Syriac Reflections - Karyo Hliso
Yusuf Begtas:

Syriac Reflections

Read Syriac, Turkish and English Reflections

ܩܰܕܡܳܝܰܬ ܙܕܩ ܕܬܕܥ ܐܢܬ ܠܟ ܐܝܟܢܐ ܕܬܕܥ ܠܐܠܗܐ.

ܡܪܝ ܐܢܛܘܢܝܘܣ (251-356)

ܟܬܒ̈ܐ ܣܝܼܡܝܼܢ ܐܝܟ ܡܰܚܙܝܬܐ.

ܕܫܰܦܝܐ ܥܰܝܢܗ ܨܰܠܡܐ ܕܩܘܼܫܬܐ ܚܳܙܐ ܬܡܢ.

ܢܘܼܗܪܐ ܦܐܐ ܠܥܝ̈ܢܐ. ܘܩܘܼܫܬܐ ܠܬܰܪܥܝܼܬܐ.

ܢܘܼܗܪܐ ܓܒܝܼ ܠܥܰܝܢܟ. ܟܬܒ̈ܐ ܠܬܰܪܥܝܼܬܳܟ.

ܟܠ ܝܘܡ ܕܠܐ ܩܳܪܐ ܐܢ̱ܬ. ܡܼܢ ܟܬܒ̈ܐ ܠܐ ܝܳܬܪ ܐܢܬ.

ܕܰܥ ܕܡܼܢ ܫܐܕ̈ܐ ܡܙܕܟܐ ܐܢ̱ܬ. ܘܥܡ ܒܰܛܝ̈ܠܐ ܡܬܡܢܐ ܐܢ̱ܬ.

ܠܐ ܗ̱ܘܐ ܒܰܠܒܘܼܫ ܡ̈ܠܐ ܢܚܘܪ ܐ̱ܢܫ ܐܠܐ ܒܚܺܝܠ ܡ̈ܠܐ.

ܠܐ ܗ̱ܘܐ ܒܣܰܡ̈ܡܳܢܘܗܝ ܕܐܣܝܐ ܢܚܘܪ ܣܰܟܠܐ ܐܠܐ ܒܥܘܕܪ̈ܢܘܗܝ.

ܡܪܝ ܐܦܪܝܡ ܣܘܪܝܝܐ (303-370)

ܠܡܳܢܳܐ ܒܰܥܒ̈ܕܐ ܙܠܝܼ̈ܡܐ ܕܐ̱ܚܪ̈ܳܢܐ ܡܬܒܰܩܐ ܐܢ̱ܬ܆

ܘܰܒܗܰܘ ܡܐ ܕܦܳܩܕ ܠܟ ܐܠܗܐ ܡܰܗܡܐ ܐܢ̱ܬ...

ܥܠܡܐ ܡܿܢ ܣܶܦܪܐ ܗ̱ܘ ܬܗܝܼܪܐ. ܘܗܠܝܢ ܕܠܐ ܡܬܦܰܪܫܝܼܢ ܣܟ ܡܼܢ ܒܳܬܝ̈ܗܘܢ ܠܐ ܩܳܪܝܢ ܐܠܐ ܛܰܪܦܐ ܚܕ ܡܼܢ ܗܳܢܐ ܣܶܦܪܐ.

ܡܪܝ ܐܓܘܣܛܝܢܘܣ (354-430)

ܗܿܘ ܕܕܳܐܢ ܢܦܫܗ ܠܐ ܣܦܝܼܩ ܕܢܕܘܢ ܠܐܚܪ̈ܢܐ.

ܪܥܝܳܢܝ ܒܰܐܦ̈ܝ ܠܐ ܢܳܣܒ. ܘܨܶܒܝܳܢܝ ܒܳܬܪ ܠܐ ܥܳܢܐ.

ܠܐ ܦܪܝܼܫ ܐܰܝܢܐ ܕܠܒܪܗ ܒܬܰܪܣܝܼܬܐ ܕܕܶܒܫܳܐ ܩܳܛܠ ܡܼܢ ܗܿܘ ܕܩܳܛܠ ܒܣܰܟܝܢܐ.

ܡܪܝ ܐܝܣܚܩ ܕܢܝܢܘܐ (640-700)

«ܢܘܗܪܐ ܦܐܐ ܠܥ̈ܝܢܐ܆ ܘܩܘܼܫܬܐ ܠܬܪܥܝܬܐ. ܢܘܗܪܐ ܓܒܝ ܠܥܰܝܢܳܟ. ܟܬܳܒ̈ܐ ܠܬܰܪܥܝܬܳܟ.»

«ܟܠ ܝܘܡ ܕܠܐ ܩܳܪܐ ܐܢ̱ܬ܆ ܡܼܢ ܟܬܒ̈ܐ ܠܐ ܝܳܬܪ ܐܢ̱ܬ. ܕܰܥ ܕܡܼܢ ܫܐܕ̈ܐ ܡܶܙܕܟܐ ܐܢ̱ܬ. ܘܥܡ ܒܰܛܝܼ̈ܠܐ ܡܬܡܢܐ ܐܢ̱ܬ.»

«ܠܐ ܗ̱ܘܐ ܒܰܠܒܘܫ ܡ̈ܠܐ ܢܚܘܪ ܐ̱ܢܫ ܐܠܐ ܒܚܺܝܠ ܡ̈ܠܐ. ܠܐ ܗ̱ܘܐ ܒܣܰܡ̈ܡܢܰܘܗܝ ܕܐܣܝܐ ܢܚܘܪ ܣܰܟܠܐ ܐܠܐ ܒܥܘܕܪ̈ܢܰܘܗܝ.»

ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܦܪܝܡ ܣܘܪܝܝܐ (303 - 3 (37

«ܠܡܢܐ ܒܰܥܒ̈ܕܐ ܙܠܝ̈ܡܐ ܕܐܚܪ̈ܢܐ ܡܶܬܒܰܩܐ ܐ̱ܢܬ܆ ܘܒܗܿܘ ܡܐ ܕܦܳܩܕ ܠܟ ܐܠܗܐ ܡܰܗܡܐ ܐܢ̱ܬ.»

«ܥܠܡܐ ܡܿܢ ܣܶܦܪܐ ܗ̱ܘ ܬܗܝܼܪܐ. ܘܗܠܝܢ ܕܠܐ ܡܬܦܰܪܫܝܼܢ ܣܟ ܡܼܢ ܒܳܬܝ̈ܗܘܢ ܠܐ ܩܳܪܝܢ ܐܠܐ ܐܢ ܛܪܦܐ ܚܕ ܡܼܢ ܗܢܐ ܣܶܦܪܐ».

ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܘܓܘܣܛܝܢܘܣ (354 - 430)

«ܐܝܢܐ ܕܐ̱ܪ̈ܙܝ ܪܘܼܚܐ ܟܳܬܒ܆ ܟܕ ܪܘܚܐ ܠܗ ܠܐ ܡܰܟܬܒ܆ ܢܚܳܫܐ ܗܘ ܕܙܐܡ ܐܘ ܨܨܠܐ ܕܝܳܗܒ ܩܠܐ܆ ܟܕ ܪܘܚܐ ܒܦܬܓ̈ܡܘܗܝ ܚܰܠܝܘܬܗ ܠܐ ܚܳܠܛ. ܡܰܢ ܕܝܢ ܕܠܐܪ̈ܙܝ ܪܘܼܚܐ ܡܢ ܪܘܚܐ ܝܳܠܦ܆ ܡܢ ܡܠ̈ܘܗܝ ܟܠ ܒܘܼܣܳܡ ܩܳܢܝܢ ܫܡ̈ܘܥܘܗܝ. ܘܒܪܬ ܩܠܗ ܡܢ ܠܒܗܘܢ ܟܠ ܚܰܫ̈ܝܢ ܥܳܩܪܐ».

«ܠܝܬ ܡܕܡ ܕܗܟܢܐ ܣܳܦܩ ܠܰܡܫܰܢܳܝܘ ܥܝ̈ܳܕܐ ܙܰܠܝܼ̈ܠܐ ܡܼܢ ܢܦܫܐ܆ ܘܠܡܬܟܣܘ ܠܥܘܗ̈ܕܳܢܐ ܡܙܝܼ̈ܥܳܢܐ ܡܩܝܼ̈ܡܰܝ ܫܠܗܒ̈ܝܬܐ ܫܓܝܪ̈ܬܐ ܒܓܘܼ̈ܫܡܐ܆ ܐܝܟ ܒܰܠܝܼܥܘܬܐ ܕܒܪܚܡܬ ܝܘܠܦܢܐ ܘܦܶܗܝܐ ܕܒܬܪ ܥܘ̈ܡܩܐ ܕܣܘ̈ܟܳܠܝܗܘܢ ܕܦܬܓ̈ܡܐ ܕܟܬܒ̈ܐ.»

ܡܪܝ ܓܪܝܓܘܪܝܣ ܝܘܚܢܢ ܒܪܥܒܪܝܐ ܡܦܪܝܢܐ ܕܡܕܢܚܐ (1226 – 1286)

ܡܶܠܬܐ ܩܫܝܼܬܐ ܐܝܟ ܠܘܼܟܳܝܬܳܐ ܒܠܶܒܐ ܡܬܩܰܒܥܐ. ܘܡܠܬܐ ܕܠܐ ܒܙܰܒܢܗܿ ܡܬܐܡܪܐ ܠܝܬܝܗܿ ܐܠܐ ܐܢ ܙܰܗܪܐ.

ܡܬܠܐ ܐܒܗܝܐ

ܠܐ ܬܶܕܚܰܠ ܡܼܢ ܕܝܢܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܐ ܐܢ ܬܐܪܬܟ ܕܰܟܝܐ ܘܡܼܢ ܥܰܘܠܐ ܒܰܩܝܐ.

ܡܬܠܐ ܐܒܗܝܐ

ܢܚܛܘܦ ܚܢܢ ܠܢ ܘܰܠܓܰܘ ܡܶܢܢ ܢܶܬܓܰܘܐ ܕܢܶܫܟܰܚ ܡܰܠܟܘܼܰܬܢ ܕܰܡܛܰܫܝܐ ܒܠܶܒܰܢ ܟܐܡܰܬ ܕܢܚܙܐ ܠܐܠܗܢ.

ܡܪܝ ܓܪܝܓܘܪܝܘܣ ܝܘܚܢܢ ܒܪܥܒܪܝܐ (1226-1286)

ܣܰܡܝܘܼܬ ܥܰܝܢܐ ܛܒ ܡܼܢ ܣܰܡܝܘܬ ܠܒܐ. ܡܛܠ ܣܰܡܝܘܬ ܥܝܢܐ ܡܫܰܒܠܐ ܠܐܘܪܚܐ ܕܚ̈ܝܐ ܘܣܰܡܝܘܬ ܠܒܐ ܐܙܠܐ ܒܐܘܪܚܐ ܥܡܝܼܩܬܐ.

ܐܚܝܩܪ ܡܳܠܘܟܐ ܕܣܢܚܪܝܒ ܡܠܟܐ

ܟܕ ܡܶܬܢܰܚܡ ܒܝ ܡܫܝܼܚܐ܆ ܐܦ ܐܢܐ ܡܬܢܰܚܡ ܐܢܐ ܒܟ. ܘܐܢܬ ܒܝܼ ܘܒܐ̱ܚܪ̈ܢܐ.

ܫܘܼܡܠܳܝܐ܆ ܡܰܒܘܼܥܐ ܗ̱ܘ ܕܗܶܢ̈ܝܳܢܐ ܘܦܶܓ̈ܝܳܢܐ.

ܫܘܼܥܠܳܝܐ܆ ܡܰܒܘܼܥܐ ܗ̱ܘ ܕܫܘܼ̈ܢܳܩܐ ܘܕܘܼ̈ܢܳܩܐ.

ܠܐ ܒܳܐܬ ܠܘܬ ܫܘܼܡܠܳܝܐ ܐܝܼܩܳܪܐ ܘܐܰܓܪܐ ܕܥܳܡܠܳܐ ܘܠܰܐܝܳܐ.

ܐܝܢܐ ܕܡܶܬܪܰܘܪܰܒ ܒܬܰܚܬܘܼܪܳܐ܆ ܠܐ ܡܶܫܬܰܘܙܰܒ ܡܢ ܬܰܟܬܘܼܫܳܐ.

ܝܰܘܣܦ ܒܶܓܬܰܫ

ܟܕ ܫܐܠܘܗܝ ܠܝܫܘܥ ܡܼܢ ܦܪ̈ܝܫܐ: ܐܡܬܝ ܐܳܬܝܐ ܡܠܟܘܬܗ ܕܐܠܗܐ؟ ܥܢܐ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ. ܠܐ ܐܳܬܝܐ ܡܰܠܟܘܼܬܗ ܕܐܠܗܐ ܒܰܢܛܘܪ̈ܬܐ. ܘܠܐ ܐܡܪܝܢ. ܗܐ ܗܼܳܪܟܐ ܗ̱ܝ. ܘܗܐ ܗܳܪ ܬܰܡܢ ܗ̱ܝ. ܗܐ ܓܝܪ ܡܠܟܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܠܓܘ ܡܢܟܘܢ ܗ̱ܝ.

ܠܘܩܐ 17: 20-21

ܡܰܠܟܘܼܬܗ ܓܝܪ ܕܐܠܗܐ܆ ܠܐ ܗ̱ܘܬ ܡܐܟܠܐ ܘܡܰܫܬܝܐ. ܐܠܐ ܟܺܐܢܘܼܬܐ ܘܰܫܠܳܡܐ. ܘܚܰܕܘܬܐ ܒܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ.

ܦܘܠܘܣ ܫܠܝܚܐ (ܪ̈ܗܘܡܝܐ: 14: 17)

ܐܠܗܐ ܝܗܒ ܠܟ ܠܫܢܐ ܒܠܚܘܕ ܠܬܪܝܢ:

ܕܰܬܫܰܒܚܝܘܗܝ ܒܗ. ܘܰܬܒܰܢܐ ܒܗ ܠܐܚܘܟ....

ܠܡܳܢܳܐ ܒܰܥܒ̈ܕܐ ܙܠܝܼ̈ܡܐ ܕܐ̱ܚܪ̈ܳܢܐ ܡܬܒܰܩܐ ܐܢ̱ܬ܆

ܘܰܒܗܰܘ ܡܐ ܕܦܳܩܕ ܠܟ ܐܠܗܐ ܡܰܗܡܐ ܐܢ̱ܬ...

ܥܠܡܐ ܡܿܢ ܣܶܦܪܐ ܗ̱ܘ ܬܗܝܼܪܐ. ܘܗܠܝܢ ܕܠܐ ܡܬܦܰܪܫܝܼܢ ܣܟ ܡܼܢ ܒܳܬܝ̈ܗܘܢ ܠܐ ܩܳܪܝܢ ܐܠܐ ܛܰܪܦܐ ܚܕ ܡܼܢ ܗܳܢܐ ܣܶܦܪܐ.

ܪ̈ܘܼܚܳܬܢ ܒܰܪ̈ܝܢ ܠܰܡܫܰܒܳܚܘ ܠܡܪܝܐ ܘܠܡܶܬܒܰܣܳܡܘ ܥܡܗ ܘܰܒܠܒܐ ܡܿܢ ܕܟܠ ܒܪܢܫܐ ܒܰܪܝܐ ܫܟܝܼܚ ܗܘܼ ܣܦܝܼܩܘܼܬܐ. ܘܗܘ ܒܪܢܫܐ ܐܢ ܠܐ ܡܶܨܛܰܝܒ ܠܡܶܬܒܰܣܡܘ ܥܡ ܡܪܝܐ܆ ܠܐ ܡܬܡܰܠܝܐ ܣܦܝܼܩܘܬܐ ܗܕܐ ܒܡܶܕܡ ܐ̱ܚܪܝܢ. ܘܐܳܦܠܐ ܡܶܫܟܰܚ ܛܰܥܡܐ ܗܰܢܝܐܐ ܡܩܰܘܝܢܐ ܒܡܕܡ ܐ̱ܚܪܝܢ.

ܐܘ ܐܚ̈ܝ ܠܐ ܘܳܠܝܐ ܕܢܶܣܰܒ ܫܶܕܬܐ ܕܪܳܥܝܐ ܕܢܦ̈ܫܳܬܐ ܒܪܘܼܚܐ ܕܫܘܼܒܗܳܪܐ ܘܰܒܪܶܓܰܬ ܡܫܰܠܛܘܼܬܐ. ܐܠܐ ܒܪܘܚܐ ܕܪܘܼܚܳܦܐ ܘܰܕܪ̈ܚܡܐ. ܡܛܠ ܣܘܼܝܳܥܐ ܕܢܦܫ̈ܬܐ ܘܠܰܡܫܰܡܳܫܘܼܬܗܝܢ.

ܡܪܝ ܐܓܘܣܛܝܢܘܣ (354-430)

ܗܿܘ ܕܕܳܐܢ ܢܦܫܗ ܠܐ ܣܦܝܼܩ ܕܢܕܘܢ ܠܐܚܪ̈ܢܐ.

ܪܥܝܳܢܝ ܒܰܐܦ̈ܝ ܠܐ ܢܳܣܒ. ܘܨܶܒܝܳܢܝ ܒܳܬܪ ܠܐ ܥܳܢܐ.

ܠܐ ܦܪܝܼܫ ܐܰܝܢܐ ܕܠܒܪܗ ܒܬܰܪܣܝܼܬܐ ܕܕܶܒܫܳܐ ܩܳܛܠ ܡܼܢ ܗܿܘ ܕܩܳܛܠ ܒܣܰܟܝܢܐ.

ܡܪܝ ܐܝܣܚܩ ܕܢܝܢܘܐ (640-700)

ܡܶܠܬܐ ܩܫܝܼܬܐ ܐܝܟ ܠܘܼܟܳܝܬܳܐ ܒܠܶܒܐ ܡܬܩܰܒܥܐ. ܘܡܠܬܐ ܕܠܐ ܒܙܰܒܢܗܿ ܡܬܐܡܪܐ ܠܝܬܝܗܿ ܐܠܐ ܐܢ ܙܰܗܪܐ.

ܡܬܠܐ ܐܒܗܝܐ

ܐܠܦܳܪܐ ܕܡܰܗܡܐ ܒܦܘܼܪܩܳܢܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܩܰܒܠ ܐܢܘܢ ܒܐܠܦܗ܆ ܡܰܪܡܐ ܐܦ ܠܢܰܦܫܗ ܥܰܡܗܘܢ ܒܩܶܢܛܐ ܘܢܘܼܘܳܓܐ. ܘܐܢܗܘ ܕܗܢܘܢ ܢܐܒܕܘܢ ܡܛܠ ܡܗܡܝܢܘܬܗ ܐܦ ܗܘ ܢܐܒܕ ܥܡܗܘܢ.

ܡܬܠܐ ܐܒܗܝܐ

ܠܐ ܬܶܕܚܰܠ ܡܼܢ ܕܝܢܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܐ ܐܢ ܬܐܪܬܟ ܕܰܟܝܐ ܘܡܼܢ ܥܰܘܠܐ ܒܰܩܝܐ.

ܡܬܠܐ ܐܒܗܝܐ

ܡܬܬܪܝܼܡܢܘܬܐ ܗܟܝܠ ܕܥܠ ܨܰܠܡܐ܆ ܫܘܼܥܠܳܝܐ ܗ̱ܘ ܥܠ ܬܦܢܟܐ. ܗܿܘ ܕܥܠ ܐܚܘܗܝ ܡܶܫܬܰܩܰܠ ܕܐܝܬܘܗܝ ܕܡܘܬ ܐܠܗܐ܆ ܠܘܩܒܠ ܐܠܗܐ ܡܪܝܡ ܩܕܠܗ. ܘܳܝ ܠܰܕܠܐ ܡܶܫܬܰܘܕܰܥ ܫܶܦܠܐ ܕܟܝܢܗ.

ܡܬܠܐ ܐܒܗܝܐ

ܠܐ ܓܝܪ ܡܰܗܢܐ ܓܶܢܣܳܐ ܛܒܐ ܡܕܡ ܟܕ ܪ̈ܥܝܢܐ ܟܝܬ ܘܕܘܼܒܳܪ̈ܐ ܠܐ ܫܳܠܡܝܼܢ ܠܛܳܒ̈ܬܐ. ܘܠܐ ܡܬܟܰܠܝܐ ܡܰܘܗܒܬܐ ܟܕ ܥܡ ܓܢܣܐ ܥܕܺܝܼܠܐ ܕܘܼܒܪ̈ܐ ܛܒ̈ܐ ܘܪ̈ܥܝܳܢܐ ܚܠܝܼ̈ܡܐ ܐܳܘܝܢ.

ܡܬܠܐ ܐܒܗܝܐ

 

ܐܝܢܐ ܕܐܪ̈ܳܙܝ ܪܘܼܚܐ ܟܳܬܒ܆ ܟܕ ܪܘܼܚܐ ܠܗ ܠܐ ܡܰܟܬܶܒ܆ ܢܚܳܫܐ ܗ̱ܘ ܕܙܳܐܡ ܐܘ ܨܨܠܐ ܕܝܳܗܒ ܩܳܠܐ. ܟܕ ܪܘܼܚܐ ܒܦܶܬܓ̈ܳܡܰܘܗܝ ܚܰܠܝܘܼܬܗ ܠܐ ܚܳܠܛ. ܡܰܢ ܕܝܢ ܕܠܐܪ̈ܳܙܝ ܪܘܼܚܳܐ ܡܼܢ ܪܘܼܚܳܐ ܝܳܠܦ܆ ܡܼܢ ܡܶܠܰܘ̈ܗܝ ܟܠ ܒܘܼܣܳܡ ܩܳܢܝܢ ܫܳܡܘ̈ܥܰܘܗܝ. ܘܒܪܬ ܩܳܠܗ ܡܼܢ ܠܶܒܗܘܢ ܟܠ ܚܰܫ̈ܝܢ ܥܳܩܪܳܐ.

ܠܝܬ ܡܕܡ ܕܗܳܟܢܐ ܣܳܦܩ ܠܡܫܰܢܳܝܘܼ ܥܝ̈ܕܐ ܙܰܠܝ̈ܠܐ ܡܼܢ ܢܰܦܫܐ܆ ܘܠܰܡܬܰܟܳܣܘܼ ܠܥܘ̈ܗܕܳܢܐ ܡܙܝܼ̈ܥܢܐ ܡܩܝܼ̈ܡܰܝ ܫܠܗܒ̈ܝܳܬܐ ܫܓܝܼܪ̈ܬܐ ܒܓܘ̈ܫܡܐ ܐܝܟ ܒܰܠܝܼܥܘܬܐ ܕܒܪܶܚܡܰܬ ܝܘܼܠܦܳܢܐ ܘܦܶܗܝܳܐ ܕܒܳܬܪ ܥܘܼܡ̈ܩܐ ܕܣܘ̈ܟܳܠܝܗܘܢ ܕܦܬܓ̈ܡܐ ܕܟܬܒ̈ܐ.

ܡܪܝ ܓܪܝܓܘܪܝܘܣ ܝܘܚܢܢ ܒܪܥܒܪܝܐ (1226-1286)

ܣܰܡܝܘܼܬ ܥܰܝܢܐ ܛܒ ܡܼܢ ܣܰܡܝܘܬ ܠܒܐ. ܡܛܠ ܣܰܡܝܘܬ ܥܝܢܐ ܡܫܰܒܠܐ ܠܐܘܪܚܐ ܕܚ̈ܝܐ ܘܣܰܡܝܘܬ ܠܒܐ ܐܙܠܐ ܒܐܘܪܚܐ ܥܡܝܼܩܬܐ.

ܐܚܝܩܪ ܡܳܠܘܟܐ ܕܣܢܚܪܝܒ ܡܠܟܐ

ܫܘܼܡܠܳܝܐ܆ ܡܰܒܘܼܥܐ ܗ̱ܘ ܕܗܶܢ̈ܝܳܢܐ ܘܦܶܓ̈ܝܳܢܐ.

ܫܘܼܥܠܳܝܐ܆ ܡܰܒܘܼܥܐ ܗ̱ܘ ܕܫܘܼ̈ܢܳܩܐ ܘܕܘܼ̈ܢܳܩܐ.

ܠܐ ܒܳܐܬ ܠܘܬ ܫܘܼܡܠܳܝܐ ܐܝܼܩܳܪܐ ܘܐܰܓܪܐ ܕܥܳܡܠܳܐ ܘܠܰܐܝܳܐ.

ܐܝܢܐ ܕܡܶܬܪܰܘܪܰܒ ܒܬܰܚܬܘܼܪܳܐ܆ ܠܐ ܡܶܫܬܰܘܙܰܒ ܡܢ ܬܰܟܬܘܼܫܳܐ.

ܝܰܘܣܦ ܒܶܓܬܰܫ

ܦܪܘܫܘܬܐ

 

ܦܪܘܫܘܬܐ܆ ܦܳܬܚܐ ܩܘ̈ܦܠܐ ܕܗܰܘܢܐ ܟܰܣܝܐ.

ܦܪܘܫܘܬܐ܆ ܩܠܝܕܐ ܗܝ ܕܗܰܘܢܐ ܕܪܘܚܐ.

ܦܪܘܫܘܬܐ܆ ܐܡܐ ܗܝ ܕܝܕܥܬܐ ܝܬܡܬܐ. ܘܒܕܡܘܬ ܟܗܪܒܐ ܡܢܗܪܐ ܫܒܝܼ̈ܠܐ ܕܒܪܢܫܐ.

ܘܦܪܘܫܘܬܐ ܠܐ ܡܫܬܟܢܐ ܐܠܐ ܒܰܫܒܘܼܩܝܳܐ ܕܟܠܡܕܡ ܚܐܪܐ. ܘܒܰܠܒܘܼܟܝܐ ܬܰܪܒܝܼܬܳܢܝܐ ܘܐܝܩܪܐ ܕܡܬܦܪܥ ܠܟܠܡܕܡ. ܗܝܕܝܢ ܐܢ ܚܢܢ ܠܐ ܐܙܠܝܢܢ ܠܘܬܗܿ܆ ܗܝܼ ܐܬܝܐ ܠܘܳܬܢ. ܘܒܳܝܬܳܐ ܠܘܬܢ: ܒܐܘ̈ܢܐ ܕܥܳܠܡܰܢ ܓܰܘܳܝܐ.

ܘܢܝܼܚܘܬܐ ܘܬܡܝܡܘܬܐ ܒܣܝܡܘܬܐ ܘܡܨܠܚܢܘܬܐ ܘܛܘܒܬܢܘܬܐ ܬܰܠܝ̈ܢ ܒܪܒܘܬ ܐܝܢܳܝܘܬܗܿ.

ܝܘܣܦ ܒܓܬܫ

ܓܰܒܳܝܐ ܘܪܘܼܫܳܢܐ

 

ܚܝ̈ܐ ܡܿܢ ܒܰܙܒܰܢ ܕܳܡܝܢ ܠܓܰܒ̈ܝܐ ܘܡܳܟܣ̈ܐ ܗܿܢܘܢ ܕܫܳܩܠܝܢ ܟܣܦ ܪܝܫܐ ܘܡܰܕܐܬܐ. ܕܪܳܝܒܝܼܢ ܘܣܳܪܚܝܼܢ ܘܚܳܠܨܝܼܢ ܘܢܳܣܒܝܼܢ ܫܶܩܠܐ ܕܝܠܗܘܢ ܡܢ ܗܘ ܡܐ ܕܝܗܒ ܘܥܬܝܕܝܢ ܠܡܬܠ ܒܰܫܪܘܼܥܝܳܐ ܡܕܡ ܙܥܘܪܐ ܕܗܘܐ ܒܚܘܼܫܳܒܐ ܐܘ ܒܣܘܼܥܪܳܢܐ.

ܥܠܗܕܐ ܕܪܓܐ ܠܐ ܡܪܡܪܡ ܘܐܦܠܐ ܡܢܰܨܚ ܠܒܪܢܫܐ ܐܠܐ ܕܢܬܬܒܥ ܘܢܫܬܡܠܐ ܡܛܠ ܡܬܒܢܟܢܘܬܐ ܕܬܫܡܫܬܐ ܡܠܝܠܬܐ ܒܣܘ̈ܟܠܐ ܕܪܥܝܐ ܛܒܐ. ܡܕܝܢ ܙܕܩ ܕܢܬܠܣܛܪ ܡܢ ܪܥܝܢܐ ܕܪܘܼܫܳܢܐ ܗܢܐ ܕܒܳܥܐ ܘܬܳܒܥ ܕܪܓܐ ܘܐܩܡܐ ܡܛܠ ܥܶܠܳܝܘܼܬܐ ܘܪܡܘܼܬܐ ܘܫܘܼܒܚܐ ܕܝܳܬܐ...!

ܝܘܣܦ ܒܓܬܫ

ܚܪ̈ܝܙܐ ܘܚܙܝܼ̈ܩܐ

 

ܠܐ ܡܬܦܬܚ ܐܠܐ ܠܗܿܢܘܢ ܕܢܳܩܫܝܼܢ.

ܠܐ ܡܫܟܚܝܼܢ ܐܠܐ ܗܿܢܘܢ ܕܟܳܪܟܝܼܢ.

ܠܐ ܡܬܝܗܒ ܐܠܐ ܠܗܿܢܘܢ ܕܫܐܠܝܼܢ.

ܡܕܝܢ ܢܐܨܦ ܕܢܬܝܬܪ ܠܡܗܘܐ ܚܙܝ̈ܩܐ ܘܚܪ̈ܝܙܐ ܥܡ ܗܿܢܘܢ ܕܢܳܩܫܝܼܢ ܘܟܳܪܟܝܼܢ ܘܫܐܠܝܼܢ.

ܐܝܟ ܕܐܡܝܪܐ: «ܩܘܫܘ ܘܢܬܦܬܚ ܠܟܘܢ. ܘܫܐܠܘ ܘܢܬܝܗܒ ܠܟܘܢ.»

ܝܘܣܦ ܒܓܬܫ

ܡܪܰܒܝܳܢܐ ܘܛܒܬܐ

 

ܐܡܝܪܐ ܗܝ «ܡܪܰܒܝܢܐ ܗܿܘ ܐܝܢܐ ܕܡܣܰܟܐ ܦܘܪܥܢܐ ܠܛܒܬܗ» ܒܪܶܛܢ ܐ ܘܒܘܼܓܳܢܐ.

ܒܕ ܙܳܝܘܢܬܐ ܗ̱ܝ ܘܡܬܰܪܣܝܳܢܝܬܐ ܟܠ ܛܒܬܐ ܕܡܬܥܰܒܕܐ ܒܪܘܚܐ ܕܫܘܼܡܠܝܐ. ܕܠܐ ܡܘܼܪܳܝ ܡܫܬܦܰܥ ܘܡܶܫܬܰܪܬܰܚ ܚܰܝܠܐ ܚܰܬܝܼܬܐ ܕܪܘܼܚ ܒܪܢܫܐ ܟܕ ܡܫܡܠܐ ܚܣܝܪܘܬܐ ܕܐܚܪ̈ܢܐ ܒܢܝܫܐ ܕܠܐ ܩܡܝܛ ܒܩ̈ܨܨܐ ܓܘ̈ܝܐ. ܘܟܕ ܠܗܿ ܠܗܕܐ ܣܳܥܪ܆ ܪܘܙ ܘܕܐܨ ܘܡܬܒܣܡ ܕܡܫܡܠܐ ܚܕܘܐ ܒܨܝܪܐ ܘܰܣܢܝܩܐ ܕܒܰܪܢܫܗ ܓܰܘܳܝܐ.

ܡܕܝܢ ܠܐ ܦܐܝܐ ܕܢܦܠ ܒܩܘܼܛܥܐ. ܘܠܐ ܙܕܩ ܕܢܬܪܦܐ ܡܢ ܕܠܡܣܥܪ ܛܒܬܐ. ܗܳܝ ܕܟܕ ܨܒܝܢܐܝܬ ܘܪܚܡܬܢܐܝܬ ܡܣܬܰܥܪܐ ܝܳܗܒܐ ܣܘܼܟܳܠܐ ܛܥܝܼܡܐ ܘܬܘܼܩܳܢܐ ܪܣܝܼܟܐ ܠܚ̈ܝܐ ܬܢ̈ܢܝܐ ܘܓܦ̈ܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܝܼܢܳܝܘܼܬܐ. ܘܡܢܗܿ ܢܳܒܗܐ ܡܰܨܠܚܳܢܘܼܬܐ ܘܒܳܠܨܐ ܛܘܼܒܬܳܢܘܼܬܐ.

ܦܘ̈ܫܩܐ ܡܬܒܰܥܝ̈ܢܐ
ܡܪܰܒܝܳܢܐ: Tefeci / Pawnbroker
ܚܰܝܠܐ ܚܰܬܝܼܬܐ: ܚܝܠܐ ܫܪܝܪܐ. ܚܝܠܐ ܟܝܳܢܝܐ ܘܪܘܚܢܝܐ Authentic Power / Özgün / Gerçek Güç
ܝܘܣܦ ܒܓܬܫ

ܠܓܙܐ ܕܫܘܼܡܠܳܝܐ

 

ܙܡܳܡܐ ܚܰܠܝܐ ܘܨܰܘܬܐ ܒܣܝܼܡܐ ܕܫܘܼܡܠܳܝܐ ܐܰܦܪܥܘ ܩܘܼܠܣ̈ܐ ܘܝܘ̈ܒܳܒܐ ܘܓܘܼܪ̈ܓܐ ܡܢ ܟܠ ܩܘ̈ܡܳܢ ܘܡܘܼ̈ܫܚܳܢ: ܕܓܰܘ̈ܝܐ ܘܒܰܪ̈ܝܐ.

ܐܟܡܐ ܕܡܬܚܙܝܐ ܘܡܬܬܡܝܼܫܐ ܒܡܰܟܬܳܫܳܐ ܕܚ̈ܝܐ ܣܘܓܐܬ ܡܫܬܰܚܩܝܼܢܢ ܘܡܬܕܘܕܝܢܢ ܩܶܨܬ ܢܶܓ̈ܥܐ ܕܠܓܘ ܘܢܶܕ̈ܝܐ ܕܠܒܪ. ܥܠܗܕܐ ܢܶܓ̈ܙܶܐ ܕܫܘܼܡܠܳܝܐ ܠܝܬܝܗܘܢ ܐܠܐ ܠܶܓ̈ܙܐ ܕܡܨܝܒܝܢ ܠܐܦ̈ܝ ܕܘܼܒܳܪܐ ܘܗܘܼܦܳܟܐ ܡܢܝܼܚܳܢܐ: ܕܠܶܓ̈ܙܐ ܐܢܘܢ ܡܩܰܝ̈ܡܳܢܐ ܘܰܡܪ̈ܰܒܝܳܢܐ. ܘܡܳܠܝܢ ܢܶܓ̈ܥܶܐ ܘܰܡܫܰܘܝܢ ܢܶܕ̈ܝܐ.

ܘܗܘܼ ܫܘܼܡܠܳܝܐ ܒܝܳܬܗ ܡܳܠܘܼܝܐ ܗ̱ܘ ܕܢܶܓ̈ܥܶܐ ܕܠܓܘ ܘܰܡܫܰܘܝܳܢܐ ܗ̱ܘ ܕܢܶܕ̈ܝܶܐ ܕܠܒܪ. ܡܛܠܗܕܐ ܟܠܢܫ ܡܶܫܬܰܘܝܳܢܐ ܗ̱ܘ ܠܣܘ̈ܟܳܠܘܗܝ ܡܫܰܘܫ̈ܛܳܢܐ ܐܝܟܢܐ ܕܢܬܠܰܣܛܪ ܡܼܢ ܫܘܼܥܠܳܝܐ ܢܘܼܟ̈ܬܰܘܗܝ ܘܕܘܼܒܳܨ̈ܘܗܝ. ܕܠܝܬ ܡܕܡ ܕܗܟܢܐ ܕܳܠܚ ܘܟܳܐܪ ܡܘܼܙܳܓܐ ܕܝܼܠܳܢܳܝܐ ܘܰܡܫܰܘܬܦܐ ܐܝܟ ܪܶܓܰܬ ܪܘܼܫܳܢܐ ܗܢܐ ܕܡܙܕܩܶܬ ܡܼܢ ܬܰܪܥܝܼܬܐ ܕܫܘܼܥܠܳܝܐ......!

ܦܘ̈ܫܳܩܐ ܡܬܒܰܥܝ̈ܢܐ:
ܠܶܓܙܳܐ ܘܠܰܓܙܳܐ: Parable / Riddle / Motto / Allegori / Slogan / Özdeyiş / Alegori / Düşünce Meseli
ܢܶܓܙܐ ܘܢܰܓܙܳܐ: ܙܩ̈ܬܐ ܘܰܕܒ̈ܨܐ ܡܣܝܼ̈ܡܳܢܐ. ܠܘܒܛܐ. ܓܘܪܓܐ.Stimulation / Motion / İncentive / Dürtü / Güdü / Uyarma
ܢܶܓܥܳܐ:İçiboş / Çukur / Hollow / Depression
ܢܶܕܝܳܐ: ܟܠܡܕܡ ܕܢܳܦܩ ܠܐܦ̈ܝ ܠܒܪ. ܘܰܒܡܰܠܠܘܼܬ ܢܰܦܫܐ ܘܣܘܼܟܳܠܐ ܫܐܝܠܐ ܙܘ̈ܥܐ ܐܢܘܢ ܠܐ ܪ̈ܕܰܝܐ. ܕܐܝܟ ܡܬܚܙܰܘܙܝܳܢܘܼܬܐ ܘܫܰܦܘܼܪܬܳܢܘܼܬܐ ܘܫܘܼܦܰܪܕܝܼܩܘܼܬܐ ܘܙܘܼܪܟܳܠܐ ܘܪܘܼܒܠܐ ܘܰܣܛܪŞişlik / Kabartı / Tümsek / Mecazi anlamda ahlaki olmayan tafra, kasıntı, yalakalık, dalkavukluk gibi anlamlar / Protubarance
ܪܘܼܫܳܢܳܐ: ܪܶܓܬܐ ܕܚܰܝܠܐ ܘܡܶܫܬܰܠܛܳܢܘܼܬܐ.İktidar ve Otorite arzusu / Desire of power authority and jurisdiction
ܝܘܣܦ ܒܓܬܫ

ܫܘܼܓܳܢܳܝܐ ܓܰܘܳܝܐ

 

ܛܳܠܩܝܼܢ ܘܫܳܠܡܝܼܢ ܚܝ̈ܐ ܟܕ ܗܝܼ ܒܝܥܬܐ ܡܬܬܒܪܐ ܡܼܢ ܠܒܪ. ܐܠܐ ܒܳܠܨܝܼܢ ܘܫܳܘܚܝܼܢ ܘܡܶܫܬܰܪܝܢ ܘܡܶܬܗܰܒܒܝܢ ܟܕ ܡܬܬܒܪܐ ܡܼܢ ܠܓܘ.

ܡܕܝܢ ܩܛܘܠܐ ܗ̱ܘ ܟܠ ܫܘܼܓܢܳܝܐ ܘܫܘܼܚܠܦܐ ܕܠܐ ܡܶܫܬܰܪܐ ܡܼܢ ܠܓܘ.

ܥܠܗܕܐ ܝܬܝܪ ܡܬܕܰܠܠ ܘܡܬܦܰܫܩ ܚܙܘܼܩܝܐ ܒܰܪܳܝܐ ܟܕ ܡܬܢ̈ܩܠܢ ܘܡܶܬܪ̈ܘܚܳܢ ܐܘܼܪ̈ܚܳܬܐ ܕܐܶܣܦܰܪܣܐ ܓܰܘܳܝܐ.

ܝܘܣܦ ܒܓܬܫ

ܒܰܝܬܳܐ ܘܦܳܬܘܼܪܐ

 

ܫܰܚܠܦ ܒܰܝܬܳܟ ܠܡܰܠܟܘܼܬܐ. ܘܠܐ ܡܨܝܐ ܕܬܥܒܕ ܗܕܐ ܟܕ ܡܫܚܠܦ ܐܢܬ ܠܫܘܪ̈ܐ ܐܘ ܒܳܢܐ ܐ̱ܢܬ ܠܫܶܕ̈ܟܶܐ ܡܢܕܪܝܫ܆ ܐܠܐ ܐܢ ܕܰܬܙܰܡܢ ܡܪܝܐ ܚܰܝܘܼܣܬܳܢܐ ܠܦܳܬܘܪܟ.

ܘܐܠܗܐ ܠܐ ܡܰܗܡܐ ܒܐܝܢܐ ܦܳܬܘܼܪܐ ܕܗܘܼ. ܐܝܟܐ ܕܐܝܬ ܗ̱ܘ ܚܶܟܡܬܐ ܪܘܼܚܳܢܳܝܬܐ ܬܡܢ ܗܿܘܐ ܡܰܟܝܼܟܘܼܬܐ ܘܬܰܡܝܼܡܘܼܬܐ ܘܢܰܟܦܘܼܬܳܐ. ܘܟܕ ܒܰܥܠܐ ܘܐܢܬܬܐ ܘܛܠ̈ܝܐ ܡܬܐܣܪܝܼܢ ܒܰܚܕܳܝܘܼܬܐ ܕܢܘܼܓܳܕܳܐ ܠܳܚܡܳܝܳܐ ܕܰܡܝܰܬܪܘܼܬܐ܆ ܡܫܝܼܚܳܐ ܗܿܘܐ ܒܰܡܨܰܥܬܗܘܢ ܘܒܰܝܢܳܬܗܘܢ.

ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܦܘܡܐ ܕܕܗܒܐ (347-407)

ܥܘܼܟܳܪ̈ܐ ܪ̈ܥܝܳܢܳܝܐ

ܐܡܪܝܢ ܩܕܡ̈ܝܐ ܕܝܠܢ: «ܡܿܢ ܕܰܡܫܰܡܫ ܠܐܢܳܫܘܼܬܐ ܩܰܪܝܒ ܗ̱ܘ ܠܐܠܗܘܬܐ.»

ܐܠܐ ܫܪܪܐ ܠܡܐܡܪ: ܡܫܰܚ̈ܩܳܢܐ ܘܡܕܰܘ̈ܕܢܐ ܘܡܰܚܦܪ̈ܢܐ ܐܢܘܢ ܥܘܼܟܳܪ̈ܐ ܪ̈ܥܝܳܢܳܝܐ ܕܡܬܝܰܠܕܝܢ ܡܼܢ ܢܶܓ̈ܥܶܐ ܕܠܓܘ ܘܢܶܕ̈ܝܐ ܕܠܒܪ ܒܐܘܪܚ ܬܫܡܫܬܐ ܡܠܝܼܠܬܐ ܒܦܢܝ̈ܬܢ ܕܡܕܢܚܐ.

ܒܪܡ ܗܢܝܐܘܬܐ ܨܪܺܝܼܪܳܐ ܒܣܘܼ̈ܟܳܠܐ ܕܡܰܕܪܟܳܢܘܼܬܐ ܗܝ ܕܐܳܡܪܐ: ܝܬܝܪ... ܘܛܒ ܝܰܬܝܪ ܡܰܗܢܝܐ ܕܢܶܚܦܘܼܪ ܘܢܶܦܠܘܼܚ ܘܰܢܥܘܼܕ ܚܰܘ̈ܩܶܐ ܘܐܶܫܟܳܪ̈ܐ ܕܝܠܢ ܡܼܢ ܗܿܝ ܕܢܶܬܒܰܩܐ ܘܢܶܥܕܘܼܠ ܟܳܬܳܐ ܘܙܝ̈ܙܳܢܐ ܕܚܰܩܠܐ ܕܐ̱ܚܪ̈ܢܐ.

ܥܘܼܟܳܪܐ: Mani / Engel / Hindrance
ܢܶܓܥܳܐ: İçiboş / Çukur / Hollow / Depression
ܢܶܕܝܳܐ: ܟܠܡܕܡ ܕܢܳܦܩ ܠܐܦ̈ܝ ܠܒܪ. ܘܰܒܡܰܠܠܘܼܬ ܢܰܦܫܐ ܘܣܘܼܟܳܠܐ ܫܐܝܠܐ ܙܘ̈ܥܐ ܐܢܘܢ ܠܐ ܪ̈ܕܰܝܐ. ܕܐܝܟ ܡܬܚܙܰܘܙܝܳܢܘܼܬܐ ܘܫܰܦܘܼܪܬܳܢܘܼܬܐ ܘܫܘܼܦܰܪܕܝܼܩܘܼܬܐ ܘܙܘܼܪܟܳܠܐ ܘܪܘܼܒܠܐ ܘܰܣܛܪ Şişlik / Kabartı / Mecazi anlamda ahlaki olmayan tafra, kasıntı, yalakalık, dalkavukluk gibi anlamlar / Protubarance
ܝܘܣܦ ܒܓܬܫ

ܥܶܠܬܳܐ ܘܥܶܠܬܳܢܳܐ

 

ܚܝ̈ܐ ܡܿܢ ܡܬܟܰܝܢܝܼܢ ܘܡܶܣܬܰܟܡܝܼܢ ܘܡܶܬܩܰܝܡܝܼܢ ܠܦܘܬ ܬܰܘܬܳܪ̈ܐ ܕܚܘܼܫ̈ܒܐ ܟܣ̈ܝܐ ܗܿܢܘܢ ܕܡܫܬܰܪܪܝܢ ܒܣܘܥܪ̈ܢܐ ܒܰܪ̈ܝܐ. ܒܕ ܠܟܠ ܡܕܡ ܥܶܠܬܐ ܐܝܬ ܗ̱ܘ. ܘܥܶܠܬܳܢܐ ܡܬܝܠܕ ܡܢ ܥܶܠܬܐ.

ܫܘܘ̈ܫܳܛܐ ܕܙܰܒܢܐ ܡܕܰܠܠܝܼܢ ܫܒܝܼ̈ܠܐ ܘܛܘܘܳܪ̈ܐ ܕܕܳܪܐ ܡܦܰܫܩܝܼܢ ܫܒܺܝ̈ܒܶܐ. ܐܠܐ ܙܪܝܼܩܳܐ ܘܰܫܚܝܼܩܐ ܘܩܰܪܝܼܫܐ ܪܘܼܚܐ ܒܙܰܒܢܐ ܗܢܐ. ܕܗܘܼ ܒܪܢܫܐ ܥܰܒܕܐܝܬ ܘܐܰܫܝܠܐܝܬ ܡܫܰܡܫ ܠܡܨ̈ܥܳܝܐ ܕܰܒܠܰܥܘ ܘܣܰܪܰܚܘ ܠܣܘ̈ܟܠܐ ܕܰܛܡܝܼܪܝܼܢ ܒܢܝܼܫܐ ܘܩܘܼܫܬܳܐ ܪܒܐ.

ܐܟܡܐ ܕܡܬܬܡܝܼܫܐ ܪܥܝܢܐ ܐܶܢܳܢܳܝܐ ܕܪܘܼܫܳܢܐ ܚܕ ܗܘ ܡܢ ܥܠܬ̈ܢܐ ܕܰܙܪܘܼܩܝܐ ܘܰܫܚܘܼܩܝܐ ܘܰܩܪܘܼܫܝܐ ܗܢܐ ܡܛܰܪܦܳܢܳܐ. ܡܟܐ ܫܳܪܳܐ ܕܠܡ ܠܐ ܙܕܩ ܕܢܰܘܒܕ ܣܘ̈ܟܳܠܐ ܕܪܳܥܝܳܐ ܛܒܐ ܗܿܢܘܢ ܕܰܟܪܝܼܙܺܝܢ ܘܰܦܪܝܼܣܺܝܼܢ ܒܰܫܪܪܐ ܘܰܨܪܺܝܼܪܺܝܢ ܘܰܩܪܝܼܚܝܼܢ ܒܩܘܼܫܬܐ: ܪܘܼܚܳܐ ܕܫܘܡܠܳܝܐ. ܒܕ ܢܝܼܫܐ ܬܢܳܢܳܝܐ ܠܝܬܘܗܝ ܐܠܐ ܕܢܗܘܐ ܥܶܠܰܬ ܡܕ̈ܡܐ ܛܒ̈ܐ ܡܛܠ ܥܶܠܬ̈ܢܐ ܡܢܝܼܚ̈ܳܢܐ ܠܩܘܼܕܳܡܳܐ ܝܳܬܳܢܳܝܐ ܘܫܘܼܘܫܳܛܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝܐ.

ܝܘܣܦ ܒܓܬܫ

ܫܰܝܳܐ ܕܒܰܪܢܳܫܐ

 

ܡܫܰܒܚܝܼܢ ܘܰܡܩܰܠܣܝܼܢ ܪ̈ܡܙܐ ܕܚܘܒܐ ܕܩܰܪܝܒܐ. ܘܪܰܘܡܗܘܢ ܕܣܘܼ̈ܟܳܠܐ ܕܰܨܪܺܝܪܝܢ ܒܪܰܗܒܘܼܢܐ ܕܩܘܼܫܬܐ ܐܠܗܝܐ܆ ܡܝܰܩܪܢܘܬܐ ܐܝܬܝܗܿ ܕܫܰܝܐ ܕܒܪܢܫܐ ܒܠܥܕ ܦܘܼܪܫܢ ܕܘܼܟܬܐ ܘܦܢܝܼܬܐ ܘܐܬܪܐ ܘܪܥܝܢܐ ܘܬܘܕܝܬܐ ܘܰܚܢ̈ܝܐ ܦܘܠܝܼ̈ܛܝܩܳܝܐ.

ܐܝܟ ܕܝܼܕܝܼܥܐ܆ ܗܘܼ ܕܗܒܐ ܡܝܰܩܰܪ ܗ̱ܘ ܒܟܠܗܝܢ ܕܝܼܠܝ̈ܬܗ ܘܡܘܫ̈ܚܳܬܗ ܦܪ̈ܝܼܫܳܬܐ. ܐܠܐ ܕܗܒܐ ܣܢܝܼܢܐ ܝܬܝܪ ܡܫܰܒܰܚ ܘܰܡܝܰܩܰܪ ܘܰܡܥܰܠܰܝ ܠܘܬ ܡܰܚܒ̈ܢܘܗܝ.

ܗܝܼ ܗܟܘܬ ܐܦ ܒܪܢܫܐ ܡܶܬܝܰܩܰܪ ܘܡܶܬܥܰܠܐ ܒܡܰܣ̈ܩܳܢܐ ܘܡܶܕܝܳܪ̈ܐ ܕܚ̈ܝܐ ܒܦܶܚܡܳܐ ܕܐܝܩܪܐ ܕܦܳܠܓ ܘܝܳܗܒ ܒܬܶܫܡܶܫܬܗ ܘܕܰܪܓܗ ܠܫܰܝܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝܐ. ܘܰܒܗܰܘ ܡܐ ܕܰܡܩܰܪܒ ܚܘܼܒܳܢܐܝܬ ܡܛܠ ܩܘܼܕܳܡܳܐ ܝܳܬܳܢܳܝܐ ܘܫܘܼܘܫܳܛܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝܐ ܟܠ ܐܝܟܐ ܕܰܫܟܺܝܼܚ.

ܦܘܼܫܳܩܳܐ: ܫܰܝܐ ܐܘܟܝܬ ܐܝܩܪܐ ܪܒܐ. İnsan Onuru / Haysiyet / Dignity
ܝܘܣܦ ܒܓܬܫ

ܐܦ ܓܝܪ ܠܗܠ ܐܝܢܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܛܒܐ ܟܕ ܡܫܬܘܫܛ ܠܩܕܡܘܗܝ ܘܡܳܬܚ ܬܪܥܝܬܗ ܠܘܬ ܫܘܠܡܐ ܕܡܰܪܕܝܬܐ. ܘܣܒܪܐ ܕܙܟܘܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܥܠ ܩܠܝܠܘܬ ܪ̈ܓܠܘܗܝ. ܟܕ ܠܐ ܡܥܰܘܟ ܠܒܢ̈ܝ ܪܗܛܗ. ܐܝܢܐ ܕܝܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܫܰܦܠܐ ܘܚܰܠܫܐ ܒܐܓܘܢܐ: ܒܝܕ ܕܦܣܩ ܠܗ ܣܒܪܐ ܥܠ ܙܟܘܬܐ ܒܝܕ ܚܪܥܘܬܐ ܠܡܙܟܐ ܡܬܚܦܛ. ܘܗܕܐ ܒܠܚܘܕ ܡܬܦܰܪܣ. ܕܠܗܘ ܕܥܒܝܼܕ ܠܗ ܢܥܰܘܟ. ܐܘ ܢܬܘܦ ܘܢܟܠܐ. ܘܐܝܟ ܡܿܢ ܕܐܢ ܗܕܐ ܠܐ ܣܳܥܪ܆ ܠܐ ܡܬܘܡ ܡܨܐ ܠܡܙܟܐ.

ܡܠܦܢܐ ܐܢܫ ܣܘܪܝܝܐ

ܠܐ ܢܛܥܐ

 

ܡܢܗܘܢ ܕܚܰܒܪ̈ܐ ܡܰܘܗܒܬܐ ܐܢܘܢ.

ܘܡܢܗܘܢ ܗܪܓܐ ܘܕܘܢܩܐ.

ܡܢܗܘܢ ܕܪ̈ܚܡܐ ܡܘܗܒܬܐ ܐܢܘܢ.

ܘܡܢܗܘܢ ܗܪܓܐ ܘܗܘܕܣܐ.

ܡܢܗܘܢ ܕܐܣܪ̈ܐ ܡܘܗܒܬܐ ܐܢܘܢ.

ܘܡܢܗܘܢ ܗܪܓܐ ܘܫܘܡܠܝܐ.

ܡܢܗܘܢ ܕܒܢ̈ܝܢܫܐ ܡܘܗܒܬܐ ܐܢܘܢ.

ܘܡܢܗܘܢ ܚܢܢܐ ܘܚܘܣܢܐ.

ܝܘܣܦ ܒܓܬܫ

ܚܘܒܐ ܚܟܡܬܐ ܗܝ. ܘܣܢܐܬܐ ܠܶܠܘܬܐ ܗܝ. ܘܠܐ ܡܣܬܟܠܢܘܬܐ ܗܕܝܘܛܘܬܐ.

ܬܪ̈ܬܝܢ ܥܠ̈ܠܢ ܕܠ̈ܚܢ ܡܘܙܓܐ ܒܣܝܡܐ. ܚܕܐ ܡܣܬܟܠܢܘܬܐ ܦܰܕܝܕܬܐ. ܘܐܚܪܬܐ ܠܐ ܡܣܬܟܠܢܘܬܐ. ܘܬܪ̈ܬܝܗܝܢ ܒܪ̈ܝܢ ܚܰܘܓܐ ܥܰܩܪܐ ܒܐܣܪ̈ܐ ܐ̱ܢܳܫ̈ܝܐ. ܕܕܚ̈ܩܢ ܠܨܡܘܪܝܐ ܘܨܡܪܬܐ (ܗܘܬܐ) ܪܒܬܐ. ܘܡܛܠ ܡܣܬܰܟܠܢܘܼܬܐ ܥܪܝܼܡܬܐ ܘܪܘܝܚܬܐ܆ ܗܘ ܒܪܢܫܐ ܣܢܝܩ ܗܘ ܠܬܡܝܡܘܬܐ ܕܠܒܐ ܘܥܪܝܡܘܬܐ ܕܣܘ̈ܟܠܐ ܗܠܝܢ ܕܡܰܪܩܝܼܢ ܟܘ̈ܬܡܳܬܐ ܕܟ̈ܘܐ ܕܕܘܼܪ̈ܟܳܢܘܗܝ ܓܰܘ̈ܝܐ ܘܰܫܥܝܼܢܐ ܕܕܝ̈ܢܘܗܝ ܡܰܫܪ̈ܢܐ. ܘܩܕܡ ܡܬܦܰܥܠܢܘܼܬܐ܆ ܣܢܝܩ ܗ̱ܘ ܠܨܘܼܠܳܠܐ ܕܚܘ̈ܫܒܘܗܝ ܡܫܪ̈ܢܐ ܗܢܘܢ ܕܡܣܬܡܟ ܥܠܝܗܘܢ ܘܡܙܝܥܝܢ ܠܣܘܼܥܪ̈ܢܐ ܘܕܘܒܪ̈ܐ .ܘܐܢ ܠܐ ܡܬܪܟܢ ܠܗܠܝܢ ܦܐܫ ܬܚܝܬ ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܕܗܘܢܐ ܟܣܝܐ. ܗܢܐ ܕܦܘ̈ܫܳܝܰܘܗܝ ܡܚܰܒܠܝܢ ܠܡܘܙܓܐ ܕܪܝܼܚܐ ܒܣܝܡܐ.

ܝܘܣܦ ܒܓܬܫ

ܣܰܝܒܰܪ ܝܘܣܦ ܘܐܬ̣ܪܡܪܡ. ܣܝܒܪ ܐܦ ܐܢ̱ܬ ܘܐܬܟܠܠ. ܠܐ ܢܥܝ̣ܩܟ ܚܫܐ ܕܙܒܢܐ܇ ܕܟܣܝܢ ܒܗ ܚܝ̈ܐ ܕܪܘܡܐ. ܠܟܘܟܒ̈ܐ ܚܐܪ ܡܰܠܚܳܐ܇ ܡ̇ܐ ܕܪܳܕܐ ܒܝܬ ܡܚܫܘ̈ܠܐ. ܘܐܢ ܬܷܡܪܰܬ ܥܰܝܢܗ ܩܠܝ̣ܠ܇ ܥܘܬܪܗ ܡܢܬܗ ܠܐ ܗ̇ܘܐ. ܐܰܩܬ ܥܝܢܟ ܒܨܠܝ̣ܒܐ܇ ܕܒܝܡܐ ܕܚܝ̣ܠܐ ܪܳܕܝܬ. ܠܐ ܬܷܬܰܗܐ ܒܒܪܝ̣ܬܐ܇ ܕܣܓܝ ܫܓܝ̣ܫܐ ܡ̣ܢ ܝܡܐ.

ܡܪܝ ܐܦܪܝܡ (373ـ 306)

ܠܢܡܘ̇ܣ̈ܐ ܥܝ̣ܪ̈ܐ: ܕܰܡܟ ܐܢܘ̇ܢ ܡܡܘ̇ܢܐ. ܐܢ ܕܳܡܟܝܢ ܪ̈ܥܘܳܬܐ܇ ܗ̇ܐ ܚܠܘ̇ܠܐ ܪܒܐ ܠܕܐܒ̈ܐ. ܐܢ ܢܡ̣ܘ ܘܰܕܡ̣ܟܘ ܥܠܠܢ̈ܐ܇ ܗ̇ܐ ܬܒ̇ܪܐ ܪܒܐ ܠܥܪ̈ܒܐ.

ܡܪܝ ܐܦܪܝܡ (373ـ 306)

ܐܝܢܐ ܕܪܚܡ ܐܘܪܚܐ ܕܚܝ̈ܐ ܠܚܘܒܐ ܢܝܩܪ. ܘܣܢܐܬ ܐ̱ܢܫܐ ܡ̣ܢ ܪܥܝܢܗ ܢܨܒܐ ܠܡܥܩܪ. ܒܦܫܝ̣ܛܘ̣ܬܐ ܘܰܚܘܝ̣ܚܘ̣ܬܐ ܥܡ ܟܠ ܐܝܩܪ܇ ܢܦܓܥ ܒܟܠܢܫ ܒܢܝ̣ܫܐ ܕܬܪܝ̣ܨ ܘܐܢ̱ܫ ܠܐ ܣܳܩܪ.

ܥܒܕܝܫܘܥ ܕܨܘܒܐ (1318)

ܝ̣ܕܥܬܐ ܡ̇ܢ ܡܢܨܚܐ ܠܐܝܢܐ ܕܒܗ̇ ܐܬ̣ܗܰܕܝ. ܝܕܘ̇ܥܐ ܕܝܢ ܐܝ̣ܬܘܗܝ ܐܝܢܐ ܕܚܘ̣ܒܐ ܩܰܕܝ.

ܥܒܕܝܫܘܥ ܕܨܘܒܐ (1318)

ܕܘܡܝܐ ܗ̱ܝ ܐܟܬܐ ܠܐܟܕܢܐ. ܘܬܪ̈ܬܝܗܝܢ ܢܳܫܡ̈ܢ ܡܘܬܐ. ܘܝܰܠܕܐ ܕܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܐܰܘ ܗ̇ܕܐ܇ ܠܝܳܠܕܬܐ ܩܳܛܠ ܩܰܕܡܐ.

ܐܠܝܐ ܕܐܢܒܪ ( 922)

ܒܡܰܪܕܘܬܐ ܪܕܝ̣ ܠܒܢ̈ܝܐ܇ ܕܝܘ̣ܠܦܢܐ ܘܕܚܟܡܬܐ. ܘܚܠܦ ܪ̈ܛܢܐ ܘܒܘܓ̈ܢܐ܇ ܡܙ̇ܘܓ ܕܚܠܬܐ ܒܪܚܡܬܐ.

ܐܠܝܐ ܕܐܢܒܪ ( 922)

ܐܢ ܐܝܬܝܟ ܪܝ̣ܫܐ ܠܥܡܐ܇ ܗܘ̣ܝ ܡܚܙܝ̣ܬܐ ܕܢܟܦܘܬܐ. ܕܠܐ ܬܗܘܐ ܐܱܒܢܐ ܕܟܫܠܐ܇ ܘܬܘܩܠܬܐ ܠܫܒܪ̈ܝ ܠܒܐ.

ܐܠܝܐ ܕܐܢܒܪ ( 922)

ܐܢ ܬܰܘܟܶܠ ܐܳܪܚܳܟ ܕܒܫܐ܇ ܒܦܪܨܘܦܐ ܡܠܷܐ ܟܡܝ̣ܪܘܬܐ܇ ܒܕܡܘܬ ܙܦܬܐ ܘܰܚܠܰܡܬܐ܇ ܚܫܝ̣ܒ ܠܗ ܒܬܐܪܬܐ ܡܡܰܚܰܝܬܐ.

ܐܠܝܐ ܕܐܢܒܪ ( 922)

ܐܝܬ ܗ̱ܘ ܣܗ̈ܕܐ ܕܟܣܝܘ̣ܬܐ܇ ܕܥܡ ܣܗܕ̈ܐ ܫܘܶܝܢ ܚܫܝ̈ܗܘܢ. ܘܡܛܠ ܕܰܟܣܶܐ ܐܘ̣ܠܨܢܗܘܢ܇ ܥܡ ܣܗܕ̈ܐ ܟܬܝ̣ܒ ܢܨܚܢܗܘܢ.

ܡܪܝ ܐܦܪܝܡ (373 - 303)

ܡ̇ܢܘ̣ ܓܝܪ ܕܠܐ ܝܳܕܥ܇ ܕܒܨܝ̣ܪܘܬ ܡܐܟܘܠܬܐ ܥܡ ܣܝܒܪܬܐ ܢܰܚܘܒܬܐ܇ ܚܘܠܡܢܐ ܝ̇ܗܒܝ̣ܢ ܠܗ ܠܓܘܫܡܐ. ܝܬܝܪܐܝܬ ܕܝܢ܇ ܡܐ ܕܢܰܩܝ̣ܦ ܠܗܝܢ ܐܦ ܥܡܠܐ ܕܡܫܘܚܬܐ. ܐܝܢܐ ܗ̱ܘ ܕܝܢ ܐܣܝܐ ܕܗܟܢܐ ܝܳܕܥ ܕܢܰܚܠܡ ܓܘܫܡܐ܇ ܐܝܟ ܡܐ ܕܡ̇ܚܠܡ ܠܗ ܦܘܠܚܢܐ ܕܥܡܠܐ.

ܡܪܝ ܦܝܠܘܟܣܝܢܘܣ ܕܡܒܘܓ (523 - 440)

ܗ̇ܘ ܓܝܪ ܕܗ̣ܘ ܡܨ̇ܥܪ ܠܩܢܘܡܗ܇ ܡ̇ܢܘ̣ ܢܝܩܪܝܘܗܝ. ܗ̇ܘ ܕܗ̣ܘ ܪܳܗܛ ܒܬܪ ܫܝܛܘ̣ܬܗ܇ ܡ̇ܢܘ̣ ܢܫܒܚܝ̣ܘܗܝ. ܘܗ̇ܘ ܕܗ̣ܘ ܡܟ̇ܢܫ ܥܠܘܗܝ ܒܙܚܐ ܘܡܡܠܠܐ ܣܢܝܐ܇ ܡ̇ܢܘ̣ ܕܝܰܬܝܪ ܡܢܗ ܢ̣ܬܒܛܠ ܥܠ ܫܡܗ ܫܦܝ̣ܪܐ.

ܡܪܝ ܦܝܠܘܟܣܝܢܘܣ ܕܡܒܘܓ (523 - 440)

ܐܟܙܢܐ ܕܫܠܝ̣ܬܐ ܒܓܘ ܟܪܣܐ܇ ܡ̣ܢ ܒ̇ܬܪ ܕܡ̣ܬܓܒܠ ܘܡ̣ܨܛܠܡ ܥܘ̣ܠܐ܇ ܗ̇ܝܕܝܢ ܡ̣ܬܟܪܟܐ ܥܠܘܗܝ ܕܬ̣ܛܪ ܚܝܘ̣ܬܗ܇ ܘܡܐ ܕܐܬܝ̣ܠܕ ܡ̣ܢ ܟܪܣܐ܇ ܡܬ̣ܦܣܩܐ ܘܡ̣ܫܬܕܝܐ ܠܒܪ ܡܢܗ܇ ܡܛܠ ܕܠܘ ܡܢ ܩܢܘܡܗ ܗܝ̣. ܗܟܢܐ ܘܐܦ ܥܘܬܪܐ ܘܩܢܝܢܐ ܘܥܡ ܫܪܟܐ ܕܟܠܗܝܢ ܐ̱ܢܫܝ̈ܬܐ܇ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܕܡ̣ܬܝܠܕ ܒܪܢܫܐ ܢܳܩܦ̈ܢ ܠܗ ܒܕܡܘܬܐ ܕܰܫܠܝ̣ܬܐ. ܘܡܐ ܬܘܒ ܕܐܬܐ ܕܢܬܝ̣ܠܕ ܡ̣ܢ ܥܠܡܐ ܠܥܠܡܐ ܒܝܕ ܡܘܬܐ܇ ܡ̣ܬܦܣܩܝ̣ܢ ܘܡ̣ܫܬܕܝܢ ܡܢܗ ܩܢܝ̈ܢܘܗܝ ܐܝܟ ܫܠܝ̣ܬܐ ܕܡ̣ܬܦܣܩܐ ܡܢ ܓܘܫܡܐ.

ܡܪܝ ܦܝܠܘܟܣܝܢܘܣ ܕܡܒܘܓ (523 - 440)

ܠܝܬ ܕܨܪܝ̣ܟ ܡ̣ܢ ܐܝܢܐ ܕܠܐ ܣܳܒܥ ܒܥܘ̣ܬܪܗ܇ ܘܠܝܬ ܕܰܡܫܰܪܬܰܚ ܡ̣ܢ ܐܝܢܐ ܕܣܳܦܩ ܠܢܦܫܗ ܒܨܶܦܬܐ ܙܥܘܪܬܐ.

ܚܟܝܡܐ ܐ̱ܢܫ

ܪܒܐ ܗ̱ܝ ܕܐ̱ܢܫ ܢ̣ܩܢܐ ܫܘ̣ܦܪܐ ܕܛܒ̈ܬܐ܇ ܝܰܬܝ̣ܪ ܡ̣ܢ ܕܬܗܘܐ ܠܗ ܒܛܝ̣ܠܘܬܐ ܥܠ ܫܘ̣ܦܪܐ ܕܟܝܢܐ.

ܚܟܝܡܐ ܐ̱ܢܫ

ܚܕܐ ܡܢ ܫܦܝܪ̈ܬܐ ܗܕܐ ܗ̱ܝ. ܕܢܫܬܠܛ ܐ̱ܢܫ ܥܠ ܚܐܪܘܬܗ܇ ܕܐܝܟ ܕܨܳܒܐ ܢܚܐ. ܗ̇ܢܘ ܕܝܢ ܕܒܒܘܝܳܢܐ ܢܚܐ ܒܗ̇.

ܚܟܝܡܐ ܐ̱ܢܫ

ܝܕܥܬܐ ܓܝܪ ܫܝܢܐ ܡܳܠܝܐ ܠܗ ܠܠܒܐ. ܘܒܚܕܘ̣ܬܐ ܡܩܰܝܡܐ ܠܗ ܠܒܪܢܫܐ. ܪܘܪ̈ܒܝ̣ܢ ܐܢܘܢ ܡܶܠܟܝ̈ܗ̇ ܘܬܡܝ̣ܗܝ̣ܢ ܘܡ̇ܢܗܪܝܢ ܥܝ̈ܢܐ.

ܡܪܝ ܐܝܣܚܩ ܕܢܝ̣ܢܘܐ

ܚܘ̣ܫ̈ܒܐ ܓܝܪ ܣܪ̈ܝ̣ܩܐ ܘܠܐ ܝ̣ܕܥܬܐ ܐܝܟ ܒܥܝ̣ܪܐ ܥ̇ܒܕܝ̣ܢ ܠܗ ܠܐܢ̱ܫ. ܘܡܣ̇ܪܩܝ̣ܢ ܠܗ ܡ̣ܢ ܗܝܡܢܘܬܐ. ܘܫ̇ܓܫܝ̣ܢ ܠܗ ܠܗܘܢܗ܇ ܘܡ̇ܠܝܢ ܠܗ ܗܓܓ̈ܐ ܕܚܘ̣ܫ̈ܒܐ ܫܳܛܘ̇ܪ̈ܐ.

ܡܪܝ ܐܝܣܚܩ ܕܢܝ̣ܢܘܐ

ܠܐ ܡܬ̣ܘܡ ܒܠܥܕ ܕܡ̣ܫܬܘܐ ܒܪܢܫܐ ܠܘܩܕܡ ܠܚܘܒܐ ܗ̇ܘ ܗܢܝܐܐ ܘܡܪܘܝܢܐ ܕܐܠܗܐ܇ ܡܬܩܪܒ ܠܚܘܒܐ ܫܦܝܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ.

ܡܪܝ ܐܝܣܚܩ ܕܢܝ̣ܢܘܐ

ܡܟܝ̣ܟܘܬܐ: ܚܝܠܐ ܡܕܡ ܐܝܬܝܗ̇܇ ܕܒܠܫܢܐ ܠܐ ܡ̣ܬܐܡܪܐ ܘܒܚܝܠܐ ܐ̱ܢܫܝܐ ܠܐ ܡ̣ܬܩܢܝܐ.

ܡܪܝ ܐܝܣܚܩ ܕܢܝ̣ܢܘܐ

ܠܡܬܟ ܡ̇ܢ ܐܝܟ ܝܘܣܦ ܐܚܒ. ܘܠܐܘܡܬܟ ܕܝܢ ܐܝܟ ܡܘܫܐ ܝܰܩܪ. ܘܚܠܦ ܥܡܟ ܬܘܒ ܐܝܟ ܡܫܝ̣ܚܐ ܚܰܫ.

ܢܥܘܡ ܦܐܝܩ ܐܡܝ̣ܕܝܐ

ܢܘ̣ܗܪܐ ܡ̇ܢ ܕܒܝܬܐ܇ ܫܪܓܐ ܗ̱ܝ. ܘܢܘܗܪܗ ܕܝܢ ܕܥܠܡܐ܇ ܝܕܘ̣ܥ̈ܬܢܐ ܐܢܘܢ.

ܢܥܘܡ ܦܐܝܩ ܐܡܝ̣ܕܝܐ

ܩܪ̈ܒܐ ܬܘܕܝ̣ܬܢ̈ܝܐ܇ ܡܥ̇ܘܟܝܢ ܠܣܘܥܪ̈ܢܐ ܡܪ̈ܕܘܬܢܝܐ.

ܢܥܘܡ ܦܐܝܩ ܐܡܝ̣ܕܝܐ

ܠܝܬ ܡܕܡ ܓܝܪ ܕܡܥ̇ܕܪ ܠܣܕܩܐ ܕܥܕܬܐ܇ ܝܬܝ̣ܪ ܡ̣ܢ ܪܚܡܬ ܕܪܓܐ. ܘܠܝܬ ܡܕܡ ܕܝܢ ܕܡܫ̇ܠܗܒ ܪܘܓܙܗ ܕܠܠܗܐ ܐܝܟ ܣܕܩܐ ܕܥܕܬܐ.

ܝܘܚܢܢ ܦܘܡܐ ܕܕܗܒܐ

ܕܐܠܘ ܠܐ ܡܬܚܙܝܐ ܗ̱ܘܬ ܠܟ ܢܦܫܟ ܕܐܝܬ ܒܗ̇ ܡܘ̈ܡܐ܇ ܟܠܟ ܡܘ̈ܡܐ ܗ̱ܘܝܬ.

ܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܕܣܪܘܓ

ܣܳܬܘܪ̈ܐ܇ ܬܢܢܐ ܚܠܦ ܫܡܫܐ ܐܰܚܝ̣ܕܝ̣ܢ. ܚܰܝܳܒܝ̣ܢ ܓܝܪ ܕܢܶܓܒܘܢ ܥܢ̈ܒܐ ܘܠܐ ܢܥܰܒܘܢ ܥܠ ܒܶܣܪ̈ܐ ܣܟܠܐܝܬ.

ܒܪܥܒܪܝܐ

ܐܢ ܢܬ̣ܬܥܝ̣ܩ ܚܰܒܪܟ ܒܩܘ̣ܠܣܟ ܕܡ̣ܢ ܣܓܝ̈ܐܐ܇ ܘܢܬܐܠܨ ܕܢܙܪܘ̇ܥ ܫܪܒܟ ܣܰܢܝܐ܇ ܠܐ ܬܬܒܠܥ ܡ̣ܢ ܥܩܬܐ. ܘܬܡܙܘܓ ܠܗܘܢܐ ܚܡܪܐ ܬܛܝ̣ܪܐ. ܣܛܢܐ ܓܝܪ ܡܬ̣ܦܰܪܰܣ ܕܠܗ̇ܘ ܢ̣ܫܓܘ̇ܪ ܒܰܚܣܳܡܳܐ. ܘܠܟ ܕܝܢ ܢܫܰܢܩ ܒܥܩܬܐ.

ܒܪܥܒܪܝܐ

ܒܠܘ̇ܡ ܦܘܡܐ ܕܗ̇ܢܘܢ ܕܡ̇ܪܡܝܢ ܒܐܕܢ̈ܝܟ ܥܠ ܚܒܪ̈ܝܟ. ܘܠܐ ܬܬ̣ܕܡܪ ܐܢ ܡܨ̇ܚܝܢ ܠܟ ܣܓܝ̈ܐܐ. ܕܝ̈ܘܐ ܓܝܪ ܥܳܒܕܝܢ ܗܕܐ. ܗ̇ܢܘܢ ܕܨܳܒܝܢ ܕܠܐ ܢܗܘܐ ܡܚܰܪܰܪ ܡ̣ܢ ܣܢܐܬܐ ܘܐܰܟܬܐ ܓܒܪܐ ܓܡܝ̣ܪܐ.

ܒܪܥܒܪܝܐ

ܐܟܙܢܐ ܕܡܥܘ̈ܟܢ ܥܢܢ̈ܐ ܠܙܰܠܝ̣̈ܩܝ ܫܡܫܐ ܕܢܢܗܪܘܢ. ܗܟܢܐ ܡܥܰܡܛ ܪܘ̣ܓܙܐ ܢܰܗܝ̣ܪܘ̣ܬܐ ܕܢܦܫܐ.

ܒܪܥܒܪܝܐ

ܢܝ̣ܚܘܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܫܘ̣ܥܐ ܕܠܥܠ ܡ̣ܢ ܝܡܐ ܕܚܶܡܬܐ ܣܝ̣ܡ. ܘܠܟܠܗܘܢ ܓ̈ܠܠܐ ܕܛܪܝܢ ܒܗ ܫܳܪܐ܇ ܘܗܘ̣ ܠܐ ܡ̣ܙܕܰܥܙܰܥ.

ܒܪܥܒܪܝܐ

ܚܡܬܢܐ ܫܳܢܝܐ ܗ̱ܘ ܨܒܝܳܢܝܳܐ܇ ܕܡ̣ܢ ܥܝܳܕܐ ܕܥܫܶܢ ܠܐ ܨܒܝܢܐܝܬ ܡ̣ܬܦܰܪܬ ܘܢܳܦܠ.

ܒܪܥܒܪܝܐ

ܥܘܬܪܐ ܓܝܪ ܘܓܢܣܐ ܘܚܟܡܬܐ ܕܒܠܥܕ ܕܘܒܪ̈ܐ ܬܩܢ̈ܐ܇ ܙܒܠܐ ܐܢܘܢ.

ܒܪܥܒܪܝܐ

ܡܨܪ̈ܝܐ ܒܟ̇ܠܙܒܢ ܡܛܫܝܢ ܡܝܰܬܪ̈ܬܐ ܕܝܠܗܘܢ. ܘܒܘܨܪ̈ܐ ܐܝܠܝܢ ܕܠܝܬ ܠܗܘܢ ܐܡ̇ܪܝܢ. ܝܘܢ̈ܝܐ ܕܝܢ ܘܣܘ̣ܪ̈ܝܝܐ ܥܠ ܡܝܰܬܪ̈ܬܐ ܐܝܠܝܢ ܕܠܝܬ ܠܗܘܢ ܐܡܪܝ̣ܢ ܕܐܝܬ ܠܗܘܢ. ܘܒܘ̣ܨܪ̈ܐ ܐܝܠܝܢ ܕܐܝܬ ܠܗܘܢ ܡܛܫܝܢ.

ܒܪܥܒܪܝܐ

ܒܘ̣ܫܠܐ ܟܡܐ ܕܥܠ ܢܘܪܐ ܗ̱ܘ܇ ܠܐ ܩܳܪܒܝ̣ܢ ܠܗ ܕܒܒ̈ܐ. ܗܟܢܐ ܘܠܠܒܐ ܕܪܬܚ ܒܪܘܚܐ܇ ܠܐ ܩܳܪܒܝ̣ܢ ܠܗ ܚܘ̣ܫܒ̈ܐ ܨ̈ܐܐ.

ܒܪܥܒܪܝܐ

ܐܟܙܢܐ ܕܰܡܬܰܥܶܠ ܟܠܒܐ ܠܡ̣ܚܛܦ ܦܶܬܬܳܐ ܕܠܚܡܐ ܡ̣ܢ ܫܒܪܐ܇ ܗܟܢܐ ܐܦ ܚܘ̣ܫܒܐ ܒܝ̣ܫܐ ܚܟܡܬܐ ܡ̣ܢ ܠܒܐ.

ܐܒܐ ܐܘܓܪܝܣ

ܐܦܢ ܟܝܳܢܐܝܬ ܫܰܦܝܐ ܬܪܥܝ̣ܬܟ܇ ܘܠܰܓܡܳܪ ܠܐ ܣܢܝ̣ܩܐ ܥܠ ܕܟܝܘ̣ܬܐ܇ ܣܳܦܩܝ̣ܢ ܡܰܥ̈ܠܢܐ ܕܪ̈ܓܫܐ ܕܰܢܕܰܠܚܘܢܗ̇ ܘܰܢܛܡܰܐܘܢܗ̇ ܒܡܠܘ̣ܐܐ ܕܫܳܩܠܝ̣ܢ ܡ̣ܢ ܣܓܝ̈ܐܐ.

ܡܪܝ ܐܝܣܚܩ

ܕܐܠܘ ܠܐ ܡܬܚܙܝܐ ܗ̱ܘܬ ܠܟ ܢܦܫܟ ܕܐܝܬ ܒܗ̇ ܡܘ̈ܡܐ܇ ܟܠܟ ܡܘ̈ܡܐ ܗ̱ܘܝܬ.

ܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܕܣܪܘܓ

ܠܐ ܬܥܕܘܠ ܓܕ̈ܫܐ ܘܙܒܢ̈ܐ܆ ܘܠܐ ܫܘܼܚ̈ܠܦܐ ܘܫܘ̈ܓܢܳܝܐ. ܠܐ ܚܰܟܝܡ ܐܢ̱ܬ ܡܼܢ ܡܪܝܐ܆ ܡܛܰܟܣܳܢܐ ܕܙܒ̈ܢܐ ܘܥܠܡ̈ܐ.

ܠܐ ܬܥܨܐ ܠܘܩܒܠ ܓܕ̈ܫܐ܆ ܕܥܳܪܨܝܼܢ ܡܛܠ ܫܘܼܚ̈ܠܦܐ. ܕܠܐ ܬܬܢܣܐ ܒܐ̱ܚܪ̈ܢܐ܆ ܕܥܰܣܩܝܼܢ ܡܼܢ ܩܕܡ̈ܝܐ.

ܡܪܝ ܐܠܝܐ ܕܐܢܒܪ

ܠܰܝܬ ܒܰܟܝܳܢܰܢ ܡܶܕܶܡ ܕܰܛܡܰܐܐ. ܘܶܐܢܕܶܝܢ ܠܳܐ܆ ܡܶܢ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܠܳܐ ܒܳܪܶܐ ܗܘܳܐ ܠܶܗ. ܐܠܳܗܳܐ ܠܳܐ ܒ̣ܪܳܐ ܡܶܕܶܡ ܛܰܡܰܐܐ. ܠܰܝܬ ܡܶܕܶܡ ܕܛܰܡܰܐܐ܇ ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܚܛܺܝܬܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ. ܕܠܰܘ ܒܪܺܝܬܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇܆ ܐܶܠܳܐ ܓܠܺܝܙܽܘܬܳܐ ܕܡܶܢ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ܇ ܐܰܘܟܺܝܬ ܠܳܐ ܡܶܫܬܰܡܥܳܢܽܘܬܳܐ.

ܡܘܫܐ ܒܪ ܟܐܦܐ (813-903 )

ܠܐ ܬܩܪܐ ܣܟ ܡܠܦܢܐ ܠܕܡܐܠܦ ܡܶܠܬܐ ܫܚܝܼܡܬܐ. ܕܠܘ ܡܠܦܢܐ ܗ̱ܘ ܒܫܪܪܐ ܐܝܢܐ ܕܠܐ ܩܳܢܐ ܣܘܥܪܢܐ. ܐܢ ܡܰܠܦ ܩܘܼܫܬܐ ܒܓܶܠܝܐ. ܘܰܒܟܶܣܝܐ ܣܳܥܪ ܫܘܼܩܪܐ. ܥܡ ܣܳܦܪ̈ܐ ܕܥܰܡܐ ܦܰܩܪܐ ܡܬܚܰܣܕ ܡܼܢ ܦܪܘܩܐ.

ܡܪܝ ܐܠܝܐ ܕܐܢܒܪ (ܕܪܐ ܥܣܝܪܝܐ)

ܣܰܟܠܐ ܕܝܳܕܥ ܕܰܢܟܰܣܐ ܨܰܥܪܗ܆ ܒܨܢ̈ܥܬܐ ܘܦܘܼܪ̈ܣܶܐ. ܛܒ ܡܼܢ ܚܰܟܝܡܐ܆ ܕܠܐ ܩܳܢܐ ܝܕܥܬܐ ܕܫܘܼܒܚܳܐ ܢܶܓܠܐ. ܝܕܥܬܗ ܕܗܘ ܩܕܡܝܐ܆ ܥܪܝܼܡܘܼܬܐ ܥܳܠܡܳܢܳܝܬܐ. ܘܕܝܼܠܳܝܬܐ ܕܰܬܪܝܢܐ܆ ܚܟܡܬܐ ܠܐ ܡܥܦܰܩܳܢܝܬܐ.

ܡܪܝ ܐܠܝܐ ܕܐܢܒܪ (ܕܪܐ ܥܣܝܪܝܐ)

ܬܫܥܝܼܬܐ

 

ܬܐܪܬܐ ܒܨܝܪܬܐ ܘܰܡܢܰܘܠܬܐ ܠܐ ܝܳܗܒܳܐ ܐܠܐ ܚܘܼܣܪܳܢܐ ܘܨܘܼܪܟܳܢܐ...

ܘܰܕܪ̈ܳܫܐ ܥܰܩܪ̈ܐ ܕܡܢܰܟܪܝܢ ܡܼܢ ܩܠܗܿ ܥܰܫܝܼܢܐ܆ ܠܐ ܡܰܘܠܕܝܼܢ ܐܠܐ ܚܶܪ̈ܝܢܐ ܘܛܘܼܓܳܪ̈ܐ ܘܬܰܟܬܘܼ̈ܫܐ ܡܕܘ̈ܕܢܐ ܘܡܰܚܣܪ̈ܢܐ.

ܒܣܘܼܟܳܠܐ ܗܢܐ ܬܰܫܥܝܼܬܐ ܡܼܢ ܬܫܥܝـܼܬܐ ܦܪܝܼܫܐ ܒܕܝܼܠܝ̈ܬܗܿ...

ܐܟܡܐ ܕܡܬܬܡܝܼܫܐ܆ ܬܪܬܝܢ ܬܫܥܝ̈ܢ ܡܬܕܰܪ̈ܫܳܢ ܝܘܡܐܝܬ ܒܝܢܬܢ.

ܚܕܐ: ܛܳܥܢܐ ܘܣܳܒܠܐ ܠܘܬ ܙܘܼܗܳܝܐ ܘܣܘܼܠܳܩܐ ܘܫܘܼܪܬܳܚܐ ܘܫܘܼܘܫܛܐ ܗܰܘܢܳܢܳܝܐ.

ܘܐ̱ܚܪܬܐ: ܣܳܪܟܳܐ ܘܦܳܟܪܐ ܒܥܘܼܘܳܟܐ ܘܥܘܼܛܳܠܐ ܘܫܘܼܘܚܪܐ ܘܢܘܼܛܳܠܐ ܗܰܘܢܳܢܳܝܐ.

ܡܟܐ ܟܕ ܠܐ ܘܳܠܝܐ ܕܢܿܚܒܘܼܟ ܫܰܪܒܐ ܒܫܰܪܒܐ ܘܦܰܪܨܘܼܦܐ ܒܦܰܪܨܘܼܦܐ܆ ܙܕܩ ܕܢܬܠ ܚܰܝܠܐ ܠܪ̈ܘܼܨܳܢܐ ܕܬܰܫܥܝܼܬܐ ܕܩܘܼܕܳܡܐ ܘܙܘܼܗܳܝܐ ܘܣܘܼܠܳܩܳܐ ܘܫܘܘܫܛܐ ܕܢܐܬܘܢ ܘܢܶܓܢܘܢ ܘܢܶܫܪܘܢ ܒܝܢܬܢ.

ܠܐ ܢܛܥܐ: ܟܠ ܡܐ ܕܐܡܝܼܪ ܡܼܢ ܩܕ̈ܡܝܐ ܚܳܒܫ ܠܟܠܢ ܘܠܟܠ ܩܰܘܡ̈ܢ ܘܡܘܼ̈ܫܚܳܢ ܒܠܥܕ ܦܘܼܪܫܳܢ ܕܰܪܓܐ ܘܐܰܩܡܐ.

ܘܡܪܢܐܝܬ ܘܦܪܝܼܫܐܝܬ ܝܘܼܠܦܳܢܐ ܡܫܝܼܚܳܝܐ ܗܿܘ ܕܡܛܠܬܗ ܐܬܪܕܶܦܢܢ ܘܡܬܪܰܕܦܝܼܢܢ ܘܐܬܩܛܶܠܢܢ ܘܡܬܩܰܛܠܝܼܢܢ ܠܝܬܘܗܝ ܐܠܐ ܫܘܼܡܠܳܝܐ. ܘܠܐ ܚܳܒܫ ܣܟ ܡܠܘ̈ܐܐ ܙܘ̈ܡܳܝܐ ܕܪܶܓܰܬ ܪܘܼܫܳܢܐ ܘܫܘܼܠܛܳܢܐ ܘܫܘܼܦܪܳܚܐ ܘܫܘܼܒܙܳܙܐ ܘܫܘܼܥܒܳܕܐ.....

ܦܘ̈ܫܩܐ:
ܛܘܼܓܳܪܐ: Polemik / Polemic
ܢܰܛܶܠ ܢܘܼܛܳܠܐ ܘܡܰܛܠܐ: İkiliem / Çelişki / Dilemma / Contradiction
ܥܰܛܶܠ ܥܘܼܛܳܠܐ: Atalet / Stagnancy / İnertia
ܪܰܫܶܢ ܪܘܼܫܳܢܐ: İkitidar / Nüfuz / Otorite Olma / İnfluence / Authority / Ascendancy
ܫܰܦܪܰܚ ܫܘܼܦܪܳܚܐ: Kendini Beğenmişlik / Smugness
ܫܰܒܙܶܙ ܫܘܼܒܙܳܙܐ: İstismar / Sömürü / Exploitation
ܝܰܘܣܦ ܒܶܓܬܰܫ

ܬܰܪܥܳܐ ܘܒܰܪܢܳܫܐ

 

ܬܰܪܥܳܐ ܡܼܢ ܬܰܪܥܳܐ ܦܪܝܼܫ ܗ̱ܘ ܒܕܝ̈ܠܳܝܳܬܗ. ܘܠܒܐ ܡܿܢ ܒܰܕܡܘܬ ܬܰܪܥܐ ܣܝܼܡ ܗ̱ܘ ܒܡܰܥܰܠ ܪܘܼܚܐ ܕܒܪܢܫܐ. ܠܐ ܡܨܝܐ ܕܢܥܘܠ ܠܒܝܬܐ (ܪܘܚܐ) ܕܒܪܢܫܐ ܐܝܢܐ ܕܗܘ ܩܛܝܼܪܐܝܬ ܘܰܥܫܝܼܡܳܐܝܬ ܟܕ ܬܒܪܝܼܢܢ ܐܘ ܡܙܰܥܙܥܝܼܢܢ ܠܬܰܪܥܐ ܒܰܪܝܐ.

ܙܕܩ ܕܢܐܠܦ ܠܡܶܩܰܫ ܪܰܕܝܐܝܬ ܘܠܰܡܣܰܟܳܝܘ ܫܰܠܝܐܝܬ. ܕܰܡܝܰܬܰܪ ܗ̱ܘ ܣܘܼܟܳܝܐ ܪܰܕܝܐ ܘܫܰܠܝܐ ܛܒ ܡܼܢ ܬܒܳܪܐ ܘܙܘܼܥܙܳܥܐ. ܐܝܟ ܕܐܡܝܼܪܐ: «ܩܘܼܫܘ ܘܢܶܬܦܬܰܚ ܠܟܘܢ.»

ܡܳܕܝܢ ܟܘܼܫܳܪܐ ܗ̱ܘ ܕܢܶܩܘܼܫ ܘܢܶܥܘܼܠ ܘܢܬܒܰܣܰܡ ܘܢܶܬܦܰܪܦܰܥ ܥܡ ܡܳܪܐ ܒܰܝܬܐ.

ܝܰܘܣܦ ܒܶܓܬܰܫ

ܟܟܪ̈ܐ

 

ܟܟܪ̈ܐ ܠܐ ܡܬܬܓܪ̈ܢ. ܘܡܘܗ̈ܒܬܐ ܠܐ ܡܫܬܘ̈ܫܛܢ ܐܠܐ ܢܗ̈ܘܝܢ ܒܠܘܼܚܳܡܐ ܘܬܰܪܥܘܬܐ ܥܡ ܢܡܘ̈ܣܐ ܐܠܗ̈ܝܐ ܘܟܝ̈ܢܝܐ. ܘܡܛܠܗܕܐ ܗܘܼ ܒܪܢܫܐ ܙܕܩ ܕܢܰܘܪܶܒ ܡܰܕܪܟܳܢܘܼܬܗ ܘܢܰܪܘܰܚ ܡܣܬܰܟܠܢܘܼܬܗ ܒܠܥܕ ܡܫܬܥܠܝܢܘܬܐ ܘܡܬܚܰܬܪܢܘܬܐ.

ܝܰܘܣܦ ܒܶܓܬܰܫ

ܚܰܘܣܳܢܐ ܠܝܬܘܗܝ ܒܰܠܚܘܕ ܪܓܫܐ ܕܚܳܐܪ ܚܰܝܘܼܣܬܳܢܐܝܬ܆ ܐܠܐ ܐܦ ܪܘܼܚܳܦܐ ܗ̱ܘ ܕܟܳܠܐ ܡܼܢ ܗܿܝ ܕܠܐ ܢܰܟܐ ܘܰܢܣܰܓܦ ܠܐ ܠܢܰܦܫܰܢ ܘܐܳܦܠܐ ܠܐܚܪ̈ܢܐ.

ܝܰܘܣܦ ܒܶܓܬܰܫ

ܒܝܼܫܐ ܗ̱ܝ ܓܝܪ ܡܢ ܒܘܪܘܬܐ ܝܕܥܬܐ ܗܿܝ ܕܠܐ ܡܬܬܪܣܝܐ ܡܼܢ ܬܰܨܒ̈ܝܼܬܐ ܕܕܘܒܪ̈ܐ ܬܰܩܢ̈ܐ ܕܫܰܦܝܪܘܬ ܙܢ̈ܝܐ.

ܝܰܘܣܦ ܒܶܓܬܰܫ

ܡܶܬܓܰܕܡܝܼܢܢ ܘܡܶܬܦܰܠܩܝܼܢܢ ܟܕ ܪܗܛܝܢܢ ܒܬܪ ܚܰܝܠܐ ܒܰܪܳܝܳܐ. ܡܛܠܗܕܐ ܙܕܩ ܕܢܪܗܛ ܒܬܪ ܚܝܠܐ ܓܰܘܳܝܐ ܘܬܡܢ ܡܫܟܚܝܢܢ ܐܦ ܠܗܘ ܒܰܪܳܝܳܐ.

ܝܰܘܣܦ ܒܶܓܬܰܫ

ܠܒܐ ܕܟܝܐ

 

ܡܢ ܠܒܐ ܕܟܝܐ ܘܢܝܼܚܐ ܢܳܦܩܝܢ ܦܪ̈ܝܐ ܡܘܬܪ̈ܢܐ ܘܕܘܒܪ̈ܐ ܡܦܨ̈ܚܢܐ. ܐܠܐ ܟܕ ܡܬܕܰܠܚܐ ܘܡܬܚܰܒܠܐ ܫܶܢܰܓܬܐ ܓܰܘܳܝܬܐ܆ ܡܬܥܰܟܪܐ ܘܡܬܥܰܘܟܐ ܐܦ ܡܙܝܥܢܘܬܐ ܘܐܫܝܕܘܬܐ ܒܪܝܬܐ. ܘܗܝ ܗܕܐ ܠܐ ܡܘܠܕܐ ܐܠܐ ܥܰܛܠܘܬܐ ܘܚܰܣܝܪܘܬܐ ܒܪܕܝܐ ܕܚܰܝܠܐ ܓܰܘܳܝܐ ܕܒܰܪܢܫܐ.

ܝܰܘܣܦ ܒܶܓܬܰܫ

ܢܘܼܦܳܩܳܐ ܘܦܘܼܢܳܩܳܐ

 

ܠܝܬ ܦܘܼܢܳܩܳܐ ܕܠܐ ܕܘܼܢܳܩܳܐ. ܐܢ ܚܘܼܒܰܢ ܒܰܙܒܢ ܗܘܳܐ ܟܐܒܰܢ ܘܕܘܢܳܩܢ܆ ܗܘܼ ܟܺܐܒܰܢ ܡܨܝܐ ܕܢܗܘܐ ܐܦ ܢܘܼܦܳܩܰܢ ܘܦܘܼܢܳܩܰܢ: ܟܕ ܡܚܰܕܬܝܢܰܢ ܚܶܟܡ̈ܬܐ ܒܣܳܚܪ̈ܬܐ ܕܡܰܪܕܘܼܬܐ ܕܠܫܢܐ ܣܘܼܪܝܝܐ ܘܰܡܬܰܩܢܝܼܢܢ ܬܰܪܒܝܼܬܐ ܒܕܳܪ̈ܳܬܐ ܕܣܶܦܪܳܝܘܬܗ ܢܰܨܝܼܚܰܬ ܫܰܪܒܐ!....

ܝܰܘܣܦ ܒܶܓܬܰܫ

ܪܚܡܬ ܬܫܥܝܼܬܐ

 

ܪܚܡܬ ܡܬܐ ܘܐܬܪܐ ܘܠܫܢܐ ܡܥܰܫܢܐ ܠܬܫܥܝܬܐ ܐܝܬܘܬܢܝܬܐ ܘܡܰܪܕܘܬܢܳܝܬܐ ܘܐܰܡܢܳܝܬܐ ܕܒܪܢܫܐ. ܘܡܰܫܩܝܐ ܫܪ̈ܫܐ ܕܐܡܝܢܘܬܗܿ ܕܬܫܥܝܬܐ ܗܕܐ. ܐܠܐ ܟܕ ܡܬܬܟܣ ܫܘܼܦܳܥܗܿ ܘܚܘܼܒܳܒܗܿ ܘܒܳܨܪ (ܐܘ ܫܳܠܡ) ܪܕܝܗܿ ܡܪܕܘܬܢܝܐ: ܓܳܪܦܳܐ ܠܡܬܬܰܘܫܢܘܬܐ ܚܕܐ ܡܰܠܝܰܬ ܫܪ̈ܘܼܥܝܐ ܘܰܣܪ̈ܘܼܩܝܐ ܣܘ̈ܟܳܠܳܝܐ.

ܝܰܘܣܦ ܒܶܓܬܰܫ

ܨܘܼܡܳܕܐ ܘܥܘܼܨܳܒܐ

 

ܠܐ ܡܶܫܬܰܡܠܐ ܨܘܼܡܳܕܐ ܘܥܘܼܨܳܒܐ ܕܠܡܚܪܝ ܐܢ ܠܐ ܢܬܝܕܥ ܦܘܕܐ ܘܢܬܕܪܫ ܘܛܰܥܘܳܢܐ ܘܢܫܝܢܐ ܕܐܬܡܠܝ.

ܐܝܟܢܐ ܕܢܬܚܪܪ ܡܢ ܚܒܘܼܫܝܐ ܕܚܘܼܬܚ̈ܬܐ ܝܰܨܪ̈ܢܝܐ ܘܢܫܬܪܪ ܒܨܒܝܢܐ ܚܐܪܐ܆ ܙܕܩ ܕܢܦܫܘܛ ܪ̈ܓܠܝܢ ܠܦܘܬ ܓܰܠܐ ܚܟܡܬܳܢܝܐ ܘܝܕܥܬܢܝܐ ܒܠܥܕ ܫܶܓܝܐ ܘܦܶܗܝܐ ܘܢܡܙܘܓ ܩܘܼܫܬܐ ܐܠܗܝܐ ܒܰܫܪܪܐ ܬܐܪܬܢܝܐ ܕܐܣܝܪ ܒܢܝܼܫܐ ܛܒܐ ܘܨܝܼܠܐ ܡܥܠܝܐ.

ܝܰܘܣܦ ܒܶܓܬܰܫ

ܚܝܠܐ ܚܰܬܝܬܐ

 

ܚܝܠܐ ܚܰܬܝܼܬܐ܆ ܚܝܠܐ ܗ̱ܘ ܐܠܗܝܐ ܕܩܒܝܼܥ ܗ̱ܘ ܘܛܡܝܼܪ ܒܒܪܢܫܐ. ܘܠܐ ܡܬܩܰܕܐ ܐܠܐ ܒܰܦܠܘܼܚܝܐ ܘܰܟܪܘܼܒܝܐ ܘܰܚܦܘܼܪܝܐ ܕܝܳܬܐ. ܘܰܪܚܘܼܩܝܐ ܕܡܼܢ ܟܠ ܙܢ̈ܝ ܚ̈ܫܐ ܡܰܚܛܝ̈ܢܐ ܘܥܘܗ̈ܕܢܐ ܡܰܣܛܝ̈ܢܐ ܘܟܠ ܡܐ ܕܥܳܪܐ ܘܟܳܒܠ ܪܘܼܚܐ.

ܚܝܠܐ ܗ̱ܘ ܡܫܰܓܢܝܢܐ ܕܡܬܝܗܒ ܟܕ ܗܳܘܐ ܒܪܢܫܐ ܪܓܝܼܫܐ ܘܰܙܗܝܼܪܐ ܒܦܰܪܬܝܼܩܐ ܕܡܰܓܥܠܐ ܘܫܒܝܼܩܐ ܠܒܛܝܼܠܘܬܗ. ܘܒܰܩܛܝܪ ܡܼܢ ܢܣܝ̈ܘܢܐ ܘܐܘ̈ܠܨܢܐ ܘܥܘܼܟܳܪ̈ܐ ܘܥܘܼ̈ܣܳܩܐ ܢܗܘܐ ܡܬܬܓܪ ܟܟܪܗ ܠܡܰܚܝܳܢܘܼܬܐ ܘܡܫܬܘܫܛܢܘܬܐ ܕܓܰܘܐ.

ܦܰܪܬܝܩܐ: Vedia / Emanet / Senet / Deposit / Consignation
ܝܰܘܣܦ ܒܶܓܬܰܫ

ܡܠܟܘܬ ܢܦܫܐ

 

ܗܳܘܳܝ ܗܳܘܳܝ ܕܒܰܪܢܫܐ ܥܰܬܝܼܩܐ ܥܕܟܝܠ ܚܰܝ ܗ̱ܘ ܒܝܼ. ܘܠܐ ܙܩܝܼܦ ܟܠܗ. ܘܐܦܠܐ ܡܝܬ ܡܫܰܡܠܝܐܝܬ. ܐܠܐ ܡܰܩܪܒ ܬܰܩܝܦܐܝܬ ܠܘܼܩܒܠ ܪܘܚܐ ܘܰܡܙܝܼܥ ܩܪ̈ܒܐ ܓܘ̈ܝܐ. ܘܠܐ ܫܳܒܩ ܕܬܬܢܝܼܚ ܡܠܟܘܬ ܢܦܫܐ.

ܡܠܦܢܐ ܐܢܫ ܣܘܪܝܝܐ

ܦܪܬܝܩܐ

 

ܡܠܬܐ ܕܩܘܫܬܐ ܘܫܪܪܐ܆ ܦܰܪܬܝܼܩܐ ܗ̱ܝ ܕܐܠܗܐ. ܕܡܬܓܰܥܠܐ ܡܼܢ ܪܘܚܩܘܕܫܐ ܠܡܠܦܢܐ ܕܢܚܐ ܠܓܰܘܐ.

ܦܰܪܬܝܩܐ: Vedia / Emanet / Senet / Deposit / Consignation
ܡܪܝ ܐܠܝܐ ܕܐܢܒܪ

ܟܝܢܐ ܕܛܝܢܐ

 

ܬܳܒܰܥ݂.... ܘܬܳܒܰܥ... ܘܬܘܒ ܬܳܒܰܥ ܘܠܐ ܣܳܒܥ ܗܘܼ ܟܝܳܢܐ ܕܛܝܼܢܐ. ܟܕ ܛܳܥܐ ܕܠܝܬ ܦܘܼܪܦܳܥܐ ܡܩܰܘܝܳܢܐ ܘܰܡܦܰܝܓܳܢܐ ܐܝܟ ܗܿܘ ܕܡܶܠܬܐ.

ܢܩܰܘܐ ܡܕܝܢ ܘܰܢܒܘܼܬ ܒܦܰܘܫܳܐ ܕܦܘܼܪܫܳܢܐ ܘܕܘܼܪܟܳܢܐ ܡܣܰܟܿܠܳܢܐ. ܘܛܰܘܣܳܐ ܕܥܘܼܕܪܳܢܐ ܘܣܘܼܡܟܳܢܐ ܡܢܰܨܚܰܢܐ܆ ܠܰܡܥܰܕܳܝܘ ܚܢܢ ܠܢ ܡܼܢ ܢܺܝܒ̈ܐ ܕܣܘܼܪܚܳܢܐ ܘܣܘܼܓܦܳܢܐ. ܟܕ ܦܳܬܚܝܼܢܢ ܬܰܪ̈ܥܐ ܣܟܺܝܼܪ̈ܐ ܕܒܘܼܝܳܢܐ ܬܪܒܝܼܬܳܢܳܝܐ ܠܥܳܠܘ̈ܠܐ

ܝܰܘܣܦ ܒܶܓܬܰܫ

ܐܝܟܢܐ ܕܢܩܘܐ ܚܢܢ ܒܢ ܠܐ ܡܨܛܠܝ̈ܢܐ ܢܝܼ̈ܚܐ ܘܰܒܗ̈ܝܼܠܐ܆ ܙܕܩ ܕܢܓܪܓ ܚܢܢ ܠܢ ܠܡܶܚܰܬ ܡܼܢ ܛܘܪ̈ܐ ܪ̈ܳܡܐ ܕܐܢܳܢܝܘܼܬܐ ܘܢܬܦܰܪܣ ܠܡܶܥܡܰܕ ܘܠܡܶܣܚܳܐ ܒܢܰܗܪܐ ܫܦܘܥܐ ܘܒܣܝܼܡܐ ܕܐܢܰܚܢܳܝܘܬܐ.

ܐܢܰܚܢܳܝܘܬܐ: Alturism / Özgecilik / Diğergamlık
ܝܰܘܣܦ ܒܶܓܬܰܫ

ܒܣܬܪܝܘܬܐ ܨܝܠܝܬܐ

 

ܐܢ ܠܐ ܡܬܓܰܪܕܐ ܘܡܶܬܢܰܩܕܐ ܒܶܣܬܪܳܝܘܬܐ ܨܝܼܠܳܝܬܐ ܕܬܰܪܥܝܼܬܐ ܘܥܳܠܡܐ ܓܰܘܳܝܐ ܕܡܰܚܫܰܒܬܐ ܡܢ ܥܘ̈ܩܣܰܝ ܣܢܐܬܐ ܘܐܟܬܐ ܘܚܣܡܐ ܘܟܠ ܙܢ̈ܝ ܐܠܡܐ ܘܚܢ̈ܝܐ ܣܩܺܝܪ̈ܐ ܕܚܳܣܘܕܘܬܐ܆ ܠܐ ܨܳܡܚܳܐ ܐܘܣܝܐ ܕܚ̈ܝܐ ܒܗܝܟܕܗܝܝܘܬܗܿ ܢܗܝܪܬܐ ܘܐ̱ܢܫܝܬܐ. ܘܐܦܠܐ ܡܨܝܐ ܕܢܫܬܟܚ ܘܢܬܚܙܐ ܐܠܗܐ ܒܟܰܡܗ̈ܬܐ ܘܚܫܘ̈ܟܝܬܐ ܕܬܡܢ.

ܐܟܡܐ ܕܐܡܪ ܒܪܥܒܪܝܐ «ܢܚܛܘܦ ܚܢܢ ܠܢ ܘܠܓܘ ܡܢܢ ܢܬܓܘܐ ܕܢܫܟܚ ܡܠܟܘܬܢ ܕܡܛܫܝܐ ܒܠܒܢ ܟܐܡܬ ܕܢܚܙܐ ܠܐܠܗܢ.»

ܨܝܠܐ: Zihin / Intellect
ܒܶܣܬܪܳܝܘܼܬܐ ܨܝܼܠܳܝܬܐ: Entellektüel arkaplan / Intellectual background
ܝܰܘܣܦ ܒܶܓܬܰܫ

ܥܫܘܼܡܝܐ

 

ܡܝܰܬܰܪ ܐܢܐ ܕܐܗܘܐ ܣܩܺܝܼܪܐ ܒܥܳܠܡܐ ܐܶܢܳܢܳܝܐ܆ ܘܠܐ ܪܕܝܼܦܐ ܒܥܳܠܡܐ ܐܶܢܰܚܢܳܝܐ. ܘܡܛܠܬܝ ܡܿܢ ܥܫܘܼܡܝܳܐ܆ ܬܳܐܡܰܐ ܗ̱ܘ ܕܛܠܘܼܡܝܐ. ܘܫܘܳܬ ܣܳܓܦܝܼܢ ܘܣܳܪܚܝܼܢ ܘܕܳܠܚܝܼܢ ܡܘܼܙܓܐ ܕܚܘܼܒܐ ܘܚܰܕܘܬܐ. ܘܟܳܒܠܝܢ ܪܘܼܚܐ. ܘܙܳܓܪܝܢ ܚܰܝܠܐ ܡܣܝܼܡܳܢܐ ܕܒܪܢܫܐ.

ܥܫܘܡܝܐ: Diretme / Dayatma / İnsisting / İmposition
ܝܰܘܣܦ ܒܶܓܬܰܫ

ܒܘܼܝܳܢܐ ܒܨܝܼܪܐ

 

ܟܕ ܠܰܝܬ ܝܕܰܥܬܐ ܕܰܡܢܰܟܪܝܐ ܡܼܢ ܒܘܨܪ̈ܐ. ܘܠܰܝܬ ܒܘܼܝܳܢܐ ܕܰܡܒܰܪܰܝ ܡܼܢ ܨܰܘܪ̈ܳܢܐ. ܗܘܼ ܒܰܪܢܳܫܐ ܥܪܺܝܼܨ ܗ̱ܘ ܠܰܒܨܺܝܼܪܘܬܐ. ܘܰܐܡܝܢܳܐܝܬ ܣܢܺܝܼܩ ܗ̱ܘ ܠܫܘܼܡܠܳܝܐ ܘܫܘܼܘܫܳܛܐ...!

ܗܿܘ ܕܡܫܬܰܦܪܰܚ ܠܐ ܝܳܠܦ. ܘܗܰܘ ܕܝܳܠܦ ܠܐ ܡܶܫܬܰܦܪܰܚ...!

ܘܗܝܼ ܬܰܪܥܺܝܬܐ ܙܠܺܝܼܡܬܳܐ ܠܐ ܡܬܥܰܨܒܐ܆ ܐܠܐ ܒܣܰܡ̈ܡܳܢܐ ܡܰܐܣܝ̈ܢܐ ܕܪܰܕܝܘܼܬܐ ܘܰܪܡܝܼܣܘܼܬܐ ܕܠܐ ܚܒܝܼܟܝܼܢ ܒܗܿ ܚܢ̈ܳܝܐ ܣܩܺܝܼܪ̈ܐ...

ܟܕ ܗܼܘ ܒܰܪܢܫܐ ܠܝܬܘܗܝ ܡܶܕܶܡ ܐܠܐ ܗܿܘ ܡܐ ܕܰܡܟܰܢܫ ܘܐܳܣܶܢ ܒܬܰܪܥܝܼܬܗ ܘܬܰܪܒܝܼܬܗ....

ܡܶܟܐ ܩܳܠܐ ܕܠܶܒܰܢ ܘܪܘܼܚܰܢ ܙܳܕܩ ܕܢܗܘܐ ܥܶܠܳܝ ܡܼܢ ܩܳܠܐ ܕܡܶܠܬܰܢ ܘܩܳܠܰܢ...!

ܘܰܢܚܘܼܪ ܘܰܢܕܘܼܩ ܫܦܝܐܝܬ ܐܝܟ ܛܠܝ̈ܐ. ܘܢܫܡܥ ܘܰܢܨܘܬ ܘܢܶܒܩܘܼܪ ܪܟܝܼܢܳܐܝܬ ܐܝܟ ܝܕܘܥ̈ܬܢܐ ܘܚܰܟܘ̈ܡܬܳܢܐ....!

ܡܢܗܪܢܘܬܐ: ܫܰܦܪܰܚ. ܘܡܢܗܿ ܐܫܬܰܦܪܰܚ. ܟܐܡܬ ܩܡ ܒܫܘܼܦܪܳܚܐ. ܚܫܺܝܼܠܬܳܐ ܗ̱ܝ ܕܰܟܢܘܼܬܰܢ ܠܶܫܳܢܳܝܬܐ. ܘܚܫܝܼܚܳܐ ܒܣܘܟܠ: Kendini Beğenmek, Kendini Beğenmişlik / Smugness
ܝܰܘܣܦ ܒܶܓܬܰܫ

ܫܪܓܐ ܘܦܬܝܼܠܬܐ

 

ܐܢ ܡܕܡܝܢܢ ܚܝ̈ܐ ܒܰܫܪܓܐ܆ ܪ̈ܥܝܢܐ ܡܶܫܚܐ ܐܢܘܢ. ܘܗܘ ܒܪܢܫܐ ܦܬܝܼܠܬܐ.

ܐܝܢܳܝܘܬܐ ܕܡܶܫܚܐ ܘܕܘܟܰܬ ܒܳܛܠܐ ܐܠܨ̈ܝܝܢ ܒܡܰܢܗܪܳܢܘܼܬܐ ܘܡܰܒܗܪܳܢܘܼܬܐ ܕܫܪܓܐ. ܘܟܕ ܡܶܫܚܐ ܛܒܐ ܡܫܬܰܚܠܦ ܠܚܘܼܢܬܳܐ܆ ܦܬܝܼܠܬܐ ܝܳܩܕܐ ܘܡܬܛܦܛܦܐ ܒܪܕܝܐ ܕܚ̈ܝܐ.

ܡܶܟܐ ܘܳܠܝܬܐ ܡܳܪܳܢܳܝܬܐ ܘܪܝܼܫܳܝܬܐ ܕܒܪܢܫܐ ܠܝܬܝܗܿ ܐܠܐ ܕܢܣܝܡ ܡܶܫܚܐ ܛܒܐ ܒܫܪܓܐ ܕܐܚܪ̈ܢܐ (ܘܕܝܠܢܐܝܬ ܕܒܢ̈ܝ ܠܘܝܬܐ) ܡܛܠ ܡܰܢܗܪܳܢܘܼܬܐ ܘܡܰܒܗܪܳܢܘܼܬܐ ܚܰܘܩܳܝܬܐ ܘܐܫܟܳܪܝܬܐ. ܒܕ ܚܢܳܢܐ ܘܢܘܗܪܐ ܕܚ̈ܝܐ ܫܪܝܪ̈ܐ ܠܐ ܢܳܛܚ ܐܠܐ ܕܗܘ ܒܪܢܫܐ ܢܗܘܐ ܚܰܢܝܼܢܳܐ ܘܠܘ ܚܰܢܝܼܢܳܐ ܘܐܰܚܝܕ ܒܚܘܼܠܳܐ ܘܠܘ ܒܚܶܪܡܐ ܘܢܗܘܐ ܚܰܢܳܢܐ ܘܚܰܝܘܣܬܳܢܳܐ ܘܠܘ ܘܪܰܥܘܼܡܬܳܢܐ ܘܪܰܓܘܙܬܳܢܐ ܒܕܘܼܒܳܪܐ ܘܩܰܘܡܐ ܕܦܬܝܼܟ ܒܚܣܘܕܘܬܐ ܘܐܟܬܐ ܘܚܣܳܡܐ ܘܣܢܐܬܐ.

ܒܳܛܠܳܐ: ܕܘܟܬܐ ܐܘ ܡܢܪܬܐ ܕܥܠܝܗܿ ܡܬܬܣܝܡܐ ܫܪܓܐ . Lamp holder
ܚܰܢܝܼܢܳܐ: ܣܘܼܟܠܐ ܗܘ ܕܕܪܝܼܫ ܘܝܕܝܥ ܟܐܡܬ ܪܰܚܡܳܢܐ ܘܒܰܣܝܡܐ Sevecen / Pleasant
ܚܰܢܝܼܢܳܐ: ܣܘܼܟܠܐ ܗܢܐ ܬܪܝܢܐ ܣܰܩܘܒܠܝܐ ܗ̱ܘ ܕܗܿܘ ܩܕܡܝܐ ܘܠܐ ܦܪܝܣ. ܟܐܡܬ ܣܰܪܝܐ ܘܡܰܣܝܐ: Rance / Kokuşmuş
ܚܪܡܐ: Haram
ܚܘܼܠܐ: Helal
ܚܘܼܢܬܐ: Kokuşmuş / Kötü Yağ / Rancid Oil
ܝܰܘܣܦ ܒܶܓܬܰܫ

ܓܦ̈ܐ ܘܩܢ̈ܛܐ

 

ܗܿܘ ܕܐܰܘܥܺܝ ܓܶܦ̈ܐ ܠܐ ܪܳܫܦ. ܕܫܩܝܼܠܝܼܢ ܩܢ̈ܛܐ ܡܼܢ ܡܰܚܫܰܒܬܗ. ܘܰܡܦܳܣ ܕܠܡ ܪ̈ܥܝܢܐ ܡܓܰܢ̈ܝܢܐ ܒܕܡܘܬ ܫܰܩܠܘܼܠܐ ܘܫܰܦܠܘܼܠܐ ܐܢܘܢ ܟܕ ܠܘܝܐ ܠܗܘܢ ܚܘܼܒܐ ܕܚܰܡܺܝܼܡ ܒܰܬܪܝܼܨܘܼܬܐ ܘܐܝܩܪܐ ܕܰܚܡܺܝܼܡ ܒܫܰܪܝܼܪܘܼܬܐ ܕܠܐ ܬܳܒܥܐ ܐܠܐ ܙܘܼܟܳܝܐ ܘܢܘܼܨܳܚܐ ܕܚܘܼܠܡܳܢܐ ܘܦܘܼܠܚܳܢܐ ܘܫܘܼܠܚܳܢܐ ܘܝܘܬܪܢܐ ܓܰܘܢܝܐ..

ܦܘܼܫ̈ܳܩܐ ܥܰܣ̈ܩܐ:
ܪܫܰܦ: ܪܚܰܫ ܘܫܰܦܦ ܐܝܟ ܪܰܚܫܐ ܘܚܶܘܝܐ. ܘܗܠܟܬܐ ܕܐܣܝܪܐ ܒܩܰܘ̈ܕܐ Sürünmek / Grovel / Crawl / Creep
ܫܰܩܠܘܼܠܐ: ܛܥܢܐ ܩܰܠܘܼܠܐ ܘܝܘܼܩܪܐ ܙܥܘܪܐ Hafif Yük / Mild Burden
ܫܰܦܠܘܼܠܐ: ܒܫܠܡܘܬܐ ܕܐܣܘ̈ܬܐ ܣܘܼܡܣ̈ܡܐ ܗܿܢܘܢ ܕܡܥܒܪܝܼܢ ܒܥܙܩܬܐ ܠܡܫܠܝܘ ܟܐܒ̈ܐ ܕܗܳܘܝܢ ܒܰܫܦܘܠܐ ܕܡܰܥܝܐ ܠܡܥܕܪܘ ܠܢܘܼܦܳܨܐ Fitil (ilaç) / Kapsül / Levman Sıvısı / Enema
ܪ̈ܥܝܢܐ ܡܓܰܢܝ̈ܢܐ: Eliştirel Düşünceler / Critical Thoughts
ܚܘܒܐ ܕܚܰܡܝܼܡ: ܐܘܟܝܬ ܚܘܒܐ ܕܫܰܚܝܼܢ ܘܠܐ ܩܰܪܝܪ.
ܐܝܩܪܐ ܕܰܚܡܝܼܡ: ܐܝܩܪܐ ܕܰܟܢܝܼܫ ܘܰܨܡܝܼܕ ܕܠܐ ܡܒܰܕܪ ܘܐܦܠܐ ܡܦܰܠܗܰܕ ܦܰܗܝܐܝܬ ܘܫܰܓܝܐܝܬ.
ܫܘܼܠܚܳܢܐ: Misyon / Mission
ܝܰܘܣܦ ܒܶܓܬܰܫ

ܠܐ ܓܝܪ ܡܰܗܢܶܐ ܓܶܢܣܳܐ ܛܳܒܳܐ ܡܕܡ ܟܕ ܪ̈ܶܥܝܳܢܐ ܟܝܬ ܘܕܘܼܒܳܪ̈ܐ ܠܐ ܫܳܠܡܺܝܼܢ ܠܛܳܒ̈ܬܳܐ. ܘܠܐ ܡܶܬܟܰܠܝܳܐ ܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܟܕ ܥܡ ܓܶܢܣܳܐ ܥܕܺܝܼܠܐ ܕܘܼܒܳܪ̈ܐ ܛܳܒ̈ܐ ܘܪ̈ܶܥܝܳܢܐ ܚܠܝܼ̈ܡܶܐ ܐܳܘܶܝܢ.

ܡܠܦܢܐ ܐ̱ܢܫ ܣܘܪܝܝܐ

ܒܪܝ ܠܐ ܬܗܰܝܡܢ ܠܪܶܚܡܬܟ ܕܐܝܬܝ̇ܗ ܗܫܐ. ܒܕ ܡܶܫܬܰܚܠܦܐ ܠܝܓ ܠܝܓ. ܟܡܐ ܕܚܰܝܰܬ ܒܗܠܝܢ ܚ̈ܝܐ ܡܫܰܥܒܰܕ ܐܢܬ ܠܫܘ̈ܚܠܦܐ ܘܐܦܢ ܠܐ ܬܨܒܐ. ܐܝܟ ܐܝܬܐ ܠܡܐܡܪ: ܒܰܙܒܢ ܬܶܚܕܐ ܘܒܰܙܒܢ ܬܬܥܝܩ. ܒܰܙܒܰܢ ܢܝܼܚܳܐ ܘܒܰܙܒܢ ܫܓܝܼܫܐ. ܒܰܙܒܰܢ ܥܢܘܳܝ ܘܒܰܙܒܢ ܡܰܗܡܰܝ. ܒܰܙܒܰܢ ܚܦܝܼܛܐ ܘܒܰܙܒܰܢ ܚܒܰܢܢܐ ܘܡܰܐܝܢܐ. ܗܫܐ ܝܰܩܝܼܪܐ ܘܒܳܬܰܪ ܩܰܠܝܠܐ. ܒܪܡ ܒܰܪܢܫܐ ܚܰܟܝܡܐ ܘܰܡܗܝܪܐ ܒܪܘܼܚܐ ܐܡܝܢܐܝܬ ܡܩܰܘܐ ܪܡܝܣܐ ܠܥܠ ܡܢ ܗܠܝܢ ܡܶܫܬܚ̈ܠܦܳܢܝܬܐ ܟܕ ܠܐ ܚܐܪ ܒܡܶܬܪ̈ܓܫܳܢܝܳܬܐ. ܐܦܠܐ ܡܐܨܕ ܕܡܢ ܐܝܕܐ ܦܢܝܼܬܐ ܢܳܫܒܐ ܪܘܚܐ ܕܫܘܼܚܠܳܦܐ. ܐܠܐ ܬܳܪܨ ܬܰܪܥܝܼܬܐ ܕܗܰܘܢܗ ܠܚܰܪܬܐ ܘܳܠܝܳܝܬܐ ܘܰܦܐܝܬܐ. ܒܕ ܒܪܢܫܐ ܒܗܢܐ ܙܢܐ ܡܨܐ ܠܰܡܟܰܬܪܘ ܗܘܼ ܒܗ ܠܐ ܡܶܫܬܰܚܠܦܳܢܐ ܘܠܐ ܡܙܕܥܙܥܢܐ ܒܝܢܬ ܐܘܠ̈ܨܢܐ ܡܫܰܚ̈ܠܦܐ ܟܕ ܥܝܪܐܝܬ ܡܩܰܘܐ.

ܡܠܦܢܐ ܐ̱ܢܫ ܣܘܪܝܝܐ

ܦܐܪ̈ܐ ܕܒܪܢܫܐ

 

ܗܘܼ ܐܝܠܳܢܐ ܐܝܟܢܐ ܕܢܶܬܶܠ ܦܐܪ̈ܐ ܙܕܩ ܕܰܢܩܰܘܐ ܝܰܪܘܩܐ ܘܪܰܛܝܼܒܐ. ܐܠܐ ܒܰܪܢܳܫܐ ܐܝܟܳܢܐ ܕܢܩܘܐ ܝܰܪܘܩܐ ܘܪܛܝܼܒܐ (ܟܐܡܬ ܚܰܝܐ) ܙܕܩ ܕܢܬܠ ܦܐܪ̈ܐ. ܘܢܡܙܘܓ ܩܘܼܫܬܐ ܐܠܗܳܝܐ ܒܰܫܪܪܐ ܬܐܪܬܳܢܳܝܐ ܕܐܰܣܝܪ ܒܢܺܝܼܫܳܐ ܛܳܒܐ ܘܨܺܝܼܠܐ (zihin / intellect) ܡܥܰܠܝܐ. ܟܕ ܠܐ ܛܳܥܐ ܣܘܼ̈ܟܠܐ ܩܰܛܝܼ̈ܢܐ ܕܒܳܕܩ ܘܒܳܕܪ ܡܰܬܠܐ ܨܝܼܢܳܝܐ ܕܐܡܿܪ: «ܙܰܪܥܐ ܕܗܰܒ̈ܒܐ ܕܠܡܚܪܝ܆ ܣܝܼܡ ܗ̱ܘ ܒܙܰܪ̈ܥܐ ܕܝܰܘܡܢܐ.»

ܝܰܘܣܦ ܒܶܓܬܰܫ

ܬܐܡ̈ܢ ܚܟܡܬܐ ܕܪܘܼܚܐ ܘܪܘܼܚܐ ܕܚܟܡܬܐ. ܘܐܒܗ̈ܬܢ ܣܦܺܝܼܪ̈ܐ ܫܰܡܶܫܘ ܠܚܶܟܡܬܐ ܕܪܘܼܚܐ ܒܪܘܼܚܐ ܕܚܟܡܬܐ. ܘܒܪܘܼܚܳܐ ܕܣܶܦܪܝܘܼܬܐ ܠܣܶܦܪܳܝܘܼܬܐ ܕܪܘܼܚܐ..

ܝܰܘܣܦ ܒܶܓܬܰܫ

ܥܳܬܪܐ ܘܢܳܨܚܐ ܬܰܪܥܝܼܬܐ ܒܐܘ̈ܚܕܢܝܗܿ ܟܕ ܥܳܛܪܐ ܒܪܝܼܚܐ ܒܣܝܡܐ ܕܪܘܚ ܫܘܼܡܠܝܐ ܘܒܘܼܝܳܢܐ ܪܘܝܼܚܳܐ ܕܣܘ̈ܟܳܠܐ ܕܬܐܪܬܐ.

ܘܗܝ ܡܰܒܪܳܢܘܼܬܐ ܠܐ ܥܳܡܪܐ ܘܢܰܘܚܐ ܠܐ ܒܳܐܬ ܒܬܰܪܥܝܼܬܐ ܕܡܬܬܪܣܝܐ ܡܢ ܪܘܼܚܐ ܕܫܘܼܥܠܳܝܐ ܘܫܘܼܦܪܳܚܳܐ ܘܫܘܼܒܙܳܙܐ ܘܫܘܼܒܗܳܪܐ.

ܫܘܼܒܙܳܙܐ: İstismar / Explotation
ܫܘܦܪܳܚܐ: Kendini Beğenmişlik/Smugness
ܝܰܘܣܦ ܒܶܓܬܰܫ

ܐܠܗܐ ܪܘܼܚܐ ܗ̱ܘ ܦܫܝܼܛܐ. ܘܦܫܝܼܛ ܐܦ ܪܢܝܐ ܗܿܘ ܕܢܳܒܥ ܘܡܶܬܬܰܙܠܰܓ ܡܢܗ. ܘܟܡܐ ܕܦܫܝܼܛ ܝܬܝܪ ܡܬܦܰܪܣܰܥ ܘܡܬܦܪܶܣ.

ܝܰܘܣܦ ܒܶܓܬܰܫ

ܐܠܘܼܠܐ ܒܘܼܗܳܪܐ ܕܪܘܼܚܐ ܘܨܘܼܡܳܚܐ ܓܰܘܳܝܳܐ܆ ܠܐ ܡܫܬܡܠܝܢ ܫܘܘ̈ܫܛܐ ܒܰܪ̈ܝܐ ܒܚܘܼܪܳܦܳܐ ܘܚܘܼܒܳܠܐ ܕܣܘ̈ܟܳܠܳܝܳܬܐ ܘܰܒܠܘܼܓܠܳܓܐ ܘܪܘܼܚܳܫܐ ܘܪܘܼܫܳܦܐ ܡܥܰܘ̈ܟܳܢܐ ܕܙܥܘܪܘܬ ܢܦܫܐ ܐܡܐ ܕܫܘܼ̈ܢܳܩܐ ܘܕܘܼ̈ܢܳܩܐ.

ܝܰܘܣܦ ܒܶܓܬܰܫ

ܡܥܳܕܝܢ ܥܰܝ̈ܡܐ ܘܰܥܢ̈ܢܐ: ܡܚܰܦܝܢ ܫܡܫܐ ܡܢ ܥܰܝ̈ܢܐ.

ܘܗܟܢ ܚܰܫ̈ܐ ܘܚܘܼܬܚ̈ܬܐ: ܡܚܰܦܝܢ ܩܘܼܫܬܐ ܡܢ ܙܘ̈ܥܐ.

ܐܟܡܐ ܓܝܪ ܕܐܝܬܝܗܿ ܢܦܫܐ: ܙܰܗܝܘܼܬܐ ܘܫܘܼܦܪܐ ܕܦܰܓܪܐ.

ܗܟܢ ܐܝܬܝܗܿ ܝܕܥܬܐ: ܬܰܨܒܝܼܬܐ ܠܗܰܘܢܐ ܕܰܟܝܐ.

ܕܫܳܡܥ ܡܶܠܟܐ ܕܚܰܟܝܡܐ: ܗܳܘܐ ܐܦ ܗܘ ܚܟܝܡܐ.

ܘܰܕܡܰܣܠܐ ܘܫܳܐܛ ܡܶܠܟܐ: ܡܢ ܟܰܕܘ ܗܘܐ ܣܰܟܠܐ.

ܡܪܝ ܐܠܝܐ ܕܐܢܒܪ

ܐܡܿܪ ܚܕ ܡܢ ܡܰܠܦ̈ܢܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ:

ܟܝܳܢܐ ܥܳܒܕ ܟܠ ܡܕܡ ܡܛܠ ܝܘܼܬܪܳܢܗ ܘܥܘܼܕܪܳܢܗ ܕܝܼܠܳܢܳܝܐ. ܘܠܐ ܥܳܒܕ ܡܕܡ ܡܓܢ. ܐܠܐ ܡܣܟܐ ܚܘ̈ܒܠܐ ܐܥܝܦܐܝܬ ܥܡ ܩܘ̈ܠܳܣܐ ܘܥܘܼܕܪ̈ܢܐ. ܘܡܶܬܪܰܓܪܓ ܕܥܒ̈ܕܘܗܝ ܘܡܘ̈ܗܒܬܗ ܢܗܘܘܢ ܡܪܡܪܡܝܢ.

ܛܝܒܘܬܐ ܕܝܢ ܠܐ ܒܳܥܝܐ ܡܕܡ ܙܰܒܢܝܐ. ܘܠܐ ܫܳܐܠܐ ܐܰܓܪܐ ܡܛܠ ܦܘܼܪܥܢܐ ܣܛܪ ܡܢ ܐܠܗܐ. ܘܠܐ ܡܬܪܓܪܓܐ ܙܒ̈ܢܝܬܐ ܐܢܢ̈ܩܝܬܐ. ܐܠܐ ܗܿܘ ܡܐ ܕܚܳܫܚ ܠܬܫܡܫܬܐ ܕܝܘܬܪܢܐ ܡܬܘܼܡܳܝܐ.

ܛܝܒܘܬܐ ܡܠܦܐ ܠܢ ܦܘܼܓܳܕܐ ܕܪ̈ܓܫܐ ܘܰܥܪܘܼܩܝܐ ܕܡܢ ܫܘܼܦܰܪܕܝܩܘܼܬܐ ܗܶܒܠܳܢܳܝܬܐ ܘܥܢܬܘܬܐ. ܘܒܟܠܡܕܡ ܘܒܟܠ ܝܕܥܬܐ ܡܬܚܦܛܐ ܥܠ ܦܐܪ̈ܐ ܕܝܘܬܪܢܐ. ܘܐܝܩܪܐ ܘܫܘܼܒܚܐ ܕܐܠܗܐ. ܠܐ ܪܳܓܳܐ ܛܒܝܼܒܘܼܬܐ. ܐܦܠܐ ܓܰܠܝܘܬ ܕܝܠ̈ܝܳܬܗܿ. ܐܠܐ ܕܢܬܒܪܟ ܠܐܠܗܐ ܒܡܘ̈ܗܒܬܗ. ܟܕ ܗܘ ܝܗܒ ܠܢ ܟܠܡܕܡ ܒܚܘܒܗ ܫܦܝܐ.

ܥܠܗܕܐ ܟܡܐ ܕܟܝܢܐ ܡܬܐܠܨ ܘܡܙܕܟܐ܆ ܪܒܰܬ ܡܶܫܬܰܦܥܐ ܥܠܘܗܝ ܛܝܒܘܬܐ ܪܒܬܐ. ܡܨܛܠܡ ܟܠܝܘܡ ܒܪܢܫܐ ܓܰܘܳܝܐ ܒܨܰܠܡܗ ܕܐܠܗܐ ܘܰܕܡܘܬܗ ܒܣܳܥܘܪܘܬܐ ܚܕܰܬܐ.

ܟܠ ܣܘܥܪܢܐ: ܐܘ ܡܘܬܪܢܐ ܗ̱ܘ ܒܥܠܡܐ ܗܢܐ ܘܒܗܘ ܕܥܬܝܕ. ܐܘ ܡܚܣܪܢܐ ܗ̱ܘ ܒܬܪ̈ܝܗܘܢ.

ܐܘ ܡܚܣܪܢܐ ܗ̱ܘ ܗܪܟܐ ܘܡܚܣܪܢܐ ܗ̱ܘ ܬܡܢ.

ܐܘ ܡܚܣܪܢܐ ܗ̱ܘ ܗܪܟܐ܆ ܘܡܘܬܪܢܐ ܗ̱ܘ ܗܪ ܬܡܢ.

ܗܢܐ ܩܕܡܝܐ ܛܝܒܘܬܐ ܗ̱ܘ ܦܫܝܼܛܐܝܬ.

ܘܬܪܝܢܐ ܢܣܝܘܢܐ ܗ̱ܘ ܦܫܝܼܛܐܝܬ.

ܘܬܠܝܬܝܐ ܢܣܝܘܢܐ ܠܝܕܘ̈ܥܬܢܐ. ܛܝܒܘܬܐ ܠܣܟ̈ܠܐ.

ܘܪܒܝܼܥܝܐ܆ ܛܝܒܘܬܐ ܠܝܕܘܥ̈ܬܢܐ. ܘܢܣܝܘܢܐ ܠܣܟ̈ܠܐ.

ܡܚܟܘܡܬܐ ܪܒܐ ܒܪܥܒܪܝܐ ( 1226 – 1286 )

ܡܢܟܠܦܪܘܣ ܡܗܝܡܢ ܒܫܰܝܐ ܕܒܰܪܢܫܐ ܗܿܘ ܐܝܢܐ ܕܰܡܠܝܼܠ ܘܦܳܪܘܼܫ. ܡܟܐ ܡܝܩܪ ܗܘܼ ܠܗ ܘܡܝܰܩܪ ܐܦ ܠܐܚܼܪ̈ܢܐ. ܘܡܬܒܰܣܰܡ ܒܡܰܬܿܠܐ ܛܒ ܡܢ ܡܰܣܒܳܐ. ܘܪܳܘܙ ܒܛܘܼܒܬܳܢܘܼܬܐ ܕܢܳܩܦܳܐ ܠܥܰܡܠܐ ܕܡܰܬܿܠܐ ܘܡܰܣܒܳܐ. ܘܢܳܨܚ ܒܚܘ̈ܟܳܡܰܝ ܡܰܫܦܳܢܘܼܬܐ ܘܰܪܡܝܼܣܘܼܬܐ ܘܰܟܢܝܼܟܘܼܬܐ. ܗܝܼ ܪܝܫܘܬܐ ܗܕܐ ܚܳܙܩܐ ܐܦ ܠܪܝܫܢܘܬܐ ܡܠܝܼܠܬܐ ܕܫܘܼܦܳܥܐ ܘܫܘܼܟܳܢܐ.

ܫܰܝܐ: ܐܝܩܪܐ ܪܒܐ Dignity / Haysiyet / İnsan Onuru
ܪܝܼܫܘܼܬܐ: Principle / Prensip / İlke
ܝܘܣܦ ܒܓܬܫ

ܚܟܡܬܐ ܛܒܐ ܗ̱ܝ ܡܼܢ ܙܝܢܐ. ܘܝܘܠܦܢܐ ܡܼܢ ܙܘ̈ܙܐ.

ܡܪܝ ܐܦܪܝܡ ܣܘܪܝܝܐ

ܥܰܪܝܘܼܬܐ ܘܥܰܪܢܘܼܬܐ

 

ܡܢܗܘܢ ܕܪ̈ܥܝܳܢܐ ܩܒܝ̈ܥܐ ܘܕܘܼܪ̈ܟܳܢܐ ܥܡܝܼܪ̈ܐ ܘܕܝ̈ܢܐ ܠܡܝ̈ܕܐ ܐܢ ܠܐ ܡܬܛܰܥܡܝܼܢ ܘܡܬܚܰܕܬܝܢ ܒܰܡܠܝܼ̈ܠܬܐ ܘܡܣܝܼ̈ܡܳܢܝܳܬܐ܆ ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܡܰܗܼܪ̈ܢܐ ܘܡܰܟܝ̈ܢܐ ܗܿܘܝܢ܆ ܐܠܐ ܐܦ ܡܰܘܠܕܝܼܢ ܚܰܘܪܐ ܩܰܪܣܳܢܳܐ ܘܥܰܪܝܘܼܬܐ ܣܢܝܼܬܐ ܘܥܰܪܢܘܼܬܐ ܩܫܝܼܬܐ. ܘܣܳܪܚܝܼܢ ܘܚܳܓܪܝܼܢ ܣܘ̈ܟܠܐ ܐܶܢܰܚ̈ܢܳܝܐ ܘܥܳܩܪܝܼܢ ܘܬܳܠܫܝܼܢ ܣܘܼܡܪܳܝܐ ܘܐܘܟܦܳܢܐ ܘܦܘܼܪܥܳܢܐ ܡܣܝܼܡܳܢܐ ܗܢܐ ܕܚܳܫܚ ܘܐܳܙܠ ܠܝܘܼܬܪ̈ܢܐ ܡܩܘ̈ܝܢܐ.

ܦܘܼܫ̈ܳܩܐ ܥܰܣ̈ܩܐ:
ܥܰܪܝܘܬܐ: Bağımlılık
ܥܰܪܢܘܼܬܐ: İnatlaşma
ܣܰܡܪܝ: ܣܘܼܡܪܳܝܐ: Sahiplenme
ܝܰܘܣܦ ܒܶܓܬܰܫ

ܦܘܼܪܫܳܢܐ ܐܰܝܢܳܝܳܐ

 

ܦܘܼܪܫܢܐ ܐܰܝܢܳܝܐ ܘܪܝܼܫܳܝܐ ܕܒܰܪܢܳܫܐ ܠܝܬܘܗܝ ܩܒܝܼܥܐ ܒܬܰܨܒܝ̈ܬܐ ܒܰܪ̈ܳܝܐ (ܕܐܝܟ ܕܪܓܐ... ܠܒܘܼܫܐ... ܥܘܼܬܪܐ... ܫܘܼܒܚܐ... ܛܒܝܼܒܘܬܐ... ܘܫܪܟܐ ܕܩܰܢܳܝܘܼܬܐ) ܐܠܐ ܬܰܠܝܐ ܗ̱ܘ ܒܬܰܨܒ̈ܝܬܐ ܕܪܘܼܚܳܐ ܘܨܝܼܠܐ ܕܝܠܗ.

ܝܘܣܦ ܒܓܬܫ

ܐܡܪ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܦܪܝܡ ܣܘܪܝܝܐ:

 

ܪܒܐ ܒܒܝܬܟ ܐܢ ܫܪܐ܆ ܐܝܩܪܐ ܠܬܪܥܟ ܗܘܐ.

ܟܡܐ ܗܟܝܠ ܢܐܪܒ ܬܪܥܟ܆ ܐܢ ܫܪܐ ܒܟ ܡܪܐ ܟܠ.

ܗܘܝ ܠܗ ܗܝܟܠܐ ܐܦ ܟܘܡܪܐ܆ ܘܒܓܘ ܢܘܣܟ ܫܡܫܝܗܝ.

ܐܝܟ ܕܗܘܐ ܡܛܠܬܟ܆ ܡܕܒܚܐ ܘܟܘܡܪܐ ܘܩܘܪܒܢܐ.

ܘܕܗܘܐ ܢܘܣܐ ܪܥܝܢܟ܆ ܠܐ ܬܫܒܘܩ ܒܗ ܨܐܘܬܐ.

ܠܐ ܬܫܒܘܩ ܒܝܬ ܐܠܗܐ܆ ܡܕܡ ܕܣܢܐ ܠܐܠܗܐ.

ܢܨܛܒܬ ܒܝܬ ܐܠܗܐ܆ ܒܡܕܡ ܕܦܐܐ ܠܐܠܗܐ.

ܚܡܬܐ ܐܢܗܘ ܕܐܝܬ ܬܡܢ܆ ܨܰܚܢܘܬܐ ܫܳܪܝܐ ܬܡܢ.

ܪܘܓܙܐ ܐܢܗܘ ܕܐܝܬ ܬܡܢ܆ ܬܢܢܐ ܥܳܛܪ ܬܡܢ.

ܐܦܩ ܐܟܬܐ ܡܢ ܬܡܢ܆ ܘܚܣܡܐ ܕܢܕܝܕ ܪܝܚܗ.

ܐܥܠ ܣܝܡ ܬܡܢ ܚܘܒܐ܆ ܦܝܪܡܐ ܕܡܠܐ ܒܣ̈ܡܢܐ.

ܟܢܘܫ ܐܦܩ ܙܒܠܐ ܡܢܗ܆ ܥܝ̈ܕܐ ܒܝ̈ܫܐ ܘܣ̈ܢܝܐ.

ܒܕܘܪ ܒܗ ܥܢ̈ܝܢܐ ܛܒ̈ܐ܆ ܐܝܟ ܦܩ̈ܚܐ ܘܐܝܟ ܗܒ̈ܒܐ.

ܘܚܠܦ ܘܪ̈ܕܐ ܘܫܘ̈ܫܢܐ܆ ܨܒܬܝܗܝ ܒܨܠ̈ܘܬܐ܀

ܕܰܘܩܳܐ ܓܰܘܳܝܐ

 

ܐܠܘܠܐ ܕܰܘܩܳܐ ܓܰܘܳܝܐ܆ ܠܐ ܕܠܝܼܠܐ ܗܝ ܠܒܰܪܢܳܫܐ ܕܢܰܩܶܬ ܚܰܘܪܐ ܒܰܫܪܪܐ ܟܕ ܡܬܝܰܬܪܝܼܢ ܘܡܬܩܰܕܫܝܼܢ ܡܨ̈ܥܝܐ ܘܡܬܦܰܠܩܝܼܢ ܘܡܬܚܰܢܩܝܢ ܢ̈ܝܫܐ. ܗܝ ܕܐܠܨܝܐ ܡܰܩܬܳܢܘܼܬܐ ܗܝ ܓܰܘܳܝܬܐ.

ܕܰܘܩܳܐ ܓܰܘܳܝܐ: İçgörü / İnsight
ܝܘܣܦ ܒܓܬܫ

ܢܝܼܫܐ ܕܚ̈ܝܐ

 

ܣܛܪ ܡܼܢ ܦܘܼܝܳܓ̈ܐ ܕܝܼ̈ܠܢܳܝܐ ܘܗܘܼ̈ܢܳܝܐ ܩܢܘܼ̈ܡܳܝܐ ܘܩܘܼܝ̈ܳܡܐ ܝܳܬܳܢ̈ܝܐ ܗܘܼ ܒܪܢܫܐ ܣܢܝܼܩ ܗ̱ܘ ܐܦ ܕܢܶܫܟܰܚ ܠܢܝܼܫܗ ܦܪܝܼܫܳܐ ܘܡܳܪܳܢܳܝܐ ܒܚ̈ܝܐ ܬܢܢ̈ܝܐ ܡܛܠ ܝܘܼܪ̈ܬܳܢܐ ܕܫܘܼܘܫܳܛܐ ܘܝܘܼܬܳܪ̈ܢܐ ܕܗܘܼܒܳܒܳܐ...

ܝܘܣܦ ܒܓܬܫ

ܪ̈ܥܝܢܐ

 

ܪ̈ܥܝܢܐ ܡܿܢ ܣܢܝܼܩܝܼܢ ܕܢܶܬܡܰܕܟܘܢ ܒܐܰܨܪ̈ܐ ܕܚܘܼܒܐ ܡܛܠ ܕܘܼܒܳܪܐ ܘܒܘܼܩܝܐ ܘܒܘܼܝܳܢܐ ܬܪܝܨܐ. ܒܕܰܦܪܝܼܫ ܗܘܼ ܕܘܼܒܳܪܐ ܗܿܘ ܕܢܳܒܥ ܡܢ ܪܘܼܚܐ ܕܫܘܼܡܠܳܝܐ ܡܼܢ ܗܿܘ ܐܰܝܢܐ ܕܢܳܒܥ ܡܢ ܪܘܼܚܐ ܕܫܘܼܥܠܳܝܐ.

ܗܿܘ ܡܿܢ ܡܦܰܪܢܶܣ ܒܪܘܼܚܐ ܘܒܰܫܪܪܐ ܒܪ̈ܓܫܐ ܕܪܰܒܰܬ ܒܰܝܬܳܝܘܼܬܐ.. ܘܗܢܐ ܕܝܢ ܒܪܘܼܚܐ ܕܬܘܼܓܳܪܐ ܘܛܘܼܓܳܪܐ ܒܪ̈ܓܫܶܐ ܕܐܰܓܝܼܪܘܼܬܐ..

ܒܶܣܬܪܳܝܘܼܬܐ ܡܳܕܝܢ ܬܰܪܥܝܼܬܳܢܳܝܬܐ ܕܡܶܫܬܰܒܠܐ ܘܡܶܬܡܰܠܚܳܐ ܡܢ ܪܘܼܚܐ ܕܫܘܼܡܠܳܝܐ ܠܐ ܡܶܬܠܰܒܛܐ ܒܝܕ ܚܘ̈ܫܳܒܝ ܥܰܘܠܐ ܘܛܠܘܡܝܐ ܟܕ ܝܳܨܦܐ ܕܰܡܝܰܬܪܘܼܬܐ ܘܟܺܐܢܘܼܬܐ ܘܣܘ̈ܟܳܠܐ ܐܝܬܝ̈ܩܳܝܐ ܘܡܰܪ̈ܕܘܬܳܢܝܐ ܡܪ̈ܰܒܝܳܢܐ ܘܰܡܩܰܝ̈ܡܳܢܐ܆

ܦܘܫ̈ܩܐ:
ܬܰܓܰܪ ܘܬܘܼܓܳܪܳܐ: ܟܐܡܬ ܥܒܕ ܬܰܓܳܪܘܼܬܐ.
ܛܘܼܓܳܪܳܐ: ܚܶܪܝܳܢܐ ܘܗܶܪܬܳܐ ܕܰܡܠܐ ܡܰܠܙܳܢܘܼܬܐ.
ܐܰܨܪܐ: Baharat / Spice
ܝܘܣܦ ܒܓܬܫ

ܦܫܝܼܛܘܬܐ

 

ܐܡܝܪܐ: «ܫܪܳܓܐ ܕܦܰܓܪܐ ܐܝܬܝܗܿ ܥܰܝܢܐ. ܐܢ ܥܰܝܢܟ ܗܟܝܠ ܬܗܘܐ ܦܫܝܼܛܐ ܟܠܗ ܦܰܓܪܟ ܢܰܗܝܼܪ ܗ̱ܘ. ܐܢ ܕܝܢ ܥܝܢܟ ܬܗܘܐ ܒܝܼܫܐ ܟܠܗ ܦܰܓܪܟ ܚܶܫܘܟܐ ܢܗܘܐ. ܐܶܢ ܗܟܝܠ ܢܘܗܪܐ ܕܒܳܟ ܚܶܫܘܟܐ ܗ̱ܘ܆ ܚܶܫܘܟܳܟ ܟܡܐ ܢܗܘܐ؟!» (ܡܬܝ 6: 22).

ܡܶܟܐ ܫܳܪܳܐ ܕܠܡ ܚܰܘܪܐ ܘܪܶܥܝܳܢܐ ܦܫܝܼܛܐ ܦܳܠܩܝܼܢ ܘܬܳܒܪܝܢ ܚܰܝܠܐ ܕܒܘܼܠܒ̈ܠܐ ܘܩܶܛܪ̈ܐ ܕܢܳܒܥܝܢ ܡܼܢ ܠܐ ܡܶܣܬܰܟܠܢܘܬܐ. ܒܕ ܚܰܘܪܐ ܠܐ ܗܿܘܐ ܩܰܪܣܳܢܳܐ ܐܢ ܥܝܢܐ ܦܫܝܼܛܐ ܗ̱ܝ. ܘܫܰܪܝܼܪ̈ܐ ܘܰܬܪ̈ܝܼܨܐ ܘܟܺܐܢ̈ܐ ܗܿܘܝܢ ܥܒܳܕ̈ܐ ܘܕܘܼܒܳܪ̈ܐ ܘܣܘܼܥܪ̈ܢܐ ܐܢ ܬܰܪܥܝܼܬܐ ܦܫܝܼܛܐ ܗ̱ܝ...

ܝܘܣܦ ܒܓܬܫ

ܪܚܡܬ ܕܪܓܐ

 

ܠܝܬ ܡܕܡ ܕܗܟܢܐ ܣܳܪܚ ܘܡܣܰܓܦ ܘܡܰܗܰܪ ܠܪܘܚܐ ܕܒܪܢܫܐ ܐܝܟ ܒܠܝܼܥܘܬܐ ܨܒܝܢܝܬܐ ܕܪܗܛܐ ܒܬܪ ܫܘܒܚܐ ܕܝܬܐ ܘܪܚܡܬ ܟܘܪܣܝܐ ܗܢܐ ܕܠܐ ܒܳܥܐ ܥܰܡܠܐ ܘܡܰܟܣܳܪܐ ܘܠܐܘܬܐ ܘܝܘܼܩܪܐ ܕܢܰܩܝܦܝܢ ܠܕܪܓܐ. ܐܠܐ ܪܳܕܦ ܒܬܪ ܗܢܝܢܐ ܘܐܝܩܪܐ ܕܕܪܓܐ ܘܩܘܼܠܳܣܐ ܕܩܘܼܛܢܐ.

ܝܰܘܣܦ ܒܶܓܬܰܫ

ܠܐ ܦܳܩܚ ܘܠܐ ܡܬܗܰܒܒ ܒܪܢܫܐ ܕܠܝܬ ܠܗ ܠܒܐ ܒܣܝܡܐ ܕܪܳܦܬ ܒܣܘ̈ܟܠܐ ܕܚܢܢܐ ܘܚܰܘܣܢܐ. ܘܐܠܘܠܐ ܠܒܘܼܟܝܐ ܕܚܰܘܣܳܢܐ ܘܰܚܢܳܢܐ ܡܢ ܥܳܒܳܐ ܠܐ ܦܐܫ ܒܐܝܕܐ ܐܠܐ ܢܳܒܳܐ.

ܝܘܣܦ ܒܓܬܫ

ܚܘܠܡܢܐ

 

ܐܠܘܼܠܐ ܚܘܼܠܡܳܢܐ ܠܝܬ ܦܘܼܠܚܳܢܐ ܘܐܦܠܐ ܫܘܼܠܚܳܢܐ. ܕܗܘܼ ܚܘܼܠܡܳܢܐ ܬܓܐ ܗ̱ܘ ܨܰܡܘܼܚܬܳܢܐ ܒܪܝܫܐ ܕܒܪܢܫܐ. ܘܠܐ ܚܳܙܐ ܠܗ ܐܠܐ ܟܪܝܗܐ ܘܡܰܪܥܐ...!

ܝܘܣܦ ܒܓܬܫ

ܦܘܼܪܣܳܥܳܐ

 

ܡܰܪܕܘܼܬܐ ܘܬܰܪܒܝܼܬܐ ܡܘܼܥܳܣܳܐ ܐܢܘܢ ܕܰܡܠܐ ܦܘܼܪܣܳܥܐ ܘܪܰܘܚܳܐ ܘܰܪܘܳܚܐ ܡܛܠ ܒܘܼܝܳܢܐ ܡܥܰܦܩܳܢܐ ܕܢܳܩܶܠ ܐܘܪܚ ܢܝ̈ܫܐ ܘܰܕܚܰܝ̈ܐ ܒܗܝ̈ܠܐ ܘܡܶܣܬܰܟ̈ܝܢܐ.

ܦܘܼܫ̈ܩܐ:
ܦܘܼܪܣܳܥܳܐ : Genleşme / Expansion
ܡܘܼܥܳܣܳܐ: Büzülme / Contraction
ܪܰܘܚܳܐ: ܡܫܟܚܢܘܬ ܥܘܕܪܢܐ ܘܢܝܳܚܐ ܒܙܢܐ ܡܕܡ Ferahlama / Rahatlama / Relief
ܪܘܳܚܳܐ: ܡܼܢ ܡܠܬ ܪܘܰܚ ܟܐܡܬ ܪܘܝܚܘܬܐ Genişleme / Enlargement
ܝܘܣܦ ܒܓܬܫ

ܝܘܠܦܿܢܳܐ

 

ܝܘܼܠܦܳܢܐ ܡܶܠܚܰܐ ܗ̱ܘ ܕܢܰܦܼܫܳܐ ܕܒܼܶܗ ܡܶܬܼܚܰܝܨܳܐ ܪܰܦܼܝܽܘܬܼܳܗܿ

ܛܰܥܡܳܐ ܚܠܺܝܡܳܐ ܕܰܡܡܰܕܶܟܼ ܠܡܰܕܼܥܳܐ ܕܟܼܽܠܝܽܘܡ ܗܳܪܶܓܼ ܒܶܗ

ܫܪܳܓܼܳܐ ܕܗܰܘܢܳܐ ܝܽܘܠܦܿܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܕܒܼܶܗ ܡܶܬܼܢܰܗܪܳܐ ܝܺܕܼܰܥܬܼܳܐ

ܠܰܡܦܺܝܕܼܳܐ ܕܥܳܐܶܠ ܡܰܕܼܠܶܩ ܒܥܽܘܒ̈ܶܐ ܚܠܺܝܠ̈ܶܐ ܕܬܼܰܪܥܺܝܬܼܳܐ

ܫܶܡܫܰܐ ܗ̱ܘ ܕܕܼܳܢܰܚ ܡܶܢ ܐܶܕܼܢܳܐ ܒܓܰܘ ܪܶܥܝܳܢܳܐ ܘܡܰܢܗܰܪ ܠܶܗ

ܫܳܪܶܐ ܠܳܗܿ ܠܠܳܐ ܝܺܕܼܰܥܬܼܳܐ ܒܰܕܼܡܽܘܬܼ ܚܽܘܡܳܐ ܠܰܓܼܠܺܝܕܼܳܐ

ܢܰܦܼܫܳܐ ܕܢܰܦܼܫܳܐ ܝܽܘܠܦܿܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܕܡܶܢܶܗ ܩܳܢܝܳܐ ܚܰܝܽܘܬܼܳܐ

ܘܟܼܽܠ ܢܰܦܼܫܳܐ ܕܠܳܐ ܡܠܺܝܚܳܐ ܒܶܗ ܫܠܰܕܳܐ ܗ̱ܝ ܡܺܝܬܬܳܐ ܘܡܰܣܠܰܝܬܿܳܐ

ܡܪܝ ܐܝܣܚܩ ܕܐܢܛܝܘܟ (ܥܘܢܕܢܐ 491)

ܬܪܶܝܢ ܩܽܘܼܠܳܥܺܝ̈ܢ ܣܺܝܡܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ

ܠܰܐܟܳܪܳܐ ܒܰܚܕܼܳܐ ܚܰܩܠܳܐ

ܘܫܰܪܺܝܘ ܢܳܨܶܝܢ ܚܰܕܼ ܥܰܡ ܚܰܕܼ

ܕܰܐܝܢܳܐ ܚܰܣܺܝܢ ܡܶܢ ܚܰܒܪܶܗ

ܢܚܶܬܼ ܡܶܛܪܳܐ ܘܰܐܡܣܺܝ ܐܶܢܽܘܿܢ

ܘܒܼܰܛܶܠ ܪܰܘܒܳܐ ܕܰܬܼܪ̈ܰܝܗܽܘܢ

ܗܰܟܼܰܢ ܐܺܝܬܼܰܘܗܝ ܒܰܪܐ̱ܢܳܫܳܐ

ܕܡܶܫܬܰܥܠܶܐ ܥܰܠ ܒܰܪܓܿܶܢܣܶܗ

ܡܳܐ ܕܰܣܒܼܰܪ ܕܰܥܠܰܒܼ ܘܰܚܛܰܦܼ

ܕܒܼܰܪ ܡܰܘܬܳܐ ܘܚܰܒܼܫܶܗ ܒܰܫܝܽܘܠ

ܡܪܝ ܐܝܣܚܩ ܕܐܢܛܝܘܟ (ܥܘܢܕܢܐ 491)

ܪܶܚܡܰܬܼ ܝܽܘܠܦܿܳܢܳܐ

 

ܡܰܢܽܘ ܕܰܪܚܶܡ ܝ݀ܘܠܦܿܳܢܳܐ؟ ܘܠܳܐ ܗܘܳܐ ܪܚܺܝܡܳܐ ܡܶܢ ܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ

ܡܰܢܽܘ ܠܺܐܝ ܒܡܰܠܦܼܳܢܽܘܬܼܶܗ؟ ܘܠܳܐ ܠܐܺܝ ܥܳܠܡܳܐ ܒܩܽܘܠܳܣܰܘ̈ܗ̱ܝ

ܡܰܢ ܒܰܓܿܶܢ ܡܶܢ ܝܽܘܠܦܿܳܢܳܐ؟ ܕܛܰܠܡܶܗ ܐܰܓܼܪܳܐ ܕܩܶܪܝܳܢܶܗ

ܡܰܢ ܪܰܚܡܶܗ ܘܠܳܐ ܐܶܬܼܝܰܬܰܪ؟ ܡܶܢ ܥܶܢܝܳܢܶܗ ܫܰܦܿܺܝܪܳܐ

ܠܡܰܢܽܘ ܓܠܰܙ ܡܶܢ ܥܰܠ̈ܠܳܬܼܳܐ؟ ܘܠܳܐ ܡܠܳܐ ܘܝܰܗ̱ܒܼ ܠܶܗ ܓܶܐܘ̈ܳܬܼܳܐ

ܐܰܝܢܳܐ ܬܰܠܡܺܝܕܼܳܐ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ؟ ܘܠܳܐ ܡܰܠܟ̈ܶܐ ܗܘܰܘ ܬܰܠܡܺܝܕܼܰܘ̈ܗ̱ܝ

ܡܰܢܽܘ ܕܐܰܚܶܒܼ ܥܶܢܝܳܢܶܗ؟ ܘܠܳܐ ܗܘܳܐ ܒܥܳܠܡܳܐ ܦܳܩܽܘܕܼܳܐ

ܡܰܢ ܐܰܪܡܺܝ ܡܠܽܘܐܳܐ ܨܶܐܕܼܰܘܗ̱ܝ؟ ܘܠܳܐ ܥܰܦܼ ܘܬܼܰܠܶܬܼ ܫܳܡܽܘܢܶܗ

ܡܰܢ ܐܘܓܰܪ ܥܰܡ ܝܽܘܠܦܿܳܢܳܐ؟ ܘܐܰܓܼܪܳܐ ܒܨܺܝܪܳܐ ܢܣܰܒܼ ܡܶܢܶܗ

ܐܰܝܟܳܐ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܛܳܠܽܘܡܳܐ؟ ܕܢܶܥܪܽܘܩ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܢ ܦܽܘܠܚܳܢܶܗ

ܐ̱ܡܰܪ ܠܺܝ ܪܰܒܿܳܐ ܕܰܠܡܳܐ ܟܰܝ ܒܛܰܥܡܳܐ ܠܡܺܐܠܰܦܼ ܙܳܕܶܩ ܠܺܝ؟

ܘܩܰܠܺܝܠ ܩܰܠܺܝܠ ܐܶܣܰܒܼ ܠܺܝ ܐܰܝܟܼ ܕܰܒܼܟܼܰܝܠܳܐ ܝܽܘܠܦܿܢܳܐ؟

ܠܡܳܐ ܢܳܒܼܰܥ ܠܶܗ ܚܶܪܝܳܢܳܐ ܡܶܢ ܝܽܘܠܦܿܳܢܳܐ ܣܰܓܿܺܝܐܳܐ؟

ܘܦܳܓܼܰܥ ܠܺܝ ܒܶܗ ܚܽܘܣܪܳܢܳܐ ܐܰܝܟܳܐ ܕܰܒܼܥܺܝܬܼ ܝܽܘܬܼܪܳܢܳܐ؟

ܠܡܳܐ ܡܶܬܼܝܰܠܕܳܐ ܠܳܗܿ ܒܨܳܬܼܳܐ ܒܣܰܓܺܝܐܽܘܬܼܳܐ ܕܩܶܪܝܳܢܳܐ ؟

ܘܡܶܬܼܡܰܛܶܐ ܠܶܗ ܝܳܠܽܘܦܼܳܐ ܕܢܶܩܪܽܘܒܼ ܢܶܗܘܶܐ ܒܽܨܽܘܝܳܐ؟

ܠܡܳܐ ܟܰܝ ܐܺܝܬܼ ܠܶܗ ܠܝܽܘܠܦܿܳܢܳܐ ܕܽܘܟܿܬܼܳܐ ܕܫܶܠܝܳܐ ܚܳܫܰܚ ܠܶܗ؟

ܡܪܝ ܐܝܣܚܩ ܕܐܢܛܝܘܟ (ܥܘܢܕܢܐ 491)

ܡܰܟܿܣܳܢܽܘܬܼܳܐ

 

ܐܺܝܬܼ ܕܠܳܐ ܙܳܪܰܥ ܚܰܩ̈ܠܳܬܼܳܐ ܘܗܳܐ ܙܳܪܰܥ ܟܽܠ ܣܰܢ̈ܝܳܬܼܳܐ

ܦܰܩܳܚ ܗ̱ܘܳܐ ܕܢܶܙܪܽܘܥ ܚ̈ܶܛܶܐ ܘܠܳܐ ܕܗܳܐ ܙܳܪܰܥ ܙܺܝ̈ܙܳܢܶܐ

ܐܺܝܬܼ ܕܠܰܝܬ ܠܶܗ ܟܰܪ̈ܡܶܐ ܢܨܺܝ̈ܒܼܶܐ ܘܗܳܐ ܥܳܩܰܪ ܓܽܘܦܼܢܰܝ̈ ܡܳܪܶܗ

ܦܰܩܳܚ ܗ̱ܘܳܐ ܕܢܶܨܽܘܒܼ ܟܰܪ̈ܡܶܐ ܘܠܳܐ ܢܶܥܩܽܘܪ ܟܰܪܡܳܐ ܕܡܳܪܶܗ

ܐܺܝܬܼ ܕܠܰܝܬ ܠܶܗ ܓܙܳܪ̈ܰܝ ܥܳܢ̈ܳܐ ܘܗܳܐ ܩܢܶܐ ܠܶܗ ܓܙܳܪ̈ܰܝ ܪܽܘܓܼܙܳܐ

ܦܰܩܳܚ ܗ̱ܘܳܐ ܒܰܢ̈ܩܰܘܳܬܼܳܐ ܘܠܳܐ ܕܰܩܢܶܐ ܠܶܗ ܗܶܪ̈ܳܬܼܳܐ

ܐܺܝܬܼ ܕܠܰܝܬ ܠܶܗ ܢܰܚ̈ܬܶܐ ܥܦܺܝ̈ܦܶܐ ܘܗܳܐ ܥܳܐܶܦܼ ܡܶܠܰܝ̈ ܕܺܝܢܳܐ

ܦܰܩܳܚ ܕܰܢܟܼܰܣܶܐ ܢܰܚ̈ܬܶܐ ܘܠܳܐ ܕܰܢܩܰܠܐ ܠܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ

ܐܺܝܬܼ ܕܠܰܝܬ ܠܶܗ ܟܺܝ̈ܣܶܐ ܨܪܺܝܪ̈ܶܐ ܘܗܳܐ ܨܪܺܝܪ ܠܶܗ ܥܰܘܠܳܐ ܒܠܶܒܶܗ

ܦܰܩܳܚ ܗ̱ܘܳܐ ܒܟܼܺܐܒܼܳܐ ܩܰܕܼܡܳܐ ܘܠܳܐ ܕܶܐܬܬܰܘܣܰܦܼ ܕܽܘܘܳܢܳܐ

ܐܺܝܬܼ ܕܠܰܝܬ ܠܶܗ ܚܰܡܪܳܐ ܒܚܶܨ̈ܒܶܐ ܘܰܡܠܶܐ ܚܣܳܡܳܐ ܪܶܥܝܳܢܶܗ

ܦܰܩܳܚ ܗ̱ܘܳܐ ܒܚܰܡܪܳܐ ܚܰܠܝܳܐ ܘܠܳܐ ܒܰܚܣܳܡܳܐ ܚܰܡܽܘܨܳܐ

ܐܺܝܬܼ ܕܠܰܝܬ ܠܶܗ ܡܶܫܚܳܐ ܥܨܺܪܳܐ ܘܪܽܘܓܼܙܳܐ ܥܳܨܰܪ ܪܶܥܝܳܢܶܗ

ܦܰܩܰܚ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܫܚܳܐ ܢܺܝܚܶܐ ܘܠܳܐ ܪܽܘܓܼܙܳܐ ܩܰܫܝܳܐ ܘܒܼܺܝܫܳܐ

ܐܺܝܬܼ ܕܠܳܐ ܐܳܟܼܶܠ ܕܰܢܫܺܝܦܼܳܐ ܘܠܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܡܰܘܟܶܠ ܓܕ̈ܕܶܐ

ܦܰܩܳܚ ܗ̱ܘܳܐ ܕܠܰܚܡܳܐ ܢܶܐܟܼܽܘܠ ܘܠܳܐ ܢܰܛܥܶܡ ܡܪܳܪ̈ܶܐ ܠܐܰܚܽܘܗ̱ܝ

ܐܺܝܬܼ ܕܠܳܐ ܠܳܒܼܶܫ ܪ̈ܰܟܺܝܟܼܶܐ ܘܡܶܠܰܘ̈ܗ̱ܝ ܩܰܫ̈ܝܳܢ ܐܰܝܟܼ ܣܰܝܦܿܳܐ

ܦܰܩܳܚ ܗ̱ܘܳܐ ܕܠܳܐ ܢܶܬܼܡܰܟܰܟܼ ܕܗܳܐ ܡܽܘܟܳܟܼܶܗ ܕܳܩܽܘܪܰܐ ܗ̱ܘܼ

ܐܺܝܬܼ ܕܠܳܐ ܪܳܟܼܶܒܼ ܥܰܠ ܪ̈ܰܟܼܫܳܐ ܘܗܳܐ ܪܟܼܺܝܒܼܳܐ ܠܶܗ ܪܳܡܽܘܬܼܳܐ

ܦܰܩܳܚ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܚܰܝ̈ܘܳܬܼܳܐ ܘܠܳܐ ܕܗܳܐ ܡܫܰܥܒܶܕܼ ܢܰܦܼܫ̈ܳܬܼܳܐ

ܐܺܝܬܼ ܕܠܰܝܬ ܠܶܗ ܥܰܒܼ̈ܕܶܐ ܟܒܼ̈ܺܝܫܶܐ ܘܗܳܐ ܦܿܳܠܰܚ ܗܽܘ ܠܰܚܛܺܝܬܼܳܐ

ܦܰܩܳܚ ܗ̱ܘܳܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܡܳܪܳܐ ܘܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܥܰܒܼܕܳܐ ܒܺܝܫܳܐ

ܡܪܝ ܐܝܣܚܩ ܕܐܢܛܝܘܟ (ܥܘܢܕܢܐ 491)

ܡܰܪܬܿܝܳܢܽܘܬܼܳܐ

 

ܠܳܐ ܬܶܫܬܰܘܕܶܐ ܬܝܳܒܼܽܘܬܼܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܕܠܳܐ ܡܩܰܒܶܠ ܠܳܟܼ

ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܕܩܳܡ ܥܰܠ ܪܺܫܳܟܼ ܕܝܰܘܡܳܢ ܬܶܫܦܿܰܪ ܡܰܪܗܶܒܼ ܠܳܟܼ

ܠܳܐ ܬܶܫܬܰܘܕܶܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܕܒܼܳܬܼܰܪ ܙܰܒܼܢܳܐ ܬܳܐܶܒܼ ܐܰܢ̱ܬ

ܕܣܰܓܿܺܝ ܒܗܳܕܼܶܐ ܡܰܡܪܰܚ ܐܰܢ̱ܬ ܕܠܰܐܠܳܗܳܐ ܒܣܰܒܼܪܳܐ ܬܳܠܶܝܬ

ܒܣܰܒܼܪܶܗ ܗ̱ܘ ܬܠܶܐ ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܘܰܒܼܣܰܒܼܪܳܐ ܬܳܠܶܐ ܐܰܢܬ ܠܶܗ

ܒܫܽܘܽܘܕܳܝܶܗ ܠܒܼܺܝܟܼܺܝܢ ܟܺܐ̈ܢܶܐ ܘܐܰܢ̱ܬ ܫܽܘܘܕܳܝܳܐ ܡܩܺܝܡ ܐܰܢܬ ܠܶܗ

ܡܪܝ ܐܝܣܚܩ ܕܐܢܛܝܘܟ (ܥܘܢܕܢܐ 491)

ܡܰܟܣܳܢܽܘܬܼܳܐ ܠܰܕܼܡܰܗܡܺܝܢ ܒܰܡܝܰܬܪ̈ܳܬܼܳܐ

 

ܒܰܚܨܳܕܼܳܐ ܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܙܳܪܰܥ ܕܠܰܝܬ ܡܶܛܪܳܐ ܐܰܝܟܼ ܕܰܢܪܰܒܶܐ

ܒܶܝܬܼ ܕܺܝܢܳܐ ܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܒܳܥܶܐ ܕܠܰܝܬ ܫܽܘܒܼܩܳܢܳܐ ܕܰܢܚܰܣܶܐ

ܐܰܝܟܰܢ ܐܺܝܬܼ ܠܰܢ ܕܰܢܡܰܠܶܠ؟ ܕܠܳܐ ܫܡܰܥܢܰܢ ܡܶܕܶܡ ܕܐܶܡܰܪ

ܐܰܝܟܰܢ ܒܳܥܶܝܢܰܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ؟ ܕܠܳܐ ܐܰܪܦܺܝܢܰܢ ܣܰܟܼܠܽܘܬܼܰܢ

ܐܰܝܟܰܢ ܢܶܒܼܥܶܐ ܥܽܘܕܼܪܳܢܳܐ؟ ܕܠܳܐ ܣܡܰܟܼܢܰܢ ܠܶܒܳܐ ܕܰܬܼܒܼܺܝܪ

ܐܰܝܟܰܢ ܢܶܬܶܠ ܠܰܢ ܫܽܘܒܼܚܳܐ؟ ܕܠܳܐ ܟܰܣܺܝܢ ܥܰܪ̈ܛܶܠܳܝܶܐ

ܐܰܝܟܰܢ ܢܰܓܼܢܶܝܢ ܒܰܣܡܳܟܼܶܗ؟ ܕܠܳܐ ܚܰܕܺܝܢܰܢ ܠܐܰܪܡܰܠܬܳܐ

ܐܰܝܟܰܢ ܢܰܥܠܰܢ ܠܰܓܼܢܽܘܢܶܗ؟ ܕܠܳܐ ܐܰܥܶܠܢ ܝܰܬܼ̈ܡܶܐ ܠܥܽܘܡܪܰܢ

ܐܰܝܟܰܢ ܢܶܫܒܼܽܘܿܩ ܚܰܘ̈ܒܳܬܼܰܢ ؟ ܐܝܟܢ ܣܰܓܺܝ̈ܐܳܢ ܫܳܪ̈ܥܳܬܼܰܢ

ܐܰܝܟܰܢ ܢܶܩܪܶܝܢ ܝܳܪ̈ܽܘܬܼܶܐ؟ ܕܠܳܐ ܗܘܰܝܢܰܢ ܒܢܰܝ̈ ܡܰܠܟܽܘܬܼܳܐ

ܐܰܝܟܰܢ ܢܶܩܪܶܝܢ ܚܰܒܺܝܒܼܰܘ̈ܗ̱ܝ؟ ܕܗܳܐ ܥܒܼܺܝܕܼܺܝܢܰܢ ܣܳܩܽܘܪ̈ܶܐ

ܐܰܝܟܰܢ ܢܟܼܰܢܶܝܢ ܣܳܓܼܽܘܕܼܰܘ̈ܗ̱ܝ؟ ܕܗܳܐ ܗܘܰܝܢܰܢ ܠܶܗ ܛܳܠܽܘܡ̈ܶܐ

ܐܰܝܟܰܢ ܢܚܰܕܶܬܼ ܗܰܕܳܡܰܝ̈ܢ؟ ܕܠܳܐ ܛܥܶܢܰܢ ܚܰܫܰܝ̈ ܨܰܥܪܶܗ

ܐܰܝܟܰܢ ܢܶܦܼܪܰܚ ܒܰܥܢܳܢ̈ܶܐ؟ ܕܠܰܝܬ ܠܰܢ ܓܶܦ̈ܶܐ ܙܶܕܼ̈ܩܳܬܼܳܐ

ܐܰܝܟܰܢ ܐܰܝܟܰܢ ܢܶܛܽܘܣ ܐܰܝܟܼ ܢܶܫܪ̈ܶܐ؟ ܕܗܳܐ ܐܰܘܩܪܬܼܰܢ ܝܰܥܢܽܘܬܼܳܐ

ܐܰܝܟܰܢ ܢܶܚܕܽܘܢ ܒܰܢ ܥܺܝܪ̈ܶܐ؟ ܕܒܼܶܝܬܼ ܟܳܦܼܽܘܪ̈ܶܐ ܦܬܼܺܝܟܼܺܝܢܰܢ

ܡܪܝ ܐܝܣܚܩ ܕܐܢܛܝܘܟ (ܥܘܢܕܢܐ 491)

ܠܝܬ ܕܡܶܣܬܰܟܠܳܢ ܘܠܐ ܡܰܟܝܼܟ. ܘܐܰܝܢܳܐ ܕܠܐ ܡܰܟܝܼܟ ܐܳܦܠܐ ܡܶܣܬܰܟܠܳܢ.

ܠܝܬ ܡܰܟܝܼܟ ܘܠܐ ܡܫܰܝܰܢ. ܘܐܰܝܢܳܐ ܕܠܐ ܡܫܰܝܰܢ ܐܳܦܠܐ ܡܰܟܝܟ.ܠܝܬ ܕܰܡܫܰܝܰܢ ܘܠܐ ܚܳܕܐ.

ܟܕ ܒܟܠ ܐܘܪ̈ܚܬܐ ܕܐܝܬ ܪܕܝܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܒܥܳܠܡܐ ܗܢܐ.

ܠܐ ܡܫܟܚܝܢ ܫܝܢܐ ܥܕܡܐ ܕܩܳܪܒܝܢ ܠܘܬ ܣܒܪܐ ܕܒܐܠܗܐ܀

ܡܪܝ ܐܝܣܚܩ ܕܢܝܢܘܐ (640-700)

ܩܢܝܼ ܢܛܘܼܪܬܐ ܠܘܳܬ ܛܒ̈ܬܐ܆ ܒܚܘܼܡܣܳܢܐ ܕܥܰܠ ܒܝܼܫ̈ܬܐ.

ܕܠܐ ܢܶܗܘܐ ܒܥܰܡܠܳܟ ܦܶܗܝܳܐ܆ ܘܰܒܟܘܼܢܳܫܳܟ ܒܘܼܕܳܪܐ.

ܩܫܶܐ ܩܶܢܝܳܢܐ ܕܛܒ̈ܬܐ܆ ܘܰܥܣܶܩ ܣܘܼܝܒܳܪ ܒܝܫ̈ܬܐ.

ܘܥܠ ܬܪ̈ܬܝܗܝܢ ܠܐܠܗܐ܆ ܣܢܝܼܩ ܐܢ̱ܬ ܕܢܶܬܶܠ ܥܘܼܕܪܳܢܐ.

 

ܐܝܙܓܰܕܐ ܕܪܰܥܡܳܐ ܒܰܪܩܳܐ܆ ܘܐܝܙܓܰܕܐ ܕܢܰܦܫܳܐ ܡܶܠܬܐ.

ܗܿܘ ܡܰܚܬ ܪܶܡܙܐ ܕܪܰܘܡܳܐ܆ ܘܗܳܢ ܡܰܣܶܩ ܐ̱ܪܙܐ ܕܥܘܼܡܩܳܐ.

ܡܪܝ ܐܠܝܐ ܕܐܢܒܪ. ܕܪܐ ܬܪܥܣܝܪܝܐ.

ܪܰܒܳܐ ܒܒܰܝܬܳܟ ܐܢ ܫܳܪܐ܆ ܐܝܩܳܪܐ ܠܬܰܪܥܟ ܗܳܘܐ.

ܟܡܳܐ ܗܟܝܠ ܢܐܪܰܒ ܬܰܪܥܳܟ܆ ܐܢ ܫܳܪܐ ܒܳܟ ܡܳܪܐ ܟܠ.

ܡܪܝ ܐܦܪܝܡ ܣܘܪܝܝܐ

ܩܘܼܦܳܚܳܐ ܘܓܘܼܢܳܝܐ

 

ܚܢܢ ܡܿܢ ܗܿܢܘܢ ܕܕܰܟܝ ܗ̱ܘܳܐ ܠܰܢ ܡܳܪܝܐ ܒܙܘܼܦܳܐ:

ܡܢ ܡܶܠܐܐ ܕܪܘܼܓܙܐ ܐܰܪܥܰܢ ܗܐ ܡܶܬܓܰܪܦܳܐ.

ܚܠܳܦ ܕܛܝܒܘܬܐ ܥܠܝܢ ܕܘ̈ܝܐ ܬܶܗܘܐ ܡܪܰܚܦܳܐ:

ܡܢ ܟܐܢܘܼܬܐ ܡܬܕܰܒܨܝܼܢܢ ܐܝܟ ܡܢ ܟܘܼܪܦܳܐ܀

 

ܒܰܕܡܘܼܬ ܢܘ̈ܢܐ ܗܿܐ ܟܫܶܝܢܢ ܗ̱ܘ ܡܶܨܥܰܬ ܓܰܘܦܳܐ:

ܘܐܝܟ ܒܳܒܘ̈ܣܐ ܡܶܫܬܰܕܠܝܼܢܢ ܡܢ ܚܕ ܙܘܼܙܦܳܐ.

ܒܚܘܼܠܳܦ ܩܘܼܒ̈ܥܐ ܗܐ ܫܓܝܼܡܝܢܢ ܒܰܕܡܘܼܬ ܩܘܼܦܳܐ:

ܘܠܢܛܘܿܪܘܼܬܐ ܕܪܝܼܫܐ ܢܰܦܫܐ ܠܐ ܣܳܟ ܝܳܨܦܳܐ܀

 

ܡܢ ܢܘܼܪ ܕܳܪܰܢ ܟܒܰܪ ܬܶܢܳܢܳܐ ܓܳܕܐ ܘܣܳܠܩ:

ܘܰܠܬܘܼܪܣܳܝܗ ܒܩܶܕܪܐ ܕܐܰܟܬܐ ܟܠܢܳܫ ܫܳܠܶܩ.

ܚܣܳܡܐ ܠܚܘܼܒܳܐ ܡܢ ܢܦ̈ܫܬܐ ܫܰܗܝ ܛܰܠܶܩ:

ܘܪܶܥܝܳܢ ܟܠܢܳܫ ܕܢܶܥܠܘܿܒ ܢܶܟܠܘܿܒ ܡܫܰܠܗܒ ܕܳܠܩ܀

ܡܰܚܟܘܼܡܬܐ ܪܰܒܐ ܒܰܪܥܶܒܪܳܝܐ (1226- 1286)

ܡܳܪܝܐ ܒܪܰܝܬܳܢ ܡܛܠ ܫܘܼܒܚܳܟ. ܘܠܶܒܰܢ ܫܓܝܼܫ ܗ̱ܘ ܘܰܡܕܰܘܰܕ. ܘܠܐ ܡܬܬܢܝܼܚ ܥܕܰܡܐ ܕܩܳܢܐ ܒܳܟ ܢܰܘܚܗ.

ܡܪܝ ܐܓܘܼܣܛܝܼܢܘܿܣ (354-430)

ܬܰܨܒܝܼܬܐ ܕܗܰܘܢܐ

 

ܡܥܳܕܝܢ ܥܰܝ̈ܡܶܐ ܘܰܥܢ̈ܢܐ: ܡܚܰܦܝܢ ܫܶܡܫܳܐ ܡܢ ܥܰܝ̈ܢܐ.

ܘܗܳܟܢ ܚܰܫ̈ܐ ܘܚܘܼܬܚ̈ܬܐ: ܡܚܰܦܝܢ ܩܘܼܫܬܐ ܡܼܢ ܙܰܘ̈ܥܐ.

ܐܰܟܡܐ ܓܝܪ ܕܐܝܬܝܗܿ ܢܦܫܐ: ܙܰܗܝܘܼܬܐ ܘܫܘܼܦܪܐ ܕܦܰܓܪܐ.

ܗܟܢ ܐܝܬܝ̇ܗ ܝܕܰܥܬܐ: ܬܰܨܒܝܬܐ ܠܗܰܘܢܐ ܕܰܟܝܳܐ.

 

ܕܫܳܡܥ ܡܶܠܟܳܐ ܕܚܰܟܝܼܡܳܐ: ܗܳܘܐ ܐܦ ܗܘܼ ܚܰܟܝܼܡܳܐ.

ܘܰܕܡܰܣܠܐ ܘܫܳܐܛ ܡܶܠܟܳܐ: ܡܼܢ ܟܰܕܘܼ ܗܘܼܳܐ ܣܰܟܠܐ܀

ܡܪܝ ܐܠܝܐ ܕܐܢܒܪ (ܕܪܐ ܥܣܝܪܝܐ)

ܬܰܪܥܝܼܬܐ ܡܠܝܼܠܬܐ

 

ܠܐ ܕܳܢܰܚ ܫܰܦܪܐ܆ ܘܠܐ ܨܳܡܰܚ ܫܰܦܝܼܪܐ܆ ܐܶܢ ܥܰܢܝܼܕܳܐ ܬܰܪܥܘܼܬܐ ܘܫܰܠܡܘܼܬܐ ܕܬܰܪܥܝܼܬܐ ܡܠܝܼܠܬܐ ܡܼܢ ܗܰܘܢܐ ܕܒܰܪܢܫܐ.

ܡܳܕܝܢ ܠܐ ܙܳܕܩ ܕܢܶܥܢܰܕ ܡܼܢ ܒܳܠܐ ܥܘܼܗܕܳܢ ܫܘܼܠܚܳܢܳܐ ܘܦܘܼܪܥܳܢܳܐ ܕܬܰܪܥܝܼܬܐ ܡܠܝܼܠܬܐ. ܘܚܘܼܣܪܳܢܐ ܘܣܘܼܓܦܳܢܐ ܕܗܳܘܐ ܡܼܢ ܡܓܰܙܝܘܼܬܐ ܕܬܰܪܥܝܼܬܐ ܐܝܼܬܝܼܩܳܝܬܳܐ.

ܝܰܘܣܦ ܒܶܓܬܰܫ

ܙܰܪܥܐ ܕܥܠ ܫܘܼܥܐ܆ ܨܠܘܼܬܗ ܕܐܰܟܬܳܢܐ.

ܐܝܠܢܐ ܕܠܐ ܦܐܪ̈ܐ܆ ܥܶܢܘܳܝܐ ܕܠܐ ܡܪܰܚܡܳܢ.

ܓܶܐܪܐ ܕܰܣܡܝܼܡ܆ ܡܰܟܣܳܢܘܼܬܐ ܕܚܰܣܳܡܳܐ.

ܦܰܚܐ ܟܰܣܝܐ܆ ܩܘܼܠܳܣܳܐ ܕܰܢܟܝܼܠܐ܀

ܡܪܝ ܐܝܣܚܩ ܕܢܝܢܘܐ (ܕܪܐ ܫܒܝܥܝܐ)

ܗܘܼܝ ܒܪ ܚܐܪ̈ܐ ܒܦܓܪܐ܆ ܕܬܶܫܬܘܐ ܠܚܺܐܪܘܼܬܐ ܕܒܪܘܼܚ.

ܗܘܼܝ ܟܕܝܼܢܐ ܒܚܺܐܪܘܼܬܟ܆ ܕܠܐ ܬܬܟܕܶܢ ܒܢܝܼܪܐ ܕܥܰܒܕܘܼܬܐ ܠܒܥܠܕ̈ܒܒܝܟ.

ܡܪܝ ܐܝܣܚܩ ܕܢܝܢܘܐ (ܕܪܐ ܫܒܝܥܝܐ)

ܕܝ̈ܢܐ ܩܰܠܒ̈ܝܐ

 

ܪ̈ܥܝܳܢܐ ܩܒܝ̈ܥܐ ܘܕܘܪ̈ܟܳܢܐ ܥܡܝܼܪ̈ܐ ܡܬܝܠܕܝܢ ܡܼܢ ܕܝ̈ܢܐ ܩܰܠܒ̈ܝܐ. ܐܢ ܠܐ ܡܬܛܰܥܡܝܼܢ ܒܰܡܠܝܼ̈ܠܬܐ ܘܡܬܚܰܕܬܝܢ ܡܣܝܼ̈ܡܳܢܝܳܬܐ܆ ܠܘ ܒܰܠܚܘܼܕ ܡܰܗܼܪ̈ܢܐ ܘܡܰܟܝ̈ܢܐ ܗܿܘܝܢ܆ ܐܠܐ ܐܦ ܡܰܘܠܕܝܢ ܚܰܘܪܐ ܩܰܪܣܳܢܐ ܘܥܰܪܝܘܼܬܐ ܣܢܝܼܬܐ ܘܥܰܪܢܘܼܬܐ ܒܠܝܼܠܬܐ. ܘܣܳܪܚܝܼܢ ܘܚܳܓܪܝܼܢ ܣܘܼ̈ܟܳܠܐ ܐܶܢܰܚ̈ܢܳܝܐ ܕܚܳܫܚܝܼܢ ܠܬܫܡܫܬܐ ܕܝܘܼܬܪ̈ܢܐ ܡܬܘ̈ܡܳܝܐ ܘܥܳܩܪܝܼܢ ܘܬܳܠܫܝܢ ܣܘܼܡܪܳܝܐ ܘܐܘܟܦܳܢܐ ܘܦܘܼܪܥܳܢܐ ܡܣܝܼܡܳܢܐ.

ܦܘܼܫ̈ܳܩܐ ܥܰܣ̈ܩܐ:
ܕܝ̈ܢܐ ܩܰܠܒ̈ܝܐ: ܕܝ̈ܢܐ ܐܰܡܘܼ̈ܡܳܝܐ: Kalıp Yargılar
ܥܰܪܝܘܼܬܐ: Bağımlılık
ܥܰܪܢܘܼܬܐ: İnatlaşma
ܣܰܡܪܝ: ܣܘܼܡܪܳܝܐ Sahiplenme
ܝܰܘܣܦ ܒܶܓܬܰܫ

ܒܶܠܥܳܕ ܡܰܟܝܼܟܘܼܬܐ ܠܐ ܡܬܚܰܬܰܡ ܦܘܼܠܚܳܢܗ ܕܒܰܪܢܫܐ. ܕܠܐ ܣܝܼܡ ܥܠ ܐܶܫܛܳܪܐ ܕܚܐܪܘܼܬܗ ܥܕܰܟܝܠ ܛܰܒܥܳܐ ܕܪܘܼܚܳܐ. ܥܕܰܟܝܠ ܥܰܒܕܐ ܐܝܬܘܗܝ ܘܠܐ ܡܥܰܠܰܝ ܡܼܢ ܩܶܢܛܳܐ ܦܘܼܠܚܳܢܗ.

ܡܪܝ ܐܝܣܚܩ ܕܢܝܢܘܐ (613-700)

ܐܟܡܐ ܕܚܶܫܟܳܐ ܩܳܪܰܚ ܘܓܳܠܐ ܠܢܳܨܘܿܦܘܼܬܐ ܕܢܘܼܗܪܐ܆ ܒܗܿ ܒܕܡܘܼܬܐ ܐܦ ܡܰܟܝܼܟܘܼܬܐ ܩܳܪܚܐ ܘܓܳܠܝܳܐ ܒܒܰܪܢܫܐ ܩܠܝ̈ܕܐ ܕܡܰܠܟܘܼܬܐ.

ܡܰܬܠܐ ܓܰܘܳܢܳܝܐ

ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܪ̈ܶܓܠܐ ܕܰܡܫܰܠܚ̈ܢ ܡܼܢ ܣܐܘܿܢܐ ܨܳܒܪ̈ܳܢ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܐܦ ܢܰܦܫܳܐ ܕܰܓܠܝܼܙܐ ܡܼܢ ܝܕܰܥܬܐ.

ܡܪܝ ܒܣܝܠܝܘܣ (329-379)

ܢܳܦܩ ܒܪܢܫܐ ܡܼܢ ܟܝܳܢܐ ܕܐ̱ܢܳܫܘܼܬܗ ܟܕ ܠܐ ܡܬܡܰܟܰܟ ܒܰܕܡܘܼܬ ܥܰܦܪܐ ܕܡܶܢܗ ܓܒܝܼܠ.

ܡܰܬܠܐ ܓܰܘܳܢܳܝܐ

ܡܟܝܼܟܘܬܐ ܐܝܬܝܗܿ ܕܰܟܝܘܼܬ ܪܥܝܳܢܐ ܒܫܰܒܝܘܼܬܐ ܕܐܠܗ̈ܝܬܐ. ܘܒܪܢܫܐ ܡܟܝܼܟܐ ܠܰܝܬܰܘܗܝ ܗܿܘ ܕܠܐ ܝܳܕܥ ܒܝܼܫܬܐ. ܐܠܐ ܡܰܟܝܼܟܐ ܗܿܘ ܗ̱ܘ ܕܝܳܕܥ ܘܡܬܟܠܐ ܘܠܐ ܥܳܒܕ ܠܒܝܼܫܬܐ ܨܒܝܢܐܝܬ.

ܡܪܝ ܐܝܣܚܩ ܕܢܝܢܘܐ (613-700)

ܐܰܘܪܶܒ ܘܝܰܩܰܪ ܠܕܘܼܒܳܪܐ ܡܰܟܝܟܼܐ. ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܠܐ ܬܰܘܒܕ ܦܐܪ̈ܐ ܕܦܘ̈ܠܚܢܐ ܛܒ̈ܐ ܘܰܡܝܰܬܪ̈ܐ.

ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܦܪܝܡ (306-373)

ܡܰܟܝܼܟܘܬܐ܆ ܡܰܥܡܪܐ ܗ̱ܝ ܕܟܐܢܘܼܬܐ. ܘܡܰܒܘܼܥܐ ܗ̱ܝ ܕܟܠܗܝܢ ܛܒ̈ܬܐ.

ܡܪܝ ܐܦܪܗܛ ܚܟܝܡܐ ܦܳܪܣܳܝܐ (260-345)

ܡܰܟܝܼܟܘܼܬܐ܆ ܐܶܣܛܠܐ ܗ̱ܝ ܕܐܠܗܘܼܬܐ. ܘܡܰܟܝܼܟܘܼܬܐ ܚܰܝܠܐ ܡܕܡ ܐܝܬܝܗܿ ܕܒܠܫܳܢܐ ܠܐ ܡܬܐܰܡܪܐ ܘܰܒܚܰܝܠܐ ܐ̱ܢܫܝܐ ܠܐ ܡܬܩܰܢܝܐ.

ܡܪܝ ܐܝܣܚܩ ܕܢܝܢܘܐ (613-700)

ܡܰܪܢܺܝܼܬܳܐ ܘܡܰܬܢܺܝܼܬܳܐ ܘܡܰܪܕܺܝܼܬܳܐ ܣܢܝܼ̈ܩܳܢ ܠܬܰܪܒܝܼܬܳܐ ܘܬܰܫܩܺܝܼܬܳܐ ܘܬܰܪܘܺܝܬܳܐ.

ܝܘܣܦ ܒܓܬܫ

ܡܘܼܟܳܟܐ ܫܒܝܼܠܐ ܗ̱ܘ ܕܐܠܗܐ ܒܓܘ ܠܒܐ ܕܒܪܢܫܐ. ܘܠܝܬ ܐܘܼܪܚܳܐ ܕܡܰܘܒܠܐ ܠܢܘܼܗܪܐ ܕܫܒܝܼܠܐ ܗܢܐ܆ ܐܠܐ ܐܘܪܰܚ ܢܘܼܗܪܐ ܕܡܶܫܬܰܒܠܐ ܒܚܶܟܡܬܗ.

ܝܘܣܦ ܒܓܬܫ

ܒܶܠܥܳܕ ܡܰܟܝܼܟܘܼܬܐ ܠܐ ܡܬܚܰܬܰܡ ܦܘܼܠܚܳܢܗ ܕܒܰܪܢܫܐ. ܕܠܐ ܣܝܼܡ ܥܠ ܐܶܫܛܳܪܐ ܕܚܐܪܘܼܬܗ ܥܕܰܟܝܠ ܛܰܒܥܳܐ ܕܪܘܼܚܳܐ. ܥܕܰܟܝܠ ܥܰܒܕܐ ܐܝܬܘܗܝ ܘܠܐ ܡܥܰܠܰܝ ܡܼܢ ܩܶܢܛܳܐ ܦܘܼܠܚܳܢܗ.

ܡܪܝ ܐܝܣܚܩ ܕܢܝܢܘܐ (613-700)

ܐܟܡܐ ܕܚܶܫܟܳܐ ܩܳܪܰܚ ܘܓܳܠܐ ܠܢܳܨܘܿܦܘܼܬܐ ܕܢܘܼܗܪܐ܆ ܒܗܿ ܒܕܡܘܼܬܐ ܐܦ ܡܰܟܝܼܟܘܼܬܐ ܩܳܪܚܐ ܘܓܳܠܝܳܐ ܒܒܰܪܢܫܐ ܩܠܝ̈ܕܐ ܕܡܰܠܟܘܼܬܐ.

ܡܰܬܠܐ ܓܰܘܳܢܳܝܐ

ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܪ̈ܶܓܠܐ ܕܰܡܫܰܠܚ̈ܢ ܡܼܢ ܣܐܘܿܢܐ ܨܳܒܪ̈ܳܢ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܐܦ ܢܰܦܫܳܐ ܕܰܓܠܝܼܙܐ ܡܼܢ ܝܕܰܥܬܐ.

ܡܪܝ ܒܣܝܠܝܘܣ (329-379)

ܢܳܦܩ ܒܪܢܫܐ ܡܼܢ ܟܝܳܢܐ ܕܐ̱ܢܳܫܘܼܬܗ ܟܕ ܠܐ ܡܬܡܰܟܰܟ ܒܰܕܡܘܼܬ ܥܰܦܪܐ ܕܡܶܢܗ ܓܒܝܼܠ.

ܡܰܬܠܐ ܓܰܘܳܢܳܝܐ

ܡܟܝܼܟܘܬܐ ܐܝܬܝܗܿ ܕܰܟܝܘܼܬ ܪܥܝܳܢܐ ܒܫܰܒܝܘܼܬܐ ܕܐܠܗ̈ܝܬܐ. ܘܒܪܢܫܐ ܡܟܝܼܟܐ ܠܰܝܬܰܘܗܝ ܗܿܘ ܕܠܐ ܝܳܕܥ ܒܝܼܫܬܐ. ܐܠܐ ܡܰܟܝܼܟܐ ܗܿܘ ܗ̱ܘ ܕܝܳܕܥ ܘܡܬܟܠܐ ܘܠܐ ܥܳܒܕ ܠܒܝܼܫܬܐ ܨܒܝܢܐܝܬ.

ܡܪܝ ܐܝܣܚܩ ܕܢܝܢܘܐ (613-700)

ܐܰܘܪܶܒ ܘܝܰܩܰܪ ܠܕܘܼܒܳܪܐ ܡܰܟܝܟܼܐ. ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܠܐ ܬܰܘܒܕ ܦܐܪ̈ܐ ܕܦܘ̈ܠܚܢܐ ܛܒ̈ܐ ܘܰܡܝܰܬܪ̈ܐ.

ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܦܪܝܡ (306-373)

ܡܰܟܝܼܟܘܬܐ܆ ܡܰܥܡܪܐ ܗ̱ܝ ܕܟܐܢܘܼܬܐ. ܘܡܰܒܘܼܥܐ ܗ̱ܝ ܕܟܠܗܝܢ ܛܒ̈ܬܐ.

ܡܪܝ ܐܦܪܗܛ ܚܟܝܡܐ ܦܳܪܣܳܝܐ (260-345)

ܡܰܟܝܼܟܘܼܬܐ܆ ܐܶܣܛܠܐ ܗ̱ܝ ܕܐܠܗܘܼܬܐ. ܘܡܰܟܝܼܟܘܼܬܐ ܚܰܝܠܐ ܡܕܡ ܐܝܬܝܗܿ ܕܒܠܫܳܢܐ ܠܐ ܡܬܐܰܡܪܐ ܘܰܒܚܰܝܠܐ ܐ̱ܢܫܝܐ ܠܐ ܡܬܩܰܢܝܐ.

ܡܪܝ ܐܝܣܚܩ ܕܢܝܢܘܐ (613-700)

ܡܰܪܢܺܝܼܬܳܐ ܘܡܰܬܢܺܝܼܬܳܐ ܘܡܰܪܕܺܝܼܬܳܐ ܣܢܝܼ̈ܩܳܢ ܠܬܰܪܒܝܼܬܳܐ ܘܬܰܫܩܺܝܼܬܳܐ ܘܬܰܪܘܺܝܬܳܐ.

ܝܘܣܦ ܒܓܬܫ

ܡܘܼܟܳܟܐ ܫܒܝܼܠܐ ܗ̱ܘ ܕܐܠܗܐ ܒܓܘ ܠܒܐ ܕܒܪܢܫܐ. ܘܠܝܬ ܐܘܼܪܚܳܐ ܕܡܰܘܒܠܐ ܠܢܘܼܗܪܐ ܕܫܒܝܼܠܐ ܗܢܐ܆ ܐܠܐ ܐܘܪܰܚ ܢܘܼܗܪܐ ܕܡܶܫܬܰܒܠܐ ܒܚܶܟܡܬܗ.

ܝܘܣܦ ܒܓܬܫ

ܐܰܝܢܳܐ ܕܪܳܚܶܡ ܐܘܼܪܚܳܐ ܕܚܰܝ̈ܐ ܠܚܘܼܒܳܐ ܢܝܰܩܰܪ.

ܘܣܶܢܰܐܬ ܐ̱ܢܳܫ̈ܐ ܡܼܢ ܪܶܥܝܳܢܗ ܢܶܨܒܶܐ ܠܡܶܥܩܰܪ.

ܒܰܦܫܝܼܛܘܼܬܐ ܘܰܚܘܺܝܼܚܘܼܬܐ ܥܰܡ ܟܽܠ ܐܝܩܳܪ.

ܢܶܦܓܰܥ ܒܟܽܠܢܳܫ ܒܢܝܼܫܳܐ ܕܰܬܪܝܼܨ ܘܐ̱ܢܳܫ ܠܐ ܣܳܩܰܪ.

ܝܼܕܰܥܬܳܐ ܡܿܢ ܡܢܰܨܚܳܐ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܒܗܿ ܐܬܗܰܕܝ.

ܝܳܕܘܿܥܳܐ ܕܝܢ ܐܝܬܰܘܗܝ ܐܰܝܢܳܐ ܕܚܘܼܒܳܐ ܩܰܕܝܼ

ܥܒܕܝܫܘܥ ܕܨܘܒܐ «ܒܪ ܒܪܝܟܐ» (1318)

ܡܰܟܝܼܟܘܼܬܐ

 

ܕܡܳܛܐ ܠܝܼܕܰܥܬܐ ܕܰܡܚܝܼܠܘܼܬܗ܆ ܡܳܛܐ ܠܣܳܟܳܐ ܕܡܰܟܝܼܟܘܼܬܗ. ܕܚܰܣܝܼܪ ܡܢ ܝܕܰܥܬܐ ܕܡܚܝܼܠܘܼܬܗ ܚܣܝܼܪ ܡܼܢ ܡܟܝܼܟܘܼܬܐ. ܕܚܰܣܝܼܪ ܡܼܢ ܡܰܟܝܼܟܘܼܬܐ܆ ܚܰܣܝܼܪ ܡܼܢ ܓܡܝܼܪܘܼܬܐ. ܕܚܰܣܝܼܪ ܡܼܢ ܓܡܝܼܪܘܼܬܐ܆ ܩܰܢܝܼܛܐ ܐܝܬܘܗܝ ܥܕܟܝܠ...ܘܒܶܠܥܳܕ ܡܰܟܝܼܟܘܼܬܐ ܠܐ ܡܬܚܰܬܰܡ ܦܘܼܠܚܳܢܗ ܕܒܰܪܢܫܐ. ܕܠܐ ܣܝܼܡ ܥܠ ܐܶܫܛܳܪܐ ܕܚܐܪܘܼܬܗ ܥܕܰܟܝܠ ܛܰܒܥܳܐ ܕܪܘܼܚܳܐ. ܥܕܰܟܝܠ ܥܰܒܕܐ ܐܝܬܘܗܝ ܘܠܐ ܡܥܰܠܰܝ ܡܼܢ ܩܶܢܛܳܐ ܦܘܼܠܚܳܢܗ. ܘܠܝܬ ܕܡܶܣܬܰܟܠܳܢ ܘܠܐ ܡܰܟܝܼܟ. ܘܐܰܝܢܳܐ ܕܠܐ ܡܰܟܝܼܟ ܐܳܦܠܐ ܡܶܣܬܰܟܠܳܢ. ܠܝܬ ܡܰܟܝܼܟ ܘܠܐ ܡܫܰܝܰܢ. ܘܐܰܝܢܳܐ ܕܠܐ ܡܫܰܝܰܢ ܐܳܦܠܐ ܡܰܟܝܟ. ܠܝܬ ܕܰܡܫܰܝܰܢ ܘܠܐ ܚܳܕܐ.»

ܡܪܝ ܐܝܣܚܩ ܕܢܝܢܘܐ (613-700)

ܐܰܝܢܳܐ ܕܪܳܚܶܡ ܐܘܼܪܚܳܐ ܕܚܰܝ̈ܐ ܠܚܘܼܒܳܐ ܢܝܰܩܰܪ.

ܘܣܶܢܰܐܬ ܐ̱ܢܳܫ̈ܐ ܡܼܢ ܪܶܥܝܳܢܗ ܢܶܨܒܶܐ ܠܡܶܥܩܰܪ.

ܒܰܦܫܝܼܛܘܼܬܐ ܘܰܚܘܺܝܼܚܘܼܬܐ ܥܰܡ ܟܽܠ ܐܝܩܳܪ.

ܢܶܦܓܰܥ ܒܟܽܠܢܳܫ ܒܢܝܼܫܳܐ ܕܰܬܪܝܼܨ ܘܐ̱ܢܳܫ ܠܐ ܣܳܩܰܪ.

ܝܼܕܰܥܬܳܐ ܡܿܢ ܡܢܰܨܚܳܐ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܒܗܿ ܐܬܗܰܕܝ.

ܝܳܕܘܿܥܳܐ ܕܝܢ ܐܝܬܰܘܗܝ ܐܰܝܢܳܐ ܕܚܘܼܒܳܐ ܩܰܕܝܼ

ܥܒܕܝܫܘܥ ܕܨܘܒܐ (1318)

ܐܝܼܠܳܢܐ ܘܒܰܪܢܳܫܐ

 

ܦܪܘܼܫܘܼܬܐ܆ ܐܶܡܳܐ ܗ̱ܝ ܕܝܕܰܥܬܐ ܝܰܬܡܬܳܐ. ܘܠܐ ܢܳܗܰܪ ܘܐܦܠܐ ܓܳܡܰܪ ܒܪܢܫܐ ܐܠܐ ܕܢܬܟܪܟ ܒܥܰܙܪܘܪ̈ܐ ܕܦܳܪܘܿܫܘܼܬܐ ܕܰܒܨܝܼܪܘܼܬܐ ܘܦܳܪܘܿܫܘܼܬܐ ܕܰܡܝܰܩܪܳܢܘܼܬܐ ܘܦܳܪܘܿܫܘܼܬܐ ܕܚܰܘܣܳܢܐ.

ܗܘܼ ܐܝܠܳܢܐ ܐܝܟܢܐ ܕܢܶܬܶܠ ܦܐܪ̈ܐ ܙܕܩ ܕܰܢܩܰܘܐ ܝܰܪܘܩܐ ܘܪܰܛܝܼܒܐ. ܐܠܐ ܒܰܪܢܳܫܐ ܐܝܟܳܢܐ ܕܢܩܘܐ ܝܰܪܘܩܐ ܘܪܛܝܼܒܐ (ܟܐܡܬ ܚܰܝܐ) ܙܕܩ ܕܢܬܠ ܦܐܪ̈ܐ. ܘܢܡܙܘܓ ܩܘܼܫܬܐ ܐܠܗܳܝܐ ܒܰܫܪܪܐ ܬܐܪܬܳܢܳܝܐ ܕܐܰܣܝܪ ܒܢܺܝܼܫܳܐ ܛܳܒܐ ܘܨܺܝܼܠܐ (zihin/intellect) ܡܥܰܠܝܐ.

ܟܕ ܠܐ ܛܳܥܐ ܣܘܼ̈ܟܠܐ ܩܰܛܝܼ̈ܢܐ ܕܒܳܕܩ ܘܒܳܕܪ ܡܰܬܠܐ ܨܝܼܢܳܝܐ ܕܐܡܿܪ: «ܙܰܪܥܐ ܕܗܰܒ̈ܒܐ ܕܠܡܚܪܝ܆ ܣܝܼܡ ܗ̱ܘ ܒܙܰܪ̈ܥܐ ܕܝܰܘܡܳܢܐ.»

ܝܰܘܣܦ ܒܶܓܬܰܫ

ܒܰܪܢܳܫܐ ܘܪܶܚܡܰܬ ܩܰܪܝܼܒܳܐ

 

ܪܚܡܰܬ ܩܰܪܝܒܐ ܡܿܢ ܡܬܬܰܘܠܕܐ ܡܼܢ ܚܘܼܒܐ ܐܠܗܳܝܐ. ܘܠܐ ܥܳܡܪܐ ܒܰܣܦܝܼܩܘܬܐ ܘܰܩܪܝܼܣܘܼܬܐ. ܘܘܐܦܠܐ ܟܳܝܢܐ ܒܰܓܠܝܼܙܘܬܐ ܘܰܣܩܝܼܪܘܬܐ. ܐܠܐ ܪܳܕܝܐ ܘܫܳܩܠܐ ܚܐܦܐ ܒܐܘܼܪܚܐ ܢܩܝܼܠܬܐ ܕܒܳ̈ܗܪܐ ܒܢܘܼܗܪܐ ܒܰܗܘܪܐ ܕܒܰܪܢܫܐ ܓܰܘܳܝܐ. ܘܟܕ ܠܝܬܘܗܝ ܐܰܪܓܘܼܒܠܐ ܐܠܐ ܡܫܰܡܫܳܢܐ ܘܰܡܫܰܡܠܝܳܢܐ܆ ܗܘܼ ܒܪܢܫܐ ܒܠܚܘܕ ܡܨܐ ܕܰܢܣܰܝܥ ܘܰܢܫܰܡܶܫ ܘܰܢܫܰܡܠܐ ܒܛܰܥܡܳܐ ܘܰܛܥܳܡܐ. ܕܠܐ ܡܨܐ ܕܢܶܦܣܘܼܠ ܐܠܐ ܢܦܫܗ. ܘܗܝܼ ܗܕܐ ܠܐ ܡܶܫܬܰܪܪܐ ܐܠܐ ܐܢ ܕܢܶܓܠܘܼܓ ܬܰܚܦܝܼܬܐ ܕܕܘܼܪ̈ܟܳܢܐ ܘܕܝ̈ܢܐ ܓܰܘ̈ܳܝܐ ܒܚܘܼܕܳܬܐ ܕܪܘܼܚܳܐ ܘܪܥܝܳܢܐ. ܒܕ ܪܘܼܚܐ ܦܳܝܓܐ ܘܒܳܣܡܐ ܒܐܶܢܰܚܢܳܝܘܼܬܐ. ܘܗܰܘܢܐ ܪܳܘܙ ܘܝܳܪܒ ܒܰܡܠܝܼܠܘܼܬܐ.

ܝܰܘܣܦ ܒܶܓܬܰܫ

ܟܐܢܘܼܬܐ ܟܢܘܼܫܝܳܝܬܐ

 

ܪܰܒ ܗ̱ܘ ܣܘܟܳܠܗܿ ܕܟܐܢܘܼܬܐ ܟܢܘܼܫܝܳܝܬܐ ܒܗܠܝܢ ܕܩܘܼܝܳܡܐ ܘܫܘܼܘܫܳܛܐ. ܘܓܳܡܪܐ ܘܡܶܫܬܰܡܠܝܐ ܒܪ̈ܝܼܫܘܳܬܐ ܙܢܳܢܳܝ̈ܬܐ. ܘܚܕܐ ܡܼܢܗܝܢ ܐܝܬܝܗܿ ܕܰܢܩܰܒܠ ܒܪܢܳܫܐ ܒܰܪ ܓܶܢܣܗ ܘܒܰܪ ܒܶܣܪܗ ܐܝܟ ܢܰܦܫܗ ܒܶܠܥܳܕ ܦܘܼܪܫܳܢܐ. ܘܢܬܚܰܦܰܛ ܒܰܡܟܳܢ̈ܘܬܐ ܘܰܫܒ̈ܝܠܐ ܡܬܩܰܒ̈ܠܢܐ ܕܣܳܒܠܝܼܢ ܠܨܰܘܒܐ ܕܚܰܝ̈ܐ ܦܨܝܼ̈ܚܐ ܘܢܰܨܝ̈ܚܐ.

ܫܘܼܡܠܳܝܐ ܗ̱ܘ ܕܦܘܩ̈ܕܢܐ ܐܠܗ̈ܝܐ ܘܬܘܼܡܳܡܳܐ ܗ̱ܘ ܕܣܘܼܢܩܳܢܐ ܕܚܰܘܪܐ ܟܢܘܼܫܝܳܝܐ ܗܿܝ ܕܰܢܩܰܒܠ ܒܪܢܫܐ ܒܪ ܓܢܣܗ ܘܒܪ ܒܣܪܗ ܐܝܟ ܢܦܫܗ ܘܢܚܙܝܘܗܝ ܐܝܟ ܩܪܝܒܗ ܘܢܫܡܫܝܘܗܝ. ܕܐܡܝܼܪܐ ܗܝ: «ܕܟܡܐ ܕܰܥܒܰܕܬܘܢ ܠܚܕ ܡܼܢ ܗܠܝܢ ܐܰܚ̈ܝ ܙܥܘܼܪ̈ܐ ܠܝ ܗܘ ܥܒܰܕܬܘܢ» (ܡܬܝ 25. 40).

ܝܰܘܣܦ ܒܶܓܬܰܫ

ܩܘܼܦܳܚܐ ܕܢܰܦܫܐ

 

ܠܝܬ ܡܕܡ ܕܗܟܢܐ ܡܰܘܬܰܪ ܘܰܡܢܰܨܚ ܠܒܰܪܢܫܐ ܐܝܟ ܟܘܼܒܳܫܐ ܘܩܘܼܦܳܚܐ ܕܢܰܦܫܐ ܘܝܰܨܪ̈ܝܗܿ. ܙܘܼܪܳܙܐ ܪܥܝܢܳܝܐ ܘܟܘܼܫܳܪܐ ܕܡܰܒܪܳܢܘܬܐ ܬܡܢ ܗ̱ܘ. ܒܕ ܗܝܼ ܗܿܝ «ܕܰܙܟܝܼܬܗ ܠܥܳܠܡܐ» ܪܒܬ ܙܳܡܳܐ ܒܪܘܼܚ ܬܪܥܝܼܬܐ ܡܠܝܼܠܬܐ. ܘܡܢܗܿ ܡܬܝܠܦܐ ܕܠܡ ܠܝܬ ܩܪܒܐ ܕܥܰܫܝܢ ܡܼܢ ܗܿܘ ܕܡܬܚܦܛ ܥܠ ܫܘܼܥܒܕ ܢܦܫܐ ܘܙܟܘܬܐ ܕܚܰܫ̈ܐ. ܘܗܝܼ ܗܕܐ ܙܕܩ ܕܬܗܘܐ ܕܘܼܪܳܫܐ ܘܢܘܼܦܳܩܐ ܕܟܠ ܒܪܢܫܐ ܕܡܗܝܡܢ ܒܪܘܼܚܐ ܕܫܘܼܡܠܝܐ ܘܡܬܚܦܛ ܒܐܝܩܪܐ ܘܢܨܚܢܐ ܕܕܰܪܓܐ.

ܐܡܿܪ ܚܕ ܡܼܢ ܡܠܦ̈ܢܐ ܣܘ̇ܪܝܝܐ: «ܐܢ ܠܐ ܬܛܥܢ ܣܟܪܐ ܕܡܣܰܝܒܪܢܘܬܐ ܡܼܢ ܟܠ ܓ̈ܒܝܢ ܠܐ ܬܬܦܨܐ ܡܼܢ ܫܘ̈ܩܦܐ ܘܢ̈ܘܬܦܐ. ܘܐܡܿܪ ܐܦ܆ ܠܐ ܬܕܚܠ ܡܼܢ ܕܝܢܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ ܐܢ ܬܐܪܬܟ ܕܰܟܝܐ ܘܡܼܢ ܥܰܘܠܐ ܒܰܩܝܐ.»

ܝܰܘܣܦ ܒܶܓܬܰܫ

ܡܰܕܪܟܳܢܘܼܬܐ ܘܡܶܣܬܰܟܠܳܢܘܼܬܐ

 

ܝܳܪܒܳܐ ܡܰܕܪܟܳܢܘܼܬܢ ܘܪܳܘܚܳܐ ܡܶܣܬܰܟܠܳܢܘܼܬܢ ܘܪܳܨܢܝܼܢܢ ܘܓܳܡܪܝܼܢܢ ܘܡܶܫܬܰܡܠܶܝܢܢ܆ ܐܢ ܠܐ ܡܶܫܬܰܥܠܶܝܢܢ ܘܡܶܬܚܰܬܪܝܼܢܢ.

ܠܐ ܡܶܬܬܰܓܪ̈ܢ ܟܰܟܪ̈ܐ. ܘܐܳܦܠܐ ܡܶܫܬܘ̈ܫܛܳܢ ܡܰܘܗ̈ܒܳܬܐ ܐܶܠܐ ܢܶܗܘ̈ܝܢ ܒܢܘܼܓܳܕܐ ܠܳܚܡܳܝܳܐ ܘܬܰܪܥܘܼܬܐ ܥܡ ܟܝܳܢܐ ܘܚܰܝ̈ܐ. ܘܡܛܠܗܕܐ ܒܰܪܢܳܫܐ ܣܢܝܼܩ ܗ̱ܘ ܠܡܰܫܦܳܢܘܼܬܐ ܥܪܝܼܡܬܐ ܘܬܰܡܝܼܡܬܐ ܘܰܟܢܝܼܟܬܐ.

ܝܰܘܣܦ ܒܶܓܬܰܫ

ܡܰܟܣܼܳܪܐ ܕܒܰܪܢܫܐ

 

ܩܰܕܝܼܫ ܗ̱ܘ ܫܰܝܳܐ ܕܒܰܪܢܫܐ. ܘܢܰܨܝܼܚܐ ܕܘܼܥܬܐ ܕܡܶܫܬܰܚܠܐ ܡܢ ܡܰܟܣܳܪܐ ܘܰܬܥܳܫܳܐ ܕܫܰܝܐ ܗܢܐ.

ܒܪܝܼܟܐ ܗ̱ܘ ܝܰܘܡܐ ܕܡܰܟܣܳܪܐ ܘܰܬܥܳܫܐ ܕܒܰܪܢܳܫܐ ܥܰܡܘܼܠܬܳܢܐ. ܒܣܰܒܪܐ ܕܠܐ ܢܬܚܰܣܟܘܢ ܫܒ̈ܝܠܐ ܕܦܘܼܪܥܢܐ ܕܡܝܩܪܝܢ ܡܟܣܪܐ ܗܢܐ. ܫܠܡܐ ܘܐܝܩܪܐ ܠܟܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ܕܥܳܡܠܝܼܢ ܘܠܐܝܢ ܡܛܠ ܫܘܼܘܫܛܐ ܘܩܘܼܝܳܡܐ. ܘܐܝܩܪܐ ܠܕܘܼܥܬܐ ܫܰܪܝܪܬܐ ܕܒܪܢܫܐ.

ܝܰܘܣܦ ܒܶܓܬܰܫ

ܫܪܳܓܳܐ ܘܒܰܪܢܳܫܐ

 

ܚܰܝ̈ܐ ܡܿܢ ܕܳܡܝܢ ܠܰܫܪܳܓܐ. ܘܪ̈ܶܥܝܳܢܐ ܠܡܶܫܚܐ. ܘܒܰܪܢܫܐ ܠܰܦܬܝܼܠܬܐ.

ܠܐ ܢܳܛܰܚ ܢܘܼܗܪܐ ܫܰܪܝܪܐ ܕܰܦܬܝܼܠܬܐ܆ ܐܠܐ ܕܗܘܼ ܒܰܪܢܳܫܐ ܢܶܗܘܶܐ ܚܰܢܝܼܢܳܐ «ܚܰܢܳܢܳܐ» ܘܠܰܘ ܚܰܢܝܼܢܳܐ «ܣܰܪܝܳܐ».

ܡܳܕܝܢ ܙܕܩ ܕܢܶܬܚܰܢܢ ܒܬܶܫܡܶܫܬܢ ܒܡܶܫܚܳܐ ܛܳܒܳܐ ܕܩܘܼܝܳܡܳܐ ܘܫܘܼܘܫܳܛܐ ܘܠܰܘ ܒܚܘܼܢܬܳܐ ܕܥܘܼܘܳܟܳܐ ܘܫܘܼܘܚܳܪܐ.

ܦܘ̈ܫܳܩܐ:
ܚܰܢܝܼܢܳܐ (hanino) ܩܕܡܝܐ: ܚܰܢܳܢܳܐ. ܪܰܚܡܳܢܐ. ܡܳܪܐ ܚܢܳܢܐ.
ܚܰܢܝܼܢܳܐ ܬܪܝܢܐ: ܣܰܪܝܳܐ. ܡܰܣܝܳܐ. ܢܰܬܝܼܢܳܐ.
ܚܘܼܢܬܳܐ: ܡܶܫܚܳܐ ܥܰܬܝܼܩܐ ܘܣܰܪܝܳܐ
ܝܰܘܣܦ ܒܶܓܬܰܫ

«ܐܠܘ ܚܕ ܗ̱ܘ ܦܪ̈ܨܘܼܦܰܝܗܝܢ ܕܡ̈ܠܐ܆ ܡܬܰܪܓܡܳܢܐ ܗܿܘ ܩܕܡܝܐ ܡܶܫܟܚ ܗ̱ܘܐ ܠܗܝܢ. ܘܫܪܟܐ ܕܝܢ ܕܫܳܡܘ̈ܥܐ ܠܐ ܥܰܡܠܐ ܐܝܬ ܗ̱ܘܐ ܠܗܘܢ ܒܰܒܥܳܬܐ. ܘܠܘ ܢܝܳܚܐ ܒܰܫܟܳܚܐ. ܐܠܐ ܠܟܠ ܡ̈ܠܝ ܡܪܢ ܨܘܼܪ̈ܳܬܐ ܐܝܬ ܠܗܝܢ. ܘܠܰܚܕܐ ܚܕܐ ܡܼܢ ܨܘܼܪ̈ܳܬܐ ܗܕ̈ܡܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܐܝܬ ܠܗܿ. ܘܰܠܚܰܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܡܼܢ ܗܕ̈ܡܐ ܛܰܒܥܐ ܘܐܶܣܟܝܡ ܢܰܦܫܗ ܐܝܬ ܠܗ. ܘܐ̱ܢܫ ܐܝܟ ܕܣܳܦܩ ܫܳܡܥ. ܘܐܝܬ ܕܡܬܝܗܒ ܠܗ ܡܬܰܪܓܡ.»

ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܦܪܝܡ ܣܘܪܝܝܐ

ܡܼܢ ܕܰܪܓܳܐ ܫܪܳܪܐ ܥܶܠܳܝ: ܘܰܛܢܢܐ ܡܼܢ ܫܘܼܠܛܳܢܐ.

ܩܰܫܝܼܫܐ ܗ̱ܝ ܐܦ ܟܐܢܘܼܬܐ: ܡܼܢ ܛܶܟܣܳܐ ܘܡܼܢ ܢܡܘ̈ܣܐ.

ܡܪܝ ܐܝܣܚܩ ܕܐܢܛܝܘܟ (ܫܘܢܝܐ 490)

ܕܪܳܫܐ ܒܟܰܝܠܐ ܣܰܡ ܚܝ̈ܐ ܗ̱ܘ. ܘܕܠܐ ܟܰܝܠܐ ܣܰܡ ܡܰܘܬܐ. ܐܘ ܕܫܳܬܐ ܡܝ̈ܐ ܒܟܰܝܠܐ ܥܒܶܕ ܟܰܝܠܐ ܐܦ ܠܕܪܳܫܳܟ.

ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܦܪܝܡ (306-373)

ܗܘܼܝ ܦܨܝܼܚܳܐ ܒܰܐܦ̈ܝ ܟܠܢܫ. ܘܰܗܘܰܝܬ ܥܳܒܕ ܟܠ ܕܡܨܐ ܐ̱ܢܬ ܠܡܰܦܨܳܚܘܼ ܠܒܢ̈ܝ ܐܢܫ̈ܐ.

ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܦܪܝܡ (306-373)

ܡܿܢ ܕܢܳܛܪ ܐܰܟܬܐ ܒܠܶܒܗ ܡܶܬܡܰܫܰܚ ܥܡ ܗܿܘ ܕܡܙܰܢܐ. ܬܢܢܳܐ ܪܳܕܦ ܠܕܶܒܘܪ̈ܝܳܬܐ. ܘܐܰܟܬܐ ܪܳܕܦܳܐ ܠܝܕܰܥܬܐ ܡܼܢ ܠܶܒܳܐ.

ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܦܪܝܡ (306-373)

ܟܬܒܐ ܡܰܢܗܰܪ ܥܝ̈ܢܐ ܕܢܰܦܫܳܐ ܡܼܢ ܩܪ̈ܝܳܢܐ. ܩܪܝܼ ܦܳܪܘܿܫܐ ܘܰܡܠܝܼ ܢܘܼܗܪܐ ܒܚܘܼܒܳܐ ܡܢܗ.

ܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܕܣܪܘܓ (451-521)

ܟܕ ܢܶܬܕܰܟܐ ܡܼܢ ܫܥܺܝܼܢܳܐ܆ ܗܳܝܕܝܢ ܢܶܡܬܘܼܩ ܡܼܢ ܡܥܝܼܢܳܐ.

ܒܪܥܒܪܝܐ (1226-1286)

ܕܝܢ̈ܐ ܩܰܕ̈ܡܶܐ

 

ܕܝܼܢ̈ܐ ܩܰܕܡ̈ܐ ܡܿܢ ܙܳܓܪܝܼܢ ܘܦܳܟܪܝܼܢ ܘܒܰܙܒܰܢ ܩܳܛܠܝܼܢ ܚܰܝܠܐ ܛܳܒܳܐ ܘܰܡܣܝܼܡܳܢܐ ܕܒܰܪܢܳܫܐ. ܒܕ ܒܳܢܝܢ ܫܘܼܪ̈ܐ ܘܰܡܩܝܼܡܝܼܢ ܬܝܳܟ̈ܐ ܠܐ ܡܶܬܚܰܙ̈ܝܳܢܐ ܒܥܳܠܡܳܐ ܓܰܘܳܝܳܐ.

ܝܰܘܣܶܦ ܒܶܓܬܰܫ

ܣܘܼܟܳܠܐ ܚܕܬܐ

 

ܠܐ ܫܳܟܬ ܘܐܳܦܠܐ ܢܳܐܚ ܒܪܢܫܐ ܐܢ ܠܐ ܦܳܬܚ ܬܪܰܥ ܡܰܕܥܶܗ ܠܣܘܼܟܳܠܐ ܚܕܬܐ ܒܪܡ ܥܰܬܝܼܩܐ ܗܢܐ ܕܓܳܕܐ ܘܣܳܠܩ ܡܼܢ ܫܘܼܘ̈ܫܳܛܐ ܝܘܼܠܦ̈ܢܳܝܐ ܘܝܕܰܥܬܳܢ̈ܝܐ ܕܕܪܐ. ܣܘܼܟܳܠܐ ܗܢܐ ܛܳܥܶܢ ܒܪܢܫܐ ܡܼܢ ܕܘܼܟܬܳܐ ܠܕܘܼܟܬܐ.

ܡܼܢ ܗܿܝ ܕܝܳܕܥ «ܕܚܳܫܒ» ܕܝܳܕܥ ܠܘܬ ܗܿܝ ܕܢܶܕܰܥ ܢܰܦܫܗ ܐܰܟܡܐ ܕܘܳܠܝܳܐ ܘܙܳܕܩܳܐ.

ܝܰܘܣܶܦ ܒܶܓܬܰܫ

ܣܘܼܢܩܳܢܐ ܘܚܰܘܣܳܢܐ

 

ܣܘܼܢܩܳܢܐ ܘܚܰܘܣܳܢܐ܆ ܡܨܰܝ̈ܒܢܐ ܐܢܘܢ ܪ̈ܝܫܳܝܐ ܕܪ̈ܶܦܬܶܐ ܘܙܰܘ̈ܥܶܐ ܘܕܘܼܒܳܪ̈ܐ ܐ̱ܢܳܫܝ̈ܐ. ܘܬܪ̈ܝܗܘܢ ܪܚܝܼܡܝܼܢ ܘܰܡܝܰܩܪܝܼܢ ܒܬܘܼܡܳܡܐ ܘܩܘܼܝܳܡܐ. ܐܠܐ ܗܿܢܘܢ ܕܚܰܘܣܳܢܐ ܝܰܬܝܪ ܢܰܗܝܼܪܝܼܢ ܘܢܰܨܝܼܚܝܼܢ. ܒܕ ܩܳܢܝܢ ܚܰܝܠܐ ܢܳܬܘܿܦܳܐ ܕܡܚܰܝܶܠ ܘܰܡܫܰܡܠܐ ܐܦ ܠܗܿܢܘܢ ܕܣܘܼܢܩܳܢܐ ܟܕ ܡܕܰܠܝܢ ܡܼܢ ܥܘܼܪܓܳܠܐ ܕܒܓܘ ܦܘܼܪ̈ܦܳܥܐ ܘܒܘܼܣ̈ܡܐ ܠܐ ܡܡܰܫܚܐܝܬ.

ܝܰܘܣܶܦ ܒܶܓܬܰܫ

ܦܪܘܿܫܘܼܬܐ ܕܚܰܘܣܳܢܐ.

 

ܚܘܼܒܐ ܢܘܼܗܪܐ ܗ̱ܘ ܕܪܘܼܚܐ. ܘܝܕܥܬܐ ܢܘܼܗܪܐ ܗ̱ܝ ܕܗܰܘܢܐ. ܡܶܟܳܐ ܠܐ ܝܳܪܒܳܐ ܘܐܦܠܐ ܣܳܓܝܳܐ ܦܳܪܘܿܫܘܼܬܐ ܕܚܰܘܣܳܢܳܐ ܐܠܐ ܒܰܢܗܘܿܪ ܪܘܼܚܳܐ ܘܗܰܘܢܳܐ ܘܰܒܫܘܼܪܬܳܚܳܐ ܕܢܘܼܗܪܳܐ ܐܠܗܳܝܳܐ ܒܥܳܠܡܐ ܓܰܘܳܝܳܐ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ.

ܝܰܘܣܶܦ ܒܶܓܬܰܫ

ܒܪܢܫܐ ܛܰܢܳܢܐ: ܠܐ ܡܬܘܡ ܡ݀ܛܐ ܠܫܰܝܢܐ ܕܪܶܥܝܳܢܐ. ܘܕܰܓܠܝܼܙ ܡ̣ܢ ܫܰܝܢܐ: ܓܠܝ̣ܙ ܘܡ̣ܢ ܚܰܕܘܼܬܐ. ܐܢ ܓܝܪ ܫܰܝܢܐ ܕܪܶܥܝܢܐ ܚܘܼܠܡܢܐ ܓܡܝܪܐ ܡܶܬܶܐܡܪ: ܛܢܳܢܐ ܕܝܢ ܣܰܩܘܒܠܐ ܗ̱ܘ ܠܫܰܝܢܐ. ܡܳܕܝܢ ܟܘܪܗܢܐ ܗ̱ܘ ܪܰܒܐ ܟܪܝ̣ܗ: ܐܝܢܐ ܕܒܰܛܢܢܐ ܡܶܬܬܙܝ̣ܥ.

ܡܪܝ ܐܝܣܚܩ ܕܢܝܢܘܐ (613-700)

ܬܰܪܕܺܝܼܬܐ ܕܬܰܪܣܺܝܼܬܳܐ

 

ܡܰܪܕܺܝܼܬܢ ܕܬܰܪܣܺܝܼܬܐ ܣܢܺܝܼܩܳܐ ܠܬܰܪܕܺܝܼܬܐ ܘܬܰܪܒܺܝܼܬܳܐ ܦܪܝܼܫܬܐ܆ ܐܰܝܟܳܢܳܐ ܕܠܐ ܢܶܟܪܰܗ ܘܢܰܘܚܶܠ ܦܰܓܪܳܐ ܘܢܶܣܦܰܩ ܠܰܦܫܳܪܐ ܚܠܝܼܡܳܐ ܘܬܰܩܢܳܐ.

ܬܪܕܝܬܐ: ܬܘܠܕܬܐ ܗܝ ܚܕܬܐ ܘܐܬܚܰܫܠܰܬ ܠܡܶܬܠ ܣܘܟܠ Disiplin / Discipline
ܝܰܘܣܦ ܒܶܓܬܰܫ

ܒܪܢܫܐ ܕܠܐ ܝܕܥ ܢܦܫܗ ܠܐ ܡܨܐ ܕܢܶܥܨܘܼܒ ܣܰܟܠܘܬܗ. ܘܐܦܠܐ ܣܦܩ ܚܝܠܐ ܠܡܢܗܪܘ ܨܰܘܪ̈ܢܰܘܗܝ ܓܰܘ̈ܝܐ.

ܝܘܣܦ ܒܓܬܫ

ܩܘܼܒܳܠܛܰܝܒܘܼܬܐ ܕܢܳܣܘܿܒܐ ܡܓܰܪܶܓ ܠܝܳܗܘܿܒܳܐ ܥܠ ܡܰܘܗ̈ܒܳܬܐ ܕܪܰܘܪ̈ܒܳܢ ܡܼܢ ܩܰܕܡܳܝ̈ܳܬܐ...

ܡܪܝ ܐܝܣܚܩ ܕܢܝܢܘܐ (ܕܪܐ ܫܒܝܼܥܝܐ)

ܩܰܕܝܼܡܝܼܢ ܐܢܘܢ ܥܰܡ̈ܠܐ ܦܰܓܪ̈ܢܳܝܐ ܠܦܘܼܠܚܳܢܐ ܢܰܦܫܳܢܳܝܐ: ܐܝܟ ܕܐܦ ܒܰܗܘܳܝܐ: ܩܰܕܝܡܳܐ ܒܪܝܬܗ ܕܦܰܓܪܳܐ ܠܕܢܰܦܫܳܐ. ܕܠܝܬ ܠܗ ܓܝܪ ܥܰܡ̈ܠܐ ܕܦܰܓܪܳܐ: ܐܦܠܐ ܥܰܡ̈ܠܐ ܕܢܰܦܫܳܐ ܐܝܬ ܠܗ. ܡܬܝܰܠܕܝܢ ܓܝܪ ܗܳܠܝܢ ܡܢ ܗܿܢܘܢ: ܐܰܝܟܢܐ ܕܰܫܢܳܢܐ ܡܢ ܦܶܪ̈ܕܶܐ ܥܰܪ̈ܛܶܠܳܝ̈ܳܬܐ. ܘܰܕܠܝܬ ܠܗ ܦܘܼܠܚܳܢܐ ܢܰܦܫܳܢܳܝܐ: ܐܦ ܡܢ ܡܘ̈ܗܒܳܬܐ ܕܪܘܚ ܓܠܝܼܙܳܐ ܐܝܬܘܗܝ.

ܡܪܝ ܐܝܣܚܩ ܕܢܝܢܘܐ (ܕܪܐ ܫܒܝܼܥܝܐ)

ܐܶܢܕܶܝܢ ܒܚܘܼܒܳܐ ܠܐ ܫܳܡܰܥ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܡܶܠܰܬ ܚܰܝ̈ܶܐ܆ ܡܼܶܢ ܐܶܕܢܳܐ ܠܐܕܢܳܐ ܥܳܒܪܳܐ ܘܰܒܫܶܡܥܳܗ̇ ܠܐ ܡܶܬܒܰܣܰܡ. ܘܐܶܢ ܨܳܠܐ ܒܚܘܼܒܳܐ ܐܶܕܢܶܗ ܘܢܶܫܡܰܥ ܡܶܠܬܳܐ ܕܝܘܼܬܪ̈ܢܶܐ܆ ܢܰܦܫܳܐ ܘܪܘܼܚܳܐ ܥܡ ܗܰܘܢܳܐ ܡܶܬܒܰܣܡܺܝܼܢ ܒܰܚܫܳܡܝܼܬܳܐ.

ܡܪܝ ܐܦܪܝܡ (306-373)

ܪܳܥܝܳܐ ܐܶܢ ܐܰܢܝܼܚ ܦܰܓܪܶܗ܆ ܢܝܳܚܶܗ ܡܛܰܪܶܦ ܡܰܪܥܝܼܬܶܗ. ܘܐܶܢ ܐܰܘܣܶܦ ܝܰܩܰܪ ܢܰܦܫܶܗ ܢܶܟܝܳܢܳܐ ܒܥܶܪ̈ܒܰܘܗܝ ܣܳܓܶܐ.

ܡܪܝ ܐܦܪܝܡ (306-373)

ܐܶܢ ܫܳܒܩܳܐ ܠܳܟ ܪܳܡܘܼܬܳܐ ܚܠܳܦ ܪܳܥܝܳܐ ܗܘܼܝ ܥܰܠܠܳܢܳܐ. ܕܪܳܥܝܳܐ ܡܶܬܬܒܰܥ ܐܰܝܟ ܪܰܒܳܐ ܘܥܰܠܳܠܢܳܐ ܐܰܝܟ ܬܰܠܡܝܼܕܳܐ. ܘܐܶܢ ܬܘܒ ܡܰܪܦܶܐ ܫܘܼܒܗܳܪܳܐ ܗܘܼܝ ܥܶܪܒܳܐ ܘܠܐ ܥܰܠܳܠܢܳܐ. ܕܥܶܪܒܳܐ ܡܶܬܬܒܰܥ ܐܰܝܟ ܫܺܝܼܛܳܐ ܘܥܰܠܳܠܢܳܐ ܐܰܝܟ ܫܰܠܝܼܛܳܐ. ܥܶܪܒܳܐ ܡܶܬܬܒܰܥ ܕܰܩܢܘܼܡܶܗ ܘܥܰܠܳܠܢܳܐ ܚܠܳܦ ܣܰܓ̈ܺܝܶܐܐ. ܬܒܰܥܬܳܐ ܕܟܽܠܗ̇ ܡܰܪܥܝܼܬܳܐ ܬܰܠܝܳܐ ܒܪܳܥܝܶܗ ܕܡܰܪܥܝܼܬܳܐ. ܐܶܢ ܚܳܕܶܝܢ ܪ̈ܳܥܰܘܳܬܐ ܘܢܰܦܫܶܗ ܕܥ̈ܳܢܳܐ ܡܰܪܺܝܼܪܳܐ. ܠܐ ܬܶܬܝܰܐܒ ܠܚܰܕܘܼܬܳܐ ܕܩܰܝܳܡ ܕܢܶܗܘܶܐ ܚܘܼܫܒܳܢܳܗ̇.

ܡܪܝ ܐܦܪܝܡ (306-373)

ܒܥܶܒܪ̈ܶܐ ܕܥܳܠܡܳܐ ܕܰܓܳܠܘܼܬܐ ܘܡܰܣܰܒ ܒܰܐܦ̈ܐ. ܚܛܝܼܬܐ ܠܡܺܐܢܶܗ. ܬܐܓܘܼܪܬܐ ܕܝܢ ܟܠ ܚܘܣܪ̈ܢܐ. ܒܪ̈ܝܼܫܰܘܗܝ ܫܘܼܚܕܳܐ. ܘܰܒܕܝ̈ܢܰܘܗܝ ܓܰܢܳܒܘܼܬܐ. ܒܫܘ̈ܩܰܘܗܝ ܥܰܘܠܐ. ܘܒܰܟܢܘܼ̈ܫܳܬܗ ܡܰܣܒ ܒܰܐܦ̈ܐ. ܫܳܠܶܡ ܢܳܟܶܠ ܚܘܼܒܶܗ. ܚܳܢܶܩ ܫܘܼܦܪܗ. ܡܰܛܥܐ ܟܠܗ. ܡܰܪܝܼܪ ܘܡܠܐ ܘܳܝ̈ܐ ܠܰܕܪܳܚܡ ܠܗ.

ܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܕܣܪܘܓ (451-521)

ܕܚܰܠ ܡܼܢ ܥܝ̈ܳܕܐ܆ ܝܰܬܝܪ ܡܼܢ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܐ. ܕܰܡܬܰܪܣܶܐ ܠܰܥܝܳܕܐ܆ ܐܝܟ ܐ̱ܢܳܫ ܕܰܡܬܰܪܣܶܐ ܠܢܘܼܪܐ.

ܡܪܝ ܐܝܣܚܩ ܕܢܝܢܘܐ (613-700)

ܡܛܠܗܳܕܐ ܐܳܦ ܐܠܗܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܐܠܨܳܐܝܬ ܡܬܰܗܐ ܠܗܶܝܢ ܠܫ̈ܶܠܐܬܶܗ. ܐܝܟ ܕܝܰܬܝܼܪ ܬܶܗܘܶܐ ܠܗ ܥܶܠܬܳܐ ܠܩܘܪܳܒܳܐ ܕܰܠܘܳܬܗ. ܘܡܶܛܠ ܣܢܝܼܩܘܼܬܗ܆ ܢܶܬܶܐܡܶܢ ܠܘܳܬ ܡܰܒܘܥܳܐ ܕܥܘܼܕܪ̈ܢܐ. ܟܰܕ ܡܶܢܗܶܝܢ ܕܫܶܐܠ̈ܬܶܗ ܡܰܦܢܶܐ ܠܶܗ ܩܰܠܝܼܠܐܝܬ: ܘܡܶܢܗܶܝܢ ܠܐ. ܗܳܢܰܘ ܕܝܢ ܐܰܝܕܳܐ ܕܝܳܕܰܥ ܕܒܶܠܥܳܕܶܝܗ̇ ܠܐ ܡܨܶܐ ܚܳܝܐ. ܘܫܰܪܟܳܐ ܡܬܰܗܶܐ.

ܡܪܝ ܐܝܣܚܩ ܕܢܝܢܘܐ (613-700)

ܘܐܶܢ ܒܰܩܢܘܼܡܳܟ ܬܶܬܒܰܩܶܐ ܠܐ ܣܢܺܝܼܩ ܐܰܢ̱ܬ ܥܰܠ ܢܳܡܘܿܣܳܐ. ܘܐܶܢ ܒܰܒܪܺܝܼܬܐ ܬܶܬܒܰܝܰܢ ܠܐ ܣܢܺܝܼܩ ܐܰܢ̱ܬ ܥܰܠ ܛܘܼܟܳܣܳܐ.

ܡܪܝ ܐܦܪܝܡ (306-373)

ܚܣܳܡܳܐ ܣܰܢܝܳܐ ܠܐ ܡܨܶܐ ܚܳܙܶܐ ܫܰܦܝܼܪ̈ܳܬܳܐ. ܐܳܦܶܢ ܚܳܐܪ ܒܰܐܦ̈ܐ ܕܫܶܡܫܳܐ ܠܗ ܚܶܫܘܟܐ ܗ̱ܘ.

ܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܕܣܪܘܓ (451-521)

ܐܠܗܳܐ ܡܶܛܠ ܛܳܒܘܼܬܶܗ ܠܟܿܠܗ ܓܶܢܣܳܐ ܕܰܒܢܝ̈ܢܳܫܐ ܒܪܳܐ ܕܢܰܥܬܰܪ ܒܡܰܘ̈ܗܒܳܬܶܗ. ܘܰܕܠܐ ܚܣܳܡ ܝܰܗܒ ܥܰܬܝܼܪܳܐܝܬ ܠܟܠ ܐ̱ܢܳܫ. ܘܐܝܼܬ ܐܰܝܟܳܐ ܕܝܳܗܒ ܠܡܰܢ ܕܫܳܘܶܐ. ܐܝܼܬ ܐܰܝܟܳܐ ܕܝܳܗܶܒ ܠܡܰܢ ܕܠܐ ܫܳܘܶܐ. ܕܰܒܝܰܕ ܗܳܠܶܝܢ ܬܶܬܟܪܶܙ ܟܺܐܢܘܼܬܶܗ. ܘܬܶܬܢܰܨܰܚ ܐܳܦ ܛܰܝܒܘܼܬܶܗ.

ܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܕܣܪܘܓ (451-521)

ܢܘܼܗܪܳܐ ܕܪܘܼܚܳܐ ܘܕܶܠܩܳܐ ܕܚܘܼܒܳܐ

ܡܼܢ ܟܠܦܪܘܿܣ ܡܶܬܢܰܩܠܐ ܐܘܼܪܚܳܟ ܘܡܶܫܬܰܒܰܠ ܨܰܘܒܳܟ ܟܕ

ܠܐ ܬܶܫܒܘܿܩ ܕܢܶܟܡܰܕ ܢܘܼܗܪܳܐ ܕܪܘܼܚܳܟ ܘܕܶܠܩܳܐ ܕܚܘܼܒܳܟ.

ܝܘܣܦ ܒܓܬܫ

ܝܕܰܥܬܐ ܡܿܢ ܡܫܬܰܚܠܦܳܐ ܠܚܟܡܬܐ ܒܰܥܒܳܕܐ ܘܣܘܼܥܪܳܢܐ ܕܣܘܼܟܳܠܐ ܫܪܝܪܐ. ܡܳܕܝܢ ܠܐ ܡܰܘܬܰܪ ܩܪܝܢܐ ܕܠܐ ܒܳܕܰܪ ܙܰܪ̈ܥܐ ܛܒ̈ܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܒܘܼܝܳܪ̈ܐ. ܘܐܳܦܠܐ ܡܰܗܢܶܐ ܟܕ ܠܐ ܦܳܬܚ ܬܰܪ̈ܥܶܐ ܕܣܘܼ̈ܟܳܠܐ ܚܕ̈ܬܐ.

ܝܰܘܣܦ ܒܶܓܬܰܫ

ܐܘ ܦܳܪܘܿܫܳܐ ܠܦܰܓܪܳܐ ܗܰܒ ܠܗ ܡܰܝ̈ܐ ܢܶܫܬܶܐ:

ܘܗܰܒ ܠܗܿ ܠܢܰܦܫܳܐ ܟܬܳܒܳܐ ܕܬܶܩܪܶܐ ܘܬܶܬܒܰܣܰܡ ܒܗ.

ܢܰܦܫܳܐ ܨܗܺܝܼܬܳܐ ܥܰܠ ܡܰܒܘܼܥܳܐ ܕܐܝܼܬ ܒܰܟܬܳܒ̈ܐ:

ܣܳܝܡܳܐ ܦܘܼܡܗܿ ܘܫܳܬܝܳܐ ܡܶܢܗܘܢ ܚܰܝ̈ܐ ܟܠ ܝܘܿܡ.

ܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܕܣܪܘܓ (451-521)

ܡܝܰܬܪܐ ܗ̱ܝ ܓܝܪ ܕܢܶܛܥܰܢ ܐܘ ܕܢܰܩܶܠ ܝܘܼܩܪܐ ܒܶܠܥܳܕ ܡܰܘܩܪܳܢܘܼܬܳܐ ܘܰܪܡܳܝܳܐ ܕܚܘ̈ܒܠܐ.

ܝܰܘܣܦ ܒܶܓܬܰܫ

ܠܝܬ ܚܰܕܘܐ ܕܒܰܣܝܼܡ ܘܰܛܥܝܼܡ ܐܝܟ ܗܿܘ ܕܢܳܒܰܥ ܡܼܢ ܛܳܒܬܳܐ ܕܡܶܣܬܰܥܪܳܐ ܒܠܶܒܳܐ ܬܪܝܼܨܳܐ ܘܰܦܨܝܼܚܳܐ.

ܝܰܘܣܦ ܒܶܓܬܰܫ

ܠܝܬ ܕܰܘܨܳܐ ܒܚܘܼ̈ܫܳܒܐ ܣܢܰܝ̈ܐ ܘܕܘܼܒܳܪ̈ܐ ܥܕܝ̈ܠܐ ܘܩܘܼܕ̈ܳܫܶܐ ܫܚܺܝ̈ܡܶܐ ܕܐܢܳܢܳܝܘܼܬܐ. ܡܶܟܳܐ ܠܐ ܡܰܨܝܳܐ ܕܢܶܩܢܶܐ ܠܶܒܳܐ ܬܪܝܼܨܳܐ ܘܰܦܨܝܼܚܳܐ ܐܰܝܢܳܐ ܕܠܐ ܩܳܦܶܠ ܚܺܝܼܠ ܐܶܢܢܳܝܘܼܬܐ ܘܠܐ ܪܳܕܦ ܐܳܕ̈ܫܶܐ ܣܡܺܝ̈ܡܶܐ ܘܰܙܥܝ̈ܦܶܐ ܕܥܰܘܠܐ ܡܼܢ ܥܳܠܡܳܐ ܕܝܠܶܗ ܓܰܘܳܝܳܐ.

ܝܰܘܣܦ ܒܶܓܬܰܫ

ܟܡܳܐ ܕܥܳܪܒܺܝܼܢܰܢ ܘܰܟܡܳܐ ܕܢܳܚܠܺܝܼܢܰܢ܆ ܠܐ ܦܳܐܫ ܒܐܝܕܐ ܐܠܐ ܚ̈ܛܶܐ. ܢܶܒܕܘܿܪ ܡܳܕܝܢ ܒܰܪ ܙܰܪܥܗܘܢ ܠܪܘܼܒܳܝܳܐ ܕܫܶܒ̈ܠܐ ܘܰܚܨܳܕܗܘܢ.

ܠܐ ܢܶܛܥܶܐ: ܠܝܬ ܚܰܕܘܳܐ ܕܒܰܣܝܼܡ ܘܰܛܥܝܼܡ ܐܝܟ ܒܰܪ ܙܰܪܥܳܐ ܕܡܶܬܒܕܰܪ ܒܠܶܒܳܐ ܬܪܺܝܼܨܳܐ ܘܰܦܨܝܼܚܳܐ. ܘܰܡܝܰܬܪܳܐ ܗ̱ܝ ܕܢܶܒܕܘܿܪ ܒܰܪ ܙܰܪܥܳܐ ܒܶܠܥܰܕ ܡܰܘܩܪܳܢܘܼܬܳܐ ܘܰܪܡܳܝܳܐ ܕܚܘܼ̈ܒܠܐ.

ܝܰܘܣܦ ܒܶܓܬܰܫ

ܗܰܝܡܳܢܘܼܬܐ ܓܝܪ ܡܫܰܚܠܦܳܐ ܡܚܝܼܠܘܼܬܗ ܕܦܰܓܪܐ.

ܡܪܝ ܦܝܠܘܟܣܝܢܘܣ ܕܡܰܒܘܓ (523+ )

ܚܢܳܢܳܐ ܘܚܰܘܣܳܢܳܐ ܘܪܘܼܚܳܦܳܐ ܫܶܕ̈ܟܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܣܡܺܝܼ̈ܟܶܐ ܕܬܰܪܒܝܼܬܳܐ ܘܐܺܝܼܬܺܝܼܩܝܼ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܘܰܡܙܝܼ̈ܥܳܢܶܐ ܐܢܘܢ ܕܐܶܢܰܚܢܳܝܘܼܬܳܐ ܗܝ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܙܰܗܪܳܐ ܩܳܛܘܿܠܐ ܕܪ̈ܶܥܝܳܢܶܐ ܡܰܣ̈ܡܳܢܶܐ. ܐܶܠܐ ܠܐ ܦܳܠܚܺܝܼܢ ܘܐܳܦܠܐ ܡܶܬܡܰܨܥܺܝܼܢ ܐܶܠܐ ܒܥܘܼܠܒܳܢܳܐ ܕܐܶܢܳܢܳܝܘܼܬܳܐ ܘܣܶܢܶܐܬܳܐ ܘܚܶܡܬܳܐ ܘܚܽܘܼܬܪܳܐ ܘܫܘܼܒܗܳܪܐ.

 

ܝܘܣܦ ܒܓܬܫ

ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܡܿܢ ܪܘܼܚܳܐ ܐܝܼܬܰܘܗܝ ܕܰܠܒܺܝܼܫ ܦܰܓܪܳܐ. ܘܐܺܝܬܝܰܐ ܗ̱ܘ ܪܘܼܚܳܢܳܐ ܕܡܶܬܢܰܣܶܐ ܘܡܬܢܰܦܰܩ ܒܗܳܠܶܝܢ ܕܐ̱ܢܳܫܘܼܬܐ. ܘܐ̱ܢܳܫܘܼܬܐ ܕܶܝܢ ܗܕܺܝܼܪܬܳܐ

ܠܐ ܩܳܝܡܳܐ ܘܐܳܦܠܐ ܡܶܫܬܰܪܪܳܐ ܐܶܠܐ ܒܫܽܘܼܡܠܳܝ ܥܒ̈ܳܕܶܐ ܘܕܘܼܒܳܪ̈ܶܐ ܡܝܰܬܪ̈ܶܐ ܕܪܘܼܚܳܢܳܝܘܼܬܐ ܬܪܺܝܼܨܬܳܐ ܘܫܰܪܺܝܼܪܬܳܐ .

ܝܘܣܦ ܒܓܬܫ