ܦܘܪܥܳܢܳܐ ܕܳܐܪܳܡ ܕܰܫܢܰܬ ܒ̄ܟܒ (2022) - Karyo Hliso
Yusuf Begtas:

ܦܘܪܥܳܢܳܐ ܕܳܐܪܳܡ ܕܰܫܢܰܬ ܒ̄ܟܒ (2022)

 

ܦܘܪܥܳܢܳܐ ܕܳܐܪܳܡ ܕܰܫܢܰܬ ܒ̄ܟܒ (2022)

 

ܡܠܬܐ ܕܡܠܦܢܐ ܐܰܣܥܰܕ ܨܰܘܡܰܐ ܪܝܫܢܐ ܕܦܘܪܥܢܐ ܕܐܪܡ 

ܕܐܬܩܪܝܬ ܒܚܓܐ ܕܦܘܠܓܗ ܕܦܘܪܥܢܐ ܠܣܦܪܐ ܣܘܪܝܝܐ ܝܘܣܦ ܒܓܬܫ.

ܐܶܬܟܰܢܰܫܢܰܢ ܗܳܫܳܐ ܒܘܰܗܕܳܐ ܗܳܢܳܐ ܡܰܪܕܽܘܬܳܢܳܝܳܐ: ܕܰܢܚܰܓܶܐ ܥܰܡ ܚܕܳܕ̈ܶܐ ܨܒܽܘܬܳܐ ܝܰܩܺܝܪܬܳܐ ܥܰܠ ܠܶܒܰܘ̈ܳܬܳܐ ܕܟܳܬܘܒ̈ܶܐ ܘܣܳܦܖ̈ܶܐ ܣܘܖ̈ܝܳܝܶܐ: ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܟܳܬܒܺܝܢ ܒܠܶܫܳܢܳܐ ܣܽܘܪܝܳܝܳܐ ܘܰܡܣܰܟܶܝܢ ܠܗܳܢܳܐ ܓܶܕܫܳܐ ܫܰܢ̱ܬܳܢܳܝܳܐ ܒܰܣܘܺܝܚܽܘ: ܘܰܡܕܟܪܺܝܢ ܠܶܗ ܒܰܚܘܺܝܚܽܘ. ܓܶܕܫܳܐ ܠܰܡ ܗܳܢܳܐ ܡܰܟܬܰܒܙܰܒܢܳܝܳܐ: ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܡܰܗܒܳܐ ܕܦܽܘܪܥܳܢܳܐ ܕܳܐܪܳܡ ܕܣܳܦܪܳܝܽܘܬܳܐ ܣܽܘܪܝܳܝܬܳܐ ܠܣܳܦܪܳܐ ܣܽܘܪܝܳܝܳܐ ܚܰܕ ܦܪܺܝܫܳܐ: ܡܳܪܳܐ ܕܪܶܢܝܳܐ ܟܢܺܝܫܳܐ: ܒܰܟܬܶܒܶܗ ܕܰܡܪܺܝܡ ܠܪܺܝܫܳܐ: ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܝܰܘܣܶܦ ܒܶܓܬܰܫ ܛܽܘܪܥܰܒܕܝܢܳܝܳܐ: ܕܚܳܝܶܐ ܒܰܩܠܺܝܡܳܐ ܕܛܘܪܥܰܒܕܺܝܢ: ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܢܶܒܥܳܐ ܕܣܽܘܪܝܳܝܽܘܬܳܐ: ܘܡܰܪܒܽܘܥܺܝܬܳܐ ܕܰܐܒܳܗ̈ܳܬܳܐ ܘܰܐܖ̈ܝܰܘܳܬܳܐ.

ܣܳܦܰܪܢ ܕܶܝܢ ܗܳܢܳܐ ܝܰܘܣܶܦ ܒܶܓܬܰܫ: ܣܳܡ ܟܬܳܒܳܐ ܒܠܶܫܳܢܳܐ ܣܽܘܪܝܳܝܳܐ ܟܬܳܒܳܢܳܝܳܐ ܒܫܶܡ: «ܛܰܣܪܳܪܳܐ ܘܒܽܘܝ̈ܳܐܶܐ ܕܣܰܒܪܳܐ»: ܕܚܳܒܶܫ ܣܳܦܪܳܝܽܘܬܳܐ ܣܽܘܪܝܳܝܬܳܐ ܒܕܰܪܓܳܐ ܣܰܓܺܝ ܥܶܠܳܝܳܐ: ܘܳܐܕܫܳܐ ܚܰܕܬܳܐ ܦܪܺܝܫܳܐ ܠܳܐ ܕܪܺܝܫܳܐ: ܕܰܦܬܰܚ ܒܶܗ ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܚܰܕܬܳܐ ܒܬܰܫܥܺܝܬܳܐ ܕܣܳܦܪܳܝܽܘܬܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܐܳܪܳܡ ܘܠܶܫܳܢܗܘܢ ܕܰܡܥܰܠܰܝ ܘܪܳܡ.

 ܦܽܘܪܥܳܢܳܐ ܠܰܡ ܕܳܐܪܳܡ ܐܰܟܡܳܐ ܕܺܝܕܺܝܥ ܠܟܠܟܘܢ: ܡܶܬܺܝܗܶܒ ܫܰܢ̱ܬܳܢܳܐܺܝܬ: ܘܡܶܬܦܰܠܰܓ ܫܰܢ̱ܬܳܐ ܒܳܬܰܪ ܫܰܢ̱ܬܳܐ ܡܶܢ ܡܶܬܚܳܐ ܕܰܚܕܳܖ̈ܰܝ ܬܠܳܬܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ. ܘܶܐܬܺܝܗܶܒ ܠܣܳܦܖ̈ܐ ܡܶܢ ܐܰܬܖ̈ܰܘܳܬܳܐ ܖ̈ܰܚܺܝܩܶܐ ܘܩܰܖ̈ܝܒܶܐ: ܘܡܶܢ ܡܢܰܘ̈ܳܬܳܐ ܡܫܰܚ̈ܠܦܶܐ ܕܥܳܠܡܳܐ ܐܰܝܟ ܥܺܝܪܰܩ: ܘܣܽܘܪܺܝܰܐ: ܘܬܽܘܪܟܺܝܰܐ: ܘܠܶܒܢܳܢ: ܘܗܶܢܕܽܘ: ܘܰܐܡܶܪܺܝܟܰܐ ܘܶܐܣܬܪܰܠܝܰܐ ܘܰܣܘܶܝܕ. ܣܳܦܖ̈ܶܐ ܕܶܝܢ ܕܩܰܕܝܽܘ ܦܽܘܪܥܳܢܳܐ ܕܳܐܪܳܡ: ܟܬܰܒܘ̱ ܘܟܳܬܒܺܝܢ ܒܠܶܫܳܢܳܐ ܣܽܘܪܝܳܝܳܐ ܟܬܳܒܳܢܳܝܳܐ: ܘܰܐܦܪܺܝܽܘ ܣܳܦܪܳܝܽܘܬܳܐ ܣܽܘܪܝܳܝܬܳܐ ܚܕܰܬܳܐ: ܘܰܐܥܬܰܪܘ̱ ܣܳܦܪܳܝܽܘܬܰܢ ܕܳܪܳܢܳܝܬܳܐ ܒܰܣܝ̈ܳܡܰܝܗܘܢ ܣܽܘܖ̈ܝܳܝܶܐ ܕܰܐܟܬܶܒܘ̱. ܠܶܥܙ̈ܶܐ ܕܶܝܢ ܐܳܖ̈ܳܡܳܝܶܐ ܚܰܕ̈ܬܶܐ ܕܡܰܡܠ̱ܠܳܐ: ܐܰܝܟ ܠܶܥܙܳܐ ܣܽܘܪܝܳܝܳܐ ܕܡܰܡܠ̱ܠܳܐ ܕܛܽܘܪܥܰܒܕܺܝܢ: ܠܳܐ ܚܒܺܝܫܺܝܢ ܒܓܰܘ ܬܰܢܘ̈ܰܝ ܕܦܽܘܪܥܳܢܳܐ ܕܳܐܪܳܡ: ܘܠܳܐ ܣܺܝܡܺܝܢ ܬܚܶܝܬ ܛܶܠܳܠ ܐܺܝܠܳܢܶܗ.

ܒܗܳܠܶܝܢ ܕܶܝܢ ܝܰܘܡ̈ܶܐ ܐ̱ܚܖ̈ܳܝܶܐ: ܢܚܶܬ ܠܰܐܓ̥ܽܘܢܳܐ ܕܣܳܦܪܳܝܽܘܬܳܐ ܣܽܘܪܝܳܝܬܳܐ: ܓܰܒܪܳܐ ܚܰܕ ܣܽܘܪܝܳܝܳܐ: ܕܡܰܩܪܶܒ ܒܝܰܕ ܦܽܘܠܚܳܢܰܘ̈ܗ̱ܝ ܡܰܖ̈ܕܽܘܬܳܢܳܝܶܐ ܡܶܛܠ ܪܘܡܪܳܡܐ ܕܣܳܦܪܳܝܽܘܬܰܢ: ܘܩܽܘܝܳܡܳܐ ܘܩܽܘܘܽܝܳܐ ܕܠܶܫܳܢܳܢ ܘܡܰܚܝܳܢܽܘܬܳܐ ܕܡܰܪܕܘܬܰܢ ܒܙܰܒܢ̈ܶܐ ܬܢܳܢܳܝ̈ܶܐ. ܓܰܒܪܳܐ ܠܰܡ ܗܳܢܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܡܰܠܦܳܢܳܐ ܝܰܘܣܶܦ ܒܶܓܬܰܫ: ܕܶܐܣܰܪ ܢܰܦܫܶܗ ܘܰܟܕܰܢ ܨܰܘܪܶܗ ܒܢܺܝܪܳܐ ܕܗܳܢܳܐ ܠܶܫܳܢܳܐ: ܡܶܛܽܠܗܳܕܶܐ ܟܬܰܒ ܘܰܐܦܪܺܝ ܟܬܳܒܳܐ ܣܦܪܳܝܳܐ ܕܡܶܫܬܰܒܗܪܺܝܢܰܢ ܒܶܗ ܣܰܓܝ ܡܛܠ ܐܰܝܟܰܢܳܝܽܘܬܳܐ ܦܝܠܳܘܣܽܘܦܳܝܬܳܐ ܕܰܚܒܺܝ̈ܫܳܬܶܗ ܟܰܕ ܟܬܰܒ ܒܙܶܢ ܡܺܐܡܖ̈ܳܬܐ ܣܶܦܖ̈ܳܝܳܬܳܐ ܕܠܳܐ ܐܶܫܬܟܰܚܝ̱̈ ܒܠܶܫܳܢܳܐ ܣܽܘܪܝܳܝܳܐ ܡܶܢ ܩܕܶܝܡ. ܗܳܠܶܝܢ ܠܰܡ ܡܺܐܡܖ̈ܳܬܳܐ ܟܬܺܝܒ̈ܳܢ ܒܠܶܫܳܢܳܐ ܣܽܘܪܝܳܝܳܐ ܣܩܺܝܠܳܐ: ܘܩܰܢܝܳܐ ܗܕܺܝܪܐ: ܘܰܥܛܺܝ̈ܦܳܢ ܣܽܘܟ̈ܳܠܶܐ ܕܖ̈ܳܢܳܝܐ ܚܰܕ̈ܬܶܐ ܘܖ̈ܳܡܶܐ ܘܒܰܐܡܢܳܐ ܣܶܦܪܳܝܳܐ ܡܥܰܠܝܳܐ ܕܡܳܙܶܓ ܒܶܝܬ ܣܳܦܪܳܝܽܘܬܳܐ ܘܰܕܪܳܫܳܐ ܣܶܦܪܳܝܳܐ ܘܖ̈ܶܢܝܶܐ ܦܺܝܠܳܘܣܘܦܝ̈ܐ ܘܙܶܕܩ̈ܶܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝ̈ܶܐ.

ܟܬܳܒܳܐ ܠܰܡ ܕܣܳܡ ܣܳܦܪܰܢ ܡܫܰܡܗܳܐ ܝܰܘܣܶܦ ܒܶܓܬܰܫ ܒܫܶܡ «ܛܰܣܪܳܪܳܐ ܘܒܽܘܝ̈ܳܐܶܐ ܕܣܰܒܪܳܐ»: ܚܳܒܶܫ ܚܕܳܖ̈ܰܝ ܚܰܡܫܺܝܢ ܡܺܐܡܖ̈ܳܬܳܐ ܣܳܦܖ̈ܳܝܳܬܐ. ܘܟܽܠܗܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܡܺܐܡܖ̈ܳܬܳܐ ܕܰܟܬܳܒܳܐ: ܫܰܦܝܖ̈ܳܢ ܒܬܰܠܒܶܫܬܳܐ ܕܠܶܫܳܢܳܐ ܘܗܶܕܪܳܐ ܕܩܽܘܝܳܡܳܐ: ܘܒܰܣܺܝ̈ܡܳܢ ܒܛܰܥܡܳܐ ܘܣܽܘܟܳܠܳܐ. 

ܡܺܐܡܰܪܬܳܐ ܕܶܝܢ ܕܰܐܪܒܥܺܝܢ ܘܬܫܰܥ ܕܰܫܡܗ̇ ܡܰܖ̈ܢܝܳܬܐ ܘܗܶܕܣ̈ܐ ܙܢܳܢܳܝ̈ܶܐ ܦܖ̈ܺܝܫܶܐ: ܚܳܒܫܳܐ ܖ̈ܶܢܝܶܐ ܦܝܠܘܣܘܦܳܝ̈ܶܐ ܫܰܦܺܝܖ̈ܶܐ: ܕܝܳܗܒܺܝܢ ܢܰܘܚܳܐ ܘܒܽܘܝܳܐܳܐ ܠܪܽܘܚܳܐ ܕܩܳܪܽܘܝܳܐ. ܘܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܡܰܚܫ̈ܒܳܬܐ ܥܳܗܕܺܝܢܰܢ ܡܺܐܡܰܪܬܳܐ ܕܥܰܠ ܚܰܝܠܳܐ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ: ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ ܒܳܗ̇: «ܬܪܶܝܢ ܠܰܡ ܚܰܝ̈ܠܶܐ ܡܰܩܪܒܺܝܢ ܒܓܰܘܶܗ ܘܰܒܒܰܪܶܗ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ ܘܺܐܝܬܰܝܗܘܢ: ܚܰܝܠܳܐ ܕܚܽܘܒܳܐ: ܘܚܽܘܒܳܐ ܕܚܰܝܠܳܐ. ܚܰܝܠܳܐ ܠܰܡ ܕܚܽܘܒܳܐ ܢܳܒܰܥ ܡܶܢ ܪܽܘܚܳܐ ܕܫܽܘܡܠܳܝܳܐ: ܘܚܽܘܒܳܐ ܕܶܝܢ ܕܚܰܝܠܳܐ ܢܳܒܰܥ ܡܶܢ ܪܽܘܚܳܐ ܕܫܘܥܠܳܝܳܐ.»

ܘܒܶܗ ܒܗܳܢܳܐ ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܡܡܰܠܶܠ ܣܳܦܪܰܢ ܝܰܘܣܶܦ ܥܰܠ ܚܰܕܘܳܐ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ: ܘܦܳܪܽܘܫܽܘܬܐ: ܥܰܡ ܦܳܪܽܘܫܽܘܬܳܐ ܕܚܰܘܣܳܢܳܐ: ܘܣܽܘܢܩܳܢܳܐ: ܘܰܡܪܰܒܝܳܢܐ ܘܛܳܒܬܳܐ: ܘܰܣܛܰܪ...

ܐܺܝܽܘ ܠܳܟ ܐܳܘ ܣܳܦܪܳܐ ܣܽܘܪܝܳܝܳܐ ܡܗܺܝܪܳܐ ܘܰܚܬܺܝܪܳܐ: ܘܙܳܩܘܪܳܐ ܕܡ̈ܶܠܶܐ ܟܰܫܺܝܪܳܐ: ܝܰܘܣܶܦ ܒܶܓܬܰܫ. ܘܬܰܗܢ̈ܝܳܬܳܐ ܘܒܽܘܢܳܝ̈ܶܐ ܥܰܠ ܟܬܳܒܳܟ ܗܳܢܳܐ ܚܰܕܬܳܐ: ܘܛܽܘܒܳܐ ܠܰܐܒܳܗܰܝ̈ܟ ܡܝܰܩܖ̈ܶܐ ܕܰܐܝܬܝܽܘܟ ܠܚܰܝ̈ܐ ܘܝܰܗ̱ܒܽܘܟ ܕܳܫܢܳܐ ܠܽܐܘܡܬܳܐ ܣܘܪܝܳܝܬܳܐ ܒܰܪ̱ܬ ܐܳܖ̈ܳܡܳܝܶܐ: ܕܬܶܚܽܘܕ ܒܺܐܝܕܳܟ ܠܩܺܩܢܳܐ: ܠܡܶܦܠܰܚ ܒܚܰܩܠܳܐ ܕܣܶܦܪܳܐ ܣܽܘܪܝܳܝܳܐ: ܕܬܰܘܥܶܐ ܘܰܖ̈ܕܶܐ ܘܗܰܒܳܒ̈ܐ ܣܶܦܖ̈ܳܝܐ ܘܡܰܖ̈ܕܘܬܳܢܳܝܶܐ ܫܰܦܺܝܖ̈ܶܐ: ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܐ ܕܬܰܦܶܩ ܟܬܳܒܑ̈ܶܐ ܣܽܘܖ̈ܝܳܝܶܐ ܐ̱ܚܖ̈ܳܢܶܐ ܒܰܫܒܝܠܐ ܕܣܳܦܪܳܝܘܬܳܐ ܣܘܪܝܳܝܬܳܐ.

ܬܘܕܝ ܠܳܟ ܘܰܠܟܽܠܟܘܢ: ܘܦܘܫܘܢ ܒܫܠܡܐ: 

19 ܟܢܘܢ ܩܕܝܡ 2022 ܣܬܘܟܗܘܠܡ: ܣܘܝܕܝܢ

ܣܝܥܬܐ ܕܦܘܪܥܳܢܐ ܕܳܐܪܳܡ ܘܒܶܝܬ ܡܰܪܕܘܬܐ ܐܰܪܳܡܳܝܬܐ: ܒܳܥܶܝܢ ܠܳܟ ܟܘܫܳܪܳܐ ܒܚܰܝܰܝ̈ܟ.

ܡܠܦܢܐ ܐܰܣܥܰܕ ܨܰܘܡܰܐ


 
Please Leave Your Thinking

Leave a Comment

You can also send us an email to karyohliso@gmail.com