Article - Karyo Hliso
Yusuf Begtas:


ܫܒܺܝܼܠܐ ܡܰܚܝܳܢܐ

ܝܰܘܣܶܦ ܒܶܓܬܰܫ

 

ܫܒܺܝܼܠܐ ܡܰܚܝܳܢܐ

ܫܪܳܪܳܐ ܕܰܡܫܝܼܚܳܐ ܫܒܺܝܼܠܐ ܗ̱ܘ ܕܚܘܼܒܳܐ ܘܡܘܼܟܳܟܳܐ ܡܫܰܘܫܛܳܢܳܐ ܘܰܡܗܰܒܒܳܢܐ ܕܚܰܝ̈ܐ. ܒܪܡ ܠܐ ܡܶܬܢܩܶܠ ܫܒܺܝܼܠܐ ܗܳܢܐ ܐܠܐ ܒܰܪ̈ܣܝܼܣܶܐ ܕܰܚܢܳܢܳܐ ܘܚܰܘܣܳܢܳܐ ܕܫܰܝܳܐ «ܐܝܼܩܳܪܳܐ ܪܰܒܳܐ» ܕܒܰܪܢܳܫܐ. 

ܙܓܺܝܼܪ ܗ̱ܘܐ ܫܒܺܝܼܠܐ ܕܒܰܪܢܳܫܐ ܥܰܬܝܼܩܳܐ ܒܦܶܚ̈ܬܶܐ ܘܢܘܼܩܪ̈ܐ ܘܓܘܼ̈ܡܳܨܐ ܙܢܳܢ̈ܝܐ ܩܶܨܰܬ ܥܘܼܪ̈ܩܳܠܐ ܓܰܘ̈ܳܝܐ ܘܥܘܼܪ̈ܓܳܠܐ ܒܰܪ̈ܳܝܐ ܗܿܢܘܢ ܕܡܬܬܟܝܼܢܝܼܢ ܗ̱ܘܘ ܡܼܢ ܒܠܰܝ ܫܰܝܢܳܐ ܘܚܘܼܒܳܐ ܘܐܝܼܩܳܪܳܐ ܘܫܘܼܒܚܳܐ ܓܰܘܳܝܳܐ. ܡܶܟܐ ܐܶܬܐ ܡܫܝܼܚܳܐ ܐܝܟܢܐ ܕܢܙܰܦܶܬ ܫܒܺܝܼܠܐ ܗܢܐ ܒܙܶܦܬܳܐ ܕܚܰܘܣܳܢܐ ܡܫܰܒܠܳܢܐ ܘܰܢܫܘܼܥܝܘܗܝ ܒܟܘܼܦܪܳܐ ܕܰܚܢܳܢܐ ܡܪܰܚܦܳܢܐ ܕܩܳܒܥܺܝܼܢ ܘܚܳܣܢܺܝܼܢ ܒܰܪܢܳܫܐ ܚܰܕܬܐ ܒܣܘܼ̈ܟܳܠܐ ܡܰܪ̈ܢܝܼܬܳܢܳܝܐ ܘܡܰܬܢ̈ܝܼܬܳܢܳܝܐ ܘܡܰܪ̈ܕܝܼܬܳܢܳܝܐ ܘܬܰܪ̈ܒܝܼܬܳܢܳܝܐ ܕܐܳܙܠܝܼܢ ܠܕܘܼܟܳܝܐ ܕܠܶܒܳܐ ܘܬܘܼܠܡܳܕܐ ܕܝܰܨܪܳܐ ܘܫܘܼܓܢܳܝܳܐ ܕܨܝܼܠܐ ܘܚܳܫܚܝܼܢ ܠܪܘܼܒܳܝܐ ܕܢܰܦܫܳܐ ܘܩܘܼܝܳܡܐ ܕܪܘܼܚܳܐ ܘܬܘܼܩܳܢܐ ܕܦܰܓܪܐ ܡܛܠ ܐܢܳܫܳܝܘܼܬܳܐ ܒܰܣܝܼܡܬܳܐ.

ܦܘܼܫܳܩܳܐ:

ܬܘܼܠܡܳܕܳܐ ܕܝܰܨܪܳܐ: Karakter Eğitimi / Character Education

ܫܘܼܓܢܳܝܳܐ ܕܨܺܝܼܠܐ: Zihinsel Dönüşüm / Mental Transformation   

ܝܰܘܣܶܦ ܒܶܓܬܰܫ

ܚܘܼܕܪܐ ܕܡܰܪܕܘܼܬܐ ܘܣܶܦܪܳܝܘܼܬܐ ܕܠܫܢܐ ܣܘܼܪܝܝܐ


 
Please Leave Your Thinking

Leave a Comment

You can also send us an email to karyohliso@gmail.com