Article - Karyo Hliso
Yusuf Begtas:


ܕܝܪܐ ܕܡܪܝ ܗܒܝܠ ܘܡܪܝ ܐܒܪܗܡ

ܝܘܣܦ ܒܓܬܫ

ܚܘܼܕܪܐ ܕܡܰܪܕܘܼܬܐ ܘܣܶܦܪܳܝܘܼܬܐ ܕܠܫܳܢܐ ܣܘܼܪܝܝܐ. ܡܪܕܝܢ.

 

ܕܝܪܐ ܕܡܪܝ ܗܒܝܠ ܘܡܪܝ ܐܒܪܗܡ

ܕܝܪܐ ܗܕܐ ܡ̣ܢ ܟܝܬ ܪܒܘܬܗ̇ ܘܝ̣ܨܝ̣ܦܘܬܗ̇ ܡܬܬܣܝܼܡܐ ܒܣܶܕܠܳܝܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕܕܝܪ̈ܬܐ ܕܛܘܪܥܒܕܝܢ. ܘܗܝܼ ܗܕܐ ܡܬܒܰܕܩܐ ܡܼܢ ܝܕܥܬܐ ܕܝܳܗܒ ܡܢܚ ܢܦܫܐ ܦܛܪܝܪܟܐ ܐܦܪܝܡ ܒܪܨܘܡ ܒܡܟܬܒܢܘܬܗ ܕܥܠ ܐܬܪܐ ܕܛܘܪܥܒܕܝܢ.

ܐܫܬܬܐܣܬ ܒܕܪܐ ܚܡܝܫܝܐ ܒܬܠ̱ܠܐ ܚܕ ܒܡܰܕܢܚ ܡܕܝܕ ܒܝܕ ܡܪܝ ܗܒܝܠ ܐܣܛܘܢܪܐ ܘܙܳܘܝܳܝܳܐ. ܗܢܐ ܕܐܝܬܘܗܝ  ܚܕ ܡܢ ܩܕܝ̣ܫ̈ܐ ܕܐܬܪܒܝ ܘܐܬܪܕܝ ܒܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܓܒܪܐܝܠ ܒܝܘ̈ܡܝ ܡܪܝ ܫܡܘܐܝܠ ܨܰܘܪܳܝܐ ܘܡܪܝ ܫܡܥܘܢ ܩܰܪܬܡܝܼܢܝܐ.

ܒܚܕ ܡܢ ܓܒܝ̈ܗ̇ ܕܕܝܪܐ ܗܕܐ ܟܪ̈ܡܐ ܫܦܝܪ̈ܐ ܢܨܝܼܒܝܼܢ. ܘܒܓܒܗ̇ ܐ̱ܚܪܢܐ ܐܘܪܚ ܥܝܢܘܪܕܐ ܩܪܝ̣ܬܐ ܢܩܝ̣ܠܐ ܘܕܪܝ̣ܫܐ.

ܚܕܐ ܡ̣ܢ ܬܠܬ ܥܕ̈ܬܐ ܕܐܝܬ ܒܗ̇܆ ܐܝܬܝܗ̇ ܥܕܬܐ ܕܡܪܝ ܗܒܝܠ. ܕܗܝܟܠܗ̇ ܬܗܝܪ ܘܪܝ̣ܫܳܝ ܒܰܓܠܳܦ̈ܐ ܕܟܐܦ̈ܐ ܪܘܪ̈ܒܬܐ ܗ̇ܢܝܢ ܕܩܳܝ̈ܡܳܢ ܙܓܘ̣ܪܝܐ ܒܰܐܦ̈ܝ ܝܘ̣ܩܪܐ ܡ̇ܠܗܬܢܐ ܕܕܪ̈ܐ ܘܫܪ̈ܒܬܐ. ܒܫܢܬ 1951 ܐܬܚܰܕܬ ܩܰܒܪܐ ܕܡܪܝ ܗܒܝܠ ܕܫܟܝ̣ܚ ܗ̱ܘ ܒܩܫܬܐ ܬܝܡܢܝܬܐ ܕܥܕܬܐ ܗܕܐ. ܘܒܫܢܬ 1957 ܐܬܬܩܢ ܒܗܿ ܦܬܘܪ ܚܝ̈ܐ ܦܣܝܠܼܐ ܘܓܰܒܝܐ ܒܫܩܠܛܥܢܐ ܕܥܙܝܙ ܒܪ ܓܪܓܐ ܐܢܚܠܝܐ ܕܥ̇ܡܪ ܗ̱ܘܐ ܗ̇ܝܕܝܟ ܒܕܝܪܐ.

ܕܝܪܐ ܗܕܐ ܕܝ̣ܕܝ̣ܥܐ ܗ̱ܘܬ ܒܫܡ ܡܪܝ ܗܒܝܠ܆ ܒܬܪ ܕܪܐ ܫܒܝ̣ܥܝܐ ܐܬܬܰܩܰܨ ܠܗ̇ ܐܦ ܫܡ ܡܪܝ ܐܒܪܗܡ ܥܢܘܝܐ ܪܒܗ ܕܡܪܝ ܒܪܨܘܡܐ ܪܝܫܐ ܕܐܒܝ̣̈ܠܐ ܗ̇ܘ ܕܡܢ ܩܘܣܛܢܛܝܢܘܦܘܠܝܣ ܒܐܘܪܚ ܝܡܐ ܐܬ̣ܐ ܠܣܘܪܝܐ ܘܠܛܘܪ ܩܪܕܘ ܘܡ̣ܢ ܬܡܢ ܐܬ̣ܐ ܘܥܡܪ ܒܕܝܪܐ ܗܕܐ ܕܒܗ̇ ܣܝ̣ܡܐ ܫܟܝ̣ܢܬܗ. ܘܗܝܟܠܐ ܪܒܐ ܗ̇ܘ ܕܝ̣ܕܝ̣ܥ ܗ̱ܘ ܒܫܡ ܡܪܝ ܐܒܪܗܡ ܫܢܬ 763 ܐܬܬܩܝ̣ܡ ܒܓܒܐ ܬܝܡܢܝܐ ܕܗܝܟܠܐ ܕܡܪܝ ܗܒܝܠ. ܘܒܫܢܬ 1948 ܒܕܘܟܬ ܗ̇ܘ ܥܬܝ̣ܩܐ ܐܬܬܩܢ ܠܗ ܠܗܝܟܠܐ ܗܢܐ ܦܬܘܪ ܚܝ̈ܐ ܪܝ̣ܫܳܝܐ ܒܰܓܠܳܦܐ ܦܣܝܼܠܐ ܘܣܩܝ̣ܠܐ ܕܐܘܡܢܐ ܡܰܠܟܶܐ ܕܒܝܬ ܒܪܗܝܡ ܡܕܝܰܕܳܝܳܐ.

ܒܢܝܢܐ ܓܝܪ ܕܩܐܡ ܒܡܥܠܬܐ ܒܣܡܠ ܬܪܥܐ ܪܝܫܝܐ ܕܕܝܪܐ܆ ܡܫܬܐܣ ܗ̱ܘ ܫܢܬ 1952 ܒܝܘ̈ܡܝ ܕܝܪܝܐ ܓܒܪܐܝܠ ܐܪܒܝܐ. ܘܗܕܐ ܓܠܝܐ ܡ̣ܢ ܟܬܝ̣ܒܬܐ ܕܐܝܬ ܗ̱ܘ ܒܓܘܗ. ܐܠܐ ܟܬܝܒܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܕܐܝܬ ܗ̱ܘ ܠܥܠ ܡܢ ܬܪܥܐ ܕܒܢܝܢܐ ܗܢܐ܆ ܩܪܝ̣ܚܐ ܗ̱ܝ ܕܡ̣ܢ ܕܘܟܬܐ ܐ̱ܚܪܬܐ ܐܬܬܝܬܝܬ ܠܟܐ܆ ܕܣ̇ܠܩ ܣܝܩܘܡܗ̇ ܠܫܢܬ 1897 ܠܝܘ̈ܡܝ ܦܛܪܝܪܟܐ ܥܒܕܡܫܝ̣ܚܐ.[1]

ܘܐܣܛܘܢܐ ܕܡܪܝ ܗܒܝܠ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗ̱ܘܐ ܠܬܚܬ ܡ̣ܢ ܕܝܪܐ ܒܰܫܦܘ̣ܠܗ̇ ܡܥܪܒܝܐ ܥܠ ܫܘ̣ܥܳܐ ܕܚ̇ܐܪ ܠܥܕܬܐ ܕܡܪܝ ܐܟܣܢܝܐ ܕܡܕܝܕ܆ ܡܬܚܙܝܢ ܗ̱ܘܘ ܥܩܒ̈ܬܗ ܥܕܡܐ ܠܫܢܝ̈ܐ ܐ̱ܚܪ̈ܝܬܐ ܕܒܬܪ ܣܝܦܐ. ܘܬܢܢ ܣܥܪܗ ܗ̱ܘܐ ܡܪܝ ܦܝܠܘܟܣܝܢܘܣ ܕܡܒܘܓ ܠܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܗܒܝܠ ܟܕ ܗ̱ܘ ܥܠ ܐܣܛܘܢܗ ܗ̇ܘ ܕܐܬܟܦܦ ܠܐܝܩܪܗ ܠܡܥܦܩܘ ܚܕ̈ܕܐ.

ܡܕܝܕ ܡ̇ܢ ܡ̣ܢ ܝܕ ܣܝ̇ܡܗ̇ ܐܠܨܝܐ܆ ܢܝܫܐ ܗܘ̣ܬ ܠܨܦ̈ܚܐ ܘܫܒܝ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܒܛܰܘܪܐ ܡܟܬܒܙܒܢܳܝܐ. ܘܒܡܪܝ̣ܪܘܬܗܘܢ ܐܦ ܕܝܪܐ ܗܕܐ ܣܚܘ̣ܦܝ̈ܐ ܚܶܫܰܬ ܘܡܰܚܘ̈ܬܐ ܒܶܠܥܰܬ. ܥܠܗܕܐ ܗܪ ܬܡܢ ܒܫܘܪ̈ܝܗ̇ ܚܕ̈ܬܐ ܟܐܦ̈ܐ ܪܘܪ̈ܒܬܐ ܪ̈ܡܝ̣ܡܬܐ (ܡܢܗܝܢ ܕܡܘܬ ܟܪ̈ܳܡܬܐ) ܘܓܠܝ̣̈ܦܬܐ ܕܡܒܕ̈ܩܢ ܫܘܒܚܐ ܘܓܐܝܘܬܐ ܕܕܝܪܐ ܥܬܝܩܬܐ ܚ̇ܙܝܢܢ. ܘܟܬܝ̣̈ܒܬܐ ܐܤܛܪ̈ܢܓܠܝܬܐ ܕܫܟܝ̣̈ܚܢ ܒܡܢܗܝܢ ܕܟܐܦ̈ܐ ܗܠܝܢ ܒܕܘܟ ܕܘܟ ܠܰܚܝ̈ܢ ܘܰܒܪ̈ܝ̣ܡܳܢ ܘܒܕܘܟ ܕܘܟ ܕܝܢ ܟܠܢܐܝܬ ܫܚܝ̣̈ܩܢ ܘܰܬܒܝ̣ܪ̈ܢ.

ܒܫܶܒܝܐ ܓܝܪ ܕܗܘ̣ܐ ܫܢܬ 1140 ܒܡܕܝܕ ܘܒܟܠܗ ܛܘܪܥܒܕܝܢ܆ ܥܰܠ̣ܘ ܫܱܒܴ̈ܝܐ ܠܥܕܬܐ ܕܡܪܝ ܐܟܣܢܝܐ ܘܢܣ̣ܒܘ ܠܨܰܢܕܘܩܐ ܘܫܕܘ ܠܪܝܫܗ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܦܝܠܘܟܣܝܢܘܣ ܒܫܘܩܐ. ܘܟܕ ܐܙܠܘ ܫܰܒܳܝ̈ܐ܆ ܢܦ̣ܩ ܪܝܫ ܟܗܢ̈ܐ ܘܛܫܝܗ ܠܪܝܫܗ ܕܩܕܝ̣ܫܐ ܒܗܝܟܠܐ ܕܡܪܝ ܐܒܪܗܡ.

ܘܐܝܬ ܠܗ̇ ܪܗܛܐ ܡܗܰܝܡܢܐ ܘܛܒܐ ܒܚܩܠܐ ܕܬܫܡܫܬܐ ܓܰܘܢܝܬܐ ܗ̇ܝ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܗܦܘ̣ܟܝܐ ܕܪܚܡܬ ܐܠܗܐ ܘܪܚܡܬ ܩܪܝ̣ܒܐ ܕܥܠ ܐܦ̈ܝ ܐܪܥܐ. ܪܒܢ ܝܫܘܥ (ܫܢܬ 1165) ܗ̇ܘ ܕܫܒܝܩ ܠܗ ܕܘܟܬܐ ܛܒܬܐ ܒܣܦܪܝܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ܆ ܐܝܬܘܗܝ ܚܕ ܡ̣ܢ ܕܝܪ̈ܝܐ ܕܕܝܪܐ ܗܕܐ ܕܕܟܝ̣ܪ ܫܡܗ ܒܝܢܬ ܟܬܘ̈ܒܐ ܘܡܰܨܚ̈ܢܐ ܕܛܘܪܥܒܕܝܢ. ܘܬܚܘܝ̣ܬܐ ܗ̇ܝ ܕܡܫܪܪܐ ܕܠܡ ܒܫܢܬ 1471 ܫܟܝ̣ܚ ܗ̱ܘܐ ܒܗ̇ ܥܣܪܝܢ ܕܝܪ̈ܝܐ ܒܡܫܒܠܢܘܬܐ ܕܪܒܢ ܒܗܢܡ ܒܪ ܩܫܝܫܐ ܣܒܐ ܡܕܝܕܝܐ܆ ܪܡܙܐ ܗ̱ܝ ܛܒܐ ܠܗ̇ܝ ܕܐܦ ܗܝ̣ ܒܙܒܢ ܕܝܪܐ ܗ̱ܘܬ ܕܡܬܗܒܒܐ ܘܦܨܝ̣ܚܐ ܒܛܥܡܐ ܒܣܝ̣ܡܐ ܕܚܝ̈ܐ ܪ̈ܘܚܢܝܐ ܘܡܪ̈ܕܘܬܢܝܐ. ܘܩܡܘ ܡܢܗ̇ ܬܠܬܐ ܐܦܣܩܘ̈ܦܐ ܠܥܕܬܐ.

ܐܝܟ ܕܒܟܠܕܘܟ܆ ܐܦ ܬܢܢ ܥܛܶܠ ܣܘܟܠܐ ܐܢܘܢ ܓܘ̣̈ܠܴܠܐ ܘܕܘ̣ܠܴܚ̈ܐ ܕܛܰܘܪ̈ܐ ܡܟܬܒܙܒܢ̈ܝܐ ܘܙܡܳܡ̈ܐ ܕܨܰܘ̈ܬܝܗܘܢ ܓܰܘܴܝ̈ܐ. ܕܒܘ̣ܚ̈ܢܐ ܡ̇ܢ ܘܒܶܨܝ̈ܢܐ ܕܡܬܥܒܕܝܢ ܒܝ̣ܗܝ̣̈ܒܳܬܐ (veri, datum) ܕܡܬܓܠ̈ܚܢ ܒܢܷܫ̈ܓܐ ܕܝܘ̣ܒܠܗܝܢ܆ ܠܐ ܣܦܩ̈ܢ ܠܡܦܝܓܘ ܪܓܬܐ ܕܡܒܚܢܢܐ ܘܠܡܪܛܒܘ ܝܰܫܛܐ ܕܡܥܩܒܢܐ. ܕܣܘܓܐܐ ܪܒܐ ܡ̣ܢ ܡܒܥ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ܆ ܝܘܡܢ ܒܨܘ̣ܡܪܐ ܕܠܱܝܬܝܘܬܐ ܡܰܣܰܡܬܐ ܚܪܝ̣ܒܝ̣ܢ ܘܣܪܝ̣ܚܝ̣ܢ ܘܒܥܩܒ̈ܝܗܘܢ ܢܟܝ̣ܬܝ̣ܢ ܘܩܪܝ̣ܛܝ̣ܢ ܟܪ ܕܗܪ ܬܡܢ ܙܪܝ̣ܩܐܝܬ ܡܦܰܠܗܕܝܢ.

ܐܝܟ ܟܠܗܝܢ ܕܝܪ̈ܬܐ ܕܛܘܪܥܒܕܝܢ ܐܦ ܗܕܐ ܠܦܘܬ ܡܝܬܝܘܬ ܙܒܢܐ ܘܫܘܚ̈ܠܦܘܗܝ܆ ܒܗܠܝܢ ܕܡܰܣܩܘ̣ܬܐ ܘܡܰܚܬܘܬܐ ܣܶܠܩܰܬ ܘܢܶܚܬܰܬ ܡܟܝ̣ܟܐܝܬ ܘܚܬܝܪܐܝܬ܆ ܐܠܐ ܘܒܬܪ ܙܒܢܐ ܝ̣ܕܝ̣ܥܐ ܒܐܠܡܐܢ ܡܫܰܘܚܪܘܬܐ ܪܣܳܬ ܣܦܝ̣ܢܬܗ̇ ܘܒܰܚܣܝܟܘܬܐ ܣܶܒܟܰܬ. ܘܗܟܢ ܡܛܬ ܠܕܪܐ ܕܥܣܪܝܢ ܡܓܰܙܝܐܝܬ. ܐܠܐ ܗ̇ܝ ܕܫܪܝܪܐ ܙܒܢܢ ܗܢܐ ܕܚܬܝܪܐܝܬ ܒܪܘܡܐ ܕܫܘܘ̈ܫܛܘܗܝ ܬܷܩܢܴ̈ܝܐ ܡܬܓܐܐ܆ ܒܟܠ ܡܘܟܟܐ ܨܘܪܐ ܟܐܦ ܩܕܡ ܐܘܡܢܘܬܐ ܗ̇ܝ ܕܐܟܝܢܰܬ ܣܷܩ̈ܠܐ ܘܫܘ̣ܦܪ̈ܐ ܐܘ̣ܡܳܢܴܝ̈ܐ ܢܳܬܘ̈ܦܐ ܒܕܝܪܐ ܗܕܐ ܘܫܪܟܐ ܕܐ̱ܚܪ̈ܢܝܬܐ ܕܕܡܝ̈ܢ ܠܗ̇ ܒܐܬܪܐ ܕܛܘܪܥܒܕܝܢ.

ܐܝܟܢܐ ܕܠܐ ܢܶܚܡܐ ܘܢܝ̣ܚ ܢܝ̣ܚ ܢ̣ܶܫܬܰܚܡ ܗܕܪܐ ܪܓܝ̣ܓܐ ܕܗܝܟ̈ܠܐ ܗܠܝܢ ܪ̈ܘܚܢܝܐ ܒܪܡ ܡܟܬܒܙܒܢܝ̈ܐ܆ ܚܰܘܪܐ ܘܒܳܠܐ ܦܪܝ̣ܫܐ ܙܕܩ ܕܢܬܬܣܝ̣ܡ ܥܠܝܗܘܢ ܒܫܘܡܠܝ ܘܳܠܝ̣ܬܐ ܩܕܝ̣ܫܬܐ ܕܠܐܦ̈ܝܗܘܢ. ܕܪܒܘܬ ܝ̣ܨܝ̣ܦܘ̣ܬܗ̇ ܠܟܠ ܘܳܠܝ̣ ܥܳܠܒܐ.

ܒܬܪ ܩܪܒܐ ܬܪܝܢܐ ܬܒܝܠܝܐ܆ ܦܠܚ̈ܐ ܡܫܬܢܝ̈ܢܐ ܪ̈ܡܝܰܝ ܡܩܠܥܢ̈ܐ ܐܬܚܫܚܘ ܒܗ̇ ܐܝܟ ܡܫܪܝ̣ܬܐ ܠܗܘܢ. ܘܗܝܟܠܐ ܕܡܪܝ ܐܒܪܗܡ ܡ̇ܢ ܐܣܛܰܒܠܐ ܗ̱ܘܐ ܠܪ̈ܰܟܫܐ ܕܝܠܗܘܢ ܘܒܙܒܢܐ ܗܢܐ ܟܕ ܡܬܗܓܡ ܬܰܛܠܝܼܠܐ ܕܥܕܬܐ ܡ̣ܢ ܥܰܙܝ̣ܙܘܬ ܒܰܪܩܐ ܕܢܳܦܠ܆ ܚܰܡܫܐ ܣܘ̣ܣ̈ܘܳܬܐ ܡܳܝܬܝ̣ܢ ܘܩܢܛܪܘܢܐ ܚܕ ܦܳܠܚܳܝܐ «ܪܝܫܡܐܐ» ܡܬܬܫܝ̣ܡ ܒܝ̣ܫܐܝܬ ܘܡܬܠܥܓ ܠܫܢܗ. ܘܡ̣ܢ ܒܠܰܝ ܐܣܘ̈ܬܐ ܒܩܰܒܳܒܝ̣ܬܐ ܪܒܬܐ ܕܐܚܝ̣ܕܐ ܠܗ ܟܕ ܗ̣ܘ ܒ̇ܥܩ ܘܐܡ̇ܪ «ܐܒܪܗܡ ܐܒܪܗܡ...» ܡܬܬܘܒܠ ܠܘܬ ܡܢܚܐ ܐܤܛܝܦܐ ܕܒܝܬ ܚܰܝܕܪܝ ܗ̇ܘ ܕܡܦܣ ܗ̱ܘܐ ܗܝܕܝܟ ܒܗܠܝܢ ܕܐܣܝ̣ܘܬܐ. ܘܒܬܪ ܨܦܬܐ ܕܚܘܝ ܒܰܥܨܳܒܐ ܘܣܘ̣ܡܣܳܡܐ ܕܝܠܗ ܡܬܐܡܪܐ ܕܗܘ ܕܕܐ ܐܤܛܰܝܦܐ ܗܟܢ ܐܡ̣ܪ ܠܗ ܠܪܝܫܡܐܐ:

«ܥܩܳܒܐ ܘܡܣܡܒܪܝܫܐ ܒܳܠܥ ܐܢܬ ܕܚܘܼܫܳܚ ܒܝܬܗ ܕܡܪܝܐ ܐܤܛܒܠܐ ܠܪ̈ܟܫܐ ܕܝܠܟ. ܙܠ ܘܕܡܟ ܘܠܐ ܚ̇ܣܪ ܠܟ ܡܕܡ».

ܩܕܡ ܚܡܫܝܢ ܫܢܝ̣̈ܢ ܥܢܝ̣̈ܕܐ ܕܡܕܝܕ ܒܥܕܬܐ ܕܡܪܝ ܐܟܣܢܝܐ ܡܬܩܰܒܪܝܢ ܗ̱ܘܘ. ܐܠܐ ܟܕ ܩܝܘܡܐ ܕܡܕܝܕ «ܩܳܔܰܡܰܢܐܘܓܠܘ» ܐܦܩ ܚܘܪܩܢܐ ܘܟܠܝܢܐ ܓܙܝ̣ܡܐ ܕܠܡ ܠܐ ܙܕܩ ܕܢܗܘܐ ܕܘܟܬܐ ܠܒܥܝ̣ܪܐ ܘܥܢܝ̣̈ܕܐ ܒܝܢܬ ܥܡܘܪܝܐ ܕܐ̱ܢܫܘܬܐ ܒܡܕܝ̣ܢ̱ܬܐ܆ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܥܕܬܐ ܒܗ̇ܘ ܙܒܢܐ ܫܪܪܬ ܘܙܰܕܩܰܬ ܕܬܗܘܐ ܕܝܪܐ ܕܡܪܝ ܗܒܝܠ ܘܡܪܝ ܐܒܪܗܡ ܒܒܝܬ ܩܒܘܪ̈ܐ ܠܡܕܝܕ. ܡܢ ܗ̇ܘ ܙܒܢܐ ܘܠܟܐ܆ ܓܒܐ ܬܝܡܢܝܐ ܕܕܝܪܐ ܗܕܐ ܗܘܳܐ ܒܝܬ ܩܒܘܪ̈ܐ ܕܣܘܪ̈ܝܝܐ ܕܡܕܝܕ ܒܠܥܕ ܦܘܪܫܢ ܥܕ̈ܬܐ.

ܒܬܪ ܕܝܪܝܐ ܓܒܪܐܝܠ ܐܪܒܝܐ܆ ܒܐܫܬܝ̣ܢ̈ܝܬܐ ܫܡܫ ܒܗ̇ ܠܐܦ̈ܝ ܫܢ̱ܬܐ ܪܒܢ ܕܝܪܝܐ ܐܒܪܗܡ ܬܘܪܟܪ ܡܕܝܕܝܐ. ܘܗܟܢ ܒܬܪ ܩܫܝܫܐ ܝܘܣܦ ܓܘܠܔܐ ܕܒܝܬ ܟܘܪܝܐ ܓܒܪܐܝܠ ܡܕܝܕܝܐ܆ ܐܦ ܕܝܪܝܐ ܫܒܐ ܥܝܢܘܪܕܢܝܐ ܐܣܬܬܪ ܗ̱ܘܐ ܒܗ̇ ܡܬܚܐ ܒܣܝܒܘܬܗ.

ܒܙܒܢ̈ܐ ܐܚܪ̈ܝܐ ܦܳܫܰܬ ܟܕ ܡܫܰܘܚܕܐ ܘܡܒܰܠܚܕܐ ܥܡ ܡܝ̣̈ܬ̣ܐ ܕܒܗ̇ ܩܒܝ̣ܪܝ̣ܢ. ܕܡ̣ܢ ܝܕ ܗܕܐ ܘܩܨܬ ܣܰܦܝ̣ܦܘ̣ܬܐ ܬܱܙܝ̣ܙܬܐ ܡܕܪܡܐܝܬ ـ ܒܫܢܝ̈ܐ ܐ̱ܚܪ̈ܝܬܐ ـ ܐܬܠܣܛܝܬ ܘܐܬܦܰܠܫܬ ܟܡܐ ܙܒܢܝ̣̈ܢ ܟܕ ܡܬܬܒܪܝܢ ܘܡܫܬܚܩܝ̣ܢ ܟܐܦ̈ܐ ܫܝ̣ܫ̈ܢܳܝܐ ܕܩܒܪ̈ܝܗܿ. ܐܝܟ ܕܠܡܩܡ ܒܐܦ̈ܝ ܣܘ̣ܪ̈ܚܢܐ ܗܠܝܢ ܕܣܳܪܩܝ̣ܢ ܘܡܢܰܟܪܝ̣ܢ ܒܪܢܫܐ ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܕܐ̱ܢܫܘܬܐ܆ ܘܒܢܝ̣ܫ ܢܛܘܪܘܬܐ܆ ܫܘܪܐ ܗ̇ܘ ܕܚ̇ܕܪ ܗ̱ܘܐ ܠܓܒܐ ܕܒܝܬ ܩܒܘܪ̈ܐ ܐܬܬܥܠܝ ܬܪܝܢ ܡܬܪ̈ܐ. ܗܕܐ ܕܝܢ ܒܡܬܡܰܠܟܢܘܬܐ ܕܚܰܣܝܐ ܕܡܪܥܝܬܐ ܕܛܘܪܥܒܕܝܢ ܡܥܠܝܘܬܗ ܕܡܪܝ ܛܝܡܬܐܘܣ ܫܡܘܐܝܠ ܐܩܛܫ ܘܒܝܨܝܦܘܬܐ ܘܥܡܠܐ ܡܩܰܠܣܐ ܕܡܘܬܒܐ ܐܘܡܬܢܝܐ ܕܥܕ̈ܬܐ ܕܡܕܝܕ ܗܢܐ ܕܩܐܡ ܒܪܝܫܗ ܐܢܛܘܢ ܢܘܐܰܝ ܕܒܝܬ ܒܶܣܣܶܐ ܘܰܡܥܕܪܢܗ ܝܘܣܦ ܬܘܪܟܪ ܕܒܝܬ ܡܩܕܫܝܐ ܐܠܝܐܣ. ܘܒܦܘܪܣܐ ܗܢܐ ܐܬܩܠܦܘ ܐܣܘ̈ܗܝ ܕܗܝܟܠܐ ܕܡܪܝ ܐܒܪܗܡ ܘܩܪ̈ܡܝ̣ܕܘܗܝ ܐܬܬܫܝ̣ܥܘ ܒܡ̈ܠܛܐ ܕܐܙܠܝ̣ܢ. ܘܐܪܥ ܡܕܒܚܗ ܐܬܪܨܦܬ ܒܟܐܦ̈ܐ ܦܣܝ̣̈ܠܬܐ. ܘܕܘܟܝ̈ܬܐ ܕܣܢܝ̣̈ܩܢ ܠܱܒܕܳܩܐ ܐܬܪ̈ܡܡܝ ܘܐܬܬܫܝ̣̈ܥܝ ܒܰܛܪ̈ܳܝܐ ܩܛܝ̣ܢܐܝܬ.

ܘܒܢܝܢܐ (ܒܝܬ ܕܐܪ̈ܚܐ) ܪܒܐ ܗܢܐ ܕܐܬܒܢܝ ܘܐܬܬܩܝܡ ܒܕܪܬܗܿ ܕܕܝܪܐ ܒܫܢ̈ܝܐ ܗܠܝܢ ܐ̱ܚܪ̈ܝܬܐ ܡܪܝܡ ܓܒܝܢܐ ܘܡܰܦܨܚ ܣܳܥܘܪ̈ܐ ܘܕܝܘܪ̈ܐ ܕܨܳܝܒܝܼܢ ܠܗܿ ܘܒܳܝܬܝܼܢ ܒܗܿ. ܘܪܰܒܬ ܡܬܒܰܣܡܝܼܢ ܒܒܰܘܬܐ ܕܒܢܝܢܐ ܗܢܐ... ܘܒܝܰܬܒܐ ܘܕܰܘܩܐ ܘܢܰܘܚܐ ܕܡܥܠܬܗܿ ܡܓܰܘܢܬܐ ܗܿܝ ܕܚܳܝܪܐ ܒܫܘܼܦܪܗܿ ܦܰܬܢܐ ܕܡܕܝܕ.

ܗ̇ܐ ܡ̣ܢ ܕܪ̈ܐ ܢܰܓܝܪ̈ܐ ܛܠܳܢܝ̣ܬܐ ܕܕܝܪܐ ܗܕܐ ܡܫܬܰܦܟܐ ܘܡܬܐܫܕܐ ܥܠ ܫܝܘ̣ܬܐ ܝܘܒܠܝܬܐ ܕܡܕܝܕ ܗ̇ܝ ܕܡܰܠܝܐ ܚܫܝ̣ܫܘ̈ܬܐ ܙܢܢܝ̈ܬܐ. ܘܒܠܥܕ ܥܝܳܦܐ ܡܫܠܛܐܝܬ ܘܣܰܘܝܐܝܬ ܒܚܰܘܪܐ ܫܚܝ̣ܩܐ ܘܡܛܪܦܐ ܕܳܝܩܐ ܙܩܘ̣ܪܐ ܐܘܡܢܝܐ ܕܡܕܝܕ ܗ̇ܝ ܕܒܐܕܘܓܐ ܕܡܓܙܝܘܬ ܡܣܬܝܛܐ ܩܨܬ ܓܠܘܬܐ ܡܫܝܼܡܳܢܝܬܐ. ܐܝܟ ܣܗܕܐ ܡܫܪܪܐ ܠܡܪܝܪ̈ܬܐ ܘܥܣܩ̈ܬܐ ܕܒܢ̈ܝ ܡܕܝܕ ܗ̇ܝ ܕܒܠܘ̈ܚܐ ܕܐܬܘܪ̈ܝܐ (ܕܣ̇ܠܩ ܣܝܩܘܡܗܝܢ ܠܡܐܬܐ ܬܫܝܥܝܬܐ ܕܩܕܡ ܝܠܕܐ) ܡܰܬܻܝܰܬܷܐ ܟܐܡܬ «ܡܕܝ̣ܢܬ ܡܥܪ̈ܐ» ܡ̣ܬܦܰܫܩܐ..

ܕܝܪܐ ܕܡܪܝ ܗܒܝܠ ܘܡܪܝ ܐܒܪܗܡ ܡܫܠܛܐܝܬ ܡܨܛܕܝܐ ܒܙܒܢ̈ܐ ܘܕܪ̈ܐ ܘܩܳܪܝܐ ܫܠܡܐ ܠܡܨܛܝ̈ܒܢܝܗܿ. ܒܩܰܘܡܗܿ ܘܥܘܙܝܗܿ ܡܿܢ ܢܒܗ̈ܐ ܘܗܓ̈ܓܐ ܡܫܬܚ̈ܠܦܢܐ ܕܣܘܪ̈ܝܝܐ ܕܡܕܝܕ ܟܣܶܝܢ. ܘܒܚܝܳܪܗ̇ ܫܬܝ̣ܩܐ ܘܝܐܝܒܐ ܣܰܒܪ̈ܝܗܘܢ ܛܫܶܝܢ ܘܰܠܛܶܝܢ.....[2]

ܝܰܘܣܶܦ ܒܶܓܬܰܫ


[1]  ܒܢܝܢܐ ܗܢܐ ܝܘܡܢܐ ܠܝܬܘܗܝ. ܕܐܬܬܩܝܡ ܓܝܪ ܘܐܬܗܓܡ ܟܠܢܐܝܬ ܒܦܘܠܚܢܐ ܐ̱ܚܪܝܐ ܕܐܫܬܡܠܝ ܒܕܝܪܐ.

[2] ܟܰܪ̈ܝܬܐ ܘܰܩܦܝ̈ܣܬܐ ܥܳܦܝܐ ܘܚܳܒܫܐ ܟܬܝܒܬܐ ܗܕܐ ܕܰܟܬܰܒܬܗܿ (ܒܬܶܫܥܝܼ̈ܢܳܝܬܐ) ܒܡܕܝܕ ܟܕ ܐܝܬܝ ܗ̱ܘܝܬ ܗܕܡܐ ܒܓܘܫܡܐ ܕܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܓܒܪܐܝܠ. ܐܠܘܠܐ ܥܘܕܪܢܐ ܕܡܰܒ̈ܥܐ ܫܶܡ̈ܥܳܢܝܐ ܘܩܘ̈ܛܦܐ ܘܠܘܩ̈ܛܐ ܡܰܟܬܰܒܙ̈ܒܢܝܐ (ܕܕܟܝܪܝܢ ܒܐܝܩܪܐ ܘܣܶܦܐ ܗܢܐ) ܪܒܬ ܡܫܬܰܦܠܐ ܗ̱ܘܬ ܚܶܨܪܐ..  ܘܡܬܦܰܪܣܐ ܒܣܒܪܐ ܕܬܗܘܐ ܟܰܢܐ ܠܦܘ̈ܠܳܝܐ ܘܒܘ̈ܚܳܢܐ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܕܝܬܝܪ ܪܘܝܼܚܝܼܢ ܘܥܰܡܝܼܩܝܼܢ... ܘܡܫܰܘܫܛܝܼܢ... ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܡܒܘ̈ܥܐ ܕܐܬܥܕܪܬ ܡܢܗܘܢ:

̇ 1. Patrik I. Afrem Barsavm, Turabdin Tarihi, Süryani Mor Afrem Manastırı Yayınları, II. Baskı, Hollanda 1985. Sayfalar: 19. 33. 132. 134. 159.

  1. Patrik Afrem Barsavm, Berule Bdire, Kamışlı Gençler Matbaası, 1967, sayfa. 631.


 
Please Leave Your Thinking

Leave a Comment

You can also send us an email to karyohliso@gmail.com