Article - Karyo Hliso
Yusuf Begtas:


ܛܰܣܪܳܪܳܐ ܘܚܶܠܡ̈ܐ ܡܶܫܬܰܪ̈ܪܢܐ

ܝܰܘܣܶܦ ܒܶܓܬܰܫ

ܚܘܼܕܪܐ ܕܡܰܪܕܘܼܬܐ ܘܣܶܦܪܳܝܘܼܬܐ ܕܠܫܳܢܐ ܣܘܼܪܝܝܐ. ܡܪܕܝܢ.

 

ܛܰܣܪܳܪܳܐ ܘܚܶܠܡ̈ܐ ܡܶܫܬܰܪ̈ܪܢܐ

ܛܰܣܪܳܪܳܐ[1] ܘܚܶܠܡ̈ܐ ܡܶܫܬܰܪ̈ܪܢܐ

ܒܟܿܠܙܒܢ ܘܒܟܿܠܥܕܢ ܐܝܬ ܗ̱ܘ ܐ̱ܢ̈ܫܝܼܢ ܕܡܶܨܛܰܒܝܢܐܝܬ ܣܳܕܪܝܢ ܩܪܳܒܐ -(ܠܦܘܬ ܚܰܝܠܗܘܢ ܘܣܳܦܩܘܼܬܗܘܢ ܘܡܰܘܗܒܬܗܘܢ)- ܠܘܩܒܠ ܙܠܝ̈ܡܳܬܐ ܪ̈ܥܝܳܢܝܳܬܐ ܘܗܰܦܟ̈ܝܳܬܐ ܕܘܼܒܳܪ̈ܝܳܬܐ... ܘܫܰܪܟܐ ܕܥܰܣ̈ܩܳܬܐ ܘܰܫܢܺܝܼ̈ܙܳܬܐ ܕܡܶܣܬܰܩ̈ܒܠܳܢ ܒܕܘܼܒܳܪܐ ܘܫܘܼܦܳܥܳܐ ܕܦܘܼܠܚܳܢܐ ܘܫܘܼܠܚܳܢܐ[2]. ܘܐܝܬ ܐܡܬܝ ܕܗܳܢܐ ܕܘܼܪܳܪܐ ܡܬܓܰܫܡ ܒܰܚ̈ܢܳܝܐ ܕܪܰܒܰܬ ܒܰܝܬܳܝܘܬܐ ܣܘܼܥܪܢܐܝܬ ܘܗܰܘܢܳܢܐܝܬ. ܘܣܘܼܪܝܳܐܝܬ ܡܿܢ ܛܰܣܪܳܪܳܐ ܡܶܫܬܰܡܰܗ ܗܿܘ ܕܩܳܐܡ ܚܠܝܼܨܐܝܬ ܒܐܓܘܢܐ ܗܢܐ. ܘܡܶܬܡܰܬܰܠ ܢܝܼܫܗ ܒܡܰܬܠܐ ܕܡܫܝܼܚܳܐ ܕܐܡܿܪ: «ܐܢ ܥܰܝܢܟ ܗܳܟܝܠ ܬܶܗܘܶܐ ܦܫܺܝܼܛܐ ܐܦ ܟܿܠܗ ܦܰܓܪܟ ܢܰܗܝܪ ܗ̱ܘ. ܐܢ ܕܝܢ ܥܰܝܢܟ ܬܶܗܘܶܐ ܒܝܼܫܐ ܟܠܗ ܦܰܓܪܟ ܚܶܫܘܼܟܳܐ ܢܶܗܘܐ» (ܡܬܝ 5: 22-23).

ܠܦܘܼܬ ܪܥܝܢܐ ܓܰܘܢܳܝܳܐ ܘܫܰܠܡܘܼܬܐ ܕܰܡܦܰܫ̈ܩܳܢܐ «ܥܰܝܢܐ» ܡܫܰܘܕܥܐ ܠܢܝܼܫܐ. ܘ«ܦܰܓܪܐ» ܡܫܰܘܕܥ ܠܥܒܳܕܐ. ܘܢܰܩܝܼ̈ܦܘܳܬܐ ܕܟܘܼܫܳܪܐ ܐܰܣܝܼܪ̈ܳܢ ܒܢܝܼܫܐ (ܬܪܝܼܨܐ ܐܘ ܙܠܝܼܡܐ) ܘܡܶܨܛܰܠܝܳܢܘܼܬܐ (ܢܰܗܝܪܬܐ ܐܘ ܚܶܫܘܟܬܐ). ܘܡܢܝܢܐ ܕܢܝ̈ܫܐ ܛܒ̈ܐ ܘܰܦܣܽܘ̈ܥܝܶܐ ܕܪ̈ܝܼܫܐ܆ ܡܰܘܣܦܘ ܡܰܘܣܦܝܢ ܠܡܶܢܝܳܢ ܟܘܼܫܳܪ̈ܐ. ܡܛܠܗܕܐ ܢܝܫܐ ܬܪܝܼܨܐ ܙܕܩ ܕܢܬܒܥܐ. ܘܒܡܨ̈ܥܝܐ ܡܬܩܰܒ̈ܠܢܐ ܦܐܝܐ ܕܢܬܦܰܪܢܰܣ. ܘܐܠܘܼܠܐ ܐܘܪܚܐ ܗܕܐ ܠܐ ܟܳܫܪܐ ܬܪܥܝܼܬܐ ܘܠܐ ܢܳܨܚܐ ܚܠܝܼܨܘܬܐ ܘܐܦܠܐ ܨܳܡܚܳܐ ܡܰܦܪܝܳܢܘܬܐ.

ܬܢܢ ܡܿܢ ܛܰܣܪܳܪܳܐ ܕܪܝܼܫ ܗ̱ܘ ܒܣܘܼܟܳܠܐ ܦܰܬܝܐ ܘܪܘܝܼܚܐ ܘܚܳܒܫ ܟܠܡܐ ܕܡܬܩܰܪܒ ܡܼܢ ܢܶܕܪܳܐ ܘܥܰܡܠܐ ܕܪܘܼܚܐ ܘܕܘܼܥܬܐ ܘܰܬܥܳܫܐ ܕܗܰܘܢܐ ܘܡܰܟܣܳܪܐ[3] ܕܓܘܫܡܐ ܡܛܠ ܬܘܼܡܳܡܳܐ ܘܫܘܘܫܛܐ ܕܚܰܘ̈ܩܐ ܘܐܫܟܳܪ̈ܐ[4] ܦܪ̈ܝܫܐ ܘܢܘܼܓܳܕܐ[5] ܠܳܚܡܳܝܐ ܘܐܰܘܝܳܝܳܐ ܕܓܰܘܐ.... ܘܒܰܕܡܘܬ ܟܠܗܘܢ ܛܟ̈ܢܐ ܐܦ ܒܗ ܒܚܘܼܫܳܚܳܐ ܕܗܢܐ ܫܟܝܼ̈ܚܳܢ ܗܰܦܟܳܝ̈ܬܐ ܘܰܡܫ̈ܟܳܝܳܬܐ ܘܡܰܕܫ̈ܳܢܝܳܬܐ. ܐܠܐ ܒܫܰܪܒܐ ܕܰܣܝܳܡܐ ܗܢܐ ܕܥܠܘܗܝ ܛܳܝܦܳܐ ܡܶܠܬܐ ܠܐ ܡܫܰܘܕܥ ܐܠܐ ܕܘܼܒܳܪܐ ܫܰܝܢܳܝܐ ܘܕܘܼܪܳܪܐ ܚܠܝܼܨܐ ܘܬܰܡܝܼܡܐ ܡܛܠ ܛܒܬܐ ܘܢܘܼܨܳܚܐ ܕܓܰܘܐ. ܕܗܘ ܛܰܣܪܳܪܐ ܣܳܕܪ ܩܪܳܒܐ ܘܐܰܓܘܢܐ ܡܛܠ ܐܡܝܼܢܘܬܐ ܕܝܰܩܝܪ̈ܬܐ ܘܡܰܚܝܳܢܘܬܐ ܕܗܿܘ ܡܐ ܕܰܫܩܺܝܠ ܨܦܬܗ ܘܒܛܝܼܠ ܠܗ ܥܠܘܗܝ. ܘܡܬܚܰܦܛ ܒܰܦܠܘܼܚܝܐ ܘܰܟܪܘܼܒܝܐ ܕܒܘܼܝܳܪ̈ܐ ܕܚܰܘܩܐ ܦܪܝܼܫܐ܆ ܗܢܐ ܕܠܐ  ܨܳܒܐ ܕܢܩܘܐ ܒܰܐܝܪܐ ܐܘ ܓܠܝܼܙܐ ܒܠܥܕ ܦܘܼܠܚܳܢܐ ܒܟܶܬܿܐ[6] ܒܨܺܝܼܪܬܐ ܕܟܳܬܼܳܐ[7] ܒܰܕܡܘܬ ܗܿܝ ܥܠܰܠܬܐ ܕܝܳܥܝܐ ܡܼܢ ܨܒܘܼܬ ܢܦܫܗܿ ܡܼܢ ܫܰܪܟܳܢܐ ܕܰܫܢ̈ܝܐ ܥܒܺܝܪ̈ܐ. ܡܟܐ ܐܰܓܘܢܗ ܠܰܝܬܰܘܗܝ ܐܠܐ ܕܢܬܚܰܦܰܛ ܠܡܰܫܩܳܝܘ ܘܠܰܡܪܰܛܒܘ ܠܙܰܪ̈ܥܐ ܘܟܰܪ̈ܡܐ (ܐܝܟܰܢܳܝܘܼܬܐ ܫܟܺܝܼܚܬܐ)  ܕܫܶܩܝܳܐ ܘܥܶܕܝܳܐ[8]. ܘܐܢܗܘ ܕܡܨܝܐ ܠܡܶܥܫܦ ܐܫܟܳܪ̈ܐ ܕܠܐ ܥܕ̈ܝܕܳܢ ܠܪܘܼܒܳܝܐ ܕܫܒ̈ܠܐ. ܟܕ ܠܐ ܡܰܗܡܐ ܡܼܢ ܗܿܝ ܕܢܶܬܢܰܨܚ ܘܢܶܬܝܰܬܪ ܒܝܕܥܬܐ ܘܚܟܡܬܐ ܘܒܟܘܼܢܳܫܐ ܘܐܰܣܝܼܢܘܼܬܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܥܳܕܪ̈ܳܢ ܠܫܘܘܫܳܛܗ ܝܳܬܢܳܝܐ ܘܠܳܚ̈ܡܳܢ ܠܬܘܼܡܳܡܳܐ ܡܶܣܬܰܢܩܳܢܐ ܕܢܝܼܫܗ ܡܳܪܢܳܝܐ...

ܐܟܡܐ ܕܩܳܦܠ ܢܘܼܗܪܐ ܐܰܫܝܼܕܐ ܥܰܪܦܶܠ ܚܫܘܟܐ܆ ܗܝܼ ܗܳܟܘܬ ܚ̈ܠܡܐ ܢܳܨܘ̈ܦܐ[9] ܘܢܳܦܘ̈ܨܐ[10] ܩܳܦܠܝܼܢ ܢܘ̈ܓܗܶܐ[11] ܡܫܰܕ̈ܠܢܶܐ ܡܼܢ ܐܘ̈ܦܩܐ ܕܒܰܪܢܫܐ. ܘܐܠܘܼܠܐ ܥܰܡܠܐ ܕܛܰܣܪܳܪܐ ܗܰܘ ܕܐܰܚܝܕ ܬܰܩܕܐ ܕܣܘ̈ܟܳܠܐ ܕܪܳܥܝܐ ܛܒܐ܆ ܠܐ ܢܳܗܪܝܢ ܓܰܘ̈ܝܳܬܐ ܘܐܦܠܐ ܣܳܓܝܢ ܥܘ̈ܕܳܢܐ ܘܫܘܼܪ̈ܬܳܚܐ. ܘܐܠܘܼܠܐ ܢܶܨܠܐ ܟܰܗܝܼܢܐ ܘܕܘܼܥܬܗ ܚܳܫܘܼܫܬܐ ܠܐ ܡܬܬܫܩܝܢ ܘܐܦܠܐ ܝܳܪܒܝܼܢ ܙܪ̈ܥܐ ܕܒܕܝܼܪܝܢ ܗܪܟܐ ܘܬܡܢ ܒܐܫܟܳܪ̈ܐ ܘܚܰܘ̈ܩܐ ܦܪ̈ܝܼܫܶܐ.

ܛܣܪܪܐ ܥܰܡܘܼܠܬܳܢܐ ܗ̱ܘ ܕܢܰܦܝܼܩ ܒܰܒܥܳܬ ܣܘ̈ܟܠܐ ܐܰܒܝ̈ܕܐ ܘܰܓܢܝ̈ܒܐ. ܘܟܳܪܘܟܐ ܗ̱ܘ ܕܒܰܠܝܼܥ ܠܡܶܣܬܰܟܳܠܘ ܥܶܠܰܬ ܐܝܬܘܼܬܗ ܘܢܝܼܫܗ ܒܚ̈ܝܐ ܬܢܳܢ̈ܝܐ. ܟܠܗ ܗܢܐ ܥܳܡܠ ܐܝܟܢܐ ܕܢܗܘܐ ܫܳܩܝܼܬܐ ܘܰܪܨܺܝܼܢܐ ܕܚܘܼܒܐ ܐܠܗܳܝܐ ܒܡܰܘܫܛܳܢܘܬ ܣܘܼܝܳܥܐ ܘܐܘܼܫܳܦܳܐ ܡܕܡ ܡܛܠ ܬܘܼܡܳܡܳܐ ܘܣܘܼܡܣܳܡܐ ܡܶܣܬܰܢܩܳܢܐ. ܕܠܐ ܚܳܣܟ ܡܰܗܒܐ ܥܰܘܳܠܐܝܬ. ܕܩܳܐܨ ܘܝܗܒ ܠܟܠܢܫ ܙܶܕܩܗ. ܘܟܳܘܙ ܕܠܐ ܢܰܘܒܕ ܟܘܼܚܳܕܗ. ܕܝܳܕܥ ܚܳܨܕ ܗܰܘ ܡܳܐ ܕܙܳܪܥ. ܘܝܳܕܥ ܕܠܰܝܬܘܗܝ ܡܶܕܶܡ ܐܠܐ ܗܿܘ ܡܐ ܕܐܳܣܶܢ ܒܬܰܪܥܝܼܬܗ ܘܚܳܡܶܠ ܒܬܰܪܒܝܼܬܗ. ܥܠܗܕܐ ܠܐ ܨܳܡܪ ܟܕ ܡܶܙܕܰܓܪܐ ܡܰܪܕܝܼܬܗ ܒܥܶܠܐ ܡܶܕܶܡ. ܘܡܬܚܰܦܛ ܠܰܡܟܰܬܪܘ ܒܚܰܬܝܼܬܘܼܬܗ ܘܫܰܠܝܼܛܘܬܗ ܝܳܬܢܳܝܬܐ ܕܰܡܢܰܟܪܝܐ ܡܼܢ ܕܘܼܒܳܪ̈ܐ ܣܢ̈ܝܐ. ܟܕ ܣܳܐܓ ܗܘ ܠܗ ܒܣܰܘ̈ܓܐ ܚܰܣܝ̈ܢܐ ܕܬܰܪܥܝܼܬܐ ܐܝܼܬܝܼܩܳܝܬܐ ܘܬܰܪܒܝܼܬܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝܬܐ ܡܰܪܬ ܐܝܩܳܪܐ ܡܰܟܝܼܟܳܐ ܘܬܘܼܟܠܳܢܐ ܬܰܡܝܼܡܳܐ ܕܠܐ ܢܳܩܪܳܐ ܘܐܦܠܐ ܒܳܣܪܳܐ ܠܐܚܪ̈ܢܐ.. ܐܠܐ ܐܝܟ ܕܒܣܘܼܓܐܐ ܡܬܪܕܦ ܟܕ ܥܰܡܠܗ ܓܳܫܶܦ ܥܩܝܼ̈ܡܳܬܐ ܘܰܙܠܝܼ̈ܡܳܬܐ ܕܕܘܼܪ̈ܟܳܢܐ ܩܒܝ̈ܥܐ.  

ܛܣܪܪܐ ܫܰܪܝܪܐ ܗܰܘ ܗ̱ܘ ܕܠܐ ܝܳܗܒ ܐܠܐ ܡܼܢ ܝܳܬܗ. ܘܠܐ ܫܳܩܠ ܐܠܐ ܡܼܢ ܝܳܬܗ ܘܐܳܕ̈ܫܰܝ ܚܶܟܡܳܬܐ.. ܘܒܳܟܐ ܠܟ̈ܐܒܐ ܪ̈ܥܝܳܢܳܝܐ ܘܡܰܪ̈ܥܐ ܪ̈ܘܼܚܳܢܳܝܐ ܘܠܬܰܫ̈ܢܝܩܐ ܕܘܒܳܪ̈ܝܐ. ܡܟܐ ܡܫܰܡܰܪ ܗܘܼ ܠܗ ܠܰܡܪܰܟܳܟܘ ܚܰܪܘܼܣܘܼܬܐ ܕܒܘܼܪܘܼܬܐ -(ܪܘܼܚܳܢܳܝܬܐ)- ܡܕܰܘܕܳܢܝܼܬܐ[12] ܒܡܰܩܠܳܢܘܼܬܐ[13] ܘܡܰܕܠܳܢܘܼܬܐ[14] ܘܡܰܫܦܳܢܘܼܬܐ[15] ܕܠܰܘܝܐ ܠܡܫܰܒܠܳܢܘܼܬܐ ܛܒܬܐ ܕܐܟܦܐ ܠܬܘܼܩܳܢ ܛܘܼܒܬܳܢܘܼܬܐ ܘܚܐܪܘܬܐ ܡܳܪܰܬ ܡܫܰܐܠܘܼܬܐ ܥܶܠܳܝܬܐ ܕܡܬܓܰܫܡܐ ܒܬܰܨܒܝ̈ܬܐ ܐ̱ܢܳܫ̈ܝܐ ܘܡܶܬܒܰܣܡܐ ܒܬܰܦܢ̈ܝܩܶܐ ܪ̈ܘܼܚܳܢܳܝܐ..

ܗܘ ܛܰܣܪܳܪܐ ܫܰܪܝܪܐ ܠܐ ܫܳܪܥ ܡܼܢ ܬܰܪܥܝܼܬܐ ܕܰܫܠܳܡܐ: ܕܐܝܬܝܗܿ ܡܘܼܠܳܝܐ ܬܪܝܼܨܐ ܕܢܳܡܘܼܣܐ ܟܝܳܢܝܐ ܘܒܘܼܕܳܩܐ ܕܨܒܝܢܐ ܐܠܗܝܐ. ܘܐܡܝܢܐܝܬ ܣܘܝܼܚ ܠܡܐܢܰܩ ܚܰܠܒܳܐ ܡܪܰܒܝܳܢܐ ܡܼܢ ܚܟܡܬܐ ܕܩܰܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܦܪܝܡ ܗܿܝ ܕܐܡܿܪܐ: «ܟܬܒ̈ܐ ܣܝܼܡܝܢ ܐܝܟ ܡܰܚܙܝܼܬܐ. ܕܫܰܦܝܳܐ ܥܰܝܢܗ ܨܰܠܡܳܐ ܕܩܘܼܫܬܐ ܚܳܙܐ ܬܰܡܢ». ܘܡܶܟܳܐ ܡܶܬܚܰܢܰܢ ܘܡܼܢ ܛܘܼܝܳܒܐ ܗܢܐ ܒܳܥܐ ܕܰܢܡܘܫ ܘܢܶܫܟܚ ܒܪܢܫܗ ܓܰܘܳܝܳܐ. ܕܰܡܗܰܝܡܢ ܐܠܘܼܠܐ ܒܘܼܗܳܪܐ ܕܪܘܼܚܐ ܠܐ ܡܶܬܬܰܝܬܝܐ ܙܝܳܢܬܐ ܕܰܒܣܳܡܳܐ ܪܘܼܚܳܢܳܝܐ ܘܟܘܼܫܳܪܐ ܟܢܘܼܫܝܳܝܳܐ. ܘܐܦܠܐ ܨܳܡܚܐ ܐܘܼܣܺܝܐ ܕܚ̈ܝܐ ܒܦܶܚ̈ܬܶܐ ܟܰܡ̈ܗܶܐ ܘܢܘܼܩܪ̈ܶܐ ܩܰܪܝܪ̈ܐ ܕܪܘܼܚܐ܆ ܐܢ ܠܐ ܢܰܗܝܼܪ̈ܳܢ ܘܰܢܩܝ̈ܠܳܢ ܘܰܪ̈ܘܺܝܼܚܢ ܐܘܼܪ̈ܚܬܐ ܒܥܳܠܡܐ ܓܰܘܳܝܳܐ ܕܒܰܪܢܫܐ. ܘܒܰܣܕܘܼܪܝܳܐ ܕܰܩܪܳܒܗ ܕܳܚܩ ܝܰܨܪ̈ܐ ܡܚܰܒ̈ܠܳܢܐ ܘܰܚܢ̈ܳܝܐ ܣܩܺܝܪ̈ܐ ܠܐ ܡܶܬܡܰܠܚ̈ܳܢܐ. ܘܟܕ ܠܐ ܨܳܒܐ ܒܡܶܬܚܰܒܪܢܘܼܬܐ ܡܟܰـܬܡܳܢܝܼܬܐ ܘܰܡܫܰܚܡܳܢܝܼܬܐ܆ ܠܐ ܡܶܬܢܰܚܰܬ ܠܥܰܪܝܘܼܬܳܐ[16] ܙܰܠܝܼܠܬܐ. ܘܡܰܦܠܰܚ ܗܰܘܢܗ ܩܕܳܡ ܦܘܼܡܗ. ܘܪܳܕܐ ܠܶܒܗ ܩܕܳܡ ܡܶܠܬܗ. ܘܒܳܣܪ ܡܰܨܘܼܬܐ ܘܰܕܠܝܼܠܐܝܬ ܡܬܪܟܢ ܠܡܰܫܦܳܢܘܬܐ. ܘܠܐ ܪܳ̇ܚܡ ܐܝܩܪܐ ܕܕܰܪܓܐ ܘܐܰܩܡܐ. ܘܠܐ ܡܬܢܰܚܬ ܠܰܨ̈ܠܳܝܐ ܙܰܠܝܼ̈ܠܐ ܘܰܒܠܝܼ̈ܠܐ ܕܚܰܪܬܗܘܢ ܬܘܳܬܐ ܘܬܶܢܰܚܬܐ. ܘܚܳܫܒ ܦܰܘ̈ܕܐ ܘܡܘܼ̈ܡܐ ܡܳܙܘܼܢܐ ܘܬܘܼܪܣܳܝܐ ܠܬܘܼܪܳܨܐ ܘܬܘܼܩܳܢܐ. ܘܡܶܬܡܰܟܟ ܘܡܶܬܚܰܟܡ ܒܢܶܣܝܘ̈ܢܐ ܥܰܙܝ̈ܙܐ ܘܬܰܙܝ̈ܙܐ. ܘܡܰܨܕܳܢܘܼܬܐ ܘܡܰܩܬܳܢܘܼܬܐ ܕܒܗܘܢ ܓܳܠܚܐ ܩܕܡ ܬܪܥܝܼܬܗ ܝܕܥܬܐ ܘܩܪܝܢܐ ܡܰܘܬܪܢܐ. ܘܪܕܦ ܒܬܪ ܢܝܳܚܐ ܘܫܠܡܐ ܕܬܐܪܬܐ. ܘܠܐ ܝܳܨܦ ܐܠܐ ܕܦܘܪ̈ܣܐ ܐܘܼܟ̈ܦܳܢܳܝܐ ܡܰܘܬܪ̈ܳܢܐ ܘܰܡܫܘ̈ܫܛܳܢܐ. ܘܡܬܚܰܦܛ ܕܢܟܰܦܪܰ ܠܐܰܒܩܳܐ ܕܩܳܪܡ ܐܪ̈ܙܝܗܿ ܕܪܘܚܐ ܘܰܢܢܰܩܕ ܫܥܺܝܼܢܐ ܕܡܰܚܫܶܟ ܦܰܢܣܗܿ (ܐܘ ܦܘܼܢܣܳܐ) ܘܒܘܼܠܒܳܗܿ. ܘܡܶܟܳܐ ܢܳܣܒ ܚܰܝܠܗ ܘܡܼܢ ܚܘܼܒܐ ܫܓܝܼܪܐ ܕܢܝܼܫܗ ܡܥܰܠܝܐ. ܘܣܘܼܓܐܐ ܕܙܰܒܢ̈ܝܢ ܢܝܼܫܗ ܦܪܝܼܫ ܗ̱ܘ ܡܼܢ ܒܢ̈ܝ ܦܶܚܡܗ ܘܙܳܠܥ ܬܘܼܪ̈ܣܳܝܐ ܪ̈ܥܝܳܢܝܐ ܡܼܢ ܚܰܬܝܼܬܘܼܬܗ ܝܳܬܢܳܝܬܐ. ܗܕܐ ܕܢܳܓܕܐ ܘܰܡܨܰܝܒܐ ܠܛܰܣܪܪܐ ܠܐܰܓܘܢܐ ܕܛܒܬܐ ܫܰܪܝܪܬܐ. ܟܕ ܡܶܬܥܰܠܠ ܠܡܰܥܳܠܘ ܫܘܼܚܠܦܐ ܘܫܘܼܓܢܳܝܐ ܐܘ ܫܘܼܦܳܥܐ ܡܕܡ ܒܕܘܼܒܳܪܝܘܼܬܐ ܕܐܝܟܰܢܳܝܘܼܬܐ ܫܟܝܼܚܬܐ ܒܡܰܕܥܐ ܚܠܝܼܡܐ. ܠܡܕܟܝܘ ܚܡܝܼܪܐ ܥܰܬܝܩܐ ܡܛܠ ܓܒܝܼܠܬܐ ܚܕܰܬܐ (ܐ ܩܘܪ̈ܝܢܬܝܐ 5: 6-8) ܕܠܐ ܒܰܚܡܝܼܪܐ ܕܒܝܼܫܘܬܐ ܘܰܕܡܰܪܝܪܘܼܬܐ܆ ܐܠܐ ܒܰܚܡܝܼܪܐ ܕܕܰܟܝܘܼܬܐ ܘܩܰܕܝܼܫܘܼܬܐ (ܒܠܥܕ ܫܘܼܒܗܳܪܐ ܘܫܘܼܥܠܳܝܐ) ܢܶܣܬܰܟܡ ܕܘܼܒܳܪܐ ܕܚ̈ܝܐ ܡܫܰܘ̈ܬܦܐ ܒܟܠܗܘܢ ܐܶܫܟܳܪ̈ܐ ܕܓܰܘܐ.

ܐܘܪܰܚ ܛܣܪܪܐ ܐܠܝܼܨܐ ܗ̱ܝ ܘܡܰܠܝܳܐ ܥܩܽܘ̈ܠܐ ܣܒܺܝܼ̈ܣܐ ܘܥܰܪܡܐ ܠܐ ܡܬܗܰܠܟܳܢܐ. ܐܘܼܪܚܐ ܗ̱ܝ ܕܣܳܒܠܐ ܠܘܬ ܡܶܬܝܰܩܢܳܢܘܼܬܐ ܣܘܼܟܳܠܳܝܬܐ ܘܰܡܠܝܼܠܬܐ ܕܡܠܬܐ. ܐܘܪܚܐ ܗ̱ܝ ܕܰܡܢܰܨܚܐ ܠܐܣܪ̈ܐ ܒܰܪ̈ܳܝܐ ܒܰܚܢܳܢܐ ܘܐܝܩܪܐ ܕܫܰܝܳܐ[17] ܐ̱ܢܳܫܳܝܐ ܒܡܶܬܦܰܬܚܳܢܘܬܐ ܕܠܝܬ ܒܗܿ ܡܬܒܰܠܥܳܢܘܬܐ ܘܚܰܪܘܼܣܘܼܬܐ ܘܰܨܢܝܼܥܘܼܬܐ. ܘܗܘ ܛܰܣܪܳܪܐ ܦܪܝܼܫ ܗ̱ܘ ܒܰܟܪܘܼܡܐ ܕܡܶܠܬܗ. ܘܟܕ ܡܗܝܡܢ ܒܡܘܗܒܬܐ ܘܛܝܒܘܬܐ ܕܚ̈ܝܐ܆ ܠܐ ܪܚܡ ܫܘܼܦܳܠܐ ܘܐܦܠܐ ܫܘܼܥܠܳܝܐ. ܘܠܐ ܪܚܡ ܕܢܩܘܐ ܡܐܝܢܐ ܘܚܳܫܘܫܐ ܫܰܦܠܐ܆ ܐܠܐ ܥܒܘܕܐ ܕܫܳܦܥ ܠܐܦ̈ܝ ܡܘܼܠܳܝܐ ܕܣܢܝܩܘܬܐ ܕܝܘܬܪ̈ܢܐ ܓܰܘ̈ܳܢܳܝܐ܆ ܟܕ ܡܙܕܗܪ ܕܫܶܦܥܗ ܠܐ ܢܰܗܪ ܠܐܚܪ̈ܢܐ. ܐܠܐ ܒܙܒܢ ܢܳܦܠ ܒܦܘܼܫܳܟܐ ܘܩܘܼܛܳܥܐ. ܘܡܬܦܰܠܓ ܒܰܫܪܪܐ ܘܣܰܒܪܐ ܕܚܶܠܡ̈ܘܗܝ. ܘܚܳܫܒ ܕܢܳܩܫ ܥܰܠ ܦܪܙܠܐ ܩܰܪܝܪܐ. ܘܰܣܪܝܼܩܳܐܝܬ ܥܳܡܠ. ܘܕܠܐ ܝܘܼܬܪܢ ܗ̱ܝ ܬܐܓܘܼܪܬܗ. ܐܠܐ ܠܐ ܨܳܠܐ ܐܕܢܐ ܠܰܓܠܝܼܙܘܼܬܐ ܘܐܰܫܝܼܠܘܼܬܐ[18] ܕܪܳܕܦܐ ܒܳܬܪܗ. ܒܰܕ ܡܶܬܬܰܪܣܐ ܡܼܢ ܚܘܼ̈ܟܳܡܐ ܕܦܬܓܳܡܐ ܗܢܐ ܕܐܡܿܪ: «ܠܐ ܐ̱ܢܫ ܪܳܡܐ ܐܝܕܗ ܥܠ ܚܰܪܒܳܐ ܕܦܰܕܳܢܐ ܘܚܳܐܪ ܠܒܶܣܬܪܗ܆ ܘܚܳܫܰܚ ܠܡܰܠܟܘܼܬܐ ܕܰܐܠܗܐ» (ܡܬܝ 9: 61) ܗܿܝ ܕܡܬܦܰܫܩܐ ܟܺܐܢܘܼܬܐ ܘܰܫܠܳܡܐ. ܘܚܰܕܘܼܬܐ ܕܪܘܼܚܐ.[19]

ܛܣܪܪܐ ܫܰܪܝܪܐ ܡܕܰܠܩܒ ܛܘܪ̈ܦܐ ܕܬܪܥܝܼܬܐ ܘܣܘܼ̈ܟܠܐ ܘܕܘܒܪ̈ܐ ܕܢܰܪܩܝܼܣܳܝܘܼܬܐ[20] ܣܢܝܼܬܐ ܘܟܠ ܡܐ ܕܦܳܬܚ ܐܘܼܪܚܐ ܠܚܘܼܣܪ̈ܳܢܐ ܘܐܰܒܕ̈ܢܐ ܪ̈ܘܼܚܢܳܝܐ ܕܩܰܪܝܒܐ. ܘܰܡܕܰܒܪ ܘܰܡܛܰܟܣ ܒܛܝܼܠܘܬܗ ܘܨܦܬܗ ܚܰܟܝܡܐܝܬ ܘܦܪܘܫܐܝܬ. ܘܠܐ ܒܳܥܐ ܕܢܶܚܒܘܟ ܫܰܪܒܐ ܒܫܰܪܒܐ ܘܢܶܥܘܠ ܒܚܰܘܪܐ ܘܩܰܘܡܐ ܓܰܒܳܢܳܝܐ ܠܙܺܝܼܙܐ ܕܚܰܘ̈ܓܶܐ ܥܰܩܪ̈ܐ[21]... ܐܟܡܐ ܕܠܐ ܨܒܐ ܕܢܪܕܐ ܒܥܶܩܒܐ ܕܕܘܼܪ̈ܟܳܢܐ ܩܒܺܝ̈ܥܐ ܘܕܝ̈ܢܐ ܩܰܕ̈ܝܡܶܐ ܘܰܡܫܰܕ̈ܠܳܢܐ. ܘܠܐ ܚܳܐܫ ܡܼܢ ܢܶܨ̈ܝܳܢܐ ܕܡܰܩܦܝܼܢ ܢܶܣ̈ܝܳܢܐ. ܘܠܐ ܡܶܫܬܰܕܰܠ ܟܕ ܣܳܓܝܐ ܝܕܰܥܬܗ. ܘܠܐ ܡܶܫܬܰܒܗܰܪ ܟܕ ܝܳܪܒ ܦܘܼܪܫܳܢܗ ܘܡܫܬܡܰܥ ܩܳܠ ܟܘܼܫܳܦܗ. ܐܠܐ ܕܰܠܩܘܒܠܐ܆ ܚܳܒܟܺܝܢ ܣܘܼܟܳܠܐ ܚܕܬܐ ܒܬܰܪܥܝܼܬܗ܆ ܕܰܢܡܘܼܫ ܘܢܶܕܰܥ ܗܘܼ ܠܗ ܚܰܬܝܼܬܳܐܝܬ. ܘܟܕ ܚܳܟܡ ܗܘܼ ܠܗ ܘܡܶܬܒܰܝܢ ܒܗܠܝܢ ܕܐ̱ܢܳܫܘܬܗ ܗܝܕܝܢ ܟܐܢܐܝܬ ܡܢܰܨܚ ܦܬܓܡܐ ܐܰܒܳܗܳܝܐ ܕܐܡܿܪ: «ܠܐ ܓܝܪ ܡܰܗܢܶܐ ܓܶܢܣܳܐ ܛܳܒܳܐ ܡܕܡ ܟܕ ܪ̈ܶܥܝܳܢܐ ܟܝܬ ܘܕܘܼܒܳܪ̈ܐ ܠܐ ܫܳܠܡܺܝܼܢ ܠܛܳܒ̈ܬܳܐ. ܘܠܐ ܡܶܬܟܰܠܝܳܐ ܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܟܕ ܥܡ ܓܶܢܣܳܐ ܥܕܺܝܼܠܐ ܕܘܼܒܳܪ̈ܐ ܛܳܒ̈ܐ ܘܪ̈ܶܥܝܳܢܐ ܚܠܝܼ̈ܡܶܐ ܐܳܘܶܝܢ.» 

ܒܗܳܝ ܕܡܶܬܚܰܦܛ ܠܡܫܰܟܠܳܠܘ ܡܰܚܫܰܒܬܗ ܒܣܘܼ̈ܟܳܠܐ ܡܠܝ̈ܠܐ܆ ܗܘ ܛܰܣܪܪܐ ܠܐ ܨܳܒܐ ܒܚܘܼܒܐ ܩܨܺܝܼܨܐ[22] ܢܰܦܫܳܢܳܝܐ ܘܒܐܣܳܪ̈ܐ ܕܡܶܙܕܰܩܬܝܼܢ ܡܼܢ ܩܨ̈ܳܨܐ ܓܰܘ̈ܳܝܐ ܨܢܝܼ̈ܥܐ. ܡܝܰܬܰܪ ܕܢܗܘܐ ܣܩܺܝܼܪܐ ܒܥܳܠܡܐ ܐܶܢܳܢܳܝܐ܆ ܘܠܐ ܪܕܝܼܦܐ ܒܥܳܠܡܐ ܐܶܢܰܚܢܳܝܐ. ܘܡܛܠܬܗ ܥܫܘܼܡܝܳܐ[23]܆ ܬܳܐܡܰܐ ܗ̱ܘ ܕܛܠܘܼܡܝܐ. ܕܰܫܘܳܬ ܣܳܓܦܝܼܢ ܘܣܳܪܚܝܼܢ ܘܕܳܠܚܝܼܢ ܡܘܼܙܳܓܐ ܕܚܘܼܒܐ ܘܚܰܕܘܬܐ. ܘܟܳܒܠܝܢ ܪܘܼܚܐ. ܘܙܳܓܪܝܢ ܚܰܝܠܐ ܡܣܝܼܡܳܢܐ ܕܒܪܢܫܐ. ܘܠܐ ܫܳܠܐ ܡܼܢ ܗܿܝ ܕܢܶܬܓܰܘܪܰܪ ܣܘܼ̈ܟܳܠܐ ܕܡܰܚܟܘܼܡܬܐ ܡܢܰܦܩܳܐ ܓܰܢܕܺܝ ܗܶܢܕܳܘܝܐ ܗܿܢܐ ܕܐܡܿܪ: «ܠܐ ܡܰܦܶܣ ܐܢܐ ܠܐܢܫ ܕܰܢܗܰܠܟ ܒܗܰܘܢܝ ܒܪ̈ܶܓܠܰܘܗܝ ܨܰܥ̈ܠܳܬܳܐ».

ܫܰܦܝܪ ܡܕܝܢ ܘܬܪܝܨܐܝܬ ܡܰܘܕܝܢ ܣܦܝܼܪ̈ܐ ܘܰܪ̈ܕܝܐ ܕܠܡ ܡܼܢ ܠܒܳܐ ܢܝܼܚܐ ܘܗܰܘܢܐ ܕܟܝܐ ܢܦܩܝܢ ܦܪ̈ܝܐ ܡܘܬܪ̈ܢܐ ܘܕܘܒܪ̈ܐ ܡܰܦܨ̈ܚܢܐ. ܐܠܐ ܟܕ ܡܶܬܕܰܠܚܐ ܘܡܶܬܚܰܒܠܐ ܫܶܢܰܓܬܐ ܓܰܘܳܝܬܐ܆ ܡܶܬܥܰܟܪܐ ܘܡܶܬܥܰܘܟܐ ܫܳܦܘܼܥܘܼܬܐ ܘܐܰܫܝܕܘܬܐ ܒܰܪܳܝܬܐ. ܘܗܝ ܗܕܐ ܠܐ ܡܰܘܠܳܕܐ ܐܠܐ ܥܰܛܠܘܼܬܐ ܘܥܰܓܪܘܼܬܐ ܒܓܘܼܪ̈ܳܓܶܐ ܓܰܘ̈ܳܝܐ ܕܒܰܪܢܳܫܐ. ܐܠܐ ܟܕ ܣܳܠܩ ܘܥܳܠܐ ܒܕܰܪ̈ܓܐ ܕܪܘܼܚܐ܆ ܡܬܟܰܢܟܐ ܗܿܝ ܡܰܦܪܳܢܺܝܼܬܳܐ ܘܡܶܫܬܰܚܠܦܳܐ ܠܬܼܰܪܒܝܼܬܐ ܪܡܝܼܣܬܐ ܕܠܐ ܕܳܝܫܐ ܬܚܘ̈ܡܐ. ܘܬܰܪܥܺܝܬܐ ܟܪܝܼܗܬܐ ܠܐ ܡܬܥܰܨܒܐ ܐܠܐ ܒܪܰܕܝܘܬܐ ܕܠܐ ܚܒܝܼܟܳܐ ܒܪܶܓܰܬ ܡܫܰܠܛܘܼܬܐ ܘܫܘܼܒܗܳܪܐ. ܡܛܠܗܕܐ ܐܡܿܪ ܚܕ ܡܢ ܡܠ̈ܦܢܐ ܒܨܒܘܬ ܬܘܳܪܐ ܕܠܒܐ ܘܬܘܼܪܳܨܐ ܕܬܰܪܥܝܼܬܐ:

«ܒܪܝ ܠܐ ܬܗܰܝܡܢ ܠܪܶܚܡܬܟ ܕܐܝܬܝ̇ܗ ܗܫܐ. ܒܕ ܡܶܫܬܰܚܠܦܐ ܠܝܓ ܠܝܓ. ܟܡܐ ܕܚܰܝܰܬ ܒܗܠܝܢ ܚ̈ܝܐ ܡܫܰܥܒܰܕ ܐܢܬ ܠܫܘ̈ܚܠܦܐ ܘܐܦܢ ܠܐ ܬܨܒܐ. ܐܝܟ ܐܝܬܐ ܠܡܐܡܪ: ܒܰܙܒܢ ܬܶܚܕܐ ܘܒܰܙܒܢ ܬܬܥܝܩ. ܒܰܙܒܰܢ ܢܝܼܚܳܐ ܘܒܰܙܒܢ ܫܓܝܼܫܐ. ܒܰܙܒܰܢ ܥܢܘܳܝ ܘܒܰܙܒܢ ܡܰܗܡܰܝ. ܒܰܙܒܰܢ ܚܦܝܼܛܐ ܘܒܰܙܒܰܢ ܚܒܰܢܢܐ ܘܡܰܐܝܢܐ. ܗܫܐ ܝܰܩܝܼܪܐ ܘܒܳܬܰܪ ܩܰܠܝܠܐ. ܒܪܡ ܒܰܪܢܫܐ ܚܰܟܝܡܐ ܘܰܡܗܝܪܐ ܒܪܘܼܚܐ ܐܡܝܢܐܝܬ ܡܩܰܘܐ ܪܡܝܣܐ ܠܥܠ ܡܢ ܗܠܝܢ ܡܶܫܬܚ̈ܠܦܳܢܝܬܐ ܟܕ ܠܐ ܚܐܪ ܒܡܶܬܪ̈ܓܫܳܢܝܳܬܐ. ܐܦܠܐ ܡܐܨܕ ܕܡܢ ܐܝܕܐ ܦܢܝܼܬܐ ܢܳܫܒܐ ܪܘܚܐ ܕܫܘܼܚܠܳܦܐ. ܐܠܐ ܬܳܪܨ ܬܰܪܥܝܼܬܐ ܕܗܰܘܢܗ ܠܚܰܪܬܐ ܘܳܠܝܳܝܬܐ ܘܰܦܐܝܬܐ. ܒܕ ܒܪܢܫܐ ܒܗܢܐ ܙܢܐ ܡܨܐ ܠܰܡܟܰܬܪܘ ܗܘܼ ܒܗ ܠܐ ܡܶܫܬܰܚܠܦܳܢܐ ܘܠܐ ܡܙܕܥܙܥܢܐ ܒܝܢܬ ܐܘܠ̈ܨܢܐ ܡܫܰܚ̈ܠܦܐ ܟܕ ܥܝܪܐܝܬ ܡܩܰܘܐ.»

ܐܣܪ̈ܐ ܠܐ ܡܶܬܦܰܠ̈ܥܳܢܐ ܫܟܝܼܚܝܼܢ ܒܝܢܬ ܕܰܘܪܐ ܕܛܣܪܪܐ ܘܚܶܠܡ̈ܐ ܡܶܫܬܰܪܪ̈ܢܐ. ܕܢܰܗܝܼܪܘܼܬܐ ܘܰܟܚܝܼܕܘܬܐ ܕܗܿܘ ܡܰܥܒܕܐ ܥܠ ܫܘܪܪܐ ܪܗܝܼܒܐ ܘܩܰܠܘܼܠܐ ܕܗܢܐ. ܝܕܝܥܐ ܗ̱ܝ ܕܟܠ ܫܘܼܚܠܦܐ ܚܕܬܐ ܦܳܓܰܥ ܘܡܶܣܬܰܩܒܰܠ ܒܡܘܼܪܳܕܐ ܡܶܣܬܰܟܝܳܢܐ. ܘܠܝܬ ܐ̱ܢܫ ܕܡܨܐ ܕܢܶܬܘܦ ܗܘ ܠܗ ܡܼܢ ܩܘ̈ܛܠܳܒܶܐ ܘܫܘܼܪ̈ܓܳܠܐ ܘܥܘܼܪ̈ܩܳܠܐ ܕܣܕܝܪܝܢ ܒܐܘܪܚ ܫܪܪܐ ܡܬܓܰܢܝܢܐ. ܡܟܐ ܘܳܠܝܐ ܕܛܰܣܪܳܪܐ ܢܶܢܕܘܪ ܢܦܫܗ ܘܢܶܬܠ ܗܘܼ ܠܗ ܣܰܪܝܼܟܐܝܬ ܠܬܫܡܫܬܐ ܕܰܫܩܝܼܠ ܛܰܥܢܗܿ. ܟܕ ܠܐ ܦܳܗܐ ܘܬܳܘܫ ܒܪ̈ܝܼܩܝܼܢܳܝܳܬܐ ܘܰܣܪ̈ܝܼܩܳܬܐ ܕܚ̈ܠܡܶܐ ܡܣܰܪ̈ܕܳܢܐ. ܘܕܝܠܢܐܝܬ ܐܝܟܢܐ ܕܠܐ ܢܶܦܠ ܒܰܦܣܳܩ ܣܰܒܪܐ ܘܰܬܘܳܪܐ ܘܩܘܼܛܳܥܐ܆ ܦܐܝܐ ܕܠܐ ܢܛܥܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܳܫܘܼܝܳܐ ܕܠܳܩܛ ܫܒ̈ܠܐ ܘܡܩܰܒܪܳܢܐ ܕܟܳܫܐ ܓܕ̈ܝܫܐ ܒܚܰܩܠܐ ܡܬܚܰܨܕܳܢܝܼܬܐ. ܟܕ ܪܕܦ ܒܬܪ ܚܠܡ̈ܐ ܡܶܫܬܰܪܪ̈ܢܐ ܕܰܬܠܶܝܢ ܒܣܰܒܪ̈ܐ ܚܰܬܝ̈ܬܐ ܕܠܝܬ ܒܗܘܢ ܢܝ̈ܫܐ ܡܰܟ̈ܠܝܳܢܐ ܘܡܰܟܿܠ̈ܢܐ ܚܳܫ̈ܠܝ ܢܶܟ̈ܠܐ.

ܫܦܝܪܐ ܡܕܝܢ ܕܢܗܘ̈ܝܢ ܠܢ ܡܙܝܼ̈ܥܳܢܐ ܘܰܡܠܰܒ̈ܛܳܢܐ ܡܬܬܚܝܼ̈ܒܳܢܝܳܬܐ ܐܝܠܝܢ ܕܡܬܕ̈ܰܠܠܳܢ ܒܬܫܡܶܫܬܰܢ. ܟܕ ܩܳܠܐ ܕܠܶܒܰܢ ܘܪܘܼܚܰܢ ܘܬܰܪܒܝܼܬܰܢ ܥܳܠܐ ܝܬܝܪ ܡܼܢ ܩܳܠܐ ܕܡܶܠܬܰܢ ܘܩܳܠܰܢ ܘܡܰܪܕܝܼܬܢ. ܘܰܢܚܘܼܪ ܘܰܢܕܘܼܩ ܫܦܝܐܝܬ ܐܝܟ ܛܠܝ̈ܐ. ܘܢܫܡܥ ܘܰܢܨܘܬ ܘܢܶܒܩܘܼܪ ܪܟܝܼܢܳܐܝܬ ܐܝܟ ܝܕܘ̈ܥܬܢܐ ܘܚܰܟܘ̈ܡܬܳܢܐ. ܘܢܬܪܘܨ ܡܰܩܬܳܢܘܼܬܰܢ ܠܣܘܼ̈ܟܳܝܐ ܘܳܠܝ̈ܝܐ ܘܬܰܦܢܺܝ̈ܩܶܐ ܢܳܡܘ̈ܣܝܐ..!

ܟܕ ܠܐ ܛܳܥܶܝܢܢ: ܫܓܘܼܠܝܳܐ ܘܢܘܼܦܳܩܐ ܕܦܳܪܫ ܚܘܼ̈ܟܳܡܐ ܗܠܝܢ ܡܕܰܠܐ ܡܼܢ ܓܪܘܼܦܝܳܐ ܕܰܫܪ̈ܘܼܥܝܶܐ ܘܰܣܪ̈ܘܼܩܝܶܐ ܣܘ̈ܟܳܠܳܝܐ. ܥܠܗܕܐ ܒܰܩܛܝܪ ܡܼܢ ܥܰܣܩܘܼܬܐ ܕܰܦܪܝܼܣܳܐ ܘܫܰܠܝܼܛܳܐ܆ ܠܐ ܦܰܐܝܐ ܕܢܶܙܕܰܥܙܥܘܢ ܘܢܬܗܰܓܡܘܢ ܕܘܼ̈ܡܣܐ ܘܰܣܚ̈ܳܦܐ ܬܐܪ̈ܬܳܢܳܝܐ ܒܕܘܼܒܳܪ ܐܰܓܘܼܢܐ ܕܐܫܟܳܪܐ. ܕܗܝܼ ܗ̣ܝ ܕܢܳܦܚܐ ܪܘܼܚܐ ܡܰܦܘܼܚܳܢܝܼܬܳܐ ܘܕܰܒܘܼܩܳܢܝܼܬܐ ܒܰܣܪܘܼܟܝܳܐ ܕܚ̈ܠܡܐ ܡܶܫܬܰܪܪ̈ܳܢܐ.

ܒܕܓܘܢ ܠܛܳܒܬܰܢ ܗ̱ܝ ܕܢܗܘܐ ܙܗܺܝܪ̈ܐ ܒܚܘܼܫܳܚ ܚܢܳܢܳܐ ܬܐܪܬܳܢܳܝܐ܆ ܟܕ ܗܳܘܝܢܢ ܥܰܙܝ̈ܙܶܐ ܘܠܐ ܒܙܺܝ̈ܙܶܐ. ܘܰܚܪ̈ܝܼܙܶܐ ܘܠܐ ܬܰܙܝ̈ܙܶܐ. ܕܰܚܢܳܢܳܐ ܬܐܪܬܳܢܳܝܐ ܙܰܗܪܐ[24] ܗ̱ܘ ܕܡܰܐܣܐ ܘܡܰܚܠܡ ܪ̈ܘܼܫܳܠܐ ܡܰܕ̈ܥܳܢܳܝܐ ܘܫܘܼܠܒ̈ܳܓܶܐ[25] ܐܝܬܝܼܩ̈ܝܐ ܐܢ ܬܐܪܬܳܐ ܡܶܬܩܰܡܛܐ ܒܥܰܙܪܘܪ̈ܐ ܕܗܰܘܢܐ ܕܪܘܼܚܐ...!

ܕܐܡܿܪ ܡܰܘܕܰܥܬܐ ܓܰܢܕܺܝ ܗܢܕܘܳܝܐ: «ܩܳܠܐ ܕܬܐܪܬܐ ܠܥܠ ܗ̱ܘ ܡܼܢ ܟܠܗܘܢ ܩܳܢܘ̈ܢܐ». ܘܡܶܟܳܐ ܕܳܢܚܳܐ ܕܗܘ ܒܰܪܢܫܐ ܠܘ ܒܝܕ ܗܰܘܢܐ ܘܒܶܣܪܳܐ ܘܓܰܪ̈ܡܐ ܡܶܬܝܰܬܰܪ܆ ܐܠܐ ܒܝܕ ܦܘܼ̈ܓܳܕܐ ܬܰܪ̈ܒܝܼܬܳܢܳܝܐ ܕܬܐܪܬܐ ܚܰܝܬܳܐ: ܗܿܝ ܕܐܝܬܝܗܿ ܩܳܠܐ ܐܠܗܳܝܐ ܕܙܳܐܡ ܒܥܳܠܡܐ ܓܰܘܳܝܐ ܕܒܰܪܢܳܫܐ ܠܡܶܫܬܰܒܠܳܢܘܼܬܐ ܢܰܗܝܼܪܬܐ...!

ܗܘ ܛܰܣܪܪܐ ܡܶܬܓܰܠܰܠ ܬܰܘܓܳܢܳܐܝܬ ܒܝܢܬ ܡ̈ܠܐܐ ܘܬܰܘ̈ܒܐ ܕܪ̈ܥܝܳܢܐ. ܘܠܐ ܢܳܐܚ ܘܐܦܠܐ ܒܳܗܠ ܥܕܡܐ ܕܢܰܪܓܫ ܘܢܶܚܟܘܡ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܫܰܡܫܳܢܐ ܕܓܘܼܥܠܳܢܐ ܘܡܶܨܥܳܝܐ ܕܗܿܘ ܡܐ ܕܝܼܗܝܼܒ ܘܡܰܫܠܰܡ ܠܗ... ܗܝܕܝܢ ܒܬܰܪܥܝܼܬܐ ܫܦܝܼܬܐ ܘܰܒܗܘܢܐ ܢܝܼܚܐ ܡܰܓܥܶܠ ܬܥܳܫܗ ܘܥܰܡܠܗ ܘܡܰܟܣܳܪܗ ܘܣܰܒܪܗ ܠܦܳܪܘܥܐ ܘܰܡܪܰܒܝܢܐ ܕܟܠ. ܟܕ ܡܨܰܠܐ ܘܡܰܘܕܐ ܘܰܡܫܰܒܰܚ ܘܐܡܿܪ: «ܠܐ ܗܳܟܝܠ ܗܿܘ ܕܢܳܨܶܒ ܐܝܬܘܗܝ ܡܕܡ ܘܠܐ ܗܿܘ ܕܡܰܫܩܶܐ܆ ܐܠܐ ܐܠܗܐ ܕܰܡܪܰܒܐ. ܡܿܢ ܕܢܳܨܶܒ ܕܝܢ ܘܡܿܢ ܕܡܰܫܩܶܐ ܚܕ ܐܢܘܢ. ܘܐ̱ܢܫ ܐܝܟ ܥܰܡܠܗ ܐܰܓܪܗ ܡܩܰܒܠ» (ܐ ܩܘܪ̈ܝܢܬܝܐ 3: 7-8). 

ܢܩܰܘܐ ܡܕܝܢ ܘܰܢܒܘܼܬ ܒܦܰܘܫܳܐ ܕܦܘܼܪܫܳܢܐ ܘܕܘܼܪܟܳܢܐ ܡܣܰܟܿܠܳܢܐ. ܘܛܰܘܣܳܐ ܕܥܘܼܕܪܳܢܐ ܘܣܘܼܡܟܳܢܐ ܡܢܰܨܚܳܢܐ܆ ܠܰܡܥܰܕܳܝܘ ܚܢܢ ܠܢ ܡܼܢ ܢܺܝܒ̈ܐ ܕܣܘܼܪܚܳܢܐ ܘܣܘܼܓܦܳܢܐ. ܟܕ ܦܳܬܚܝܼܢܢ ܬܰܪ̈ܥܐ ܣܟܺܝܼܪ̈ܐ ܕܒܘܼܝܳܢܐ ܬܪܒܝܼܬܳܢܳܝܐ ܠܥܳܠܘ̈ܠܐ.

ܐܝܟ ܕܐܰܡܝܼܪܐ: «ܦܳܪܘܼܫܘܼܬܐ܆ ܐܶܡܳܐ ܗ̱ܝ ܕܝܕܰܥܬܐ ܝܰܬܡܬܐ.»

ܝܘܣܦ ܒܶܓܬܰܫ [26]


[1] ܛܰܣܪܳܪܐ: ܩܪܰܒܬܳܢܐ. ܡܶܬܟܰܬܫܳܢܐ. ܐܬܠܝܛܐ. Warrior / Savaşçı

[2] ܫܘܼܠܚܳܢܐ: ܟܐܡܬ:Misyon / Mission 

[3] ܡܰܟܣܪܐ: ܬܥܳܫܐ ܘܠܐܘܬܐ ܕܥܰܡܠܐ ܘܦܘܼܠܚܳܢܐ. Emek / Labour

[4] ܐܶܫܟܳܪܐ: ܡܢܬܐ ܙܥܘܪܬܐ ܡܼܢ ܟܘܠܐ ܒܰܕܡܘܼܬ ܚܰܘܩܳܐ ܡܼܢ ܚܰܩܠܐ. ܟܐܡܬ ܡܢܬܐ ܡܼܢ ܟܪܡܐ ܐܘ ܚܰܩܠܐ. ܘܫܐܝܠܐܝܬ ܐܡܪܝܢܢ ܐܶܫܟܳܪܐ ܕܥܕܬܐ. ܐܶܫܟܳܪܐ ܕܡܰܪܕܘܬܐ. ܐܶܫܟܼܳܪܐ ܕܝܘܠܦܢܐ ܘܣܛܪ.. 

[5] ܢܘܼܓܳܕܐ ܐܘܟܝܬ ܠܳܚܡܘܼܬܐ ܕܐܰܪܡܘܼܢܺܝܐ. Uyum / Harmony

[6] ܟܶܬܿܐ: ܩܘܼܠܳܥܳܐ ܕܛܝܼܢܐ. ܡܶܕܪܐ. ܥܰܦܪܐ

[7] ܟܳܬܼܳܐ: ܥܠܰܠܬܐ ܕܝܳܥܝܐ ܡܼܢ ܨܒܘܼܬ ܢܦܫܗܿ ܕܠܐ ܦܘܼܠܚܳܢܐ ܡܼܢ ܫܰܪܟܳܢܐ ܕܫܰܢ̱ܬܐ ܕܥܶܒܪܰܬ..

[8]  ܥܶܕܝܳܐ: ܡܕܡ ܕܡܶܙܕܪܰܥ ܥܠ ܣܰܒܪܐ ܕܡܶܛܪܐ ܒܰܠܚܘܕ ܘܩܐܡ ܒܚܰܝܠܐ ܕܪܛܝܒܘܼܬܐ ܥܝܳܕܝܬܐ ܕܐܪܥܐ ܕܠܐ ܫܶܩܝܐ.

[9]  ܢܳܨܘܼܦܳܐ: ܟܐܡܬ ܩܪܺܝܼܚܐ. ܨܰܠܘܼܠܐ. ܫܰܦܝܐ. ܢܗܝܪܐ.

[10]  ܢܳܦܘܼܨܳܐ: ܟܐܡܬ ܗܿܘ ܕܰܡܙܝܼܥ ܡܕܡ ܒܚܰܝܠܐ ܐܝܟ ܕܢܶܦܶܠ ܘܢܐܙܠ ܡܢܗ ܡܕܡ. ܐܝܟ ܢܳܦܶܨ ܡܐܢܐ. ܢܳܦܶܨ ܚܶܠܐ.

[11]  ܢܘܼܓܗܳܐ: ܓܘܼܗܓܳܗܐ ܐܘ ܢܘܼܗܪܐ ܒܰܗܘܪܐ. ܥܕܢܐ ܕܩܕܡ ܕܢܚܐ ܕܫܡܫܐ.

[12] ܒܘܼܪܘܼܬܐ ܐܘ ܠܐ ܣܳܦܩܘܬܐ ܪܘܼܚܳܢܳܝܬܐ ܟܕ ܠܐ ܡܬܦܰܓܕܐ ܒܦܘ̈ܓܳܕܐ ܬܐܪ̈ܬܳܢܳܝܐ܆ ܒܳܥܠܐ ܘܒܳܛܢܐ ܘܝܳܠܕܐ ܚܣܳܡܐ ܘܣܶܢܶܐܬܐ ܘܐܰܟܬܐ ܘܐܠܡܐ ܘܚܶܡܬܳܐ ܘܗܶܪܬܐ ܘܦܘܼܠܳܓܐ ܘܰܨܢܝܼܥܘܼܬܐ ܘܰܡܕܰܪܡܘܼܬܐ ܘܫܰܪܟܳܐ ܕܰܡܚܰܒܠܳܢܝ̈ܬܐ ܕܡܰܚܫܟܝܼܢ ܢܘܼܗܪܐ ܕܗܰܘܢܐ..

[13]  ܩܰܠ. ܡܠܬܐ ܗ̱ܝ ܥܦܝܦܬܐ. ܘܡܢܗܿ ܐܰܩܶܠ ܘܡܰܩܠܳܢܘܼܬܐ. ܐܰܩܠ: ܕܰܘܪܳܐ ܡܰܩܠܳܢܳܐ. ܒܰܨܰܪ ܝܘܩܪܐ. Hafifleştirme

[14] ܕܰܠ. ܡܠܬܐ ܗ̱ܝ ܥܦܝܼܦܬܐ. ܘܡܢܗܿ ܐܰܕܠ ܘܡܰܕܠܳܢܘܼܬܐ. ܕܰܘܪܳܐ ܡܰܕܠܳܢܳܐ. ܥܒܰܕ ܡܕܡ ܦܫܝܼܩܐ. ܠܐ ܫܒܰܩ ܥܰܣܩܘܼܬܐ. Kolaylaştırma

[15] ܫܰܦ. ܡܠܬܐ ܗ̱ܝ ܥܦܝܦܬܐ. ܘܡܢܗܿ ܐܰܫܦ ܘܡܰܫܦܳܢܘܼܬܐ. ܕܰܘܪܳܐ ܡܰܫܦܳܢܳܐ. ܐܬܪܡܝ ܠܡܫܠܡ ܠܐܚܪܢܐ. ܫܠܶܡ ܐܘ ܢܩܶܦ ܠܨܒܝܢܗ. Tolerans / Müsamaha

[16] ܥܰܪܝܘܼܬܐ: Bağımlılık  / Addiction

[17]  ܫܰܝܳܐ: Haysiyet / Dignity

[18]  ܐܰܫܝܼܠܐ: ܒܰܪܢܫܐ ܕܓܠܝܼܙ ܡܼܢ ܝܕܥܬܐ. ܘܐܰܫܝܼܠܘܼܬܐ: ܓܠܝܼܙܘܬ ܝܕܥܬܐ. 

[19] ܠܦܘܬ ܦܘܠܘܣ ܫܠܝܼܚܐ: «ܡܠܟܘܬܗ ܓܝܪ ܕܐܠܗܐ܆ ܠܐ ܗ̱ܘܬ ܡܶܐܟܠܐ ܘܡܰܫܬܝܳܐ܇ ܐܠܐ ܟܺܐܢܘܼܬܐ ܘܰܫܠܳܡܐ. ܘܚܰܕܘܬܐ ܒܪܘܼܚܐ ܕܩܘܼܕܫܐ. ܡܿܢ ܕܒܗܠܝܢ ܓܝܪ ܡܫܰܡܫ ܠܰܡܫܝܼܚܐ܆ ܫܳܦܪ ܠܐܠܗܐ܇ ܘܰܩܕܳܡ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܒܩܶܐ» (ܪ̈ܗܘܡܝܐ 14: 17-18).

[20]  ܫܡ ܢܰܪܩܝܣ ܫܟܝܼܚ ܘܕܪܝܼܫ ܒܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ. ܘܡܢܗ ܡܨܝܐ ܕܢܚܫܘܠ ܘܢܐܡܪ ܢܰܪܩܝܼܣܐ ܘܢܰܪܩܝܼܣܳܝܘܼܬܐ ܡܛܠ ܣܘܼܟܳܠܐ ܗܘ ܕܐܢܓܠܝܫܐܝܬ narcissim/narcissit ܘܬܘܪܟܐܝܬ narsizim/narsist ܡܬܝܕܥ. ܘܫܡܐ ܗܢܐ ܐܣܝܪ ܗ̱ܘ ܒܝܘܠܦܢ ܢܦܫܐ. ܘܡܙܝܼܥ ܕܘܼܒܳܪܐ ܣܰܢܝܐ ܘܰܥܕܝܼܠܐ ܕܐܢܢܳܝܘܬܐ ܕܳܒܘܼܨܬܐ ܘܬܳܠܘܼܚܬܐ.

[21]   ܚܰܘܓܐ ܥܰܩܪܐ: ܬܘܠܕܬܐ ܗ̱ܝ ܡܼܢ ܚܰܫܚ̈ܬܐ ܕܝܠܝ. ܟܐܡܬ: Kısırdöngü / Vicious Circles

[22]  ܚܘܼܒܐ ܩܨܺܝܼܨܳܐ: ܟܐܡܬ ܚܘܼܒܐ ܡܫܰܪܛܐ ܕܐܣܝܼܪ ܒܰܩܝܳܡܐ ܘܡܬܬܩܝܼܡ ܒܬܰܢܘܰܝ. ܚܘܼܒܐ ܫܰܪܝܼܪܐ܆ ܗܿܘ ܗ̱ܘ ܕܢܳܒܥ ܡܼܢ ܚܘܼܒܐ ܕܡܰܓܳܢ ܒܰܕܡܘܼܬ ܚܘܼܒܐ ܕܡܫܝܼܚܐ. ܚܘܼܒܐ ܗ̱ܘ ܕܠܐ ܡܫܰܪܰܛ ܘܠܐ ܩܐܡ ܒܬܰܢܘܰܝ. ܚܘܒܐ ܗ̱ܘ ܕܠܐ ܒܳܥܐ ܠܝܳܬܗ ܡܕܡ. ܘܒܳܢܐ ܘܠܐ ܬܳܠܰܚ. ܘܪܰܚܝܼܩ ܡܼܢ ܟܠ ܪܢܝܐ ܘܰܥܒܳܕܐ ܕܡܰܒܐܫ ܠܐܘܣܝܐ ܕܒܰܪܢܫܐ. ܕܨܢܝܼܥ ܗ̱ܘ ܘܰܡܕܰܪܰܡ ܚܘܒܐ ܗܿܘ ܐܝܢܐ ܕܐܝܬ ܠܗ ܡܬܥܰܠܠܳܢܘܼܬܐ ܐܘ ܡܰܟܿܠܳܢܘܼܬܐ ܐ̱ܚܪܬܐ ܣܛܪ ܡܼܢ ܗܿܝ ܕܡܢܗܿ ܡܬܢܰܒܪܰܫ. 

[23] ܥܫܘܼܡܝܳܐ: ܥܨܳܝܐ ܐܘ ܥܨܳܬܳܐ ܠܡܶܥܒܕ ܡܕܡ ܒܰܩܛܝܪܐ ܒܠܥܕ ܨܒܝܢܐ. Dayatma / İnsisting

[24]  ܙܰܗܪܳܐ: ܗܰܒܳܒܐ ܘܦܰܩܚܳܐ ܘܫܪܟܐ ܕܣܘ̈ܟܳܠܐ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ. ܐܠܐ ܬܢܢ ܚܫܝܼܚ ܗ̱ܘ ܒܣܘܼܟܠ ܣܰܡܐ ܩܳܛܘܠܐ.  ܐܝܟ: ܝܘܼܠܦܢܐ ܙܰܗܪܐ ܗ̱ܘ ܕܰܥܢܘܼܦܝܳܐ. Panzehir / Antidote / Treacle

[25]  ܫܘܼܠܒܳܓܐ: ܢܘܼ̈ܦܳܚܐ ܕܗܳܘܝܢ ܒܓܘܼܫܡܐ ܘܬܚܘܼܬܝܗܘܢ ܨܡܝܼܪܝܼܢ ܡ̈ܝܐ. ܐܝܟ ܗܿܢܘܢ ܕܗܳܘܝܢ ܡܼܢ ܝܰܩܕܢܐ ܐܘ ܒܓܶܕܫܐ ܐ̱ܚܪܢܐ. ܫܘܼܠܒܳܓܐ ܐܝܼܬܝܼܩܳܝܐ: ܚܘܼܫܳܚܐ ܗ̱ܘ ܫܐܝܠܐ ܬܰܪܥܝܼܬܳܢܳܝܐ ܡܼܢ ܕܝܠܝ.  

[26]  ܒܪ̈ܶܓܫܐ ܚܘܼܒ̈ܢܳܝܐ ܕܰܡܝܰܩܪܳܢܘܬܐ ܡܶܬܩܰܪܰܒܐ ܘܡܶܬܕܰܫܰܢܐ ܟܬܝܼܒܬܐ ܗܕܐ ܠܛܰܣܪܳܪ̈ܐ ܟܒܺܝܼ̈ܢܝ ܗܰܘܢܐ ܕܪܘܼܚܳܐ ܘܡܶܠܬܐ ܕܪܘܼܚܳܐ. ܘܠܗܿܢܘܢ ܕܰܒܩܘܼܠܳܝܳܐ ܕܪܥܝܳܢܐ ܡܶܬܕܰܘܕܺܝܼܢ ܘܡܶܫܬܰܚܩܝܼܢ ܒܐܫܟܳܪ̈ܐ ܕܥܕܬܐ ܘܐܘܼܡܬܐ ܘܠܫܳܢܐ. ܠܗܘܢ ܘܠܛܰܣܪܳܪ̈ܐ ܥܳܒܘ̈ܕܐ ܘܰܡܣܝܼ̈ܡܳܢܐ: ܪ̈ܝܫܳܢܐ ܪ̈ܘܼܚܳܢܳܝܐ ܘܥܰܠܠ̈ܢܐ ܕܥܕ̈ܬܐ. ܘܫܘ̈ܬܐܣܶܐ ܡܕ̈ܝܼܢܳܝܐ ܘܐܘܼܡ̈ܬܳܢܳܝܐ. ܘܡܰܠܦ̈ܢܐ ܘܰܣܦܝܼܪ̈ܐ ܘܢܰܗܝܪ̈ܐ. ܘܣܳܦܪ̈ܐ ܘܡܳܚܘܼܪ̈ܐ ܘܐܳܡܘܼܪ̈ܐ. ܘܒܘܼܟ̈ܢܐ ܟܢܘܼܫ̈ܝܳܝܐ. ܘܰܠܦܼܳܪ̈ܫܰܝ ܚܘܼ̈ܒܠܶܐ ܕܣܶܦܪܳܝܘܼܬܐ ܡܼܢ ܟܠ ܩܰܘ̈ܡܳܢ ܘܡܘܼ̈ܫܚܳܢ. ܠܗܘܢ ܘܠܥܰܡܘܼ̈ܠܬܳܢܐ ܗܿܢܘܢ ܕܡܬܥܰܙܝܢ ܒܡܰܚܝܳܢܘܼܬܐ ܕܝܳܪܬܘܼܬܰܢ ܫܰܪܝܼܟܬܐ... ܒܐܬܪܐ ܕܐܒܗ̈ܬܐ... ܘܒܒܘܼܕܳܪܐ ܕܓܳܠܘܼܬܐ.


 
Please Leave Your Thinking

Leave a Comment

You can also send us an email to karyohliso@gmail.com