ܠܫܢܐ ܘܝܕܥܬܐ - Karyo Hliso
Yusuf Begtas:

ܠܫܢܐ ܘܝܕܥܬܐ

Malfono Yusuf Beğtaş

 

ܠܫܢܐ ܘܝܕܥܬܐ

ܐܡܿܪܝܢ ܐܰܒܗ̈ܳܬܢ ܩܰܕܡ̈ܐ: «ܥܘܼܕ ܟܰܪܡܟ܆ ܢܶܛܐܒ ܦܺܐܪܟ.»

ܘܐܶܢܐ ܐܡܿܪ ܐ̱ܢܐ: «ܦܠܘܿܚ ܘܰܟܪܘܿܒ ܠܶܫܳܢܟ ܘܝܕܰܥܬܳܟ܆ ܕܬܐܪܰܒ ܡܰܪܕܝܼܬܳܟ ܘܡܰܪܕܘܼܬܳܟ. ܕܪܘܼܚܩܳܐ ܠܶܫܳܢܳܝܐ ܘܡܰܪܕܘܼܬܳܢܳܝܐ ܡܰܘܚܶܠ ܠܓܘܼܫܡܳܐ ܗܝܼܝܘܼܬܳܢܳܝܐ ܘܐܘܡܬܳܢܳܝܐ ܕܐ̱ܢܳܫܘܼܬܰܢ ܒܡܰܟܝܳܢܘܼܬܐ ܕܟܠܗܝܢ ܨܶܒܘ̈ܳܬܰܢ.»

 

ܝܘܣܦ ܒܓܬܫ


 
Please Leave Your Thinking

Leave a Comment

You can also send us an email to karyohliso@gmail.com