ܬܰܟܫܶܦܬܳܐ - Karyo Hliso
Yusuf Begtas:

ܬܰܟܫܶܦܬܳܐ

 

ܬܰܟܫܶܦܬܳܐ

ܐܰܫܠܰܚܰܝܢܝ ܡܳܪܝ ܚܰܕܘܼܬܗ ܕܥܳܠܡܳܐ܆ ܘܐܠܒܶܫܰܝܢܝ ܚܰܕܘܼܬܟ.

ܠܘܼܩܒܰܠ ܕܘܼܒܳܪ̈ܐ ܥܳܠܡܳܢܳܝ̈ܐ܆ ܐܠܦܰܝܢܝ ܕܐܶܙܡܰܪ ܒܰܙܡܝܼܪ̈ܬܐ ܕܪܘܼܚܳܐ ܩܰܕܝܫܳܐ.

ܠܘܼܩܒܰܠ ܐܳܣܘܿܛܘܼܬܐ܆ ܙܰܝܢܰܝܢܝ ܒܨܰܘܡܳܐ. ܠܘܼܩܒܰܠ ܢܝܳܚܐ܆ ܥܰܡ̈ܠܐ ܚܰܝܠ ܒܝ.

ܠܘܼܩܒܰܠ ܒܘܼܣܳܡܐ܆ ܛܘܼܪܳܦܳܐ. 

ܠܘܼܩܒܰܠ ܗܰܢܝܼܐܘܼܬܐ ܕܒܶܣܪ̈ܳܢܳܝܳܬܐ܆ ܗܰܢܝܼܐܘܼܬܐ ܕܚܘܼ̈ܫܳܒܐ ܕܪ̈ܘܙܝܢ ܒܪܘܼܚ ܫܰܟܢ ܒܝ.

 ܠܘܼܩܒܰܠ ܡܰܡܠܠܐ܇ ܫܶܠܝܳܐ ܘܬܶܫܒܘܼܚܬܐ ܕܝܼܠܳܟ.

ܠܘܼܩܒܰܠ ܥܶܢܝ̈ܢܐ ܒܰܪ̈ܳܝܐ܆ ܫܶܬܩܳܐ. ܘܥܢܝܳܢܐ ܕܡ̈ܠܰܝܟ ܐܠܗܳܝ̈ܳܬܐ.

ܠܘܼܩܒܰܠ ܪܰܦܝܘܼܬܐ܇ ܚܝܼܨܘܼܬܐ ܚܰܘܳܐ ܒܝ.

ܕܚܘܿܩ ܡܶܢܝ ܠܩܘܼܛܳܥ ܪܶܥܝܳܢܐ. ܘܐܠܒܶܫܰܝܢܝ ܡܚܰܡܣܢܳܢܘܬܐ. 

ܠܘܼܩܒܰܠ ܚܰܪܡܘܼܬܳܐ. ܡܪܰܚܡܳܢܘܼܬܐ ܫܰܟܢ ܒܝ. 

ܠܘܼܩܒܰܠ ܒܝܼܫܘܼܬ ܥܰܝܢܳܐ܆ ܛܳܒܘܼܬ ܢܰܦܫܐ ܐܠܦܰܝܢܝ.

ܠܘܼܩܒܰܠ ܪܳܡܘܼܬܐ܆ ܡܰܟܝܼܟܘܼܬܳܐ ܐܠܒܶܫܰܝܢܝ.

ܠܘܩܒܠ ܫܘܒܗܪܐ܆ ܕܐܶܪܚܰܡ ܫܝܼܛܘܼܬܐ ܕܡܶܛܠ ܫܡܳܟ ܩܰܕܝܼܫܐ.

ܠܘܼܩܒܰܠ ܪܶܚܡܰܬ ܐܝܼܩܳܪܐ ܘܩܘܼܠܳܣܐ ܘܥܘܼܬܪܐ܆ ܫܘܼܥܒܳܕܐ ܘܓܘܼܢܳܝܳܐ ܘܡܣܟܢܘܼܬܐ ܐܰܥܒܕ ܒܝ ܕܐܰܚܶܒ. 

ܠܘܼܩܒܰܠ ܩܶܢܝܳܢܳܐ ܡܣܰܪܩܘܼܬܐ ܕܡܢ ܗܠܝܢ ܕܙܰܒܢܐ ܐܰܩܢܳܢܝ. ܘܥܘܼܬܪܳܐ ܕܗܳܠܝܢ ܕܰܡܠܝ̈ܟܳܢ.

ܚܠܳܦ ܒܥܶܠܕܒܳܒܘܼܬܐ ܫܰܝܢܳܐ ܐܰܪܡܳܐ ܒܝ.

ܘܰܚܠܳܦ ܣܶܢܐܬܐ܆ ܚܘܼܒܐ ܐܠܒܶܫܰܝܢܝ.

ܘܰܚܠܳܦ ܪܘܼܓܙܐ܆ ܬܰܪܥܘܼܬܐ. 

ܚܠܳܦ ܚܶܡܬܐ ܘܰܚܣܳܡܐ ܘܰܛܢܳܢܐ ܒܝܼܫܳܐ ܘܠܰܘܛܬܐ܆ ܐܰܫܪܳܐ ܒܝ ܡܫܰܝܢܘܼܬܐ ܘܚܘܼܒܳܐ ܘܪܶܚܡܰܬ ܒܢܝ̈ܢܳܫܐ ܘܒܘܼܪ̈ܟܳܬܐ ܘܦܘܼܩܕ̈ܢܐ ܕܝܼܠܳܟ ܡܳܪ̈ܢܳܝܐ.

ܗܰܘ ܕܠܘܩܒܰܠ ܥܠ ܡܚܘܼܬܐ ܕܦܰܟܳܐ ܦܩܰܕܬ ܕܐܰܦܢܶܐ ܦܰܟܳܐ ܐ̱ܚܪܢܳܐ ܠܗܰܘ ܕܡܳܚܐ ܠܝ.

ܛܪܘܼܕ ܡܶܢܝ ܐܠܗܐ ܥܳܩܬܐ ܘܟܰܪܝܘܼܬܐ ܘܡܰܐܝܢܘܬܐ ܘܫܶܢܬܐ ܘܪܰܦܝܘܼܬܐ.

ܘܐܠܒܶܫܰܝܢܝ ܚܰܕܘܼܬܐ ܘܰܦܨܝܼܚܘܼܬܐ ܘܚܝܼܨܘܼܬܐ ܘܠܘܼܒܳܒܳܐ ܘܥܝܼܪܘܼܬܐ ܘܫܰܗܪ̈ܐ ܩܰܕܝ̈ܫܐ ܘܚܘ̈ܫܳܒܶܐ ܕܟܰܝ̈ܐ.

ܕܰܟܳܐ ܠܶܒܝ ܡܳܪܝܳܐ. ܐܰܦܢܳܐ ܠܪܶܢܝܳܐ ܕܝܼܠܝ ܠܘܳܬܟ ܩܰܕܝܼܫܐ.

ܕܐܰܡܝܼܢܳܐܝܬ ܒܐܠܗܘܼܬܟ ܢܶܗܪܘܿܓ. ܘܰܒܬܶܫܒܘܼܚܬܳܟ ܢܶܗܡܘܿܣ.

ܠܘܼܩܒܰܠ ܡܣܰܒܪܳܢܘܼܬܐ ܕܥܰܠ ܢܰܦܫܝ ܚܰܝܶܠܝܢܝ ܕܐܶܒܥܶܐ ܣܰܒܪܳܐ ܘܦܘܼܪܩܳܢܐ ܘܬܘܼܟܠܳܢܐ ܕܰܠܘܳܬܟ.

ܐܰܫܠܰܚ ܡܶܢܝ ܚܰܫ̈ܐ ܦܰܓܪ̈ܳܢܳܝܐ ܘܐܠܒܶܫܰܝܢܝ ܚܰܫ̈ܐ ܪ̈ܘܼܚܳܢܳܝܐ ܠܘܼܩܒܰܠ ܚܙܳܬܐ ܕܦܰܓܪܳܐ ܚܙܳܬܐ ܕܪܘܚܐ.

ܚܠܳܦ ܨܶܦܬܐ ܕܰܠܒܘ̈ܫܐ ܕܐܶܪܚܰܡ ܣܘܼܡܥܳܠܐ ܕܰܠܒܘ̈ܫܶܐ ܚܰܝܶܠܰܝܢܝ.

ܠܘܼܩܒܰܠ ܓܰܐܝܘܼܬܐ ܙܰܝܢܰܝܢܝ ܒܥܳܢܘܝܘܼܬܐ ܩܰܕܝܼܫܬܐ.

ܘܰܚܠܳܦ ܕܰܗܝܼܢܘܼܬܐ ܕܦܰܓܪܳܐ ܕܰܗܝܼܢܘܼܬܐ ܕܪܘܼܚܳܐ ܘܢܰܚܒܘܼܬܐ ܕܦܰܓܪܳܐ.

ܚܠܳܦ ܚܘܼܫܳܒܐ ܕܪܳܢܶܐ ܒܥܰܠܳܠ̈ܬܳܐ܆ ܪܶܥܝܳܢܐ ܕܗܳܪܶܓ ܒܰܫܡܰܝܳܢ̈ܝܳܬܐ ܐܰܩܢܳܢܝ.

ܠܘܼܩܒܰܠ ܚܙܳܬܐ ܕܟܠ ܡܶܕܶܡ ܕܡܶܬܚܙܐ܆ ܥܘܼܗܕܳܢܳܐ ܕܟܠܡܕܡ ܕܠܐ ܡܬܚܙܐ ܥܰܗܶܕ ܒܝ.

ܚܰܝܶܠܰܝܢܝ ܕܐܶܫܒܘܿܩ ܥܳܠܡܳܐ ܕܰܬܢܳܢ ܘܐܶܦܘܩ ܒܰܒܥܳܬܗ ܕܥܳܠܡܳܐ ܕܰܥܬܝܼܕ ܡܦܝܼܣ ܐ̱ܢܐ ܠܟ ܡܫܝܼܚܳܐ ܦܳܪܘܿܩܝ.  

ܡܪܝ ܦܝܠܘܟܣܝܢܘܣ ܕܡܒܘܓ   (+ 523)


 
Please Leave Your Thinking

Leave a Comment

You can also send us an email to karyohliso@gmail.com