ܗܰܘܢܳܐ ܕܪܘܼܚܳܐ - Karyo Hliso
Yusuf Begtas:

ܗܰܘܢܳܐ ܕܪܘܼܚܳܐ

ܝܰܘܣܶܦ ܒܶܓܬܰܫ

 

ܗܰܘܢܳܐ ܕܪܘܼܚܳܐ

ܗܰܘܢܐ ܕܪܘܼܚܐ ܡܬܪܰܓܫܳܢܐ ܗ̱ܘ ܒܪܡ ܠܐ ܡܬܚܙܐ ܘܐܳܦܠܐ ܡܬܝܕܰܥ. ܘܠܐ ܡܶܬܬܰܚܰܡ ܒܡܰܨܠܚܳܢܘܼܬܐ ܒܰܪܳܝܬܐ ܒܰܠܚܘܕ܆ ܐܠܐ ܡܬܦܰܪܦܰܥ ܒܰܒܕܳܩܐ ܓܰܘܳܝܐ ܘܰܒܕܳܚܳܐ ܡܰܕܥܳܢܳܝܐ ܘܟܘܼܫܳܪܐ ܪܘܼܚܳܢܝܐ. ܒܰܢܝܐ ܗ̱ܘ ܥܠ ܫܶܕ̈ܟܶܐ ܘܣܘ̈ܟܳܠܐ ܕܫܪܪܐ. ܘܫܘܼܦܪܗ ܠܐ ܣܢܝܼܩ ܠܦܶܬ̈ܟܐ ܒܰܪ̈ܳܝܐ. ܠܐ ܡܰܒܰܪ ܘܡܰܩܰܪ܆ ܐܠܐ ܡܰܚܶܡ ܘܒܳܩܪ. ܘܠܐ ܒܳܐܬ ܠܘܬܗ ܙܶܕܩܐ ܘܐܰܓܪܐ ܕܥܳܡܠܐ ܘܠܰܐܝܐ. ܘܦܳܪܘܫ ܘܦܰܪܳܫ ܘܰܡܠܝܼܠ ܦܰܛܢܐܝܬ ܒܫܪܪܐ ܪܒܐ ܘܟܘܼܠܳܢܳܝܐ ܗܿܘ ܕܐܡܿܪ: «ܬܕܥܘܢ ܠܫܪܪܐ ܘܗܘܼ ܫܪܪܐ ܢܚܪܪܟܘܢ» (ܝܘܚܢܢ. 8: 31).

 ܡܙܝܼܥܳܢܐ ܗ̱ܘ ܘܰܡܫܝܼܓܳܢܐ ܕܒܗ ܡܶܬܦܰܝܰܥ ܘܡܬܚܰܠܰܠ ܝܰܨܪܐ ܐܳܕܳܡܳܝܐ ܘܡܶܫܬܰܓܢܐ ܠܒܰܪܢܳܫܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝܳܐ. ܬܳܪܐܐ ܗ̱ܘ ܛܳܒܐ ܕܚܶܫܬܳܢܐܝܬ ܘܝܕܰܥܬܳܢܳܐܝܬ ܢܳܩܠ ܘܰܡܫܰܘܐ ܐܘܪܚܐ ܕܰܢܕܘܩ ܘܰܢܡܘܼܫ ܣܘ̈ܟܳܠܐ ܕܰܟܣܶܝܢ ܒܰܓܒܝܼܠܬܗ ܕܒܰܪܢܳܫܐ ܓܰܘܳܝܐ ܘܕܥܠܡܐ ܒܰܪܳܝܐ. ܘܕܳܪܫ ܐܘܪܚ ܡܫܬܰܘܬܦܳܢܘܼܬܐ ܕܚܰܝܠܐ ܕܗܰܘ̈ܢܐ ܦܪ̈ܝܫܐ ܕܠܐ ܢܶܦܗܘܢ ܘܢܶܛܥܘܢ ܒܬܰܘܫܐ ܕܰܡܫܰܕ̈ܠܳܢܝܳܬܐ ܘܪ̈ܺܝܩܝܼܢܳܝܬܐ ܒܰܫܟܘܼܚܝܳܐ ܘܰܠܒܘܼܟܝܳܐ ܕܢܝܼܫܳܐ ܘܢܰܘܦܐ. ܘܩܐܡ ܒܐܦ̈ܝ ܫܪܘܼܥܝܳܐ ܕܣܘܼܟ̈ܳܠܳܝܳܬܐ. ܘܡܣܰܝܥ ܘܰܡܫܡܠܐ ܝܰܬܝܪ ܡܼܢ ܗܿܝ ܕܢܚܙܐ ܒܨܝܼܪ̈ܳܬܐ ܒܕܝܼܢܳܐ ܘܕܘܼܝܳܢܐ. ܘܰܦܨܝܼܚ ܒܬܫܡܶܫܬܗ ܘܠܐ ܪܳܡܐ ܚܘܼܒ̈ܠܐ  ܡܰܘ̈ܠܕܳܢܰܝ ܚܶܒ̈ܠܐ ܕܠܝܬ ܠܗܘܢ ܦܘܼܪ̈ܣܐ ܐܘܟ̈ܦܳܢܳܝܐ ܠܰܫܪ̈ܳܝܐ ܘܡܰܦ̈ܩܳܢܐ ܡܫ̈ܰܝܢܐ. ܘܕܘܼܡܝܐ ܗ̱ܘ ܕܥܒ̈ܕܐ ܡܝܰܬܪ̈ܐ ܒܰܡܫܰܟܢܳܢܘܬܐ ܡܠܝܼܠܬܐ ܘܬܶܫܡܶܫܬܐ ܬܰܡܝܡܬܐ. ܘܠܐ ܡܰܒܰܥ ܐܠܐ ܝܘܼܠܦܳܢܐ ܘܪܥܝܳܢܐ ܕܚܳܢܐ ܠܢܝܼܫܐ ܕܣܘܼܝܳܥܐ ܘܫܘܼܡܠܳܝܐ ܘܩܘܼܝܳܡܐ. ܘܡܰܪܝܼܪܘܼܬܐ ܕܡܰܟܣܳܢܘܼܬܗ ܡܙܝܼܓܳܐ ܒܒܰܣܝܼܡܘܼܬܐ ܕܩܘܼܠܳܣܳܐ. ܡܬܰܪܨ ܥܘܺܝܪܘܼܬ ܡܰܕܥܳܐ. ܘܩܳܦܶܠ ܥܪ̈ܦܠܐ ܕܚܘ̈ܫܳܒܐ ܡܰܠ̈ܙܳܢܐ. ܘܰܡܥܰܙܙ ܚܘܼܡܣܳܢܐ ܘܥܘܼܙܳܝܐ ܒܰܪܳܝܳܐ ܘܩܘܼܠܳܝܐ ܪܥܝܳܢܝܐ. ܘܝܳܨܦ ܠܡܒܰܛܠܘ ܠܥܶܠܬܐ ܕܟܶܫܠܐ ܘܬܘܩܰܠܬܐ ܡܛܠ ܫܘܼܪܬܳܚܐ ܕܗܶܢܝܳܢܐ ܘܝܘܼܬܪܳܢܐ ܘܒܘܼܨܳܪܐ ܕܢܶܟܝܳܢܐ ܘܣܘܼܓܦܳܢܐ. ܘܚܳܟܡ ܐܠܨܝܘܼܬܐ ܕܟܰܟܪ̈ܐ ܘܬܰܨܒ̈ܝܬܐ ܒܫܘܼܢܙܳܠܐ ܛܒܳܐ ܕܦܰܓܪܐ ܘܪܘܼܚܳܐ. ܐܰܒܰܐ ܗ̱ܘ ܕܒܘ̈ܝܐܐ ܘܐܶܒܰܐ ܕܫܘ̈ܘܫܳܛܐ. ܘܒܗ ܗܘܼ ܨܪܺܝܼܪܺܝܢ ܙܰܪ̈ܥܐ ܕܪܶܥܝܳܢܐ ܕܝܡܘܩܪܰܛܳܝܐ ܘܟܺܐܢܘܼܬܐ ܟܢܘܼܫܝܳܝܬܐ. ܘܢܰܘܛܐ ܗܘ ܘܡܰܠܳܚܐ ܕܠܐ ܡܨܰܝܒ ܐܠܐ ܠܨܰܘܒܳܐ ܕܝܘܼܬܪ̈ܢܐ ܘܩܰܘܡܳܐ ܕܛܒ̈ܬܐ. ܘܠܐ ܪܳܕܦ ܒܳܬܪ ܚܘܼܒܐ ܕܚܰܝܠܐ ܐܠܐ ܒܬܪ ܚܰܝܠܐ ܕܚܘܼܒܐ. ܘܩܳܐܡ ܒܐܦ̈ܝ ܟܠ ܡܐ ܕܡܟܰܒܶܠ ܘܰܡܥܰܘܟ ܘܡܰܗܦܶܟ ܘܚܳܢܩ ܚܰܝܠܐ ܕܪܘܼܚܐ. ܕܚܳܟܡ ܘܰܡܦܳܣ ܒܡܘܼܙܳܓܐ ܢܚܺܝܼܒܐ ܘܚܘܼܦܳܛܐ ܡܚܺܝܠܐ ܕܢܳܒܥ ܡܼܢ ܫܘܼܥܠܳܝܐ ܘܫܘܼܦܪܳܚܳܐ ܕܟܪܝܟ ܗ̱ܘ ܒܥܰܙܪܘܪ̈ܐ ܕܐܠܡܐ ܘܐܰܟܬܐ ܘܣܶܢܐܬܐ ܘܥܰܪܢܘܼܬܐ ܘܰܡܩܝܼܡܳܢܘܼܬ ܨܒܝܢܐ ܕܢܳܒܥܝܼܢ ܡܼܢ ܥܰܢܳܬܘܼܬܐ..

ܝܘܣܦ ܒܓܬܫ


 
Please Leave Your Thinking

Leave a Comment

You can also send us an email to karyohliso@gmail.com