ܢܘܼܗܪܳܐ ܕܪܘܼܚܳܐ ܘܕܶܠܩܳܐ ܕܚܘܼܒܳܐ - Karyo Hliso
Yusuf Begtas:

ܢܘܼܗܪܳܐ ܕܪܘܼܚܳܐ ܘܕܶܠܩܳܐ ܕܚܘܼܒܳܐ

Malfono Yusuf Beğtaş

 

ܢܘܼܗܪܳܐ ܕܪܘܼܚܳܐ ܘܕܶܠܩܳܐ ܕܚܘܼܒܳܐ

ܡܼܢ ܟܠܦܪܘܿܣ ܡܶܬܢܰܩܠܐ ܐܘܼܪܚܳܟ ܘܡܶܫܬܰܒܰܠ ܨܰܘܒܳܟ ܟܕ ܠܐ ܬܶܫܒܘܿܩ ܕܢܶܟܡܰܕ ܢܘܼܗܪܳܐ ܕܪܘܼܚܳܟ ܘܕܶܠܩܳܐ ܕܚܘܼܒܳܟ.

ܝܘܣܦ ܒܓܬܫ 


 
Please Leave Your Thinking

Leave a Comment

You can also send us an email to karyohliso@gmail.com