ܠܐܦܝ̈ ܡܠܦܢܐ ܝܘܣܦ ܒܟܬܫ ܒܦܠܥܐ ܕܐܫܬܟܢ ܠܗ «ܫܘܟܢܐ ܫܢܬܢܝܐ ܕܟܬܘܒܐ ܘܐܡܘܪܐ ܡܠܦܢܐ ܣܥܕ ܐܝܣܚܩ ܣܥܕܝ ܠܠܘܒܒ ܘܗܘܒܒ ܡܪܕܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܕܫܢܬ 2020» - Karyo Hliso
Yusuf Begtas:

ܠܐܦܝ̈ ܡܠܦܢܐ ܝܘܣܦ ܒܟܬܫ ܒܦܠܥܐ ܕܐܫܬܟܢ ܠܗ «ܫܘܟܢܐ ܫܢܬܢܝܐ ܕܟܬܘܒܐ ܘܐܡܘܪܐ ܡܠܦܢܐ ܣܥܕ ܐܝܣܚܩ ܣܥܕܝ ܠܠܘܒܒ ܘܗܘܒܒ ܡܪܕܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܕܫܢܬ 2020»

ܙܩܝܪ ܠܡܘܣܐ ܐܰܩܛܰܫ܆ ܐܠܡܢܝܐ

 

ܠܐܦܝ̈ ܡܠܦܢܐ ܝܘܣܦ ܒܟܬܫ ܒܦܠܥܐ ܕܐܫܬܟܢ ܠܗ «ܫܘܟܢܐ ܫܢܬܢܝܐ ܕܟܬܘܒܐ ܘܐܡܘܪܐ ܡܠܦܢܐ ܣܥܕ ܐܝܣܚܩ ܣܥܕܝ ܠܠܘܒܒ ܘܗܘܒܒ ܡܪܕܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܕܫܢܬ 2020»

ܠܐܚܐ ܡܝܬܪܐ ܘܣܳܦܩܐ ܡܗܝܪܐ ܩܢܶܐ ܝܘܠܦܢܐ.

ܝܘܣܦ ܒܟܬܰܫ ܒܚܝܪ ܒܠܫܢܢ ܐܦ ܡܠܦܢܐ.

ܫܳܘܶܝܬ ܠܫܡܐ ܕܫܦܝܪ ܘܝܰܩܝܪ ܐܝܟ ܡܕܰܪܫܢܐ.

ܕܒܥܩܒ̈ܬܗܘܢ ܪܳܕܶܝܬ ܕܡܠܦܢܰܝ̈ܢ ܒܐܘܟܦܢܐ܀

ܫܡܐ ܓܝܪ ܕܠܳܚܡ ܠܥܡܠܟ ܛܒܐ ܒܠܳܚܘܡܘܬܐ.

ܐܬܝܗܒ ܠܟ ܡ̣ܢ ܛܠܝܘܬܟ ܒܙܳܕܩܝܘܬܐ.

ܐܘܣܶܦܬ ܘܡܘܣܦܰܬ ܘܬܘܣܶܦ ܐܘ̃ ܝܘܣܦ ܒܬܘܣܦܬܐ.

ܡܠ̈ܐ ܕܺܝܨ̈ܝܦܢ ܒܠܫܢܢ ܒܡܰܘܣܦܳܢܘܬܐ܀

ܒܡܠܦܢ̈ܐ ܓܝܪ ܕܫܡܗ̈ܬܐ ܡܬܕܰܡܶܐ ܐܢܬ.

ܒܩܰܪܰܒܰܫܺܝ ܘܦܐܝܩ[1] ܠܡܐܡܪ ܡܬܦܚܡ ܐܢܬ.

ܥܡ ܗܠܝܢ ܬܪܝܢ ܘܥܡ ܕܐܟܘܬܗܘܢ ܡܬܩܠܣ ܐܢܬ.

ܒܚܕܐ ܓܘܕܐ ܘܒܚܕ ܕܪܓܐ ܡܬܚܪܙ ܐܢܬ܀

ܗ̇ܢܘܢ ܕܐܪܦܝܘ ܫܡܐ ܫܦܝܪܐ ܒܥܶܠܬ ܥܡܠܗܘܢ.

ܘܕܝܪܬܘܬܢ ܝܨܶܦܘ ܫܦܝܪ ܘܠܗ̇ ܕܒܚܘ ܢܦܫܗܘܢ.

ܗܢܘܢ ܙܪܥܘ ܗ̱ܘܘ ܘܟܪܰܒܘ ܘܚܡܰܠܘ ܒܟܠܗ ܚܝܠܗܘܢ.

ܘܚܢܢ ܗܫܐ ܡܬܒܣܡܝܢܢ ܡ̣ܢ ܦܐܪ̈ܝܗܘܢ܀ 

ܡܐܡܪ̈ܐ ܪܰܟܶܒܬ ܐܨܰܚܬ ܘܣܪܰܛܬ ܒܫܦܝܥܘܬܐ.

ܚܝܠܐ ܡܣܰܦܩܰܬ ܕܰܪܣܝܣ ܒܚܘܒܐ ܕܣܶܦܪܝܘܬܐ.

ܚܳܙܩܰܬ ܘܟܳܪܟܰܬ ܒܪܚܡܬܐ ܫܦܝܥܬܐ ܘܒܒܛܝܠܘܬܐ.

ܕܢܗܦܘܟ ܠܶܥܙܢ ܠܩܰܕܡܝܘܬܐ ܘܩܘܕܡܝܘܬܐ܀

ܒܳܪܶܝܬ ܡܠ̈ܐ ܘܒܢ̈ܬ ܩܠ̈ܐ ܒܗ ܒܐܘܟܦܢܐ.

ܕܠܐ ܢܬܒܣܬܪ ܘܕܢܫܬܘܫܛ ܗܢ ܠܫܢܐ.

ܟܕ ܡܦܚܡ ܐܢܬ ܘܡܩܶܬ ܚܘܪܐ ܒܣܶܦܪ̈ܐ ܕܙܒܢܐ.

ܘܒܳܥܶܝܬ ܕܢܗܘܐ ܡܢܕܪܝܫ ܠܠܫܢܢ ܒܶܢܝܢܐ܀

ܣܢܝܩܐ ܗܕܐ ܣܶܦܪܝܘܬܐ ܠܕܘܡܝܳܟ ܓܒܪ̈ܐ.

ܐܝܟ ܕܢܬܚܝܕܘܢ ܓܢ̱ܒܪܐܝܬ ܘܢܗܘܘܢ ܚܒܪ̈ܐ.

ܡܕܢ̈ܚܝܐ ܘܡܥܪ̈ܒܝܐ ܒܢܝ̈ܐ ܚܐܪ̈ܐ.

ܢܚܘܽܘܢ ܨܦܬܐ ܒܫܪܒܐ ܕܠܥܙܢ ܘܢܩܢܘܢ ܚܪ̈ܘܪܐ܀

ܣܢܝܩܐ ܪܰܒܬ ܐܘܡܬܐ ܗܕܐ ܠܚܕܝܘܬܐ.

ܝܬܝܪ ܡ̣ܢ ܟܠ ܘܒܗܕܐ ܠܐ ܐܝܬ ܟܫܝܠܘܬܐ.

ܫܦܝܪ ܕܩܰܕܝܬ ܚܝܠܐ ܕܬܟܬܘܒ ܒܥܦܝܦܘܬܐ.

ܒܬܪܝܢ ܠܥܙܝ̈ܢ ܕܙܘܓܐ ܐܢܘܢ ܕܣܘܪܝܝܘܬܐ܀

ܣܢܝܩ ܠܫܢܢ ܕܟܰܐܻܝܒ ܘܨܠܶܐ ܠܘܬ ܡܦܘܠܬܐ.

ܠܓܒܪ̈ܐ ܣܳܦܩ̈ܐ ܕܡܠܶܝܢ ܠܘܬܗ ܚܘܒܐ ܘܫܶܢܓܬܐ.

ܐܝܟ ܕܰܢܩܘܐ ܠܕܪ̈ܐ ܕܢܩܦܝܢ ܒܐܡܝܢܘܬܐ.

ܕܟܡܐ ܕܢܬܡܚܠ ܢܶܦܪܥ ܐܝܟ ܕܶܩܠܐ ܒܚܕܬ̣ܘܬ̣ܐ܀

ܐܚܐ ܪܚܝܡܐ ܕܳܫܢܐ ܕܩܒܶܠܬ ܒܚܩܠ ܣܶܦܪܐ.

ܢܗܘܐ ܒܪܝܟܐ ܘܠܠܫܢܢ ܐܳܬ̣ܐ ܕܗܕܪܐ.

ܛܒ ܐܬܦܨܚܶܬ ܠܚܒܝܒܘܬܟ ܐܝܢ ܒܫܪܪܐ.

ܟܕ ܪܚܝܩ ܐܢܐ ܡ̣ܢ ܡܝܬܪܘܬܟ ܘܦܰܪܝܩ ܒܦܓܪܐ܀

ܠܘ ܠܟ ܒܠܚܘܕ ܗ̱ܽܘ ܗܢ ܕܫܢܐ ܬܪܐܐ ܪܡܝܣܐ.

ܐܠܐ ܠܟܠܡ̇ܢ ܕܥܡ ܠܫܢܢ ܐܝܬ ܠܗ ܦܶܣܐ.

ܠܐ ܬܬܠ ܣܟ ܫܶܠܝܐ ܠܩܢܝܳܟ ܘܠܩܪܛܝܣܐ.

ܐܝܟܢ ܕܬܰܦܪܐ ܡܐܡܪ̈ܐ ܬܰܦܝ̈ܦܐ ܒܟܠ ܦܘܪܣܐ܀

ܣܒܪܐ ܐܝܬ ܠܝ ܕܬܰܩܦ ܦܘܠܚܢܝ̈ܟ ܝܰܨܝܦ̈ܐ.

ܕܝܰܠܕܐ ܐܢܘܢ ܕܚܦܝܛܘܬܟ ܐܦ ܝܺܨܝܦ̈ܐ.

ܡܪܝ ܠܐ ܢܶܥܒܕܰܢ ܡ̣ܢ ܕܐܟܘܬܟ ܓܠܝ̈ܙܐ ܡܛܰܪ̈ܦܐ.

ܘܗܘ̣ ܢܬܠ ܠܟ ܐܓܪܐ ܥܦܝܦܐ ܒܟܠ ܥܘܦܳܦ̈ܐ܀

ܙܩܝܪ ܠܡܘܣܐ ܐܰܩܛܰܫ܆ ܐܠܡܢܝܐ


[1] ܗܢܘ ܡܠܦܢܐ ܢܥܘܡ ܦܐܝܩ.


 
Please Leave Your Thinking

Leave a Comment

You can also send us an email to karyohliso@gmail.com