ܠܡܳܢܳܐ ܐܶܬܐ ܡܫܝܼܚܳܐ؟ - Karyo Hliso
Yusuf Begtas:

ܠܡܳܢܳܐ ܐܶܬܐ ܡܫܝܼܚܳܐ؟

ܝܰܘܣܶܦ ܒܶܓܬܰܫ

 

ܠܡܳܢܳܐ ܐܶܬܐ ܡܫܝܼܚܳܐ؟

ܠܐ ܐܶܬܐ ܠܰܡܫ̈ܝܼܚܳܝܶܐ .   ܒܕ ܩܕܳܡ ܡܶܢܶܗ ܠܰܝܬ ܗ̱ܘܐ ܐܳܦܠܐ ܚܰܕ ܡܫܝܼܚܳܝܐ .

ܐܶܬܳܐ ܐܘܼܣܳܝܳܐ ܠܰܟܪܝܼܗܳܐ .

ܐܶܬܳܐ ܥܘܼܬܪܳܐ ܠܦܰܩܝܼܪܳܐ .

ܐܶܬܳܐ ܒܘܼܝܳܐܐ ܠܐܰܒܝܼܠܐ .

ܐܶܬܳܐ ܣܳܡܟܳܐ ܠܰܙܥܘܼܪܳܐ .

ܐܶܬܳܐ ܬܰܩܕܳܐ ܠܣܳܒܳܐ .

ܐܶܬܳܐ ܠܰܚܡܳܐ ܕܣܰܒܥܳܐ ܠܟܰܦܝܢܼܳܐ .

ܐܶܬܳܐ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܚܰܝ̈ܐ ܠܨܰܗܝܳܐ .

ܐܶܬܳܐ ܡܒܰܝܐܢܐ ܠܝܼܚܺܝܼܕܳܝܐ .

ܐܶܬܳܐ ܟܺܐܢܘܼܬܳܐ ܠܰܛܠܝܼܡܳܐ .

ܐܶܬܳܐ ܡܟܰܦܪܳܢܐ ܠܕܶܡ̈ܥܶܐ ܕܒܰܟܳܝܳܐ .

ܐܶܬܳܐ ܫܶܡܥܳܐ ܠܒܘܼ̈ܓܳܢܶܐ ܕܰܡܩܰܛܪܓܳܢܳܐ .

ܐܶܬܳܐ ܚܰܒܪܳܐ ܘܐܰܚܳܐ ܘܪܳܚܡܳܐ ܘܐܰܒܳܐ ܘܪܳܥܝܳܐ ܘܣܳܡܟܳܐ ܡܫܝܼܚܳܐ .

ܐܶܬܳܐ ܠܦܘܼܪܩܳܢܳܐ ܕܥܳܠܡܳܐ ܓܰܘܢܳܐܝܬ .

ܢܘܼܗܳܪܐ: ܡܰܥܒܰܪ ܡܼܢ ܥܪܒܳܝܐ ܠܣܘܼܪܝܝܐ ܒܝܕ ܝܘܣܦ ܒܶܓܬܰܫ

 

ܡܫܝܼܚܳܐ ܡܿܢ ܡܰܘܕܰܥ ܘܐܡܿܪ:

«ܐܢܳܐ ܐܶܬܝܬ. ܕܚܰܝ̈ܐ ܢܶܗܘܘܢ ܠܗܘܢ. ܘܡܶܕܶܡ ܕܝܰܬܝܼܪ ܢܶܗܘܐ ܠܗܘܢ.»

( ܝܘܚܢܢ  10: 10)


 
Please Leave Your Thinking

Leave a Comment

You can also send us an email to karyohliso@gmail.com