Article - Karyo Hliso
Yusuf Begtas:


ܩܪܝܢܐ ܘܡܣܬܟܠܢܘܬܐ

ܝܰܘܣܶܦ ܒܶܓܬܰܫ

 

ܩܪܝܢܐ ܘܡܣܬܟܠܢܘܬܐ

ܚܰܕܘܬܢ ܣܳܓܝܐ ܒܩܪܝܢܐ ܘܓܳܡܪܐ ܒܡܣܬܟܠܢܘܬܐ. ܘܠܐ ܕܳܢܰܚ ܫܰܦܪܐ܆ ܘܠܐ ܨܳܡܚ ܫܰܦܝܼܪܐ ܒܠܥܕ ܩܪܝܢܐ. ܘܗܘ ܩܪܝܢܐ ܕܡܬܡܰܙܰܓ ܒܡܣܶܬܟܠܳܢܘܬܐ܆ ܦܳܬܚ ܟܰܘ̈ܐ ܚܕ̈ܬܐ ܒܩܶܠܳܝ̈ܳܬܐ ܕܬܪܥܝܼܬܐ ܘܚܳܒܟ ܒܗܿ ܬܰܡܝܼܡܘܬܐ ܕܬܰܪܥܘܼܬܐ ܘܫܰܠܡܘܼܬܐ ܡܠܝܼܠܬܐ. ܘܡܳܪܩ ܟܘ̈ܬܡܳܬܐ ܕܟܰܘ̈ܐ ܕܕܘܼܪ̈ܟܳܢܐ ܘܕܝ̈ܢܐ ܓܰܘ̈ܳܝܐ ܡܰܫܪ̈ܳܢܐ ܘܡܰܗܪ̈ܳܢܐ. ܘܠܳܚܫ ܒܐܕ̈ܢܝ ܩܪ̈ܘܝܐ ܐ̱ܪ̈ܙܐ ܕܛܰܝܒܘܼܬܐ ܘܛܳܒܘܼܬܐ ܕܣܘܟ̈ܠܐ ܡܬܘ̈ܡܳܝܐ. 

ܒܩܶܪܝܢܐ ܡܿܢ ܡܬܦܰܬܚܐ ܪܘܼܚܐ. ܘܒܡܶܣܬܰܟܠܢܘܬܐ ܝܳܪܒܐ ܢܦܫܐ. ܘܒܗܪܐ ܘܒܳܣܡܐ ܬܰܪܥܝܬܐ. ܘܡܬܚܰܕܬܐ ܘܨܳܡܚܐ ܬܰܪܒܝܼܬܳܐ ܕܡܰܪܕܘܬܐ܆ ܡܰܒܘܼܥܐ ܕܒܘܼܪ̈ܟܬܐ ܒܟܠܗܘܢ ܙܒ̈ܢܐ ܘܥܕ̈ܢܐ ܘܛܰܘܪ̈ܐ ܕܝܘ̈ܒܳܠܐ ܘܡܰܫ̈ܩܠܐ ܐܢܫ̈ܝܐ

ܝܘܣܦ ܒܓܬܫ


 
Please Leave Your Thinking

Leave a Comment

You can also send us an email to karyohliso@gmail.com