Article - Karyo Hliso
Yusuf Begtas:


ܣܘܼܟܳܠܐ ܚܕܬܐ

ܝܰܘܣܶܦ ܒܶܓܬܰܫ

 

ܣܘܼܟܳܠܐ ܚܕܬܐ

ܠܐ ܫܳܟܬ ܘܐܳܦܠܐ ܢܳܐܚ ܒܪܢܫܐ ܐܢ ܠܐ ܦܳܬܚ ܬܪܰܥ ܡܰܕܥܶܗ ܠܣܘܼܟܳܠܐ ܚܕܬܐ ܒܪܡ ܥܰܬܝܼܩܐ ܗܢܐ ܕܓܳܕܐ ܘܣܳܠܩ ܡܼܢ ܓܘܼܙܳܠܐ ܕܫܘܼܘ̈ܫܳܛܐ ܝܘܼܠܦ̈ܢܳܝܐ ܘܝܕܰܥܬܳܢ̈ܝܐ ܕܕܪܐ. ܣܘܼܟܳܠܐ ܗܢܐ ܛܳܥܶܢ ܒܪܢܫܐ ܡܼܢ ܕܘܼܟܬܳܐ ܠܕܘܼܟܬܐ. ܡܼܢ ܗܿܝ ܕܝܳܕܥ «ܕܚܳܫܒ» ܕܝܳܕܥ ܠܘܬ ܗܿܝ ܕܢܶܕܰܥ ܢܰܦܫܗ ܐܰܟܡܐ ܕܘܳܠܝܳܐ ܘܙܳܕܩܳܐ.   

ܝܰܘܣܶܦ ܒܶܓܬܰܫ

ܚܘܼܕܪܐ ܕܡܰܪܕܘܼܬܐ ܘܣܶܦܪܳܝܘܼܬܐ ܕܠܫܢܐ ܣܘܼܪܝܝܐ


 
Please Leave Your Thinking

Leave a Comment

You can also send us an email to karyohliso@gmail.com