ܡܰܕܪܟܳܢܘܼܬܐ ܘܡܶܣܬܰܟܠܳܢܘܼܬܐ - Karyo Hliso
Yusuf Begtas:

ܡܰܕܪܟܳܢܘܼܬܐ ܘܡܶܣܬܰܟܠܳܢܘܼܬܐ

ܝܰܘܣܶܦ ܒܶܓܬܰܫ

 

ܡܰܕܪܟܳܢܘܼܬܐ ܘܡܶܣܬܰܟܠܳܢܘܼܬܐ

ܝܳܪܒܳܐ ܡܰܕܪܟܳܢܘܼܬܢ ܘܪܳܘܚܳܐ ܡܶܣܬܰܟܠܳܢܘܼܬܢ ܘܪܳܨܢܝܼܢܢ ܘܓܳܡܪܝܼܢܢ ܘܡܶܫܬܰܡܠܶܝܢܢ܆ ܐܢ ܠܐ ܡܶܫܬܰܥܠܶܝܢܢ ܘܡܶܬܚܰܬܪܝܼܢܢ.

ܠܐ ܡܶܬܬܰܓܪ̈ܢ ܟܰܟܪ̈ܐ. ܘܐܳܦܠܐ ܡܶܫܬܘ̈ܫܛܳܢ ܡܰܘܗ̈ܒܳܬܐ ܐܶܠܐ ܢܶܗܘ̈ܝܢ ܒܢܘܼܓܳܕܐ ܠܳܚܡܳܝܳܐ ܘܬܰܪܥܘܼܬܐ ܥܡ ܟܝܳܢܐ ܘܚܰܝ̈ܐ. ܘܡܛܠܗܕܐ ܒܰܪܢܳܫܐ ܣܢܝܼܩ ܗ̱ܘ ܠܡܰܫܦܳܢܘܼܬܐ ܥܪܝܼܡܬܐ ܘܬܰܡܝܼܡܬܐ ܘܰܟܢܝܼܟܬܐ.

ܝܰܘܣܶܦ ܒܶܓܬܰܫ


 
Please Leave Your Thinking

Leave a Comment

You can also send us an email to karyohliso@gmail.com