Article - Karyo Hliso
Yusuf Begtas:


ܫܒܝܼܠܐ ܕܡܰܪܕܝܼܬܐ

 

ܫܒܝܼܠܐ ܕܡܰܪܕܝܼܬܐ

ܪܶܢܝܐ ܐܰܡܝܼܢܳܐ ܕܐܠܗܐ. ܗܘܼܝܘܼ ܫܒܝܼܠܐ ܕܡܰܪܕܝܼܬܟ. 

ܟܡܳܐ ܕܰܡܟܰܬܪ ܒܝܕܰܥܬܟ܆ ܒܐܘܿܪܚܐ ܕܚܰܝ̈ܐ ܪܳܕܐ ܐܢ̱ܬ.

ܐܶܢ ܥܰܠ ܚܘܼܫܳܒܳܐ ܐܚܪܢܐ܆ ܕܰܥ ܠܳܟ ܕܰܫܪܳܟ ܡܢ ܐܘܿܪܚܟ.

ܥܛܘܼܦ ܠܟ ܡܢ ܩܘܼܪܒܐ. ܘܦܶܠ ܒܥܘܼܗܕܳܢܐ ܕܐܠܗܐ.

ܢܩܰܘܐ ܒܳܟ ܪܶܢܝܳܐ ܫܰܦܝܳܐ. ܘܠܐ ܢܦܺܝܼܫ ܡܰܕܥܳܟ ܡܢ ܪܶܢܝܶܗ. 

ܕܰܡܛܰܪܶܦ ܬܶܡܪܳܐ ܐܶܢ ܬܶܒܗܰܠ. ܪܶܢܝܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܐ ܡܰܫܓܶܐ ܠܳܟ.

ܗܕܐ ܙܗܝܼܪܘܿܬ ܘܰܢܛܘܼܪܘܿܬ ܗܰܘܢܳܐ ܕܡܶܬܬܰܒܥܝܼܢܢ:

ܡܶܬܢܰܛܪܐ ܒܰܫܓܘܼܫܝܳܐ ܕܩܘܼܪ̈ܝܳܐ ܘܕܡܕ̈ܝܼܢܳܬܐ. ܘܰܒܫܘ̈ܩܐ ܘܒ̈ܬܐ ܒܰܝܢܳܬ ܢܫ̈ܐ ܘܰܚܙܝܼܪ̈ܐ ܕܡܥܘܨܘܢ. 

ܘܟܰܠܒ̈ܐ ܕܢܳܒܚܝܼܢ. ܘܣܘܼ̈ܣܘܳܬܐ ܕܨܳܗܠܝܼܢ. ܘܰܚܡܪ̈ܐ ܕܢܳܥܪܝܢ. ܘܫܰܒܪ̈ܐ ܕܒܳܟܝܢ.

ܘܗܢܐ ܡܰܩܪܶܒ. ܘܐ̱ܚܪܢܐ ܕܡܳܚܐ. ܘܗܿܘ ܕܡܶܬܶܡܚܶܐ.

ܘܓܳ݁ܥܐ ܕܬܳܒܰܥ ܒܗܳܢܐ ܘܕܐܝܟ ܗܢܐ ܪܰܘܒܳܐ ܐܡܰܪܘ ܠܝ.  

ܡܬܟܰܢܫܝܼܢ ܚܘܼ̈ܫܒܐ. ܕܘܢܘ ܐܢܬܘܢ ܡܛܠ ܐܠܗܐ. 

ܕܐܢܐ ܡܒܰܠܗܰܝ ܐ̱ܢܐ. ܗܕܐ ܢܳܛܘܼܪܘܿܬ ܗܰܘܢܳܐ.

ܠܘ ܠܢ ܬܠܡܝ̈ܕܐ ܦܪܓܢܗܿ ܐܘ ܝܬܝܪ ܐܝܟ ܫܛܘܼܪܘܿܬ ܗܰܘܢܟܘܢ ܗܐ ܗܕܐ. 

ܐܝܬܝܗܿ ܘܐܦ ܗܕܐ ܕܚܰܣܝܼܪܘܿܬ ܝܕܥܬܟܘܢ ܕܠܐ ܒܳܚܪܐ ܩܘܫܬܐ. 

ܩܪܰܘ ܘܕܰܥܘ ܐܚ̈ܝ ܕܰܥܘ ܕܥܕܡܐ ܠܗܫܐ ܐܝܟܢ ܫܓܝܬܗܘܢ

ܘܫܳܓܰܬ ܡܶܢܟܘܢ ܐܘܼܪܚܐ ܕܚ̈ܝܐ. ܘܰܒܓܰܘ ܬܰܘܫܳܐ ܒܝܬ ܚܰܒܪ̈ܐ ܙܪܝܼܩܝܼܢ ܗ̱ܘܰܝܬܘܢ

ܡܪܝ ܐܝܣܚܩ ܕܢܝܢܘܐ (613-700) 


 
Please Leave Your Thinking

Leave a Comment

You can also send us an email to karyohliso@gmail.com