Article - Karyo Hliso
Yusuf Begtas:


ܬܪܝܢ

ܡܥܒܪܢܘܬܐ ܠܣܘܪܝܝܐ ܒܝܕ ܡܠܦܢܐ ܝܘܣܦ ܒܓܬܫ

ܚܘܼܕܪܐ ܕܡܰܪܕܘܼܬܐ ܘܣܶܦܪܳܝܘܼܬܐ ܕܠܫܳܢܐ ܣܘܼܪܝܝܐ. ܡܪܕܝܢ.

 

ܬܪܝܢ

ܬܪܝܢ[1]

ܬܪܝܢ ܡܕ̈ܡܐ ܐܰܝܢܳܝܘܬܐ ܐܢܘܢ ܕܒܪܢܫܐ ܫܢܝܙܐ:

 1. ܒܘܼܓܳܢܐ
 2. ܡܐܟܠܩܪܨܐ

ܬܪܝܢ ܡܕ̈ܡܐ ܫܳܪܝܢ ܩܛܪ̈ܐ ܠܐ ܡܫܬܰܪ̈ܝܳܢܐ:

 1. ܡܫܰܚܠܦܳܢܘܼܬܐ ܙܳܘܝܼܬܳܢܝܬܐ ܕܚܰܘܪܐ ܘܕܰܘܩܐ
 2. ܡܣܬܐܢܳܢܘܼܬܐ ܕܡܣܐܢܐ ܕܗܘ ܕܠܩܘܒܠܐ ܚܢܢܐܝܬ

ܬܪܝܢ ܡܕ̈ܡܐ ܙܳܓܪܝܢ ܦܘܕܐ

 1. ܨܘܼܠܳܠܐ ܕܦܪ̈ܨܘܦܐ ܘܓܕ̈ܫܐ ܒܰܡܨܰܠܬܐ ܕܗܘܢܐ ܘܠܒܐ
 2. ܠܐ ܡܬܥܰܘܠܢܳܘܬܐ ܒܙܕܩܐ

ܬܪܝܢ ܡܕ̈ܡܐ ܡܙܰܠܠܝܢ ܐܝܩܪܐ ܕܒܪܢܫܐ

 1. ܦܰܟܳܢܘܼܬܐ
 2. ܫܘܼܥܠܳܝܐ

ܬܪܝܢ ܡܕ̈ܡܐ ܡܝܰܕܕܝܢ ܒܪܢܫܐ

 1. ܟܒܘܫܝܐ ܕܨܒܝܢܐ
 2. ܢܘܼܓܳܕܐ ܠܳܚܡܳܝܐ ܘܐܰܘܝܳܝܳܐ

ܬܪܝܢ ܡܕ̈ܡܐ ܡܣܓܝܢ ܐܝܩܪܐ ܦܪܝܫܐ

 1. ܝܘܠܦܢ ܡܡܠܠܐ ܘܟܪܘܙܝܐ
 2. ܝܘܠܦܢ ܡܣܬܟܠܢܘܬܐ ܪܗܝܒܬܐ ܕܡܬܩܰܪ̈ܝܢܐ

ܬܪܝܢ ܡܕ̈ܡܐ ܡܫܘܚܪܝܢ ܒܪܢܫܐ

 1. ܢܘܼܛܳܠܐ ܕܦܘܼܣܩܳܢܐ
 2. ܢܘܛܳܠܐ ܕܰܚܠܝܼܨܘܼܬܐ

 

ܬܪܝܢ ܡܕ̈ܡܐ ܡܣܓܝܢ ܡܫܟܚܳܢܘܬܐ

 1. ܐܣܪ̈ܐ ܕܡܚܕܘܪܐ ܐܰܝܢܳܝܐ.
 2. ܩܠܝܠ ܫܳܢܝܘܼܬܐ ܐܘ ܣܰܦܝܼܦܘܼܬܐ

ܬܪܝܢ ܡܕ̈ܡܐ ܡܩܢܝܢ ܣܘܟܠܐ ܐܡܝܢܐ ܠܦܘܠܚܢܐ

 1. ܣܳܦܩܘܬܐ ܕܡܰܥܒܕܢܘܼܬܐ
 2. ܘܒܰܠܝܼܥܘܬܐ ܒܦܘܠܚܢܐ ܕܡܬܥܒܕ

ܬܪܝܢ ܡܕ̈ܡܐ ܐ̱ܪܙܐ ܐܢܘܢ ܕܟܘܫܪܐ

 1. ܡܬܝܠܦܢܘܬ ܛܘܠܝܩܘܬܐ ܡ̣ܢ ܛܘܠܝ̈ܩܐ
 2. ܡܬܚܕܬܢܘܬܐ ܝܰܘܡܝܬܐ (ܕܪܥܝܢܐ ܘܪܘܚܐ)

ܬܪܝܢ ܡܕ̈ܡܐ ܐ̱ܪܙܐ ܐܢܘܢ ܕܐܚܝܕܘܬܐ ܕܟܘܫܪܐ ܘܛܘܒܬܢܘܬܐ ܫܘܳܬ

 1. ܫܦܝܘܬ ܬܪܥܝܬܐ
 2. ܘܦܪܘܫܘܬܐ ܪܘܚܢܝܬܐ

ܬܪܝܢ ܡܕ̈ܡܐ ܦܪܫܝܼܢ ܒܪܢܫܐ ܡ̣ܢ ܡܠܝ̈ܘܢܐ

 1. ܕܢܗܘܐ ܒܪܢܫܐ ܡܢܬܐ ܕܰܫܪܳܝܐ ܘܠܐ ܕܩܛܪܐ
 2. ܕܢܗܘܐ ܚܐܪ ܒܪܢܫܐ ܒܚ̈ܝܐ ܘܒܟܠ ܡܕܡ ܚܬܝܬܐܝܬ ܒܚܰܘܪܐ ܚܰܬܝܬܐ

ܬܪܝܢ ܡܕ̈ܡܐ ܟܠܝܢ ܫܘܘܫܛܐ

 1. ܣܰܘܦܳܢܳܝܘܬܐ (ܠܐ ܡܬܚܡܘܬܐ. ܣܪܘܒܝܐ. ܪܘܘܪܒܐ. ܡܪܰܘܪܒܳܢܘܬܐ)
 2. ܡܰܩܬܳܢܘܼܬܐ ܒܰܫܚܘܼܩܝܐ ܕܓܘܼܢܚܐ

ܬܪܝܢ ܡܕ̈ܡܐ ܡܝܬܝܢ ܫܪܝܐ

 1. ܒܘܼܪܣܳܡܐ
 2. ܫܰܬܝܼܩܘܼܬܐ

ܬܪܝܢ ܠܐ ܡܬܝܕܥ ܐܝܩܪܗܘܢ ܐܠܐ ܒܡܬܬܘܒܕܢܘܬܗܘܢ

 1. ܐܡܐ
 2. ܐܒܐ

ܬܪܝܢ ܡܕ̈ܡܐ ܠܐ ܡܬܬܗܦܟܝܢ

 1. ܙܒܢܐ ܥܒܝܪܐ
 2. ܡܠܬܐ ܕܡܬܐܡܪܐ

ܬܪܝܢ ܡܕ̈ܡܐ ܫܘܝܐ ܕܢܬܩܢܘܢ

 1. ܚܘܒܐ
 2. ܝܕܥܬܐ

ܬܪܝܢ ܡܕ̈ܡܐ ܐܙܠܝܢ ܠܠܨܝ̈ܬܐ ܕܚ̈ܝܐ

 1. ܡܬܢܰܦܫܳܢܘܬܐ
 2. ܘܡܣܬܰܘܩܳܢܘܬܐ

ܡܥܒܪܢܘܬܐ ܠܣܘܪܝܝܐ ܒܝܕ ܡܠܦܢܐ ܝܘܣܦ ܒܓܬܫ


[1]  ܢܘܗܪܐ: ܟܬܝܒܬܐ ܗܕܐ ܟܬܝܒܐ ܒܝܕ Giordano Bruno ܚܕ ܡܼܢ ܝܕܘܥ̈ܬܢܐ ܣܦܝܪ̈ܐ ܐܠܐ ܩܛܝܠܐ ܕܕܪܐ ܐܫܬܥܣܝܪܝܐ. ܘܐܢܐ ܐܥܒܪܬܗܿ ܡܼܢ ܫܪܫܐ ܬܘܪܟܝܐ ܕܫܟܝܼܚ ܗ̱ܘ ܒܡܰܒܘܥܐ ܗܢܐ: https://anetteinselberg.com/2015/04/10/iki-sey/


 
Please Leave Your Thinking

Leave a Comment

You can also send us an email to karyohliso@gmail.com