ܣܰܝ̈ܦܶܐ ܠܛܝܼ̈ܫܶܐ - Karyo Hliso
Yusuf Begtas:

ܣܰܝ̈ܦܶܐ ܠܛܝܼ̈ܫܶܐ

Malfono Yusuf Beğtaş

 

ܣܰܝ̈ܦܶܐ ܠܛܝܼ̈ܫܶܐ

ܕܘܼܪ̈ܟܳܢܶܐ ܩܒܺܝ̈ܥܶܐ ܡܰܗܪ̈ܢܳܐ ܘܡܰܟ̈ܝܳܢܐ ܗܳܘܶܝܢ ܟܰܕ ܡܶܫܬܰܚܠܦܺܝܢ ܠܕܝ̈ܢܶܐ ܩܰܕ̈ܡܶܐ ܘܡܰܫܪ̈ܳܢܶܐ. ܘܡܶܟܰܐ ܩܳܢܶܝܢ ܚܰܝܠܐ ܕܰܢܣܰܟܡܘܢ ܠܚܰܘܪܳܐ ܘܕܘܼܒܳܪܳܐ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ. 

ܡܛܠܗܕܐ ܐܶܬܠܛܶܫܘ ܗ̱ܘܘ ܣܰܝ̈ܦܶܐ ܕܕܘܼܪ̈ܟܳܢܶܐ ܩܒܺܝ̈ܥܶܐ ܘܕܐܰܡܘܼ̈ܡܶܐ ܕܪ̈ܝܫܶܐ ܟܕ ܫܰܪܝܼ ܗ̱ܘܐ ܕܢܰܠܶܦ ܡܫܝܼܚܳܐ ܣܘܼܟܳܠܐ ܘܒܘܼܝܳܢܳܐ ܕܰܚܢܳܢܳܐ ܘܚܰܘܣܳܢܳܐ ܕܚܘܼܒܳܐ ܚܰܕܬܐ.

ܡܶܟܳܐ ܕܰܩܪܘܼܗܝ ܘܩܰܛܠܘܼܗܝ ܟܰܕ ܩܳܒܪܺܝܼܢ ܠܗ ܠܡܶܫܬܰܘܙܳܒܘܼ ܡܢ ܡܰܥܒܕܳܢܘܼܬܐ ܕܚܘܼܕܳܬܐ ܕܦܘܼܪܩܳܢܶܗܐܠܐ ܩܳܡ ܘܐܶܬܢܰܚܰܡ ܒܳܬܪ ܬܠܳܬ ܝܰܘ̈ܡܺܝܼܢ.

ܒܪܰܡ ܥܰܡ ܚܒܳܠ ܗܳܐ ܥܕܰܟܺܝܠ ܐܰܡܝܼܢ ܚܰܝܠܳܐ ܙܳܩܘܿܦܳܐ ܘܨܳܠܘܿܒܳܐ ܕܕܘܼܪ̈ܟܳܢܶܐ ܩܒܺܝ̈ܥܶܐ ܘܐܰܡܘܼ̈ܡܶܐ ܕܪ̈ܝܼܫܶܐ ܩܶܨܰܬ ܓܠܺܝܼܙܽܘܼܬ ܝܕܰܥܬܳܐ ܘܢܘܼܗܪܳܐ ܕܣܘܼܟܳܠܐ ܘܒܘܼܝܳܢܳܐ ܕܰܚܢܳܢܳܐ ܘܚܰܘܣܳܢܳܐ ܕܚܘܼܒܳܐ ܗܳܢܳܐ ܚܰܕܬܳܐ.

ܐܰܪܰܐ ܐܶܡܰܬܝ ܡܶܫܬܰ̃ܓܢܶܝܢ ܘܡܶܫܬܰܚܠܦܺܝܼܢ ܕܘܼܪ̈ܟܳܢܐ ܗܳܢܘܢ ܩܒܺܝ̈ܥܶܐ ܘܐܶܡܰܬܝ ܪܳܘܚܺܝܼܢ ܘܦܳܬܶܝܢ ܐܰܡܘܼ̈ܡܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܪ̈ܝܼܫܶܐ ܒܝܕܰܥܬܳܐ ܘܢܘܼܗܪܳܐ ܘܣܘܼܟܳܠܐ ܘܒܘܼܝܳܢܳܐ ܕܰܚܢܳܢܳܐ ܘܚܰܘܣܳܢܳܐ ܕܚܘܼܒܳܐ ܕܰܡܫܝܼܚܳܐ ܠܡܶܬܢܰܚܡܘܼ ܒܐ̱ܢܳܫܘܼܬܰܢ ܘܣܘܼܪܝܳܝܘܼܬܰܢ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܚܰܕܬܐ ܟܰܕ ܡܶܫܬܰܘܙܒܝܼܢܰܢ ܡܼܶܢ ܗܿܰܘ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܥܰܬܝܼܩܳܐ: ܛܳܠܘܿܡܳܐ ܘܨܳܠܘܿܒܳܐ؟

ܡܪܝ! ܢܰܚܶܡ ܒܓܰܘܰܢ ܪܘܼܚ ܚܘܼܒܳܐ ܕܢܘܼܚܳܡܳܟ ܟܕ ܒܳܪܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܒܰܢ ܠܶܒܳܐ ܕܰܟܝܳܐ ܘܒܰܣܝܼܡܳܐ ܘܪܶܥܝܳܢܳܐ ܨܠܝܼܠܐ ܘܢܰܗܝܪܳܐ. ܕܰܒܠܺܝܼܠܺܝܢ ܘܥܰܬܺܝܼܩܺܝܢ ܗܿܳܢܘܢ ܕܕܳܒܪܺܝܼܢ ܣܦܺܝܢ̱ܬܰܢ ܒܝܰܡܳܐ ܫܓܝܼܫܳܐ ܕܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ!

ܘܡܛܠܗܕܐ ܟܳܬܶܒ ܘܐܳܡܰܪ ܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܕܣܪܘܓ: «ܠܐ ܫܰܦܝܪ ܠܡܰܢ ܕܐܺܝܬ ܠܶܗ ܫܘܼܚܢܳܐ ܕܢܶܪܚܰܩ ܡܼܶܢ ܬܰܪܥܶܗ ܕܐܳܣܝܳܐ.»    

ܘܥܳܢܐ ܘܰܡܦܰܢܐ ܡܪܝ ܐܝܣܚܩ ܕܢܝܢܘܐ ܟܕ ܐܳܡܿܪ:ܩܰܒܶܠ ܨܠܺܝܼܒܳܐܒܪܰܡ ܠܐ ܬܶܨܠܘܿܒ ܠܐܚܪ̈ܢܐ

ܥܡ ܐܝܩܪ̈ܝ 

ܝܘܣܦ ܒܓܬܫ


 
Please Leave Your Thinking

Leave a Comment

You can also send us an email to karyohliso@gmail.com