ܡܪܝ ܐܦܝܡ ܡܐܡܪܐ ܪܘܟܒܐ ܕܒܪܢܫܐ - Karyo Hliso
Yusuf Begtas:

ܡܪܝ ܐܦܝܡ ܡܐܡܪܐ ܪܘܟܒܐ ܕܒܪܢܫܐ

 

ܡܪܝ ܐܦܝܡ ܡܐܡܪܐ ܪܘܟܒܐ ܕܒܪܢܫܐ

ܪܘܼܟܳܒܳܐ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܩܰܕܝܼܫܳܐ ܡܪܝ ܐܦܪܝܡ.

ܓܰܒܪܐ ܕܰܨܗܶܐ ܠܝܼܕܰܥܬܐ܆ ܘܰܠܗܺܝ̣ܩ ܠܶܒܶܗ ܠܣܘܼܟܳܠܐ.

ܬܐ ܐܶܚܰܘܶܝܟ ܠܰܡܥܺܝ̣ܢܳܐ. ܕܰܕܠܐ ܫܶܠܝܳܐ ܗ̱ܝ ܡܰܪܕܝܼܬܗ̇.

ܡܰܒܘܿܥܗ̇ ܡܿܢ ܥܶܠܳܝܐ ܗ̱ܘ܆ ܘܡܼܢ ܦܘܡ ܒܳܪܘܿܝܐ ܪܶܕܝܗ̇.

ܡܰܝ̈ܐ ܕܚܰܝ̈ܐ ܕܝܘܼܠܦܳܢܐ܆ ܡܰܫܩܶܝܢ ܠܐܪ̈ܒܰܥ ܦܶܢ̈ܝܳܬܐ.

ܢܶܒܥܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܝܘܼܠܦܳܢܳܐ܆ ܡܰܘܗܰܒܬܐ ܗ̱ܝ ܕܐܠܗܘܼܬܐ.

ܬܰܦ̈ܐ ܢ̇ܒܥܝ̣ܢ ܡܼܢ ܓܰܘܗ̇܆ ܘܪܳܕܶܝܢ ܡܢ ܣܰܘ̈ܦܶܐ ܠܣܰܘ̈ܦܶܐ.

ܚܰܕ ܬܰܦܳܐ ܓܝܚܘܿܢ ܗܰܘܢܳܐ܆ ܐ̱ܚܪܺܢܐ ܦܝܼܫܘܿܢ ܣܘܼܟܳܠܐ.

ܕܶܩܠܰܬ̇ ܡܰܕܥܳܐ ܕܪܶܥܝܳܢܳܐ܆ ܘܰܦܪܳܬ ܪܰܒܳܐ ܒܘܼܝܳܢܐ.

ܡܶܬܦܰܠܓܝܢ ܠܐܬܪ̈ܘܬܐ܆ ܕܰܠܗܘܿܢ ܛܰܟܶܣ ܒܳܪܘܿܝܐ.

ܘܰܡܩܰܘܝܢ ܫܘܼܠܛܳܢ̈ܝܗܘܢ܆ ܟܕ ܠܐ ܥܳܠܒܝܼܢ ܠܰܚܕ̈ܕܐ.

ܡܰܕܥܳܐ ܒܪܰܘܡܳܐ ܕܐܠܗܐ܆ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܕܡܘܼܚܳܐ ܥ̇ܡܰܪ.

ܡܫܰܡܫܝܼܢ ܠܗ ܪ̈ܘܼܚܳܢܳܝܐ܆ ܒܦܰܐܢܛܰܣܺܝܰܐ ܕܥܘܼܕܪ̈ܢܐ.

ܒܗܰܝܟܰܠ ܠܶܒܳܐ ܡܶܙܕܰܝܰܚ܆ ܗܰܘܢܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܚܘܼ̈ܫܳܒܐ.

ܘܪܳܗܛܝܼܢ ܩܘܼܕܡܰܘܗܝ ܐܝܙܓ̈ܰܕܶܐ܇ ܒܘܼܝܳܢܳܐ ܥܡ ܣܘܼܟܳܠܐ.

ܒܟܘܼ̈ܠܝܳܬܐ ܫܪܶܝܢ ܚܘܼܫ̈ܳܒܶܐ܆ ܘܥܳܡܪ ܥܰܡܗܘܢ ܦܘܼܪܫܳܢܐ.

ܦ̇ܪܫܝܢ ܩܘܼܫܬܐ ܡܼܢ ܙܺܐܦܳܐ܆ ܘܕܳܝܢܝܼܢ ܣܰܢܝܳܐ ܘܫܰܦܝܼܪܐ.

ܪܶܥܝܳܢܐ ܥܡ ܬܐܪ̈ܳܬܐ. ܒܓܰܘ ܚܶܠܒܳܐ ܫܰܪ̈ܝܳܢ ܕܰܦܪܝܼܣ.

ܪܶܕܝܳܐ ܦܪܓܡܐ (ܦܠܓܡܐ) ܡܶܫܬܰܡܰܗ܆ ܘܡܶܬܟܰܢܐ ܐܦ ܚܳܙܘܿܩܳܐ.

ܐܦ ܬܰܪܥܳܐ ܗ̇ܘ ܒܶܣܪܳܢܳܝܳܐ܆ ܕܒܝܬ ܩܘܼܕܫܳܐ ܠܩܘܼܕܫܳܐ ܦܳܪܶܫ.

ܠܓܰܘ ܡܶܢܶܗ ܩܘܼܕܫܳܐ ܕܰܠܒܰܪ܆ ܘܰܠܓܰܘ ܡܶܢܗ ܩܘܼܕܳܫ ܩܘܼܕ̈ܫܺܝܼܢ. 

ܠܓܰܘ ܡܶܢܗ ܫܰܪܝܳܐ ܢܰܦܫܳܐ܆ ܒܠܶܒܳܐ ܕܘܼܡܝܳܐ ܕܩܺܐܒܘܼܬܐ.

ܟܪ̈ܘܼܒܐ ܕܰܬܪܝܢ ܓܶܦܰܝ̈ܗܘܢ܆ ܪܳܐܬܐ ܗ̱ܝ ܕܡܰܛܠܐ ܥܰܠ ܠܶܒܳܐ.

ܒܝܬ ܒܣ̈ܡܐ ܕܕܰܗܒܐ ܕܰܟܝܳܐ܆ ܣܰܘܩܳܐ ܐܝܼܬܰܘܗܝ ܘܰܢܫܰܡܬܐ.

ܗ̇ܟܢ ܪܳܐܬܐ ܠܐ ܡܩܰܒܠܐ܆ ܠܐ ܫܶܩܝܳܐ ܘܠܐ ܡܐܟܘܼܠܬܐ.

ܡܥܰܪܬܐ ܕܫܰܒܥܳܐ ܢܰܗܝܪ̈ܐ܆ ܕܣܝܼܡܳܐ ܒܗܰܝܟܰܠ ܒܝܬ ܩܘܼܕܫܐ.

ܟܰܒܕܳܐ ܐܶܡܳܐ ܕܬܘܼܪܣܳܝܐ. ܕܝ̇ܗܒܐ ܠܦܰܓܪܳܐ ܣܰܝܒܳܪܬܐ.

ܩܕܳܡ ܬܰܪܥܳܐ ܕܡܰܫܟܰܢܙܰܒܢܐ܆ ܣܝ̣ܡܳܐ ܠܰܩܢܳܐ ܫܰܠܦܘܼܚܬܳܐ.

ܡܫܝܼܓܝܼܢ ܒܗ̇ ܘܡܶܬܕܰܟܝܢ ܒܗܿ܆ ܬܡܳܢܝܳܐ ܚܰܝ̈ܠܐ ܟܝܳܢ̈ܝܐ:

ܕܝ̇ܗܒܝܢ ܠܦܰܓܪܳܐ ܚܰܝܘܼܬܐ܆ ܡܰܘܠܕܳܢܐ ܘܰܡܪܰܒܝܳܢܐ.

ܘܰܡܬܰܪܣܝܳܢܐ ܘܢܳܬܘܿܦܳܐ. ܐܦ ܐܳܚܘܿܕܳܐ ܘܦܳܫܘܿܪܳܐ܆ ܘܰܡܢܰܦܨܳܢܐ ܘܕܳܚܘܿܝܳܐ.

ܒܡܶܨܥܰܬ ܦܰܓܪܳܐ ܐܶܬܬܰܩܰܢ܆ ܐܶܣܛܘܡܟܳܐ ܡܰܕܒܚܳܐ ܕܰܕܒܝܼ̈ܚܶܐ.

ܕܠܐ ܕܳܥܟܳܐ ܢܘܪܗ ܠܰܓܡܰܪ. ܘܗ̣ܘ ܓܳܡܰܪ ܕܶܒܚ̈ܐ ܘܝܳܩܕ̈ܐ.

ܒܙܳܘܝܼܬܐ ܕܕܳܪܬܐ ܕܰܠܒܰܪ. ܐܰܬܪܳܐ ܕܦܳܪܬܐ ܘܰܕܩܶܛܡܳܐ.

ܛܚܳܠܐ ܐܝܼܬܘܗܝ ܩܺܩܰܠܬܐ܆ ܕܰܡܩܰܒܠ ܕܡܳܐ ܝܰܩܝܼܕܐ.

ܥܡܘܕ̈ܐ ܕܡܰܫܟܰܢܙܰܒܢܐ܆ ܫܳܩ̈ܐ ܐܶܢܘܢ ܫܰܪܝܪ̈ܐ.

ܡܰܘܬܰܒܗܘܢ ܪ̈ܓܠܐ ܕܠܬܰܚܬ܆ ܘܩܘܼܒ̈ܥܰܝܗܘܢ ܟܣܳܣ̈ܐ ܕܰܠܥܶܠ.

ܦܪܳܣܳܐ ܕܡܶܫܟܳܐ ܕܣܳܣܓܰܘܢܐ܆ ܥܰܡ ܗܳܠܝܢ ܕܐܶܣܦܝܼܢܝܼܩܳܐ.

ܒܶܣܪ̈ܳܬܐ ܣܘܼܡ̈ܳܩܳܬܐ܆ ܘܝܳܪ̈ܝܼܥܳܬܐ ܕܡܼܢ ܣܰܥܪܳܐ.

ܕܰܦܪܺܝܼܣܝܼܢ ܥܠ ܗܰܕܡ̈ܐ܆ ܠܢܘܼܛܪܗ ܘܰܠܩܘܼܝܳܡܗ.

ܠܰܘ ܡܼܢ ܬܰܦܐ ܕܚܘܼܫ̈ܒܝ܆ ܦܶܬܚܶܬ ܗܳܠܝܢ ܠܫܳܩܘܼܬܟ.

ܕܰܨܪܝܼܟ ܐ̱ܢܐ ܘܰܡܓܰܙܰܝ ܐ̱ܢܐ܆ ܡܢ ܫܶܩܝܳܐ ܘܡܼܢ ܡܳܙܘܿܢܐ.

ܒܰܕܡܘܼܬ ܓܘܼܕܐ ܡܢ ܝܰܡܐ܆ ܘܐܝܟ ܢܘܼܛܬܐ ܡܢ ܓܘ ܩܕܣܐ.

ܡܼܢ ܓܰܒܪ̈ܐ ܟܐܢ̈ܐ ܚ̇ܕܪܬ܆ ܕܐܫܬܰܠܰܛܘ ܥܠ ܡܰܒܘܿܥܐ.

ܡܘܼܫܐ ܪܝܫܐ ܩܰܕܡܳܝܐ܆ ܕܐܶܫܟܚܗ ܠܪܝܫܗ ܕܡܰܒܘܥܐ.

ܕܬܰܪܥܶܗ ܠܢܶܒܥܗ ܥܰܬܝܪܐ܆ ܩܕܡ ܟܠ ܥܡ̈ܡܝܢ ܘܐܬܪ̈ܘܢ.

ܐܶܫܬܝܼܘ ܡܶܢܶܗ ܚܰܟܝ̈ܡܐ܆ ܐܦ ܣܰܟ̈ܠܐ ܩܢܰܘ ܒܘܼܝܳܢܐ.

ܥܠ ܥܶܣܪܺܝܢ ܘܰܬܪ̈ܝܢ ܬܰܦܝ̈ܢ܆ ܢܨܝܼܒ ܐܝܠܳܢܐ ܕܟܠ ܦܐܪ̈ܝܢ.

ܘܐܶܬܝܰܒ̈ܰܠܝ ܗܘ̈ܝ ܢܶܨ̈ܒܳܬܗ܆ ܨܝܕ ܣܘܼܪ̈ܝܝܐ ܘܦܳܪ̈ܣܳܝܐ.

ܘܰܥܕܰܡܐ ܠܥܶܒܪ̈ܶܝܗ̇ ܕܐܪܥܐ܆ ܡܢ ܝܕ ܦܐܪ̈ܘܗܝ ܡܶܬܬܰܪ̈ܣܝܳܢ.

ܝܰܘܢ̈ܝܐ ܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠ܆ ܐܬܟܰܫܰܪܘ ܒܬܰܠܡܝܼܕܘܼܬܐ.

ܐܝܬ ܕܰܪܺܗܝܼܛܪܳܐ ܐܬܟܰܢܝ܆ ܙܥܘܼܪ ܡܰܡܠ̱ܠܐ ܘܪܰܒ ܣܘܼܟܳܠܐ.

ܚܰܒܪܗ ܐܝܼܬܰܘܗܝ ܣܳܦܝܼܣܛܳܐ. ܕܳܪܘܿܫܳܐ ܐܘܼܡܳܢܳܝܐ.

ܚܰܕ ܐܝܼܬܰܘܗܝ ܓܪܰܡܰܛܝܼܩܳܐ܆ ܕܣܳܩܶܠ ܡ̈ܠܐ ܘܦܶܬܓܳܡ̈ܐ.

ܚܰܕ ܐܝܼܬܰܘܗܝ ܐܳܣܝܳܐ ܡܗܝܼܪܐ. ܕܡܰܐܣܶܐ ܟܺܐܒ̈ܐ ܦܰܓܪ̈ܳܢܐ.

ܡܦܳܣ ܒܐܶܣܛܘܼ̈ܡܟܶܐ ܘܡܘܼ̈ܙܳܓܐ. ܘܝ̇ܕܥ ܚܰܝܠܐ ܕܥܶܩܳܪ̈ܐ.

ܡܶܢܗܘܢ ܒܐܶܣܛܪܘܿܢܘܿܡܺܝܰܐ܆ ܝܘܼܠܦܳܢܳܐ ܕܕܰܓܳܠ ܟܠܗ.

ܘܡܼܶܢܗܘܢ ܒܐܶܣܛܪܘܿܠܘܿܓܺܝܐ܆ ܝܘܼܠܦܳܢܐ ܕܛܘܼܥܝܰܝ ܫܰܪܰܪܘ.

ܠܥܶܠ ܡܼܢ ܗܳܠܝܢ ܐܶܙܕܰܝܰܚ܆ ܦܘܿܪܦܘܿܪܝܼܘܣ ܚܰܟܝܡܐ.

ܘܪܰܒܐ ܦܠܰܛܳܢ ܢܰܨܝܼܚܳܐ܆ ܥܰܡ ܣܘܿܩܪܰܛܝܣ ܩܰܛܝܼܢܐ.

ܐܦ ܐܘܿܦܘܿܩܪܰܛܝܼܣ ܪܒܐ܆ ܥܰܡ ܓܰܠܝܰܢܘܿܣ ܢܰܨܝܼܚܳܐ.

ܐܶܬܬܪܝܼܡ ܐܰܪܝܼܣܛܘܿܛܰܠܝܼܣ܆ ܒܝܕܰܥܬܐ ܠܥܶܠ ܡܢ ܟܠܗܘܢ.

ܘܰܥܒܰܪ ܐܢܘܢ ܒܝܕܰܥܬܐ܆ ܕܟܠܗܘܢ ܩܰܕܡ̈ܐ ܘܐ̱ܚܪ̈ܳܝܐ.

ܘܣܰܝܟܳܗ̇ ܠܟܠܗ̇ ܡܠܝܼܠܘܼܬܐ܆ ܒܰܙܥܘܼܪܘܼܬܐ ܕܦܶܬܓܳܡ̈ܘܗܝ.

ܘܥܰܒܕܗ̇ ܠܦܝܠܘܿܣܘܿܦܺܝܰܐ܆ ܚܕ ܓܘܼܫܡܳܐ ܓܡܺܝܼܪܐ ܘܫܰܠܡܳܐ.

ܥܠܰܘܗܝ ܫܶܠܡܰܬ ܗ̇ܝ ܕܰܟܬܝܼܒܳܐ܆ ܡܛܠ ܫܠܝܡܘܢ ܚܰܟܝܼܡܐ.

ܕܰܒܩܰܕ̈ܡܳܝܶܐ ܘܐ̱ܚܪ̈ܳܝܶܐ܆ ܠܐ ܩܳܡ ܕܚܰܟܝܼܡ ܐܰܟܘܳܬܗ.

ܕܰܟܬܰܒܬ ܢܰܦܫܳܟ ܝܳܠܘܿܦܳܐ܆ ܒܪܝܼܫܳܢܘܼܬܐ ܕܚܰܟܝܡܐ.

ܠܐ ܬܶܬܶܠ ܫܶܢܬܐ ܠܥܰܝܢ̈ܝܟ܆ ܐܳܦܠܐ ܢܰܘܡ̈ܳܬܐ ܠܰܓܒܝܼ̈ܢܝܟ.

ܕܠܐ ܡܶܨܛܰܝܒܳܐ ܚܶܟܶܡܬܐ܆ ܒܶܠܥܳܕ ܥܰܡܠܐ ܘܰܫܚܳܩܳܐ.

ܠܐ ܪܳܚܡܳܐ ܠܰܚܒ̈ܢܢܐ. ܘܠܐ ܡܶܨܛܰܒܝܳܐ ܒܰܡܩ̈ܰܛܥܶܐ. 

ܘܠܐܣܘ̈ܛܐ ܠܐ ܡܶܬܒܰܥܝܐ܆ ܪܳܚܡܳܐ ܙܪ̈ܝܼܙܐ ܘܟܰܫܝܼܪ̈ܐ.

ܘܡܰܚܒܳܐ ܙܗܰܝ̈ܐ ܘܰܕܟܝ̈ܐ.

ܡܳܪܳܐ ܕܰܒܪܳܐ ܚܟܡܬܐ. ܒܪܝܫ ܒܶܪ̈ܝܳܬܗ ܘܰܥܒ̈ܕܘܗܝ.

ܚܢܳܢܳܐ ܘܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܛܰܝܒܘܼܬܳܐ ܥܰܠ ܟܠܰܢ.

ܐܰܡܝܼܢ ܘܐܰܡܝܼܢ.

 

ܠܩܝܼܛ ܘܦܪܝܼܣ ܡܐܡܪܐ ܗܢܐ ܒܝܕ ܝܘܣܦ ܒܓܬܫ

ܩܶܨܰܬ ܣܘܼܟܳܠܗ ܪܘܝܼܚܳܐ ܘܥܰܡܝܼܩܳܐ


 
Please Leave Your Thinking

Leave a Comment

You can also send us an email to karyohliso@gmail.com