Article - Karyo Hliso
Yusuf Begtas:


ܐܰܟܳܪܐ ܘܟܰܪܳܒܐ ܘܙܪܘܥܐ

ܝܘܣܦ ܒܓܬܫ

ܚܘܼܕܪܐ ܕܡܰܪܕܘܼܬܐ ܘܣܶܦܪܳܝܘܼܬܐ ܕܠܫܳܢܐ ܣܘܼܪܝܝܐ. ܡܪܕܝܢ.

 

ܐܰܟܳܪܐ ܘܟܰܪܳܒܐ ܘܙܪܘܥܐ

«ܢܦܰܩ ܙܪܘܥܐ ܠܡܙܪܥ ܙܪܥܗ. ܘܟܕ ܙܪܰܥ܆ ܐܝܬ ܕܰܢܦܰܠ ܥܰܠ ܝܕ ܐܘܪܚܐ. ܘܐܬܬܕܝܫ. ܘܶܐܟܰܠܬܶܗ ܦܳܪܰܚܬܐ. ܘܐ̱ܚܪܢܐ ܢܦܰܠ ܥܠ ܫܘܥܐ. ܘܒܰܪ ܫܳܥܬܗ ܝܺܥܳܐ. ܘܕܠܝܬ ܗ̱ܘܐ ܠܗ ܬܰܠܝܼܠܘܼܬܐ. ܝܺܒܶܫ. ܘܐ̱ܚܪܢܐ ܢܦܰܠ ܒܝܬ ܟܘ̈ܒܐ. ܘܺܝܥܰܘ ܥܡܗ ܟܘ̈ܒܐ. ܘܚܰܢܩܘܗܝ. ܘܐ̱ܚܪܢܐ ܢܦܠ ܒܐܪܥܐ ܛܒܬܐ ܘܫܰܦܝܪܬܐ. ܘܺܝܥܐ ܘܥܒܕ ܦܐܪ̈ܐ» ( ܠܘܩܐ8: 5-8).

ܡܬܠܐ ܗܢܐ ܕܳܐܩ ܘܚܳܙܐ ܡܶܨܛܰܠܝܳܢܘܬܐ ܪܥܝܳܢܳܝܬܐ ܕܙܰܒܢܐ ܗܿܘ ܕܡܶܬܐܰܡܪܳܢܘܼܬܗ ܘܒܢܝܢܐ ܡܰܪܕܘܬܳܢܳܝܐ ܕܡܛܝ̈ܒܐ ܘܰܣܚ̈ܳܦܰܝܗܘܢ ܡܬܚܰܙ̈ܝܳܢܐ. ܘܒܗ ܒܥܕܢܐ ܕܐܩ ܘܒܳܨܐ ܬܠܬܐ ܠܒܘܼ̈ܟܝܐ (ܕܟܠܗܘܢ ܙܒ̈ܢܐ ܘܥܕ̈ܢܐ) ܠܐ ܡܶܬܪ̈ܰܕܝܳܢܐ ܕܰܦܟܝܼܪܝܼܢ ܠܚܘܼܕܳܬܐ ܪܥܝܳܢܳܝܐ ܘܣܘܼ̈ܟܳܠܐ ܕܝܕܥܬܐ ܚܕܰܬܐ. ܘܠܘ ܒܠܚܘܕ ܗܕܐ܆ ܐܠܐ ܐܦ ܪܳܫܶܐ ܘܓܳܢܶܐ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܕܐܚܝܼܕܝܼܢ ܒܕܘܼܒܳܪܐ ܘܗܘܼܦܳܟܐ ܗܢܐ ܥܕܝܼܠܐ.

ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܬܠܬܐ ܠܒܘ̈ܟܝܐ ܕܡܶܬܒܩܶܝܢ ܘܡܶܬܒܨܶܝܢ ܒܡܰܬܠܐ ܗܢܐ:

1. ܐܘܪܚܐ: ܥܦܪܐ ܗ̱ܘ ܪܰܩܝܼܩܐ ܘܛܰܝܘܦܐ ܘܐܰܫܝܼܠܐ. ܘܪܡܙܐ ܗ̱ܝ ܕܗܰܘܢܐ ܘܡܰܕܥܐ ܛܰܝܘܦܐ ܕܡܬܦܪܢܣ ܒܝܕ ܬܪܥܝܬܐ ܐܰܫܝܼܠܬܐ ܘܓܠܝܙܬܐ.

2. ܫܘܼܥܐ: ܥܰܦܪܐ ܗ̱ܘ ܝܰܒܝܫܐ ܘܩܰܪܣܐ. ܘܪܡܙܐ ܗ̱ܝ ܕܗܰܘܢܐ ܘܡܰܕܥܐ ܦܟܝܼܪܐ ܘܰܣܟܝܼܪܐ ܕܡܬܦܰܪܢܰܣ ܒܝܕ ܬܰܪܥܝܼܬܐ ܝܰܒܝܼܫܬܐ ܘܰܩܪܝܣܬܐ.

3. ܟܘ̈ܒܐ: ܥܰܦܪܐ ܗ̱ܘ ܕܥܶܕܝܐ. ܗܢܐ ܕܡܰܦܪܐ ܘܩܐܡ ܒܰܠܚܘܕ ܒܚܰܝܠܐ ܕܪܛܝܒܘܬܐ ܥܝܳܕܳܝܬܐ ܕܐܪܥܐ ܒܠܥܕ ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܕܫܶܩܝܐ. ܪܡܙܐ ܗ̱ܘ ܕܗܰܘܢܐ ܘܡܰܕܥܐ ܦܰܗܝܐ ܕܡܬܦܰܠܗܰܕ ܩܨܬ ܪ̈ܥܝܢܐ ܡܪ̈ܝܼܒܳܢܐ ܘܰܡܪ̈ܝܼܡܳܢܐ ܘܕܘܪ̈ܟܳܢܐ ܘܕܝ̈ܢܐ ܡܰܫܪ̈ܳܢܐ ܒܪܡ ܡܰܚܣܪ̈ܢܐ ܘܡܰܟܝ̈ܢܐ ܕܡܰܚܕܘܪܐ.

ܡܕܝܢ ܒܪܢܫܐ ܕܨܳܒܐ ܕܢܗܘܐ ܥܦܪܐ ܛܒܐ ܠܡܬܠ ܦܐܪ̈ܐ ܒܣܝ̈ܡܐ܆ ܡܢܟܠܦܪܘܣ ܙܕܩ ܕܢܬܢܰܟܪܐ ܘܢܬܠܣܛܪ ܡܼܢ ܗܠܝܢ ܬܠܬܐ ܠܒܘ̈ܟܝܐ ܥܕܝ̈ܠܐ ܘܕܘܼܒܳܪ̈ܐ ܠܐ ܡܬܪ̈ܰܕܝܳܢܐ ܕܟܝܪ̈ܐ. ܕܐܝܬܝܗܘܢ: ܗܰܘܢܐ ܦܟܝܼܪܐ. ܗܰܘܢܐ ܛܰܝܘܼܦܐ. ܗܰܘܢܐ ܦܰܗܝܐ.

ܗܘܼ ܙܪܥܐ܆ ܐܠܐ ܡܐܬ ܒܥܰܦܪܐ ܛܒܐ܆ ܠܐ ܝܳܥܐ ܘܫܳܘܚ ܒܦܐܪ̈ܐ. ܡܟܐ ܐܝܟ ܙܪܥܐ܆ ܐܦ ܗܘ ܥܦܪܐ ܐܰܢܰܢܩܳܝܐ ܗ̱ܘ ܡܛܠ ܦܐܪ̈ܐ ܛܒ̈ܐ. ܥܦܪܐ ܕܪܘܚܐ. ܥܦܪܐ ܕܪܥܝܢܐ. ܥܦܪܐ ܕܣܘܼܟܳܠܐ...

ܐܝܢ: ܐܠܘܠܐ ܡܬܐܰܟܪܳܢܘܼܬܐ ܘܡܬܦܰܠܚܳܢܘܼܬܐ ܘܡܬܟܰܪܒܳܢܘܬܐ ܘܥܘܼܫܳܦܐ ܘܥܘܼܕܳܕܐ ܘܫܘܼܩܳܝܐ ܘܬܘܼܪܣܳܝܐ ܕܥܦܪܐ܆ ܠܐ ܡܬܬܝܬܝܢ ܦܐܪ̈ܐ ܛܒ̈ܐ ܒܣܝ̈ܡܐ. ܐܝܟ ܕܐܡܝܪܐ:

«ܥܘܼܕ ܟܰܪܡܟ ܢܛܐܒ ܦܐܪܟ.»

ܝܰܘܣܶܦ ܒܶܓܬܰܫ


 
Please Leave Your Thinking

Leave a Comment

You can also send us an email to karyohliso@gmail.com