Article - Karyo Hliso
Yusuf Begtas:


ܡܰܘܠܳܕܳܐ ܕܛܺܝܼܠܳܝܬܳܐ

ܝܘܣܦ ܒܓܬܫ

ܚܘܼܕܪܐ ܕܡܰܪܕܘܼܬܐ ܘܣܶܦܪܳܝܘܼܬܐ ܕܠܫܳܢܐ ܣܘܼܪܝܝܐ. ܡܪܕܝܢ.

 

ܡܰܘܠܳܕܳܐ ܕܛܺܝܼܠܳܝܬܳܐ

ܐܪܐ ܐܠܨܝܬܐ ܗ̱ܝ ܕܢܰܕܪܟ ܡܰܘܠܕܐ ܕܛܝܼܠܳܝܬܐ[1]  ܨܺܝܼܠܳܐܝܬ[2] ؟

ܛܺܝܼܠܳܬܐ܆ ܟܕ ܛܺܝܼܠܳܝܬܐ ܗ̱ܝ܆ ܡܫܰܘܕܥܐ ܘܰܡܣܰܟܡܐ ܠܚ̈ܝܐ ܒܐܘܣܝܐ ܕܐܝܬܘܬܗܿ. ܐܝܟܢܐ ܕܐܕܥ ܠܗܿ ܠܗܕܐ ܢܳܣܒܝܼܢ ܘܣܳܒܠܝܼܢ ܠܝ ܓܶܦ̈ܐ ܪ̈ܰܟܝܼܟܐ ܕܛܝܼܠܳܝܬܐ ܠܪ̈ܩܝܼܥܐ ܕܠܐ ܝܼܕܝܼܥܝܼܢ ܠܨܰܪܒܘܼܩܐ[3].

ܗܘܼ ܨܰܪܒܘܼܩܐ ܡܶܫܬܰܚܠܰܦ ܠܛܝܼܠܳܝܬܐ ܡܰܘܕܝܳܢܐܝܬ ܒܪ̈ܶܓܫܐ ܦܨܝܼ̈ܚܐ ܕܚܝ̈ܐ ܫܪܝܪ̈ܐ. ܠܘ ܐܠܨܝܬܐ ܗ̱ܝ ܕܢܚܟܘܡ ܕܐܝܟܢ ܡܫܬܡܠܝܐ ܗܕܐ. ܕܨܰܪܒܘܩܐ ܠܐ ܝܳܕܥ ܡܕܡ ܒܨܒܘܬ ܚܝ̈ܐ ܥܒܺܝܼܪ̈ܐ ܛܝܼܠܳܝܬܐ. ܗܿܘ ܡܐ ܕܐܠܨܝ ܕܛܝܼܠܳܝܬܐ ܘܚܝ̈ܐ ܩܳܝܡܝܼܢ ܒܕܘܼܪܓܐ ܘܫܘܼܡܠܳܝܐ ܦܫܝܼܛܐܝܬ. ܘܡܫܰܘܕܥܝܼܢ ܗܼܢܘܢ ܠܗܘܢ ܒܐܘܪܚ ܢܘܼܓܳܕܐ ܠܳܚܡܳܝܐ ܕܐܰܪܡܘܢܺܝܰܐ ܦܫܝܼܛܬܐ.

«ܐܝܟܢ ܡܨܐ ܐ̱ܢܐ ܕܐܗܘܐ ܛܝܼܠܳܝܬܐ ܟܕ ܡܦܳܣܐ ܬܐܪܬܐ[4] ܕܝܠܝ ܒܟܠܗܘܢ ܥܘܼ̈ܣܳܩܐ ܘܬܘ̈ܚܳܡܐ ܘܫܘܼ̈ܓܳܫܐ ܕܦܳܓܥ ܒܗܘܢ ܨܰܪܒܘܩܐ؟»

«ܐܰܓܝܒܰـܬ ܬܐܪܬܐ: ܦܫܝܼܩܬܐ ܗ̱ܝ. ܗܫܐ ܡܚܕܐ ܕܰܡܩܒܠ ܐܢܬ ܠܡܗܘܐ ܛܝܼܠܳܝܬܐ܆ ܡܬܦܰܝܓ ܘܡܬܒܰܣܡ ܐܢܬ ܒܛܘܼܒܬܳܢܘܬܐ ܕܛܝܼܠܳܝܘܼܬܐ.»

ܐܡܼܪ ܨܰܪܒܘܩܐ: «ܡܢܐ ܟܝ ܙܕܩ ܕܢܶܬܥܒܶܕ؟»

ܦܰܢܝܰܬ ܛܝܼܠܳܝܬܐ: «ܠܝܬ ܣܢܝܼܩܘ ܠܡܥܒܕ ܡܕܡ.»

ܐܡܪ ܨܰܪܒܘܼܩܐ: «ܣܰܓܝ ܥܰܣܩܳܐ ܗ̱ܝ.»

ܐܡܪܬ ܬܐܪܬܐ: «. ܟܕ ܠܐ ܥܕ ܫܟܝܼܚ ܥܣܩܘܬܐ܆ ܣܓܝ ܦܫܝܼܩܐ ܗ̱ܝ. ܒܠܚܘܕ ܐܝܬ ܠܢ ܕܢܩܰܒܠ ܠܗܿ ܠܗܕܐ. ܕܠܐ ܝܳܕܥܝܼܢܢ ܐܝܟܢܐ ܦܳܠܚ ܚܰܝܠܐ ܕܚܰܝ̈ܐ. ܐܠܐ ܙܕܩ ܕܢܗܝܡܢ ܠܚܰܝܠܐ ܗܢܐ ܘܠܥܘܼܫܢܐ ܕܚܰܝܠܗ.»

ܐܡܪ ܨܰܪܒܘܩܐ: «ܠܐ ܡܨܐ ܐ̱ܢܐ ܕܐܥܒܕ ܗܕܐ.»

ܐܡܪܰܬ ܬܐܪܬܐ: «ܣܓܝ ܦܫܝܼܩܐ ܗ̱ܝ»

«ܩܳܪܐ ܐܢܬ ܠܚܰܝܠܐ ܕܚܝ̈ܐ. ܕܗܘܼܝܘܼ ܕܡܙܝܼܥ ܒܳܟ ܚܰܝܠܐ. ܘܗܘܼܝܘܼ ܕܰܡܫܰܓܢܶܐ ܠܟ ܠܛܝܼܠܳܝܬܐ.»

ܐܡܼܪ ܨܰܪܒܘܼܩܐ: «ܠܐ. ܠܐ ܡܰܨܝܐ!» «ܐܝܟܢ ܥܳܒܕ ܗܕܐ؟ ܣܓܝ ܥܰܣܩܐ ܗ̱ܝ»

ܘܦܰܢܝܰܬ ܘܐܡܪܰܬ ܬܐܪܬܐ ܒܰܡܣܰܝܒܪܳܢܘܬܐ ܪܡܝܼܣܬܐ ܘܒܰܫܦܝܼܥܘܬܐ ܬܪܝܼ݁ܥܬܐ: «ܬܟܠ ܒܚܰܝܠܐ ܕܚܝ̈ܐ. ܘܣܰܒܪ ܒܗ. ܘܐܰܦܣܳܝܗܝ ܕܢܬܬܙܝܼܥ ܒܳܟ.»

«ܡܳܢܐ ܟܰܝ ܡܨܶܐ ܕܢܶܥܒܕ ܟܰܕ ܐܢܐ ܠܝ ܒܠܚܘܕ ܨܰܪܒܘܼܩܳܐ ܚܳܙܐ ܐ̱ܢܐ. ܘܡܦܣ ܐܢܐ ܒܥܘܼܪ̈ܩܳܠܐ ܘܥܰܣ̈ܩܳܬܐ ܕܟܳܝܡܝܼܢ ܥܠܰܝ ܘܙܳܓܪܝܼܢ ܐܘܪܰܚܝ؟.»

ܐܡܪܰܬ ܬܐܪܬܐ: «ܡܨܝܐ ܕܢܥܒܕ ܟܠܡܕܡ. ܗܘܝܘ ܡܙܝܥܢܟ ܘܠܐ ܐܢܬ.. ܐܦܢ ܠܐ ܝܳܕܥ ܐܢܬ ܕܐܝܟܢܐ ܡܫܬܡܠܝܐ ܗܕܐ܆ ܐܠܐ܆ ܠܐ ܒܳܐܫܳܐ. ܦܘ̈ܫܟܐ ܕܝܠܟ ܕܒܣܘܥܪ̈ܢܘܗܝ ܟܳܠܝܢ ܠܗ ܡܼܢ ܡܬܬܙܝܼܥܢܘܬܐ. ܩܪܝ ܠܣܰܒܪܐ ܛܝܼܠܳܝܼܬܳܢܳܝܐ ܘܣܰܒܪ ܒܗ! ܩܪܝ ܘܐܰܒܰܥ ܠܚܰܕܘܐ ܕܚܐܪܘܬܟ! ܩܪܝ ܘܐܒܰܥ ܠܚܰܕܘܬܐ ܕܚܰܝ̈ܝܟ! ܐܦܣܝܗܝ ܠܗܘ ܚܰܝܠܐ ܕܚ̈ܝܐ ܕܢܪܕܐ ܒܟ. ܕܗܘܼܝܘܼ ܡܫܰܓܢܝܳܢܟ. ܘܗܘܝܘ ܕܰܡܫܰܚܠܦ ܫܪܪܟ ܠܢܘܼܓܳܕܐ ܠܳܚܡܳܝܐ (ܐܰܪܡܘܼܢܺܝܰܐ) ܡܰܒܥܳܢ ܚܰܕܘܬܐ ܕܚܰܝ̈ܐ.»

ܘܫܐܠ ܨܰܪܒܘܩܐ: «ܡܢܐ ܐܥܒܕ؟»

ܦܰܢܝܰܬ ܬܐܪܬܐ: «ܓܶܕ ܢܐܙܠ» ܫܒܘܼܩ ܕܢܬܬܙܝܼܥ ܚܰܝܠܐ ܕܚܝ̈ܐ. ܠܐ ܬܣܟܘܪ ܬܪܥܐ ܟܕ ܩܪܐ ܐܢܬ ܠܗ. ܠܐ ܬܰܗܦܟ ܣܘܥܪ̈ܢܘܗܝ ܩܶܨܰܬ ܦܘܼ̈ܫܳܟܰܝܟ ܘܥܘܼ̈ܣܳܩܰܝܟ. ܕܠܩܘܒܠܐ ܥܡܗܝܢ ܕܥܰܣ̈ܩܳܬܐ ܫܒܘܼܩܳܝܗܝ ܕܢܬܬܙܝܥ. ܕܗܘܝܘ ܕܡܚܰܪܪ ܠܟ ܡܼܢ ܥܰܣܩ̈ܬܐ. ܘܗܘܝܘ ܕܝܳܗܒ ܠܟ ܚܰܘܪܐ ܕܛܝܠܳܝܬܐ. ܗܘܼܝ ܛܝܼܠܳܝܬܐ ܘܠܐ ܪܳܚܫ ܐܢܬ ܒܐܪܥܐ ܥܰܣܩܐܝܬ. ܩܪܝ ܘܣܰܒܰܪ ܒܰܦܫܝܼܛܘܼܬܐ. ܘܫܒܘܩܝܗܝ ܕܢܬܬܙܝܥ ܒܰܦܫܝܼܛܘܼܬܐ. ܘܕܝܠܢܐܝܬ ܟܕ ܠܐ ܝܕܥ ܐܢܬ ܐܝܟܢ. ܘܡܬܚܪܪ ܐܢܬ ܡܶܚܕܐܝܬ. ܘܒܟܠܥܕܢ ܕܦܳܬܚ ܐܢܬ ܠܬܰܪܥܐ ܝܳܠܦ ܐܢܬ ܠܡܫܬܥܝܘ ܚܕܝܐܝܬ ܥܡ ܫܰܪܟܐ ܕܛܝܼܠܝ̈ܬܐ ܒܢܘܼܓܳܕܐ ܠܳܚܡܳܝܐ ܕܟܝܢܐ. ܐܦܢ ܠܐ ܝܕܥ ܐܢܬ ܐܝܟܢ ܡܬܦܰܪܢܰܣ ܐܠܐ ܬܟܠ ܘܣܰܒܪ ܒܗ ܒܚܰܝܠܐ ܕܚܰܝ̈ܐ. ܕܠܝܬ ܡܕܡ ܕܥܣܶܩ ܠܗ. ܘܗܘܝܘ ܕܥܳܒܕ ܘܰܡܦܰܪܢܣ. ܘܰܒܚܰܝܠܐ ܗܢܐ ܕܚܝ̈ܐ ܫܟܝܼܚ ܗ̱ܘ ܥܘܼܫܢܐ ܕܢܘܼܓܳܕܐ ܐܰܠܗܳܝܐ ܗܘ ܕܩܳܪܐ ܩܪܝܼܚܐܝܬ ܠܫܘܡܠܝ ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܝܕܝ̈ܥܐ ܕܡܰܟܝܼܟܘܬܐ.

ܘܛܝܼܠܳܝܬܐ ܡܫܬܰܥܝܐ ܥܡ ܥܳܙܠܰܬ ܟܘܼ̈ܫܐ[5] ܟܕ ܛܳܝܣܐ ܘܩܳܛܝܐ ܠܟܳܐ ܘܰܠܟܳܐ ܘܫܳܟܢܳܐ ܥܠ ܣܝ̈ܡܬܐ ܕܗܰܒ̈ܒܐ ܘܡܰܒܘ̈ܥܐ ܫܦ̈ܝܐ ܕܐܪ̈ܙܰܝ ܕܚܝ̈ܐ.»

«ܐܝܢ ܡܩܰܒܠ ܐ̱ܢܐ ܠܗܿ ܠܗܕܐ. ܡܩܰܒܠ ܐ̱ܢܐ ܠܗܿ. ܡܩܰܒܠ ܐ̱ܢܐ ܠܗܿ. ܘܡܰܘܕܐ ܐ̱ܢܐ ܘܡܰܘܕܐ ܐ̱ܢܐ ܘܡܰܘܕܐ ܐܢܐ ܠܠܒܝܕܘܬܐ ܘܡܬܬܡܝܼܫܳܢܘܬܐ ܕܫܟܝܼܚܐ ܒܚܰܝܠܐ ܕܢܘܼܓܳܕܐ ܐܠܗܳܝܐ. ܬܘܕܝ. ܬܘܕܝ. ܬܘܕܝ.

«ܘܒܝܕ ܐܘܪܚܐ ܗܕܐ ܗܘ ܒܪܢܫܐ ܠܐ ܥܕ ܡܶܫܬܰܚܩ ܩܶܨܰܬ ܫܘܼܪ̈ܥܳܬܗ. ܘܒܝܕ ܪܶܨܢܐ ܘܰܥܒܳܕܐ ܕܫܘܼܦܳܥܐ ܩܰܕܝܼܫܐ ܡܬܐܘܐ ܘܡܬܪܟܢ ܠܡܫܟܚܘ ܐܦܢ ܠܐ ܝܕܥ ܐܝܟܢ ܦܳܠܚ ܘܡܶܬܦܰܪܢܰܣ. ܘܡܶܬܚܰܪܪ ܡܼܢ ܐܝܟܢܝܘܬܐ ܬܥܝܼܫܬܐ ܘܗܳܘܐ ܥܳܒܘܕܐ ܬܐܪܬܳܢܳܝܐ ܕܫܝܢܐ ܘܫܠܡܐ ܒܥܳܡܰܪܬܐ.

«ܐܝܢ. ܐܝܢ. ܒܟܽܘܠܳܝܘܬܝ ܡܩܰܒܠ ܐ̱ܢܐ. ܘܨܳܒܐ ܐ̱ܢܐ ܕܐܗܘܐ ܛܝܼܠܳܝܬܐ ܕܫܘܼܦܳܥܐ ܘܪܶܨܢܳܐ ܕܛܳܒܘܼܬܐ. ܬܗܘܐ ܗܟܢ. ܬܗܘܐ ܗܟܢ. ܬܗܘܐ ܗܟܢ!»

ܢܘܗܪܐ: ܐܬܬܥܒܪܬ ܟܬܝܒܬܐ ܗܕܐ ܡܼܢ ܐܢܓܠܝܫܝܐ ܠܣܘܪܝܝܐ ܒܝܕ ܡܠܦܢܐ ܝܘܣܦ ܒܓܬܫ ܠܦܘܬ ܒܥܳܬܐ ܚܰܨܝܼܦܬܐ ܕܡܝܩܪܐ ܥܡܢܘܐܝܠ ܐܰܩܒܰܫ ܕܒܝܬ ܪܗܰܘܝ ܗܢܐ ܕܚܳܝܐ ܒܰܣܘܝܣܪܐ..

ܝܰܘܣܶܦ ܒܶܓܬܰܫ


[1]  ܛܺܝܠܳܝܬܐ ܐܘܟܝܬ Butterfly

[2]  ܨܺܝܠܐ ܐܘܟܝܬ Intellect, Mental. ܨܺܝܠܐܝܬ: Mentally

[3]  ܨܰܪܒܘܩܐ ܐܘܟܝܬ Caterpillar

[4]  ܬܐܪܬܐ ܐܘܟܝܬ  Conscience

[5]  ܥܳܙܠܰܬ ܟܘܼ̈ܫܐ ܐܘܟܝܬ Dragonfly


 
Please Leave Your Thinking

Leave a Comment

You can also send us an email to karyohliso@gmail.com