Article - Karyo Hliso
Yusuf Begtas:


ܣܘܼܢܩܳܢܐ ܘܚܰܘܣܳܢܐ

ܝܰܘܣܶܦ ܒܶܓܬܰܫ

 

ܣܘܼܢܩܳܢܐ ܘܚܰܘܣܳܢܐ

ܣܘܼܢܩܳܢܐ ܘܚܰܘܣܳܢܐ܆ ܡܨܰܝ̈ܒܢܐ ܐܢܘܢ ܪ̈ܝܫܳܝܐ ܕܪ̈ܶܦܬܶܐ ܘܙܰܘ̈ܥܶܐ ܘܕܘܼܒܳܪ̈ܐ ܐ̱ܢܳܫܝ̈ܐ. ܘܬܪ̈ܝܗܘܢ ܪܚܝܼܡܝܼܢ ܘܰܡܝܰܩܪܝܼܢ ܒܬܘܼܡܳܡܐ ܘܩܘܼܝܳܡܐ. ܐܠܐ ܗܿܢܘܢ ܕܚܰܘܣܳܢܐ ܝܰܬܝܪ ܢܰܗܝܼܪܝܼܢ ܘܢܰܨܝܼܚܝܼܢ. ܒܕ ܩܳܢܝܢ ܚܰܝܠܐ ܢܳܬܘܿܦܳܐ ܕܡܚܰܝܶܠ ܘܰܡܫܰܡܠܐ ܐܦ ܠܗܿܢܘܢ ܕܣܘܼܢܩܳܢܐ ܟܕ ܡܕܰܠܝܢ ܡܼܢ ܥܘܼܪܓܳܠܐ ܕܒܓܘ ܦܘܼܪ̈ܦܳܥܐ ܘܒܘܼܣ̈ܡܐ ܠܐ ܡܡܰܫܚܐܝܬ.

ܝܰܘܣܶܦ ܒܶܓܬܰܫ

ܚܘܼܕܪܐ ܕܡܰܪܕܘܼܬܐ ܘܣܶܦܪܳܝܘܼܬܐ ܕܠܫܢܐ ܣܘܼܪܝܝܐ


 
Please Leave Your Thinking

Leave a Comment

You can also send us an email to karyohliso@gmail.com