Article - Karyo Hliso
Yusuf Begtas:


ܬܗܢܝܬܐ ܕܩܝܡܬܐ 2016

ܝܰܘܣܶܦ ܒܶܓܬܰܫ

 

ܬܗܢܝܬܐ ܕܩܝܡܬܐ 2016

ܩܡ ܡܪܢ ܡܼܢ ܩܒܪܐ: ܫܪܝܪܐܝܬ ܩܡ

ܚܕܘܬܐ ܕܩܝܡܬܐ ܢܳܦܚܐ ܢܫܰܡܬܐ ܡܬܢܰܦܫܳܢܝܼܬܐ. ܘܟܕ ܠܘ ܒܪ̈ܬܡܐ ܘܦܬܓ̈ܡܐ ܒܠܚܘܕ܆ ܐܠܐ ܐܦ ܒܚܘܼܫ̈ܒܐ ܘܰܒܒܘܼܝܳܢܐ ܡܬܒܪܟܐ ܘܡܬܥܕܥܕܐ܆ ܡܰܩܢܝܐ ܚܐܪܘܬܐ ܡܰܟܝܟܬܐ ܘܨܒܝܢܐ ܬܰܡܝܼܡܐ ܘܝܕܥܬܐ ܥܪܝܼܡܬܐ ܠܢܘ̈ܦܳܩܐ ܘܗܘ̈ܦܳܟܐ. ܕܒܗܿ ܓܝܪ: ܡܬܚܰܕܬܝܢ ܘܡܬܥܰܠܡܝܼܢ ܕܘܪ̈ܟܢܐ ܕܪܘܼܚܐ ܘܗܰܝܡܳܢܘܬܐ. ܘܡܫܬܰܚܢܝܼܢ ܘܚܳܡܝܢ ܩܘܼܪ̈ܫܶܐ ܕܣܰܒܪܐ ܘܚܘܼܒܐ. ܘܡܬܦܰܫܩܝܢ ܘܡܶܬܪܰܥܕܝܼܢ ܣܘ̈ܟܳܠܐ ܘܐܣܪ̈ܐ. ܗܿܢܘܢ ܕܰܟܪܝܼܟܝܢ ܒܥܰܙܪܘܪ̈ܐ ܕܡܰܪ̈ܝܪܬܐ ܘܚܶܒ̈ܠܐ .  

ܘܣܘܟ̈ܠܝܗܿ ܥܳܠܒܝܼܢ ܙܥܘܼܪܘܼܬܐ ܘܙܳܟܝܢ ܪܰܒܘܼܬܐ. ܘܥܰܪܒܘܼܢܐ ܐܢܘܢ ܩܰܕܡܳܝܐ ܘܐ̱ܚܪܝܐ ܕܢܰܘܚܐ ܘܬܘܼܩܳܢܐ ܟܢܘܼܫܝܳܝܐ ܘܦܘܼܪܩܳܢܐ ܘܒܘܼܣܳܡܐ ܥܠܡܝܢܼܳܝܐ. ܘܠܐ ܡܰܣܠܝܢ ܐܘܼܠܨ̈ܢܐ. ܕܡܰܥܠܝܢ ܘܡܰܣܓܝܢ ܝܼܕܥܬܐ. ܡܛܠ ܡܰܝܬܝܘܼܬ ܦܐܪ̈ܐ ܒܰܣܝ̈ܡܐ ܘܡܰܘܬܪ̈ܢܐ .

ܐܢ ܡܬܝܰܠܦܝܢ ܘܡܬܚܰܟܡܝܢ ܒܕܰܡܘܬ ܚܡܝܼܪܐ ܐܢܘܢ. ܘܡܰܚܡܥܝܢ ܠܠܰܝܫܐ ܘܰܓܒܝܼܠܬܐ. ܘܰܡܫܰܓܢܶܝܢ ܝܨܪ̈ܐ ܕܟܝܢܐ ܘܰܡܬܰܩܢܺܝܢ ܐܢܘܢ ܒܚܘܼܒܐ ܕܐܠܗܐ ܘܩܰܪܝܒܐ. ܘܫܳܪܝܢ ܟܶܒ̈ܠܐ ܕܪܘܼܥܳܡܳܐ ܘܣܶܢܐܬܐ ܘܥܘܪ̈ܙܳܠܐ ܕܫܘܼܥܠܳܝܐ. ܘܟܕ ܕܳܝܠܝܼܢ ܘܦܳܠܚܝܼܢ܆ ܪܳܥܺܝܢ ܦܟܳܪ̈ܐ ܕܣܳܩܘܼܪܘܬܐ ܘܦܳܟܺܝܢ ܦܘܼܪ̈ܟܳܠܐ ܕܕܝܼ̈ܢܐ ܓܰܘ̈ܳܝܐ. ܘܪܳܕܝܢ ܘܰܡܪܰܒܝܢ ܒܬܰܪܒܝܼܬܐ ܘܫܘܼ̈ܩܳܝܐ ܕܡܰܪܕܘܬܐ ܪܡܝܼܣܬܐ ܕܡܰܚܒܐ ܘܡܬܚܰܒܒܐ .

ܕܐܡܿܪ ܡܫܝܼܚܐ: «ܗܠܝܢ ܐܡܪܬ ܠܟܘܢ. ܕܒܝ ܢܗܘܐ ܠܟܘܢ ܫܠܳܡܐ. ܒܥܠܡܐ ܗܳܘܐ ܠܟܘܢ ܐܘܠܨܢܐ. ܐܠܐ ܐܬܠܒܒܘ. ܐܢܐ ܙܟܝܼܬܗ ܠܥܠܡܐ» (ܝܘܚܢܢ ܝܘ: ܠܓ) .

ܡܳܕܝܢ ܥܐܕܐ ܒܪܝܟܐ ܛܒ̈ܬܐ ܘܒܘܪ̈ܟܬܐ. ܒܣܒܪܐ ܕܙܳܟܘܼܬܗ ܘܐܫܝܼܕܘܼܬܗ ܘܡܰܪܕܝܢܘܬܗ ܢܗܘܘܢ ܥܠܬ ܫܰܝܢܐ ܫܰܠܡܐ ܘܩܘܼܝܳܡܐ ܕܢܰܦܝ̈ܠܳܬܐ ܒܦܢܝ̈ܬܐ ܕܐܬܪܢ.. ܘܰܫܟܘܼܚܝܐ ܕܐܒܝ̈ܕܬܐ ܒܟܠܗܿ ܐ̱ܢܫܘܬܐ.. ܒܰܙܢܐ ܡܢܝܼܚܳܢܐ ܘܰܡܪܰܥܝܢܐ .  

ܚܰܝܠܐ ܕܚܘܼܒܐ ܡܝܰܬܪ ܗ̱ܘ ܡܼܢ ܚܘܼܒܐ ܕܚܰܝܠܐ. ܟܘܼܫܳܪܐ ܦܨܝܼܚܐ ܘܚܘܼܠܡܳܢܐ ܚܠܝܼܡܐ ܘܚܰܝܠܐ ܚܠܝܼܨܐ .

29 ܢܝܣܢ 2016 .

ܒܘܼܪ̈ܳܟܐ ܘܐܝܩܳܪ̈ܐ ܡܢ ܡܪܕܝܢ. 

ܝܰܘܣܶܦ ܒܶܓܬܰܫ

ܝܚܘܼܕܪܐ ܕܡܰܪܕܘܼܬܐ ܘܣܶܦܪܝܘܼܬܐ ܕܠܫܢܐ ܣܘܼܪܝܝܐ


 
Please Leave Your Thinking

Leave a Comment

You can also send us an email to karyohliso@gmail.com