Article - Karyo Hliso
Yusuf Begtas:


ܣܰܪ̈ܒܳܢܐ ܘܡܰܚ̈ܒܢܐ ܡܝܩܪ̈ܐ ܕܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ.

ܝܰܘܣܶܦ ܒܶܓܬܰܫ

 

ܣܰܪ̈ܒܳܢܐ ܘܡܰܚ̈ܒܢܐ ܡܝܩܪ̈ܐ ܕܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ.

ܘܚܘܒܐ ܘܐܝܩܪܐ ܘܫܠܡܐ ܒܡܪܢ :

ܦܘܼܪܣܐ ܗ̱ܘ ܛܒܐ ܕܢܛܝܒ ܚܢܢ ܠܢ ܕܢܬܝܠܕ ܡܫܝܼܚܐ: ܡܰܟܝܼܟܐ ܘܫܰܦܝܼܪܳܐ ܘܢܰܗܝܪܳܐ ܒܰܡܥܰܪܬܐ ܕܚܘ̈ܫܒܝܢ ܘܫܼܰܪܟܐ ܕܕܘܼܒܪ̈ܝܢ ܘܗܘܼܦ̈ܟܝܢ ܠܰܡܬܰܪܣܳܝܘܬܢ ܒܣܘ̈ܟܠܐ ܡܬܒܰܥ̈ܝܢܐ ܕܒܪܢܫܐ ܚܕܬܐ ܗܢܐ ܕܡܛܠܬܗ ܡܰܟ ܘܢܚܬ ܠܐܘܪܝܐ ܕܒܝܬܠܚܝܡ .

ܕܣܓܝ ܒܰܣܝܼܡ ܘܰܚܠܐ ܕܘܟܪܢ ܝܰܠܕܐ ܐܠܗܳܝܐ ܗܳܢܐ ܕܰܟܡܐ ܕܡܬܥܰܦܦ ܝܬܝܪ ܚܳܠܐ ܘܒܳܣܡ ܛܰܥܡܗ. ܘܡܰܪܘܰܚ ܘܰܡܢܝܼܚ ܠܠܒܘ̈ܬܐ ܒܰܫܠܡܐ ܡܩܰܘܝܢܐ ܕܢܘܗܪܗ ܡܰܢܗܪܢܐ. ܘܡܨܝܒ ܡܪܕܝܼܬܐ ܒܣܘ̈ܟܳܠܐ ܡܶܬܒܰܥ̈ܝܢܐ ܕܓܳܡܪܝܼܢ ܘܚܳܣܢܝܼܢ ܘܩܳܒܥܝܼܢ ܒܪܢܫܐ ܒܬܰܪܒܝܼܬܐ ܟܢܝܼܟܬܐ ܕܡܳܬܩܐ ܡܠܘ̈ܐܐ ܙܘ̈ܡܳܝܐ ܡܼܢ ܣܘܼܟ̈ܠܘܗܝ ܡܶܫܬܰܦ̈ܥܳܢܐ ܕܒܗܘܢ ܢܶܣܦܰܩ ܠܢܦܫܗ ܘܠܐܚܪ̈ܢܐ ܚܰܟܝܡܐܝܬ ܘܡܰܠܝܐܝܬ .

ܡܟܐ ܒܪ̈ܓܫܐ ܕܚܕܘܐ ܗܢܐ ܥܘܕ̈ܥܕܐ ܘܒܘܼܪ̈ܟܐ ܡܩܰܪܒ ܘܡܘܫܛ ܐ̱ܢܐ ܠܟܘܢ ܘܒܰܫܡܟܘܢ ܫܘܳܬ ܠܐܝܩܪ̈ܬܟܘܢ ܘܠܟܠܗܘܢ ܥܡܘܼ̈ܠܬܢܐ ܗܿܢܘܢ ܕܫܳܗܪܝܢ ܘܥܳܡܠܝܼܢ ܡܛܠ ܡܐܚܝܳܢܘܼܬܐ ܕܠܫܢܐ ܣܘܼܪܝܝܐ ܘܝܪܬܘܬܗ ܢܨܝܚܬܐ. ܘܰܡܦܝܣ ܐ̱ܢܐ ܡܢܗ ܕܢܬܗܕܪܘܢ ܘܢܨܛܒܬܘܢ ܣܕܪ̈ܝܢ ܒܠܒܐ ܘܗܰܘܢܐ ܫܰܠܡܐ ܘܢܬܬܠܝܫܘܢ ܒܚܡܝܼܪܐ ܡܰܚܡܥܳܢܐ ܕܣܘ̈ܟܳܠܘܗܝ ܒܕܝܪ̈ܐ܆ ܘܢܣܬܡܣܡ ܟܘܼܪܗܢܐ ܦܪܝܼܣܐ ܘܡܬܝܒܠܢܐ ܒܰܥܨܳܒܐ ܡܩܘܝ̈ܢܐ ܘܡܢܝܼ̈ܚܢܐ.. . !

ܒܪܝܼܟ ܝܠܕܗ ܕܡܪܢ. ܘܗܝܼ ܫܢ̱ܬܐ ܚܕܬܐ 2021 ܬܬܒܰܪܟ ܒܛܒ̈ܬܐ ܘܒܘܼܪ̈ܟܬܐ ܕܝܰܠܕܐ ܟܕ ܙܳܠܚܐ ܫܝܢܐ ܘܫܠܡܐ ܒܥܳܡܰܪܬܐ ܘܰܒܡܰܕܢܚܐ. ܘܣܳܝܓܐ ܘܢܳܛܪܐ ܠܟܠܢ ܒܚܰܝܠܐ ܡܣܝܼܡܳܢܐ ܘܚܘܠܡܢܐ ܛܒܐ ܘܛܢܢܐ ܫܪܝܪܐ ܘܟܘܼܫܳܪܐ ܡܢܰܨܚܢܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܟܠܢ ܥܡ ܟܠܢ ܝܬܝܪ ܢܐܬܪ... ܡܢ ܢܘܼܗܪܐ ܕܨܒܝܢܗ ܘܚܰܘܣܢܗ ܒܪܝܟܐ .

ܘܣܟܐ ܠܡܐܡܪ: ܩܰܘܘ ܦܨܝܼܚܝܼܢ ܘܰܚܘܝܼܚܝܼܢ ܘܢܝܼܚܝܼܢ ܘܰܒܗܝܼܠܝܼܢ ܒܚܘܒܐ ܘܰܫܠܡܐ ܘܣܰܒܪܐ ܕܝܰܠܕܐ ܠܗܢܝܢܐ ܕܝܪܬܘܬܢ ܘܠܝܘܬܪܳܢܐ ܕܗܠܝܢ ܕܝܠܟܘܢ . ܥܡ ܐܝܩܪ̈ܝ .

23 ܟܢܘܢ ܩܕܝܡ 2020 ܡܪܕܝܢ .

ܝܰܘܣܶܦ ܒܶܓܬܰܫ


 
Please Leave Your Thinking

Leave a Comment

You can also send us an email to karyohliso@gmail.com