ܡܰܥܠܳܢܘܼܬܳܐ ܕܛܰܣܪܳܪܐ ܘܒܘܼ̈ܝܐܐ ܕܣܰܒܪܳܐ - Karyo Hliso
Yusuf Begtas:

ܡܰܥܠܳܢܘܼܬܳܐ ܕܛܰܣܪܳܪܐ ܘܒܘܼ̈ܝܐܐ ܕܣܰܒܪܳܐ

ܝܰܘܣܶܦ ܒܶܓܬܰܫ

 

ܡܰܥܠܳܢܘܼܬܳܐ ܕܛܰܣܪܳܪܐ ܘܒܘܼ̈ܝܐܐ ܕܣܰܒܪܳܐ

«ܠܐ ܬܶܣܪܘܿܒ ܘܠܐ ܬܰܣܒܰܪ ܕܟܿܠܡܳܐ ܕܠܐ ܝܼܕܝܼܥ ܠܟ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ.

ܒܕ ܗܿܘ ܡܐ ܕܝܳܕܥ ܐܢ̱ܬ܆ ܣܰܓܝ ܒܨܝܼܪ ܡܼܢ ܗܿܘ ܡܳܐ ܕܠܐ ܝܳܕܥ ܐܢ̱ܬ. »

ܒܪܥܒܪܝܐ (1226-  1286 )

ܣܶܦܪܳܝܘܼܬܐ ܡܿܢ ܡܶܬܦܰܫܩܐ ܣܶܒܶܠܬܐ ܕܢܳܚܬܳܐ ܘܥܳܡܕܳܐ ܒܰܥܡܘܿܩ ܪܘܼܚܳܐ ܠܡܰܣܳܩܘܼ ܐܪ̈ܳܙܝܗܿ ܟܣ̈ܰܝܐ .  ܦܶܪܥܳܐ ܗ̱ܝ ܡܼܢ ܦܶܪ̈ܥܶܐ ܕܝܘܼܠܦܳܢܳܐ .  ܘܡܶܬܟܰܢܝܐ ܐܦ ܝܘܼܠܦܢ ܬܪܒܝܼܬܐ .  ܘܰܚܫܝܼܒܳܐ ܘܡܰܢܝܐ ܒܝܢܬ ܐܳܕܫ̈ܐ ܕܝܘ̈ܠܦܳܢܐ ܟܢܘܼܫ̈ܝܳܝܐ .  ܘܡܢܗܘܢ ܡܫܬܰܪܫܐ ܘܰܒܗܘܿܢ ܡܬܒܰܢܟܼܳܐ ܒܰܪܓܘܼܫܝܳܐ ܦܪܝܼܫܳܐ ܕܒܳܪܘܿܝܘܼܬܗܿ ܗܿܝ ܕܡܬܓܰܫܡܳܐ ܒܰܚܫܘܼܠܝܳܐ ܘܰܓܒܘܼܠܝܳܐ ܫܰܪܝܳܐ ܘܰܡܫܝܼܚܳܐ .  ܘܦܳܪܣܳܐ ܘܓܳܠܚܳܐ ܡܬܝܰܩ̈ܢܳܢܘܳܬܐ «ܫܘܘ̈ܕܳܥܐ ܣܘܼ̈ܟܳܠܳܝܐ ܕܡܬܬܨܝܼܪܝܢ ܒܬܰܪܥܝܼܬܐ»   ܕܪ̈ܶܓܫܶܐ ܘܢܶܒ̈ܗܶܐ ܘܪ̈ܥܝܳܢܐ ܒܪܘܼܟܳܒܐ ܦܪܝܼܫܐ .  ܘܪܶܥܝܳܢܐ ܕܢܳܒܰܥ ܡܼܢ ܥܘܼܡܩܗܿ ܡܰܦܶܩ ܡܼܢ ܩܰܦܣܳܐ  « ܩܠܘܼܒܝܳܐ »  ܡܣܰܩܕܳܢܳܐ .  ܒܕ ܕܰܘܪܳܐ ܡܣܝܼܡܳܢܐ ܘܰܡܦܝܼܣܳܢܐ ܐܝܬ ܠܗܿ ܒܬܶܫܡܶܫܬܐ ܕܐ̱ܢܫܘܼܬܐ .  ܘܕܳܡܝܳܐ ܠܟܰܗܪܳܒܳܐ ܕܠܐ ܡܬܶܚܙܐ ܐܠܐ ܒܪܡ ܡܰܢܗܰܪ ܘܰܡܫܰܒܠ ܠܬܰܪܥܝܼܬܐ ܕܒܰܪܢܫܐ ܒܨܺܝܼܠܐ ܦܪܝܼܫܐ .  ܕܢܳܛܦ ܘܢܳܨܶܠ ܥܘܼܬܪܗܿ ܣܦܝܼܪܳܐ ܒܐܘ̈ܢܐ ܕܥܳܠܡܳܐ ܣܘܼܟܳܠܳܝܳܐ ܕܡܰܚܫܰܒܬܐ .  ܗܢܐ ܡܕܡ ܕܰܫܒܰܩ ܘܫܳܒܶܩ ܕܢܶܫܬܰܓܢܶܐ ܥܳܠܡܳܐ ܘܢܶܗܘܐ ܒܰܕܡܘܼܬ ܫܘܼܩܳܐ ܕܠܝܬ ܠܗ ܬܰܪ̈ܥܶܐ ܘܐܳܦܠܐ ܫܘܼܪ̈ܐ ܘܰܬܚܘܼ̈ܡܐ .  ܡܟܐ ܡܬܒܰܕܩܐ ܕܐܝܬܝܗܿ   ܡܰܚܙܝܼܬܐ ܕܓܰܘܐ .  ܘܠܫܢܐ܆ ܐܣܛܘܟܣܗܿ ܪܝܼܫܳܝܐ .  ܘܬܪ̈ܝܗܘܢ ܥܳܫܢܝܼܢ ܒܰܚܕ̈ܕܐ .  ܘܡܳܪܩܝܼܢ ܢܰܦܫܐ ܡܼܢ ܪ̈ܘܼܥܶܐ ܘܡܘܼ̈ܡܶܐ ܘܰܡܚܰܠܠܝܼܢ ܩܘܼ̈ܡܠܶܝܗܿ .  ܡܛܠܗܕܐ ܟܳܬܒ ܘܐܡܿܪ ܣܳܦܪܳܐ ܦܪܰܢܫܳܝܳܐ Albert Camus  ܐܠܒܶܪܬ ܓܰܡܘܼܣ (1913-1960) :  «ܟܰܪ ܕܐܝܬ ܣܶܦܪܳܝܘܼܬܐ ܫܟܺܝܼܚ ܬܰܡܳܢ ܐܦ ܣܰܒܪܳܐ.»

ܘܣܳܒܪ ܐ̱ܢܐ ܩܪܝܼܚܐ ܗ̱ܝ ܕܠܡ ܒܶܠܥܕ ܣܳܦܪܘܼܬܐ «ܩܶܪܝܳܢܐ ܘܝܕܰܥܬܐ ܘܝܘܼܠܦܳܢܐ ܘܟܳܬܘܿܒܘܼܬܐ» ܠܐ ܡܶܬܬܰܪܥܳܐ ܘܐܳܦܠܐ ܡܶܫܬܰܪܫܳܐ ܣܶܦܪܳܝܘܼܬܐ. ܘܗܕܐ ܓܰܠܝܐܝܬ ܕܳܢܚܳܐ ܘܡܬܚܰܙܝܐ ܒܰܣܝ̈ܳܡܐ ܐܰܒܳܗ̈ܝܐ ܘܰܕܟܳܬܘ̈ܒܐ ܥܳܠܡ̈ܢܳܝܐ. ܒܕ ܬܐܡ̈ܢ ܚܶܟܡܬܐ ܕܪܘܼܚܳܐ ܘܪܘܼܚܳܐ ܕܚܶܟܡܬܐ .  ܘܐܰܒܗ̈ܬܢ ܡܰܠܦ̈ܢܐ ܣܦܺܝܼܪ̈ܐ ܫܰܡܶܫܘ ܠܚܶܟܡܬܐ ܕܪܘܼܚܳܐ ܒܪܘܼܚܳܐ ܕܚܶܟܡܬܐ .  ܘܒܪܘܼܚܳܐ ܕܣܳܦܪܘܼܬܐ ܠܣܶܦܪܳܝܘܼܬܐ ܕܪܘܼܚܳܐ .  ܘܐܡܿܪ ܡܪܝ ܐܦܪܝܡ (306-373)  ܒܫܰܪܒܐ ܗܢܐ: «ܡܶܛܽܠ ܕܕܺܝܕܰܥܬܐ ܗ̱ܘ ܡܳܪܝܳܐ܆ ܗܰܪܛ ܒܳܬܪܳܗ̇ ܕܬܰܘܕܥܳܟ ܡܳܪܝܳܐ. ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܗ̱ܝ ܬܪܰܡܪܡܳܟ܆ ܘܰܒܪܺܫܳܐ ܕܡܰܘܬܒ̈ܶܐ ܬܰܘܬܒܳܟ .   ܘܪܰܒܳܐ ܘܡܳܪܳܐ ܥܳܒܕܳܐ ܠܳܟ܆ ܥܰܠ ܪܳܚܡܳܟ ܘܳܐܦ ܥܰܠ ܣܳܢܳܐܟ. ܠܳܐ ܐܰܒܽܘܼܟ ܐܳܦܠܳܐ ܐܶܡܳܟ܆ ܘܠܳܐ ܐܰܚܽܘܼܟ ܘܳܐܦܠܳܐ ܪܳܚܡܳܟ .   ܡܨܶܝܢ ܕܰܢܪܺܝܡܽܘܼܢܳܗ̇ ܠܫܶܕܬܳܟ܆ ܐܰܝܟ ܝܺܕܰܥܬܳܟ ܘܝܽܘܼܠܦܳܢܳܟ. ܝܕܰܥܬܳܟ ܡܝܰܩܪܳܢܺܝܬܳܟ܆ ܘܡܶܛܽܠܳܬܳܗ̇ ܢܫܰܡܫܽܘܼܢܳܟ .   ܘܥܰܠ ܐܰܦܶܝ̈ܗ̇ ܢܫܰܡܠܽܘܢ ܢܝܳܚܳܟ܆ ܘܢܶܥܒܕܽܘܢ ܟܽܠܫܳܥ ܨܶܒܝܳܢܳܟ. ܠܳܐ ܬܰܗܡܶܐ ܡܶܢ ܝܺܕܰܥܬܳܐ܆ ܕܬܶܗܘܶܐ ܚܰܝܳܐ ܘܠܳܐ ܡܺܝܼܬܳܐ .   ܒܰܕ ܚܰܝܽܘܼܬܳܐ ܠܺܝܕܰܥܬܳܐ܆ ܘܡܺܝܬܽܘܼܬܳܐ ܠܠܳܐ ܝܕܰܥܬܳܐ.»

  ܐܝܟ ܐܝܼܬܝܳܐ ܟܢܘܼܫܝܳܝܳܐ ܡܬܟܰܝܰܢ ܒܪܢܫܐ ܡܼܢ ܥܠܡܐ ܒܰܪܳܝܳܐ ܕܦܰܓܪܐ ܘܗܘܼܠܳܢ̈ܝܳܬܐ. ܘܡܼܢ ܥܳܠܡܐ ܓܰܘܳܝܐ ܕܪܘܼܚܳܐ ܘܣܘܼܟ̈ܠܳܝܳܬܐ. ܘܗܺܝܼܝܘܼܬܗ ܐ̱ܢܳܫܳܝܬܐ ܠܐ ܕܳܢܚܳܐ ܘܐܳܦܠܐ ܨܳܡܚܳܐ ܐܠܐ ܒܣܘܼܟܳܠܐ ܦܰܛܢܐ ܘܓܘܼܡܳܪܐ ܬܰܩܢܐ ܕܬܪ̈ܰܝܗܘܢ ܥܳܠܡ̈ܐ ܣܘܼܢܩܳܢܗܘܢ. ܘܐܟܡܐ ܕܡܬܬܡܝܼܫܳܐ܆ ܪܳܘܶܙ ܘܕܳܐܨ ܒܰܪܢܳܫܐ ܒܰܫܟܳܚܬܐ ܕܫܘܼܦܪܐ ܒܰܪܳܝܐ܆ ܒܪܡ ܣܘܿܓܐܐ ܕܙܰܒܢ̈ܝܢ ܛܥܶܐ ܘܰܛܫܶܐ ܫܘܼܦܪܐ ܕܥܳܠܡܐ ܓܰܘܳܝܐ ܘܠܝܬ ܨܶܦܬܳܐ ܠܰܫܟܳܚܬܗ. ܘܐܢ ܡܰܗܡܝܢܢ ܒܥܳܬܐ ܘܰܒܨܳܬܐ[1] «ܕܛܰܥܡܳܐ ܘܣܘܼܟܳܠܐ» ܕܥܳܠܡܳܐ ܓܰܘܳܝܐ ܠܐ ܡܳܢܥܝܼܢܢ ܠܐܝܡܳܡܐ ܕܟܘܫܳܪ̈ܐ ܫܰܪܝܪ̈ܐ ܘܡܰܕܠ̈ܢܐ ܕܰܚܠܝܼܨܘܼܬܐ. ܐܠܐ ܦܳܝܫܝܼܢܢ ܒܠܠܝܐ ܕܟܘܼܫܳܪ̈ܐ ܫܚܝܼ̈ܡܐ ܘܡܰܠ̈ܙܳܢܐ ܕܥܰܛܠܘܼܬܐ. ܒܪܡ ܐܟܡܐ ܕܡܰܣܓܝܢ ܘܝܳܗܒܝܼܢ ܛܰܥܡܐ ܦܪܝܼܫܐ ܘܒܰܣܝܼܡܐ ܘܗܰܢܝܐܐ ܐܰܨܪ̈ܐ ܟܕ ܡܬܡܰܕܟܝܼܢ ܒܒܘܼܫܳܠܐ ܐܘ ܒܡܐܟܘܼܠܬܐ܆ ܒܗܿ ܒܰܕܡܘܬܐ ܡܘܼܙܳܓܐ ܘܣܘܼܩܳܡܐ ܘܬܘܼܩܳܢܐ ܕܬܪ̈ܝܗܘܢ ܥܠܡ̈ܐ ܡܢܝܼܚ ܘܰܡܗܰܢܐ ܒܡܰܕܥܳܐ ܚܠܝܼܡܐ ܕܦܪܘܿܫܘܼܬܐ: ܐܶܡܳܐ ܕܝܕܰܥܬܐ ܝܬܡܬܐ ܘܰܡܚܰܟܡܳܢܝܼܬܐ ܕܡܫܰܒܠܢܳܐ ܓܰܘܳܝܐ.  ܒܕ ܐܠܘܼܠܐ ܦܳܪܘܿܫܘܼܬܐ ܕܚܰܘܣܳܢܐ܆ ܠܐ ܡܳܐܢܳܐ ܠܗ ܠܒܰܪܢܳܫܳܐ ܡܼܢ ܗܿܘ ܡܐ ܕܙܳܕܩ ܕܢܶܬܒܛܶܠ ܠܗ ܥܠܘܗܝ .  ܘܐܦܠܐ ܡܬܬܙܝܼܥܐ ܒܗ ܪܘܼܚܐ ܕܡܬܚܰܦܛܐ ܒܦܘܼܪ̈ܣܶܐ ܐܘܼܟ̈ܦܳܢܳܝܐ ܕܐܳܙܠܝܼܢ ܠܫܘܼܩܳܝܳܐ ܘܬܘܼܪܣܳܝܐ ܕܣܶܦܪܝܘܼܬܢ ܒܙܰܒܢܗܿ ܗܢܐ ܥܰܩܪܐ ܘܪܰܡܫܳܝܐ .   ܒܕ ܚܘܼܒܐ ܢܘܼܗܪܐ ܗ̱ܘ ܕܪܘܼܚܳܐ. ܘܝܕܥܬܐ ܢܘܼܗܪܐ ܗ̱ܝ ܕܗܰܘܢܳܐ. ܡܶܟܳܐ ܠܐ ܝܳܪܒܳܐ ܘܐܦܠܐ ܣܳܓܝܳܐ ܦܳܪܘܿܫܘܼܬܐ ܕܚܰܘܣܳܢܳܐ ܐܠܐ ܒܰܢܗܘܿܪ ܪܘܼܚܳܐ ܘܗܰܘܢܳܐ ܘܰܒܫܘܼܪܬܳܚܳܐ ܕܢܘܼܗܪܳܐ ܐܠܗܳܝܳܐ ܒܥܳܠܡܐ ܓܰܘܳܝܳܐ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ.  

ܠܝܬ  ܡܕܡ ܕܗܳܟܢܐ ܥܰܙܝܼܙ ܘܰܫܚܝܼܩ ܐܝܟ ܚܶܪܝܳܢܐ ܕܚܳܝܐ ܒܪܢܫܐ ܒܥܳܠܡܗ ܓܰܘܳܝܳܐ ܩܶܨܰܬ ܢܰܦܫܳܐ ܟܪܝܼܗܬܐ ܘܢܰܦܫܳܐ ܚܠܝܼܡܬܐ. ܘܐܝܟ ܫܰܪܟܐ ܕܐܚܪ̈ܢܐ ܐܦ ܬܢܢ ܣܢܝܼܩ ܒܰܪܢܳܫܐ ܠܥܘܼܕܪܢܐ ܐܝܟܢܐ ܕܢܶܬܚܠܶܡ ܘܢܬܥܰܫܰܢ ܓܰܒܐ ܟܪܝܼܗܐ ܕܢܰܦܫܐ. ܘܰܟܬܳܒ̈ܐ ܓܰܙܐ ܐܢܘܢ ܕܛܰܝܒܘܼܬܐ ܕܒܗܘܢ ܡܶܬܚܰܣܢܐ ܢܦܫܐ ܘܡܬܡܰܪܩܐ ܬܰܪܥܝܼܬܐ ܘܡܶܫܬܰܓܢܶܐ ܥܳܠܡܳܐ ܓܰܘܳܝܳܐ. ܘܡܬܚܰܫܒܝܼܢ ܣܰܪ̈ܒܳܢܐ[2] ܕܦܘܼܪܳܫ ܐܘܼܪܰܚ ܩܘܼܫܬܳܐ. ܗܿܝ ܕ ܡܛܠܬܗ ܐܡܿܪ  ܡܪܝ ܐܦܪܝܡ (306-373) : «ܟܬܳܒ̈ܐ ܣܝܼܡܝܼܢ ܐܝܟ ܡܰܚܙܝܼܬܐ. ܕܫܰܦܝܐ ܥܰܝܢܗ ܨܰܠܡܳܐ ܕܩܘܼܫܬܳܐ ܚܳܙܐ ܬܰܡܢ. ܢܘܼܗܪܐ ܦܐܐ ܠܥܰܝ̈ܢܐ ܘܩܘܼܫܬܳܐ ܠܬܰܪܥܝܼܬܐ. ܢܘܼܗܪܐ ܓܒܝܼ ܠܥܰܝܢܟ. ܟܬܒ̈ܐ ܠܬܰܪܥܝܼܬܟ.  ܟܠ ܝܘܡ ܕܠܐ ܩܳܪܐ ܐܢ̱ܬ ܘܡܼܢ ܟܬܳܒ̈ܐ ܠܐ ܝܳܬܪ ܐܢܬ .  ܕܰܥ ܕܡܼܢ ܫܐܕ̈ܐ ܡܶܙܕܟܶܐ ܐܢ̱ܬ ܘܥܡ ܒܰܛܝ̈ܠܐ ܡܶܬܶܡܢܐ ܐܢ̱ܬ . »

ܐܟܡܐ ܕܫܳܪܳܐ ܡܼܢ ܡܰܣܝ̈ܘܼܢܐ ܘܡܰܫܩ̈ܠܳܢܐ ܥܒܺܝܪ̈ܐ ܕܐ̱ܢܳܫܘܼܬܐ ܠܐ ܢܳܗܪܐ ܬܰܪܥܝܼܬܐ ܘܐܦܠܐ ܒܳܗܪܳܐ ܐܘܼܪܰܚ ܡܰܪܕܘܼܬܐ ܘܰܡܕܝܼܢܳܝܘܼܬܐ ܐܢ ܠܐ ܨܳܡܰܚ ܘܢܳܛܚ ܣܘܼܟܳܠܐ ܕܩܘܼܫܬܐ. ܘܕܠܐ ܦܘܼܫܳܟ ܫܪܳܪܐ ܗܢܐ ܡܬܒܰܕܩ ܒܰܣܝ̈ܳܡܐ ܩܘܼܫ̈ܬܝܼܢܳܝܐ ܕܡܰܠܦ̈ܢܐ ܣܘܼܪ̈ܝܝܐ ܘܕܥܳܠܡܐ ܓܰܘܢܳܐܝܬ. ܒܕ ܐܟܡܐ ܕܡܬܬܡܝܼܫܳܐ ܡܶܫܬܰܚܩ ܘܡܶܬܕܰܘܰܕ ܒܪܢܫܐ ܟܕ ܩܒܝܼܪ ܘܰܛܡܝܼܪ ܩܘܼܫܬܐ ܒܟܶܬܐ ܕܚܰܫ̈ܐ ܢܰܦܫ̈ܢܳܝܐ ܘܒܥܰܦܪܐ ܕܝܰܨܪ̈ܐ ܐܶܢܳܢ̈ܝܐ. ܗܿܢܘܢ ܕܡܢܗܘܢ ܒܳܠܨܝܼܢ ܘܢܳܒܥܝܼܢ ܣܘܼܓܐܐ ܕܐܘܼܠܨ̈ܢܐ ܘܢܣܝܘ̈ܢܐ ܡܛܰܪ̈ܦܳܢܐ. ܘܫܘܼܘܙܳܒܐ ܬܰܠܝܐ ܗ̱ܘ ܒܡܶܨ̈ܥܳܝܐ ܦܪ̈ܝܼܫܐ. ܕܚܕ ܡܢܗܘܢ ܥܘܼܩܳܒܐ ܗ̱ܘ ܘܦܘܼܬܳܫܳܐ ܕܰܨܠܶܡ ܩܘܼܫܬܐ ܒܚܰܘ̈ܩܐ ܕܟܬܒ̈ܐ ܗܿܢܘܢ ܕܒܰܙܒܰܢ ܡܬܕܰܡܝܢ ܠܟܘܼ̈ܠܒܶܐ «ܢܳܪ̈ܓܶܐ» ܬܳܒܪ̈ܰܝ ܘܦܳܠ̈ܩܰܝ ܓܠܝܼܕܐ ܕܨܝܼܠܐ[3] ܐ̱ܢܳܫܝܐ. ܘܒܰܙܒܢ ܡܬܛܰܦܣܝܼܢ ܒܡܰܚܙܝܼܬܐ ܕܒܗܿ ܡܬܚܰܙܝܐ ܫܰܦܝܼܪܘܼܬܐ ܘܰܫܟܝܼܪܘܼܬܐ. ܘܡܬܦܰܛܢܐ ܚܘܝܼܚܘܼܬܐ ܘܰܗܦܝܼܟܘܼܬܐ. ܘܡܬܚܰܟܡܐ ܡܰܠܝܘܼܬܐ ܘܰܒܨܝܪܘܼܬܐ.

ܚܘܼܫ̈ܒܐ ܪ̈ܒܐ ܦܠܝܼܚܝܼܢ ܘܰܬܩܝܼܠܺܝܼܢ ܘܰܨܪܺܝܼܪܺܝܼܢ ܒܚܶܟܡܰܬ ܩܘܼܫܬܐ. ܕܠܘ ܒܰܠܚܘܕ ܠܫܪܪܐ ܘܟܐܢܘܼܬܐ ܚܳܒܫܐ܆ ܐܠܐ ܐܦ ܡܟܰܝܢܐ ܚܰܝܠܐ ܫܰܘܝܐ ܒܝܢܬ ܐ̱ܢܳܫܘܼܬܐ ܘܠܟܠܗܘܢ ܣܘܼܥܪ̈ܳܢܐ ܐ̱ܢܳܫ̈ܝܐ ܘܨܶܒܘ̈ܬܐ ܕܥܳܠܡܐ. ܕܡܳܫܚܳܐ ܘܬܳܩܠܐ ܘܓܳܡܪܐ ܬܰܪܥܝܼܬܐ. ܘܕܝܠܢܐܝܬ ܬܰܦܢܟܐ ܗ̱ܝ ܩܰܕܝܼܡܳܝܐ ܠܛܰܣܪܳܪ̈ܐ ܗܿܢܘܢ ܕ ܝܳܕܥܝܼܢ ܟܕ ܝܳܒܫܝܼܢ ܥܶܩܳܪ̈ܐ ܘܓܘܼܙܥܳܐ܆ ܠܐ ܡܰܗܢܶܐ ܘܐܦܠܐ ܡܰܘܬܰܪ ܬܰܚܬܘܼܪܐ ܘܬܰܟܬܘܼܫܳܐ ܒܗܳܠܝܢ ܕܛܰܪ̈ܦܐ ܘܫܰܒܘ̈ܩܐ ܘܣܰܘ̈ܟܳܬܐ.  ܡܟܐ  ܒܳܥܝܢ ܕܢܫܬܘܙܒܘܢ ܡܢ ܓܘܼܒܳܐ ܕܕܘܼܘ̈ܳܢܐ  ܟܕ  ܨܳܠܝܢ ܐܕܢܐ ܠܗܿܝ ܕܐܳܡܪܐ: «ܠܶܒܳܐ ܬܰܩܢܳܐ ܩܳܢܐ ܚܶܟܡܬܳܐ. ܘܐܕܢܐ ܚܰܟܝܼܡܬܐ ܨܳܝܬܐ ܝܕܰܥܬܳܐ» (ܡ̈ܬܠܐ 18:15).

ܝܳܗܒܝܼܢ ܟܬܒ̈ܐ ܣܘܼܟܳܠܐ ܦܠܝܼܚܳܐ ܘܰܚܠܝܼܡܳܐ ܘܰܛܥܝܼܡܐ ܠܡܰܕܥܳܐ ܘܰܡܫܰܦܝܢ ܠܥܰܝܢܐ ܠܡܚܙܐ ܨܰܠܡܐ  ܕܩܘܼܫܬܐ. ܘܐܝܢܐ ܕܠܐ ܚܠܝܼܡ ܒܘܼܝܳܢܗ ܘܠܐ ܫܰܦܝܐ ܥܰܝܢܗ ܠܐ ܡܶܣܬܝܒܪ ܡܼܢ ܬܘܼܪܣܳܝܗܘܢ. ܘܟܕ ܠܐ ܡܶܣܬܰܝܒܰܪ ܠܐ ܡܶܫܟܚ ܐܠܐ ܩܘܼܫܬܐ ܒܨܝܼܪܐ ܕܢܰܦܫܗ. ܒܕ ܠܐ ܡܶܬܚܰܟܰܡ ܐܝܢܐ ܕܠܐ ܥܰܠܝܼܠ ܒܰܢܗܘܿܪ ܣܘ̈ܟܳܠܐ ܕܩܘܫܼܬܐ ܪܒܐ «ܐܠܗܝܐ». ܘܐܠܝܼܨ ܝܰܨܪܐ ܗ̱ܘ ܘܰܡܪ̈ܝܼܛܳܢ ܐܶܒܪ̈ܰܝ ܬܰܪܥܝܼܬܗ. ܘܛܳܥܐ ܕܐܝܼܬܘܗܝ ܫܒܶܫܬܐ «ܪܰܘܛܐ» ܕܰܓܦܶܬܐ. ܘܡܶܫܬܰܥܠܐ ܘܡܬܪܰܘܪܰܒ ܒܝܢܬ ܠܗ ܘܰܠܢܰܦܫܗ ܟܕ ܚܳܫܶܒ ܗܘܼ ܠܗ ܓܦܶܬܐ «ܣܰܬܐ» ܒܝܳܬܗܿ. ܘܬܢܢ ܫܦܝܪܐ ܕܢܶܨܠܐ ܐܕܢܐ ܠܡܰܬܠܐ ܐܰܒܳܗܳܝܐ ܕܐܡܿܪ:  « ܩܶܪܝܳܢ ܣܶܦܪ̈ܶܐ ܕܠܐ ܒܨܳܬܐ܆ ܥܰܡܠܐ ܐܝܬܰܘܗܝ ܒܰܛܝܼܠܐ ܘܕܳܡܐ ܠܰܕܙܳܪܥ ܪܘܼܚܳܐ ܘܚܳܨܕ ܡܰܫܒܳܐ ܘܥܰܠܥܳܠܐ ܫܳܘܐ  ܓܝܪ ܩܶܪܝܳܢܐ ܫܚܝܼܡܳܐ ܥܡ ܩܳܝܶܡܬܳܐ ܦܰܚܝܼܚܬܳܐ ܘܕܳܡܐ ܠܫܶܒܠܐ ܕܠܐ ܩܰܡܚܳܐ ܘܠܰܥܡܝܼܪܐ ܒܙܰܒܢܐ  ܕܪܘܼܚܳܐ ܕܩܳܪܐ ܒܶܠܥܳܕ ܦܘܼܫܳܩܳܐ܆ ܥܡܝܼܪܐ ܟܳܢܫ ܕܐܓܳܪ̈ܐ ܘܦܘܼܠܚܳܢܗ ܗܳܘܐ ܣܪܝܼܩܐ ܐܦ ܥܰܡܠܗ ܕܠܐ  ܝܘܼܬܪܳܢܳܐ

ܘܠܐ ܟܰܣܝܐ ܡܼܢ ܦܪ̈ܘܿܫܐ ܕܠܡ ܣܘܼܓܐܐ ܕܩܶܛܪ̈ܐ ܘܒܘܼ̈ܠܒܳܠܐ ܒܳܠܨܝܼܢ ܡܼܢ ܐܣܟܝܡܐ «ܐܳܕܫܳܐ» ܕܡܰܚܫܰܒܬܐ ܡܬܗܰܠܟܳܢܝܼܬܐ  ܗܿܝ ܕܰܬܪ̈ܝܼܨܐ ܚܳܫܒܳܐ ܠܦܰܘ̈ܕܐ ܕܪ̈ܝܼܫܐ .  ܒܕ ܕܘܼܒܳܪ̈ܐ ܘܗܘܼ̈ܦܳܟܐ ܝܰܠܕ̈ܝܗܿ ܐܢܘܢ. ܘܠܐ ܢܳܒܥܝܢ ܡܼܢ ܬܰܪܥܝܼܬܐ ܕܠܝܼܚܬܐ ܐܠܐ ܡܪ̈ܝܼܡܳܢܝܳܬܐ ܕܫܳܓ̈ܫܳܢ ܘܰܡܪ̈ܝܼܒܳܢ. ܘܡܰܠܙܳܢܘܼܬܐ ܬܥܝܼܫܬܐ ܕܢܳܒܥܳܐ ܡܼܢ ܐܶܣܟܝܡ ܡܰܚܫܰܒܬܐ ܕܪܝܼܫܬܐ܆ ܠܐ ܡܶܫܬܰܓܢܝܐ ܠܡܰܕܠܳܢܘܼܬܐ ܒܪܝܼܟܬܐ܆ ܐܠܐ ܒܪܘܼܨܳܢܐ ܒܗܝܼܠܐ ܘܚܘܼܟܳܡܐ ܓܡܝܼܪܐ ܘܢܘܼܗܳܪܐ ܪܘܝܼܚܐ ܕܰܨܠܶܡ ܩܘܼܫܬܐ. ܗܢܐ ܕܰܡܨܰܝܒ ܡܰܚܫܰܒܬܐ ܘܬܰܪܥܝܼܬܐ ܠܨܰܘܒܐ ܕܬܰܪܒܝܼܬܐ ܘܡܰܪܕܝܼܬܐ ܬܪܝܼܨܬܐ ܕܠܐ ܢܳܟܝܳܐ ܘܐܦܠܐ ܢܳܟܬܐ ܠܗܳܢܳܐ ܘܠܗܿܘ ܫܝܼܛܐܝܬ. 

ܐܳܡܰܪ ܡܬܠܐ: «ܗܘܿ ܕܙܳܪܥ ܥܰܘܠܐ܆ ܚܳܨܕ ܥܶܬܐ». ܟܕ ܚܳܨܕܝܼܢܢ ܗܿܘ ܡܐ ܕܙܳܪܥܝܼܢܢ܆ ܡܳܕܝܢ ܫܰܦܝܪܐ ܗ̱ܝ ܕܢܶܙܪܘܿܥ ܪܥܝܳܢܐ ܡܣܝܼܡܳܢܐ ܠܡܶܩܦܰܣ ܥܠܰܠܬܐ ܛܒܬܐ. ܐܝܟ ܕܐܰܡܝܼܪܐ: «ܡܼܢ ܬܰܘܬܳܪ̈ܝ ܠܶܒܳܐ ܡܡ̈ܠܠܳܢ ܣܶܦܘ̈ܬܐ». ܘܟܕ ܪܥܝܳܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܕܡܶܫܬܰܚܠܰܦ ܠܥܶܢܝܳܢܐ ܘܕܘܼܒܳܪܐ܆ ܡܟܝܠ ܙܕܩ ܕܢܶܓܒܶܐ ܘܢܶܩܢܶܐ ܘܢܶܩܪܶܐ ܪ̈ܥܝܳܢܐ ܡܰܚ̈ܝܳܢܐ ܕܡܰܛܦܝܼܢ ܒܘܼܣܳܡܳܐ ܘܫܘܼܘܫܳܛܐ. ܕܐܡܿܪ ܫܠܝܡܘܢ ܚܟܝܼܡܐ: «ܡܼܢ ܦܐܪ̈ܝ ܦܘܼܡܗ ܕܓܰܒܪܐ ܬܶܣܒܰܥ ܟܰܪܣܗ. ܘܥܰܠ̈ܠܬܐ ܕܣܶܦܘ̈ܬܗ ܢܶܣܒܰܥ. ܡܰܘܬܐ ܘܚ̈ܝܐ. ܒܝܕ ܠܫܢܐ ܗ̱ܘ. ܘܰܕܪܳܚܡ ܠܗ ܢܶܐܟܘܿܠ ܡܼܢ ܦܐܪ̈ܘܗܝ» (ܡ̈ܬܠܐ 18: 21-20).

ܚܘܼ̈ܘܳܝܐ ܪ̈ܥܝܳܢܝܐ ܕܟܬܝܼܒܝܼܢ ܒܰܟܬܒܐ ܗܢܐ ܦܘܼܢܳܩܳܐ ܐܢܘܢ ܘܕܘܼܢܳܩܳܐ ܕܐܰܓܘܿܢܝ ܗܳܐ ܡܼܢ ܫܘܼܪܳܝܐ ܕܡܰܪܕܝܼܬܝ ܡܰܪܕܘܼܬܳܢܰܝܬܐ ܘܰܡܕܰܒܪܳܢܘܼܬܳܢܳܝܬܐ. ܒܣܰܒܪܐ ܐ̱ܢܐ ܕܢܶܗܘܘܢ ܒܝܬ ܐܰܪ̈ܟܶܐ ܕܛܰܝܒܘܼܬܐ ܘܡܰܘܬܪ̈ܢܐ ܠܓܰܘܳܐ ܘܰܠܫܰܪ̈ܒܳܬܐ ܕܒܳܬܪܰܢ ܘܕܝܠܢܐܝܬ ܠܡܰܚ̈ܒܢܐ ܕܣܶܦܪܝܘܼܬܐ ܘܡܰܪܕܘܼܬܐ ܕܠܫܳܢܐ ܣܘܼܪܝܝܐ. ܒܗ ܒܢܝܼܫܐ ܗܢܐ ܘܒܢܝܼܫ ܦܘܼܪܥܳܢ ܡܢܳܬܐ ܡܼܢ ܚܘܼ̈ܒܠܐ ܛܰܪ̈ܩܶܐ ܕܠܫܢܢ܆ ܒܚܰܕܘܼܬܐ ܕܠܒܐ ܒܪܡ ܒܙܰܘܥܳܐ ܥܡܝܼܠܐ ܐܰܪܡܝܼܬ ܐܢܐ ܠܝ ܠܡܟܰܢܫܘ ܟܬܝܼܒ̈ܬܝ ܕܰܟܬܝ̈ܒܳܢ «ܒܰܫܢ̈ܝܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܝܳܬܐ» ܒܙܰܒ̈ܢܐ ܦܪ̈ܝܼܫܐ ܘܒܫܰܪ̈ܒܐ ܙܢܳܢ̈ܝܐ ܡܛܠ ܛܘܼܥܳܡܳܐ ܘܢܘܼܦܳܫܳܐ ܪܶܥܝܳܢܳܝܐ ܘܠܶܫܳܢܳܝܐ. ܘܟܕ ܦܘܼܪ̈ܓܳܠܐ ܒܰܪ̈ܝܐ ܐܰܚܶܡܘ ܠܪ̈ܶܓܫܰܝ ܓܰܘ̈ܝܐ܆ ܩܰܒܠܶܬ ܦܝܳܣ̈ܐ ܣܘ̈ܝܼܚܶܐ ܕܡܰܚ̈ܒܳܢܐ ܘܰܡܚܰܦ̈ܛܳܢܐ ܗܿܢܘܢ ܕܓܰܪܓܘܼܢܝ ܘܠܰܒܛܘܼܢܝ ܠܡܩܡ ܒܫܘܼܡܠܳܝܐ ܕܥܰܡܠܐ ܗܢܐ. ܘܡܶܟܐ ܩܶܛܦܶܬ ܚܰܝܠܐ ܡܼܢ ܗܿܝ ܕܐܳܡܪܳܐ: «ܠܐ ܬܐܡܰܢ ܠܟ ܐܢ ܕܰܥܝܼܟܝܼܢ ܠܡܦܐܕ̈ܐ ܘܰܦܪܝܼܣ ܚܘܼܒܝܳܐ ܘܥܰܡܛܳܢܐ. ܐܢ̱ܬ ܕܘܼܩ ܡܰܦ̈ܩܳܢܐ ܒܰܢܗܘܿܪ ܣܰܗܪܐ». 

ܘܬܗܘܐ ܝܼܕܝܥܐ ܕܠܡ ܒܶܣܬܪܳܝܘܼܬܐ ܕܟܠ ܟܬܝܼܒܬܐ «ܡܐܡܰܪܬܐ» ܦܪܝܼܫܐ ܡܼܢ ܕܐ̱ܚܪܬܐ. ܘܣܳܒܠܐ ܫܰܪܒܐ ܦܪܝܼܫܐ ܕܰܡܫܰܡܠܐ ܠܰܚܒܰܪܬܗܿ. ܘܰܟܬܝܼ̈ܒܳܢ ܒܪܰܘܒܳܐ ܕܠܝܼܚܳܐ ܘܰܫܚܝܼܩܐ ܕܥܘܼ̈ܣܳܩܐ ܘܛܘܼܪ̈ܳܦܐ ܐܰܬܪ̈ܢܳܝܐ. ܘܰܒܥܳܬܳܐ ܘܰܒܨܳܬܐ ܐܢܝܢ ܕܥܰܡܠܐ ܡܦܰܪܕܳܢܐ ܕܫܶܢܬܐ. ܘܰܒܪܳܡܳܐ ܕܡܰܪ̈ܢܝܳܬܐ ܕܡܰܘܩ̈ܕܳܢ ܠܒܐ. ܘܡܰܟܣܳܪܐ ܕܕܘܼܥܬܳܐ ܕܪܘܼܚܳܐ ܘܰܫܚܳܩܐ ܕܗܰܘܢܳܐ ܕܠܐ ܨܳܒܐ ܘܐܳܦܠܐ ܒܳܥܶܐ ܕܢܺܚܶܐ ܒܐܰܙܓ̈ܝܗܿ ܕܣܶܦܪܳܝܘܼܬܐ ܐܠܐ ܒܐܘ̈ܢܐ ܕܐܳܦܕ̈ܢܶܝܗܿ ܒܰܣܝܼ̈ܡܐ ܘܰܡܢܝܼ̈ܚܳܢܐ. ܕܣܳܘܰܚ ܘܡܬܝܐܒ ܠܰܦܠܘܼܚܝܳܐ ܘܰܟܪܘܼܒܝܳܐ ܕܠܫܳܢܐ: ܒܕ ܠ ܫܳܢܐ ܒܰܝܬܐ ܗ̱ܘ ܪܰܒܐ ܕܡܰܪܕܘܼܬܐ. ܘܕܳܡܐ ܠܐܦܰܕܢܐ ܓܰܐܝܐ ܕܣܓܝ̈ܐܝܢ ܡܶܕܝܳܪ̈ܘܗܝ ܘܐܘ̈ܢܰܘܗܝ. ܘܟܰܕ ܚܳܐܝܢܢ ܒܗ܆ ܠܐ ܦܰܐܝܐ ܕܰܢܩܰܘܐ ܘܰܢܟܰܬܪ ܒܰܠܚܘܿܕ ܒܐܘܳܢܐ ܗܿܘ ܕܢܝܼܚܳܐ ܡܶܬܚܫܶܒ ܠܢ. ܒܕ ܡܛܠ ܢܘܼܦܳܫܳܐ ܘܛܘܼܥܳܡܐ ܡܶܣܬܰܢܩܳܢܐ ܙܳܕܩ ܕܢܶܬܬܙܝܼܥ ܘܢܶܦܘܿܩ ܡܼܢ ܕܘܼܟܬܰܢ ܢܝܼܚܬܐ. ܘܢܶܣܥܘܿܪ ܢܰܘܚܳܐ ܘܦܰܘܚܳܐ ܒܰܣܝܼܡܐ ܕܟܠ ܡܶܕܝܳܪܐ ܘܟܠ ܩܶܠܝܬܐ ܕܐܳܦܰܕܢܐ ܗܢܐ: ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܰܕܡܘܼܬ ܣܳܚܰܪܬܐ ܚܣܺܝܼܢܬܳܐ ܘܒܝܼܪܬܐ ܢܛܺܝܼܪܬܐ ܕܠܐ ܐܳܒܕܝܼܢ ܘܐܦܠܐ ܒܳܨܪܝܼܢ ܣܘܼ̈ܟܳܠܐ ܘܚܘܼ̈ܟܳܡܐ ܕܐܘ̈ܢܰܝܗܝܢ ܡܪ̈ܰܒܝܳܢܐ ܘܰܡܚܰܟܿܡ̈ܢܐ. ܘܐܰܟܡܐ ܕܝܼܕܝܼܥܐ܆ ܐܠܐ ܡܶܬܬܰܒܪܝܢ܆ ܠܐ ܡܰܘܬܰܪ ܐܶܒܐ ܘܠܶܒܐ ܡܶܬܐܰܟܠܳܢܳܐ ܕܰܛܡܝܼܪ ܒܥܘܼ̈ܒܰܝܗܘܢ ܕܓܰܘ̈ܙܐ. ܘܐܠܐ ܡܶܬܬܰܒܪܝܼܢ܆ ܠܐ ܡܶܬܩܢܶܐ ܬܘܼܪܣܳܝܳܐ ܕܰܩ̈ܢܳܢܐ ܕܝܠܗܘܢ. ܗܝܼ ܗܳܟܘܳܬ ܠܐ ܡܬܓ̈ܰܠܝܳܢ ܣܬܝܼܪ̈ܳܬܐ ܕܠܫܢܐ ܣܘܼܪܝܝܐ ܐܢ ܠܐ ܫܳܒܩܝܢܢ ܕܘܼܟܬܰܢ ܢܝܼܚܬܐ ܘܢܶܬܚܰܦܰܛ ܘܢܶܨܒܶܐ ܠܡܺܐܢܰܩ ܡܼܢ ܬܕ̈ܰܝܐ ܚܰܠܒܳܢ̈ܝܐ ܕܚܘܼ̈ܟܳܡܰܘܗܝ ܐܰܠܒܳܢ̈ܝܐ...!

ܠܝܬ ܡܠܬܐ ܕܠܐ ܐܬܐܰܡܪܰܬ ܬܚܝܬ ܪܩܝܼܥܐ. ܘܟܕ ܟܠ ܡܕܡ ܐܰܡܝܼܪ ܘܠܝܬ ܡܕܡ ܚܕܶܬ܆   ܡܰ ܘܕܰܥ ܐ̱ܢܐ ܕܠܡ ܗܿܘ ܡܐ ܕܟܶܬܒܶܬ ܠܝܬܘܗܝ ܐܠܐ ܡܰܥܗܕܳܢܘܼܬܐ ܘܡܰܝܬܝܳܢܘܼܬܐ ܠܒܳܠܐ. ܘܠܐ ܣܳܪܰܚ ܙܶܕܩܐ ܡܳܪܳܢܳܝܐ ܕܩܰܪܝܒܳܐ. ܘܚܳܢܐ ܠܢܝܼܫܐ ܬܪܝܼܨܳܐ ܘܩܰܘܡܳܐ ܓܰܘܳܝܳܐ ܕܪܘܼܚܳܐ ܘܩܘܼܝܳܡܐ ܡܕܝܼܢܳܝܐ ܘܫܘܼܘܫܳܛܳܐ ܘܫܘܼܠܛܳܢܐ ܝܳܬܳܢܳܝܐ ܘܰܦܠܘܼܚܝܳܐ ܘܰܟܪܘܼܒܝܳܐ ܕܒܘܼܝܳܪ̈ܐ ܠܶܫ̈ܢܳܝܐ. ܘܕܶܢܚܳܐ ܦܰܐܝܐ ܕܫܰܦܝܼܪܳܐ ܘܢܰܗܝܼܪܳܐ  ܕܡܬܚܰܦܛ  ܠܡܡܰܪܩܘ ܡܰܚܙܝܼܬܐ ܕܠܒܳܐ ܘܡܰܕܥܳܐ .   ܡܛܠܗܕܐ  ܡܦܝܣ ܐ̱ܢܐ ܡܢ ܩܳܪܘܿܝܐ ܕܦܘܼܪܫܳܢܐ ܕܰܢܩܰܘܐ ܒܗܝܼܠܐ ܘܫܰܠܝܐ ܒܢܰܘܚܳܐ ܕܩܶܪܝܳܢܐ. ܘܰܒܥܝܼܪܘܼܬ ܝܳܬܐ ܢܣܝܼܡ ܒܳܠܐ ܘܚܰܟܝܼܡܐܝܬ ܢܟܰܬܰܪ ܒܐܘܼܪܰܚ ܣܘܼܟܳܠܐ. ܕܪܝܼܫܳܢܐ ܗ̱ܘ ܒܰܠܚܘܼܕ ܕܗܿܘ ܡܐ ܕܚܳܟܡܳܐ ܝܕܰܥܬܗ. ܘܡܰܨܝܐ ܕܢܰܗܡܐ ܗܿܘ ܡܐ ܕܠܐ ܫܳܦܪ. ܒܪܡ ܚܳܕܐ ܐ̱ܢܐ ܕܢܶܨܠܐ ܐܕܢܐ ܠܗܿܝ ܕܐܳܡܪܐ: «ܠܐ ܙܳܠܰܥ ܡܰܝ̈ܐ ܬܰܠܡܳܐ ܬܒܝܼܪܳܐ ܘܡܰܠܝܳܐ. ܟܪ ܕܐܝܬ ܢܘܼܪܐ܆ ܣܘܼܢܩܳܢܐ ܕܡܰܝ̈ܐ ܥܳܠܶܒ ܠܗܿܘ ܕܰܡܛܰܠܬܐ.» ܟܕ ܡܟܰܣܝܢ ܣܘ̈ܟܳܠܐ ܒܡ̈ܠܐ ܐܝܟ ܕܰܒܢܰܚ̈ܬܐ܆ ܫܦܝܪ ܥܳܒܕ ܕܠܐ ܢܪܰܛܢ ܘܰܢܒܰܓܶܢ ܟܕ ܦܳܓܥ ܒܡܰܪܢܝܼܬܐ ܐܘ ܡܰܬܢܝܼܬܐ ܡܕܡ ܥܰܛܠܰܬ ܣܘܼܟܳܠܐ ܩܶܨܰܬ ܣܘܼܠܓܳܣܳܐ ܦܪܝܼܫܳܐ ܕܥܘܼܬܪܐ ܠܫܳܢܳܝܐ. ܘܠܐ ܢܣܰܪܗܒ ܘܢܰܪܦܐ ܐܝܕܐ. ܐܠܐ ܢܶܦܘܼܩ ܒܰܒܥܳܬ ܣܘܼܟܳܠܐ ܠܡܶܒܨܳܐ ܘܠܡܶܦܛܰܢ ܗܿܘ ܡܐ ܕܡܬܒܥܐ ܠܦܘܼܝܳܓܐ ܕܨܝܼܠܐ ܘܪܘܼܚܳܐ ܘܠܶܒܐ. ܘܢܶܕܥ ܕܐܢ ܠܐ ܡܶܬܡܰܠܟܼܳܐ ܒܗܝܼܠܘܼܬܐ ܕܣܘܼܟܳܠܐ܆ ܠܐ ܢܳܨܰܚ ܘܐܦܠܐ ܢܳܨܶܦ ܩܳܠ ܨܰܘܬܐ ܕܪܶܥܝܢܐ. ܘܩܨܳܨܐ «ܬܰܢܘܰܝ» ܩܰܕܡܳܝܐ ܕܣܘܼܟܳܠܐ ܠܝܬܘܗܝ ܐܠܐ ܕܢܫܬܰܘܙܰܒ ܡܼܢ ܕܝܼ̈ܢܐ ܩܰܕܡ̈ܐ ܗܿܢܘܢ ܕܣܳܓܶܝܢ ܒܪ̈ܶܥܝܳܢܐ ܐܰܡܘܼ̈ܡܳܝܐ. ܕ ܐܡܿܪ ܒܰܪܥܶܒܪܳܝܐ ܒܙܶܢ ܓܘܼܢܳܝܳܐ ܝܳܬܳܢܳܝܐ[4]: «ܠܐ ܬܶܣܪܘܿܒ܆ ܘܠܐ ܬܰܣܒܰܪ ܕܟܿܠܡܳܐ ܕܠܐ ܝܼܕܝܼܥ ܠܟ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܒܕ ܗܿܘ ܡܐ ܕܝܳܕܥ ܐܢ̱ܬ܆ ܣܓܝ ܒܨܝܼܪ ܡܼܢ ܗܿܘ ܡܳܐ ܕܠܐ ܝܳܕܥ ܐܢ̱ܬ.» 

ܥܳܠܡܐ ܡܕܝܼܢܳܝܐ «ܘܢܰܗܝܪܐ» ܦܳܪܥ ܐܝܼܩܳܪܐ ܘܦܘܼܪܥܳܢܐ ܠܩܘܼܒܠܳܐ ܕܥܰܡܠܐ ܘܡܰܟܣܳܪܐ. ܘܠܐ ܒܳܐܬ ܐܝܩܳܪܐ ܕܥܳܡܠܐ ܘܠܰܐܝܐ «ܕܩܰܢܝܳܐ ܣܦܝܼܪܐ» ܠܘܬ ܗܿܘ ܕܰܡܡܰܕܰܥ ܒܚܘܼ̈ܟܳܡܐ ܕܩܘܼܫܬܐ. ܕܐܰܓܪܐ ܒܚܝܼܪܐ ܦܳܪܥ ܠܥܰܡܠܐ ܡܰܘܬܪܳܢܐ. ܕܚܳܟܡ ܕ ܥܰܡܠܐ ܟܬܝܼܒܬܳܢܳܝܐ ܝܰܠܕܐ ܗ̱ܘ ܕܚܶܒ̈ܠܐ ܬܰܙܝ̈ܙܶܐ ܘܐܘܼܟ̈ܦܳܢܐ ܥܰܙܝ̈ܙܶܐ. ܕܒܶܠܥܳܕ̈ܝܗܘܢ ܠܐ ܡܬܝܰܕܥܐ ܗ̱ܘܬ ܚܐܪܘܼܬܐ. ܘܐܦܠܐ ܡܬܒܰܕܩܳܐ ܗ̱ܘܬ ܟܐܢܘܼܬܐ. ܒܪܡ ܠܝܬ ܡܕܡ ܕܰܓܡܝܼܪ. ܘܠܝܬ ܡܰܚܫܰܒܬܐ ܘܝܕܰܥܬܐ ܕܰܡܢܰܟܪܝܐ ܡܼܢ ܚܰܣܝܼܪܘܬܐ ܣܛܪ ܡܼܢ ܩܘܼܫܬܐ ܡܢܰܨܚܢܐ. ܟܕ ܠܝܬ ܒܗ ܪ̈ܥܝܢܐ ܡܚܰܒ̈ܠܳܢܐ ܘܡܰܗܪ̈ܳܢܐ܆ ܘܐܣܛܘ̈ܟܣܐ ܡܰܪ̈ܥܐ ܘܡܣܟ̈ܢܐ܆ ܣܘܼ̈ܟܳܠܐ ܕܥܰܡܠܐ ܗܢܐ ܡܰܨܝܐ ܕܢܰܦܨܚܘܢ ܟܕ ܒܳܙܥܝܼܢ ܐܐܪ ܟܺܝܼܪܳܐ ܘܰܕܠܝܼܚܳܐ. ܒܪܡ ܐܢ ܡܰܟܡܪܝܼܢ ܩܶܨܬ ܦܶܓܥܳܐ ܘܣܘܼܩܒܳܠܐ ܡܶܚܕܳܝܳܐ܆ ܫܰܦܝܼܪܐ ܗ̱ܝ ܕܢܕܰܥ ܕܠܝܬ ܡܕܡ ܕܗܟܢܐ ܡܰܘܬܰܪ ܘܰܡܥܰܕܪ ܐܝܟ ܥܘܼܕܪܳܢܐ ܕܢܳܒܰܥ ܡܼܢ ܪܥܝܳܢܐ ܕܢܳܬܶܦ ܚܰܘܪܐ ܠܚܘܼܣܪ̈ܢܐ ܘܣܘܼ̈ܓܦܳܢܐ ܒܙܰܒܢܐ ܕܟܠܢܫ ܡܩܰܛܪܓ ܡܼܢ ܥܢ̈ܢܐ ܚܶܫܘ̈ܟܳܬܐ ܕܰܠܒܝܼ̈ܕܳܢ. ܘܗܕܐ ܘܳܠܝܼܬܐ ܗ̱ܝ ܠܛܰܣܪܳܪܐ ܫܰܪܝܪܐ ܕܒܰܠܝܼܥ ܒܚܘܼ̈ܟܳܡܐ ܕܫܘܼܡܠܳܝܐ. ܕܟܳܬܒ ܘܐܡܿܪ ܐܢܛܘܢܝ ܒܳܙܰܢ Toni Bozan (1942-2019)  ܝܰܕܘܼܥܬܢܐ ܐܢܓܠܝܫܳܝܐ ܕܰܡܡܰܠܠܘܼܬ ܢܰܦܫܐ:  «ܐܢ ܐܢ̱ܬ ܝܳܗܒ ܐܢ̱ܬ ܠܝ ܣܬܶܪܠܝܼܢ܆ ܘܐܢܐ ܐܶܬܶܠ ܠܟܘܢ ܚܕ܆ ܟܠܚܕ ܡܢܢ ܩܳܢܐ ܣܬܶܪܠܝܼܢ. ܒܪܡ ܐܢ ܡܩܰܪܒܝܼܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܠܝ ܪܥܝܳܢܐ܆ ܘܐܢܐ ܐܩܰܪܒ ܠܟܘܢ ܐ̱ܚܪܢܐ܆ ܟܿܠܚܕ ܡܢܢ ܩܳܢܐ ܬܪܝܢ ܪ̈ܥܝܳܢܐ ܦܪ̈ܝܼܫܐ.»

ܛܰܣܪܪܐ܆ ܕܰܪܳܪܐ ܗ̱ܘ ܕܡܶܬܕܰܪܰܪ ܡܛܠ ܣܘܼܬܳܪܐ ܘܢܘܼܛܳܪܐ ܕܝܰܩܪ̈ܐ «ܛܝܡ̈ܳܝܳܬܐ» ܕܩܘܼܫܬܐ. ܘܠܐ ܡܰܫܦ ܟܰܬܦܐ ܠܐܣܛܘ̈ܟܣܶܐ ܡܰܪ̈ܥܐ ܘܡܣ̈ܟܢܐ܆ ܐܠܐ ܨܳܐܪ ܕܘܼܡܝܳܐ ܠܥܰܡ̈ܠܐ ܬܥܝܼ̈ܫܐ ܒܟܰܘܫܳܐ ܫܰܬܝܩܳܐ ܕܐܬܪܐ ܠܡܶܣܬܰܟܠܘܼ ܗܳܝ ܕܰܨܪܝܼܪܳܐ ܒܡܶܠܰܬ ܒܪܥܒܪܝܐ: «ܟܕ ܢܶܬܕܰܟܐ ܡܼܢ ܫܥܺܝܼܢܳܐ܆ ܗܳܝܕܝܢ ܢܶܡܬܘܿܩ ܡܼܢ ܡܥܝܼܢܳܐ». ܘܟܶܬܒܶܬ ܦܪܝܼܫܐܝܬ ܡܐܡܪܬܐ ܐܰܪܝܼܟܬܐ ܒܫܰܪܒܐ ܗܢܐ. ܘܡܫܬܰܟܚܐ ܒܚܰܘ̈ܩܐ ܐܳܬܘ̈ܝܶܐ. ܥܠܗܕܐ ܠܐ ܒܳܥܐ ܐ̱ܢܐ ܕܐܶܥܘܿܠ ܒܰܚܒܝܼ̈ܫܳܬܐ ܕܣܘܼ̈ܟܳܠܰܘܗܝ ܕܛܰܣܪܳܪܐ. ܒܰܠܚܘܿܕ ܡܶܣܬܰܦܰܩ ܐ̱ܢܐ ܠܡܐܡܰܪ: ܗܿܘ ܡܐ ܕܰܪܡܝܼܙ ܒܗ ܩܘܼܠܳܝܐ ܗ̱ܘ ܕܪܥܝܳܢܐ ܕܢܳܦܩ ܒܰܒܥܳܬ ܫܟܳܚܬܐ ܕܣܘܼ̈ܟܳܠܐ ܐܰܒܝ̈ܕܐ ܘܰܚܠܝ̈ܨܐ ܚܢܝܼܓܳܐܝܬ ܘܡܬܚܰܢܢܐܝܬ ܘܚܰܘܣܢܐܝܬ. ܘܡܛܠܗܕܐ ܪܰܒܰܬ ܡܶܬܓܰܠܰܠ ܛܰܣܪܳܪܐ ܬܰܘܓܳܢܳܐܝܬ ܒܝܢܬ ܡ̈ܠܐܐ ܘܬܰܘ̈ܒܐ ܕܪ̈ܶܥܝܳܢܐ ܒܐܓܘܿܢܐ ܕܩܳܐܡ. ܘܠܐ ܢܳܐܚ ܘܐܦܠܐ ܒܳܗܶܠ ܥܕܡܐ ܕܢܰܪܓܶܫ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܫܰܡܫܳܢܐ ܕܓܘܼܥܠܳܢܐ ܘܡܶܨܥܳܝܐ ܕܗܿܘ ܡܐ ܕܝܼܗܝܼܒ ܘܡܰܫܠܰܡ ܠܰܒܛܝܼܠܘܼܬܗ. ܗܝܕܝܢ ܒܠܶܒܐ ܫܰܦܝܳܐ ܘܰܒܗܰܘܢܳܐ ܒܰܩܝܳܐ ܡܰܓܥܶܠ ܥܰܡܠܗ ܘܣܰܒܪܗ ܠܰܡܪܰܒܝܢܐ ܕܟܠ ܟܕ ܐܡܿܪ: «ܠܐ ܗܳܟܝܠ ܗܿܘ ܕܢܳܨܶܒ ܐܝܬܘܗܝ ܡܕܡ ܘܠܐ ܗܿܘ ܕܡܰܫܩܶܐ܆ ܐܠܐ ܐܠܗܐ ܕܰܡܪܰܒܐ. ܡܿܢ ܕܢܳܨܶܒ ܕܝܢ ܘܡܿܢ ܕܡܰܫܩܶܐ ܚܕ ܐܢܘܢ. ܘܐ̱ܢܫ ܐܝܟ ܥܰܡܠܗ ܐܰܓܪܗ ܡܩܰܒܠ» (ܐ ܩܘܪ̈ܝܢܬܝܐ 37-8 ).   

ܐܳܦܢ ܟܳܠܐ ܘܙܳܓܪ ܪܰܘܒܳܐ ܟܪܝܼܟܳܐ ܘܰܫܓܘܼܫܝܳܐ ܦܪܝܼܣܳܐ܆ ܐܠܐ ܚܕ ܡܼܢ ܢܝ̈ܫܐ ܪ̈ܝܫܳܝܐ ܕܩܘܼܫܬܐ ܕܢܫܬܰܪܰܪ ܘܢܶܫܬܰܡܠܐ ܒܰܢ ܘܰܒܝܰܕܢ ܚܢܳܢܳܐ ܘܚܰܘܣܳܢܐ ܘܫܰܝܢܐ ܐܠܗܳܝܐ. ܥܠܗܕܐ ܒܳܣܡܳܐ ܘܫܳܩܝܳܐ ܪܘܼܚܝ ܟܕ ܟܬܳܒܐ ܗܢܐ ܕܫܰܡܝܼܬܗ «ܛܰܣܪܳܪܳܐ ܘܒܘ̈ܝܶܐܐ ܕܣܰܒܪܳܐ» ܢܗܘܐ ܡܶܨܥܳܝܐ ܘܣܳܡܘܼܟܐ ܛܒܐ ܠܢܝܼܫܳܐ ܬܪܝܼܨܳܐ. ܘܪ̈ܥܝܢܘܗܝ ܢܬܚܰܠܛܘܢ ܒܙܰܪܥܐ ܛܒܐ ܕܰܒܕܺܝܼܪ ܘܫܟܺܝܼܚ ܒܥܰܦܪܐ ܕܠܶܒܳܐ ܕܟܠܢܫ... ܘܢܶܬܚܰܒܟܘܢ ܫܘܳܬ ܬܡܢ ܘܢܶܬܦܰܠܚܘܢ ܘܢܶܙܕܰܪܥܘܢ ܘܢܶܬܬܰܫܩܘܢ ܡܛܠ ܝܘܼܬܪܢܳܐ ܕܓܰܘܳܐ ܒܦܳܪܘܿܫܘܼܬܐ ܕܚܰܘܣܳܢܐ: ܟܕ ܣܳܝܓܝܢ ܬܰܪܥܝܼܬܐ ܒܩܘܼܫܬܐ ܚܰܣܝܼܢܐ ܕܚܘܼܒܐ ܘܐܝܩܪܐ ܘܒܰܣܝܼܡܘܼܬܐ ܕܐܢܳܫܳܝܘܼܬܐ ܘܐܘܼܡܬܢܳܝܘܬܐ ܡܥܰܦܩܳܢܝܼܬܐ. ܕܐܡܿܪ ܡܰܬܠܐ ܗܢܕܘܳܝܐ: «ܕܢܶܣܐܰܢ ܡܣܳܐܢܳܐ ܝܰܬܝܪ ܦܫܝܼܩܳܐ ܡܼܢ ܗܿܝ ܕܰܢܫܰܘܐ ܥܳܠܡܳܐ ܟܠܗ ܒܐܡ̈ܠܐ.»

ܘܣܳܟܳܐ ܠܡܐܡܪ: ܚܝ̈ܐ ܡܫܰܐܠܘܼܬܐ ܐܢܘܢ ܕܐܰܡ̈ܢܶܐ ܛܒ̈ܐ ܘܰܡܝܰܬܪ̈ܐ. ܐܝܟܢܐ ܗܟܝܠ ܕܢܶܠܒܰܫ ܠܫܢܐ ܣܘܼܟܳܠܐ ܡܥܰܙܝܳܢܐ ܘܢܶܩܢܶܐ ܚܰܝܠܐ ܡܰܥܒܕܢܐ܆ ܠܐ ܣܳܦܩܳܐ ܕܢܗܘܐ ܚܰܠܝܳܐ   ܘܡܰܠܝܳܐ܆ ܐܠܐ ܡܬܒܰܥܝܐ ܕܢܶܬܡܰܬܩܘܢ ܚܘܼ̈ܟܳܡܰܘܗܝ ܡܼܢ ܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܚܰܝܳܒܝܼܢ ܕܢܣܬܰܟܠܘܼܢܝܗܝ ܘܢܫܰܡܫܘܼܢܝܗܝ ܒܛܘܼܒܳܒܳܐ ܘܒܘܼܕܳܩܐ ܓܰܘܳܢܳܝܐ. ܒܕ ܠܶܫܳܢܐ ܒܶܣܪܰܢ ܗ̱ܘ ܘܪܘܼܚܰܢ ܘܰܢܫܰܡܬܰܢ. ܘܒܶܠܥܳܕܘܗܝ ܦܳܝܫܝܼܢܢ ܓܘܼܫܡܐ ܕܰܥܩܺܝܼܪ ܘܰܬܠܺܝܼܫ ܘܥܰܪܺܝܼܩ ܘܰܢܫܺܝܼܛ.

ܘܐ̱ܚܪܳܝܬ ܩܘܼܒܳܠܛܰܝܒܘܼ ܦܳܪܥ ܐ̱ܢܐ ܠܡܳܪܝܐ ܕܢܳܦܚ ܚܰܝܠܐ ܒܰܡܚ̈ܝܼܠܐ ܘܰܒܨܝܼܪ̈ܐ. ܘܬܰܘܕܝܼܬܐ ܠܡܶܣ̈ܬܰܟܠܳܢܐ ܘܰܡܚܰܦ̈ܛܳܢܐ ܘܡܣܰܝ̈ܥܳܢܐ. ܒܣܰܒܪܐ ܕܢܶܬܢܰܦܰܫ ܒܢܘܼܗܪܳܐ ܙܠܝܼܚܳܐ ܕܰܚܕܝܼܪ ܠܢ ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܠܐ ܢܚܘܼܒ ܣܰܒܪܰܢ. ܥܡ ܐܝܩܪ̈ܝ...!

26   ܢܝܣܢ   2021 : ܡܪܕܝܢ ܡܕܝܼܢܬܐ ܥܬܝܼܩܬܐ.

ܝܰܘܣܶܦ ܒܶܓܬܰܫ

ܚܘܼܕܪܐ ܕܡܰܪܕܘܼܬܐ ܘܣܶܦܪܳܝܘܼܬܐ ܕܠܫܢܐ ܣܘܼܪܝܝܐ


[1]  ܟܳܬܒ ܘܐܡܿܪ ܡܪܝ ܐܦܪܝܡ ܒܫܰܪܒܳܐ ܗܢܐ: «ܒܥܳܬܐ ܘܰܒܨܳܬܐ ܚܳܬܗܿ܆ ܒܢ̈ܳܬܐ ܐܶܢܘܢ ܕܚܐܪܘܼܬܐ.» 

[2]  ܣܰܪܒܳܢܳܐ: ܟܐܡܬ ܩܝ̈ܣܐ ܕܡܬܬܣܝܼܡܝܼܢ ܬܚܘܿܬ ܣܰܘ̈ܟܐ ܕܟܰܪܡܐ ܐܝܟ ܕܠܰܛܥܘܼܢܬܐ ܕܰܣܓܘܼ̈ܠܐ. ܘܬܢܢ ܩܰܢܝܳܐ ܣܘܼܟܳܠܐ ܫܐܝܼܠܐ ܗܢܐ ܕܬܘܼܪܟܳܐܝܬ ܡܶܬܦܰܫܰܩ Destek / Dayanak

[3]  ܨܝܼܠܐ: Zihin / Mind / İntellect

[4]  ܓܘܼܢܳܝܳܐ ܝܳܬܳܢܳܝܐ: Özeleştiri / Self Criticism


 
Please Leave Your Thinking

Leave a Comment

You can also send us an email to karyohliso@gmail.com