Article - Karyo Hliso
Yusuf Begtas:


ܕܰܘܪܐ ܕܪܘܼܚܳܐ ܒܚܶܪܝܳܢܐ ܕܦܰܓܪܐ ܘܢܰܦܫܳܐ

ܝܰܘܣܶܦ ܒܶܓܬܰܫ

 

ܕܰܘܪܐ ܕܪܘܼܚܳܐ ܒܚܶܪܝܳܢܐ ܕܦܰܓܪܐ ܘܢܰܦܫܳܐ

«ܐܘ ܕܰܡܫܝܼܓ ܐ̱ܢܬ ܐܝ̈ܕܝ ܦܰܓܪܐ ܒܡ̈ܝܐ ܟܠܝܘܡ.

ܠܡܘܼܢ ܠܐ ܬܚܰܠܠ ܩܘ̈ܡܠܰܝ ܢܰܦܫܐ ܕܡܰܠܝܐ ܟܠ ܡܘܼܡ.

ܕܨܳܐܬܐ ܕܦܰܓܪܐ ܠܦܰܓܪܐ ܡܟܰܬܡܳܐ ܣܳܗܕ ܟܠ ܦܘܼܡ.

ܘܨܳܐܬܐ ܕܢܰܦܫܳܐ ܠܢܰܦܫܳܐ ܘܦܰܓܪܐ ܡܫܰܢܩܳܐ ܠܐ ܬܢܘܼܡ»

ܒܪܥܒܪܝܐ (1226-1286)

ܦܰܓܪܐ ܘܢܰܦܫܐ ܘܪܘܼܚܐ ܛܟ̈ܢܐ ܐܢܘܢ ܕܪܰܒܰܬ ܒܕܝܼܪܝܼܢ ܘܰܦܪܝܣܝܼܢ ܘܰܕܪܝܫܝܼܢ ܗܪܟܐ ܘܬܡܢ ܒܣܶܦܪ̈ܐ ܣܘܼܪ̈ܝܝܐ. ܘܗܝܼ ܗܕܐ ܡܚܰܘܝܐ ܪܰܒܘܼܬ ܥܘܼܡܩܐ ܘܣܘܼܟܳܠܐ ܕܛܳܥܢܝܼܢ ܒܬܘܼܩܳܢܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝܐ. ܒܕ ܗܘܼ ܒܪܢܫܐ ܡܬܩܰܝܰܡ ܡܼܢ ܦܰܓܪܐ ܘܢܰܦܫܐ ܘܪܘܼܚܐ. ܘܡܬܦܰܠܰܓ ܠܬܪܝܢ: ܡܢܳܬܐ ܚܰܝܘܼܬܳܢܳܝܬܐ ܘܰܡܢܳܬܐ ܪܘܼܚܳܢܳܝܬܐ. ܘܒܰܡܨܰܥܬܐ ܕܗܠܝܢ ܬܪ̈ܬܝܢ ܡܢ̈ܘܳܢ ܦܶܚܬܳܐ [1] ܪܒܐ ܫܟܝܼܚ ܕܗܰܦܟ̈ܝܳܬܐ ܕܰܬܪܰܝܳܢܘܼܬܐ [2]. ܕܐܝܟ ܛܒܬܐ ܘܒܝܼܫܬܐ. ܪܚܡܬܐ ܘܣܢܐܬܐ. ܚܫܘܟܐ ܘܢܘܼܗܪܐ. ܫܪܪܐ ܘܕܘܼܓܠܐ. ܬܪܝܨܐ ܘܰܦܠܝܼܡܐ... ܘܫܪܟܐ.

ܘܩܶܨܰܬ ܪܰܒܘܼܬ ܦܚܬܐ «ܕܰܬܪܰܝܳܢܘܼܬܐ» ܗܕܐ ܣܘܼܓܐܐ ܕܙܒ̈ܢܝܼܢ ܢܰܦܫܐ ܘܦܰܓܪܐ ܢܳܨܝܢ ܘܡܬܚܪܝܢ. ܘܡܬܒܰܠܒܰܠ ܬܘܼܩܳܢܐ ܘܡܶܬܕܠܰܚ ܫܘܼܒܳܠܐ ܓܰܘܳܝܐ. ܘܠܐ ܡܫܬܰܝܢܝܢ ܐܠܐ ܒܡܬܡܰܨܥܳܢܘܬܐ ܕܗܰܘܢܐ ܕܪܘܼܚܐ.  ܟܕ ܚܘܼܬܚ̈ܳܬܐ ܢܰܦܫ̈ܢܳܝܐ «ܝܰܨܪ̈ܢܳܝܐ» ܥܳܠܒܝܼܢ ܘܙܳܟܝܢ܆ ܗܠܝܢ ܕܢܰܦܫܐ ܡܶܫܬܰܠ̈ܛܢ. ܘܒܰܪܢܫܐ ܩܳܪܒ ܠܰܐܦ̈ܝ ܡܢܳܬܗ ܚܰܝܘܼܬܳܢܳܝܬܐ «ܒܥܝܼܪܬܳܢܳܝܬܐ». ܘܥܐܠ ܬܚܝܬ ܫܘܼܠܛܢ ܬܰܟܬܘܼܫܐ ܕܝܰܨܪ̈ܐ ܕܢܦܫܐ ܗܿܢܘܢ ܕܡܰܠܒܫܝܢ ܠܗ ܐܣܛܠܐ ܫܚܝܼܡܬܐ ܕܪܘܼܚ ܫܘܼܥܠܳܝܐ ܘܰܙܥܘܼܪܘܼܬ ܢܰܦܫܐ... ܐܠܐ ܟܕ ܚܘܼܬܚ̈ܬܐ ܕܪܘܼܚܐ ܥܳܠܒܝܼܢ ܘܙܳܟܝܢ܆ ܗܠܝܢ ܕܪܘܚܐ ܡܶܫ̈ܬܰܠܛܳܢ. ܘܒܰܪܢܫܐ ܩܳܪܒ ܠܰܐܦ̈ܝ ܡܢܳܬܗ ܪܘܼܚܳܢܝܳܬܐ «ܐܠܗܝܬܐ». ܘܥܐܠ ܬܚܝܬ ܫܘܼܠܛܳܢ ܫܰܝܢܐ ܒܗܝܼܠܐ ܕܣܘܼ̈ܟܳܠܐ ܕܪܘܚܐ ܗܿܢܘܢ ܕܡܠܒܫܝܢ ܠܗ ܐܣܛܠܐ ܪܝܼܫܳܝܬܐ ܕܪܘܼܚ ܫܘܼܡܠܳܝܐ ܘܪܰܒܘܼܬ ܢܦܫܐ...

ܣܘܪܝܐܝܬ ܡܿܢ ܢܰܦܫܐ [3] ܚܝܘܼܬܐ ܡܬܦܰܫܩܐ ܐܘ ܢܶܫܡܐ ܕܚܰܝܘܼܬܐ ܟܐܡܬ ܩܝܳܡܐ ܕܐܝܼܬܝܐ ܚܰܝܐ ܡܶܬܪܰܓܫܳܢܐ. ܡܟܐ ܡܬܐܡܪ ܢܦܫܐ ܡܠܝܼܠܬܐ ܘܝܰܕܘܼܥܬܳܢܝܼܬܐ. ܘܒܰܙܒܢ ܩܰܢܝܐ ܣܘܼܟܳܠܐ ܕܪܘܼܚܐ. ܘܒܙܒܢ ܕܝܢ ܪܳܡܙܳܐ ܠܬܘܼܩܳܢܐ ܟܘܼܠܳܢܳܝܐ ܕܒܪܢܫܐ. ܘܰܒܦܶܚܬܐ ܕܰܬܪܰܝܳܢܘܼܬܐ ܩܰܢܝܐ ܣܘܼܟܠ ܐܶܢܳܢܳܝܘܼܬܐ ܘܝܰܨܪܐ. ܘܪܡܙܐ ܗ̱ܝ ܕܒܝܼܫܬܐ ܘܚܛܝܬܐ. ܕܟܳܒܠܐ ܘܚܳܒܫܐ ܘܚܳܢܩܐ ܒܨܘ̈ܥܳܠܐ ܕܟܘ̈ܬܡܳܬܐ ܘܨܘܼܥ̈ܨܥܐ ܕܟܘܼܐܪܐ ܘܟܘܼܚܳܕܐ. ܘܚܳܝܛܐ ܘܣܳܝܡܳܐ ܘܝܼܠܐ ܒܝܢܬ ܒܪܢܫܐ ܘܠܐܠܗܐ. ܒܕ ܐܟܡܐ ܕܐܬܒܰܕܩܰܬ ܥܡ ܣܓܐܝܘܬ ܣܘܼ̈ܟܳܠܝܗܿ܆ ܡܰܒܘܼܥܐ ܗ̱ܝ ܕܪ̈ܓܝܼܓܳܬܐ ܘܕܚܘܼ̈ܬܚܳܬܐ ܝܰܨܪ̈ܢܳܝܐ ܘܐܢܳܢ̈ܝܐ. ܘܰܢܦܝܼܫܘܼܬܐ ܡܬܩܰܪܝܐ ܡܢܬܗܿ ܗܿܝ ܕܫܟܝܼ̈ܚܳܢ ܒܗܿ ܓܰܘܪܐ ܘܥܰܘܠܐ ܘܪܘܼܫܥܳܐ ܘܫܰܪܟܐ ܕܪ̈ܓܝܼܓܬܐ ܝܰܨܪ̈ܢܳܝܐ ܘܐܢܳܢ̈ܝܐ. ܘܗܕܐ ܗ̱ܝ ܥܠܬܐ ܕܣܘܼܪܝܐܝܬ ܐܡܪܝܢܢ ܚܫ̈ܐ ܢܰܦܫ̈ܢܳܝܐ. ܡܟܐ ܛܒ ܐܠܨܝܐ ܗ̱ܘ ܦܓܘܼܕܝܐ ܘܰܬܟܘܼܣܝܳܐ «ܘܐܢ ܡܨܝܐ» ܥܩܘܼܪܝܐ ܕܰܨܠܳܝ̈ܝܗܿ ܟܣܰܝ̈ܐ ܘܰܒܠܝ̈ܠܐ. ܕܰܡܚܰܒܠܝܼܢ ܚܰܘܓܳܐ [4] ܟܝܳܢܳܝܐ ܘܡܘܼܙܳܓܐ ܕܒܰܪܢܫܐ. ܐܠܘܼܠܐ ܙܓܘܼܪܝܐ ܘܰܬܠܘܼܫܝܳܐ [5] ܘܰܥܩܘܼܪܝܳܐ ܕܥܶܩܳܪ̈ܐ ܕܨܠܳܝ̈ܐ ܟܣܰܝ̈ܐ ܘܰܒܠܝ̈ܠܐ ܕܢܰܦܫܳܐ܆ ܠܐ ܡܬܓܰܠܓܳܐ ܘܺܝܠܐ ܗܿܝ ܕܦܳܪܫܳܐ ܒܝܢܬ ܐܠܗܐ ܘܰܠܒܰܪܢܳܫܐ.. ܡܛܠܗܕܐ ܡܬܕܰܠܚܐ ܘܡܬܥܰܟܪܐ ܪܘܚܐ. ܘܥܳܐܩ ܒܘܝܳܢܐ ܘܥܳܡܶܛ ܡܰܕܥܐ.

ܠܦܘܼܬ ܦܘܼܫܩܐ ܕܡܰܠܦ̈ܢܐ ܣܘܼܪ̈ܝܝܐ ܐܠܗܐ ܪܘܼܚܐ ܗ̱ܘ ܦܫܝܼܛܐ ܕܰܢܦܰܚ ܪܘܼܚܐ ܘܢܫܰܡܬܐ ܒܒܰܪܢܫܐ. ܟܐܡܬ ܪܘܼܚܐ ܕܒܰܪܢܫܐ ܢܦܝܼܚܘܼܬܐ ܗ̱ܝ ܘܰܗܦܝܼܟܘܼܬܐ ܕܪܘܼܚܐ ܕܐܠܗܐ. ܘܗܝܼ ܗܕܐ «ܪܘܼܚܐ» ܐܘܣܝܐ ܐܝܬܝܗܿ ܕܐܝܬܝܐ ܕܰܡܪܰܟܰܒ ܘܡܬܩܰܝܡ ܡܼܢ ܦܰܓܪܐ ܘܢܰܦܫܐ ܘܪܘܼܚܐ. ܦܰܓܪܐ ܐܕܡܬܐ ܗ̱ܘ ܕܓܒܝܼܠ ܡܼܢ ܥܦܪܐ «ܥܳܠܡܳܢܳܝܐ ܘܥܳܒܘܿܪܐ» ܘܡܐܬ ܘܗܳܦܟ ܒܪܕܪܝܫ ܠܟܝܢܗ ܥܰܦܪܢܳܐ. ܘܪܘܼܚܳܐ ܥܠܡܝܼܢܳܝܬܐ ܗ̱ܝ ܘܗܳܦܟܐ ܠܘܬ ܡܪܝܐ ܕܝܰܗܒܗܿ ܘܢܰܦܚܳܗܿ. ܘܡܛܠܗܕܐ ܪܘܚܳܢܳܐ «ܟܐܡܬ ܗܿܘ ܕܐܝܬ ܠܗ ܪܘܼܚܐ» ܡܬܩܪܐ ܐܝܢܐ ܕܪܓܝܼܫ ܒܣܘܼ̈ܟܠܐ ܕܪܘܼܚܳܐ ܘܡܬܕܰܒܰܪ ܘܡܶܬܗܰܦܰܟ ܠܦܘܬ ܟܰܝ̈ܠܝܗܿ ܘܕܰܪ̈ܓܝܗܿ ܒܚ̈ܝܐ ܬܢܳܢ̈ܝܐ.

ܠܦܘܬ ܬܰܪܥܝܼܬܐ ܡܠܝܼܠܬܐ܆ ܐܝܩܪܐ «ܫܰܝܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝܐ [6]» ܪܒܐ ܕܒܰܪܢܫܐ ܟܰܣܝܐ ܗ̱ܘ ܒܚܰܬܝܼܬܘܼܬܐ [7] ܕܣܝܼܡܐ ܘܰܩܒܝܼܥܐ ܒܪܘܼܚܐ ܕܝܠܗ. ܘܡܛܠܗܕܐ ܡܬܟܰܪܙܐ ܗܿܝ ܕܡܶܬܐܡܪܐ: «ܩܰܕܝܼܫ ܗ̱ܘ ܫܰܝܳܐ ܐܢܳܫܳܝܐ.» ܘܗܿܘ ܕܚܰܟܝܼܡ ܘܦܪܘܿܫ ܒܗܕܐ ܡܩܰܒܠ ܠܕܰܣܛܪ ܡܢܗ ܐܝܟ ܢܦܫܗ . ܘܢܳܛܪ ܐܝܩܪܐ ܕܫܰܝܳܐ ܕܝܠܗܘܢ. ܒܕ ܡܦܣ ܕܐܦ ܗܘܼ ܛܳܥܢ ܗܘܼ ܟܕ ܗ̱ܘ ܫܰܝܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝܳܐ ܕܰܩܒܝܼܥ ܒܚܰܬܝܼܬܘܼܬܗ ܗܿܝ ܕܦܳܪܫܐ ܠܗ ܡܼܢ ܫܪܟܐ ܕܐ̱ܚܪ̈ܢܐ. ܘܠܘ ܒܠܚܘܕ ܡܶܙܕܗܰܪ ܕܠܐ ܢܰܚܣܰܪ ܘܢܰܗܰܪ܆ ܐܠܐ ܐܦ ܗܳܘܐ ܡܰܕܠܳܢܳܐ ܘܡܰܩܠܳܢܳܐ ܘܰܡܓܰܡܪܢܐ ܒܗܿܘ ܡܐ ܕܢܳܦܩܳܐ ܒܐܝܕܗ ܒܙܒܢ ܣܘܼܢܩܳܢܐ ܘܥܘܼܕܪܢܐ.

ܘܚܘܼܣܪܳܢܐ ܘܣܘܼܓܦܳܢܐ ܘܰܚܛܝܼܬܐ ܡܬܚܰܫܒܝܼܢ ܫܘܼܥܠܳܝܐ ܘܣܶܢܐܬܐ ܘܰܚܣܳܡܐ ܘܫܝܼܛܘܼܬܐ ܘܫܘܼܥܒܳܕܐ ܘܡܘܼܪܳܝܐ ܡܰܙܥܪܳܢܘܼܬܐ ܘܰܡܢܰܟܪܝܢܘܬܐ ܘܠܐ ܡܣܰܝܒܪܢܘܬܐ ܘܫܪܟܐ ܕܡܰܗܪ̈ܢܝܳܬܐ ܣܰܩܘܼ̈ܒܠܳܝܳܬܐ ܕܡܶܫܬܰܡ̈ܫܳܢ ܘܡܶܣܬܰܥܪ̈ܳܢ ܠܘܼܩܒܠ ܚܰܬܝܼܬܘܬܐ ܕܩܒܝܼܥܐ ܒܫܰܝܐ ܕܒܰܪܢܫܐ. ܡܛܠܗܕܐ «ܠܐ ܡܬܓܰܫܡܐ ܐ̱ܢܳܫܘܼܬܗ ܕܒܪܢܫܐ ܐܠܐ ܕܬܪܝܼܨܐܝܬ ܢܶܬܗܰܦܟ ܥܡ ܫܪܪܐ ܘܩܘܼܫܬܐ. ܘܐܝܬܝܩܳܐܝܬ ܢܬܕܰܒܰܪ ܥܡ ܒܰܪ̈ܝܳܬܐ.» ܘܗܿܢܘ ܡܰܒܘܼܥܐ ܪܝܼܫܳܝܐ ܕܡܢܗ ܡܰܨܘ ܘܰܡܬܰܩܘ ܘܐܰܦܪܝܘ ܟܬܘ̈ܒܐ ܘܣܳܦܪ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܗܿܢܘܢ ܕܦܳܫܘ ܘܟܰܬܰܪܘ ܚܙܝܼ̈ܩܐ ܒܚܰܘܪܐ ܟܰܣܝܐ ܕܪ̈ܥܝܳܢܝܗܘܢ ܒܗܠܝܢ ܕܪܚܡܬ ܩܰܪܝܼܒܳܐ ܘܪܚܡܬ ܐܠܗܐ. ܘܚܰܘܪܐ ܗܢܐ ܟܐܦܐ ܗ̱ܘ ܕܙܳܘܝܼܬܐ ܒܐܣܛܘ̈ܟܣܐ ܕܪܘܼܚܳܢܳܝܘܼܬܗܘܢ. ܗܿܝ ܕܕܶܪܫܰܬ ܘܢܶܩܠܰܬ ܐܘܪܚܐ ܕܕܘܼܒܳܪܐ ܕܝܰܨܪܐ ܘܩܘܼܦܳܚܳܐ ܕܢܰܦܫܳܐ ܘܚܘܼܠܳܠܐ ܕܩܘܼܡ̈ܠܶܝܗܿ [8] ܒܝܢܬ ܡܰܘ̈ܛܐ [9] ܘܡܰܟܼܫ̈ܘܼܠܐ ܕܡܰܪܗܳܛܐ ܕܚܰܝ̈ܐ.

ܠܐ ܡܬܩܰܒܠܝܼܢ ܣܟ ܕܘܼܒܳܪ̈ܝ ܫܘܼܒܙܳܙܐ [10] ܘܫܘܼܥܒܳܕܐ ܘܪܘܼܫܳܢܐ [11] ܒܗܳܠܝܢ ܕܚܘܼܒܐ ܕܩܪܝܼܒܐ. ܒܕ ܡܩܰܕܶܫ ܘܰܡܙܰܕܶܩ ܪܒܘܼܬܐ ܕܫܰܝܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝܐ ܕܡܬܝܼܩ ܗ̱ܘ ܡܼܢ ܐܘܼܣܝܐ ܕܐܠܗܐ. ܘܡܬܬܪܣܐ ܡܼܢ ܦܬܓܡܐ ܕܐܡܪ: «ܟܠ ܡܿܢ ܕܰܡܩܰܒܠ ܠܚܕ ܡܼܢ ܗܠܝܢ ܙܥܘܼܪ̈ܐ ܠܝ ܗ̱ܘ ܡܩܒܠ.» ܐܠܐ ܙܕܩ ܕܢܶܕܥ ܕܬܳܝܫܝܼܢܢ ܘܡܳܝܛܝܼܢܢ ܠܟܐ ܘܠܟܐ ܟܕ ܡܰܦܩܝܼܢܢ ܣܘܼ̈ܟܳܠܐ ܕܚܘܒܐ ܗܢܐ ܡܼܢ ܕܘܼܒܳܪܐ ܘܢܝܼܫܐ ܕܝܠܢ. ܕܐܰܡܝܼܪܐ ܗ̱ܝ: «ܐܡܝܼܢ ܐܡܪ ܐ̱ܢܐ ܠܟܘܢ. ܕܰܟܡܳܐ ܕܰܥܒܰܕܬܘܢ ܠܚܕ ܡܼܢ ܗܠܝܢ ܐܚ̈ܝ ܙܥܘܼܪ̈ܐ ܠܝܼ ܗ̱ܘ ܥܒܰܕܬܘܢ!» (ܡܬܝ ܟܗ: ܡ). ܒܕ ܣܘܓܐܐ ܕܙܒܢ̈ܝܼܢ ܒܢܝܫܐ ܕܫܘܼܒܚܐ ܣܪܝܼܩܐ ܡܬܩܰܒܰܠ ܘܡܶܬܝܰܩܰܪ ܪܒܐ ܐܘ ܡܳܪܐ ܝܘܼܬܪ̈ܢܐ. ܐܠܐ ܠܘ ܗܳܟܢ ܗܿܘ ܕܙܥܘܼܪ. ܡܬܝܩܪ ܒܠܒܐ ܫܦܝܐ ܘܡܛܠ ܡܫܝܼܚܳܐ. ܘܡܶܬܝܰܩܰܢ ܘܡܶܨܛܰܠܰܡ ܣܘܼܟܳܠܐ ܗܢܐ ܒܡܶܠܰܬ ܩܕܝܼܫܐ ܡܪܝ ܝܘܼܚܢܢ ܦܘܼܡܐ ܕܕܗܒܐ ܗܢܐ ܕܐܡܿܪ: «ܟܡܳܐ ܕܰܙܥܘܼܪ ܐܚܐ܆ ܝܬܝܪ ܡܶܫܬܟܰܚ ܒܗ ܡܫܝܼܚܐ.» ܘܡܟܐ ܫܳܪܐ ܕܠܰܡܫܝܼܚܐ ܒܝܳܬܗ ܡܬܩܰܪܒ ܟܠ ܡܐ ܕܡܶܣܬܥܰܪ ܥܡ ܒܪܢܫܐ ܐܝܢܐ ܕܗܘܼ.

ܚܰܝ̈ܐ ܡܿܢ ܡܬܬܟܝܼܢܝܼܢ ܠܦܘܼܬ ܡܘܼܙܳܓܐ ܕܐܝܟܰܢܳܝܘܼܬܐ ܓܰܘܝܳܬܐ. ܘܡܬܝܰܩܰܪ ܘܡܬܪܰܡܪܰܡ ܫܘܼܦܪܐ ܓܰܘܳܝܐ ܝܬܝܪ ܡܼܢ ܚܶܙܘܳܐ ܒܰܪܳܝܐ.. ܒܕ ܬܘܼܩܦܐ ܕܪܘܼܚܳܐ ܐܝܬܘܗܝ ܕܝܳܗܒ ܚܰܝܠܐ ܚܰܝܘܼܬܳܢܳܝܐ ܠܦܓܪܐ ܕܢܬܩܰܝܡ ܘܢܗܘܐ ܐܝܬܝܐ ܟܢܘܼܫܝܳܝܐ ܘܡܨܥܝܐ ܛܒܐ ܠܓܘܼܡܳܪܐ ܘܫܘܼܡܠܳܝܐ ܕܪܘܼܚܐ ܒܗܠܝܢ ܕܚܰܝ̈ܐ. ܘܗܝܼ ܪܘܼܚܐ ܒܳܪܝܳܐ ܡܘܼܙܳܓܐ ܦܐܝܐ ܕܐܝܟܰܢܳܝܘܼܬܐ ܥܳܗܢܳܝܬܐ ܘܒܣܝܼܡܬܐ ܠܦܘܼܬ ܬܘܼܩܦܗܿ ܒܟܠ ܟܰܪ ܘܟܠ ܕܘܼܟ ܘܟܠ ܫܘܼܩ ܘܟܠ ܦܢܝܼ ܕܩܳܛܪܐ ܐܣܪ̈ܐ. ܘܐܰܝܟܳܢܳܝܘܼܬܐ ܗܕܐ ܠܰܬܠܳܬ ܡܬܦܰܠܓܐ. ܩܰܕܡܳܝܬܐ: ܚܰܝܘܼܬܳܢܳܝܘܼܬܐܿ. ܬܪܰܝܳܢܝܼܬܐ: ܡܬܡܰܕܥܳܢܘܼܬܐ. ܘܬܠܝܼܬܝܬܐ: ܡܬܬܙܝܼܥܳܢܘܼܬܐ.

ܪܘܼܚܐ ܡܿܢ ܡܶܬܕܰܡܝܐ ܠܕܰܗܒܳܐ ܣܢܝܼܢܐ. ܘܪܰܚܝܼܩܳܐ ܘܰܡܢܰܟܪܝܐ ܡܼܢ ܟܘܼܬܡ̈ܬܐ ܘܨܘܼܥ̈ܨܳܥܐ ܘܨܘܼ̈ܥܳܠܐ ܫܘܼܚ̈ܬܳܢܳܝܐ ܘܗܘܼ̈ܠܳܢܳܝܐ ܡܚܰܒ̈ܠܳܢܐ. ܘܗܘܼ ܕܗܒܐ ܟܡܐ ܕܰܒܚܝܼܪ ܘܰܣܢܝܼܢ܆ ܢܳܦܠܐ ܡܫܘܼܚܬܗ ܘܩܳܫܝܳܐ ܪܰܟܝܼܟܘܼܬܗ ܘܡܶܬܕܰܠܚܳܐ ܫܰܦܝܘܼܬܗ ܘܡܶܬܚܰܒܠܐ ܕܰܟܝܘܼܬܗ ܟܕ ܡܬܚܰܠܛܝܼܢ ܒܗ ܡܠܘ̈ܐܐ ܕܚܶܦܪ̈ܐ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܕܢܘܟܪ̈ܝܝܢ ܠܰܟܝܳܢܗ. ܒܗܿ ܒܕܡܘܬܐ܆ ܚܫ̈ܐ ܢܰܦܫ̈ܢܳܝܐ ܘܐܢܳܢ̈ܝܐ ܘܝܰܨܪ̈ܳܢܳܝܐ ܥܰܠܝ̈ܠܐ ܘܢܘܟܪ̈ܝܐ ܐܢܘܢ. ܘܡܚܰܒܠܝܼܢ ܬܘܼܩܳܢܐ ܘܡܰܦܠܝܼܢ ܕܰܪܓܐ ܕܰܡܫܘܼܚܬܗ ܘܰܡܨܰܥܠܝܼܢ ܘܰܡܩܰܫܝܢ ܘܕܳܠܚܝܼܢ ܟܝܳܢܐ ܕܒܪܢܫܐ. ܐܠܐ ܣܳܓܝܐ ܘܒܳܨܪܳܐ ܡܰܥܒܕܢܘܬܐ ܕܚܘܼܒܳܠܐ ܘܢܘܼܟܳܝܐ ܕܡܬܝܠܕ ܡܼܢ ܨܰܥܠܘܼܬܐ ܘܩܰܫܝܘܼܬܐ ܓܰܘܳܝܬܐ ܠܦܘܼܬ ܪܰܒܘܼܬܐ ܘܰܙܥܘܼܪܘܼܬܐ ܕܚܰܫ̈ܐ ܢܰܦܫ̈ܢܳܝܐ ܘܝܰܨܪ̈ܢܳܝܐ. ܡܛܠܗܕܐ ܟܕ ܝܳܪܒܝܼܢ ܘܣܳܓܶܝܢ ܬܰܨܒܝ̈ܬܐ ܕܪܘܼܚܐ ܒܥܳܠܡܐ ܓܰܘܳܝܳܐ܆ ܡܬܡܰܟܰܟ ܘܪܳܟܶܟ ܙܰܘܥܗ ܘܕܘܼܒܪܗ ܕܒܪܢܫܐ ܟܡܐ ܕܕܰܪܓܗ ܪܒ ܒܥܠܡܐ ܒܰܪܝܐ.

ܒܪܡ ܙܕܩ ܕܢܕܥ ܕܠܡ ܐܠܝܼܨܐ ܗ̱ܝ ܐܘܪܰܚ ܪܘܼܚܐ ܘܠܐ ܢܩܝܼܠܐ. ܘܐܝܬܝܗܿ ܐܘܼܪܰܚ ܫܘܼܢܙܳܠܐ [12]. ܘܐܘܼܪܰܚ ܫܰܝܢܐ. ܘܐܘܼܪܰܚ ܬܰܩܢܘܼܬܐ. ܘܐܘܼܪܰܚ ܬܰܪܒܝܼܬܐ. ܡܛܠܗܕܐ ܕܠܝܼܠܝܼܢ ܘܰܒܨܝܼܪܝܼܢ ܗܠܝܢ ܕܪܕܝܢ ܒܗܿ. ܘܢܝܼܫܐ ܩܕܡܝܐ ܘܐ̱ܚܪܝܐ܆ ܠܝܬܘܗܝ ܐܠܐ ܕܗܘܼ ܒܪܢܫܐ ܢܦܘܿܩ ܒܰܒܥܳܬܗܿ ܕܐܘܪܚܐ ܗܕܐ. ܘܠܐ ܡܶܫܬܰܟܚܐ ܐܠܐ ܒܥܳܠܡܳܐ ܓܰܘܳܝܳܐ. ܘܟܕ ܡܶܫܬܰܟܚܳܐ ܬܡܢ ܗܳܝܕܝܢ ܝܬܝܪ ܦܫܝܩܐܝܬ ܡܶܬܢܰܩ̈ܠܢ ܫܰܪܟܐ ܕܐܘܼܪ̈ܚܳܬܐ ܐ̱ܚܪ̈ܢܝܳܬܐ ܒܰܪ̈ܳܝܳܬܐ. ܐܦܢ ܟܠܢܫ ܝܳܕܥ ܢܰܘܚܳܐ ܘܪܰܘܚܳܐ ܕܐܘܼܪܚܐ ܗܕܐ܆ ܐܠܐ ܡܶܙܕܰܓܪܳܐ ܘܡܬܥܰܣܩܳܐ ܡܫܬܰܟܚܳܢܘܬܗܿ ܣܘܼܥܪܳܢܐܝܬ ܩܶܨܰܬ ܨܠܳܝ̈ܐ ܒܠܝܼ̈ܠܐ ܕܐܢܳܢܳܝܘܼܬܐ ܘܚܘܼܫܒ̈ܢܐ ܨܰܥ̈ܠܐ «ܕܰܩܨ̈ܨܐ ܓܰܘ̈ܳܝܐ» ܘܚܰܫ̈ܐ ܢܰܦܫ̈ܢܳܝܐ ܘܠܐ ܡܛܰܟܣ̈ܐ ܕܢܳܚܘܿܒܘܼܬܐ ܘܬܳܚܘܿܒܘܼܬܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝܬܐ.

ܡܪܩܘܣ ܐܘܪܰܠܝܘܿܣ (121-180) ܚܕ ܗ̱ܘ ܡܼܢ ܡܰܠܦ̈ܢܐ «ܦܝܠܝ̈ܣܘܼܦܐ» ܘܡܰܠ̈ܟܐ ܪ̈ܒܐ ܕܥܠܡܐ. ܟܳܬܒ ܘܐܡܿܪ: «ܪܘܼܚܐ ܡܿܢ ܡܶܨܛܰܒܥܳܐ ܒܓܰܘܢܳܐ ܕܚܘܼ̈ܫܳܒܐ ܘܪ̈ܥܝܳܢܐ.» ܡܟܐ ܫܳܪܳܐ ܕܠܡ ܒܰܕܡܘܼܬ ܪܘܼܚܐ܆ ܐܦ ܪ̈ܥܝܳܢܐ ܝܨܝ̈ܦܝܼܢ ܘܐܠܨ̈ܝܝܢ. ܘܐܢܗܘ ܕܠܐ ܒܳܥܝܢܢ ܡܶܫܬܰܚܡܳܢܘܼܬܐ ܘܡܶܨܛܰܒܥܳܢܘܼܬܐ ܕܓܰܘ̈ܢܐ ܨܥ̈ܠܐ ܙܕܩ ܕܢܬܠܣܛܪ ܡܼܢ ܚܘܼܫ̈ܒܐ ܡܪ̈ܝܼܡܳܢܐ ܘܢܰܪܚܩ ܡܼܢ ܪ̈ܥܝܢܐ ܡܰܗܪ̈ܢܐ ܘܰܡܚܰܒ̈ܠܳܢܐ. ܘ ܐܝܟܢܐ ܕܢܩܘܐ ܚܢܢ ܒܢ ܠܐ ܡܨܛܠܝ̈ܢܐ ܢܝܼ̈ܚܐ ܘܰܒܗ̈ܝܼܠܐ܆ ܙܕܩ ܕܢܓܪܓ ܚܢܢ ܠܢ ܠܡܶܚܰܬ ܡܼܢ ܛܘܪ̈ܐ ܪ̈ܳܡܐ ܕܐܢܳܢܳܝܘܼܬܐ ܘܢܬܦܰܪܰܣ ܠܡܶܥܡܰܕ ܘܠܡܶܣܚܳܐ ܒܢܰܗܪܐ ܫܦܝܼܥܐ ܘܒܰܣܝܼܡܐ ܕܐܢܰܚܢܳܝܘܼܬܐ [13] . ܕܐܡܿܪ ܡܰܚܟܘܼܡܬܢ ܪܒܐ ܒܪܥܒܪܝܐ (1226-1286) ܒܫܰܪܒܐ ܗܢܐ: «ܒܘܼܫܳܠܐ ܟܡܐ ܕܥܠ ܢܘܼܪܐ ܗ̱ܘ܆ ܠܐ ܩܳܪܒܝ̣ܢ ܠܗ ܕܒܒ̈ܐ. ܗܟܢܐ ܘܠܠܒܐ ܕܪܳܬܚ ܒܪܘܼܚܐ܇ ܠܐ ܩܳܪܒܝ̣ܢ ܠܗ ܚܘ̣ܫܳܒ̈ܐ ܨ̈ܐܐ... ܐܝܢܐ ܕܐܪ̈ܳܙܝ ܪܘܼܚܐ ܟܳܬܒ܆ ܟܕ ܪܘܼܚܐ ܠܗ ܠܐ ܡܰܟܬܶܒ܆ ܢܚܳܫܐ ܗ̱ܘ ܕܙܳܐܡ ܐܘ ܨܨܠܐ ܕܝܳܗܒ ܩܳܠܐ. ܟܕ ܪܘܼܚܐ ܒܦܶܬܓ̈ܳܡܰܘܗܝ ܚܰܠܝܘܼܬܗ ܠܐ ܚܳܠܛ. ܡܰܢ ܕܝܢ ܕܠܐܪ̈ܳܙܝ ܪܘܼܚܳܐ ܡܼܢ ܪܘܼܚܳܐ ܝܳܠܦ܆ ܡܼܢ ܡܶܠܰܘ̈ܗܝ ܟܠ ܒܘܼܣܳܡ ܩܳܢܝܢ ܫܳܡܘ̈ܥܰܘܗܝ. ܘܒܪܬ ܩܳܠܗ ܡܼܢ ܠܶܒܗܘܢ ܟܠ ܚܰܫ̈ܝܢ ܥܳܩܪܳܐ... ܘܠܝܬ ܡܕܡ ܕܗܳܟܢܐ ܣܳܦܩ ܠܡܫܰܢܳܝܘܼ ܥܝ̈ܕܐ ܙܰܠܝ̈ܠܐ ܡܼܢ ܢܰܦܫܐ܆ ܘܠܰܡܬܰܟܳܣܘܼ ܠܥܘ̈ܗܕܳܢܐ ܡܙܝܼ̈ܥܢܐ ܡܩܝܼ̈ܡܰܝ ܫܠܗܒ̈ܝܳܬܐ ܫܓܝܼܪ̈ܬܐ ܒܓܘ̈ܫܡܐ ܐܝܟ ܒܰܠܝܼܥܘܬܐ ܕܒܪܶܚܡܰܬ ܝܘܼܠܦܳܢܐ ܘܦܶܗܝܳܐ ܕܒܳܬܪ ܥܘܼܡ̈ܩܐ ܕܣܘ̈ܟܳܠܝܗܘܢ ܕܦܬܓ̈ܡܐ ܕܟܬܒ̈ܐ.»

ܐܟܡܐ ܕܡܬܒܰܕܩܳܐ ܚܳܝܪܐ ܪܘܼܚܐ ܒܩܘܼܫܬܐ ܘܡܰܨܕܳܐ ܒܓܰܘ̈ܳܝܳܬܐ. ܘܣܘ̈ܟܳܠܝܗܿ ܩܪ̈ܝܼܚܐ ܡܰܫܩܝܢ ܓܰܘܗ ܘܒܰܪܗ ܕܒܰܪܢܳܫܐ. ܘܦܳܪܥܳܐ ܠܟܠܢܫ ܦܘܼܪܥܳܢܗ ܘܐܰܓܪܗ ܠܩܘܼܒܠܐ ܕܥܰܡܠܗ ܘܬܥܳܫܗ ܘܡܰܟܣܳܪܗ [14]. ܫܘܼܦܪܐ ܗ̱ܝ ܪܘܼܚܐ. ܘܓܠܝܢܗܿ ܟܠ ܫܘܼܦܪܐ. ܘܒܘܼܝܳܐܗܿ ܟܠ ܛܒܬܐ. ܘܢܘܼܦܳܫܳܗܿ ܟܠ ܡܝܰܬܪܘܬܐ. ܘܨܰܘܒܗܿ ܟܠ ܕܰܟܝܘܼܬܐ. ܘܢܰܘܚܗܿ ܟܠ ܣܶܩܠܐ. ܘܛܰܘܣܗܿ ܟܠ ܦܶܪܝܳܐ. ܘܕܰܘܪܗܿ ܟܠ ܫܟܳܚܬܐ. ܘܚܰܘܓܗܿ ܟܠ ܚܰܕܬܐ.

ܐܠܐ ܡܼܢ ܓܒܐ ܐ̱ܚܪܢܐ ܢܰܦܫܐ ܕܝܰܩܝܼܪܐ ܒܚܰܫܐ ܕܳܡܝܐ ܠܡܝ̈ܐ ܕܠܝܼ̈ܚܐ ܕܒܐܪܝܼܟܘܬ ܙܒܢܐ ܗܳܦܟܝܼܢ ܠܨܠܝܼܠܘܬܐ. ܘܟܕ ܟܕܝܼܢܐ ܘܝܰܩܝܪܐ ܒܝܰܨܪܐ ܚܳܝܪܐ ܒܒܰܪ̈ܝܳܬܐ. ܘܡܰܨܕܐ ܒܡܶܬܚܙܰܘܙ̈ܢܝܳܬܐ [15]. ܡܟܐ ܚܳܡܶܐ ܘܨܳܘܶܐ ܫܘܼܦܪܐ ܓܐܝܐ ܕܪܘܼܚܐ ܟܕ ܡܶܬܡܰܠܛܐ ܘܡܶܬܩܰܪܡܐ ܒܰܫܥܝܼܢܐ «ܛܝܼܢܐ» ܕܐܢܳܢܳܝܘܼܬܐ. ܠܐ ܕܳܢܚ ܫܰܦܪܐ ܘܨܰܦܪܐ܆ ܘܐܦܠܐ ܨܳܡܚ ܬܪܝܼܨܐ ܘܫܰܦܝܪܐ܆ ܟܠܟܡܐ ܕܠܐ ܡܬܢܰܩܰܕ ܫܥܝܼܢܐ ܐܢܳܢܳܝܐ ܘܝܰܨܪܢܳܝܐ ܗܿܘ ܕܩܳܪܡ ܘܰܡܟܰܣܐ ܠܪܘܼܚܐ. ܘܠܐ ܦܳܩܰܚ ܘܐܦܠܐ ܡܬܗܒܒ ܚܘܼܒܐ: ܬܘܼܩܦܐ ܪܝܼܫܳܝܐ ܘܥܶܠܳܝܐ ܕܪܕܝܐ ܕܚ̈ܝܐ. ܡܛܠܗܕܐ ܣܘ̈ܟܳܠܐ ܕܪܘܼܚܐ ܥܰܪܒܘܼܢܐ «ܪܗܒܘܼܢܐ» ܩܕܡܝܐ ܘܐܚܪܝܐ ܐܢܘܢ ܕܰܦܪܝܼܣܝܼܢ ܩܕܡ ܒܪܢܫܐ. ܘܣܘܼ̈ܟܳܠܐ ܗܠܝܢ ܚܡܝܼܪܐ ܐܢܘܢ. ܘܰܨܒܘܼܬܐ ܠܐ ܓܳܡܪܐ ܘܐܦܠܐ ܫܳܠܡܐ ܐܠܐ ܕܰܚܡܝܼܪܐ ܗܢܐ ܢܬܚܒܶܟ ܒܰܓܒܝܼܠܬܐ ܘܢܰܚܡܥ ܠܠܝܫܐ ܒܫܘܼܓܢܳܝܐ ܘܬܘܼܩܳܢܳܐ ܕܝܰܨܪܐ ܘܨܝܼܠܐ [16]. ܟܕ ܦܳܠܚ ܘܥܳܡܠ ܒܰܦܓܘܼܕܝܐ ܘܬܪܒܝܼܬܐ ܕܚܰܫ̈ܐ ܢܦܫ̈ܢܳܝܐ. ܘܡܬܚܦܛ ܠܡܢܗܪܘ ܚܫܘ̈ܟܬܐ ܕܫܟܝܼ̈ܚܳܢ ܒܦܚܬܐ «ܬܪܝܳܢܘܬܐ» ܗܿܝ ܕܰܡܨܰܝܒܐ ܘܰܡܫܰܒܠܐ «ܘܕܳܪܥܳܐ» ܠܒܪܢܫܐ.

ܡܛܠܗܕܐ ܟܳܬܒ ܘܐܡܿܪ ܟܳܬܘܿܒܐ ܣܘܪܝܝܐ ܡܰܪܘܼܢܳܝܐ ܡܝܟܐܝܠ ܢܰܥܝܡܰܐ (1889-1988) : «ܗܿܝ ܓܝܪ ܕܢܩܘܐ ܒܪܢܫܐ ܦܐܩܐ ܝܰܬܝܪ ܛܒܐ ܡܼܢ ܡܰܡܠܠܐ «ܦܰܟܳܢܳܐ» ܕܡܠܐ ܦܰܚ̈ܐ ܘܟܘ̈ܒܐ. ܘܡ̈ܠܐ ܦܳܝ̈ܫܳܢ «ܘܦܳܝ̈ܫܳܢ» ܟܕ ܡܕܰܡ̈ܡܳܢ «ܡܰܪ̈ܕܝܳܢ ܕܡܳܐ» ܥܕܡܐ ܕܢܨ̈ܛܰܠܠܳܢ ܘܢܫ̈ܬܰܦܝܳܢ ܒܒܘܼܝܳܢܐ ܩܕܝܼܫܳܐ. ܐܘ ܪ̈ܒܳܢܐ܆ ܡܙܰܡܢ ܐ̱ܢܐ ܠܟܘܢ ܕܬܬܒܰܩܘܢ ܒܠܒܟܘܢ. ܘܩܳܪܐ ܐ̱ܢܐ ܠܟܘܢ ܕܰܬܪܝܼܡܘܢ ܟܠܗܘܢ ܬܝܳܟ̈ܐ «ܟܐܡܬ ܙܘܼܓܳܪ̈ܐ ܘܦܘܼܪ̈ܟܳܠܐ» ܕܬܡܢ. ܘܐܡܿܪ ܐ̱ܢܐ ܠܟܘܢ ܕܬܶܫܠܚܘܢ ܟܠܗܘܢ ܥܰܙܪܘܪ̈ܐ ܕܰܩܡܝܼܛܳܐ ܘܰܟܪܝܼܟܳܐ ܒܗܘܢ ܢܰܦܫܟܘܢ. ܘܠܡܰܚܣܶܢ ܒܐܘܼܪܚܳܐ ܗܕܐ ܡܰܨܝܐ ܕܬܚܙܘܢ ܢܦܫܟܘܢ ܕܐܝܬܝܗܿ ܚܕ ܥܡ ܡܶܠܰܬ ܡܪܝܐ ܘܰܡܚܰܝܕܳܐ ܒܫܰܝܢܐ ܥܳܠܡܝܼܢܳܝܐ ܗܿܘ ܕܰܒܪܐ ܥܠܡܐ ܟܠܗ.»

ܡܛܠܗܕܐ ܚܘܼܟ̈ܡܐ ܕܣܘܼ̈ܟܳܠܝ ܪܘܼܚܐ ܡܥܰܫܢܝܢ ܠܢ ܥܡܚܕ̈ܕܐ ܘܡܛܠܚ̈ܕܕܐ ܘܠܘ ܕܢܫܬܰܠܛ ܥܠ ܚܕܕ̈ܐ. ܕܬܘܼܩܦܗܿ ܦܫܝܼܛܐ ܚܘܼܒܐ ܗ̱ܘ ܘܩܐܡ ܒܐܦ̈ܝ ܦܶܗܝܳܐ ܘܒܘܼܕܳܪܐ ܓܰܘܳܝܐ. ܘܕܰܠܩܘܼܒܠܐ ܣܕܝܼܩ ܘܰܦܪܝܼܛ ܘܰܒܠܝܼܠ ܛܘܼܟܳܣܐ ܒܕܘܼܟܬܐ ܕܠܐ ܫܟܝܼܚܝ ܚܰܝܠܐ ܕܓܶܨܗܿ ܡܕܰܒܩܳܢܐ. ܥܠܗܕܐ ܠܐ ܡܶܬܬܰܚܡܝܼܢ ܘܐܦܠܐ ܡܶܬܬܰܥܪܝܢ ܣܘܼ̈ܟܳܠܝܗܿ ܒܰܐܡܘ̈ܡܐ «ܩܰܠܒ̈ܐ» ܕܫܟܝܼܚܝܢ ܗܪܟܐ ܘܬܡܢ. ܕܒܗܘܢ ܗ̱ܘ ܚܡܝܼܠܝܼܢ ܫܰܪ̈ܒܐ ܕܒܘܝ̈ܐܐ ܣܳܟܳܝ̈ܐ ܘܰܡܩܰܘܝ̈ܢܐ ܗܿܢܘܢ ܕܠܐ ܫܟܝܼܚ ܒܗܘܢ ܪ̈ܶܦܬܶܐ ܘܙܘ̈ܥܐ ܘܢܝܼ̈ܫܐ ܕܡܬܪܰܫܢܳܢܘܼܬܐ ܘܡܫܬܰܠܛܳܢܘܼܬܐ ܕܡܳܪܘܼܬܐ ܘܐܰܚܝܼܕܘܼܬܐ.

ܘܬܢܢ ܒܳܥܐ ܐ̱ܢܐ ܕܐܰܩܪܰܚ ܕܠܡ ܢܦܫܐ «ܟܕܝܼܢܰܬ ܝܰܨܪܐ ܐܶܢܳܢܳܝܐ» ܕܳܡܝܳܐ ܠܢܳܛܘܿܪܐ ܕܩܐܡ ܒܰܡܥܠܳܢܐ ܕܐܳܦܰܕܢܳܐ ܕܪܘܼܚܐ ܗܢܐ ܕܣܳܟܰܪ ܘܩܳܦܶܠ ܠܬܪܥܐ ܕܠܐ ܢܥܘܠ ܐܢܫ ܠܐܘ̈ܢܘܗܝ ܓܘ̈ܝܐ. ܘܡܰܥܰܠܬܐ ܕܐܦܰܕܢܐ ܬܰܠܝܐ ܗ̱ܝ ܒܰܡ̈ܫܳܫܐ [17] ܫܘܼܚ̈ܕܳܢܳܝܐ ܕܡܶܫܬܰܚܕܳܢܘܼܬܐ... ܒܕ ܗܝܼ ܢܦܫܐ «ܕܟܕܝܼܢܐ ܒܝܰܨܪ̈ܐ ܐܶܢܳܢ̈ܝܐ» ܩܳܝܡܐ ܒܰܬܪܰܥ ܪܘܼܚܐ ܟܕ ܛܥܝܼܢܐ ܙܰܝܢܐ ܘܰܠܒܝܼܫܐ ܠܒܘ̈ܫܐ ܕܰܥܙܝܼܠܝܢ ܒܡܘܼܥܙܳܠܐ ܕܫܘܼܥܠܳܝܐ ܘܰܙܩܝܼܪܝܼܢ ܒܚܘ̈ܛܐ ܥܙܝ̈ܠܐ ܕܰܥܙܘ̈ܠܐ «ܟܐܡܬ ܣܘ̈ܟܳܠܐ» ܕܕܘܼܪ̈ܟܳܢܐ ܩܒܝܼ̈ܥܐ ܘܚܘܼܬܪܐ ܘܫܘܼܒܗܪܐ ܘܰܚܣܳܡܳܐ ܘܚܘܼ̈ܫܳܒܐ ܨܰܥ̈ܠܐ ܕܰܩܨ̈ܨܐ ܓܰܘ̈ܳܝܐ ܕܫܘܼܦܪܳܚܳܐ [18] ܘܫܘܼܒܙܳܙܐ ܘܪܘܼܫܳܢܐ ܘܕܝ̈ܢܐ ܐܰܡܘܼ̈ܡܳܝܐ [19] «ܩܰܠܒ̈ܝܐ» ܘܡܰܟܿܠܳܢܘܼܬܐ [20] ܘܫܘܼܕܠܐ ܕܡܬܒܰܝܬܝܳܢܘܬܐ [21]. ܪܰܒܰܬ ܡܬܥܰܣܰܩ ܡܳܫܘܿܫܐ ܘܰܡܫܰܚܕܳܢܐ ܒܝܢܬ ܥܘܼܟܳܪ̈ܐ ܗܠܝܢ... ܒܕ ܥܡ ܚܒܳܠ ܚܘܼ̈ܒܠܐ ܡܚܰܒ̈ܠܳܢܐ ܕܢܳܛܘܿܪܐ ܗܢܐ ܛܪܘܢܐ «ܓܠܝܼܙ ܚܰܘܣܳܢܐ» ܡܥܰܘܟܝܼܢ ܘܟܳܠܝܢ ܘܠܐ ܫܳܒܩܝܼܢ ܠܗ ܕܢܦܣܘܿܥ ܕܢܶܥܘܠ ܘܢܶܬܒ ܘܢܶܬܒܰܣܰܡ... ܕܠܐ ܡܰܦܶܣ ܕܢܥܠܘܢ ܠܐܘ̈ܢܐ ܕܐܦܕܢܐ ܢܒ̈ܗܐ ܘܪ̈ܡܙܐ ܘܙܘܼܗܳܪ̈ܐ ܗܢܘܢ ܕܐܣܝܼܪܝܼܢ ܒܣܘܼ̈ܟܳܠܐ ܕܫܘܼܡܠܳܝܐ. ܕܠܐ ܢܶܬܢܰܦܫܘܢ ܘܢܶܬܪܰܘܚܘܢ ܐܘ̈ܢܐ ܕܐܦܰܕܢܐ ܒܚܘܼܕܬܐ ܪܥܝܳܢܳܝܐ ܕܚܘܼ̈ܟܳܡܐ ܘܕܘܼܪ̈ܟܳܢܐ ܚܕ̈ܬܐ ܘܢܣܘܼܩܘܢ ܢܶܫܡܳܐ ܡܢܝܼܚܢܐ ܘܰܡܬܰܪܣܝܳܢܐ ܘܰܡܪܰܒܝܳܢܐ.. ܒܚܕܐ ܠܡܐܡܪ: ܓܰܠܝܐܝܬ ܘܒܠܥܕ ܟܘܼܚܳܕܐ ܘܟܘܼܐܪܐ ܒܳܥܐ ܘܣܳܚܰܪ ܫܘܚܕܐ ܐܝܟܢܐ ܕܢܰܦܣ ܕܢܶܥܠܘܢ ܣܘܼ̈ܟܳܠܳܝܳܬܐ ܡܫܰܓ̈ܢܳܢܝܳܬܐ ܘܰܡܠܰܒ̈ܒܳܢܝܳܬܐ ܠܐܘ̈ܢܐ ܓܘ̈ܝܐ ܟܐܡܬ ܠܥܠܡܐ ܕܪܘܼܚܐ ܘܡܰܚܫܰܒܬܐ .

ܫܪܪܐ ܠܡܐܡܪ: ܝܨܪܐ ܕܒܪܢܫܐ ܨܳܠܐ ܠܡܶܩܰܦ ܠܕܘܼܡܝܐ ܒܝܫܐ ܕܒܰܪ̈ܝܳܬܐ ܛܒ ܡܼܢ ܗܿܝ ܕܢܬܕܡܐ ܒܕܘܼܡܝܐ ܕܬܰܨܒܝ̈ܬܐ ܓܘ̈ܝܐ ܕܪܘܚܐ. ܕܪ̈ܓܝܼܓܝܢ ܘܒܰܣܝܼ̈ܡܝܢ ܚܫ̈ܐ ܢܦܫ̈ܢܝܐ «ܟܕܝ̈ܢܝ ܝܰܨܪܐ» ܛܒ ܡܼܢ ܕܘܒܳܪ̈ܐ ܡܝܰܬܪ̈ܐ ܕܪܘܚܐ ܗܿܢܘܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܐܝܙܓܕ̈ܐ ܕܠܒܐ.. ܥܠܗܕܐ ܐܝܟ ܕܒܣܘܓܐܐ ܘܒܠܥܕ ܟܘܐܪܐ ܘܟܘܼܚܕܐ ܟܝܳܢܢ ܬܰܚܘܼܒܐ ܒܳܣܡܐ ܠܗ ܘܡܶܬܦܰܝܓ ܕܢܰܪܟܶܢ ܫܰܘܝܘܼܬܐ ܠܰܡܫܰܘܚܕܘܼ ܠܢܛܘܪܐ ܗܿܘ ܕܩܐܡ ܟܕ ܛܥܝܼܢ ܙܝܢܐ ܘܣܰܟܪܐ ܒܡܰܥܠܳܢܐ ܕܐܳܦܰܕܢܐ ܕܪܘܼܚܐ. ܘܕܟܒܪ ܗܕܐ ܗ̱ܝ ܥܠܬܐ ܕܩܳܫܝܢ ܠܒܘ̈ܬܐ ܘܡܬܢܰܘܠܝܼܢܢ ܘܡܬܢܰܘܓܝܼܢܢ ܒܰܥܘܝܼܪ̈ܬܐ!

ܠܗܿ ܠܗܕܐ ܪܳܡܙ ܗ̱ܘܐ ܟܕ ܕܐܩ ܟܝܳܢܐ ܕܒܪܢܫܐ ܡܪܝ ܐܠܝܐ ܕܐܢܒܪ (ܕܪܐ ܥܣܝܪܝܐ) ܚܕ ܡܼܢ ܣܳܦܪ̈ܐ ܡܗܝܼܪ̈ܐ ܘܡܠܝܼ̈ܛܐ ܕܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ. ܕܟܳܬܒ ܘܐܡܿܪ: «ܐܢ ܬܪܰܓ ܠܡܬܥܰܠܝܘ܆ ܝܐܐ ܠܟ ܠܰܡܫܰܪܳܝܘܼ ܓܰܢܒܪܐܝܬ ܘܠܰܡܣܳܡ ܢܳܪܓܳܐ ܥܠ ܥܩܪ̈ܐ ܠܡܶܦܣܰܩ ܘܠܡܶܚܪܰܒ ܨܠܳܝܐ ܟܰܣܝܐ ܘܠܐ ܡܛܰܟܣܐ ܕܰܓܗܝܼܢ ܠܘܬ ܢܰܦܫܳܟ!» ܒܕ ܚܘܒܐ ܠܐ ܙܐܦܳܢܐ ܗ̱ܘ ܐܶܒܳܐ ܘܠܶܒܐ ܘܐܘܣܝܐ ܕܣܘܼ̈ܟܳܠܐ ܕܪܘܚܐ. ܘܚܘܒܐ ܗܢܐ ܠܐ ܩܐܡ ܐܠܐ ܒܗܠܝܢ ܕܬܰܪܒܝܼܬܐ ܝܳܬܢܳܝܬܐ ܘܫܰܝܢܐ ܘܫܠܡܐ ܘܦܪܘܫܘܬܐ ܕܚܰܘܣܳܢܐ ܘܰܚܢܳܢܐ ܘܥܘܕܪܢܐ ܘܐܝܩܪܐ ܕܥܰܡܠܐ ܘܚܘܼ̈ܒܠܐ ܘܐܝܩܪܐ ܕܐܚܪ̈ܢܐ ܘܐܢܰܚܢܳܝܘܼܬܐ ܘܰܡܪܰܚܡܳܢܘܼܬܐ ܘܫܪܟܐ ܕܡܝܬܪ̈ܬܐ. ܘܐܠܘܠܐ ܡܶܣܬܰܟܠܳܢܘܼܬܐ ܘܡܶܬܕܰܪܟܳܢܘܼܬܐ ܬܪܝܼܨܬܐ ܡܠܰܒܒܳܢܝܼܬܐ ܘܰܡܫܰܓܢܝܳܢܝܬܐ ܠܐ ܝܳܪܒܳܐ ܘܐܦܠܐ ܪܳܘܚܳܐ ܘܡܶܬܬܰܩܢܳܐ ܪܘܼܚܐ ܒܗܠܝܢ ܕܡܬܒܰܥܝ̈ܢ ܘܡܣ̈ܬܰܢܩܳܢ. ܕܗܝܼ ܪܘܼܚܐ ܝܳܪܒܐ ܘܪܳܘܚܐ ܘܡܬܗܰܒܒܐ ܠܦܘܬ ܪܰܒܘܼܬ ܕܰܪܓܳܐ ܕܬܰܪܒܝܼܬܐ ܘܪܰܕܝܘܼܬܐ ܘܪܡܝܼܣܘܼܬܐ ܘܢܰܟܦܘܼܬܐ ܕܫܰܦܝܼܪܘܼܬ ܕܘܼܒܳܪ̈ܐ «ܐܝܬܝܩܝ» ܕܒܰܪܢܫܐ. ܘܗܿܘ ܕܡܬܓܰܘܐ ܒܣܘܼܟܳܠܐ ܗܢܐ ܗܳܘܐ ܡܫܰܝܢܐ ܥܡ ܢܦܫܗ ܒܬܫܡܫܬܐ ܛܒܬܐ ܡܳܪܰܬ ܬܘܼܟܠܳܢܳܐ ܝܳܬܢܳܝܳܐ ܕܥܳܠܒܳܐ ܘܙܳܟܝܳܐ ܝܰܥܪ̈ܐ ܕܫܘܼܥܠܳܝܐ ܘܫܘܼܒܗܳܪܐ ܘܪܘܼܫܳܢܐ ܘܪܰܒܘܼܬܐ... ܘܡܝܩܪ ܠܐܚܪ̈ܢܐ ܐܝܟ ܢܦܫܗ. ܘܡܬܚܰܦܰܛ ܠܒܢܝܳܢܐ ܘܬܘܼܩܳܢܐ ܕܓܰܘܐ ܚܠܝܼܡܐ ܘܢܝܼܚܐ ܕܡܬܗܒܒ ܒܫܘܼܦܪ̈ܐ ܕܝܡܘܩܪ̈ܛܳܝܐ.. ܘܐܝܟ ܕܠܦܘܪܥܢ ܥܡܠܗ ܘܛܢܢܗ ܡܬܬܩܦ ܘܗܳܘܐ ܟܪܘܠܬܐ ܦܪܝܫܬܐ ܒܥܳܠܡܐ ܕܚܰܟܝ̈ܡܐ ܘܢܰܗܝܪ̈ܐ.. ܡܛܠܗܕܐ ܐܰܡܝܼܪܐ ܗ̱ܝ: «ܠܐ ܡܳܛܐ ܐܠܐ ܗܿܘ ܕܰܪܕܶܐ ܘܰܪܡܝܼܣ ܘܰܡܝܰܩܰܪ. ܘܥܶܠܰܬ ܓܠܝܼܙܘܬܐ ܠܝܬܝܗܿ ܐܠܐ ܫܒܘܼܩܝܳܐ ܕܪܰܕܝܘܼܬܐ ܘܬܰܪܒܝܼܬܐ ܘܐܝܼܩܳܪܐ.»

ܘܐܡܿܪ ܡܰܠܦܢܐ ܪܒܐ ܡܪܝ ܡܘܫܐ ܒܪ ܟܐܦܐ (813-903 ) ܗܿܘ ܕܪܰܒܰܬ ܟܳܬܒ ܪܘܼܚܐ ܫܰܪܒܗܿ : «ܠܰܝܬ ܒܰܟܝܳܢܰܢ ܡܶܕܶܡ ܕܰܛܡܰܐܐ. ܘܐܢܕܶܝܢ ܠܐ܆ ܡܶܢ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܠܳܐ ܒܳܪܶܐ ܗܘܳܐ ܠܶܗ. ܐܠܳܗܳܐ ܠܳܐ ܒ̣ܪܳܐ ܡܶܕܶܡ ܛܰܡܰܐܐ. ܠܰܝܬ ܡܶܕܶܡ ܕܛܰܡܰܐܐ܇ ܐܶܠܐ ܐܢ ܚܛܺܝܬܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ. ܕܠܰܘ ܒܪܺܝܬܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇܆ ܐܶܠܳܐ ܓܠܺܝܙܘܼܬܳܐ ܕܡܼܢ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ܆ ܐܰܘܟܺܝܬ ܠܳܐ ܡܶܫܬܰܡܥܳܢܘܼܬܳܐ.»

ܠܐ ܢܿܛܥܐ: «ܦܐܪ̈ܐ ܕܝܢ ܕܪܘܼܚܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܚܘܼܒܐ. ܚܕܘܬܐ. ܫܠܳܡܳܐ. ܡܰܓܪܰܬ ܪܘܼܚܐ. ܒܰܣܝܼܡܘܬܐ. ܛܒܘܼܬܐ. ܗܝܡܢܘܬܐ. ܡ̣ܰܟܝܼܟܘܬܐ. ܡܣܰܝܒܪܳܢܘܼܬܐ. ܥܠ ܗܠܝܢ ܢܡܘܣܐ ܠܐ ܣܝܼܡ. ܐܝܠܝܢ ܕܝܢ ܕܡܫܝܼܚܐ ܐܢܘܢ܆ ܒܣܪܗܘܢ ܙܩܰܦܘ. ܘܥܡ ܟܠܗܘܢ ܟܐܒ̈ܘܗܝ ܘܪ̈ܓܝܓܳܬܗ. ܢܚܐ ܗܟܝܠ ܒܪܘܼܚܐ܆ ܘܠܪܘܼܚܐ ܢܶܫܠܡ. ܘܠܐ ܢܗܘܐ ܣܪ̈ܝܼܩܰܝ ܫܘܼܒܚܳܐ܆ ܕܡܰܩܠܝܼܢ ܚܰܕ ܥܠ ܚܰܕ ܘܚܳܣܡܝܼܢ ܚܰܕ ܒܚܰܕ» ( ܓܠܛܝ̈ܐ 5 : 22-26) .

ܘܡܰܩܦ ܟܕ ܩܳܥܐ ܦܘܠܘܣ ܫܠܝܼܚܐ: «ܡܕܡ ܓܝܪ ܕܙܳܪܥ ܒܰܪܢܫܐ. ܗܰܘ ܗ̱ܘ ܚܳܨܕ. ܡܰܢ ܕܒܰܒܣܰܪ ܙܳܪܥ܆ ܡܼܢ ܒܶܣܪܐ ܚܒܳܠܐ ܗ̱ܘ ܚܳܨܶܕ. ܘܡܰܢ ܕܒܪܘܼܚ ܙܳܪܥ܆ ܡܼܢ ܪܘܼܚܐ ܚܝ̈ܐ ܕܠܥܠܡ ܢܶܚܨܘܕ» ( ܓܠܛܝ̈ܐ 6 : 8) .

ܡܼܢ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܫܳܪܳܐ ܕܠܡ ܐܠܘܼܠܐ ܒܘܼܗܳܪܐ ܕܪܘܚܐ ܠܐ ܡܬܢܰܩ̈ܠܢ ܘܐܦܠܐ ܪ̈ܳܘܚܳܢ ܐܘܪ̈ܚܳܬܐ ܕܣܘܼܟܳܠܐ ܘܡܶܣܬܰܟܠܳܢܘܼܬܐ ܒܥܳܠܡܐ ܓܰܘܝܐ. ܘܐܠܘܼܠܐ ܒܘܼܗܳܪܐ ܕܪܘܼܚܐ ܠܐ ܡܫܬܡܠܝܢ ܫܘܘ̈ܫܳܛܐ ܒܰܪ̈ܝܐ. ܘܠܐ ܡܬܝܰܗܒܝܼܢ ܟܘܼܫܳܪ̈ܐ ܘܢܨܚ̈ܢܐ. ܘܐܠܘܼܠܐ ܒܘܼܗܳܪܐ ܕܪܘܼܚܐ܆ ܠܐ ܓܳܡܪ ܘܐܦܠܐ ܬܳܟܒ ܫܰܝܢܐ ܒܗܝܼܠܐ. ܕܬܡܢ ܗ̱ܘ ܫܘܼܒܚܳܐ ܘܐܝܩܪܐ ܘܙܳܟܘܼܬܐ. ܘܬܡܢ ܗ̱ܘ ܩܘܼܢܳܝܐ ܕܒܘܼ̈ܣܳܡܐ ܘܩܘܼܕܳܝܐ ܕܛܘ̈ܒܐ ܡܩܰܘܝ̈ܢܐ. ܐܠܐ ܠܐ ܡܫܬܰܟܰܢ ܙܰܗܪܝܼܪܐ ܕܗܘܼܒܳܒܳܐ ܘܚܰܕܘܼܐ ܗܢܐ܆ ܐܢ ܠܐ ܢܶܫܬܰܟܠܰܠ ܐܰܘܳܢܳܐ ܫܰܦܝܼܪܐ ܒܐܳܦܰܕܢܐ ܕܪܘܼܚܳܐ!

ܝܘܣܦ ܒܓܬܫ [22]

ܟܰܪܝܐ


[1] ܦܶܚܬܳܐ: ܓܘܼܡܳܨܐ. ܗܰܘܬܐ. Uçurum /Çukur /Cliff/Gap/Pit

[2] ܬܪܰܝܳܢܘܼܬܐ: İkilik /Düalite/Dichotomy/Duality

[3] ܢܦܫܐ: ܟܝܳܢܐ ܡܠܝܼܠܐ ܡܚܰܝܰܕ ܥܡ ܓܘܼܫܡܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝܐ. ܢܰܦܫܐ ܟܝܳܢܐ ܝܰܕܘܼܥܬܳܢܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܕܘܼܝܳܪܗ ܘܕܘܼܪܳܫܗ ܘܗܘܼܦܳܟܗ ܒܦܰܓܪܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝܐ. ܡܫܬܰܡܰܗ ܕܝܢ ܢܦܫܐ ܡܛܠ ܕܰܡܢܰܦܫ ܘܡܰܚܶܐ. ܘܪܘܼܚܳܐ: ܩܰܛܝܼܢܘܼܬܗܿ ܘܠܐ ܓܫܝܼܡܘܼܬܗܿ. ܡܬܩܰܪܝܐ ܕܝܢ ܐܦ ܕܡܳܐ ܢܰܦܫܐ ܐܝܟ ܕܰܒܕܘܼܡܝܳܐ. ܘܐܟܚܕܐ ܐܦ ܚܰܝܘܼܬܐ ܕܰܒܓܘܼܫܡܐ. ܘܩܳܪܝܢ ܬܘܒ ܠܟܠ ܕܝܳܥܐ ܡܼܢ ܐܪܥܐ܆ ܓܘܼܫܡܐ ܕܢܦܶܫ ܒܗ܆ ܕܩܢܶܐ ܡܬܬܙܝܼܥܢܘܬܐ ܕܬܼܰܪܒܝܼܬܐ ܘܡܰܘܥܝܼܬܐ. ( ܝܕܥܬܐ ܗܕܐ «ܕܐܝܩܪܐ ܩܕܡܝܐ» ܠܩܝܼܛܐ ܘܢܣܝܼܒܐ ܡܼܢ «ܩܠܝܼܕܐ ܕܠܫܳܢܐ» ܕܣܝܼܡ ܠܪܒܢ ܕܝܪܝܐ ܝܘܼܝܩܝܡ ܕܒܝܬ ܝܥܩܘܒ. ܥܛܘܿܦ ܒܒܥܘ ܘܰܚܙܝܼ ܦܐܬܐ 1136 ܕܟܬܒܐ.)

[4] ܚܰܘܓܐ: Döngü/Cycle/Circ

[5] ܬܠܰܫ. ܬܠܘܼܫܝܳܐ: ܗܘܼ ܟܕ ܗܘܼ ܣܘܼܟܳܠ ܥܩܪ ܘܰܥܩܘܪܝܳܐ.

[6] ܫܰܝܐ ܐܢܳܫܝܳܐ İnsan Haysiyeti/Onuru/Human Dignity

[7] ܚܰܬܝܼܬܘܼܬܐ: Özgünlük/Originality

[8] ܩܘܼܡܠܐ: Küf/Mold

[9] ܡܳܛ ܘܡܢܗܿ ܡܰܘܛܐ: Sarsılma/Yalpalama/Sendeleme/Sallantı/Sway/Stumble/Lurch

[10] ܫܘܼܒܙܳܙܐ: İstismar/Sömürü/Explotation

[11] ܪܘܼܫܳܢܐ: Tahakküm/Hükmetme/Suzerainty/Domination

[12] ܫܘܼܢܙܳܠܐ: Denge/Balance

[13] ܐܶܢܰܚܢܳܝܘܼܬܐ: Diğergamlık/Özgecilik/Altruism

[14] ܡܰܟܿܣܳܪܐ: Emek/Labor

[15] ܐܬܚܙܰܘܙܝ ܘܡܢܗܿ ܡܬܚܙܰܘ̈ܙܳܢܝܳܬܐ: ܐܬܛܟܰܢ ܠܡܬܚܙܝܘ ܒܡܕܡ ܚܬܝܪܐܝܬ ܘܪܘܪܒܐܝܬ. Gösterişler/Shows

[16] ܨܝܼܠܐ: Zihin/Mind

[17] ܡܫܳܫܳܐ: Okşama/Fondling/Caressing

[18] ܫܰܦܪܰܚ ܘܫܘܼܦܪܳܚܐ: Kendini Beğenmişlik/Smugness

[19] ܕܝ̈ܢܐ ܐܡܘ̈ܡܳܝܐ: Kalıp Yargılar/Stereotypes

[20] ܡܰܟܿܠܳܢܘܼܬܐ: ܡܰܣܒܪܳܢܘܼܬܐ ܘܣܶܒܪܳܐ Kuruntu/Evham / Hypochondria/Delusion

[21] ܫܘܼܕܳܠܐ ܕܡܬܒܰܝܬܝܳܢܘܼܬܐ: İlişkilendirme Yanılgısı

[22] «ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܕܰܥܕܶܝܢ» ܟܬܳܒܐ ܗ̱ܘ ܕܡܬܕܰܠܰܠ ܘܡܶܬܟܰܢܐ ܬܕܡܘܼܪܬܐ ܕܠܫܢܐ ܣܘܼܪܝܝܐ ܩܶܨܰܬ ܟܪܘܼܡܐ ܕܡܠܬܗ ܘܪܰܘܡܐ ܕܠܫܢܗ. ܘܣܝܳܡܐ ܗ̱ܘ ܛܰܪܩܐ ܕܟܬܝܼܒ ܣܘܪܝܐܝܬ «ܒܕܳܪܐ ܬܠܬܥܣܝܼܪܝܐ» ܠܡܪܝ ܥܒܕ ܝܫܘܥ ܕܨܘܒܐ «ܒܪ ܒܪܝܟܐ» ܚܣܝܐ ܕܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܡܰܕܢܚܳܝܬܐ (ܝܘܡܢܐ ܥܕܬܐ ܫܠܝܼܚܳܝܬܐ ܕܡܕܢܚܐ ܕܐܬܘܪ̈ܝܐ» ܒܣܘܼܠܓܳܣܐ ܦܪܝܫܐ ܠܘܩܒܠ ܦܰܟܳܢܘܼܬܐ ܕܟܬܘ̈ܒܐ ܥܪ̈ܒܝܐ ܗܿܢܘܢ ܕܒܣܰܦܝܼܦܘܬ ܠܶܠܘܼܬܗܘܢ ܡܚܰܣܕܝܢ ܗ̱ܘܘ ܠܫܢܐ ܣܘܼܪܝܝܐ ܒܙ̈ܒܢܐ ܗܿܢܘܢ. ܘܪܰܒܰܬ ܢܳܦܘܿܨܐ ܗ̱ܘ ܦܬܓܳܡܗ ܕܐܡܿܪ: «ܒܕܓܘܢ ܗܘܳܬܢܝ ܠܝܼ ܐܠܝܼܠܐ ܕܣܘܼܪ̈ܝܝܐ ܘܰܡܚܝܼܠܐ ܕܡܫܝ̈ܚܳܝܐ ܠܡܶܛܰܢ ܡܼܢ ܠܶܠܘܼܬ ܫܘܼܥܠܳܝܗܘܢ ܘܠܡܶܣܬܰܪ ܪܰܘܡܐ ܕܥܘܕܠܳܝܗܘܢ ܘܙܳܟܘܼܬܐ ܠܠܫܢܢ ܩܰܕܝܼܡܳܝܐ ܐܰܥܪܶܐ ܘܠܩܛܓܪ̈ܢܘܗܝ ܒܡܰܟܢܗܣ ܕܟܐܢܘܬܐ ܐܰܫܪܶܐ.»

ܫܪܪܐ ܠܡܐܡܪ: ܫܰܪ̈ܒܐ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܦܩܝܼܚܝܼܢ ܗ̱ܘܘ ܒܬܰܪܥܝܼܬܝ ܟܕ ܐܬܕܢܝܼܬ ܠܡܶܟܬܰܒ ܟܬܝܼܒܬܐ ܗܕܐ ܕܰܥܠܝܗܿ ܛܳܦܬ ܡܠܬܐ. ܘܠܝܬ ܗ̱ܘܐ ܒܒܳܠܝ ܘܐܦܠܐ ܢܝܼܫܐ ܘܨܒܝܢܐ ܟܢܝܼܫ ܗ̱ܘܐ ܒܝ ܕܐܥܘܼܠ ܒܫܰܪܒܐ ܗܢܐ. ܐܠܐ ܡܫܳܟܳܐܝܬ ܚܙܝܬ ܐܢܐ ܠܝ ܕܗܿܐ ܩܳܪܐ ܐ̱ܢܐ «ܟܬܳܒܐ ܕܦܰܪܕܰܝܣܐ ܕܥܕܝܢ». ܘܐܬܢܬܶܦ ܚܰܘܪܝ ܠܡܐܡܪܐ ܕܰܛܥܝܼܢ ܥܶܠܰܘܰܝ: «ܚܫ̈ܐ ܐ̱ܢܳܫ̈ܝܐ ܡܼܢ ܦܰܪܨܘܼܦ ܦܰܓܪܐ ܘܢܰܦܫܳܐ». ܘܟܕ ܐܶܣܬܰܟܠܶܬ ܓܰܘܳܝ̈ܬܗ܆ ܐܰܥܒܰܪܬܗ ܠܬܘܼܪܟܳܝܐ ܣܘܼܟܳܠܐܝܬ ܘܫܰܪܝܐܝܬ. ܘܡܟܐ ܐܬܝܠܕܬ ܟܬܝܼܒܬܐ ܗܕܐ: «ܕܰܘܪܐ ܕܪܘܼܚܐ ܒܚܶܪܝܳܢܐ ܕܦܰܓܪܐ ܘܢܰܦܫܐ». ܒܕ ܐܝܟ ܐܝܬܝܐ܆ ܒܪܢܫܐ ܡܪܰܟܰܒ ܘܡܬܩܰܝܡ ܡܼܢ ܦܰܓܪܐ ܘܢܰܦܫܐ ܘܪܘܼܚܐ. ܟܕ ܚܙܝܬ ܕܰܒܨܝܼܪܐ ܡܢܳܬܐ ܕ«ܪܘܼܚܐ» ܒܰܣܝܳܡܐ ܕܟܝܪܐ܆ ܠܦܘܬ ܫܰܒܪܘܼܬ ܝܕܥܬܝ ܟܬܒܬ ܗܿܘ ܡܐ ܕܡܳܫܶܬ ܘܡܶܬܩܶܬ. ܒܣܰܒܪܐ ܕܢܗܘܐ ܡܓܰܡܪܢܐ ܘܡܰܘܬܪܢܐ.

ܐܰܣܳܪܐ ܕܡܐܡܪܐ ܬܘܪܟܐܝܬ: https://www.karyohliso.com/articles/article/2549

ܐܰܣܳܪܳܐ ܕܡܐܡܪܐ ܣܘܪܝܐܝܬ: https://www.karyohliso.com/articles/article/251


 
Please Leave Your Thinking

Leave a Comment

You can also send us an email to karyohliso@gmail.com