Article - Karyo Hliso
Yusuf Begtas:


ܐܝܟܢ ܚܳܙܝܢܢ ܢܦܫܢ؟

 

ܐܝܟܢ ܚܳܙܝܢܢ ܢܦܫܢ؟

ܐܰܚܶܒ ܫܶܠܝܳܐ ܬܠܡܝܼܕܐ: ܕܒܗ ܬܶܫܟܰܚ ܬܺܚܶܐ ܢܰܦܫܳܟ. 

ܗܘܝܼ ܚܰܙܳܝܳܐ ܕܩܢܘܼܡܟ. ܘܠܐ ܬܚܘܼܪ ܠܒܰܪ ܡܶܢܳܟ. 

ܟܡܳܐ ܕܰܠܒܰܪ ܡܶܢܟ ܬܚܘܼܪ܆ ܐܢ̱ܬ ܢܰܦܫܳܟ ܠܐ ܚܳܙܐ ܐܢ̱ܬ. 

ܫܰܝܢ ܪ̈ܶܓܫܰܝܟ ܒܰܪ̈ܳܝܐ ܕܢܶܗܘܘܢ ܒܫܶܠܝܳܐ ܓܰܘܳܝ̈ܐ. 

ܕܐܶܢ ܬܰܗܦܶܟ ܚܰܝ̈ܳܝܟ ܠܘܳܬܳܟ܆ ܚܰܙܳܝܐ ܕܢܰܦܫܳܟ ܬܶܗܘܐ. 

ܫܠܝ ܡܼܢ ܢܶܟܝ̈ܳܢܐ ܕܰܠܒܰܪ ܕܬܶܫܟܰܚ ܒܢܰܦܫܳܟ ܣܘܼ̈ܟܳܠܐ.

ܟܢܘܼܫ ܚܰܘܪܐ ܕܥܰܝܢ̈ܝܟ ܨܐܕ̈ܝܟ܆ ܕܬܬܒܰܩܐ ܒܰܥܬܝ̈ܕܬܐ.

ܐܰܚܶܒ ܫܶܠܝܳܐ ܕܦܘܼܪܫܳܢܐ܆ ܕܗܘܼܝܘ ܢܶܒܥܳܐ ܕܝܕܰܥܬܐ.

ܐܢ ܬܶܗܘܶܐ ܒܫܶܠܝܳܐ ܕܢܰܦܫܳܟ܆ ܒܫܶܠܝܳܐ ܬܰܪܓܶܫ ܕܐܠܗܐ. 

ܐܢ ܬܶܫܬܘܿܩ ܡܼܢ ܥܶܢܝܳܢܐ܆ ܬܶܗܪܳܐ ܢܩܰܒܠܟ ܕܐܝܼܬܘܼܬܐ. 

ܚܙܝ ܐܰܝܟܢ ܐܰܡܝܼܪ:

ܕܐܢ ܡܶܫܬܰܝܢܝܢ ܪ̈ܶܓܫܶܐ ܒܰܪ̈ܝܳܐ ܘܐܦ ܓܰܘܳܝ̈ܐ ܡܶܫܬܰܝܢܝܢ. ܪ̈ܒܘ ܛܒ̈ܬܐ ܗܳܘ̈ܝܳܢ ܠܢ. 

ܘܐܢ ܡܼܢ ܥܶܢܝ̈ܢܶܐ ܕܰܠܒܰܪ ܫܳܬܩܝܼܢܢ܆ ܣܘܼ̈ܟܳܠܐ ܕܠܐ ܣܘܼܦ ܡܶܫܟܚܝܼܢܢ ܒܢܰܦܫܰܢ. 

ܘܐܶܢ ܚܰܘܪܐ ܕܥܰܝ̈ܢܰܝܢ ܠܘܳܬܰܢ ܗܳܘܐ܆ ܟܠ ܥܬܝ̈ܕܬܐ ܗܳܕܣܝܼܢܢ.

ܘܐܢ ܡܶܫܬܰܘܚܕܝܼܢܢ܆ ܢܶܒܥܳܐ ܕܝܕܰܥܬܐ ܗܳܘܐ ܠܶܒܰܢ. 

ܘܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܦܬܓ̈ܡܐ ܗܠܝܢ ܐܠܗ̈ܝܐ ܐܢ̱ܬܘܢ ܒܨܘ ܐܢܘܢ. 

ܕܬܰܪܓܫܘܢ ܒܫܶܠܝܐ ܕܐܠܗܐ. ܘܬܶܗܪܳܐ ܕܐܝܼܬܘܬܐ ܐܝܬܝܳܝܬܐ ܢܶܬܝܰܬܰܪ ܒܟܘܢ.

ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܦܪܝܡ (306-373)


 
Please Leave Your Thinking

Leave a Comment

You can also send us an email to karyohliso@gmail.com