Article - Karyo Hliso
Yusuf Begtas:


ܒܣܳܪܝ̣ܢܐ ܪܝܫܗ ܕܘ ܕܝ̣ܢܐ

ܝܘܣܦ ܒܓܬܫ

ܚܘܼܕܪܐ ܕܡܰܪܕܘܼܬܐ ܘܣܶܦܪܳܝܘܼܬܐ ܕܠܫܳܢܐ ܣܘܼܪܝܝܐ. ܡܪܕܝܢ.

 

ܒܣܳܪܝ̣ܢܐ ܪܝܫܗ ܕܘ ܕܝ̣ܢܐ

ܒܣܳܪܝ̣ܢܐ ܪܝܫܗ ܕܘ ܕܝ̣ܢܐ[1]

ܠܡܣܬܟܠܘ ܚܝ̈ܐ ܡܼܢ ܙܒܢ ܠܙܒܢ  ܙܕܩ ܕܢ̇ܗܕܘ̇ܣ ܘܢܫܡܥ ܚܝ̈ܳܩܐ ܕܨܰܝܳܪܬܳܐ ܕܝܠܗܘܢ. ܢܝ̣ܫܐ ܣܝ̣ܡ ܠܝ ܒܟܬܝܒܬܐ ܗܕܐ ܕܐ̇ܓܠܘܓ ܚܕ ܡ̣ܢ ܣܶܬܪ̈ܐ ܕܡܟܬܒܙܒܢܐ ܕܛܘܪܥܒܕܝܢ. ܘܒܚܘ̣ܒܐ ܘܐܝ̣ܩܪܐ ܡܬܕܫܢܐ ܠܱܒܢܝ̈ܐ ܕܒܝܬ ܣܒܝ̣ܪܝ̣ܢܐ ܠܒܝ̣ܒ̈ܐ. ܘܕܝ̣ܠܢܐܝܬ  ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܗܫܐܝܬ ܥܬܝ̣ܕܘ̣ܬܗ̇ ܢܳܛܪܝ̣ܢ ܘܒܗ̇ ܡܥܰܙܝܢ. ܘܠܐ ܛܥܝܐ ܠܝ ܕܐܟܘܦ ܨܘܪܐ ܩܕܡ ܫܡܐ ܛܒܐ ܕܐܒܗ̈ܝܗ̇ ܙܪ̈ܝܙܐ ܘܣܦܝ̣ܪ̈ܐ ܗ̇ܢܘܢ ܕܒܓ̈ܢܐ ܙܗܝ̈ܬܐ ܕܠܫܢܢ ܥܡ̣ܠܘ ܘܦܠ̣ܚܘ ܘܒܐܫܟܪ̈ܐ ܕܡܪܕܘܬܢ ܚܦ̣ܪܘ ܘܟ̣ܪܒܘ ܛܪܩܐܝܬ. ܓܶܕ ܡܕܝܢ ܢ̇ܫܡܥ ܘܢ̇ܪܢܐ ܘܢ̇ܚܟܘ̇ܡ ܡܢܬܐܝܬ ܚܝ̈ܝܗ̇ ܥܒܝ̣ܪ̈ܐ ܕܩܪܝܬܐ ܗܕܐ ܡܒܪܟܬܐ.

ܒܣܶܡܠܐ ܓܝܪ ܕܐܘܪܚܐ ܡܰܠܟܳܝܬܳܐ ܕܡܘܒܠܐ ܡ̣ܢ ܡܕܝܕ ܠܒܝܬ ܙܒܕܝ ܡܬܢܬܦ ܚܘܪܐ ܠܒ̈ܬܐ ܟܐܦܢܝ̈ܐ ܕܩܪܝ̣ܬܐ ܚܕܐ ܕܣܝ̣ܡܐ ܥܠ ܪܡܬܐ ܕܚܳܝܪܐ ܠܬܝܡܢܐ. ܩܪܝ̣ܬܐ ܗܕܐ ܕܥܙܝ̣ܙܐܝ̣ܬ ܩܳܝܡܐ ܙܓܘ̣ܪܝܐ ܒܐܦ̈ܝ ܕܪ̈ܐ܇ ܠܝܬܝܗ̇ ܐܠܐ ܐܢ ܩܘܪܝܰܬ ܒܣܳܪܝ̣ܢܐ ܥܳܦܝܰܬ ܣܘ̣ܟ̈ܠܐ ܘܫܘ̣ܡܗ̈ܐ ܫܦܝ̣ܪ̈ܐ. ܐܝܟ ܩܪܝ̣ܬܐ ܥܬܝ̣ܩܬܐ ܘܪܒܬܐ܇ ܩܰܢܝܐ ܕܘ̣ܟܬܐ ܡܰܓܗܪܳܢܺܝܬܳܐ ܒܣܶܕܠܳܝܬܳܐ ܕܢܨܚܢܳܐ ܕܛܘܪܥܒܕܝܢ. ܘܫܘ̣ܡܗܐ ܗ̇ܘ (ܒܣܳܪܝ̣ܢܐ ܪܶܫܶܗ ܕܘ ܕܺܝ̣ܢܐ) ܕܒܗ ܡܬܟܠܠܐ ܣܳܦܩ ܕܰܢܬܰܚܶܡ ܘܢܰܟܪܶܙ ܠܕܝ̣ܠܝ̈ܬܗ̇ ܡܟܬܒܙܒܢܝ̈ܬܐ.

ܫܡܗ̇ ܣܘܪܝܝܐ ܗ̱ܘ. ܓܒܝ̣ܠ ܗ̱ܘ ܘܡܪܟܰܒ ܡ̣ܢ ܒܝܬ ܣܒܪܐ ܐܘ̇ ܣܒܰܪܬܐ. ܘܡ̣ܢ ܗ̇ܢܐ ܣܘ̣ܟܠܐ ܒܬܘ̣ܪܟܳܝܐ Haberli  ܗܰܒܶܪܠܺܝ܇ ܘܒܣܘܪܝܬ ܟܐܡܬ ܒܠܥܙܐ ܛܘܪܝܐ ܒܣܳܪܺܝܢܳܐ܆ ܘܒܟܘܪܕܝܐ ܒܰܣܝܒܪܝ̣ܢܶܐ܆ ܘܒܥܰܪܰܒܳܝܳܐ ܒܰܣܝ̣ܒܪܝܢ ܐܶܫܬܰܡܝܰܬ ܘܐܬܩܰܪܝܰܬ.

ܐܝ̣ܬ ܠܗ̇ ܕܝ̣ܠܝ̈ܬܐ ܡܝܩܢܢܝ̈ܬܐ. ܕܐܝܟ ܣܓܝܐܘܬ ܥܕ̈ܬܗ̇. ܫܦܝ̣ܥܘܬܗ̇ ܕܠܐܦ̈ܝ ܥܕܬܐ ܘܟܗܢ̈ܐ. ܐܣܝ̣ܪܘܬܗ̇ ܒܪ̈ܝ̣ܫܢܝܗ̇ ܥܠܡ̈ܝܐ. ܘܦܪܝ̣ܫܘ̣ܬ ܫܡܗ̈ܐ ܕܓܒܪ̈ܐ ܕܠܐ ܕܪܝ̣ܫܝ̣ܢ ܒܩܘ̣ܪ̈ܝܐ ܐ̱ܚܪ̈ܢܝܳܬܐ ܕܐܝܟ ܩܰܘܡܶܐ ܘܓܽܘܠܐ ܘܓܽܘܠܰܘܺܝ ܘܟܶܙܐ ܘܡܰܚܠܐ ܘܓܺܝܢܳܐ ܘܟܰܡܓܐ ܘܟ̣ܰܡܪܺܝ. ܘܪܬܡܐ ܕܐܬܘܬ «ܦ̇p » ܕܡܰܗܡܰܝ ܚܘ̣ܫܚܗ̇ ܒܛܘܪܥܒܕܝܢ. ܣܒܪ ܐ̱ܢܐ ܠܐ ܦܐܕ ܐ̱ܢܐ ܕܐܘܕܥ ܕܠܡ ܚܘ̣ܫܳܚܐ ܗ̇ܢܐ ܕ«ܦ̇» ܩܫܝ̣ܬܐ ܪܡܙܐ ܗ̱ܘ ܕܣܦܝ̣ܪܘܬܐ ܡܥܰܠܰܝܬܳܐ ܕܥܛܝ̣ܦܐ ܗ̱ܘܬ ܒܗ̇ܠܝܢ ܕܠܫܢܐ ܣܘ̣ܪܝܝܐ.

ܘܣܘ̣ܓܐܐ ܕܟܗ̈ܢܐ ܕܐܬܪܒܝ ܘܫܡܫ ܒܗ̇ ܡܫ̇ܡܗܝ̣ܢ ܗ̱ܘܘ ܒܐܘ̣ܡܢܘܬ ܢܓܪܘܬܐ[2]. ܚܕܐ ܡ̇ܢ ܕܢܫܡܫܘܢ ܠܗܠܝܢ ܕܩܘܝܡ ܚܝ̣̈ܝ̣ܗܘܢ. ܕܬܪܬܝܢ ܕܝܢ ܕܢܡܠܘܢ ܣܢܝ̣ܩܘ̣ܬܐ ܕܥܕ̈ܬܐ ܕܐܝܟ ܬܪ̈ܥܐ ܘܟܘ̈ܐ ܘܡܕܒܚܐ ܘܣܛܪ.

ܘܕܠܐ ܚܶܪܝܳܢ ܩܪܝ̣ܬܐ ܗ̱ܝ ܥܬܝ̣ܩܬܐ. ܐܠܐ ܠܝܬ ܝ̣ܕܥܬܐ ܡܕܡ ܕܡܩܪܚܐ ܝܘ̣ܒܠܗ̇ ܕܩܕܡ ܡܫܝ̣ܚܐ. ܗ̇ܝ ܓܝܪ ܒܕܪܐ ܩܕܡܝܐ ܡܛܳܬ ܣܒܪܬܗ ܕܡܫܝ̣ܚܐ ܠܒܝܬ ܙܒܕܝ ܒܝܕ ܐܕܝ ܡܣܒܪܢܐ ܘܬܠܡܝ̣ܕܗ ܐܰܓܰܝ ܠܐ ܣܢܝ̣ܩܐ ܗ̱ܝ ܠܫܘ̣ܪܪܐ. ܕܡܰܒ̈ܥܐ ܣܘ̣ܪ̈ܝܝܐ ܠܐ ܫܳܒܩܝ̣ܢ ܐܬܪܐ ܠܦܘ̣ܫܟ ܪ̈ܥܝܢܐ ܒܨܒܘ̣ܬܐ ܗܕܐ. ܘܟܕ ܝ̣ܕܝ̣ܥܐ ܗ̱ܝ ܕܡ̣ܢ ܒܝܬ ܙܒܕܝ ܡܛܳܬ̣ ܡܫܝ̣ܚܳܝܘܬܐ ܠܫܪܟܐ ܕܩܘܪ̈ܝܐ ܕܛܘܪܥܒܕܝܢ܇ ܦܰܘܕܐ ܗ̱ܘ ܟܝ ܕܢ̇ܣܥܐ ܕܐܦ ܩܘܪܝܰـܬ ܒܣܳܪܝ̣ܢܐ ܒܕܪܐ ܩܕܡܝܐ ܥܰܦܩܰܬ ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܡܫܝ̣ܚܐ؟

ܒܳܬܝ̈ܗ̇ ܚܪ̈ܝ̣ܒܐ ܘܣܚܝ̣̈ܦܐ ܐܦܢ ܡܪܰܥܕܝ̣ܢ ܠܥܘ̣ܗ̈ܕܢܐ ܡܪܝ̣ܪ̈ܐ ܕܓܠܘܬܐ܇ ܐܠܐ ܬܱܚܘܝ̣ܬܐ ܛܒܬܐ ܐܢܘ̇ܢ ܠܪܒܘܬܗ̇ ܕܒܕܥܒܪ. ܒܣܘܟܠܐ ܗܢܐ ܚܶܙܘܗ̇ ܒܰܪܳܝܐ ܘܓܰܘܳܢܳܝܳܐ܇ ܡܰܒܘܥܐ ܗ̱ܘ ܕܓܶܠܝܳܢܳܐ ܠܥܠܡܐ ܡܰܚܫܰܒܬܳܢܳܝܳܐ ܕܟܬܘ̈ܒܐ ܣܦܩ̈ܐ ܘܡܗܝ̣ܪ̈ܐ. ܡܠܘܢ ܕܝܢ ܚܰܘܪܐ ܒܳܨܘ̇ܝܐ ܕܡܬܪܡܐ ܒܫܘ̣ܦܪܐ - ܟܝܳܢܝܳܐ ܕܟܪܝ̣ܟ ܠܗ̇- ܡ̣ܢ ܐܓܳܪܐ ܥܶܠܝܬܐ ܕܥܕܬܐ ܕܡܪܝ ܕܕܐ ܐܘܦܩܐ ܪܘܝܚܐ ܡ̇ܩܢܐ ܠܚܰܝܠܐ ܗܰܓܳܓܳܝܳܐ ܕܒܪܢܫܐ ܦܰܛܢܐ.

ܘܛܒ ܚܠܝ̣ܡܝ̣ܢ ܘܛܥܝ̣ܡܝ̣ܢ ܐܒܒܢ̈ܝܗ̇ ܗ̇ܢܘܢ ܕܐܝܟ ܥܢܒ̈ܐ «ܒܰܩܰܪܺܝ» ܘܬܐܢ̈ܐ «ܫܡܘ̣ܢ̈ܝܐ» ܘܟܘ̣ܡܰܬܪ̈ܐ «ܫܰܒܰܢܝ̣» ܕܗ̇ܘܝܢ ܘܡ̇ܗܝܢ ܒܟܪ̈ܡܝܗ̇ ܚܕܝ̣ܪ̈ܝ ܒܐܝܠܢ̈ܝ ܠܘ̈ܙܐ. ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܡ̣ܓܠܚ ܓܳܠܚܝ̣ܢ ܫܰܪܝ̣ܪ̈ܘܳܬܗ̇܇ ܐܠܐ ܐܦ ܒܚܢܟ̈ܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ ܪ̈ܚܘܡܬܢܐ ܕܥܒܪ ܕܝܠܗ̇ ܫܳܒܩܝ̣ܢ ܘܠܳܚܫܝ̣ܢ.

ܘܥܣܪܝܢ ܘܚܡܫ ܥܕ̈ܬܐ ܕܒܗ̇ ܪܡܙܐ ܐܢܝܢ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܚܡܝ̣ܡܬܐ ܘܐܣܝ̣ܪܘܬܐ ܕܣܒܝ̣ܪ̈ܝܢܝܐ ܒܗܠܝܢ ܕܬܘܕܝܬܐ. ܘܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܥܕܬܗ̇ ܪܝ̣ܫܳܝܬܐ ܕܡܪܝ ܕܕܐ (ܥܰܡܺܝ̣ܪܐ ܒܕܪܐ ܫܬܝ̣ܬܝܐ) ܘܥܕܬܐ ܕܡܪܝ ܩܘܪܝܩܘܣ ܘܕܡܪܝ ܣܪܟܝܣ ܘܒܟܘܣ ܒܕܪܐ ܥܣܝ̣ܪܝܐ ܐܬܚܕ̈ܬܝܢ ܘܐܬܒܕ̈ܩܝܢ.

ܣܝ̈ܡܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܐܦܪܝܘ ܘܫܒܩܘ ܝܕܘ̣ܥܬܢ̈ܐ ܪ̈ܘܚܢܝܐ ܘܟܬܘ̈ܒܐ ܣܦܝ̣ܪ̈ܐ ܕܐܬܪܒܝ̣ܘ ܕܐܬܪܕܝ̣ܘ ܒܒܝܬ ܣܒܝ̣ܪܝ̣ܢܐ. ܘܚܕ ܡܼܢ ܗ̇ܠܝܢ ܝܕܘܥܬܢ̈ܐ ܡܩܠܣ̈ܐ ܐܝ̣ܬܘܗܝ ܚܣܝܐ ܕܛܘܪܥܒܕܝܢ (ܕܪܐ ܥܣܝ̣ܪܝܐ) ܝܘܚܢܢ ܣܒܝ̣ܪܝܢܝܐ ܕܐܬܪܕܝ ܒܕܝܪܐ ܕܩܪܛܡܝ̣ܢ. ܗ̇ܢܐ ܕܒܝܕ ܬܠܬܐ ܕܝܪ̈ܝܐ ܒܢ̈ܝ ܚܬܗ... ܥܡܢܘܐܝܠ ܘܦܛܪܘܣ ܘܚܳܝܐ... ܢܰܚܡ ܘܐܚܝ̣ ܡܢܕܪܝ̣ܫ ܩܰܢܝܐ ܐܣܛܪܢܓܠܝܐ ܒܬܪ ܡܐܐ ܫܢ̈ܝ̣ܢ ܕܐܬܢܫܝ ܘܐܬܬܗܡܝ ܗ̱ܘܐ ܚܘ̣ܫܚܗ ܒܛܘܪܥܒܕܝܢ[3].

ܘܒܟܠܗܘܢ ܛܰܘܪ̈ܐ ܡܟܬܒܙ̈ܒܢܝܐ ܐܣܪܐ ܐܘܪܓܰܢܝ̣ܩܳܝܐ ܡܬܚܙܐ ܒܝܬ ܒܣܳܪܝܢܐ ܘܠܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܓܒܪܐܝܠ. ܒܝܘܒܠܐ ܡ̇ܢ ܕܕܝܪܐ ܗܝܼ ܩܘܪܝܰܬ ܒܣܪܝ̣ܢܐ܆ ܘܒܝܘܒܠܐ ܕܒܣܪܝ̣ܢܐ ܗܝܼ ܕܝܪܐ ܩܢܝܐ ܕܘܟܬܐ ܦܪܝ̣ܫܬܐ. ܘܒܗܢܐ ܣܘ̣ܟܠܐ ܪܒܢ ܫܠܝܡܘܢ ܣܒܝ̣ܪܝ̣ܢܝܐ (ܫܢܬ 1040) ܐܝܟ ܡܛܟܣܢܐ ܘܡܫܐܠܐ ܕܒܝܬ ܐܪ̈ܟܐ ܠܩܘ̣ܠܣܐ ܘܳܠܝܳܝܳܐ ܐܫܬܘܝ ܒܨܦܬܐ ܕܚܰܘܝ ܒܟܘ̣ܢܫ ܟܬܒ̈ܐ ܕܕܝܪܐ ܕܡܪܝ ܓܒܪܐܝܠ[4].

ܘܚܣܝܐ ܕܕܝܪܐ ܒܣܠܝܘܣ ܬܪܝܢܐ (ܥܢܕ 1254) ܣܒܝ̣ܪܝ̣ܢܝܐ[5] ܗ̇ܘ ܕܐܝ̣ܬܘܗܝ ܚܕ ܡ̣ܢ ܟܬܘ̈ܒܐ ܛܪ̈ܩܐ ܕܙܒܢܗ ܪܡܙܐ ܗ̱ܘ ܛܒܐ ܕܟܘܫܪܐ ܣܦܪܝܐ ܕܠܒܝ̣ܫ ܗ̱ܘܐ ܗ̇ܝܕܝܟ ܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܓܒܪܐܝܠ.

ܘܚܕ ܡ̣ܢ ܩܢܘܡ̈ܐ ܐܠܨ̈ܝܐ ܕܝܐܝܐ ܕܬܬܚܬܪ ܒܗ ܒܣܪܝ̣ܢܐ ܐܝ̣ܬܘܗܝ ܩܫܝܫܐ ܐܫܥܝܐ (ܥܢܕ 1425). ܡܝܬܪܐ ܝ̣ܚܝ̣ܕܝ ܙܒܢܗ ܘܦܘܐܝܛܐ ܡܗܝ̣ܪܐ. ܕܡܕܪܫܬܐ ܕܢܨܒ ܗ̱ܘܐ ܒܩܪܝ̣ܬܗ ܛܒ ܡܦܪܝܢܝ̣ܬܐ ܗܘ̣ܬ ܒܠܫܢܐ ܣܘ̣ܪܝܝܐ. ܣܡ ܬܪܝܢ ܡܐܡܪ̈ܐ ܣܩܝ̈ܠܐ ܥܠ ܬܝܡܘܪܠܢܓ ܒܢܝ̣ܫܐ ܐܦܪܝܡܝܐ ܘܣܕܪܐ ܥܠ ܡܪܝ ܐܕܝ ܡܣܒܪܢܐ ܡܬܠܡܕܢܐ ܕܛܘܪܥܒܕܝܢ. ܘܗܘ̣ܝܘ̣ ܐܦ ܕܛܟܣ ܛܟܣܐ ܕܒܘܪܟ ܟܠܝ̣̈ܠܐ ܕܐܪ̈ܡܠܐ.

ܘܩܰܘܡܐ ܣܒܝ̣ܪܝ̣ܢܝܐ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܛܘܪܥܒܕܝܢ (ܥܢܕ 1454) ܐܝ̣ܬ ܠܗ ܐܢܢܦܘܪܐ ܘܣܕܪܐ ܒܠܫܢܐ ܡܠܝ̣ܛܐ. ܘܪܒܢ ܡܠܟܐ ܣܰܩܐ (ܥܢܕ 1490) ܕܒܝܬ ܟܰܓܝܡ ܣܒܝ̣ܪܝ̣ܢܝܐ ܣܡ ܡܐܡܪܐ ܐܪܝ̣ܟܐ ܠܝܠܕܬ ܐܠܗܐ ܘܣܕܪ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܥܡ ܛܟܣܐ ܠܫܒܬܐ ܕܚܘܪ̈ܐ[6].

ܘܡܛܠܬܗ ܕܗܢܐ ܕܝܪܝܐ ܣܰܩܐ ܡܬܐܡܪܐ ܕܠܡ ܥܒܶܐ ܗܘܢܐ ܘܥܛܶܠ ܒܘܝܢܐ ܗ̱ܘܐ ܒܙܥܘܪܘܬܗ. ܘܗ̇ܝܕܝܢ ܒܚܝ̣ܠ ܐܠܗܐ ܐܬܦܬܚ ܗܘܢܗ ܘܐܬܢܗܪ ܥܕܡܐ ܠܗ̇ܝ ܕܢ̣ܥܒܪ ܟܠܗܘܢ ܚܒܪ̈ܘܗܝ. ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢ ܕܪܝ̣ܫܐ ܘܡܙܕܡܪܐ ܒܠܥܙܐ ܛܘܪܝܐ ܟܐܡܬ ܒܣܘܪܝܬ ܙܡܝ̣ܪܬܐ ܗ̇ܝ ܚܠܝ̣ܬܐ « ܣܰܩܳܐ ܣܰܠܶܩ ܠܝ̣ܓܳܪܐ».

ܪܒܢ ܝܫܘܥ ܣܒܝ̣ܪܝ̣ܢܝܐ (ܥܢܕ 1492) ܒܪܗ ܕܩܫܝ̣ܫܐ ܐܫܥܝܐ ܣܡ ܡܐܡܪ̈ܐ ܘܐܪܒܥܝܢ ܚܘܣܝ̈ܐ. ܘܛܟܣܐ ܡܫܡܠܝܐ ܠܩܕܝ̣ܫܐ ܡܪܝ ܕܕܐ. ܘܛܟܣ ܠܛܟܣ̈ܐ ܕܚܕ ܒܫ̈ܒܐ ܕܩܝܡܬܐ ܕܗ̇ܘܝܢ ܥܣܪܝܢ ܘܐܪܒܥܐ ܒܡܢܝܢܐ [7].

ܘܪܒܢ ܐܕܝ ܣܒܝ̣ܪܝ̣ܢܝܐ (ܥܢܕ ܒܬܪ 1502) ܣܡ ܣܕܪ̈ܐ ܒܡܠܬܐ ܡܨܥܝܬܐ. ܡܢܗܘܢ ܡ̇ܢ ܠܨܦܪܐ ܕܫܒܬܐ ܕܢܘ̣ܚܡܗ ܕܠܥܙܪ ܘܡܢܗܘܢ ܕܝܢ ܠܬܠܬܫ̈ܥܝ̣ܢ ܕܕܘܟܪܢܗ ܕܡܪܝ ܥܙܙܐܝܠ. ܘܬܡܝܢܝܐ ܠܕܘܟܪܢ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܘܓܝܢ ܘܡܪܝ ܒܣܘܣ. ܘܠܦܘܬ ܦܛܪܝܪܟܐ ܐܦܪܝܡ ܒܪܨܘܡ ܗܘ̣ܝܘ ܡܫܡܠܝܢܐ ܕܡܟܬܒܘܬ ܙܒܢ̈ܐ ܥܕܬܢܝܬܐ ܕܒܪܥܒܪܝܐ. ܘܟܬܒ ܐܦ ܬܫܥܝ̣ܬ ܚܝ̈ܐ ܕܦܛܪܝܪ̈ܟܐ ܘܡܦܪ̈ܝܢܐ ܡ̣ܢ ܫܢܬ 1285-1496 ܘܡܦܩܬܐ ܕܗܘܢܝ̈ܐ ܡܓܘ̈ܠܝܐ ܠܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܐܡܝ̣ܕ. ܘܩܛܥܐ ܕܡܟܬܒܘܬ ܙܒ̈ܢܐ ܕܝ̣ܠܗ ܗ̇ܘ ܕܚܳܡܠ ܓܕ̈ܫܐ ܕܡ̣ܢ ܫܢܬ 1394-1492 ܘܡ̇ܠܐ 37 ܦܬܚ̈ܐ. ܐܬܦܪܣ ܒܫܢܬ 1790.

ܩܫܝ̣ܫܐ ܝܘܚܢܢ ܣܒܝ̣ܪܝ̣ܢܝܐ ܒܪ ܩܰܪܕܰܫ (ܥܢܕ 1729) ܣܡ ܡܐܡܪ̈ܐ ܬܪܝܢ ܣܪ̈ܘܓܝܐ ܥܠ ܨܠܘ̣ܬܐ ܘܥܠ ܫܒܝܐ ܕܛܘܪܥܒܕܝܢ ܕܗܘ̣ܐ ܫܢܬ 1714 ܒܙܢܐ ܡܨܥܝܐ [8].

ܘܥܡ ܗܠܝܢ ܠܐ ܡܨܝܐ ܕܬܬܣܝ̣ܡ ܬܚܦܝ̣ܬܐ ܕܢܫܝܢܐ ܥܠ ܟܬܘܒ̈ܐ ܡܨܚܢ̈ܐ ܣܒܝ̣ܪ̈ܝ̣ܢܝܐ ܡܪ̈ܝ ܩܢܝܐ ܫܦܝ̣ܪܐ ܗ̇ܢܘܢ ܕܨܒܬܘ ܘܗܕܪܘ ܠܣܘ̣ܓܐܐ ܕܥܕ̈ܬܐ ܕܛܘܪܥܒܕܝܢ ܒܟܬܒ̈ܐ ܥܕܬܢ̈ܝܐ ܕܢܣܝ̣ܟܝ̣ܢ ܒܟܬܝ̣ܒܬܗܘܢ ܣܩܝ̣ܠܬܐ. ܘܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܪ̈ܝܫܝܐ ܘܒܚܝ̣ܪ̈ܐ ܕܒܗܘܢ:

ܚܣܝܐ ܝܘܚܢܢ ܣܒܝ̣ܪܝ̣ܢܝܐ (998-1034 ). ܪܒܢ ܥܡܢܘܐܝܠ ܪܝ̣ܫ ܟܬܘܒ̈ܐ ܕܛܘܪܥܒܕܝܢ (1041). ܪܒܢ ܦܛܪܘܣ ܐܚܘܗܝ ܕܪܒܢ ܥܡܢܘܐܝܠ(1201). ܘܕܝܪܝܐ ܚܳܝܳܐ ܐܚܘܗܘܢ. ܠܥܙܪ ܒܪ ܣܒܬܐ (1133). ܪܒܢ ܦܛܪܘܣ ܒܪ ܡܫܡܫܢܐ ܐܒܘܠܠܦܪܓ ܕܒܝܬ ܣܒܐ (1201). ܪܒܢ ܐܒܪܗܡ ܒܪ ܒܗܢܡ ܙܢܒܘܪ (1465-1512). ܕܝܪܝܐ ܓܒܪܐܝܠ ܒܪ ܝܫܘܥ (1474). ܘܚܣܝܐ ܓܰܪܝܒ(1589-1592).

ܘܒܣܘܓܐ ܕܥܕ̈ܬܐ ܕܛܘܪܥܒܕܝܢ ܫܟܝ̣̈ܚܢ ܣܪ̈ܝܛܬܐ ܕܐܝܕܐ ܕܡܪܩܘܣ ܣܒܝ̣ܪܝ̣ܢܝܐ. ܗܢܐ ܕܒܫܢܬ 1853 ܟܬܒ ܦܢܩܝܬܐ ܪܒܬܐ ܠܥܕܬܐ ܕܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܕܡܝܕܘܢ. ܥܡ ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܥܕܬܢܝܐ ܒܫܢܬ 1864. ܘܐܝܟ ܕܡܥܕܝܢ ܠܡܥܒܕ ܣܪ̈ܘܛܐ ܛܘܪ̈ܥܒܕܝܢܝܐ ܠܐ ܐܗܡܝ̣ ܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܕܢ̣ܟܬܘܒ ܝܕܥܬܐ ܡܟܬܒܙܒܢܝܬܐ ܥܠ ܩܪܝ̣ܬܐ ܒܚܰܪܰܬ ܦܢܩܝ̣ܬܐ ܕܟܝ̣ܪܬܐ.

ܘܚܣܝܐ ܨܠܝ̣ܒܐ ܣܒܝ̣ܪܝ̣ܢܝܐ (1853- 1885) ܗ̇ܘ ܕܐܝܟ ܕܠܦܘܪܥܢ ܩܢܝܗ ܣܩܝ̣ܠܐ ܘܰܪܫܳܡܶܗ ܚܰܠܝܐ ܐܬܬܣܪܚ ܗܘܐ ܗ̇ܝܕܟ ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ ܬܒܝܠܝܐ ܒܝܕ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܙܒܢܗ܆ ܟܪܘܠܬܐ ܗ̱ܘ ܐ̱ܚܪܝܬܐ ܕܐܬܚܪܙ ܒܫܫܠܬܐ ܕܟܬܘ̈ܒܐ ܘܡܨܚ̈ܢܐ ܕܒܣܪܝ̣ܢܐ ܩܪܝ̣ܬܐ[9]. ܘܐܘܢܓܠܝܘܢ ܥܕܬܢܝܐ ܘܫܢ̱ܬܢܝܐ ܕܡܪܬܝ ܫܡܘܢܝ ܕܡܕܝܕ ܘܕܕܝܪܐ ܕܡܪܝ ܓܒܪܐܝܠ ܘܕܩܰܢܶܩ ܘܡܰܪܒܳܒܳܐ ܘܒܰܕܒܒܶܐ ܒܐܝ̣ܕ̈ܝܐ ܡܗܝܪ̈ܬܐ ܕܗܢܐ ܐܒܐ ܪܘ̣ܚܢܝܐ ܟܬܝ̣ܒܝ̣ܢ ܘܣܪܝ̣ܛܝ̣ܢ. ܘܥܡ ܫܪܟܐ ܕܐܚܪ̈ܢܐ ܕܗܪܟܐ ܘܬܡܢ ܫܟܝ̣ܚܝ̣ܢ ܒܥܕ̈ܬܐ ܐ̱ܚܪ̈ܢܝܬܐ ܕܛܘܪܥܒܕܝܢ. ܘܣܘܓܐܗܘܢ ܒܓܘܫܡܐ ܪܒܐ ܘܒܬܪܬܝܢ ܓܘܕ̈ܝܢ ܟܬܝ̣ܒܝ̣ܢ. ܚܕܐ ܡ̇ܢ ܣܘܪܝܝܐ ܘܐ̱ܚܪܬܐ ܬܘܒ ܓܰܪܫܘ̣ܢܳܝܳܐ.

 ܘܐܝܟ ܕܒܟܠܗ̇ ܦܢܝ̣ܬܐ܆ ܓܘ̣̈ܠܴܠܐ ܘܫܘܪ̈ܓܳܠܐ ܡܛܝ̣ܪ̈ܐ܆ ܐܦ ܒܩܘܪܝܬ ܒܣܳܪܝ̣ܢܐ ܣܰܓܪ̈ܐ ܡܪ̈ܝ̣ܡܢܐ ܘܡܰܚ̈ܫܢܐ ܐܰܡܛܰܪܘ ܘܚܰܘܛܰܪܘ. ܘܟܕ ܥܒܘܕܐܝܬ ܡܬܬܚܝ̣ܪ ܒܛܰܘܪܐ ܡܟܬܒܙܒܢܝܐ܇ ܡܬܚܙܝܐ ܕܠܡ ܣܒܝ̣ܪ̈ܝ̣ܢܝܐ ܒܬܠܬ ܚܣ̈ܢܝ̣ܢ ܡܬܓܘܣܝ̣ܢ ܗ̱ܘܘ ܒܝܘ̈ܡܝ ܐܘܠܨܢܗܘܢ. ܣܬܪܐ ܕܕܝܪܐ ܕܡܪܝ ܓܒܪܐܝܠ ܘܓܰܘܣܐ ܕܨܠܘ̈ܬܐ 25 ܩܕܝ̈ܫܐ ܕܩܪܝ̣ܬܐ܆ ܬܪܝܢ ܚܣ̈ܢܐ ܗ̱ܘܘ ܪ̈ܘܚܢܝܐ ܠܗܘܢ. ܘܚܣܢܐ ܬܠܝ̣ܬܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗ̇ܘ ܕܝ̣ܕܝ̣ܥ ܒܫܡ ܚܣܢܐ ܕܕܝܡܝܛܪܝܘܣ.

ܚܣܢܐ ܗܢܐ ܣܝ̣ܡ ܒܝܢܬ ܢܨܝ̣ܒܝ̣ܢ ܘܠܒܝܬ ܙܒܕܝ ܥܠ ܪܡܬܐ ܕܚܳܝܪܐ ܠܡܕܒܪܐ ܒܬܰܝܡܢ ܒܣܪܝ̣ܢܐ. ܚܕ ܗ̱ܘ ܡ̣ܢ ܬܠܬܐ ܚܣ̈ܢܐ ܡܪ̈ܝ̣ܕܐ ܕܐܬܒܢܝ̣ܘ ܒܦܘ̣ܩܕܢ ܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ ܡܠܟܐ ܒܡܥ̈ܠܬܐ ܪ̈ܝ̣ܫܝܬܐ ܕܛܘܪܥܒܕܝܢ. ܘܗܘ̣ ܗ̇ܢܐ ܕܥܠܘܗܝ ܛܳܝܦܐ ܡܠܬܐ ܒܢܶܐ ܫܢܬ 351 ܠܕܝ̣ܡܝ̣ܛܪܝܘܣ ܪܒ ܚܝܠܘ̈ܬܐ ܕܪ̈݁ܗܘܡܝܐ ܕܡܢܗ ܢܣܝ̣ܒ ܫܡܗ. ܘܟܕ ܓܝܪ ܐܬܟܒܫ ܒܝܕ ܚܝܠܘ̈ܬܗ ܕܗܰܝܬܰܡ ܛܝܝܐ. ܗ̇ܝܕܝܢ ܒܫܡܗ ܐܬܩܪܝ «ܚܶܣܢܐ ܕܗܰܝܬܰܡ» ܘܒ̇ܬܪ ܙܒܢܐ ܟܐܡܬ ܒܫܢܬ 684 ܡܐ ܕܝܢ ܕܐܬܒܰܕܩ̈ܝܢ ܚܰܪ̈ܝ̣ܒܬܐ ܕܗܓܡܘ ܗ̱ܘܘ ܒܗ ܦܪ̈ܣܝܐ ܒܝܕ ܬܪܝܢ ܪ̈ܝ̣ܫܢܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܐܒܪܗܡ ܘܠܥܙܪ ܒܝܨܝ̣ܦܘܬܐ ܕܡܪܝ ܫܡܥܘܢ ܕܙܝ̈ܬܐ܆ ܡ̣ܢ ܗ̇ܝܕܝܟ ܫܪܝ ܕܢ̣ܫܬܰܡܐ ܒܫܡ «ܚܣܢܐ ܕܒܝܬ ܣܒܝ̣ܪܝ̣ܢܐ»[10] ܘܚܣܢܐ ܗܢܐ ܕܐܦܠܐ ܚܝܠܐ ܥܕܝ̣ܠܐ ܕܬܝܡܘܪ ܚܓܝ̣ܪܐ ܐܬܡܨܝ ܠܡܟܒܫܗ܆ ܚ̇ܙܝܢܢ ܕܒܰܫܢܰܬ 1451 ܝ̣ܕܝ̣ܥ ܗ̱ܘ ܒܫܡ «ܚܣܢܐ ܕܒܝܬ ܡܰܚܠܡ» [11]. ܘܐܦܢ ܒܙܒܢ ܗܘ̣ܐ ܒܝܬ ܓܰܘܣܐ ܘܣܶܬܳܪܳܐ ܠܣܒܝ̣ܪ̈ܝ̣ܢܝܐ܇ ܐܠܐ ܠܐ ܟܦܝ̣ܪܐ ܗ̱ܝ ܕܒܙܒܢ ܬܘܒ ܗܘ̣ܐ ܠܗܘܢ ܥܘܩܣܐ ܒܝ̣ܫܐ ܘܡܡ̱ܪܡܪܢܐ. ܕܡܢ ܝܕ ܗܕܐ ܡܬܟܒܕܝܢ ܒܙܒܢ ܘܣܳܠܩ ܪܘܓܙܐ ܕܣܒܝ̣ܪ̈ܝ̣ܢܝܐ ܥܠܘܗܝ ܘܣܳܚܦܝܢ ܠܗ ܒܝ̣ܫܐܝ̣ܬ. ܩܘܪ̈ܝܐ ܡܫܡܗ̈ܬܐ ܕܚܣܢܐ ܗܢܐ ܕܥܕܟܝܠ ܥܩܒ̈ܬܗ ܩܰܝܡ̈ܢ ܐܝܬܝܗܝܢ: ܒܝܬ ܣܒܝ̣ܪܝܢܐ ܘܗܰܒ̣ܢܰܬ ܘܓܘܪܢܶܫܶܐ ܘܟܶܠܫܰܬ ܘܒܝܬ ܡܰܢܥܰܡ. ܘܕܝܪܐ ܕܡܪܝ ܐܚܐ ܐܘܟܝܬ ܕܝܪܐ ܕܦ̇ܘ̣ܬܐ ܗ̇ܝ ܕܟܘܪ̈ܕܝܐ «ܕܪܦ̇ܘ» ܡܫ̇ܡܝܢ ܠܗ̇ ܫܒܝ̣ܩܐ ܨܕܝ̣ܬܐ ܒܦܢܝ̣ܬܐ ܗ̇ܕܐ ܕܡܬܝܕܥܐ ܐܦ ܒܫܡ ܒܝܬ ܗܝܰܬܰܡ.

ܘܐܟܡܐ ܕܡܬܒܕܩܐ ܡ̣ܢ ܡܰܒ̈ܥܐ ܡܟܬܒܙܒܢ̈ܝܐ ܒܫܢܬ 1167 ܐܝܬ ܗ̱ܘ̈ܝ ܒܒܝܬ ܣܒܝ̣ܪܝ̣ܢܐ 300 ܝܩܪ̈ܢ. ܕܡܐܬܝܢ ܡܢܗܝܢ ܣܘܪ̈ܝܳܝܳܢ ܘܡܐܐ ܟܘܪ̈ܕܝܳܢ[12]. ܘܒܫܢܬ 1870 ܚ̇ܙܝܢܢ ܕܐܝ̣ܬ ܒܗ̇ 90 ܝܩܪ̈ܢ ܕܡܫܬܡܫ̈ܢ ܡ̣ܢ ܐܪܒܥܐ ܟܗ̈ܢܐ. ܘܰܒܣܰܪܐ 47 ܝܩܪ̈ܢ[13]. ܘܒܫܢ̈ܝܐ ܡܪܝ̣ܪ̈ܬܐ ܘܓܢܝ̣ܚ̈ܬܐ ܕܣܰܝܦܐ ܕܫܢܬ 1914-1915 ܡܐܬܝܢ ܝܩܪ̈ܢ ܚܳܐܝ̈ܢ ܗ̱ܘ̈ܝ ܒܗ̇[14]. ܘܒܫܢܬ 1965 ܡܢܝ̇ܢܐ ܗ̇ܢܐ ܠܐ ܣ̇ܠܩ ܠܥܠ ܡ̣ܢ 130 ܝܩܪ̈ܢ. ܡ̇ܢܐ ܗ̱ܝ ܟܝ ܗ̇ܕܐ ܕܝܘܡܢܐ ܡܢܝ̇ܢ ܝܩܪ̈ܬܗ̇ ܢܚܬ ܠܥܣܪܝܢ ܘܬܪܬܝܢ؟ ܐܝܟܐ ܐܢܘܢ ܟܝ ܐ̱ܢܫܝ̈ܗ̇ ܘܥܡܘܪ̈ܝܗ̇؟ ܘܠܡܘܢ ܟܝ ܝܗ̣ܒ ܚܨܐ ܠܥܪܘܩܝܐ ܘܫܒܩܘܗ̇ ܡܓܰܙܰܝܬܳܐ ܥܡ ܒܪܬܗ̇ ܣܪܐ ܗ̇ܝ ܕܝ̣ܕܝ̣ܥܐ ܐܦ ܒܫܡ ܓܰܘܝܬܐ؟

 ܘܠܦܘܬ ܬܢܝܐ ܕܪܝ̣ܫܐ ܕܡܬܠܫܢ ܒܒܝܬ ܣܒܝ̣ܪܝ̣ܢܐ ܫܪܝ̣ܚܘ̣ܬܐ ܕܟܘ̣ܪܕܝܐ ܐ̱ܢܫ ܠܥܠܝܡܬܐ ܣܘܪܝ̣ܝ̣ܬܐ܆ ܥܠܬܐ ܗܘ̣ܬ ܕܢܬܗܓܡ ܣܝܓܐ ܕܐܘܝܘܬܐ ܕܒܝܢܬ ܡܫܝ̣ܚ̈ܝܐ ܘܛܝ̣ܝ̈ܐ ܥܡܘܪ̈ܝܗ̇. ܘܒܥܐܕܐ ܪܒܐ ܕܩܝܡܬܐ ܕܫܢܬ 1167 ܒܬܪ ܡܐܟܠܐ ܕܨܦܪܐ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܓܒ̈ܐ ܫܘܳܬ ܩܛܪܘ ܩܝܳܡܳܐ. ܘܒܝܨܝ̣ܦܘܬܐ ܕܪܝ̣ܫܢܐ ܬܐܘܡܐ ܒܪ ܪܝ̣ܫܢܐ ܣܒܐ ܡܫܝ̣ܚ̈ܝܐ ܙܒ̣ܢܘ ܟܠܗ̇ ܩܰܢܝܘܬܐ ܕܛܝ̈ܝܐ ܕܐܝ̣ܬܝܗ̇ ܗ̱ܘܬ ܬܘܠܬܐ ܕܩܪܝ̣ܬܐ ܒܥܣܪܐ ܪ̈ܛܠܐ ܕܕܗܒܐ. ܘܪܛܠܐ ܕܚܣܪ ܠܗܘܢ ܦܪܥܘ̣ܗܝ ܣܒܝ̣ܪ̈ܝ̣ܢܝܐ ܡܫܝ̣ܚܝ̈ܐ ܒܗ̇ܘ ܡܐ ܕܝ̣ܙܦܘ ܗ̱ܘܘ ܗ̇ܝܕܝܟ ܡ̣ܢ ܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܓܒܪܐܝܠ. ܘܗܟܢܐ ܡܫܬܡܠܐ ܩܝܡܐ ܘܟܘܪ̈ܕܝܐ ܫܳܒܩܝ̣ܢ ܩܪܝ̣ܬܐ ܘܢܳܚܬܝ̣ܢ ܠܦܩܥܬܐ ܘܡ̇ܛܝܢ ܥܕܡܐ ܠܕܪܡܣܘܩ [15]. ܫܶܡ̈ܥܐ ܐܬܪ̈ܢܝܐ ܡܚ̇ܘܝܢ ܕܠܡ ܡܘܦܬܝ ܟܰܦܬܰܪܐ ܕܕܪܡܣܘܩ ܚܕ ܗ̱ܘ ܡ̣ܢ ܢܒܓ̈ܐ ܕܗ̇ܢܘܢ ܡܫܠܡ̈ܢܐ ܕܫܒ̣ܩܘ ܗ̱ܘܘ  ܒܣܳܪܝ̣ܢܐ.

ܒܬܪ ܝ̣ܙܦܬܐ ܗܕܐ ܕܟܝ̣ܪܬܐ ܡܬܚܙܝܐ ܕܠܡ ܝܬܝ̣ܪ ܐܬܓܰܫܪܬ ܘܐܬܥܰܫܢܬ ܐܣܝ̣ܪܘܬܐ ܕܣܒܝ̣ܪ̈ܝ̣ܢܝܐ ܕܥܡ ܥܘ̣ܡܪܐ ܕܡܪܝ ܓܒܪܐܝܠ. ܘܡܛܠܗܕܐ ܐܝܟ ܕܠܦܘܪܥܢ ܚܘ̈ܒܠܐ܆ ܘܐܝܟ ܕܢܬܦܨܘܢ ܡܢ ܓܶܦܳܪ̈ܐ ܕܡܘܬܢܐ ܚܠܝ̣ܩܐ ܒܫܢܬ 1502 ܡܩ̇ܪܡܕܝ̣ܢ ܣܒܝ̣ܪ̈ܝ̣ܢܝܐ ܐܓܪܐ ܕܗܝܟܠܐ ܕܥܘܡܪܐ[16].

ܩܘܪܝܰܬ ܒܣܳܪܝ̣ܢܐ ܐܝܟ ܐܡܐ ܡܪܚܦܢܝ̣ܬܐ ܗ̇ܐ ܡ̣ܢ ܢܘܓܪܐ ܡܳܬܚܐ ܟܢܦ̈ܝܗ̇ ܥܠ ܒܪܬܗ̇ ܣܰܪܶܐ. ܩܪܝܬܐ ܗܕܐ ܕܣܪܐ ܡܿܢ ܒܰܢܝܐ ܥܠ ܥܩܒ̈ܬܐ ܕܚܪ̈ܒܬܐ ܒܪܝ̣ܫܢܘܬܐ ܕܪܒܢ ܫܡܥܘܢ ܒܪ ܪܝ̣ܫܢܐ ܬܐܘܡܐ ܘܡܐܐ ܒܬܝ̣̈ܢ ܣܒܝ̣ܪ̈ܝ̣ܢܝܐ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܫܢܬ 1167 ܐܝܟܢܐ ܕܠܐ ܬܬܥܡܪ ܒܝܕ ܛܝ̣ܝ̣̈ܐ ܗ̇ܢܘܢ ܕܫܒ̣ܩܘ ܗ̱ܘܘ ܒܣܪܝ̣ܢܐ[17]. ܐܠܐ ܡܪܝ̣ܪܬܐ ܗ̱ܝ ܕܠܡ ܒܬܪ 830 ܫܢ̈ܝ̣ܢ«ܣܰܪܶܐ» ܕܐܝ̣ܬܝܗ̇ ܩܪܝ̣ܬܐ ܕܰܡܢܳܚܳܐ ܫܡܥܘܢ ܚܰܢܢܶܐ ܚܰܝܕܐ ܐܝܟ ܫܪܟܐ ܕܩܘܪ̈ܝܐ ܐܬܬܰܚܕܰܬ ܘܐܬܥܰܡܪܰܬ ܒܣܰܠܝܗ̈ܝܐ ܗ̇ܢܘܢ ܕܡ̣ܢ ܟܕܘ ܪܗܝܢ ܘܥܳܪܝܢ ܗ̱ܘܘ ܦܠܥܐ ܠܗܕܐ. ܕܝܘܡܢܐ ܬܚܝܬ ܫܡ ܢܳܛܪ̈ܝ ܩܪܝ̣ܬܐ ܗ̇ܐ ܒܗ̇ ܥ̇ܡܪܝܢ.

 ܟܘܪ̈ܕܝܐ ܗ̇ܢܘܢ ܕܫܒ̣ܩܘ ܒܣܪܝ̣ܢܐ ܐܦ̣ܢ ܒ̇ܬܪ ܙܒܢܐ ܨܳܒܝܢ ܠܡܥܡܪ ܒܣܰܪܐ܆ ܐܠܐ ܡܬܬܟܣܝ̣ܢ ܒܝܕ ܗܘ̣ܦܟܐ ܡܪܝ̣ܡܢܐ ܕܪܒܢ ܫܡܥܘܢ. ܘܗܦ̣ܟܘ ܒܟܰܒܕܐ ܡܪܝ̣ܪܬܐ. ܘܪܒܢ ܫܡܥܘܢ ܒ̇ܬܪ ܕܒܢ̣ܐ ܐܣܬܝ̣ܪ ܩܪܝ̣ܬܐ ܗܦ̣ܟ ܠܒܝܬ ܣܒܝ̣ܪܝ̣ܢܐ. ܘܒܢ̣ܐ ܚܕܪܝ ܥܕܬܐ ܕܡܪܝ ܕܕܐ ܘܡܪܝ ܐܚܐ ܘܡܪܝ ܐܣܝܐ ܕܪܬܐ ܪܒܬܐ ܘܒܘ̣ܪܓܐ ܚܰܣܝ̣ܢܐ ܘܫܘ̣ܪ̈ܐ ܥܫܝ̣̈ܢܐ. ܘܒܢܐ ܐܦ ܒܘ̣ܪܓܐ ܥܱܫܝ̣ܢܐ ܘܪܘܝ̣ܚܐ ܥܠ ܥܕܬܐ ܕܡܪܝ ܐܫܥܝܐ[18].

ܘܬܠܬܐ ܕܝܪ̈ܝܐ ܒܢ̈ܝܐ ܕܪܝ̣ܫܢܐ ܬܐܘܡܐ ܒܢ̣ܘ ܘܐܩܝܡܘ ܕܪܬܐ ܪܘܝ̣ܚܬܐ ܘܫܦܝ̣ܪܬܐ ܠܒܝܬ ܩܒܘܪ̈ܐ ܕܕܝܪ̈ܝܬܐ. ܘܒܓܒܐ ܕܕܪܬܐ ܐ̱ܚܪܬܐ ܒܢ̣ܘ ܥܣܪ ܩܠܝ̈ܬܐ ܠܥܡܘܪܝܐ ܕܐܚܘ̈ܬܐ ܕܝܪ̈ܝܬܐ. ܗ̇ܢܝܢ ܕܒܙܒܢ ܣ̇ܠܩ ܗ̱ܘܐ ܡܢܝ̇ܢܗܝܢ ܠܐܦ̈ܝ ܬܠܬܝ̣ܢ ܘܚܕܐ[19]. ܕܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܐܝ̣ܬܝܗ̇ ܕܝܪܝܬܐ ܫܘ̣ܫܢ ܗ̇ܝ ܕܛܒ ܣܦܝ̣ܪܐ ܘܡܕܩܐ ܒܚܝܠܐ ܕܟܬܒ̈ܐ.

ܘܕܝܪ̈ܝܐ ܗ̇ܠܝܢ ܐܚ̈ܐ ܒܢ̣ܘ ܕܝܪܐ ܐ̱ܚܪܬܐ ܥܠ ܫܡ ܝܠܕܬ ܐܠܗܐ ܡܪܝܡ. ܡ̣ܢ ܩܪܝ̣ܬܐ ܠܡܕܢܚܐ ܠܓܘ ܡ̣ܢ ܢܚܠܐ. ܘܒܢ̣ܘ ܒܗ̇ ܒܘܪܓܐ ܪܡܐ ܕܢܗܘܐ ܠܕܝܪ̈ܝܐ ܚܒܝ̣ܫ̈ܐ ܥܠ ܫܡ ܡܪܝ ܒܪܨܘܡܐ ܪܝ̣ܫܐ ܕܐܒܝ̣̈ܠܐ. ܘܫܟ̣ܠܠܘ ܠܥܕܬܐ ܒܟܠܗܝܢ ܡܬܒܥܝ̈ܢܝܬܐ ܕܟܬܒ̈ܝ ܩܘܕܫܐ[20]. ܐܝܟܐ ܐܢܘܢ ܟܝ ܐܘ̇ܢܓܠܝܘܢ ܕܪܩ ܡܕܗܒܐ ܫܦܝ̣ܪܐ ܘܬܪ̈ܬܝܢ ܦܢܩܝ̈ܬܐ ܣܬܘ̈ܝܬܐ ܕܪܩ ܕܐܟܬܒ̣ܘ ܗ̱ܘܘ ܠܥܕܬܐ ܗܕܐ؟

ܠܐ ܦܫܝ̣ܩܐ ܡܣܬܟܠܢܘ̣ܬܐ ܕܓܘ̣ܠ̈ܠܐ ܘܨܘ̈ܬܐ ܓܰܘ̈ܝܐ ܕܓܕܫ̈ܐ ܕܒܗܘܢ ܐܫܬܰܚܩܰܬ ܘܐܬܪܰܒܨܰܬ ܒܣܳܪܝ̣ܢܐ. ܒܕ ܣܪܝ̣ܚܘܬ ܡܪ̈ܝ̣ܡܳܢܝܳܬܐ ܐܦ ܠܡܒܥ̈ܐ ܡܟܬܒܙܒܢ̈ܝܐ ܐܰܫܝ̣ܡܰܬ ܘܐܰܟܝܰܬ. ܟܘܟܝ̈ܬܐ ܕܐܬܬܥܝ̣ܪ̈ܝ ܥܠܝܗܿ ܡܼܢ ܒܥܪܝ̣ܪܘܬ ܓܠ̈ܠܐ܆ ܒܠܡܐܢ ܡܙܕܩܦܢܘ̈ܬܐ ܕܡ̈ܠܠܐܐ ܘܟܦܢ̈ܐ ܘܩ̈ܛܠܐ ܘܬܒܳܪ̈ܐ ܐܪܣܝܘ ܠܣܦܝ̣ܢܬ ܒܣܪܝ̣ܢܐ. ܘܒܗ̇ܝ ܕܐܝ̣ܬܝܗ̇ ܗ̱ܘܬ ܚܕܐ ܡ̣ܢ ܩܘܪ̈ܝܐ ܛܒ̈ܬܐ ܡܚ̈ܘܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܣܒ̣ܠܰܬ ܘܒܶܠܥܰܬ. ܐܠܐ ܘܒܟܠܙܒܢ ܐ̱ܢܫ̈ܝܗ̇ ܒܣܰܟܪܐ ܕܚܠܝ̣ܨܘܬܗܘܢ ܩܒ̣ܠܘ ܘܡ̣ܪܕܘ ܠܘܩܒܠ ܩܫܝܘ̣ܬܐ ܗܕܐ ܕܨܳܦܚܐ ܗ̱ܘܬ ܥܠܝܗܘܢ.

 ܪܝ̣ܫܢܐ ܕܒܝܬ ܣܒܝ̣ܪܝ̣ܢܐ ܒܟܠܗ̇ ܦܢܝ̣ܬܐ ܡܪܐ ܡܠܬܐ ܗ̱ܘܐ. ܘܫܡܐ ܛܒܐ ܫܒ̈ܩܝܢ ܝܩܪ̈ܬܐ ܕܒܝܬ ܣܒܐ ܘܒܝܬ ܬܐܘܡܐ ܘܒܝܬ ܡܠܟܐ ܘܒܝܬ ܚܰܝܕܐ ܘܒܝܬ ܓܰܘܪܐ ܒܪܝ̣ܫܢܘܬܐ ܘܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܒܝܬ ܣܒܝ̣ܪܝ̣ܢܐ. ܘܟܕ ܓܝܪ ܒܫܢܬ 1854 ܥܢ̣ܕ ܪܝ̣ܫܢܐ ܕܩܪܝ̣ܬܐ ܓܰܘܪܐ ܒܪ ܩܫܝܫܐ ܓܽܘܠܰܘܺܝ ܩܛܝ̣ܦܘܬ ܪܘܚܐ ܐܰܡܠܟܰܬ ܥܠܝܗ̇ ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܡ̣ܬܡܠܟܐ ܥܠ ܗ̇ܘ ܕܡܶܬܝܱܬܡ. ܡܛܠ ܕܗܢܐ ܪܝ̣ܫܢܐ ܡܢܳܚܳܐ ܫܩܝ̣ܠ ܗ̱ܘܐ ܒܪ̈ܚܡܐ ܘܐܝ̣ܩܪܐ ܒܥܝܢ̈ܝ ܫܘ̣̈ܠܛܢܐ ܘܐ̱ܢܫ̈ܝ ܐܬܪܐ. ܘܩܢܶܐ ܗ̱ܘܐ ܦܪܗ̱ܣܝܐ ܪܒܬܐ ܩܕܡ ܐܰܚܝ̣ܕ̈ܐ. ܘܝ̣ܕܝ̣ܥ ܗ̱ܘܐ ܘܡܫܰܡܰܗ ܒܟܠܗ̇ ܒܝܬܢܗܪܝܢ ܡ̣ܢ ܐܳܬܘܪ ܥܕܡܐ ܠܐܡܝ̣ܕ ܡܕܝܢ̱ܬܐ. ܘܪ̈ܝ̣ܫܢܐ ܕܩܘܪ̈ܝܐ ܕܚܕܪ̈ܝ ܒܣܪܝ̣ܢܐ ܒܝܬ ܐܝ̣ܕܘ̈ܗܝ ܡܫ̇ܥܒܕܝ̣ܢ ܗ̱ܘܘ ܒܟܠܗܘܢ ܣܘܥܪ̈ܢܝ ܡܰܣܒܳܐ ܘܡܰܬܠܐ ܕܡܕܐܬܐ ܕܡܫܬܩܠܐ ܗ̱ܘܬ ܘܒܐܝ̣ܕ̈ܘܗܝ ܡܬܝܗܒܐ ܗ̱ܘܬ ܠܫܘ̈ܠܛܢܐ ܘܐܚܝ̣ܕ̈ܐ ܕܐܘܚܕܢܐ. ܘܒܙܒܢܐ ܕܗܢܐ ܪܝ̣ܫܢܐ 12 ܟܗ̈ܢܐ ܐܝ̣ܬ ܗ̱ܘܘ ܒܒܝܬ ܣܒܝ̣ܪܝ̣ܢܐ ܕܬܪܝܢ ܡܢܗܘܢ ܕܝܪ̈ܝܐ ܗ̱ܘܘ[21].

ܗ̇ܐ ܡ̣ܢ ܫܘܪܝܐ ܪܘܚܐ ܡܫܰܝܢܬܐ ܩܢܶܐ ܥܡܐ ܕܒܝܬ ܣܒܝ̣ܪܝ̣ܢܐ. ܘܒܡܟܬܒܙܒܢܐ ܕܥܕܬܐ ܬܘܒ ܫܪܝ̣ܪܘܬܐ ܗ̇ܕܐ ܛܒ ܣܚܝ̣ܚܐܝ̣ܬ ܡ̣ܬܚܙܝܐ ܘܕܳܢܚܐ. ܒܥܘܢܕܢ ܥܙܝ̣ܙ ܒܪ ܣܒܬܐ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܛܘܪܥܒܕܝܢ ܡܬܚܪܝܢ ܛܘܪ̈ܥܒܕܝ̣ܢܝܐ ܘܒܫܢܬ 1482 ܡܩܝ̣ܡܝ̣ܢ ܬܪܝܢ ܦܛܪܝܪ̈ܟܐ ܒܚܕ ܥܕܢ. ܘܒܡܬܡܨܥܢܘܬܐ ܕܣܒܝ̣ܪ̈ܢܝܐ ܡܫܬܝܢܝܢ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܓܒ̈ܐ ܒܒܝܬ ܡܢܥܡ ܘܩܳܛܪܝ̣ܢ ܠܬܰܢܘܝ ܕܫܰܝܢܐ ܒܪܝ̣ܫܢܘܬܗ ܕܦܛܪܝܪܟܐ ܟ̣ܰܠܰܦ ܕܡܪܕܝܢ ܘܟܠܗܘܢ ܚܣܝ̈ܐ ܕܛܘܪܥܒܕܝܢ ܘܪܘܪ̈ܒܢܐ ܕܡܪ̈ܥܝܬܐ[22]. ܘܐܠܘܠܐ ܡܠܰܒܛܳܢܘ̣ܬܐ ܘܩܛܝ̣ܪܐ ܪܡܝ̣ܣܐ ܕܣܒܝ̣ܪ̈ܝ̣ܢܝܐ܇ ܕܟܒܪ ܕܝܢ ܒܫܢܬ 1494 ܦܛܪܝܪܟܐ ܢܘܚ ܠܒܢܢܝܐ ܠܐ ܡܬܬܣܪܚ ܗ̱ܘܐ ܠܟܘܪܣܝܐ ܫܠܝ̣ܚܝܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ[23]. ܘܗ̇ܝ ܓܝܪ ܕܦܛܪܝܪܟܐ ܕܟܝ̣ܪܐ ܩܕܡ ܕܢܩܛܐ ܡܪ̈ܥܝܬܐ ܕܛܘܪܥܒܕܝܢ ܡܫܬܕܪ ܒܝܕ ܐܡܝ̣ܪܐ ܕܚܣܢܐ ܕܟܐܦܐ ܠܡܣܒ ܫܰܠܡܘ̣ܬܐ ܘܟܝ̣ܪܬ ܐܝܕ̈ܝܐ ܕܣܒܝ̣ܪ̈ܝ̣ܢܝܐ ܪܡܙܐ ܗ̱ܝ ܕܐܝܩܪܐ ܘܕܰܘܪܐ ܐܠܨܝܐ ܕܒܣܪܝ̣ܢܐ ܒܣܘܥܪ̈ܢܝ ܐܬܪܐ[24].

 ܒܫܢܬ 1286 ܗܘ̣ܐ ܩܛܠܐ ܪܒܐ ܒܒܝܬ ܣܒܝ̣ܪܝ̣ܢܐ ܘܒܝܬ ܡܢܥܡ ܘܟܶܠܫܬ. ܘܒܫܢܬ 1394 ܐܬܬܒܪ ܪܝ̣ܫܢܐ ܡܠܟܐ ܣܒܝ̣ܪܝ̣ܢܝܐ ܗܘ̣ ܘܗ̇ܢܘܢ ܕܥܡܗ ܟܕ ܐܬ̣ܩܛܠ ܒܕܪܐܠܕܝ̣ܢ ܐܚܝ̣ܕܐ ܕܚܣܢܐ ܕܗܰܝܬܰܡ[25]. ܐܠܐ ܥܡ ܟܠ ܚܒܠ ܒܬܪ 21 ܫܢ̈ܝ̣ܢ ܪܝ̣ܫܢܐ ܕܟܝ̣ܪܐ ܐܬ̣ܩܛܠ ܡ̣ܢ ܐܝ̣ܕ̈ܝ ܓܰܝܣܐ ܕܫܝ̣ܓܪ̈ܝܐ[26].

ܘܟܕ ܒܫܢܬ 1433 ܐܫܬܒܝ ܐܬܪܐ ܕܛܘܪܥܒܕܝܢ ܒܝܕ ܣܘܠܛܢ ܚܰܡܙܰܐ ܒܪ ܥܘܬܡܢ ܬܘܪܟܡܰܢܝܐ܆ ܐܘܒܠ ܒܫܒܝ̣ܬܐ ܟܠܗܘܢ ܒܢ̈ܝ ܒܝܬ ܣܒܝ̣ܪܝ̣ܢܐ ܘܐܥܡܪ ܐܢܘܢ ܒܐܬܪܐ ܕܡܪܕܝܢ. ܘܒܡܬܡܨܥܢܘ̣ܬܐ ܕܪܘܪ̈ܒܢܐ܆ ܠܡܚܣܢ ܒܟܡܝܘܬܐ ܪܒܬܐ ܕܟܣܦܐ ܡܙܕܒܢܝ̣ܢ ܣܒܝ̣ܪܝ̣ܢܝܐ ܘܡܬܚܪܪܝ̣ܢ[27].

ܘܒܩܪ̈ܒܐ ܘܬܟܬܘܫ̈ܐ ܕܡܬܬܥܝ̣ܪܝ̣ܢ ܗ̱ܘܘ ܥܠ ܚܣܢܐ ܕܗܝܬܡ ܣܒܝܪ̈ܝܢܝܐ ܒܪܝ̣ܫܐ܆ ܟܠܗܘܢ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܕܦܢܝ̣ܬܐ ܡܬܬܕܝ̣ܫܝ̣ܢ ܘܡܫܬܒܝܢ ܗ̱ܘܘ. ܘܒܫܢܬ 1462 ܟܕ ܐܡܝ̣ܪܐ ܬܘܪܟܝܐ ܥܘܝ̣ܪܐ ܒܪ ܟ̣ܰܠܝ̣ܠ ܥܒܕܐ ܕܚܣܢ ܒܰܓ ܐܠܛܘܝܠ ܫܰܩܠܗ̇ ܠܚܣܢܐ ܡ̣ܢ ܐܡܝ̣ܪܐ ܐܚܡܕ ܒܪ ܢܛܦܐ ܣܡܝܐ܆ ܗܢܐ ܐܫܬܠܗܒ ܒܪܘܓܙܐ ܘܫܰܗܝ ܚܡܬܗ ܒܩܛܠܐ ܕܬܠܬܐ ܓܒܪ̈ܐ ܣܒܝ̣ܪ̈ܝ̣ܢܝܐ. ܘܐܣܝ̣ܪ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܕܐܘܒܠ ܗ̱ܘܐ ܡ̣ܢ ܒܣܪܝ̣ܢܐ ܙܒ̣ܢܘ ܐܢܘܢ ܒܟܡܝܘܬܐ ܣܓܝ̣ܐܬܐ ܕܟܣܦܐ ܒܙܢܐ ܨܥܝ̣ܪܐ ܕܪܚܝ̣ܩܐ ܡܢܗ ܬܚܡܨܬܐ ܘܡܚܦܪܢܘܬ ܐܦ̈ܐ[28]

 ܛܒ ܡܪܝ̣ܪܐ ܫܪܝ̣ܪܘܬܐ ܗ̇ܝ ܕܣܓܝ̈ܐܐ ܡ̣ܢ ܗ̇ܢܘܢ ܒܚܝ̣ܪ̈ܐ ܕܐܬܪܕܝ̣ܘ ܒܓܘܗ̇ ܦܫܝ̣ܛܐ ܒܠܥܕ ܪ̈ܚܡܐ ܒܥܘܒܐ ܕܡܘܬܐ ܓܢܝ̣ܚܐ ܐܫܬܒܩܘ ܩܶܨܬ̣ ܟܐܒ̈ܐ ܘܡܘܬܢ̈ܐ ܥܛ̈ܠܐ.

 ܒܡܘܬܢܐ ܪܒܐ ܕܫܢܬ 1413 ܡܝ̣ܬ ܩܫܝ̣ܫܐ ܐܕܝ ܣܒܝ̣ܪܝ̣ܢܝܐ ܘܥܡܗ ܐܪܒܥܡܐܐ ܢܦܫ̈ܬܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ[29]. ܘܒܟܘܪܗܢܐ ܘܟܐܒܐ ܚܡܝ̣ܡܐ ܕܫܢܬ 1421ܡܝ̣ܬ ܒܗ̇ 170 ܢܦܫ̈ܢ. ܘܒܗ̇ܘ ܡܘܬܢܐ ܡܪܝ̣ܪܐ ܕܫܢܬ 1425 ܬܘܒ ܡܝ̣ܬ ܩܫܝ̣ܫܐ ܐܫܥܝܐ ܡܠܦܢܐ ܣܒܝ̣ܪܝ̣ܢܝܐ ܘܥܡܗ 500 ܢܦܫ̈ܬܐ ܘܚܡܫܐ ܩܫܝ̈ܫܐ ܘܥܣܪܝܢ ܘܐܪܒܥܐ ܡܫܡܫ̈ܢܐ[30]. ܣܘܼܩܒܳܠܐ ܗ̱ܘ ܟܝ ܐܘ̇ ܐ̱ܪܙܐ ܗ̱ܘ ܟܰܣܝܐ ܕܟܐܢܘ̣ܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܡܘܬܐ ܕܐܪܒܥܐ ܩܫܝ̣̈ܫܐ ܗ̇ܠܝܢ ܕܒܚܕ ܝܘܡܐ ܐܬܬܣܪܚܘ ܘܒܚܕ ܝܘܡܐ ܐܬܟܪܗܘ ܘܒܚܕ ܝܘܡܐ ܡܝ̣ܬܘ ܒܙܒܢܐ ܗ̱ܘ؟

 ܠܐ ܐܬܡܨܝܬ̣ ܠܡܩܢܐ ܪܘܚܬܐ ܘܠܡܬܢܦܫܘ ܗܝ̣ ܩܘܪܝܬ ܒܣܪܝ̣ܢܐ ܡ̣ܢ ܥܘ̣ܒܳܛܐ ܘܬܘܼܟܳܒܐ ܕܓܕ̈ܫܐ ܡܪܝ̣ܪ̈ܐ ܘܡܘܬܢ̈ܐ ܕܚܕ ܒܬܪ ܐ̱ܚܪܝ̣ܢ ܥܩ̣ܒܘ ܘܬܟܒܘ. ܒܫܢܬ 1426 ܐܬ̣ܟܰܒܫܬ̣ ܡ̣ܢ ܓܝܣܐ ܕܣܢܕ̈ܝܐ ܘܐܫܬܰܒܝܰܬ̣ ܘܐܬܩܛܠ ܪܝ̣ܫܢܗ̇ ܥܙܝ̣ܙ[31]. ܘܐܟܡܢ ܕܗܕܐ ܠܐ ܣ̇ܦܩܐ ܗ̱ܘܬ܆ ܒܫܢܬܐ ܕܒܬܪܗ̇ ܬܘܒ ܗܘ̣ܐ ܫܰܘܒܐ ܕܟܪ̈ܡܐ ܘܝ̣ܒܫܘ ܣܓܘ̈ܠܐ ܘܟܡ̣ܫܘ ܒܬܪ ܕܗܘ̣ܘ ܥܢ̈ܒܐ ܡܫܡ̈ܠܝܬܐ. ܘܗܘܐ ܟܦܢܐ ܘܝܘ̣ܩܪܢܐ ܪܒܐ ܡܬܚܐ ܕܚܡܫ ܫܢ̈ܝ̣ܢ[32]. ܡܕܡ ܕܪܒܬ ܐܰܟܝ̣ ܠܒܝܬ ܣܒܝ̣ܪܝ̣ܢܐ.

 ܘܟܕ ܠܐ ܥܕܟܝܠ ܢܶܦܨܰܬ ܗܝ̣ ܠܗ̇ ܡ̣ܢ ܚܫܐ ܗܢܐ ܬܘܒ ܐܬܢܰܘܠܰܬ̣ ܘܐܫܬܰܚܩܰܬ̣ ܒܡܰܘܬܢܐ ܐ̱ܚܪܢܐ ܡܪܝ̣ܪܐ ܕܗܘ̣ܐ ܫܢܬ 1431 ܘܡܝ̣ܬܘ ܒܗ̇ ܐܝܟ 500 ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܥܡ ܬܪܝܢ ܩܫܝ̈ܫܐ. ܘܒܡܘܬܢܐ ܩܫܝܐ ܘܟܐܒܐ ܕܫܪܥܘܛܐ ܕܫܢܬ 1449 ܡܝܬܝ̈ܢ ܐܦ 560 ܢܦܫ̈ܬܐ ܘܥܡܗܝܢ ܩܫܝ̣ܫܐ ܘܥܣܪܝܢ ܡܫܡ̈ܫܢܐ[33].

ܝ̣ܕܝ̣ܥܐ ܗ̱ܝ ܕܐܡܝ̣ܪ̈ܐ ܒܘܟ̈ܬܝܐ ܣܘܓܐܬ ܨܳܦܚܝ̣ܢ ܗ̱ܘܘ ܥܠ ܛܘܪܥܒܕܝܢ. ܘܒܚܕ ܡ̣ܢ ܗ̇ܠܝܢ ܟܒܘ̈ܫܝܐ ܕܝ̣ܠܗܘܢ ܕܫܢܬ 1453 ܩܛܠܘ ܒܒܝܬ ܣܒܝ̣ܪܝ̣ܢܐ 16 ܢܦܫ̈ܢ[34].

ܘܒܢܰܘܕܐ ܕܗܘ̣ܐ ܫܢܬ 1674 ܣܘ̣ܓܐܐ ܕܒܳܬܝ̈ܗ̇ ܐܬ̣ܗܓܡܘ ܘܟܐܦ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܢܦ̈ܠܝ ܡ̣ܢ ܥܕܬܐ ܕܡܪܝ ܕܕܐ. ܘܟܦܢܐ ܘܡܘܬܢܐ ܗ̇ܘ ܕܫܢܬ 1759 ܕܒܗ ܡܝ̣ܬܘ ܒܗ̇ ܚܣܝܐ ܘܬܡܢܝܐ ܟܗ̈ܢܐ ܘܥܣܪܝܢ ܡܫܡ̈ܫܢܐ ܥܡ 1000 ܢܦܫ̈ܢ ܒܠܡܐܢ ܚܫܐ ܘܟܪܝܘܬܐ ܩܳܦܐ ܠܒܪܢܫܐ[35].

 ܘܒܩܛܝ̣ܪ ܡ̣ܢ ܗ̇ܠܝܢ ܡܥܒܕܢܘ̈ܬܐ ܡܫܝ̣ܡ̈ܢܝܳܬܐ ܘܩܛܘ̈ܠܬܐ ܗܝ̣ ܒܣܪܝ̣ܢܐ ܙܒܢܝ̣̈ܢ ܒܩܕܪܐ ܕܩܛܪ̈ܝܗ̇ ܓܰܘ̈ܝܐ ܐܬܛܪܛܥܰܬ̣ ܘܰܒܡܳܬܘܪܐ ܕܝܰܨܪܢܘ̣ܬܐ ܣܰܦܝ̣ܦܬܐ ܕܪ̣̈ܝܫܢܝܗ̇ ܐܶܬܒܰܚܫܰܬ̣ ܘܐܬܕܰܘܕܰܬ̣. ܘܩܛܠܐ ܕܬܪܝܢ ܓܒܪ̈ܝܢ ܕܗܘ̣ܐ ܒܥܠܬ ܫܓܘ̣ܫܝܐ[36]. ܕܫܢܬ 1802 ܡܚ̇ܘܐ ܕܠܡ ܟܡܐ ܥܙܝ̣ܙ ܗ̱ܘܐ ܚܐܦܐ ܕܩܛܪ̈ܐ ܕܒܝܬ ܣܒܝ̣ܪܝ̣ܢܐ.

 ܚܝ̈ܐ ܡ̇ܢ ܒܗܝ̣ܟܕܗܝ̣ܝ̣ܘܬܐ ܚܕܐ ܕܣܝ̣ܡܐ «ܒܓܰܘ ܘܠܒܪ ܡ̣ܢ ܙܒܢܐ» ܡܐܡܢܝ̣ܢ ܗ̱ܘܘ ܒܒܝܬ ܣܒܝ̣ܪܝ̣ܢܐ. ܡܼܢ ܓܒܐ ܡܪܝ̣ܪܘܬܐ ܕܓܕ̈ܫܐ ܗܠܝܢ ܓܳܠܓ̈ܝ ܬܚܦܝ̈ܬܐ ܪ̈ܡܝ̣ܡܬܐ ܕܕܥܒܪ ܬܳܟܒܝ̣ܢ ܘܰܡܫܰܩܦܝ̣ܢ ܗ̱ܘܘ ܒܢܝ̈ܢܫܐ. ܡܼܢ ܓܒܐ ܐ̱ܚܪܢܐ ܨܦܬܐ ܪܒܬܐ ܘܐܘܟܦܢܐ ܘܛܢܢܐ ܛܒܐ ܡܬܬܡܝ̣ܫ ܒܗ̇ ܒܙܒ̈ܢܐ ܗ̇ܢܘܢ ܒܫܘ̣ܡܠܳܝܐ ܕܠܐܦ̈ܝ ܘܳܠܝ̈ܬܐ ܪ̈ܘ̣ܚܳܢܳܝܬܐ. ܘܗ̇ܟܢ ܚ̇ܙܝܢܢ ܒܥܘܼܣܳܩܐ  ܪܒܐܐ ܓܘ̣ܕܐ ܚܕܐ ܒܪܝ̣ܫܢܘܬ ܩܫܝ̣ܫܐ ܐܕܝ ܘܐܪܒܥܐ ܪ̈ܘܚܢܝܐ ܣܳܥܪܐ ܘܚܳܝܓܐ ܐܘܪܫܠܝܡ. ܗ̇ܕܐ ܕܠܚܕܘܐ ܘܐܘ̣ܠܨܢܐ ܐܟܚܕ ܚ̇ܝܐ ܒܡܐܙܠܬܐ ܘܗܦܟܬܐ. ܣܘܓܐܐ ܕܝ̣ܠܗܘܢ ܡ̣ܬܬܒܪܝ̣ܢ ܠܟ̈ܐܒܐ ܘܡ̇ܝܬܝܢ ܒܐܘܪܚܐ. ܘܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܒܓܘ̣ܢ̈ܚܐ ܘܕܘ̣ܢ̈ܩܐ ܗ̇ܦܟܝ̣ܢ ܠܩܪܝ̣ܬܗܘܢ[37].

ܫܘܪܝ ܕܪܐ ܕܥܣܪܝܢ ܒܕܘܟܝ̈ܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܕܥܠܡܐ ܡܪ̈ܝ̣ܡܳܢܳܝܬܐ ܩܰܪ̈ܨܰܦܬܳܢܳܝܬܐ ܩܛܰܪ ܗ̱ܘܐ ܘܐܰܒܰܥ. ܘܛܘܪܥܒܕܝܢ ܕܳܬܐ ܒܝ̣ܫܬܐ ܩܛܰܦ ܡ̣ܢ ܗ̇ܕܐ. ܕܝܰܚܒܘܪ̈ܐ ܕܐܘܠܨܢ̈ܐ ܘܢܣܝܘ̈ܢܐ ܙܢܢܝ̈ܐ ܕܟܝ̣ܪܝ̣ܢ ܗ̱ܘܘ ܒܡܘܙܓܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ ܬܢܢ ܒܥܕܢ̈ܐ ܗ̇ܢܘܢ ܡܙܗܠܙ̈ܐ܆ ܠܟ̇ܠܗܘܢ ܥܘܗܕܢ̈ܐ ܕܣ̇ܠܩܝ̣ܢ ܠܒܳܠܐ ܒܐܢܩ̈ܬܐ ܕܚܫܐ ܡܪܝ̣ܪܐ ܡܳܙܓܝ̣ܢ ܘܡܪܘܝܢ. ܕܠܐ ܓܝܪ ܒܶܗܠܰܬ ܢܘܪܐ ܝܩܕܬܐ ܕܢܣܝܘܢ̈ܐ ܘܡܥܝ̣ܣ̈ܬܐ ܒܟܠܗ ܐܬܪܐ. ܘܗ̇ܝ ܕܫܪܝ̣ܪܐ ܗ̣ܘ ܡܟܬܒܙܒܢܐ ܒܫܒܝ̣ܠܐ ܚܕ ܣܒܝ̣ܣ ܥܩܘ̣̈ܠܐ ܐܫܬܱܪܪ ܘܐܬ̣ܥܰܦܰܦ ܕܠܐ ܚܰܘܣܢ ܒܒܝܬ ܣܒܝ̣ܪܝ̣ܢܐ ܩܪܝܬܐ.  

ܒܫܢܝ̈ܐ ܡܪܝ̣ܪ̈ܬܐ ܕܣܝܦܐ ܡܐܬܝܢ ܝܩܪ̈ܬܐ ܐܝ̣ܬ ܗ̱ܘܝ ܒܒܝܬ ܣܒܝ̣ܪܝ̣ܢܐ ܕܡ̣ܬܦܪܢܣܐ ܗ̱ܘܬ ܗ̇ܝܕܟ ܡ̣ܢ ܬܪܝܢ ܪ̈ܝ̣ܫܢܐ ܕܚܕ ܡܢܗܘܢ ܡܠܟܐ ܕܒܝܬ ܚܢܢܐ ܚܰܝܕܐ ܘܐ̱ܚܪܢܐ ܓܘܼܠܐ ܕܒܝܬ ܓܰܘܪܐ. ܘܟܕ ܢܩ̣ܫ ܛܒ ܩܪܒܐ ܒܐܕܢ̈ܝ ܒܢ̈ܝ ܣܰܪܐ ܡܚܕܐ ܣܠ̣ܩ ܠܗܘܢ ܠܒܝܬ ܣܒܝ̣ܪܝ̣ܢܐ ܐܡܗܘܢ ܕܝܬܝ̣ܪ ܢܛܝ̣ܪܐ ܗ̱ܘܬ ܘܡܚܣܢܐ ܒܫܘܪ̈ܐ ܘܒܘܪ̈ܓܐ ܕܥܕܬܐ ܕܡܪܝ ܕܕܐ. ܘܣܓܝ̣ܘ ܒܗ̇ ܡܬܓܰܘ̈ܣܳܢܐ ܣܘ̣ܪ̈ܝ̣ܝ̣ܐ ܗ̇ܢܘܢ ܕܐܬ̣ܦܰܠܰܛܘ ܡ̣ܢ ܩܘ̣ܪ̈ܝܐ ܕܚܕܪ̈ܝܗ̇ ܐܝܟ ܡܝ̣ܕܘܢ ܬܰܡܪܙܶܐ ܘܒܰܣܚܶܩ ܘܙܺܝ̣ܢܰܘܪܰܚ ܘܥܰܪܰܒܰܢ ܘܩܰܢܰܩ ܘܒܰܙܰܪ ܘܣܛܪ. ܘܡܬܓܰܘܣܢ̈ܐ ܥܠ̣ܘ ܘܫܪܘ ܒܥܕܬܐ. ܘܡܠܟܐ ܘܓܰܘܪܐ ܪ̈ܝ̣ܫܢܐ ܐܝܟ ܪ̈ܒܝ ܚܝ̈ܠܐ ܛܟ̣ܣܘ ܘܦ̣ܪܫܘ ܗ̱ܘܘ ܠܐܦ̈ܝ ܬܪܝܢ ܐܠܦܐ ܡܩܪ̈ܒܢܐ ܕܢܗܘܘܢ ܢ̇ܛܪܝ̣ܢ ܩܪܝ̣ܬܐ ܘܢܦܫܗܘܢ ܡ̣ܢ ܣܥܝ̈ܐ ܘܨܦܚ̈ܐ ܕܒܰܪ̈ܝܐ.

ܐܠܐ ܦܘܝ ܡ̣ܢ ܓܪܘ̣ܦܝܐ ܕܣܢܐܬܐ ܘܥܘ̣ܒܳܛܳܐ ܕܐܢܢܝܘ̣ܬܐ ܕܫܒ̣ܩܘ ܕܗܝ̣ ܠܗ̇ ܬܒܪܘܡ ܘܬܩܪܘܛ ܟܕ ܫܳܓܫܳܐ ܐܘܝܘܬܐ ܘܬܳܪܥܳܐ ܚܕܳܝܘ̣ܬܐ ܕܒܢ̈ܝܗ̇ ܩܨܬ ܠܐ ܡܢܣܝܘܬܐ ܘܫܰܪܘܳܝܽܘܬܐ ܕܪܝ̣ܫܢܘܬܐ. ܐܣ̣ܬܰܪܥܰܦ ܥܢܴ̈ܩܰܝ ܛܘ̣ܓܳܪ̈ܐ ܡܕܪ̈ܡܐ ܒܝܢܬ ܣܒܝ̣ܪ̈ܝ̣ܢܝܐ ܥܕܡܐ ܠܗ̇ܝ ܢܫܬܚܠܦܘܢ ܠܐܦܰܪ̈ܣܢܐ ܢܟܝ̣̈ܠܐ ܡܬܚܠܦܢ̈ܐ ܒܨܒܥܐ ܕܣܰܠܝ̣ܗ̈ܝܐ ܫܒܒ̈ܐ ܗ̇ܢܘܢ ܕܪܗܝܢ ܗ̱ܘܘ ܥܩܒܗ̇. ܘܩܛܪܐ ܗ̇ܢܐ ܓܰܘܳܝܳܐ ܟܰܒܺܝ̣ܪܐܝ̣ܬ ܝ̣ܪܒ ܘܐܬ̣ܦܪܣܥ ܒܬܪ ܣܰܝܦܐ. ܣܰܠܝ̣ܗ̈ܝܐ ܡܬܢܩܡܝ̣ܢ ܘܩ̇ܛܠܝܢ ܠܟܠ ܣܒܝ̣ܪܝ̣ܢܝܐ ܕܡܫܟܚܝ̣ܢ ܒܛܘܪ̈ܐ ܘܒܐܘܪ̈ܚܬܐ. ܘܟܕ ܐܦ ܦܳܠܚ̈ܝ ܡܠܟܘ̣ܬܐ ܐܫܬܰܕܰܠܘ ܘܐܶܫܬܰܚܰܕܘ ܒܛܘ̣̈ܟܳܢܐ ܘܕܘܼܪ̈ܡܐ ܨܢܝ̣̈ܥܐ ܘܐܫ̣ܬܘܬܦܘ ܒܚܝܠܐ ܠܣܰܠܝ̣ܗ̈ܝܐ܇ ܒܫܢܬ 1917 ܐܬܩܛܠ ܪܝ̣ܫܢܐ ܡܠܟܐ ܒܝܕ ܟܡܐܢ̈ܝܗܘܢ ܚܪ̈ܥܐ ܒܬܪ ܡܐ ܕܐܫܬܝܢ ܗ̱ܘܐ ܥܡ ܫܪܒܬܐ ܕܣܰܠܝ̣ܗ̈ܝܐ ܘܡܠܟܘܬܐ. ܘܒܫܢܬ 1918 ܐܦܢ ܡܕܰܠܩܒܝ̣ܢ ܘܡܳܪܕܝܢ ܠܘܩܒܠ ܨܦܳܚܰܝ̈ܗܘܢ܇ ܐܠܐ ܣܰܠܝ̣ܗ̈ܝܐ ܩܳܛܠܝ̣ܢ ܠܐܦ̈ܝ 40 ܣܒܝ̣ܪ̈ܝ̣ܢܝܐ. ܘܗ̇ܟܢ ܘܠܐ ܒܗܠܝܢ ܘܠܐ ܫܳܟܬܝ̣ܢ ܓܕ̈ܫܐ ܡܪܝ̣ܪ̈ܝ ܥܘܗܕܢܐ -ܕܐܝܟ ܫܶܒܝ̈ܐ ܘܩܶܛ̈ܠܐ ܘܓܢܘ̣ܒܝ̈ܐ ܘܚܛܘܦܝ̈ܐ- ܥܕܡܐ ܠܗ̇ܝ ܕܬܫܬܪܪ ܗ̇ܝ ܕܐܡܝܪܐ «ܬܪܢܓܘܠܬܐ ܕܠܒܪ܇ ܪܶܕܦܬ̣ ܘܛܶܪܕܬ̣ ܠܗ̇ܝ ܕܠܓܘ». ܕܒܫܢܬ 1919 ܓܝܪ ܣܰܠܝ̣ܗ̈ܝܐ ܪܕܦ̣ܘ ܘܐܦ̣ܩܘ ܣܒܝ̣ܪ̈ܝ̣ܢܝܐ ܡ̣ܢ ܡܬܗܘܢ. ܘܠܐ ܦܫ ܒܗ̇ ܐ̱ܢܫ ܐܠܐ ܐܢ ܝ̣ܩܪܬܐ ܕܒܝܬ ܟܱ̇ܡܫܳܐ ܕܗܝ̣ ܗܘ̣ܬ ܥܠܬܐ ܕܢ̣ܬܬܪܥ ܫܘܪܐ ܪܡܐ ܘܬܩܝ̣ܦܐ ܕܐܘܝܘܬܐ ܕܣܒܝ̣ܪ̈ܝ̣ܢܝܐ. ܘܬܢܢ ܚܠܦ ܣܘ̣ܡܣܡܐ ܥܪܝ̣ܡܐ܇ ܪܝ̣ܫܢܐ ܡܠܟܐ ܐܪܘܚ  ܠܬܘܪܥܬܐ. ܥܕܡܐ ܠܗ̇ܝ ܕܡ̣ܢ ܚܣܳܡܐ ܘܥܶܬܐ ܕܗܠܝܢ ܬܪܬܝܢ ܝܩܪ̈ܬܐ ܦܐܪ̈ܐ ܡܪܝ̣ܪ̈ܐ ܢܛܥܡܘܢ ܟܠܗܘܢ ܣܒܝ̣ܪ̈ܝ̣ܢܝܐ. ܘܒܫܢܬ 1925 ܣܒܝ̣ܪ̈ܝ̣ܢܝܐ ܗ̇ܢܘܢ ܬܘ̈ܬܒܐ ܡܬܬܗܦܟܝ̣ܢ ܘܡܬܬܘܬܒܝ̣ܢ ܒܩܪܝ̣ܬܗܘܢ ܡܢܕܪܝ̣ܫ ܒܚܝܠܐ ܕܡܠܟܘܬܐ.

 ܘܟܕ ܗ̣ܢܘܢ ܥܕܟܝ̣ܠ ܠܐ ܢܦ̣ܰܨܘ ܡܢܗܘܢ ܚ̣ܠܐ ܕܡܣܟܢܘܬܐ ܘܬܘܬܒܘܬܐ ܘܕܚܠܬܐ܇ ܒܫܢܬ 1926 ܬܘܒ ܐܬ̣ܐܠܨܘ ܕܢ̣ܬܓܰܘܣܘܢ ܒܥܪܘܩܝܐ ܘܢ̣ܫܒܩܘܢ ܩܪܝ̣ܬܐ ܕܝ̣ܠܗܘܢ. ܩܨܬ ܡܰܥܰܠܬܐ ܕܚܰܓܐ ܐܘܟܪܢܐ ܟܘ̣ܪܕܝܐ. ܗ̇ܘ ܕܡ̣ܪܕ ܗ̱ܘܐ ܡܥܰܙܝܳܢܐܝܬ ܠܘܩܒܠ ܡܠܟܘܬܐ ܬܘܪܟܝܬܐ. ܘܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܐܬܗܰܓܡܰܬ̣ ܥܕܬܐ ܕܡܪܝ ܕܕܐ ܒܡܰܩ̈ܠܥܢܐ ܘܡܦܩܥ̈ܬܐ ܕܦܠܚܘܬܐ. ܘܒܡܨܥܝܘܬܐ ܕܨܰܪܘܟܰܢ ܐܘܟܪܢܐ ܟܘܪܕܝܐ ܐ̱ܚܪܢܐ ܕܓܒܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܐܚܝ̣ܕ ܗ̱ܘܐ ܠܘܩܒܠ ܚܰܓܳܐ ܣܒܝ̣ܪ̈ܝ̣ܢܝܐ ܡ̣ܬܬܝܬܝܢ ܘܡ̣ܬܬܥܡܪܝ̣ܢ ܡܢܕܪܝ̣ܫ ܒܩܪܝ̣ܬܗܘܢ. ܘܒܫܢܬ 1952 ܡܚ̇ܕܬܝ̣ܢ ܥܕܬܐ ܕ̣ܝܠܗܘܢ ܗܓܝ̣ܡܬܐ ܕܡܪܝ ܕܕܐ [38] ܗ̇ܝ ܕܒܗ̇ ܩܒܝ̣ܪܝ̣ܢ ܡܢܗܘܢ ܕܐܒܗ̈ܬܐ ܕܐܝܟ ܡܦܪܝܢܐ ܫܡܥܘܢ ܡܢܥܡܝܐ ܘܡܦܪܝܢܐ ܨܠܝ̣ܒܐ ܘܦܛܪܝܪܟܐ ܡܝ̣ܪܙܐ ܕܛܘܪܥܒܕܝܢ ܣܒܝ̣ܪ̈ܝ̣ܢܝܐ.

ܘܒܬܪ ܗ̇ܢܐ ܙܒܢܐ ܡܫ̇ܪܝܢ ܣܒܝ̣ܪ̈ܝ̣ܢܝܐ ܕܪܘܟ ܪܘܟ ܢܚܡܠܘܢ ܡܦܰܠܗܕܘܬܐ ܕܚܝ̣̈ܝ̣ܗܘܢ. ܐܠܐ ܟܕ ܗܝ̣ ܓܠܘܬܐ ܡܫܝ̣ܡܢܝ̣ܬܐ ܒܐܫܬܝ̈ܢܳܝܳܬܐ ܫܰܪܝܰܬ̣ ܠܡܪܡܐ ܐܘܪܚܗ̇ ܒܛܘ̣̈ܠܩܝ̣ܢ ܛܘ̣̈ܠܩܝ̣ܢ ܡ̣ܢ ܛܘܪܥܒܕܝܢ ܠܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܡܥܪܒܐ܆ ܐܝܟ ܫܪܟܐ ܕܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܐܦ ܩܘܪܝܰܬ ܒܣܪܝ̣ܢܐ ܐܬܢܰܕܠܰܬ ܘܐܬܙܺܝ̣ܥܰܬ. ܘܣܒܝ̣ܪ̈ܝ̣ܢܝܐ ܕܦ̣ܪܣܘ ܩܘ̣ܢܒܐ ܒܝܰܡ ܓܠܘܬܐ܆ ܚܐܝܢ ܝܘܡܢ ܙܪܝ̣ܩܐܝ̣ܬ ܒܡܠܟܘ̈ܬܐ ܘܡܕܝ̣ܢ̈ܬܐ ܡܫܰܚܠܦ̈ܬܐ ܕܐܘܪܘܦܱ̇ܐ. ܘܒܪܝ̣ܫܗܝܢ ܐܬܝܐ ܒܰܪܠܝ̣ܢ ܘܐܰܗܠܶܢ ܕܐܠܡܢܝܐ.

ܘܝܘܡܢ ܡܐܐ ܘܐܫܬܝܢ ܢܦ̈ܫܢ (22 ܝܩܪ̈ܢ) ܚܐܝ̈ܢ ܒܒܝܬ ܣܒܝ̣ܪܝ̣ܢܐ. ܬܫܡܫ̈ܬܗ̇ ܪ̈ܘ̣ܚܳܢܳܝܳܬܐ ܡ̇ܢ ܡܫܬܡ̈ܠܝܢ ܒܝܕ ܩܫܝ̣ܫܐ ܬܐܘܡܐ ܒܶܓܬܰܫ[39] (ܕܗܰܣܣܰܢܐ ܩܪܝ̣ܬܐ ܗ̇ܝ ܕܐܣܬܦܩܰܬ ܫܢܬ 1993) ܒܡܬܥܕܪܢܘܬܐ ܕܡܫܡܫܢܐ ܐܘܢܓܠܝܐ ܥܙܝ̣ܙ ܒܘܠܘܛ. ܘܣܘܥܪ̈ܢܝܗ̇ ܪ̈ܘܫܡܝܐ ܡܬܦܪܢܣܝ̣ܢ ܒܐܘܝܘܬܐ ܘܒܬܥܕܝ̣ܪܐ ܕܣܝ̣ܥܬܐ ܕܩܪܝ̣ܬܐ ܒܝܕ ܡܓܒܝܐ ܫܡܥܘܢ ܕܶܡܝ̣ܪܓܰܢ ܕܐܝ̣ܬܘܗܝ ܡ̣ܢ ܝ̣ܩܪܬܐ ܕܒܝܬ ܓܰܘܪܐ. ܐܦܢ ܠܝܬ ܠܗ̇ ܦܚܡܐ ܥܡ ܗ̇ܢܝܢ ܥܬܝ̣̈ܩܬܐ܆ ܐܠܐ ܥܕܟܝܠ ܦܬܝ̣ܚܐ ܡܕܪܫܬܗ̇ ܕܡܪܝ ܕܕܐ ܠܩܪܝܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܘܠܛܟܣܝ̈ܬܐ ܕܥܕܬܐ.

ܒܣܪܝ̣ܢܐ ܩܪܝ̣ܬܐ ܕܐܝ̣ܬܝܗ̇ ܗ̱ܘܬ ܒܙܒܢ ܐܡܐ ܡܪܒܝܢܝ̣ܬܐ ܠܡܐܘ̈ܬܐ ܕܟܗ̈ܢܐ ܕܟܠ ܛܟܣܝ̈ܢ ܘܕܪ̈ܓܝ̣ܢ܆ ܝܘܡܢ ܬܪܝܢ ܕܝܪ̈ܝܐ ܬܠܬܐ ܩܫܝ̣ܫ̈ܐ ܘܬܪܬܝܢ ܕܝܪ̈ܝܬܐ ܠܚܘܕ ܐܝ̣ܬ ܠܗ̇ ܒܓܘܫܡܐ ܕܥܕܬܐ ܣܘ̣ܪܝܝܬܐ. ܦܐܝܐ ܟܝ ܗܕܐ ܠܐܒܗ̈ܬܗ̇ ܣܦܝ̣ܪ̈ܐ ܗ̇ܢܘܢ ܕܕܘܪܐ ܡܫܬܥܝܢ ܗ̱ܘܘ ܐܦ ܒܓܰܒܝܘܬܐ ܕܦܛܪ̈ܝܪܟܐ؟

 ܘܣܒܝ̣ܪ̈ܝ̣ܢܝܐ ܕܐܫܬܚܪܘ ܝܘܡܢܐ ܒܩܪܝ̣ܬܐ ܐܦܢ ܒܙܒܢ ܩܳܨܦܝ̣ܢ ܒܐܰܚܝ̈ܗܘܢ ܕܓܠܘܬܐ܆ ܐܠܐ ܐܝܟ ܕܐܡ̇ܪ ܦܘܠܘܣ ܫܠܝ̣ܚܐ܆ «ܚ̇ܕܝܢ ܒܣܒܪܗܘܢ. ܘܡܣܰܝܒܪܝ̣ܢ ܐܘܠܨܢܝ̈ܗܘܢ. ܘܐܡܝ̣ܢܝ̣ܢ ܒܨܠܘܬܐ. ܘܡܫܬܘܬܦܝ̣ܢ ܠܣܢܝ̣ܩܘܬܐ ܕܩܕ̈ܝ̣ܫܐ. ܘܪܳܚܡܝ̣ܢ ܐܟܣܢ̈ܝܐ. ܘܰܡܒܰܪܟܝ̣ܢ ܠܪ̈ܕܘܦܝܗܘܢ. ܘܚ̇ܕܝܢ ܥܡ ܕܚ̇ܕܝܢ. ܘܒܳܟܝܢ ܥܡ ܕܒܳܟܝܢ. ܘܐܢ ܡܫܟܚܐ ܐܝܟ ܕܡ̣ܢ ܠܘܬܗܘܢ ܥܡ ܟܠ ܒܪܢܫ ܫܠܡܐ ܥܳܒܕܝܢ» (ܪ̈ܗܘܡܝܐ.2. 12).

 

ܝܰܘܣܶܦ ܒܶܓܬܰܫ


[1] ܟܬܝܒܐ ܟܬܝܒܬܐ ܗܕܐ ܒܚܰܘܪܐ ܛܝܘܦܐ ܫܢܬ 1999. ܥܳܦܝܐ ܘܚܳܒܫܐ ܡܢܬܐ ܒܨܝܼܪܬܐ ܡܼܢ ܝܘܒܠܐ ܐܪܝܟܐ ܕܒܝܬ ܣܒܝܪܝܢܐ ܩܪܝܬܐ. ܘܰܟܬܰܒܬܗܿ ܟܕ ܐܝܬܝ ܗ̱ܘܝܬ ܗܕܡܐ ܒܓܘܫܡܐ ܡܰܠܦܳܢܝܐ ܘܰܡܕܰܒܪܳܢܝܐ ܕܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܓܒܪܐܝܠ. ܐܠܘܠܐ ܥܘܕܪܢܐ ܕܓܘܫܡܐ ܗܢܐ ܘܩܘ̈ܛܦܐ ܘܠܘܩ̈ܛܐ ܡܰܟܬܰܒܙ̈ܒܢܝܐ (ܕܕܟܝܪܝܢ ܒܐܝܩܪܐ ܘܣܶܦܐ) ܡܬܠܰܥܓܐ ܗ̱ܘܬ ܬܪܥܝܬܐ ܘܡܫܬܰܦܠܐ ܗ̱ܘܬ ܚܨܪܐܿ. ܡܬܦܰܪܣܐ ܒܣܰܒܪܐ ܕܬܗܘܐ ܟܰܢܐ ܠܦܘ̈ܠܳܝܐ ܘܒܘ̈ܚܳܢܐ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܕܝܬܝܪ ܪܘܝܼܚܝܼܢ ܘܥܰܡܝܼܩܝܼܢ... ܘܡܫܘܫܛܝܼܢ...

[2] ܣܦܪ ܚܝ̈ܐ ܕܒܝܬ ܣܒܝܪܝܢܐ. ܒܝܬ ܐܪ̈ܟܐ ܕܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܓܒܪܐܝܠ. ܦܐܬܐ 43

[3] ܡܟܬܒܢܘܬܐ ܕܛܘܪܥܒܕܝܝܢ. ܦܛܪܝܪܟܐ ܐܦܪܝܡ ܒܪܨܘܡ ܩܕܡܝܐ. ܡܛܒܥܬܐ ܕܕܝܪܐ ܕܡܪܝ ܐܦܪܝܡ ܕܗܘܠܠܢܕܐ. ܚܬܡܐ ܬܪܝܢܐ. 1985 ܦܐܬܐ. 153

ܡܟܬܒܢܘܬܐ ܕܦܛܪܝܪܟܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ. ܕܝܪܝܐ ܝܘܚܢܢ ܕܘܠܒܢܝ. ܡܛܒܥܬܐ ܕܒܪܥܒܪܝܐ. ܕܝܪܐ ܕܡܪܝ ܐܦܪܝܡ ܕܗܘܠܠܢܕܐ. ܚܬܡܐ ܩܕܡܝܐ. 1990. ܦܐܬܐ 87.

[4] ܣܦܪ ܚܝ̈ܐ. ܦܐܬܐ 65

[5] ܡܟܬܒܢܘܬܐ ܕܛܘܪܥܒܕܝܢ. ܦܐܬܐ 153

[6] ܡܟܬܒܢܘܬܐ ܕܛܘܪܥܒܕܝܢ. ܦܐܬܐ 155

[7] ܡܟܬܒܢܘܬܐ ܕܛܘܪܥܒܕܝܢ. 155

[8] ܡܒܘܥܐ ܕܟܝܪܐ. 157

[9]ܡܒܘܥܐ ܕܟܝܪܐ 157-161

[10] ܡܒܘܥܐ ܕܟܝܪܐ 22-23

[11] ܡܒܘܥܐ ܕܟܝܪܐ 27

[12] ܡܒܘܥܐ ܕܟܝܪܐ. ܦܐܬܐ 120. ܣܦܪ ܚܝ̈ܐ 14.

[13]ܟܬܝܒܬ ܐܝܕܐ ܕܫܢܬ 1870. ܒܝܬ ܐܪ̈ܟܐ ܕܡܠܦܢܐ ܥܝܣܐ ܓܪܝܣ ܒܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܓܒܪܐܝܠ. ܡܘܢܣܳܬܐ ܕܥܒܝܕ ܠܪܒܢ ܥܒܕܠܠܗ ܨܕܕܝܐ.

[14] ܓܘܢܚ̈ܐ ܕܣܘܪ̈ܝܝܐ ܕܛܘܪܥܒܕܝܢ. ܟܘܪܝܐ ܣܠܝܡܢ ܚܝܢܢܐ. ܡܦܩܬܐ ܬܘܪܟܝܬܐ. ܐܬܝܢܐ 1933. ܦܐܬܐ 114.

[15] ܡܟܬܒܢܘܬܐ ܕܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܓܒܪܐܝܠ.. ܚܣܝܐ ܝܘܚܢܢ ܕܘܠܒܢܝ. ܡܛܒܥܬܐ ܕܚܟܡܬܐ. ܡܪܕܝܢ. 1959. ܦܐܬܐ 174. ܘܡܟܬܒܢܘܬܐ ܕܛܘܪܥܒܕܝܢ. ܦܐܬܐ 120-121

[16] ܡܟܬܒܢܘܬܐ ܕܛܘܪܥܒܕܝܢ. ܦܐܬܐ. 96.

[17] ܣܦܪ ܚܝ̈ܐ ܦܐܬܐ 15. ܡܟܬܒܢܘܬܐ ܕܛܘܪܥܒܕܝܢ. ܦܐܬܐ. 120-121

[18] ܡܟܬܒܢܘܬܐ ܕܛܘܪܥܒܕܝܢ. ܦܐܬܐ 122

[19] ܣܦܪ ܚܝ̈ܐ. ܦܐܬܐ 19

[20] ܡܟܬܒܢܘܬܐ ܕܛܘܪܥܒܕܝܢ. ܦܐܬܐ 122

[21] ܦܢܩܝܬܐ ܕܩܘܕܫ ܥܕܬܐ. ܟܬܝܒܬ ܐܝܕܐ ܕܡܪܩܘܣ ܣܝܒܪܝܢܝܐ. ܫܢܬ 1853. ܒܥܕܬܐ ܕܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܕܡܝܕܘܢ ܩܪܝܬܐ.

[22] ܡܟܬܒܢܘܬܐ ܕܦܛܪ̈ܝܪܟܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ. ܦܐܬܐ. 193-194

[23] ܡܒܘܥܐ ܕܟܝܪܐ ܕܠܥܠ. ܦܐܬܐ 198

[24] ܡܒܘܥܐ ܕܟܝܪܐ. ܦܐܬܐ. 200

[25] ܡܟܬܒܢܘܬܐ ܕܛܘܪܥܒܕܝܢ. ܦܐܬܐ 98

[26] ܡܒܘܥܐ ܕܟܝܪܐ. ܦܐܬܐ 108

[27] ܡܒܘܥܐ ܕܟܝܪܐ. ܦܐܬܐ 24

[28] ܡܒܘܥܐ ܕܟܝܪܐ. ܦܐܬܐ 25

[29] ܡܒܘܥܐ ܕܟܝܼܪܐ. ܦܐܬܐ 106

[30] ܡܒܘܥܐ ܕܟܝܼܪܐ. ܦܐܬܐ 107

[31] ܡܒܘܥܐ ܕܟܝܼܪܐ. ܦܐܬܐ 107

܏[32] ܡܒܘܥܐ ܕܟܝܼܪܐ. ܦܐܬܐ 107

[33] ܡܒܘܥܐ ܕܟܝܼܪܐ. ܦܐܬܐ 108

[34] ܡܒܘܥܐ ܕܟܝܼܪܐ. ܦܐܬܐ 109

[35] ܡܒܘܥܐ ܕܟܝܼܪܐ. ܦܐܬܐ 123

[36] ܡܒܘܥܐ ܕܟܝܼܪܐ. ܦܐܬܐ 124

[37] ܡܒܘܥܐ ܕܟܝܼܪܐ. ܦܐܬܐ 113-117

[38] ܓܘ̈ܢܚܐ ܕܣܘܼܪ̈ܝܝܐ ܕܛܘܪܥܒܕܝܢ. ܦܐܬܐ 114-123

[39] ܟܬܝܒܬܐ ܗܕܐ ܟܬܝܼܒܐ ܫܢܬ 1999. ܒܙܒܢܐ ܗܿܘ ܒܝܬ ܣܒܝܼܪܷܢܐ ܡܫܬܡܫܐ ܗ̱ܘܬ ܪܘܚܢܐܝܬ ܒܝܕ ܡܢܚܐ ܩܫܝܫܐ ܬܐܘܡܐ ܒܓܬܫ. ܐܠܐ ܝܘܡܢܐ  ܡܫܬܡܫܐ ܒܝܕ ܐܒܘܢ ܩܫܝܫܐ ܨܠܝܒܐ ܐܪܕܢ ܗܢܐ ܕܐܗܦܟ ܚܨܐ ܠܣܘܝܣܪܐ ܘܐܬܐ ܘܥܡܪ ܡܢܕܪܝܫ ܒܩܪܝܬܗ. ܘܣܘܥܪ̈ܢܝܗܿ ܡܬܦܪܢܣܝܼܢ ܒܝܕ ܡܓܒܝܐ ܫܡܥܘܢ ܓܘܙܠ ܒܝܬ ܓܘܠܐ ܘܣܝܼܥܬܐ ܕܥܡܗ.

 


 
Please Leave Your Thinking

Leave a Comment

You can also send us an email to karyohliso@gmail.com