ܟܘܳܪ̈ܶܐ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ - Karyo Hliso
Yusuf Begtas:

ܟܘܳܪ̈ܶܐ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ

Malfono Yusuf Beğtaş

 

ܟܘܳܪ̈ܶܐ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ

ܠܐ ܦܪܺܝܼܫ ܘܐܳܦܠܐ ܡܶܬܦܪܶܫ ܒܰܪܢܳܫܐ ܡܼܢ ܟܘܳܪ̈ܶܐ ܗܿܢܘܢ ܕܕܳܝܠܝܢ ܒܓܘܗ ܘܰܡܩܰܝܡܝܼܢ ܘܰܡܪܰܒܶܝܢ ܠܬܘܼܩܳܢܗ ܓܘܼܫܡܳܢܳܝܐ. ܒܕ ܐܰܣܝܼܪܘܼܬܐ ܠܐ ܡܶܬܦܰܣܩܳܢܝܼܬܐ ܐܝܬ ܗ̱ܘ ܒܰܝܢܳܬ ܪ̈ܶܓܫܶܐ ܘܰܠܟܘܳܪ̈ܐ ܕܒܰܪܢܳܫܐ. 

ܢܳܦܨܺܝܼܢ ܘܟܳܫܪܺܝܼܢ ܘܥܳܫܢܺܝܢ ܘܬܳܩܦܺܝܼܢ ܟܕ ܗܘܼ ܒܰܪܢܳܫܐ ܡܶܬܕܰܒܰܪ ܡܼܢ ܐܶܢܰܚܢܳܝܘܼܬܐ ܗܿܝ ܕܫܳܒܩܳܐ ܕܢܶܪܦܘܿܬ ܠܶܒܶܗ ܒܪܶܚܡܰܬ ܝܳܬܗ ܘܰܒܪܶܚܡܰܬ ܩܰܪܝܼܒܳܐ.

ܐܠܐ ܡܳܪܥܺܝܼܢ ܘܡܶܬܟܰܪܗܺܝܼܢ ܘܡܶܬܡܰܚܠܝܼܢ ܘܡܶܬܚܰܒܢܺܝܢ ܟܕ ܗܘܼ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܗܳܘܐ ܐܶܢܳܢܳܝܳܐ ܘܡܶܬܕܰܒܰܪ ܡܼܢ ܙܶܩ̈ܬܐ  ܕܣܶܢܶܐܬܐ ܘܰܚܣܳܡܳܐ ܘܐܰܟܬܐ ܘܚܶܪܝܳܢܳܐ ܘܦܘܼܠܳܓܳܐ.

ܡܳܕܶܝܢ  ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܢܶܛܰܪ ܚܘܼܠܡܳܢܰܢ ܗܰܘܢܳܢܳܝܐ ܘܦܰܓܪܳܢܳܝܐ ܘܢܰܦܫܳܢܳܝܐ  ܙܳܕܶܩ ܕܢܶܠܒܘܿܟ ܗܳܠܝܢ ܕܐܶܢܰܚܢܳܝܘܼܬܳܐ ܡܪܰܒܝܳܢܝܼܬܐ ܗܿܝ ܕܢܳܛܪܳܐ  ܐܝܼܩܳܪܐ ܘܝܰܩܪܳܐ ܕܝܳܬܐ.

ܗܝܼ ܗܳܕܐ ܙܳܕܩ ܕܢܶܥܒܶܕ ܘܰܢܫܰܡܠܐ ܡܛܠ ܛܘܼܒܬܳܢܘܼܬܰܢ ܘܝܘܼܬܪܳܢܳܐ ܓܰܘܳܢܳܝܐ.

 

ܦܘܼ̈ܫܳܩܐ:

ܟܘܳܪܬܳܐ ܐܘ ܟܘܳܪܳܐ: Cell / Hücre  

ܐܶܢܰܚܢܳܝܘܼܬܳܐ:Alturism/ Diğerkamlık 

ܝܰܩܪܳܐ:  Value / Değer 

ܝܘܣܦ ܒܓܬܫ


 
Please Leave Your Thinking

Leave a Comment

You can also send us an email to karyohliso@gmail.com