Article - Karyo Hliso
Yusuf Begtas:


ܬܠܓܐ ܘܛܝܢܐ

ܝܘܣܦ ܒܓܬܫ

ܚܘܼܕܪܐ ܕܡܰܪܕܘܼܬܐ ܘܣܶܦܪܳܝܘܼܬܐ ܕܠܫܳܢܐ ܣܘܼܪܝܝܐ. ܡܪܕܝܢ.

 

ܬܠܓܐ ܘܛܝܢܐ

ܬܰܠܓܐ ܡܿܢ ܡܶܬܛܰܝܰܢ ܟܕ ܢܳܚܬ ܥܠ ܛܝܢܐ. ܐܠܐ ܛܝܼܢܐ ܣܟ ܠܐ ܡܶܬܬܰܠܰܓ ܟܕ ܢܳܣܒ ܕܡܘܬܐ ܕܬܰܠܓܐ.

ܗܘܼ ܒܰܪܢܳܫܐ ܒܰܙܒܰܢ ܗܿܘܐ ܒܰܕܡܘܼܬ ܛܝܢܐ (ܟܐܡܬ ܡܶܬܛܰܝܢ) ܟܕ ܠܐ ܡܶܫܟܰܚ ܠܗ ܕܘܼܟܬܳܐ ܡܣܰܝܰܓܬܐ ܕܢܶܬܓܰܘܣ ܒܗܿ ܣܘܼܟܳܠܐܝܬ ܘܪܶܓܫܳܢܳܐܝܬ.

ܒܪܢܫܐ ܕܐܚܝܼܕ ܟܝܳܢܐ ܕܛܝܢܐ܆ ܟܡܐ ܕܡܶܬܥܰܕܰܪ܆ ܟܡܐ ܕܡܶܣܬܡܶܟ܆ ܟܡܐ ܕܡܶܬܬܰܪܬܶܐ܆ ܟܡܐ ܕܡܬܦܰܪܓܰܠ ܠܐ ܡܬܬܢܝܼܚ ܘܐܦܠܐ ܡܬܪܕܐ. ܘܰܫܘܳܬ ܟܠܗܝܢ ܛܰܝܒ̈ܘܳܬܐ ܘܛܳܒ̈ܬܐ ܘܰܡܝܰܬܪ̈ܳܬܐ ܡܫܬܰܚ̈ܠܦܳܢ ܠܰܫܥܝܼܢܐ (ܛܝܼܢܐ) ܒܫܘܼܦܳܥܐ ܕܡܰܡܠܠܗ ܘܕܘܼܒܳܪܐ ܕܥܰܡܠܗ.

ܗܝܼ ܗܕܐ ܥܳܒܕ ܘܰܡܫܰܡܠܐ ܕܛܳܒܳܐ ܚܳܫܶܒ ܠܙܰܗܪܐ ܟܐܡܬ ܠܣܰܡܐ ܗܿܘ ܩܳܛܘܼܠܐ ܕܕܳܐܠ ܒܚܘܼ̈ܫܳܒܰܘܗܝ ܘܗܘܼܦܳܟ̈ܘܗܝ ܠܐ ܡܬܡܰܠܚ̈ܢܐ ܘܠܐ ܡܶܬܦܰܓ̈ܕܳܢܐ...!

ܐܝܟ ܕܐܡܝܪܐ:

«ܠܐ ܓܳܕܐ ܬܶܢܳܢܐ ܡܼܢ ܟܰܪ ܕܠܰܝܬ ܢܘܼܪܐ. »

ܝܰܘܣܶܦ ܒܶܓܬܰܫ


 
Please Leave Your Thinking

Leave a Comment

You can also send us an email to karyohliso@gmail.com