ܡܐܡܪܐ ܕܡܪܝ ܐܦܪܝܡ ܥܠ ܕܰܟܝܘܼܬ ܠܒܐ ܘܰܬܘܳܬ ܢܰܦܫܳܐ - Karyo Hliso
Yusuf Begtas:

ܡܐܡܪܐ ܕܡܪܝ ܐܦܪܝܡ ܥܠ ܕܰܟܝܘܼܬ ܠܒܐ ܘܰܬܘܳܬ ܢܰܦܫܳܐ

ܡܐܡܪܐ ܗܢܐ ܒܳܥܘܿܬܢܳܝܐ ܠܩܺܝܼܛ ܘܰܢܣܺܝܼܒ ܡܼܢ ܟܬܒܐ ܕܟܘܼܢܫܐ ܕܒܪ̈ܘܠܐ ܕܣܺܝܼܡ ܠܬܪܝܢ ܕܝܪ̈ܝܐ ܡܰܪ̈ܘܢܝܐ ܣܘܼܪܝܐܝܬ ܘܥܰܪܒܐܝܬ. ܘܡܛܠ ܡܳܙܘܿܢܐ ܕܣܘܼ̈ܟܳܠܘܗܝ ܝܰܘܡ̈ܝܐ ܡܬܦܪܣ ܬܢܢ ܥܡ ܡܰܥܒܪܢܘܼܬܗ ܬܘܼܪܟܳܝܬܐ.

 

ܡܐܡܪܐ ܕܡܪܝ ܐܦܪܝܡ ܥܠ ܕܰܟܝܘܼܬ ܠܒܐ ܘܰܬܘܳܬ ܢܰܦܫܳܐ

ܒܪܺܝ ܒܝ ܡܪܝ ܠܶܒܳܐ ܕܟܝܐ. ܥܠ ܕܐܬܚܰܒܰܠ ܩܕܡܝܐ. ܘܶܐܣܬܰܝܰܒ ܡܢ ܛܡܐܘܬܐ ܕܚܛܝܬܐ ܕܐܫܬܠܛܬ ܒܗ. ܘܪܘܚܐ ܫܦܝܬܐ ܘܬܰܩܢܬܐ. ܚܕܬ ܠܝ ܡܪܝ ܒܡ̈ܠܝ. ܘܒܓܘܝ ܢܗܘܐ ܕܽܘܝܳܪܗ̇. ܕܠܐ ܬܘܒ ܬܫܒܘܩ ܕܐܬܐܒܠ. ܗܐ ܠܫܘܟܢܐ ܩܕܡܝܐ. ܐܝܢܐ ܕܢܣܒܿܬ ܡܢ ܪܘܚܐ. ܒܣܘܓܐ ܛ̇ܪܕܬܗ ܕܚܛ̈ܗܝ. ܘܐܫܬܠܚܬ ܡܢ ܬܩܢܘܬܗ. ܠܗܢܐ ܡܢܕܪܝܫ ܚܕܬ ܠܝ. ܒܓܘ ܚܢܢܐ ܡܠܐ ܪ̈ܚܡܐ. ܘܒܠܒܐ ܕܟܝܐ ܢܥܡܪ ܟܕ ܣ̇ܥܪ ܒܝ ܨܒܝܢܟ܀

ܒܪܺܝ ܒܝ ܡܪܝ ܠܒܐ ܕܟܝܐ. ܢܰܩܕܐ ܫܰܦܝܐ ܘܰܦܫܺܝܛܐ. ܕܠܐ ܡܶܬܚܰܫܒ ܒܝ̈ܫܳܬܐ. ܘܐܦܠܐ ܚܫ̈ܐ ܥܳܐܠܝܢ ܠܗ.

ܒܪܺܝ ܒܝ ܡܪܝ ܠܒܐ ܕܰܟܝܐ. ܕܠܐ ܨܳܒܐ ܒܰܢܟܝܼܠܘܼܬܐ. ܘܣ̇ܢܝܢ ܠܗ ܒܟܠ ܥܕܢ̈ܝܢ ܪܡܘܼܬܐ ܘܰܨܢܝܼܥܘܼܬܐ.

ܒܪܺܝ ܒܝ ܡܪܝ ܠܒܐ ܕܰܟܝܐ. ܕܪܘܼܓܙܐ ܡܶܡܬܘܡ ܠܐ ܥܡ̣ܪ ܒܗ. ܘܠܐ ܐܰܟܬܐ ܘܠܐ ܣܶܢܶܐܬܳܐ. ܒܳܝ̈ܬܳܢ ܒܗ ܥܠ ܩܪܝܒܗ. 

ܒܪܺܝ ܒܝ ܡܪܝ ܠܒܐ ܕܟܝܐ. ܕܠܐ ܥܡܪܐ ܒܗ ܣܶܢܐܬܐ. ܘܒܠܥܕܒܒܘܬܐ ܟܢܳܬܗ̇ ܠܐ ܡܕܝܼܩܐ ܠܓܰܘ ܡܢ ܬܰܪܥܗ.

ܒܪܺܝ ܒܝ ܡܪܝ ܠܒܐ ܕܟܝܐ. ܕܠܐ ܝ̇ܕܥ ܡܐܟܠܩܪܨܐ. ܘܡܪܡܝܢܘܬܐ ܕܒܣܬܪܐ ܠܐ ܚ̇ܫܠ ܥܠ ܩܪܝܒܗ.

ܒܪܺܝ ܒܝ ܡܪܝ ܠܒܐ ܕܟܝܐ. ܕܪܚܝܩ ܡܢ ܟܠ ܛܡܐܘܼܬܐ. ܘܪ̈ܓܝܓܬܐ ܛܡ̈ܐܬܐ ܠܐ ܫ̇ܒܩ ܕܢܬܙ̈ܝܥܢ ܒܗ.

ܒܪܺܝ ܒܝ ܡܪܝ ܠܒܐ ܕܟܝܐ. ܕܠܐ ܡܶܬܪܰܥܐ ܨܰܚܢܽܘܼܬܐ ܘܦܰܚܙܘܼܬܐ ܘܰܫܪܺܝܼܚܘܼܬܐ ܠܐ ܣܳܠܩ̈ܢ ܥܠ ܚܘܼܫ̈ܒܘܗܝ.

ܒܪܺܝ ܒܝ ܡܪܝ ܠܒܐ ܕܟܝܐ. ܕܠܐ ܪܚ̇ܡ ܐܳܣܽܘܛܘܬܐ. ܘܠܐ ܒ̇ܥܐ ܪܰܘܳܝܽܘܼܬܐ. ܘܠܐ ܬܳܒܰܥ ܗܢܝܐܘܼܬܐ.

ܒܪܺܝ ܒܝ ܡܪܝ ܠܒܐ ܕܟܝܐ. ܕܠܥܘܬܪܐ ܠܐ ܡܬܪܰܓܪܰܓ ܘܩܢܝ̈ܢܐ ܕܥܳܠܡܐ ܗܢܐ. ܒܰܕܡܘܼܬ ܙܶܒܠܐ ܚܫܝܼܒܝܼܢ ܠܗ. 

ܒܪܺܝ ܒܝ ܡܪܝ ܠܒܐ ܕܟܝܐ. ܕܠܐ ܡܬܪܥܐ ܪܳܡܘܼܬܐ. ܘܰܚܬܝܼܪܘܼܬܐ ܫܘܼܒܗܳܪܐ  ܠܐ ܩ̇ܪܒܝܼܢ ܠܗ ܒܟܠ ܥܕܢ. 

ܒܪܺܝ ܒܝ ܡܪܝ ܠܒܐ ܕܟܝܐ ܕܠܐ ܩ̇ܢܐ ܪܚܡܰܬ ܥܘܼܬܪܐ. ܘܠܐ ܢ̇ܦܚܝܢ ܒܗ ܩܘܼ̈ܠܳܣܐ. ܘܠܐ ܚܫܝܼܒܝܼܢ ܠܗ ܓܰܐܝ̈ܬܐ.

ܒܪܺܝ ܒܝ ܡܪܝ ܠܒܐ ܕܟܝܐ. ܕܶܐܒܠܳܐ ܐܚܝܕ ܒܟܠܥܕܢ. ܘܟܡܝܪܘܬܐ ܡܩܠܣܬܐ ܟܠܫܥ ܦܪܝܣܐ ܥܠ ܐܦܘ̈ܗܝ.

ܒܪܺܝ ܒܝ ܡܪܝ ܠܒܐ ܕܟܝܐ. ܕܠܐ ܪܳܐܶܓ ܪܝܼܫܳܢܘܼܬܐ ܐܦ ܟܘܼܪ̈ܣܰܘܳܬܐ ܪ̈ܡܶܐ ܫܝܼܛܝܼܢ ܠܗ ܐܝܟ ܠܝܬ ܐܢܘܢ. 

ܒܪܺܝ ܒܝ ܡܪܝ ܠܒܐ ܕܟܝܐ. ܕܠܐ ܓܳܫܦܳܐ ܒܗ ܟܰܪܝܘܼܬܐ. ܘܠܥܩܬܐ ܘܠܟܡܝܪܘܬܐ. ܠܒܪ ܫܕܪ ܠܗ ܡܢ ܓܰܘܗ.

ܒܪܺܝ ܒܝ ܡܪܝ ܠܒܐ ܕܟܝܐ. ܕܟܠܫܥ ܚ̇ܫܠ ܬܶܢܚ̈ܬܐ. ܥܡ ܒܟܝܐ ܘܥܡ ܚܢ̈ܓܬܐ. ܡܬܥܨܪ ܚܰܫܺܝܫܐܝܬ.

ܒܪܺܝ ܒܝ ܡܪܝ ܠܒܐ ܕܟܝܐ. ܕܰܡܠܶܐ ܚܘܼܒܐ ܒܟܠܥܕܢ. ܫܰܝܢܐ ܟܠܫܥ ܘܰܫܠܡܐ ܡܶܬܪܰܥܐ ܘܥܠ ܟܠ ܒܪܢܫ.

ܒܪܺܝ ܒܝ ܡܪܝ ܠܒܐ ܕܟܝܐ. ܕܟܠܫܥ ܪܳܚܡ ܢܰܟܦܘܼܬܐ. ܕܰܟܝܘܼܬܐ ܘܩܰܕܝܫܘܼܬܐ. ܢܙܝܼܪܘܼܬܐ ܘܥܢܘܳܝܘܼܬܐ.

ܒܪܺܝ ܒܝ ܡܪܝ ܠܒܐ ܕܟܝܐ. ܕܪܚܡ ܨܰܘܡܐ ܘܰܨܠܘܼܬܐ. ܥܝܼܪܘܼܬܐ ܘܟܘܼܒܫ ܦܰܓܪܐ ܘܥܰܡܠܐ ܘܠܶܐܘܬܐ ܒܟܠܥܕܢ. 

ܒܪܺܝ ܒܝ ܡܪܝ ܠܒܐ ܕܟܝܐ. ܕܰܡܚܰܡܣܢ ܡܣܟܝܢܘܼܬܐ. ܘܰܨܪܝܼܟܘܼܬܐ ܘܣܽܘܼܡܥܳܠܐ. ܚܫܝܼܒܝܼܢ ܠܗ ܐܝܟ ܦܘܪ̈ܦܥܐ.

ܒܪܺܝ ܒܝ ܡܪܝ ܠܒܐ ܕܟܝܐ. ܕܠܰܚܡܐ ܕܝܘܡܐ ܣܳܦܩ ܠܗ ܐܝܟ ܦܘܩܕܢܟ ܡܳܪܶܐ ܟܠ. ܕܝܰܘܡܐ ܕܠܡܚܪ ܠܐ ܢܐܨܰܦ.

ܒܪܺܝ ܒܝ ܡܪܝ ܠܒܐ ܕܟܝܐ. ܕܡܟܝܼܟܘܬܐ ܡܬܪܥܐ. ܘܢܺܝܚܘܼܬܐ ܘܒܰܣܝܼܡܘܼܬܐ ܘܰܡܫܰܝܢܘܬܐ ܠܘܬ ܟܠ ܐܢܫ.

ܒܪܺܝ ܒܝ ܡܪܝ ܠܒܐ ܕܟܝܐ. ܕܠܐ ܡܥܝܩܐ ܠܗ ܫܺܝܛܘܼܬܐ. ܘܠܐ ܐܝܩܪܐ ܡ̇ܚܕܐ ܠܗ. ܐܦܠܐ ܨܰܥܪܐ ܫ̇ܚܩ ܠܗ. 

ܒܪܺܝ ܒܝ ܡܪܝ ܠܒܐ ܕܟܝܐ. ܕܰܡܠܶܐ ܛܢܳܢܳܐ ܕܩܘܼܠܣ̈ܐ. ܕܚܠܦ ܢܳܡܘܼܣܟ ܛܐܢ ܘܥܰܠ ܦܘܼܩ̈ܕܢܝܟ ܡܶܬܟܰܬܰܫ.

ܒܪܺܝ ܒܝ ܡܪܝ ܠܒܐ ܕܟܝܐ. ܕܐܟ̇ܠ ܠܗ ܛܢܢܗ ܕܒܰܝܬܟ. ܐܦ ܡܰܩܪܒ ܐܡܝܼܢܐܝܬ ܥܡ ܥܳܒܪ̈ܝ ܥܠ ܢܡܘܼܣܟ. 

ܒܪܺܝ ܡܪܝ ܠܒܐ ܕܟܝܐ. ܕܟܠܫܥ ܝܳܩܕ ܒܰܛܢܢܐ ܘܟ̇ܐܒ ܠܗ ܥܠ ܦܘܼܩ̈ܕܢܰܝܟ. ܕܡܬܬܫܝܼܛܝܼܢ ܡܢ ܪ̈ܫܝܼܥܐ.

ܒܪܺܝ ܒܝ ܡܪܝ ܠܒܐ ܕܟܝܐ. ܕܠܐ ܪܳܚܡ ܫܽܘܼܦܪܳܢܘܼܬܐ. ܘܠܐ ܢܳܣܒ ܒܐܦ̈ܐ ܕܐܢܫ̈ܐ. ܟܕ ܥܳܒܪܝܢ ܥܠ ܦܘܼܩ̈ܕܢܝܟ.

ܒܪܺܝ ܒܝ ܡܪܝ ܠܒܐ ܕܟܝܐ. ܕܓܳܒܶܐ ܠܗ ܡܰܘܬܐ ܚܠܦܝܟ. ܐܘ̇ ܕܰܢܩܰܒܠ ܒܝܬ ܐܝܕܘ̈ܗܝ ܕܢܬܬܕܝܫ. ܡܢ ܐܢܫ ܦܘܩܕܢܟ.

ܒܪܺܝ ܒܝ ܡܪܝ ܠܒܐ ܕܟܝܐ. ܕܠܐ ܫ̇ܬܩ ܡܐ ܕܡܶܨܛܰܚܶܝܬ ܘܠܐ ܓܳܒܐ ܠܗ ܐܝܩܪܐ. ܐܝܟܐ ܕܡܬܬܕܝܫ ܦܘܩܕܢܟ.

ܒܪܺܝ ܒܝ ܡܪܝ ܠܒܐ ܕܟܝܐ. ܕܠܐ ܡܙܰܒܢ ܠܟ ܒܐܝܩܪܐ. ܘܒܰܢܝܳܚܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ. ܟܕ ܡܬܬܦܝܣ ܠܰܦܝܳܣܰܝ̈ܗܘܢ. 

ܒܪܺܝ ܒܝ ܡܪܝ ܠܒܐ ܕܟܝܐ. ܕܪܳܚܡ ܘܥܳܒܕ ܙܕܩ̈ܬܐ. ܘܡܬܬܢܝܚ ܥܠ ܗ̇ܘ ܕܣܢܝܩ. ܘܐܦ ܚ̇ܐܣ ܥܠ ܒܪ ܒܣܪܗ.

ܒܪܺܝ ܒܝ ܡܪܝ ܠܒܐ ܕܟܝܐ. ܕܡ̇ܨܒܬ ܒܦܫܝܛܘܬܐ ܘܰܒܬܰܡܺܝܡܘܬܐ ܡ̇ܚܡܣܢ. ܘܠܐ ܡܪܛܢ ܟܕ ܡܬܩܦܚ.

ܒܪܺܝ ܒܝ ܡܪܝ ܠܒܐ ܕܟܝܐ. ܕܪܚܡ ܫܶܠܝܐ ܒܟܠܥܕܢ ܘܰܟܢܝܼܫܘܼܬܐ ܕܚܘܼܫܳܒܐ ܘܰܡܫܰܝܢܘܼܬܐ ܕܬܰܪܥܝܼܬܐ. 

ܒܪܺܝ ܒܝ ܡܪܝ ܠܒܐ ܕܟܝܐ. ܕܪܳܚܡ ܣܰܟܽܘܼܠܬܳܢܘܼܬܐ ܘܰܥܪܝܼܡܘܼܬܐ ܘܚܟܡܬܐ. ܘܝܕܰܥܬܐ ܘܦܳܪܘܿܫܘܼܬܐ.

ܒܪܺܝ ܒܝ ܡܪܝ ܠܒܐ ܕܟܝܐ. ܕܟܠܫܥ ܚ̇ܐܪ ܒܰܩܢܘܼܡܗ. ܘܠܐ ܡܶܬܒܰܩܐ ܒܐܚܪ̈ܢܐ. ܘܐܦܠܐ ܕ̇ܐܢ ܠܰܟܢܳܬܗ. 

ܒܪܺܝ ܒܝ ܡܪܝ ܠܒܐ ܕܟܝܐ. ܕܠܐ ܚ̇ܙܐ ܡܘ̈ܡܐ ܕܚܰܒܪ̈ܘܗܝ. ܐܠܐ ܟܠܫܥ ܡܶܬܒܰܩܐ ܒܰܚܒܳܪ̈ܬܐ ܕܰܩܢܘܼܡܗ. 

ܒܪܺܝ ܒܝ ܡܪܝ ܠܒܐ ܕܟܝܐ. ܕܠܐܢܫ ܠܰܓܡܪ ܠܐ ܥ̇ܕܠ. ܐܠܐ ܒܰܠܚܘܕ ܠܩܢܘܡܗ ܕܠܐ ܡܬܕܒܪ ܟܐܢܐܝܬ. 

ܒܪܺܝ ܒܝ ܡܪܝ ܠܒܐ ܕܟܝܐ. ܕܠܐ ܡܬܬܪܝܡ ܥܠ ܒܪܢܫܐ. ܕܟܠܢܫ ܡܝܰܬܰܪ ܗ̱ܘ ܡܢܗ ܚ̇ܫܒ ܠܗ ܐܝܟ ܦܘܩܕܢܟ.

ܒܪܺܝ ܒܝ ܡܪܝ ܠܒܐ ܕܟܝܐ. ܕܣ̇ܐܡ ܢܡܘܿܣܐ ܠܪ̈ܶܓܫܐ ܕܢܡܘܿܣܐܝܬ ܢܬܬܙܝܼܥܘܢ ܘܢܬܛܟܣܘܢ ܦܳܪܘܿܫܳܐܝܬ.

ܒܪܺܝ ܒܝ ܡܪܝ ܠܒܐ ܕܟܝܐ. ܕܒ̇ܥܐ ܠܟ ܐܡܝܢܐܝܬ. ܘܡܛܫܐ ܒܗ ܐܦ ܡܠ̈ܝܟ. ܕܠܐ ܡܟܝܠ  ܬܘܒ ܢܚܛܐ ܠܟ.

ܒܪܺܝ ܒܝ ܡܪܝ ܠܒܐ ܕܟܝܐ. ܕܡ̇ܒܥ ܦܬܓ̈ܡܐ ܛܒ̈ܐ. ܘܒܟܠܫܥ ܩܘܼܫܬܐ ܡܡܠܠ. ܘܠܐ ܪܳܢܐ ܒܰܣܪܝܼܩܘܼܬܐ.

ܒܪܺܝ ܒܝ ܡܪܝ ܠܒܐ ܕܟܝܐ. ܕܒܢܡܘܣܟ ܡܬܗܰܓܐ ܠܠܝܐ ܟܠܗ ܘܐܝܼܡܳܡܐ. ܘܒܰܙܡܝܪ̈ܬܟ ܡܶܬܒܰܣܰܡ.

ܒܪܺܝ ܒܝ ܡܪܝ ܠܒܐ ܕܟܝܐ ܕܡܶܬܦܰܫܰܪ ܐܝܟ ܩܺܐܪܘܼܬܐ. ܟܕ ܡܶܬܐܒܠ ܒܰܒܟܳܬܐ ܥܠ ܫܘܼܪ̈ܥܳܬܐ ܕܚܛ̈ܗܘܗܝ.

ܒܪܺܝ ܒܝ ܡܪܝ ܠܒܐ ܕܟܝܐ. ܕܟܠ ܛܒ̈ܬܐ ܫܟܺܝܼܚ̈ܢ ܒܗ. ܘܟܠܫܥ ܡܰܒܰܥ ܚܘܼܫ̈ܒܐ. ܡ̈ܠܐ ܕܡܰܠ̈ܝܢ ܝܘܼܬܪ̈ܢܐ.

ܒܪܺܝ ܒܝ ܡܪܝ ܠܒܐ ܕܟܝܐ. ܕܰܓܠܝܼܙ ܡܢ ܟܠ ܒܝܫ̈ܬܐ. ܘܪܰܚܝܩ ܡܢ ܟܠ ܣܰܢܝ̈ܬܐ. ܘܡܢ ܚܘܼܫ̈ܒܐ ܕܚܘܼܣܪ̈ܢܐ.

ܕܐܝܟ ܗܢܐ ܠܒܐ ܕܟܝܐ ܐܢ ܬܶܒܪܶܐ ܒܝ ܚܰܢܳܢܐ. ܠܐ ܬܘܒ ܐܶܫܪܰܥ ܒܰܚܛܝܬܐ. ܘܶܐܬܓܰܙܐ ܡܢ ܥܶܢܝܳܢܟ.

ܕܐܝܟ ܗܢܐ ܠܒܐ ܕܟܝܐ. ܐܬܩܢ ܒܝ ܪܚܡ ܐܢܫܐ. ܘܰܒܗܳܢܐ ܣܰܬܬ ܘܰܩܒܘܿܥ ܒܰܕܡܘܼܬ  ܬܕܐܬܐ ܕܚܠܬܟ.

ܕܐܝܟ ܗܢܐ ܠܒܐ ܕܟܝܐ. ܒܪܺܝ ܒܝ ܗܫܐ ܐܠܗܐ. ܘܪܘܼܚܟ ܒܓܘܝ ܚܕܬ ܠܝ ܡܪܝ. ܐܝܟ ܥܒܘܕܐ ܫܪܝܪܐ.

ܒܕܐܝܟ ܗܢܐ ܠܒܐ ܕܟܝܐ. ܬܶܥܡܰܪ ܪܘܚܟ ܥܳܡܘܿܪܐ ܘܟܠܗܝܢ ܪ̈ܘܚܐ ܕܒܝܫ̈ܬܐ. ܢܫܰܢ̈ܝܢ ܠܐܬܪܐ ܕܠܐ ܡܝ̈ܐ. ܒܐܬܪܐ ܕܠܒܝ ܕܝܠܝ ܚ̇ܢܢܐ. ܡܝ̈ܐ ܫܟܝ̈ܚܢ ܕܣܢܝ̈ܬܐ. ܛܪܘܕ ܟܠ ܪ̈ܘܚܐ ܕܒܝ̈ܫܬܐ. ܕܒܝ ܐܬܪܐ ܠܐ ܢܗܘܐ ܠܗܘܢ. ܠܟ ܫܘܒܚܐ ܘܠܟ ܬܘܕܝܬܐ.  ܐܒܐ ܘܒܪܐ ܘܪܘܚܐ ܕܩܘܼܕܫܐ. ܚܕ ܐܠܗܐ ܫܪܝܪܐ ܒܟܠܥܕܢ. ܐܡܝܼܢ ܘܐܡܝܼܢ. 

ܡܐܡܪܐ ܗܢܐ ܒܳܥܘܿܬܢܳܝܐ ܠܩܺܝܼܛ ܘܰܢܣܺܝܼܒ ܡܼܢ ܟܬܒܐ

ܕܟܘܼܢܫܐ ܕܒܪ̈ܘܠܐ ܕܣܺܝܼܡ ܠܬܪܝܢ ܕܝܪ̈ܝܐ ܡܰܪ̈ܘܢܝܐ ܣܘܼܪܝܐܝܬ ܘܥܰܪܒܐܝܬ.

ܘܡܛܠ ܡܳܙܘܿܢܐ ܕܣܘܼ̈ܟܳܠܘܗܝ ܝܰܘܡ̈ܝܐ ܡܬܦܪܣ ܬܢܢ ܥܡ ܡܰܥܒܪܢܘܼܬܗ ܬܘܼܪܟܳܝܬܐ.


 
Please Leave Your Thinking

Leave a Comment

You can also send us an email to karyohliso@gmail.com