Article - Karyo Hliso
Yusuf Begtas:


ܚܰܝܠܐ ܓܰܘܳܝܐ ܕܒܰܪܢܫܐ

ܝܰܘܣܶܦ ܒܶܓܬܰܫ

 

ܚܰܝܠܐ ܓܰܘܳܝܐ ܕܒܰܪܢܫܐ

ܬܪܝܢ ܚܰܝ̈ܠܐ ܡܥܳܕܝܢ ܕܢܨܰܝܒܘܢ ܠܪ̈ܓܫܐ ܘܪ̈ܶܦܬܶܐ ܘܙܰܘ̈ܥܐ ܘܣܘܼ̈ܟܳܝܐ ܘܦܘܼ̈ܚܳܡܐ ܕܒܪܢܫܐ. ܘܡܰܩܪܒܝܢ ܒܓܰܘܗ ܘܰܒܒܰܪܗ. ܩܕܡܝܐ܆ ܚܰܝܠܐ ܗ̱ܘ ܕܚܘܼܒܐ: ܘܢܳܒܰܥ ܡܼܢ ܪܘܼܚܳܐ ܕܫܘܼܡܠܳܝܳܐ ܘܬܪܝܢܐ܆ ܚܘܼܒܳܐ ܗ̱ܘ ܕܚܰܝܠܐ: ܘܢܳܒܰܥ ܡܼܢ ܪܘܼܚܳܐ ܕܫܘܼܥܠܳܝܳܐ

ܐܘܪܰܚ ܦܘܼܠܚܳܢܳܐ ܘܫܘܼܠܚܳܢܳܐ ( mission / misyon ) ܠܐ ܡܬܢܰܩܠܐ ܘܐܦܠܐ ܡܬܦܰܫܛܐ ܐܠܐ ܒܣܘܼ̈ܟܠܐ ܕܪܘܼܚ ܫܘܼܡܠܳܝܳܐ ܗܿܝ ܕܰܡܢܰܨܚܐ ܠܫܰܝܳܐ ܐܝܩܪܐ ܪܒܐ ( dignity / haysiyet ) ܕܒܰܪܢܫܐ ܠܬܘܼܡܳܡܳܐ ܕܚܰܝ̈ܐ ܘܬܘܼܩܳܢܗܘܢ ܒܡܰܘܗ̈ܒܳܬܐ ܘܟܰܟܪ̈ܐ ܦܪ̈ܝܼܫܳܬܐ ܐܝܟ ܕܐܡܝܼܪܐ: «ܗܿܘ ܕܒܳܥܐ ܕܶܒܫܳܐ ܠܐ ܕܳܐܫ ܟܘܳܪܐ.»

ܝܰܘܣܶܦ ܒܶܓܬܰܫ

ܚܘܼܕܪܐ ܕܡܰܪܕܘܼܬܐ ܘܣܶܦܪܳܝܘܼܬܐ ܕܠܫܢܐ ܣܘܼܪܝܝܐ


 
Please Leave Your Thinking

Leave a Comment

You can also send us an email to karyohliso@gmail.com