Article - Karyo Hliso
Yusuf Begtas:


ܟܰܚܬܐ ܡܦܰܝܳܓܢܝܼܬܐ ܡܼܢ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܦܪܝܡ

 

ܟܰܚܬܐ ܡܦܰܝܳܓܢܝܼܬܐ ܡܼܢ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܦܪܝܡ

ܟܠܡܕܡ ܒܰܙܥܘܼܪܘܼܬܐ ܗ̱ܘ: ܡܬܛܰܥܡܐ ܣܰܓܝܐܘܼܬܐ.

ܐܡܬܝ ܟܝܬ ܕܐܣܪ ܒܝܫܐ: ܠܒܪܢܫܐ ܒܰܪ̈ܓܝܼܓܳܬܐ.

ܒܐܝܕܐ ܕܰܡܢܳܚ ܐܳܣܪ ܠܗ: ܕܢܗܘܐ ܦܟܳܪܗ ܒܳܣܡ ܠܗ.

ܕܡܛܠ ܕܰܡܢܳܚ ܒܰܦܟܳܪܗ: ܠܐ ܫܳܪܐ ܦܟܳܪܗ ܡܢܗ.

ܘܒܝܕ ܕܐܣܝܪ ܒܰܢܝܳܚܗ: ܡܩܰܘܐ ܠܥܠܡ ܒܐܣܘܪܗ.

ܚܰܟܝܡ ܗ̱ܘ ܓܝܪ ܐܰܣܘܪܰܢ: ܕܐܝܟܢܐ ܘܰܒܡܰܢ ܢܐܣܘܪ.

ܝܳܕܥ ܓܝܪ ܕܐܢ ܐܳܣܪ ܠܢ: ܒܐܰܣܘܪܐ ܕܠܐ ܗܰܢܝ ܠܢ.

ܦܳܣܩ ܠܗ ܗܘܼ ܪܥܝܢܐ: ܠܐܰܣܘܪܗ ܡܶܢܗ ܒܰܥܓܰܠ.

ܠܟܠܢܫ ܐܳܣܪ ܒܢܝܳܚܗ. ܐܝܟܢܐ ܘܒܡܢ ܕܡܢܳܚ.

ܫܠܝܼܛܐ ܗ̱ܝ ܕܝܢ ܚܐܪܘܬܢ: ܕܐܣܘܪ̈ܝܗܿ ܬܶܦܣܘܩ ܡܢܗܿ.

ܒܐܣܘܪ̈ܐ ܕܐܣܟܝܡ ܐܣܟܝܡ: ܒܰܦܟܳܪ̈ܐ ܕܡܶܕܶܡ ܡܶܕܶܡ.

ܐܣܝܼܪܝܼܢܢ ܘܡܢܳܚܝܼܢܢ: ܦܟܝܼܪܝܼܢܰܢ ܘܰܚܬܺܝܼܪܝܢܢ.

ܗܰܘ ܓܝܪ ܕܐܣܝܼܪ ܒܰܚܣܳܡܐ: ܒܝܕ ܕܒܓܰܘܪܐ ܠܐ ܐܰܣܝܼܪ.

ܣܳܒܪ ܠܗ ܣܰܟܠܐ ܕܰܫܪܐ ܗ̱ܘ: ܘܗܿܘ ܕܐܣܝܼܪ ܒܡܘܝܳܩܐ.

ܒܝܕ ܕܒܓܘ̈ܢܒܐ ܠܐ ܦܟܪܘܗܝ: ܣܳܒܪ ܠܗ ܕܐܦܠܐ ܦܰܟܪܘܗܝ.

ܓܚܶܟܢܰܢ ܟܠܢ ܚܕ ܥܠ ܚܕ: ܘܓܳܚܶܟ ܒܝܼܫܐ ܥܠ ܟܠܢ.

ܗܘܼ ܦܳܟܪ ܐܦ ܗܘܼ ܡܓܰܚܶܟ: ܕܢܣܰܒܪ ܠܢ ܕܐܦܠܐ ܐܰܣܪܰܢ.

ܠܐ ܡܥܳܩ ܒܝܼܫܐ ܥܠ ܗܕܐ: ܕܒܐܣܟܝܼܡ ܐܣܟܝܼܡ ܐܳܣܪ ܠܢ.

ܡܢܳܚ ܗ̱ܘ ܟܠܗ ܥܠ ܗܕܐ: ܕܰܒܡܶܕܡ ܡܶܕܶܡ ܐܰܣܪܰܢ.

ܒܟܠ ܦܘܼܪ̈ܣܺܝܢ ܗܕܐ ܒܳܥܐ: ܕܰܒܢܝܼܪܗ ܢܦܠܘܚ ܟܠܢܫ.

ܐܦ ܐܠܗܐ ܒܟܠ ܥܶܠ̈ܠܳܢ: ܢܝܪܗ ܣܐܡ ܥܠ ܟܠܢܫ.

ܦܰܠܓ ܓܝܪ ܘܰܬܩܰܠ ܛܥ̈ܢܐ: ܘܰܡܫܰܚ ܘܛܰܟܣ ܐܘ̈ܳܢܐ.

ܕܟܠܢܫ ܢܛܥܰܢ ܐܝܟ ܚܰܝܠܗ: ܟܕ ܪܳܕܐ ܠܐܝܢܐ ܕܰܡܨܶܐ.

ܠܢ ܗ̱ܘ ܡܳܕܝܢ ܡܬܒܰܥܝܐ: ܕܢܗܘܐ ܣܳܢ̈ܐܐ ܠܰ̇ܚܛܝܼܬܐ.

ܘܢܶܩܛܘܠ ܥܰܘܠܐ ܕܩܳܛܠ ܠܢ: ܒܣܰܝܦܐ ܕܕܰܟܝܘܬ ܪܶܥܝܳܢܰܢ.

ܢܫܕܐ ܡܢܢ ܟܠ ܝܘܼܩܪ̈ܝܼܢ: ܡܛܰܒܥܳܢܐ ܕܫܰܦܝܼܪ̈ܬܐ.

ܘܢܶܠܒܰܫ ܙܰܝܢܐ ܪܘܼܚܳܢܐ: ܠܘܩܒܰܠ ܚܰܫ̈ܐ ܡܕܰܘ̈ܕܳܢܐ.

ܥܒܼܪ ܠܗ ܠܠܝܐ ܕܰܚܛܝܼܬܐ: ܘܰܕܢܰܚ ܢܘܗܪܗ ܕܐܝܡܳܡܐ.

ܐܝܟ ܕܒܢܘܗܪܐ ܙܕܩ ܠܢ: ܠܡܛܟܣܘ ܗܰܠܟ̈ܬܰܢ.

ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܕܳܡܟܝܼܬܘܢ: ܚܰܛ̈ܝܐ ܒܫܶܢܬܐ ܕܥܰܘܠܐ.

ܩܘܼܡܘ ܦܶܨܘ ܝܘܩܪܐ ܕܚܰܘ̈ܒܰܝܟܘܢ: ܘܐܬܕܰܟܘ ܒܰܬܝܳܒܘܬܐ.

ܗܳܐ ܛܝܒܘܬܐ ܢܰܦܝܼܩܐ: ܒܰܒܥܳܬܐ ܕܥܶܪ̈ܒܐ ܕܐܒܰܕܘ.

ܦܢܰܘ ܨܐܕܝܗܿ ܘܐܬܟܰܫܦܘ ܠܗܿ: ܕܰܬܦܰܢܶܝܟܘܢ ܠܐܪܥܐ ܕܚܰܝ̈ܐ.


 
Please Leave Your Thinking

Leave a Comment

You can also send us an email to karyohliso@gmail.com