Article - Karyo Hliso
Yusuf Begtas:


ܬܗܢܝܬܐ ܕܥܐܕܐ ܕܩܝܡܬܐ

ܝܘܣܦ ܒܓܬܫ

ܚܘܼܕܪܐ ܕܡܰܪܕܘܼܬܐ ܘܣܶܦܪܳܝܘܼܬܐ ܕܠܫܳܢܐ ܣܘܼܪܝܝܐ. ܡܪܕܝܢ.

 

ܬܗܢܝܬܐ ܕܥܐܕܐ ܕܩܝܡܬܐ

ܩܡ ܡܪܢ ܡܼܢ ܩܒܪܐ. ܫܪܝܪܐܝܬ ܩܡ. ܒܪܝܟ ܩܝܡܬܗ ܕܡܪܢ.

ܐܬܬܕܝܫܘ ܝܘܡܢ ܥܘ̈ܩܣܐ ܕܡܰܙܠܳܢܘܼܬܐ ܗܿܝ ܕܒܳܣܪܐ ܘܫܳܝܛܐ ܗ̱ܘܬ ܫܰܝܳܐ ܘܐܝܩܪܐ ܘܢܨܚܢܐ ܕܒܪܢܫܐ ܘܐܢܫܘܬܐ.

ܘܒܳܪܩܝܢ ܝܘܡܢ ܒܰܪ̈ܩܐ ܡܬܓܰܘ̈ܝܳܢܐ ܕܩܝܡܬܐ ܦܳܪܘܩܳܝܬܐ ܒܥܘ̈ܡܩܰܝ ܠܒܘ̈ܬܐ. ܘܰܡܫܰܟܢܝܢ ܚܝܠܐ ܘܥܘܼܙܳܝܐ ܓܰܘܳܝܐ.

ܢܘܼܗܪܐ ܕܚܘܼܒܐ ܘܡܘܼܟܳܟܐ ܕܰܙܠܝܼܚ ܒܰܨܠܝܒܐ ܘܐܰܫܝܕ ܒܩܝܡܬܗ ܕܡܫܝܼܚܐ܆ ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܡܶܩܦܰܠ ܩܳܦܶܠ ܚܶܫܘܟܐ ܘܨܰܘܪ̈ܢܐ܆ ܐܠܐ ܐܦ ܡܶܬܠܰܫ ܬܳܠܫ ܚܘ̈ܫܳܒܰܝ ܫܘܼܒܗܳܪܐ ܘܫܘܦܪܳܚܐ ܘܒܘܼܣܒܳܣܐ ܘܦܘܼܠܓܐ ܘܪ̈ܥܝܢܝ ܙܘܼܠܳܠܐ ܘܒܘܼܠܒܳܠܐ ܘܗܘܼܪܳܪܐ ܘܢܘܼܟܳܝܐ.

ܠܝܬ ܡܕܡ ܕܗܟܢܐ ܣܳܪܟ ܘܣܳܒܟ ܒܪܢܫܐ ܒܛܰܥܡܐ ܘܰܛܥܳܡܐ ܒܣܝܡܐ ܕܚܘܒܐ ܘܚܢܢܐ ܘܚܰܘܣܢܐ ܐܠܗܳܝܐ ܐܝܟ ܚܰܕܘܐ ܕܕܳܢܚ ܒܕܘܼܟܪܢܐ ܕܣܘ̈ܟܠܐ ܡܰܚܝ̈ܢܐ ܕܩܝܡܬܐ ܦܪܘܩܝܬܐ.

ܠܝܬ ܡܰܘܒܠܐ ܕܗܰܢܝ ܝܘܩܪܗܿ ܐܝܟ ܡܣܬܟܠܢܘܬܐ ܕܡܬܟܰܪܙܐ ܘܡܬܦܰܪܣܐ ܒܣܘ̈ܟܠܝܗܿ. ܠܝܬ ܒܪ ܠܘܝܬܐ ܕܪܓܝܓ ܥܢܝܢܗ ܡܼܢ ܥܢܝܢܐ ܕܣܘ̈ܟܠܐ ܗܠܝܢ ܕܡܰܠܦܝܢ ܘܐܡܪܝܢ:«ܫܒܘܼܩ ܟܠܡܕܡ ܕܬܫܟܚ ܟܠܡܕܡ»

ܒܦܘܪܣܐ ܕܚܘܼܓܳܝܐ ܘܚܘܼܕܳܝܐ ܕܥܐܕܐ ܕܩܝܡܬܐ ܒܪܝܟܐ ܘܩܰܕܝܫܐ ܫܘܳܬ ܬܗܢܝ̈ܬܐ ܚܡܝܼܡ̈ܬܐ ܘܠܒܳܢ̈ܝܬܐ ܡܩܪܒ ܐ̱ܢܐ ܠܒܢ̈ܝ ܣܘܪܝܝܘܬܐ ܘܠܟܠܗܘܢ ܚܒܪ̈ܐ ܘܪ̈ܚܡܐ. ܘܡܦܝܣ ܐ̱ܢܐ܆ ܕܚܰܕܘܐ ܕܥܐܕܐ ܢܗܘܐ ܣܰܒܪܐ ܘܥܨܒܐ ܠܫܘ̈ܡܬܐ ܘܨܘܠܦ̈ܬܐ ܕܦܢ̈ܝܬܢ ܘܠܫܰܝܢܐ ܬܰܩܢܐ ܕܥܡܪܬܐ. ܕܒܝܕ ܚܘܼܣܢܐ ܘܚܰܘܣܳܢܐ ܟܰܣܝܐ ܕܢܘܼܗܪܗ ܐܫܝܼܕܐ ܢܬܢܛܪ ܟܠܢ ܥܡ ܣܕܪ̈ܐ ܟܢܘ̈ܫܝܝܐ ܒܚܘܼܠܡܢܐ ܫܰܠܡܐ: ܠܟܘܼܫܪܐ ܕܰܡܢܰܨܚ ܘܰܡܪܰܡܪܡ ܠܥܬܝܕܘܬܐ ܕܐܘܡܬܢ ܘܝܪܬܘܬܢ.

ܪܰܒܬ ܣܢܝܼܩ ܗ̱ܘ ܥܠܡܐ ܘܕܝܠܢܐܝܬ ܦܢܝܬܐ ܕܡܕܢܚܐ ܡܨܥܝܬܐ ܠܪ̈ܚܡܐ ܘܚܢܢܐ ܘܒܘܼܪ̈ܟܬܐ ܘܫܰܝܢܐ ܕܩܝܡܬܐ ܕܡܪܢ. ܨܠܘ ܒܒܥܘ ܡܛܠ ܢܝܫܐ ܗܢܐ ܘܡܛܠܬܢ.

ܝܰܘܣܶܦ ܒܶܓܬܰܫ


 
Please Leave Your Thinking

Leave a Comment

You can also send us an email to karyohliso@gmail.com