܫܐ ܥܰܩܪ̈ܐ ܕܡܢܰܟܪܝܢ ܡܼܢ ܩܠܗܿ ܥܰܫܝܼܢܐ܆ ܠܐ ܡܰܘܠܕܝܼܢ ܐܠܐ ܚܶܪ̈ܝܢܐ ܘܛܘܼܓܳܪ̈ܐ ܘܬܰܟܬܘܼ̈ܫܐ ܡܕܘ̈ܕܢܐ ܘܡܰܚܣܪ̈ܢܐ.

ܒܣܘܼܟܳܠܐ ܗܢܐ ܬܰܫܥܝܼܬܐ ܡܼܢ ܬܫܥܝـܼܬܐ ܦܪܝܼܫܐ ܒܕܝܼܠܝ̈ܬܗܿ...

ܐܟܡܐ ܕܡܬܬܡܝܼܫܐ܆ ܬܪܬܝܢ ܬܫܥܝ̈ܢ ܡܬܕܰܪ̈ܫܳܢ ܝܘܡܐܝܬ ܒܝܢܬܢ.

ܚܕܐ: ܛܳܥܢܐ ܘܣܳܒܠܐ ܠܘܬ ܙܘܼܗܳܝܐ ܘܣܘܼܠܳܩܐ ܘܫܘܼܪܬܳܚܐ ܘܫܘܼܘܫܛܐ ܗܰܘܢܳܢܳܝܐ.

ܘܐ̱ܚܪܬܐ: ܣܳܪܟܳܐ ܘܦܳܟܪܐ ܒܥܘܼܘܳܟܐ ܘܥܘܼܛܳܠܐ ܘܫܘܼܘܚܪܐ ܘܢܘܼܛܳܠܐ ܗܰܘܢܳܢܳܝܐ.

ܡܟܐ ܟܕ ܠܐ ܘܳܠܝܐ ܕܢܿܚܒܘܼܟ ܫܰܪܒܐ ܒܫܰܪܒܐ ܘܦܰܪܨܘܼܦܐ ܒܦܰܪܨܘܼܦܐ܆ ܙܕܩ ܕܢܬܠ ܚܰܝܠܐ ܠܪ̈ܘܼܨܳܢܐ ܕܬܰܫܥܝܼܬܐ ܕܩܘܼܕܳܡܐ ܘܙܘܼܗܳܝܐ ܘܣܘܼܠܳܩܳܐ ܘܫܘܘܫܛܐ ܕܢܐܬܘܢ ܘܢܶܓܢܘܢ ܘܢܶܫܪܘܢ ܒܝܢܬܢ.

ܠܐ ܢܛܥܐ: ܟܠ ܡܐ ܕܐܡܝܼܪ ܡܼܢ ܩܕ̈ܡܝܐ ܚܳܒܫ ܠܟܠܢ ܘܠܟܠ ܩܰܘܡ̈ܢ ܘܡܘܼ̈ܫܚܳܢ ܒܠܥܕ ܦܘܼܪܫܳܢ ܕܰܪܓܐ ܘܐܰܩܡܐ.

ܘܡܪܢܐܝܬ ܘܦܪܝܼܫܐܝܬ ܝܘܼܠܦܳܢܐ ܡܫܝܼܚܳܝܐ ܗܿܘ ܕܡܛܠܬܗ ܐܬܪܕܶܦܢܢ ܘܡܬܪܰܕܦܝܼܢܢ ܘܐܬܩܛܶܠܢܢ ܘܡܬܩܰܛܠܝܼܢܢ ܠܝܬܘܗܝ ܐܠܐ ܫܘܼܡܠܳܝܐ. ܘܠܐ ܚܳܒܫ ܣܟ ܡܠܘ̈ܐܐ ܙܘ̈ܡܳܝܐ ܕܪܶܓܰܬ ܪܘܼܫܳܢܐ ܘܫܘܼܠܛܳܢܐ ܘܫܘܼܦܪܳܚܐ ܘܫܘܼܒܙܳܙܐ ܘܫܘܼܥܒܳܕܐ.....

ܦܘ̈ܫܩܐ:
ܛܘܼܓܳܪܐ: Polemik / Polemic
ܢܰܛܶܠ ܢܘܼܛܳܠܐ ܘܡܰܛܠܐ: İkiliem / Çelişki / Dilemma / Contradiction
ܥܰܛܶܠ ܥܘܼܛܳܠܐ: Atalet / Stagnancy / İnertia
ܪܰܫܶܢ ܪܘܼܫܳܢܐ: İkitidar / Nüfuz / Otorite Olma / İnfluence / Authority / Ascendancy
ܫܰܦܪܰܚ ܫܘܼܦܪܳܚܐ: Kendini Beğenmişlik / Smugness
ܫܰܒܙܶܙ ܫܘܼܒܙܳܙܐ: İstismar / Sömürü / Exploitation
ܝܰܘܣܦ ܒܶܓܬܰܫ


Karyo Hliso

The Syriac expression, Karyo hliso,” carries messages of encouragement and courage in the face of loss.
In Syriac, karyo has two distinct meanings: First, it means plump, fat, and short; secondly, a heap of wheat after being separated from the chaff.
Just as karyo carries two meanings in Syriac, so also does hliso. The first is to steal, raid, extort, and rob. The second meaning is to be couragious, heroic, fearless, and active, even gallant...

«ܟܰܪܝܐ ܠܝ ܘܬܘܒ ܗܳܐ ܟܳܪܝܳܐ ܠܝ ܥܰܠ ܟܰܪܝܳܐ ܕܚܰܠܨܶܗ ܟܰܪܝܳܐ»

‘‘Karyo li utub ho koryo li al karyo dhalse karyo’’
“I grieve and am distressed because of the heap of wheat stolen by the short fat man,”

Bar Hebraeus (1226-1286)

75+ Syriac Articles
210+ Turkish Articles
35+ English Articles
45+ Arabic Articles
Website visitors
Media and TV Programms

Many interviews and television interviews to talk about Syriac and the Syriac language with Malfono Yusuf Begtas.