ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܥܰܠ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܘܥܰܠ ܦܰܓܪܳܢܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܰܢ - Karyo Hliso
Yusuf Begtas:

ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܥܰܠ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܘܥܰܠ ܦܰܓܪܳܢܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܰܢ

 

ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܥܰܠ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܘܥܰܠ ܦܰܓܪܳܢܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܰܢ

ܕܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܳܪܝ ܐܺܝܣܚܳܩ ܡܰܠܦܳܢܳܐ܀

 

ܐ: ܓܒܺܝܬ̥ ܠܳܟ ܡܳܪܝ ܕܶܐܛܰܪ ܫܶܬܩܳܐ. ܘܰܠܗܳܕ ܙܰܒܢܳܐ ܠܳܐ ܡܰܦܰܣ.

ܥܶܪܩܶܬ̥ ܠܰܠܡܺܐܢ ܫܰܠܝܽܘܬܳܐ. ܘܕܺܐܡܰܪ ܒܶܗ ܠܳܐ ܣܳܦܶܩ ܐ̱ܢܳܐ.

ܒ: ܫܰܠ ܨܶܒܝܳܢܝ ܪܶܥܝܳܢܝ ܘܰܛܦܳܐ. ܬܪܰܥ ܫܰܠܝܽܘܬܳܐ ܠܒܰܪ ܡܶܢܶܗ.

ܘܰܐܝܟ ܙܶܩܬܳܐ ܬܟܰܣܬܶܗ ܠܟܶܢܳܪܝ. ܨܶܒܥܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܘܠܶܥܙܰܬ̥ ܒܶܗ.

ܓ: ܢܶܦܩܰܬ̥ ܪܽܘܚܳܐ ܕܛܰܠܳܐ ܐ̱ܢܳܐ. ܘܝܰܗܒ ܠܺܝ ܐܳܬ̥ܳܐ ܒܶܐܪܰܡܝܳܐ.

ܐܶܡܪܶܬ̥ ܕܺܐܝܬ̥ܰܝ ܗܶܕܝܽܘܛܳܐ. ܘܰܒܡܽܘܫܶܐ ܒܠܳܡܳܐ ܥܒܰܕ ܠܺܝ.

ܕ: ܥܶܪܩܶܬ̥ ܡܶܢ ܟܳܪܽܘܙܽܘܬܳܐ. ܘܰܐܝܟ ܝܰܘܢܳܢ ܨܳܕܰܢܝ ܫܶܬܩܶܗ.

ܘܰܐܗܡܺܝܬ̥ ܬܽܘܒ ܐܰܝܟ ܡܰܐܺܝܢܳܐ. ܘܺܝܩܶܕ ܠܶܗ ܒܺܝ ܦܶܬܓܳܡܶܗ.

ܗ: ܗܳܐ ܒܚܰܝܠܳܟ ܡܶܬܟܰܬܰܫ ܐ̱ܢܳܐ. ܗܘܺܝ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܝ ܘܰܣܡܽܘܟ̥ܰܝܢܝ.

ܥܠܰܝܟ ܐܳܡܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܐܶܡܰܪ ܒܺܝ. ܘܪܰܟܶܒ ܒܪܶܥܝܳܢܝ ܬܰܫܥܺܝܬܳܟ.

ܘ: ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܕܶܝܢ ܐܰܝܟ ܒܳܨܽܘܝܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܝܟ ܣܳܓܽܘܕܳܐ.

ܗܰܒ ܠܺܝ ܙܰܝܢܳܟ ܐܶܙܟ̥ܶܐ ܒܶܗ. ܠܡܰܢ ܕܛܳܠܶܡ ܦܰܓܪܳܢܽܘܬ̥ܳܟ.

ܙ: ܟܽܘܦ ܠܺܝ ܩܶܠܥܳܐ ܕܦܶܬܓܳܡܰܝ̈ܟ. ܢܣܺܝܡ ܟܺܐܦܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ.

ܬܶܦܽܘܩ ܒܺܐܝܕܳܐ ܕܚܰܠܳܫܽܘܬ̥ܝ. ܘܰܐܪܡܶܐ ܠܓܽܘܠܝܰܕ ܛܳܠܽܘܡܳܟ.

ܚ: ܐܳܘ ܕܰܩܢܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܟܽܘܠ ܡܶܕܶܡ. ܒܡܽܘܫ̈ܚܳܬܶܗ ܘܰܒܬܰܪܒܺܝܬܶܗ.

ܠܳܐ ܬܒܰܨܰܪ ܡܺܐܡܰܪܝ ܕܰܥܠܰܝܟ. ܕܠܳܐ ܒܨܺܝܪ ܒܺܝ ܫܪܳܪܳܟ ܓܰܠܝܳܐ.

ܛ: ܟܝܳܢܳܟ ܡܶܕ̥ܪܰܢ ܐܶܬܟܰܣܺܝ. ܙܺܝܘܳܟ ܛܺܝܢܰܢ ܐܶܬܥܰܛܰܦ.

ܐܰܠܳܗܽܘܬܳܟ ܒܰܟܝܳܢܰܢ. ܘܰܟܝܳܢܰܢ ܒܰܐܠܳܗܽܘܬ̥ܳܟ.

ܝ: ܠܰܝܬ ܡܽܘܙܳܓ̥ܳܐ ܘܒܽܘܠܒܳܠܳܐ. ܘܠܳܐ ܫܽܘܓ̥ܢܳܝܳܐ ܘܫܽܘܚܠܳܦܳܐ.

ܠܳܐ ܐܰܘܒܕ̥ܳܟ ܥܰܠ ܕܶܐܫܟܰܚܬܰܢܝ. ܠܳܐ ܬܰܘܒܶܕܰܝܢܝ ܕܶܐܫܟܰܚܬܳܟ.

ܝܐ: ܟܝܳܢܳܟ ܩܰܘܺܝ ܐܰܝܟ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ. ܘܰܟܝܳܢܝ ܬܽܘܒ ܐܰܝܟ ܕܰܒ̣ܪܰܝܬܳܢܝ.

ܕܰܫܩܰܠܬܳܢܝ ܠܳܐ ܐܶܫܬܰܚܠܦܶܬ̥. ܘܕܰܗܘܺܝܬ̥ ܕܺܝܠܳܟ ܠܳܐ ܐܶܒܕܶܬ̥.

ܝܒ: ܕܰܥܡܰܪܬ ܒܺܝ ܠܳܐ ܐܶܫܬܰܓܢܺܝܬ. ܘܕܶܐܬܥܰܛܰܦܬܳܢܝ ܠܳܐ ܦܗܺܝܬ ܒܳܟ.

ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܟܝܳܢܳܟ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ. ܘܰܗܘܳܐ ܦܰܓܪܳܐ ܕܠܳܐ ܐܶܢܳܐ.

ܝܓ: ܘܠܳܐ ܟܝܳܢܝ ܕܠܳܐ ܐܰܠܳܗܽܘܬܳܟ. ܐܶܫܬܘܺܝ ܕܢܶܗܘܶܐ ܐܰܠܳܗܳܐ.

ܐܰܢ̱ܬ ܗ̱ܘ̣ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܐܶܬܥܰܛܰܦܬ̊. ܠܐ̱ܢܳܫܳܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܐܰܟܘܳܬ̥ܳܟ.

ܝܕ: ܐܰܢ̱ܬ ܗ̱ܘ̣ ܠܒܶܫܬܳܝܗܝ ܐܰܝܟ ܢܰܚܬܳܐ. ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܕܡܶܫܬܠܰܚ ܘܰܕܒܳܠܶܐ.

ܠܳܐ ܡܙܺܝܓ̥ ܟܝܳܢܳܟ ܒܰܟܝܳܢܰܢ. ܘܠܳܐ ܚܒܺܝܟ ܟܝܳܢܰܢ ܒܰܟܝܳܢܳܟ.

ܝܗ: ܢܛܺܝܪܳܐ ܗ̄ܝ ܒܳܟ ܡܳܪܝ ܫܰܠܡܽܘܬ̥ܰܢ. ܘܫܰܪܝܳܐ ܒܦܰܓܪܰܢ ܐܺܝܬ̥ܽܘܬ̥ܳܟ.

ܒܳܟ ܪܺܝܫܺܝܬܰܢ ܣܰܠܺܝܩܳܐ. ܕܠܰܢ ܡܰܪܕܽܘܬ̥ܳܟ ܢܝܳܚܬܳܐ ܗܺܝ.

ܝܘ: ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܒܣܶܕܩܳܐ ܘܦܽܘܪܫܳܢܳܐ. ܘܳܐܦܠܳܐ ܬܽܘܒ ܒܰܦܠܺܝܓܽܘܬܳܐ.

ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܒܰܬܪܶܝܢ ܦܰܪ̈ܨܽܘܦܺܝܢ. ܘܠܳܐ ܒܰܬܪܶܝܢ ܒܢܺܝ̈ܢ ܡܰܘܕܶܝܢ ܚ̱ܢܰܢ.

ܝܙ: ܬܪܶܝܢ ܟܝܳܢܺܝ̈ܢ ܚܰܕ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܟܰܕ ܠܳܐ ܦܠܺܝܓ ܐܳܦܠܳܐ ܡܫܰܚܠܰܦ.

ܒܰܪ ܥܰܦܪܳܐ ܘܒܰܪ ܥܳܒܽܘܕܳܐ. ܚܰܕ ܨܰܠܡܳܐ ܐܰܠܳܗ ܒܰܪܢܳܫ.

ܝܚ: ܒܰܪ ܐܳܕܳܡ ܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܚܕܳܐ ܕܡܽܘܬ̥ܳܐ ܘܚܰܕ ܐܺܝܩܳܪܳܐ.

ܒܰܪ ܡܰܪܝܰܡ ܒܰܪ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ. ܚܰܕ ܬܳܓܳܐ ܚܰܕ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ.

ܝܛ: ܒܰܪ ܕܰܘܺܝܕ ܡܳܪܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ. ܚܰܕ ܚܶܙܘܳܐ ܚܕܳܐ ܫܰܠܡܽܘܬܳܐ.

ܒܰܪ ܝܰܘܣܶܦ ܒܰܪ ܒܳܪܽܘܝܳܐ. ܚܰܕ ܚܰܝܠܳܐ ܚܕܳܐ ܡܳܪܽܘܬܳܐ.

ܟ: ܠܳܐ ܨܳܒܶܝܢܰܢ ܐܰܝܟ ܫܰܪܟܳܐ. ܒܒܶܕ̥ܝܳܐ ܢܩܺܝܡ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ̥ܰܢ.

ܗܳܠܶܝܢ ܓܶܝܪ ܕܰܒܡܽܘܙܳܓ̥ܳܐ. ܡܰܘܕܶܝܢ ܒܶܗ ܘܰܒܫܽܘܚܠܳܦܳܐ.

ܟܐ: ܦܣܺܝܩ ܗ̱ܘ̣ ܣܰܒܪܗܽܘܢ ܠܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ. ܠܰܐܠܳܗܽܘܬ̥ܶܗ ܘܐ̱ܢܳܫܽܘܬ̥ܶܗ.

ܕܡܳܐ ܕܰܐܥܠܘܢ ܒܽܘܠܒܳܠܳܐ. ܘܰܛܠܰܡܘ ܬܰܪܬܶܝܢ ܡܳܢ ܦܳܐܶܫ.

ܟܒ: ܢܶܫܬܰܠܚܽܘܢ ܡܶܢ ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ. ܕܡܫܠܚܺܝܢ ܠܶܗ ܡܶܢ ܬܰܪܬܶܝܢ.

ܒܰܐܝܢܳܐ ܟܰܝ ܡܶܢܗܶܝܢ ܡܰܘܕܶܝܢ. ܕܰܐܘܒܶܕ ܐܶܢܶܝܢ ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ.

ܟܓ: ܒܰܐܠܳܗܽܘܬܶܗ ܟܰܕ ܡܰܘܕܶܝܢ. ܐܶܢ ܐܶܫܬܰܚܠܦܰܬ ܠܰܘ ܗܺܝ ܗܝ.

ܒܐ̱ܢܳܫܽܘܬܶܗ ܨܳܒܶܝܢ ܕܢܰܘܕܽܘܢ. ܗܳܐ ܠܰܝܬܶܝܗ̇ ܐܶܢ ܗܳܟܰܢ ܗܝ.

ܟܕ: ܠܗܳܝ ܕܠܳܐ ܫܳܠܡܺܝܢ ܘܗܳܝ ܫܳܪܶܝܢ. ܘܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ ܒܶܣܪܳܐ ܠܒܺܝܟܺܝܢ.

ܐܶܢܗܽܘ ܡܶܠܬܳܐ ܗ̣ܘܳܐ ܒܶܣܪܳܐ. ܒܶܣܪܰܐ ܗ̄ܘ ܡܳܕܶܝܢ ܘܠܰܘ ܡܶܠܬܳܐ.

ܟܗ: ܐܶܢ ܡܶܗܘܳܐ ܗܘܐ ܡܢ ܡܕܡ. ܠܡܶܕܶܡ ܢܳܚܶܬ̥ ܒܰܒܪܺܝܬܳܐ.

ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܡܳܕܶܝܢ ܫܽܘܪܳܝܳܐ. ܘܶܐܒܰܕ ܡܶܠܬܳܐ ܘܦܳܫ ܒܶܣܪܳܐ.

ܟܘ: ܐܶܢ ܡܶܠܬܳܐ ܗܽܘ ܗܘܳܐ ܒܶܣܪܳܐ. ܐܶܬܒܠܰܥ ܠܶܗ ܡܶܠܬܳܐ ܒܒܶܣܪܳܐ.

ܘܰܐܝܟ ܠܰܝܬܰܘܗܝ ܡܶܢ ܗܳܫ ܡܶܠܬܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܒܶܣܪܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕܰܘܗܝ.

ܟܙ: ܗܳܐ ܥܒܰܕܬܳܝܗܝ ܒܪܺܝܬܳܐ ܡܳܕܶܝܢ. ܠܗܰܘ ܕܒܰܪܶܟ ܘܰܐܢ̱ܬ ܨܰܥܰܪܬܳܝܗܝ.

ܛܳܒ ܗ̱ܘ̣ ܡܶܢܳܟ ܐܰܪܝܳܢܳܐ. ܘܩܰܕܺܝܡ ܗ̱ܘ̣ ܠܳܟ ܡܰܪܩܺܝܽܘܢ.

ܟܚ: ܦܰܠܶܓ ܗܽܘ ܠܶܗ ܐܰܪܺܝܘܣ. ܐܺܝܩܳܪܳܐ ܛܳܒ ܡܶܢ ܕܺܝܠܳܟ.

ܘܡܰܪܩܺܝܽܘܢ ܬܽܘܒ ܡܝܰܩܰܪ ܠܶܗ. ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢܳܟ ܚܰܠܳܫܳܐ.

ܟܛ: ܐܰܪܺܝܘܣ ܓܶܝܪ ܡܰܘܕܶܐ ܒܶܗ. ܕܒܳܪܽܘܝܳܐ ܕܟܽܠ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗ̱ܘܳܐ.

ܘܠܳܐ ܡܫܰܚܠܶܦ ܠܶܗ ܐܰܟܘܳܬܳܟ. ܘܡܶܟܳܐ ܠܗܳܪܟܳܐ ܢܳܓ̥ܶܕ ܠܶܗ.

ܠ: ܘܡܰܪܩܺܝܽܘܢ ܬܽܘܒ ܛܳܒܳܐ ܣܳܡܶܗ. ܘܠܳܐ ܡܬܰܚܬ̊ܶܐ ܠܶܗ ܐܰܟܘܳܬܳܟ.

ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܗܳܠܶܝܢ ܡܫܰܒܰܚ ܐ̱ܢܳܐ. ܕܡܰܘ̈ܒܕܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܟܘܳܬ̥ܳܟ.

ܠܐ: ܠܳܟ ܗ̄ܘ̣ ܡܰܣܓܶܝܢ ܟܽܘܐܳܪܳܐ[1]. ܒܰܪ ܥܺܕܬܳܐ ܣܳܢܶܐ ܠܶܐܡܶܗ.

ܕܡܶܠܬܳܐ ܗ̣ܘܳܐ ܒܶܣܪܳܐ ܩܳܪܶܐ ܐܰܢ̱ܬ. ܘܗܳܝ ܕܰܐܓܶܢ ܒܰܢ ܥܰܛܠܳܐ ܠܳܟ.

ܠܒ: ܗܳܐ ܐܶܡܰܪ ܕܰܗܘܳܐ ܒܶܣܪܳܐ. ܘܰܐܝܟܰܢ ܐܶܡܰܪ ܕܰܐܓܶܢ ܒܰܢ.

ܒܶܣܪܳܐ ܒܒܶܣܪܳܐ ܠܳܐ ܡܰܓܶܢ. ܓܰܪܡܳܐ ܒܓܰܪܡܳܐ ܠܳܐ ܕܳܒܶܩ.

ܠܓ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܥܳܡܰܪ ܒܶܣܪܳܐ. ܒܒܶܣܪܳܐ ܚܰܒܪܶܗ ܘܫܳܪܶܐ ܒܶܗ.

ܐܶܢ ܗܳܕܶܐ ܫܪܝܗ̇ ܠܡܰܪܝܰܡ. ܡܶܢ ܡܨܰܥܬܳܐ ܡܳܢ ܡܶܬܒܰܥܝܳܐ.

ܠܕ: ܘܢܶܒܛܰܠ ܠܶܗ ܚܽܘܬܪܳܐ ܕܚܰܘܳܐ. ܕܰܒܡܰܪܝܰܡ ܐܶܬ̊ܬܪܺܝܡ ܪܺܝܫܳܗ̇.

ܘܢܶܬܕܰܓܰܠ ܐܳܦ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ. ܕܟܽܠܶܗ ܟܝܳܢܳܐ ܕܒܶܝܬ ܐܳܕܳܡ.

ܠܗ: ܐܳܘ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܡܳܢܰܘ ܗܳܢ. ܚܶܪܝܳܢܳܐ ܕܰܫܩܰܠܬ̊ ܐܰܟܬ̥ܶܒܬ̊.

ܦܰܫܶܩܳܝܗܝ ܠܰܢ ܠܦܶܬܓܳܡܳܐ. ܕܰܬܒܰܥܬܶܗ ܛܳܒ ܣܰܓܺܝܳܐܐ.

ܠܘ: ܗܰܘ ܠܰܡ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܠܬܳܐ. ܥܒܰܕ ܠܶܗ ܒܶܣܪܳܐ ܘܰܐܓܶܢ ܒܰܢ.

ܡܶܠܬܳܐ ܒܪܺܝܫܺܝܬ̥ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗ̱ܘܳܐ. ܦܰܓܪܳܐ ܕܶܝܢ ܗܳܫܳܐ ܥܒܰܕ ܠܶܗ.

ܠܙ: ܐܺܝܬ̥ܽܘܬ̥ܶܗ ܥܰܡ ܐܰܒܳܐ ܗܘܳܬ̥. ܐ̱ܢܳܫܽܘܬ̥ܶܗ ܡܶܢܰܢ ܫܰܩܠܳܗ̇.

ܐܶܡܪܶܬ̥ ܕܒܶܗ ܗܘܳܐ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ. ܒܗܰܘ ܕܠܰܝܬ ܒܶܗ ܦܰܓܪܳܐ ܥܕܰܟܺܝܠ.

ܠܚ: ܣܕ̥ܰܪܬ̊ܶܗ ܠܳܟ ܒܺܐܝܕܳܐ ܒܺܐܝܕܳܐ. ܕܠܳܐ ܢܶܬܦܰܫܰܚ ܪܶܥܝܳܢܳܟ.

ܬܢܺܝܬ̥ ܠܳܟ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܳܬܶܗ. ܘܒܳܬܰܪܟܶܢ ܐ̱ܢܳܫܳܝ̈ܳܬ̥ܶܗ.

ܠܛ: ܐܶܡܪܶܬ̥ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܩܰܕܺܝ̈ܡܳܢ. ܕܠܳܐ ܢܶܬܒܰܨܪ̈ܳܢ ܡܶܢ ܐܰܒܳܐ.

ܘܰܒܦܰܓܪܶܗ ܩܶܛܪܶܬ̥ ܐܶܢܶܝܢ. ܕܠܳܐ ܢܶܬܢܰܟܪܶܐ ܡܶܢ ܛܽܘܗܡܰܢ.

ܡ: ܐܶܡܪܶܬ̥ ܕܳܐܦܠܳܐ ܚܕܳܐ ܨܒܽܘܬܳܐ. ܩܢܳܬ̥ ܬܽܘܩܳܢܳܐ ܒܶܠܥܳܕܰܘܗܝ.

ܘܡܶܢ ܕܚܰܘܺܝܬ̊ܳܟ ܕܒܳܪܽܘܝܰܐ ܗ̄ܘ. ܚܰܘܺܝܬ̥ ܠܳܟ ܦܰܓܪܶܗ ܒܚܰܪܬܳܐ.

ܡܐ: ܕܰܐܝܢܳܐ ܕܚܳܙܶܐ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܶܗ. ܠܳܐ ܢܶܛܠܽܘܡ ܒܳܪܽܘܝܽܘܬ̥ܶܗ.

[ܘܰܐܝܢܳܐ ܕܚܳܙܶܐ ܐܰܠܳܗܽܘܬ̥ܶܗ]. ܠܳܐ ܢܢܰܟܪܶܐ ܬܽܘܒ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬ̥ܶܗ.

ܡܒ: ܚܶܠܛܶܬ̥ ܓܶܝܪ ܥܶܠܳܝ̈ܳܬ̥ܳܐ. ܒܬܰܚ̈ܬܳܝܳܬܳܐ ܒܰܟ̈ܬܺܝܒܳܬ̥ܝ.

ܕܰܐܝܢܳܐ ܕܩܳܪܶܐ ܗܘܳܐ ܝܳܕܰܥ. ܬܰܪܬܶܝܢ ܒܰܬܪܶܝܢ ܦܽܘܪ̈ܫܳܢܺܝܢ.

ܡܓ: ܠܳܐ ܢܶܬܶܠ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬ̥ܶܗ. ܠܐ̱ܢܳܫܽܘܬ̥ܶܗ ܒܰܒܠܺܝܠܽܘܬܳܐ.

ܘܠܳܐ ܕܢܶܬܶܠ ܬܽܘܒ ܕܐ̱ܢܳܫܽܘܬ̥ܶܗ. ܠܰܐܠܳܗܽܘܬ̥ܶܗ ܒܓܽܘܕܳܦܳܐ.

ܡܕ: ܒܗܳܢܳܐ ܪܶܥܝܳܢܳܐ ܟܶܬܒܶܬ̥. ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܳܐ ܘܰܕܦܰܓܪܳܐ.

ܕܗܳܝܕܶܝܢ ܒܳܬܰܪ ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ. ܐܶܡܪܶܬ̥ ܗܳܝ ܕܰܚܕܳܝܽܘܬܳܐ.

ܡܗ: ܕܰܚܙܰܝܢ ܫܽܘܒܚܶܗ ܐܰܝܟ ܫܽܘܒܚܳܐ. ܕܺܝܚܺܝܕܳܝܳܐ ܕܡܶܢ ܐܰܒܳܐ.

ܡܶܠܬܳܐ ܠܰܡ ܗܽܘ ܗܘܳܐ ܒܶܣܪܳܐ. ܘܰܗܦܰܟ ܢܰܦܫܶܗ ܘܶܐܫܬܰܚܠܰܦ.

ܡܘ: ܣܰܒ ܡܳܕܶܝܢ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬ̥ܶܗ. ܘܥܳܠܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܺܐܝܬ̥ܽܘܬ̥ܳܐ.

ܡܶܛܽܠ ܡܳܕܶܝܢ ܕܶܐܫܬܰܚܠܰܦ. ܒܒܶܣܪܳܐ ܩܰܘܺܝ ܐܰܝܟ ܕܰܗܘܳܐ.

ܡܙ: ܐܶܢ ܗܽܘ ܗܦܰܟ ܢܰܦܫܶܗ ܘܰܗܘܳܐ. ܗܳܝ ܕܫܰܦ ܡܶܢܳܗ̇ ܐܶܒܕܰܬ̥ ܠܳܗ̇.

ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܡܳܕܶܝܢ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܚܰܬܺܝܬܳܐ.

ܡܚ: ܘܰܐܝܟܳܐ ܐܶܢܶܝܢ ܡܥܰܠ̈ܝܳܬܳܐ. ܕܰܒܕܝܰܬܺܝ̈ܩܰܘܗܝ ܐܰܟܬܶܒ ܠܰܢ.

ܐܶܢ ܫܽܘܚܠܳܦܳܐ ܗܘܳܐ ܬܰܡܳܢ. ܐܰܒܺܝܕ ܗ̱ܘ̣ ܚܰܕ ܡܶܢ ܬܰܡܳܢ.

ܡܛ: ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܬܺܐܡܰܪ ܕܰܐܠܳܗܰܐ ܗ̄ܘ. ܡܰܟ̈ܣܳܢ ܠܳܟ ܐ̱ܢܳܫܳܝ̈ܳܬ̥ܶܗ.

ܘܶܐܢܗܽܘ ܕܬܺܐܡܰܪ ܕܒܰܪܢܳܫܰܐ ܗ̄ܘ. ܙܳܟܶܝܢ ܠܳܟ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬ̥ܶܗ.

ܢܢ: ܒܰܐܝܢܳܐ ܫܩܳܩܳܐ ܢܳܦܶܩ ܐܰܢ̱ܬ. ܐܳܘ ܡܕܰܘܰܕ ܒܶܝܬ ܐܽܘܪ̈ܚܳܬܳܐ.

ܐܰܝܢܳܐ ܡܶܢ ܓܰܒ̈ܶܐ ܓܳܒܶܝܬ̊. ܐܳܘ ܕܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܥܽܘܕܪܳܢܶܗ.

ܢܐ: ܐܶܢ ܕܰܗܘܳܐ ܒܶܣܪܳܐ ܠܒܺܝܟ̥ ܐܰܢ̱ܬ. ܙܳܩܬܳܐ ܠܳܟ ܐܰܠܳܗܽܘܬ̥ܶܗ.

ܘܶܐܢ ܬܺܐܡܰܪ ܠܺܝ ܕܰܐܠܳܗܰܐ ܗ̄ܘ. ܒܳܠܡܳܐ ܠܳܟ ܐܳܦ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܶܗ.

ܢܒ: ܗܰܘ ܕܰܐܟܬܶܒ ܗ̱ܘܳܐ ܥܰܠ ܡܶܠܬܳܐ. ܕܰܗܘܳܐ ܒܶܣܪܳܐ ܘܰܐܓܶܢ ܒܰܢ.

ܗܽܘܝܽܘ ܟܰܕ ܗܽܘ ܐܰܟܬܶܒ ܠܰܢ. ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܡܬ̥ܽܘܡ ܠܳܐ ܚܙܳܐ ܐ̱ܢܳܫ.

ܢܓ: ܐܶܢ ܗܽܘ ܟܰܕ ܗܽܘ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ. ܕܰܓܳܠܳܐ ܗܝ ܟܳܪܽܘܙܽܘܬ̥ܰܢ.

ܘܶܐܢ ܐܰܠܳܗܰܐ ܗ̄ܘ ܕܶܐܫܬܰܚܠܰܦ. ܗܳܐ ܟܽܠܢܳܫ ܒܶܗ ܚܳܐܰܪ ܗ̱ܘܳܐ.

ܢܕ: ܐܶܢ ܡܰܢ ܕܢܽܘܟܪܳܝ ܠܰܟܝܳܢܶܗ. ܠܳܐ ܡܟܰܣܰܝ ܗ̱ܘܳܐ ܠܰܚܙܳܬ̥ܶܗ.

ܡܳܕܶܝܢ ܟܽܠܢܳܫ ܠܰܐܠܳܗܳܐ. ܚܰܬ̊ܺܝܬ̥ܳܐܝܬ̥ ܚܳܙܶܐ ܗ̱ܘܳܐ.

ܢܗ: ܐܶܢ ܡܶܕܶܡ ܕܠܰܘ ܡܶܢ ܟܝܳܢܶܗ. ܠܰܝܬ ܗ̱ܘܳܐ ܒܶܗ ܟܰܕ ܐܶܬܺܝܠܶܕ.

ܐܰܝܟܰܢ ܐܰܟܬܶܒ ܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܕܠܰܐܠܳܗܳܐ ܡܬܽܘܡ ܠܳܐ ܚܙܳܐ ܐ̱ܢܳܫ.

ܢܘ: ܘܢܽܘܗܪܳܐ ܒܚܶܫܽܘܟܳܐ ܐܰܢܗܰܪ. ܘܚܶܫܽܘܟܳܐ ܠܶܗ ܠܳܐ ܐܰܕܪܶܟ.

ܠܰܘ ܟܽܠܢܳܫ ܡܶܣܬܰܟܰܠ ܒܳܗ̇. ܒܗܳܕܶܐ ܕܶܐܡܰܪ ܝܽܘܚܰܢܳܢ.

ܢܙ: ܢܽܘܗܪܳܐ ܒܦܰܓܪܳܐ ܚܶܫܽܘܟܳܐ. ܘܠܳܐ ܐܶܬܚܰܦܺܝ ܒܰܚܛܺܝܬܳܐ.

ܚ̈ܛܳܗܶܐ ܠܰܡ ܐܰܝܟ ܚܶܫܽܘ̈ܟܶܐ. ܠܟܽܠ ܦܰܓܪ̈ܺܝܢ ܪܕܰܦܘ ܐܳܦ ܫܰܦܶܠܘ.

ܢܚ: ܘܡܶܛܽܠ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܡܰܢܗܰܪ ܗ̱ܘܳܐ. ܒܓܰܘ ܗܰܘ ܦܰܓܪܳܐ ܚܶܫܽܘܟܳܐ.

ܪܕܰܦ ܗ̱ܘܳܐ ܒܳܬܪܶܗ ܚܶܫܽܘܟܳܐ. ܘܠܳܐ ܐܶܬܡܨܺܝ ܠܡܕܪܟܘܬܗ.

ܢܛ: ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܣܗܶܕ ܥܰܠ ܢܽܘܗܪܳܐ. ܕܢܶܬܗܰܝܡܰܢ ܒܺܐܝܕܶܗ ܟܽܠܢܳܫ.

ܐܶܢ ܢܽܘܗܪܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕܰܘܗܝ ܗܘܳܐ. ܬܰܚܦܺܝܬܳܐ ܠܡܰܢ ܐܺܝܬ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ.

ܣ: ܠܡܳܢ ܠܳܐ ܐܶܬܚܙܺܝ ܐܰܝܟ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ. ܕܗܳܐ ܒܬܰܪܬܶܝܢ ܡܶܬܡܫܚ ܗ̱ܘܳܐ.

ܘܶܐܢ ܚܰܕ ܗ̱ܘ̣ ܘܬܽܘܒ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ. ܬܰܪܬܶܝܢ ܒܶܗ ܠܡܳܐ ܫܟܺܝ̈ܚܳܢ ܗܘ̈ܰܝ.

ܣܐ: ܐܰܘ ܕܰܠܡܳܐ ܡܶܓܢܰܒ ܓܰܢܒܳܗ̇. ܠܗܳܝ ܐܰܝ̇ܕܳܐ ܕܠܰܝܬܶܝܗ̇ ܗ̱ܘܳܬ̥ ܠܶܗ.

ܐܶܢܳܐ ܓܶܝܪ ܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܐ̱ܢܳܐ. ܡܶܢ ܐܰܝ̇ܕܳܐ ܡܶܢܗܶܝܢ ܡܢܰܟܪܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܠܶܗ.

ܣܒ: ܠܳܐ ܐܶܢ ܡܶܢ ܦܰܓܪܳܢܽܘܬܳܐ. ܘܠܳܐ ܐܶܢ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܽܘܬܳܐ.

ܥܰܠ ܐܰܝ̇ܕܳܐ ܡܶܢܗܶܝܢ ܦܣ̣ܰܥ ܟܰܝ. ܗܰܘ ܕܰܒܣܺܝܪ ܗ̱ܘ̣ ܕܳܐܡܰܪ ܠܶܗ.

ܣܓ: ܕܗܳܐ ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܚܳܙܶܝܢܰܢ. ܕܺܐܝܬ ܗ̱ܘ̣ ܠܘܳܬܶܗ ܩܪܺܝܚܳܐܝܬ.

ܐܶܢ ܐܰܠܳܗܰܐ ܗ̄ܘ ܒܰܠܚܽܘܕܰܘܗܝ. ܫܶܢܬܶܗ ܘܟܰܦܢܶܗ ܓܢܺܝ̈ܒܶܐ ܐܶܢܽܘܢ.

ܣܕ: ܘܶܐܢ ܐܺܡܰܪ ܕܡܶܠܬܳܐ ܒܶܣܪܰܐ ܗ̄ܘ. ܐܳܬ̥ܘ̈ܳܬ̥ܶܗ ܠܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܗܘ̈ܰܝ.

ܕܪܳܫܰܐ ܗ̄ܘ ܗܰܦܟܳܝܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܕܰܫܪܳܐ ܩܢܽܘܡܶܗ ܒܠܶܫܳܢܶܗ.

ܣܗ: ܢܰܟܦܬܳܐ ܗܝ ܓܶܝܪ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܦܳܪܶܫ. ܕܢܺܐܡܰܪ ܥܰܡܶܗ ܘܰܕܢܶܫܡܰܥ.

ܐܰܝܢܳܐ ܕܡܰܒܰܥ ܚܰܕ̈ܬ̥ܳܬ̥ܳܐ. ܡܶܕܶܡ ܡܰܣܒܰܪ ܥܰܠ ܢܰܦܫܶܗ.

ܣܘ: ܚܰܟܺܝܡܳܐ ܠܰܡ ܐܺܝܬܰܝ ܐ̱ܢܳܐ. ܕܶܐܫܟܚܶܬ̥ ܕܺܐܡܰܪ ܡܶܢ ܪܶܥܝܳܢܝ.

ܒܫܽܘܒܗܳܪܳܐ ܠܺܝ̈ܫܳܢ ܡܶܠܰܘ̈ܗܝ. ܫܰܪ̈ܩܳܬܳܐ ܘܰܦܚܺܝ̈ܚܳܬ̥ܳܐ.

ܣܙ: ܗܰܘ ܓܶܝܪ ܐܰܝܢܳܐ ܕܣܳܒܰܪ ܗܳܕ. ܡܶܢܳܗ̇ ܕܗܳܕ ܠܳܐ ܡܶܬܟܰܐܰܪ.

ܐܰܘ ܠܳܐ ܣܳܦܩܳܐ ܠܦܳܪܽܘܫܳܐ. ܕܰܢܒܰܣܪܶܗ ܒܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܦܘܠܘܣ.

ܣܚ: ܕܱܶܐܢ ܐܺܝܬ ܒܟܽܘܢ ܕܝܳܕܰܥ ܡܶܕܶܡ. ܗܘܳܐ ܝܳܕܰܥ ܕܠܰܘ ܡܶܕܶܡ ܗ̄ܘ̣.

ܗܺܝ ܓܶܝܪ ܗܳܝ ܕܣܳܒܰܪ ܕܝܳܕܰܥ. ܬܰܟܣܶܗ ܕܡܶܕܶܡ ܠܳܐ ܝܳܕܰܥ.

ܣܛ: ܐܶܠܳܐ ܡܳܢܳܐ ܕܳܐܡܰܪ ܠܰܢ. ܕܡܶܠܬܳܐ ܠܰܡ ܗܽܘ ܗܘܳܐ ܒܶܣܪܳܐ.

ܕܰܗܘܳܐ ܬܳܢܶܐ ܘܰܡܬ̥ܰܠܶܬ̥. ܘܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܗܘܳܐ ܠܳܐ ܐܶܡܰܪ.

ܥ: ܠܡܳܢ ܠܳܐ ܨܳܒܶܐ ܕܢܶܫܬܰܥܶܐ. ܡܶܢ ܪܺܝܫܳܐ ܒܺܐܝܕܳܐ ܒܺܐܝܕܳܐ.

ܒܗܳܝ ܕܰܦܣܰܩ ܡܶܠܬܐ ܘܶܐܡܰܪ. ܣܒܰܪ ܕܰܙܟܳܐ ܟܰܕ ܚܰܝܳܒܳܐ ܗ̄ܘ̣.

ܥܐ: ܠܡܳܢ ܠܳܐ ܐܶܫܬܰܥܺܝ ܐܰܝܟ ܡܰܬܰܝ. ܟܰܕ ܡܶܢ ܐܰܪܟܳܐ ܫܰܪܺܝ ܗ̱ܘܳܐ.

ܟܰܕ ܡܫܰܪܶܐ ܘܶܐܡܰܪ ܕܝܰܠܕܶܗ. ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܗܘܳܐ.

ܥܒ: ܡܰܪܝܰܡ ܠܰܡ ܡܟܺܝܪܬܶܗ ܕܝܰܘܣܶܦ. ܐܶܫܬܰܟܚܰܬ̥ ܒܰܛܢܳܐ ܡܶܢ ܪܽܘܚܳܐ.

ܐܰܝܟܰܘ ܗܰܘ ܕܰܚܬܺܝܪ ܗܳܫܳܐ. ܠܡܳܐ ܓܠܺܝܙ ܒܰܛܢܳܐ ܡܶܢ ܡܰܪܝܰܡ.

ܥܓ: ܕܶܐܫܬܰܟܚܰܬ̥ ܒܰܛܢܳܐ ܐܶܡܰܪ. ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܕܶܐܬܗܦܟ ܘܶܐܫܬܰܚܠܰܦ.

ܟܳܪܽܘܙܳܐ ܒܰܛܢܶܗ ܐܰܟܪܶܙ. ܘܕܶܐܫܬܰܚܠܰܦ ܠܳܐ ܐܰܟܪܶܙ ܗ̱ܘܳܐ.

ܥܕ: ܘܡܰܠܰܐܟܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܢܺܐܬ̥ܶܐ. ܘܚܺܝܠ ܥܶܠܳܝܳܐ ܢܰܓܶܢ ܒܶܟܝ.

ܡܶܢ ܐܰܝܟܳܐ ܡܰܥܠܺܝܢ ܫܽܘܚܠܳܦܳܐ. ܥܰܠ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܳܐ ܝܺܕܺܝܥ. (ܝܳܕܰܥ)

ܥܗ: ܘܶܐܢ ܗܺܝ ܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ ܠܒܺܝܟܺܝܢ. ܕܠܰܘܛܬܳܐ ܗܘܳܐ ܟܬܰܒ ܠܰܢ ܦܰܘܠܘܣ.

ܘܰܕܫܰܩܠܳܗ̇ ܒܦܰܓܪܳܐ ܡܶܢܰܢ. ܠܰܘܛܬܳܐ ܢܶܥܒܕܶܗ ܠܰܐܠܳܗܳܐ. (ܐܰܠܳܗܳܐ)

ܥܘ: ܘܗܰܘ ܕܠܳܐ ܥܒܰܕ ܗ̱ܘܳܐ ܚܛܺܝܬܳܐ. ܚܛܺܝܬܳܐ ܥܰܒܕܶܗ ܐܰܠܳܗܳܐ.

ܚܛܺܝܬܳܐ ܢܣܺܝܡ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ. ܗܰܘ ܕܠܰܝܬ ܗ̱ܘܳܐ ܢܶܟܠܳܐ ܒܦܽܘܡܶܗ.

ܥܙ: ܠܰܘܛܬ̥ܰܢ ܓܶܝܪ ܗܽܘ ܫܰܩܠܳܗ̇ ܗ̱ܘܳܐ. ܘܥܰܠ ܗܳܝ ܦܰܓܪܰܢ ܐܶܬܥܰܛܰܦ.

ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܐܶܡܰܪ ܠܺܝܛ ܗ̱ܘ̣. ܐܰܝܢܳܐ ܕܡܶܬ̊ܬܠܶܐ ܒܰܙܩܺܝܦܳܐ.

ܥܚ: ܘܡܶܛܽܠ ܕܶܐܠܳܐ ܒܰܙܩܺܝܦܳܐ. ܠܳܐ ܡܰܨܝܳܐ ܗ̱ܘܳܬ̥ ܕܳܢܚܳܐ ܠܰܢ.

ܫܪܳܗ̇ ܠܗܳܝ ܠܰܘܛܬܳܐ ܒܰܨܠܺܝܒܶܗ. ܕܶܐܬ̊ܬܠܺܝ ܦܰܓܪܶܗ ܥܰܠ ܩܰܝܣܳܐ.

ܥܛ: ܘܫܽܘܒܗܳܪܰܐ ܗ̄ܘ ܙܩܺܝܦܳܐ ܡܶܢ ܗܳܕ. ܠܟܽܠ ܡܰܢ ܕܰܐܘܕܺܝ ܕܶܐܬ̊ܬܠܺܝ ܒܶܗ.

ܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܕܰܗܘܳܐ ܒܶܣܪܳܐ. ܐܰܝܟ ܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ ܗܘܳܐ ܠܰܘܛܬ̥ܳܐ.

ܦ: ܘܰܐܝܟ ܗܳܝ ܬܽܘܒ ܕܰܕܠܳܐ ܚܛܺܝܬܳܐ. ܚܛܺܝܬܳܐ ܥܰܒܕܶܗ ܐܰܠܳܗܳܐ.

ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܒܰܪ ܥܰܩܪܽܘܬܳܐ. ܡܳܢ ܐܳܡܪܰܬ ܥܰܠ ܗܰܘ ܕܰܐܟܪܶܙܬ.

ܦܐ: ܠܕܰܒܥܶܠ ܫܡܳܟ ܢܳܩ̈ܦܳܢ ܡܶܠܰܝ̈ܟ. ܘܠܰܕܫܶܡܥܽܘܢ ܢܶܕܡܶܐ ܫܪܳܪܟܽܘܢ.

ܗܳܐ ܒܳܬܰܪܝ ܐܳܬ̥ܶܐ ܓܰܒܪܳܐ. ܕܩܰܕܡܳܝ ܗ̱ܘ̣ ܡܶܛܽܠ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ.

ܦܒ: ܐܰܘ ܐܶܡܰܪ ܓܰܒܪܳܐ ܘܰܫܠܺܝ. ܐܰܘ ܐܶܡܰܪ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܘܰܫܬܽܘܩ.

ܟܳܪܽܘܙܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܒܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ. ܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܨܳܒܶܐ ܡܰܫܰܪ ܠܳܟ.

ܦܓ: ܡܶܢ ܪܺܝܫܳܐ ܕܟܳܪܽܘܙܽܘܬ̥ܳܟ. ܡܰܥܪܩܰܬ̊ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܡܶܢ ܨܶܐܕܰܝܟ.

ܐܰܘ ܐܰܟܪܶܙܳܝܗܝ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܐܰܘ ܐܰܟܪܶܙܳܝܗܝ ܐܰܠܳܗܳܐ.

ܦܕ: ܠܳܐ ܠܰܡ ܨܳܒܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܕܰܐܟܪܶܙ. ܡܶܕܶܡ ܚܕܶܬ̥ ܒܳܬܰܪ ܙܰܒܢܳܐ.

ܠܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܦܶܠܓܳܐ ܗܳܫܳܐ. ܘܠܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܙܰܒܢܳܐ ܦܶܠܓܳܐ.

ܦܗ: ܕܠܳܐ ܗܘܰܘ ܐܳܡܪܺܝܢ ܡܳܐ ܕܰܥܡܰܕ. ܕܶܐܠܳܐ ܠܰܘ ܥܡܰܕ ܠܳܐ ܐܶܫܬܰܡܠܺܝ.

ܐܶܡܪܶܬ ܕܒܳܬܰܪܝ ܗ̱ܘ̣ ܓܰܒܪܳܐ. ܘܗܳܐ ܩܰܕܡܰܢܝ ܡܶܛܽܠ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ.

ܦܘ: ܒܰܕܩܶܬ̥ ܠܗܽܘܢ ܐܰܠܳܗܽܘܬ̥ܶܗ. ܘܐ̱ܢܳܫܽܘܬܶܗ ܒܚܰܕ ܦܶܬܓܳܡܳܐ.

ܩܕܳܡ ܝܰܠܕܶܗ ܓܶܝܪ ܐ̱ܢܳܫܳܝܳܐ. ܝܺܠܺܝܕ ܐ̱ܢܳܐ ܗ̱ܘ̣ ܘܩܰܕܺܝܡ ܐ̱ܢܳܐ ܠܶܗ.

ܦܙ: ܩܕܳܡ ܕܶܝܢ ܝܰܠܕܳܐ ܕܺܝܠܝ ܐ̱ܢܳܫܳܝܳܐ. ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗ̱ܘܳܐ ܗܽܘ ܡܶܢ ܥܳܠܰܡ.

ܕܳܡܶܐ ܗܳܢܳܐ ܦܶܬܓܳܡܳܐ. ܠܗܰܘ ܕܶܐܡܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܟܰܕ ܫܰܒܰܚ.

ܦܚ: ܐܳܒܝ ܠܰܡ ܐܶܢ ܡܶܫܟܚܳܐ ܢܶܥܒܪܰܢܝ. ܫܶܩܝܶܗ ܕܟܳܣܳܐ ܕܥܽܘܢܕܳܢܳܐ.

ܒܪܰܡ ܕܶܝܢ ܠܳܐ ܨܶܒܝܳܢܝ ܢܶܗܘܶܐ. ܐܶܠܳܐ ܨܶܒܝܳܢܳܟ ܐܰܒܳܐ.

ܦܛ: ܘܗܽܘ ܗܳܢܳܐ ܦܶܬܓܳܡܳܐ ܬܽܘܒ. ܬܪܶܝܢ ܡܫܰܘܕܰܥ ܠܰܢ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗ̱ܘܳܐ.

ܘܚܰܘܺܝ ܒܶܗ ܐܰܠܳܗܽܘܬ̥ܶܗ. ܘܒܶܗ ܟܰܕ ܒܶܗ ܐܳܦ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܶܗ.

ܨ: ܚܰܘܺܝ ܠܰܢ ܐܰܠܳܗܽܘܬ̥ܶܗ. ܒܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܐܳܒܝ ܐܶܢ ܡܶܫܟܚܳܐ.

ܘܚܰܘܺܝ ܠܰܢ ܐܳܦ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬ̥ܶܗ. ܒܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܒܪܰܡ ܠܳܐ ܨܶܒܝܳܢܝ.

ܨܐ: ܐܰܠܳܗܽܘܬ̥ܶܗ ܕܰܩܪܳܝܗܝ ܐܳܒܝ. ܘܐ̱ܢܳܫܽܘܬ̥ܶܗ ܕܨܰܠܺܝ ܘܰܒܟܳܐ.

ܚܰܘܺܝ ܕܰܐܒܽܘܗܝ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗ̱ܘܳܐ. ܘܚܰܘܺܝ ܕܦܰܓܪܳܐ ܡܥܰܛܰܦ ܗ̱ܘܳܐ.

ܨܒ: ܕܶܐܡܰܪ ܓܶܝܪ ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܨܶܒܝܳܢܝ. ܢܶܗܘܶܐ ܐܶܠܳܐ ܨܶܒܝܳܢܳܟ.

ܐܶܢ ܐܰܝܟ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ. ܐܰܝܟܰܢ ܢܰܟܪܶܙ ܨܶܒܝܳܢܶܗ.

ܨܓ: ܐܶܢ ܗܽܘ ܕܡܶܠܬܳܐ ܗܘܳܐ ܒܶܣܪܳܐ. ܘܠܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܫܩܰܠ ܠܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ.

ܘܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܒܪܰܡ ܠܳܐ ܨܶܒܝܳܢܝ. ܡܫܰܥܒܕܳܐ ܠܰܐܒܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗ̱ܘܳܐ.

ܨܕ: ܘܰܐܝܟ ܗܰܘ ܕܰܬܪܶܝܢ ܨܶܒܝܳܢܻ̈ܝܢ. ܐܺܝܬ ܒܶܝܬ ܝܰܠܕܳܐ ܠܝܳܠܽܘܕܳܐ.

ܐܶܢ ܚܰܕ ܟܝܳܢܰܐ ܗ̄ܘ ܕܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܘܚܰܕ ܨܶܒܝܳܢܰܐ ܗ̄ܘ ܕܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ.

ܨܗ: ܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܒܪܰܡ ܠܳܐ ܨܶܒܝܳܢܝ. ܝܰܬܺܝܪܰܐ ܗ̄ܘ ܗܰܘ ܨܶܒܝܳܢܳܐ.

ܣܰܒ ܗܳܕܶܐ ܥܰܠ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܐ. ܘܠܳܐ ܬܺܐܡܰܪ ܐܰܝܟ ܐܪܝܘܣ.

ܨܘ: ܘܠܳܐ ܬܺܐܡܰܪ ܕܰܗܘܳܐ ܒܶܣܪܳܐ. ܘܬܰܫܠܚܺܝܘܗܝ ܐܰܝܟ ܡܰܐܢܺܝ.

ܠܟܽܠ ܓܰܒܺܝ̈ܢ ܓܶܝܪ ܡܶܬܗܰܦܟܰܬ̊. ܘܟܽܠ ܡܨܺܝ̈ܕܳܬܰܢ ܟܶܒ̈ܠܰܝܟ ܐܶܢܶܝܢ.

ܨܙ: ܘܠܳܐ ܐܶܬܺܝܬ̥ ܕܶܐܥܒܶܕ ܨܶܒܝܳܢܝ. ܐܶܠܳܐ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܕܰܐܒܳܐ.

ܐܺܝܬ ܒܳܟ ܚܰܝܠܳܐ ܠܰܕܪܳܫܳܐ. ܕܬܺܐܡܰܪ ܠܺܝ ܬܪܶܝܢ ܨܶܒܝܳܢܺܝ̈ܢ.

ܨܚ: ܡܳܐ ܕܶܐܡܰܪܬ ܕܠܳܐ ܡܶܬܰܐܡܪܳܐ. ܦܠܰܓܬ̊ ܟܝܳܢܳܐ ܥܒܰܕܬ ܣܰܩܽܘܒܠܳܐ.

ܡܶܕܡ ܒܪܳܐ ܡܶܢ ܨܒܽܘܬ ܢܰܦܫܶܗ. ܠܳܐ ܐܶܬ̥ܳܐ ܕܢܶܥܒܶܕ ܒܰܐܪܥܳܐ.

ܨܛ: ܨܳܒܶܝܬ̊ ܕܬܰܚܶܬ̥ ܠܰܟܝܳܢܶܗ. ܠܰܒܪܺܝܬܳܐ ܐܰܝܟ ܐܰܪܝܰܢܳܐ.

ܪܳܓܳܐ ܠܳܟ ܕܬܫܠܚܝܘܗܝ. ܡܶܢ ܫܽܘܒܚܳܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܳܐ.

ܩ: ܗܰܒ ܦܽܘܫܳܩܳܐ ܠܗܳܢ ܣܶܕܪܳܐ. ܕܦܶܬܓܳܡ̈ܶܐ ܕܰܚܕܺܝܪܺܝܢ ܠܳܟ.

ܠܡܳܐ ܟܰܝ ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܐܰܟܬܶܒ ܐܶܢܽܘܢ ܒܝܰܕ ܪܽܘܚܳܐ.

ܩܐ: ܗܰܘ ܕܶܐܡܰܪ ܠܳܟ ܥܰܠ ܡܶܠܬܳܐ. ܕܰܗܘܳܐ ܒܶܣܪܳܐ ܘܰܐܓܶܢ ܒܰܢ.

ܒܕܺܝܠܶܗ ܒܳܥܶܝܬ̊ ܕܬܶܦܟܽܘܪܰܝܢܝ. ܒܚܰܒܠܶܗ ܗ̱ܘ̣ ܦܳܟܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ.

ܩܒ: ܒܰܦܪ̈ܳܓܶܠܶܐ ܕܣܽܘܪ̈ܓܳܕܰܘܗܝ. ܟܽܘ̈ܬܡܳܬܳܐ ܒܚܰܨܳܟ ܐܰܥܒܶܕ.

ܥܕܰܡܳܐ ܕܬܰܘܕܶܐ ܒܰܟܝܳܢ̈ܶܐ. ܬܪܶܝܢ ܕܰܗܘܰܘ ܚܰܕ ܦܰܪܨܽܘܦܳܐ.

ܩܓ: ܡܳܢ ܐܳܡܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܥܰܠ ܗܳܠܶܝܢ. ܣܰܟܠܳܐ ܡܰܒܰܥ ܚܰܕ̈ܳܬ̥ܳܬ̥ܳܐ.

ܦܟܰܗ ܠܶܗ ܛܰܥܡܳܐ ܕܦܶܬܓܳܡܰܝ̈ܟ. ܐܳܘ ܣܳܢܶܐ ܦܰܓܪܶܗ ܘܛܽܘܗܡܶܗ.

ܩܕ: ܠܰܐܝܢܳܐ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܨܳܒܶܝܬ̊. ܕܰܬܣܰܟܶܐ ܒܳܬܰܪ ܗܳܕܶܐ.

ܘܰܐܝܢܳܐ ܩܳܠܳܐ ܕܢܽܘܚܳܡܳܐ. ܡܨܶܐ ܕܰܢܥܺܝܪ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ̥ܳܟ.

ܩܗ: ܐܶܢ ܦܰܓܪܰܢ ܠܳܐ ܫܩܰܠ ܡܳܪܰܢ. ܘܡܶܗܘܳܐ ܗܘܳܐ ܐܰܝܟ ܕܳܐܡܰܪ ܐܰܢ̱ܬ.

ܠܰܐܝܢܳܐ ܝܽܘܬܪܳܢ ܥܒܰܕ ܢܰܦܫܶܗ. ܬܚܶܝܬ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܕܠܳܐ ܫܽܘܪܳܝ.

ܩܘ: ܐܶܢ ܕܠܳܐ ܦܰܓܪܰܢ ܐܶܫܟܰܚ ܗ̱ܘܳܐ. ܕܢܶܥܒܶܕ ܦܽܘܪܩܳܢ ܠܰܒܪܺܝܬܳܐ.

ܠܡܳܢ ܡܳܕܶܝܢ ܡܶܬܒܰܨܰܪ ܗ̱ܘܳܐ. ܕܡܶܢ ܐܺܝܬ̥ܝܳܐ ܢܚܶܬ̥ ܠܰܗܘܳܝܳܐ.

ܩܙ: ܠܡܳܢܳܐ ܡܳܕܶܝܢ ܠܳܐ ܦܰܪܩܰܢܝ. ܟܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܠܥܶܠ ܒܰܡܪܰܘܡܳܐ.

ܘܠܳܐ ܣܶܦܩܰܬ̥ ܠܳܗ̇ ܕܶܐܫܬܰܚܠܰܦ. ܘܠܳܐ ܥܒܺܝܕܳܐ ܢܚܶܬ ܠܰܥܒܳܕܳܐ.

ܩܚ: ܐܶܠܳܐ ܕܨܰܥܪܽܘܗܝ ܐܳܦ ܐ̱ܢܳܫܳܐ. ܕܳܐܦܠܳܐ ܠܪ̈ܶܓܠܰܘܗܝ ܫܳܘܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ.

ܚܢܰܢ ܕܶܝܢ ܐܰܚܰܝ̈ ܠܳܐ ܢܰܘܕܶܐ. ܐܰܝܟ ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܕܟܳܦܽܘܪ̈ܶܐ.

ܩܛ: ܐܰܝܟ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܦܣܰܩܘ ܣܰܒܪܳܐ. ܕܚܰܝܰܝ̈ܗܽܘܢ ܡܶܢ ܚܰܝܰܝ̈ܗܽܘܢ.

ܛܠܰܡܘ ܦܰܓܪܳܐ ܠܒܽܘܫܶܗ ܕܡܳܪܰܢ. ܘܰܡܣܰܟܶܝܢ ܠܶܗ ܠܢܽܘܚܳܡܳܐ.

ܩܝ: ܐܰܝܟܰܢ ܚܳܙܶܝܢ ܦܰܓܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܠܗܰܘ ܦܰܓܪܳܐ ܕܗܳܪܟܳܐ ܟܦܰܪܘ ܒܶܗ.

ܒܰܪ ܛܽܘܗܡܗܽܘܢ ܐܰܝܟܰܢ ܡܰܨܝܳܐ. ܕܢܺܚܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܚܰܘ̈ܒܶܐ.

ܩܝܐ: ܕܒܺܐܝܩܳܪܗܽܘܢ ܠܳܐ ܐܶܬܒܰܝܰܢܘ. ܐܰܝܟܰܢ ܠܳܐ ܢܨܰܥܰܪ ܐܶܢܽܘܢ.

ܕܗܶܢܽܘܢ ܒܓܶܢܣܗܽܘܢ ܠܳܐ ܐܰܘܕܺܝܘ. ܕܺܝܢܳܐ ܕܠܳܐ ܡܰܪܫܽܘܬ̥ܳܐ ܗ̱ܘ̣.

ܩܝܒ: ܕܠܳܐ ܨܒܰܘ ܕܢܺܐܡܪܽܘܢ ܕܕܺܝܠܰܢ ܗܽܘ. ܐܰܝܟܰܢ ܢܺܐܡܰܪ ܕܕܺܝܠܝ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ.

ܕܗܶܢܽܘܢ ܠܓܶܢܣܗܽܘܢ ܐܶܬܢܰܟܪܺܝܘ. ܟܝܳܢܳܐ ܕܓܰܘܳܐ ܒܗܽܘܢ ܟܳܦܰܪ.

ܩܝܓ: ܕܒܰܐܚܽܘܗܽܘܢ ܠܳܐ ܨܒܰܘ ܢܰܘܕܽܘܢ. ܐܰܝܟ ܢܽܘܟܪ̈ܳܝܶܐ ܡܶܬܚܰܫܒܺܝܢ.

ܕܡܶܢ ܣܺܝܡܰܬ̥ ܚܰܝ̈ܶܐ ܗܳܢܽܘܢ. ܓܠܰܙܘ ܢܰܦܫܗܽܘܢ ܡܰܢ ܡܰܘܕܶܐ ܒܗܽܘܢ.

ܩܝܕ: ܕܰܣܢܰܘ ܗܶܢܽܘܢ ܩܢܽܘ̈ܡܰܝܗܽܘܢ. ܩܢܽܘܡ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܠܳܐ ܚܳܙܶܝܢ ܠܶܗ.

ܗܰܘ ܕܶܐܬܟܰܣܺܝ ܗܰܕܳܡܰܝ̈ܢ. ܕܰܒܪ̈ܰܚܡܶܐ ܢܚܽܘܪ ܘܢܺܚܶܐ ܒܶܗ.

ܩܝܗ: ܕܰܗܘܰܝܢ ܐܰܚ̈ܶܐ ܠܐ̱ܢܳܫܽܘܬܶܗ. ܘܰܒܢܰܝ̈ܳܐ ܠܰܐܠܳܗܽܘܬ̥ܶܗ.

ܗܘܳܐ ܐܰܚܽܘܢ ܡܶܛܽܠ ܦܰܓܪܰܢ. ܘܰܐܒܽܘܢ ܡܶܛܽܠ ܫܽܘܠܛܳܢܶܗ.

ܩܝܘ: ܕܠܰܒܫܰܢܝ ܓܶܝܪ ܡܶܛܽܠ ܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ. ܠܳܐ ܢܶܛܠܽܘܡ ܚܢܰܢ ܠܰܚܢܳܢܶܗ.

ܢܺܐܡܰܪ ܠܶܗ ܒܪܺܝܟ ܗ̱ܘ̣ ܟܝܳܢܳܟ. ܕܰܓܒܳܐ ܟܝܳܢܰܢ ܘܰܥܡܰܪ ܒܶܗ.

ܩܝܙ:ܒܪܺܝܟ ܓܰܙܳܟ ܕܳܐܦ ܓܺܙܰܒܪܳܐ. ܥܒܰܕ ܠܶܗ ܦܰܓܪܰܢ ܠܰܢܝܳܚܳܟ.

ܒܪܺܝܟ ܗ̱ܘ̣ ܫܡܳܟ ܕܰܠܒܶܫ ܠܰܫܡܰܢ. ܘܰܫܡܰܢ ܒܰܫܡܳܟ ܐܶܬܕܰܠܺܝ.

ܩܝܚ: ܒܪܺܝܟ ܥܽܘܬ̥ܪܳܟ ܕܰܢܚܶܬ̥ ܘܰܫܪܳܐ. ܒܡܶܣܟܺܢܽܘܬ̥ܰܢ ܘܰܐܥܬܰܪ ܠܰܢ.

ܒܪܺܝܟ ܕܰܗܘܳܐ ܓܢܽܘܢܶܗ ܦܰܓܪܰܢ. ܘܠܰܓܢܽܘܢܶܗ ܩܪܳܐ ܒܢ̈ܰܝ ܛܽܘܗܡܶܗ.

ܩܝܛ: ܒܪܺܝܟ ܗ̱ܘ̣ ܕܠܳܐ ܚܣܰܟ̥ ܡܰܘܗܰܒܬܶܗ. ܡܶܢ ܦܰܓܪ̈ܶܐ ܨܪ̈ܺܝܟܶܐ ܕܓܶܢܣܰܢ.

ܢܰܘܕܶܐ ܠܶܗ ܘܠܰܐܒܳܐ ܕܫܰܠܚܶܗ. ܘܰܠܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ ܬܠܺܝܬܳܐܝܬ̥.

ܩܟ: ܕܨܳܪܶܬ̥ ܨܰܠܡܳܟ ܒܰܟ̈ܬܺܝܒܳܬܝ. ܨܽܘܪ ܐܰܢ̱ܬ ܫܽܘܒܚܳܟ ܥܰܠ ܢܽܘܚܳܡܝ.

ܘܰܕܗܰܝܡܢܶܬ̥ ܒܳܟ ܘܰܒܦܰܓܪܳܟ. ܐܶܚܙܶܝܟ ܒܶܗ ܡܳܐ ܕܢܰܚܶܡܬܳܢܝ܀

 

ܫܠܶܡ ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܥܰܠ ܦܰܓܪܳܢܽܘܬ̥ܶܗ ܕܡܳܪܰܢ.

ܕܡܳܪܝ ܐܺܝܣܚܳܩ ܕܰܐܢܛܺܝܽܘܟ̥܀

 

ܐܬܚܡܶܠ ܒܟܳܡܦ̊ܝܘܬܪ ܒܐܝܕ̈ܝ ܥܝܣܐ ܡܘܣܐ

 20. 01. 2023

 ܐܘܣܛܘܪܝܰܐ


[1] ܟܳܐܘܽܪܳܐ


 
Please Leave Your Thinking

Leave a Comment

You can also send us an email to karyohliso@gmail.com