Article - Karyo Hliso
Yusuf Begtas:


ܩܘܼܦܳܚܐ ܕܢܰܦܫܐ

ܝܰܘܣܶܦ ܒܶܓܬܰܫ

 

ܩܘܼܦܳܚܐ ܕܢܰܦܫܐ

ܠܝܬ ܡܕܡ ܕܗܟܢܐ ܡܰܘܬܰܪ ܘܰܡܢܰܨܚ ܠܒܰܪܢܫܐ ܐܝܟ ܟܘܼܒܳܫܐ ܘܩܘܼܦܳܚܐ ܕܢܰܦܫܐ ܘܝܰܨܪ̈ܝܗܿ. ܙܘܼܪܳܙܐ ܪܥܝܢܳܝܐ ܘܟܘܼܫܳܪܐ ܕܡܰܒܪܳܢܘܬܐ ܬܡܢ ܗ̱ܘ. ܒܕ ܗܝܼ ܗܿܝ «ܕܰܙܟܝܼܬܗ ܠܥܳܠܡܐ» ܪܒܬ ܙܳܡܳܐ ܒܪܘܼܚ ܬܪܥܝܼܬܐ ܡܠܝܼܠܬܐ. ܘܡܢܗܿ ܡܬܝܠܦܐ ܕܠܡ ܠܝܬ ܩܪܒܐ ܕܥܰܫܝܢ ܡܼܢ ܗܿܘ ܕܡܬܚܦܛ ܥܠ ܫܘܼܥܒܕ ܢܦܫܐ ܘܙܟܘܬܐ ܕܚܰܫ̈ܐ. ܘܗܝܼ ܗܕܐ ܙܕܩ ܕܬܗܘܐ ܕܘܼܪܳܫܐ ܘܢܘܼܦܳܩܐ ܕܟܠ ܒܪܢܫܐ ܕܡܗܝܡܢ ܒܪܘܼܚܐ ܕܫܘܼܡܠܝܐ ܘܡܬܚܦܛ ܒܐܝܩܪܐ ܘܢܨܚܢܐ ܕܕܰܪܓܐ.

ܐܡܿܪ ܚܕ ܡܼܢ ܡܠܦ̈ܢܐ ܣܘ̇ܪܝܝܐ: «ܐܢ ܠܐ ܬܛܥܢ ܣܟܪܐ ܕܡܣܰܝܒܪܢܘܬܐ ܡܼܢ ܟܠ ܓ̈ܒܝܢ ܠܐ ܬܬܦܨܐ ܡܼܢ ܫܘ̈ܩܦܐ ܘܢ̈ܘܬܦܐ. ܘܐܡܿܪ ܐܦ܆ ܠܐ ܬܕܚܠ ܡܼܢ ܕܝܢܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ ܐܢ ܬܐܪܬܟ ܕܰܟܝܐ ܘܡܼܢ ܥܰܘܠܐ ܒܰܩܝܐ.»

ܝܰܘܣܶܦ ܒܶܓܬܰܫ


 
Please Leave Your Thinking

Leave a Comment

You can also send us an email to karyohliso@gmail.com