Article - Karyo Hliso
Yusuf Begtas:


ܡܡܠܠܐ ܒܚܓܐ ܕܟܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܒܐܠܡܢܝܐ

ܝܰܘܣܶܦ ܒܶܓܬܰܫ

ܚܘܼܕܪܐ ܕܡܰܪܕܘܼܬܐ ܘܣܶܦܪܳܝܘܼܬܐ ܕܠܫܳܢܐ ܣܘܼܪܝܝܐ. ܡܪܕܝܢ.

 

ܡܡܠܠܐ ܒܚܓܐ ܕܟܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܒܐܠܡܢܝܐ

ܟܢܫܐ ܓܰܒܝܐ ܘܢܰܨܝܚܐ. ܪܝܫܢܐ ܘܗ̈ܕܡܝ ܫܘܬܐܣܐ ܕܟܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܘܫܪܟܐ ܕܡܶܬܠܡ̈ܕܢܐ ܡܝܩܪ̈ܐ.

ܫܠܡܐ ܘܐܝܩܪܐ ܠܟܠܟܘܢ.

ܐܬܐ ܐ̱ܢܐ ܡܼܢ ܒܝܬܢܗܪܝܢ ܐܬܪܐ ܕܐܒܗ̈ܬܐ. ܡܼܢ ܡܪܕܝܢ ܡܕܝܢܬܐ ܥܰܬܝܼܩܬܐ. ܗܿܝ ܕܦܶܪܣܰܬ ܒܙܒܢ ܢܘܼܗܪܐ ܕܡܰܪܕܘܼܬܐ ܘܣܶܦܪܳܝܘܬܐ ܕܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܒܝܕ ܡܰܕܪܫܬܐ ܡܫܰܡܰܗܬܐ ܕܢܨܝܒܝܢ. ܘܒܗܿ ܐܡܼܪ ܗ̱ܘܐ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܦܪܝܡ:

ܟܬܒ̈ܐ ܣܝܼܡܝܼܢ ܐܝܟ ܡܰܚܙܝܼܬܐ.
ܕܫܰܦܝܐ ܥܰܝܢܗ ܨܰܠܡܐ ܕܩܘܼܫܬܐ ܚܳܙܐ ܬܡܢ.
ܢܘܼܗܪܐ ܦܐܐ ܠܥܝ̈ܢܐ. ܘܩܘܼܫܬܐ ܠܬܰܪܥܝܼܬܐ.
ܢܘܼܗܪܐ ܓܒܝܼ ܠܥܰܝܢܟ. ܟܬܒ̈ܐ ܠܬܰܪܥܝܼܬܳܟ.
ܟܠ ܝܘܡ ܕܠܐ ܩܳܪܐ ܐܢ̱ܬ. ܡܼܢ ܟܬܳܒ̈ܐ ܠܐ ܝܳܬܪ ܐܢܬ.
ܕܰܥ ܕܡܼܢ ܫܐܕ̈ܐ ܡܶܙܕܟܶܐ ܐܢ̱ܬ. ܘܥܡ ܒܰܛܝ̈ܠܐ ܡܶܬܶܡܢܐ ܐܢ̱ܬ.

ܦܨܝܚ ܐ̱ܢܐ ܣܰܓܝ ܕܐܬܡܨܝܬ ܠܡܶܬܛܝܒܘ ܒܰܝܢܬܟܘܢ ܒܚܰܓܐ ܗܢܐ ܒܰܣܝܡܐ ܕܰܩܛܝܪ ܒܝܰܨܝܼܦܘܬܐ ܡܩܰܠܣܬܐ ܕܚܰܒܪ̈ܐ ܟܰܢ̈ܳܝܐ ܘܒܪܝܫܳܢܘܼܬܗ ܕܪܰܒܳܢܐ ܡܝܰܩܪܐ ܡܠܦܢܐ (ܦܪܳܦܣܪ) ܐܦܪܝܡ ܝܠܕܙ ܡܕܒܪܢܐ ܬܪܝܢܐ ܕܒܝܬ ܨܰܘܒܳܐ ܕܣܰܠܰܡܰܢܟܐ ܒܐܣܦܰܢܝܐ ܘܒܰܪ ܟܢܘܼܬܐ ܒܬܰܪ̈ܡܝܳܬܢ ܠܫܢ̈ܝܬܐ. ܡܶܟܳܐ ܬܘܕܝ ܣܓܝ ܐܡܪ ܐ̱ܢܐ ܠܰܙܡܝܼܢܘܼܬܐ ܡܠܰܒܒܳܢܝܼܬܐ ܕܟܰܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܗܢܐ ܕܝܘܡ ܒܝܘܡ ܡܶܬܟܰܢܢ ܥܰܡܠܗ ܘܡܬܒܰܢܟ ܦܘܼܠܚܳܢܗ ܡܫܬܘܫܛܢܐܝܬ.

ܠܐ ܝܕܥ ܐ̱ܢܐ ܡܳܢܰܘ ܓܘܼܪܳܓܳܐ ܒܶܣܬܪܳܝܐ ܕܰܐܥܒܶܕ ܒܟܰܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܕܰܢܫܕܪ ܙܡܝܼܢܘܼܬܐ ܕܺܐܬܶܐ ܘܐܶܩܘܡ ܥܡܟܘܢ ܘܐܗܘܐ ܒܝܢܬܟܘܢ. ܐܠܐ ܫܪܪܐ ܠܡܐܡܪ: ܝܶܪܒܰܬ ܚܰܕܘܰܬܝ. ܘܰܥܫܢ ܣܒܪܝ. ܘܐܬܬܥܰܙܙܰܬ ܗܰܝܡܳܢܘܬܝ ܒܣ̈ܘܼܟܳܠܐ ܕܛܡܝܼܪܝܢ ܒܫܘܼܟܳܢܐ ܕܐܬܩܪܒ ܠܐܝܩܪܐ ܕܬܫܡܫܬܝ ܢܰܓܝܼܪܬܐ. ܬܘܕܝ ܠܗܘܢ ܘܰܠܟܘܢ ܕܐܰܟܚܰܕ ܐܰܘܪܶܒܬܘܢ ܡܫܰܐܠܘܼܬܝ..

ܠܐ ܡܶܙܕܰܓܪܝܼܢ ܪ̈ܓܫܶܝ ܡܬܡܰܚ̈ܫܠܳܢܐ. ܐܠܐ ܥܡ ܪ̈ܓܫܰܝ ܐܦ ܪܘܼܚܝ ܫܶܚܢܰܬ ܒܚܰܡܝܼܡܘܼܬܐ ܕܫܳܝܕܐ ܒܰܡܨܰܥܬܐ ܩܶܨܬ ܫܟܝܼܚܘܼܬ ܚܘܝܼܚܘܼܬܐ ܘܒܰܣܝܼܡܘܼܬܐ. ܥܠܗܕܐ ܠܝܬ ܠܝ ܕܐܰܘܫܶܛ ܐܠܐ ܩܘܼܒܰܠܛܰܝܒܘܬܐ ܘܐܝܩܳܪܐ ܠܡܶܣܬܰܟܠܳܢܘܼܬܐ ܕܟܰܢܳܐ ܣܘܼܪܝܝܐ ܘܠܗ̈ܕܡܰܘܗܝ ܥܠܝ̈ܡܐ ܣܦܝܪ̈ܐ ܘܚܦܝ̈ܛܐ. ܕܦܰܪܫܘܢܝ ܘܝܰܩܪܘܼܢܝ ܒܫܘܼܟܳܢܐ ܕܡܬܝܗܒ ܠܟܳܫܘܼܪܘܼܬܐ ܕܛܰܣܪܳܪ̈ܐ (wariors/savaşçılar) ܗܿܢܘܢ ܕܝܳܨܦܝܢ ܕܚ̈ܝܐ ܨܒܝܢܐܝܬ ܠܡܶܬܰܠ ܪܘܼܚܐ ܠܣܘ̈ܟܳܠܐ ܡܫܰܘ̈ܫܛܳܢܐ ܠܬܘܼܩܳܢܐ ܕܫܰܝܢܐ ܘܰܫܠܡܐ ܟܕ ܬܳܪܨܝܼܢ ܬܪܥܝܼܬܗܘܢ ܠܚܰܪܬܐ ܦܐܝܬܐ ܒܝܢܬ ܡܰܟܫܘ̈ܠܐ ܘܡܰܚܫܘ̈ܠܐ ܙܢܳܢ̈ܝܐ ܕܥܳܪܨܝܢ.

ܩܰܒܠܬ ܫܘܼܟܳܢܐ ܗܢܐ ܒܫܶܡܝ ܪܰܒܐ ܕܝܩܰܪܬܢ ܐܒܝ ܡܢܳܚܐ ܩܫܝܫܐ ܬܐܘܡܐ ܗܢܐ ܕܫܰܡܫ ܟܗܢܘܬܐ ܐܪܒܥܝܢ ܫܢ̈ܝܢ ܒܥܰܣܩܘܼܬܐ ܪܒܬܐ ܕܫܘ̈ܢܳܩܐ ܘܕܘܘ̈ܕܐ. ܒܪܡ ܐܦܠܐ ܝܘܡܐ ܐܰܘܒܶܕ ܪܚܡܰܬ ܡܳܬܗ ܗܿܝ ܕܠܝܼܦܐ ܗ̱ܘܬ ܒܣܰܒܪܐ ܘܚܘܼܒܐ ܘܗܰܝܡܳܢܘܼܬܐ ܕܪܳܥܝܘܼܬܐ ܡܫܝܼܚܳܝܬܐ. ܘܠܐ ܐܰܫܶܦ ܟܰܬܦܐ ܠܩܘܼܛܳܥܐ (ܘܰܦܣܳܩ ܣܰܒܪܐ) ܕܢܐܚܘܕ ܕܰܘܪܐ ܒܚܰܝ̈ܘܗܝ ܘܢܶܫܠܰܛ ܥܠ ܡܠܬܗ ܗܿܝ ܕܒܗܿ ܡܙܰܗܪ ܗ̱ܘܐ ܐܦ ܠܢ ܠܰܒܢܘ̈ܗܝ ܡܰܪܬܝܳܢܐܝܬ.

ܬܢܢ ܥܡ ܐܝܩܪܐ ܘܚܘܼܣܝܐ ܡܰܕܟܼܰܪ ܐ̱ܢܐ ܚܕ ܡܼܢ ܦܘܪ̈ܓܳܠܰܘܗܝ ܕܐܰܡܪܗ ܗ̱ܘܐ (ܠܝ ܘܠܐܚܘܢܝ). «ܦܘܼܫܘ ܘܟܰܬܰܪܘ ܘܩܰܘܘ ܒܰܐܬܪܟܘܢ ܥܰܒ̈ܕܐ. ܘܠܐ ܬܶܬܪܰܓܪܓܘܢ ܠܡܶܗܘܳܐ ܡܰܠܟ̈ܐ ܒܓܳܠܘܼܬܐ.» ܐܡܼܪ ܗ̱ܘܐ ܡܶܠܟܐ ܗܢܐ ܟܕ ܟܠܢܫ ܥܳܪܩ ܘܡܰܗܦܟ ܗ̱ܘܐ ܚܰܨܐ ܠܛܘܼܪܥܒܕܝܢ. ܕܛܰܓܢܐ ܚܰܡܝܼܡ ܗ̱ܘܐ ܗܳܝܕܝܟ ܠܣܰܘܦܐ ܐ̱ܚܪܳܝܐ. ܘܐܝܟܢܳܝܘܬܐ ܕܡܳܢܳܝܬܐ ܗ̱ܘܬ ܘܡܰܪܝܪܬܐ ܘܰܬܥܝܼܫܬܐ ܡܛܠ ܥܡܐ ܕܝܠܢ..

ܘܗܘܼ ܓܘܼܪܳܓܐ ܘܦܘܼܩܳܕܐ ܗܢܐ ܫܰܒܩܰܢ ܕܝܩܪܬܢܐܝܬ ܢܶܣܬܰܪܰܟ ܒܰܠܝܼܥܳܐܝܬ ܘܢܶܣܬܰܒܰܟ ܐܰܫܝܼܕܳܐܝܬ ܒܥܕ̈ܬܢܳܝܳܬܐ ܘܐܘܼܡܬܳܢ̈ܝܳܬܐ ܟܕ ܡܬܕܰܒܨܝܼܢܢ ܘܒܳܠܥܝܼܢܢ ܡܼܢ ܓܰܘ̈ܳܝܐ ܘܒܰܪ̈ܳܝܐ ܒܪܘܼܥܬܳܐ ܘܕܘܼܥܬܳܐ ܕܐܬܪ̈ܢܳܝܳܬܐ...!

ܫܪܪܐ ܠܡܐܡܪ: ܥܕܟܝܠ ܪܳܢܐ ܐ̱ܢܐ ܠܡܶܣܬܰܟܳܠܘ ܥܶܠܬܐ ܗܳܝ ܪܝܼܫܳܝܬܐ ܕܙܶܢܩܰܬ ܠܐܒܝ ܕܢܦܩܘܕ ܗܿܘ ܡܐ ܕܒܳܥܐ ܗ̱ܘܐ ܟܕ ܝܳܕܥ ܕܩܶܢܛܐ ܘܠܘܼܚܳܡܐ ܟܡܝܼܢ ܠܰܬܒܳܪܐ ܘܒܘܼܣܒܳܣܳܐ ܕܰܒܢ̈ܘܗܝ؟ ܐܝܢ ܠܡܳܢܐ ܟܝܰ.....؟ ܠܡܳܢܐ ܟܝ.... ܐܡܼܰܪ ܗ̱ܘܐ ܦܘܼܪܓܳܠܐ ܗܢܐ ܒܙܰܒܢܐ ܗܿܘ ܡܰܪܝܪܐ ܘܰܬܥܝܼܫܐ؟

ܒܓܘܼܪ̈ܳܓܐ ܘܠܘܼ̈ܒܳܛܐ ܦܪ̈ܝܼܫܐ ܘܕܝܠܢܐܝܬ ܒܣܘܼܟܳܠܐ ܕܡܶܬܩܶܬ ܡܼܢ ܦܘ̈ܩܳܕܐ ܕܐܒܝ ܡܢܳܚܐ ܗܐ ܡܼܢ ܡܬܚܐ ܕܬܠܬܝܢ ܫܢ̈ܝܢ ܘܰܠܟܐ ܡܫܰܡܫ ܐ̱ܢܐ ܒܗܿܘ ܡܐ ܕܝܶܠܦܶܬ ܘܚܶܟܡܶܬ ܡܼܢ ܛܰܝܒܘܼܬܐ ܕܝܘܼܠܦܳܢܐ ܟܢܘܼܫܝܳܝܐ. ܟܕ ܠܐ ܪܢܐ ܐ̱ܢܐ ܠܡܶܥܒܰܕ ܡܕܡ ܠܩܘܼܕܳܝܐ ܕܐܝܩܪܐ ܘܫܘܼܟܳܢܐ ܘܕܰܪܓܐ. ܘܐܦܠܐ ܥܶܒܕܶܬ ܡܕܡ ܐܝܟܢܐ ܕܐܟܘܠ ܘܐܶܥܬܰܪ. ܐܠܐ ܐܶܟܠܶܬ ܐܝܟܢܐ ܕܐܶܥܒܕ ܘܐܶܫܰܡܫ . ܠܐ ܒܶܥܛܶܬ ܥܘܼ̈ܩܣܶܐ ܘܟܶܫ̈ܠܐ܆ ܐܠܐ ܕܰܒܩܶܬ ܚܶܨ̈ܦܶܐ ܘܣܶܕ̈ܩܐ.

ܠܟܠ ܒܪܢܫܐ ܬܫܥܝܼܬܐ ܐܝܬ ܗ̱ܘ ܦܪܝܼܫܬܐ ܕܦܳܪܫܐ ܠܗ ܡܼܢ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ. ܦܶܬܚܶܬ ܥܝ̈ܢܝ ܒܰܩܪܝܬܐ ܕܗܰܣܰܣܰܢܰܐ ܕܣܝܼܡܐ ܒܰܫܦܘܼܠܐ ܕܛܘܪܐ ܕܩܰܪܕܘܼ. ܘܐܬܪܰܒܝܬ ܒܡܕܝܕ. ܘܥܠܬ ܠܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܓܒܪܐܝܠ. ܐܠܐ ܟܕ ܗܶܪܓܬ ܘܝܶܠܦܬ ܘܫܰܪܝܬ ܒܬܫܡܫܬܐ܆ ܦܰܠܝܬ ܣܝ̈ܡܐ ܡܫܰܚ̈ܠܦܐ܆ ܘܬܰܡܢ ܒܝܢܬ ܐܰܒܩܳܐ ܕܡܰܟܬܰܒܙܰܒܢܐ ܦܶܓܥܶܬ ܒܢܘܼܗܪܐ ܕܝܘܼܠܦܳܢܐ ܕܣܳܦܪ̈ܐ ܘܡܰܠܦ̈ܢܐ ܣܘܼܪ̈ܝܝܐ ܣܦܝܼܪ̈ܐ. ܗܿܢܘܢ ܕܩܰܕܡ ܐܣܬܰܟܰܠ ܘܐܰܘܕܰܥ ܕܩܘܼܝܳܡܐ ܘܛܘܼܘܳܪܐ ܠܐ ܗܿܘܐ ܐܠܐ ܒܫܘܘܫܛܐ ܕܪܥܝܢܐ ܕܰܡܙܝܼܓ ܒܝܘܼܠܦܳܢܐ ܘܚܟܡܬܐ. ܘܟܕ ܚܙܝܬ ܕܐܦ ܟܬܘ̈ܒܐ ܕܳܪ̈ܢܳܝܐ ܗܝܼ ܟܕ ܗܝܼ ܟܳܬܒܝܼܢ܆ ܫܰܪܝܬ ܕܐܦܘܨ ܐܢܐ ܠܝ. ܘܢܶܦܩܶܬ ܠܰܚܙܘܼܩܝܐ ܓܰܘܳܝܐ ܒܰܒܥܳܬ ܫܘܘܫܳܛܐ ܪܥܝܳܢܳܝܐ ܘܝܳܬܢܳܝܐ ܒܐܘܼܪܚܐ ܐܠܝܨܬܐ ܘܥܼܰܪܡܬܐ ܟܕ ܢܳܩܠ ܐ̱ܢܐ ܐܘܪܚܐ ܗܿܝ ܘܠܗܰܠ ܫܳܒܩ ܐ̱ܢܐ ܚܶܪ̈ܝܳܢܐ ܘܩܪ̈ܳܒܐ ܝܰܨܪ̈ܢܳܝܐ (ܚܰܫ̈ܳܢܐ ܘܡܰܟ̈ܝܳܢܐ). ܘܒܰܚܙܘܼܩܝܐ ܗܢܐ ܝܶܠܦܬ ܕܐܶܚܦܽܘܼܪ ܘܐܶܟܣܘܼܚ ܘܐܶܦܣܘܼܠ ܢܰܦܫܝ ܘܥܕܟܝܠ ܚܳܦܰܪ ܘܟܳܣܰܚ ܘܦܳܣܶܠ ܐ̱ܢܐ ܟܕ ܠܐ ܛܳܥܐ ܐ̱ܢܐ ܡܠܬܝ ܡܪܝ ܐܝܣܚܩ ܕܢܝܢܘܐ ܗܿܝ ܕܐܳܡܪܐ: «ܫܘܼ̈ܟܳܢܐ ܪ̈ܒܐ ܠܐ ܐܳܬܝܢ ܐܠܐ ܒܬܪ ܢܶܣܝܘ̈ܢܐ ܪ̈ܰܒܐ!»

ܘܒܢ̈ܒܗܐ ܡܫ̈ܐܠܐ ܪܘܟ ܪܘܟ ܫܰܪܝܬ ܕܐܶܣܝܡ ܡܶܫܚܳܐ ܒܰܫܪܓܐ ܕܡܬܛܰܦܛܰܦ ܗ̱ܘܐ. ܘܩܰܘܝܬ ܒܬܫܡܫܬܐ ܕܝܪܬܘܬܐ ܘܐܬܪ̈ܳܢܳܝܬܐ ܒܚܰܘ̈ܩܐ ܦܪ̈ܝܫܐ ܟܕ ܐܰܣܝܪ ܐ̱ܢܐ ܒܓܘܼܫܡܐ ܕܕܝܪܐ ܕܡܪܝ ܓܒܪܐܝܠ ܝܰܬܝܪ ܡܼܢ ܥܣܪܝܢ ܫܢ̈ܝܢ ܒܙܒ̈ܢܐ ܡܰܪܝܪ̈ܐ ܒܪܝܼܫܳܢܘܼܬܗ ܕܡܥܠܝܘܬܗ ܕܡܪܝ ܛܝܡܬܐܘܣ ܫܡܘܐܝܠ ܐܩܛܫ ܕܛܘܪܥܒܕܝܢ. ܘܒܕܰܝܪܐ ܕܟܘܼܪܟܡܐ ܒܪܝܫܳܢܘܼܬܗ ܕܡܥܠܝܘܬܗ ܕܡܪܝ ܦܝܠܘܟܣܝܢܘܣ ܨܠܝܼܒܐ ܐܙܡܢ ܕܡܰܪܕܝܢ. ܘܛܶܥܢܶܬ ܢܝܼܪܐ ܗܢܐ ܒܪܘܼܚܐ ܕܫܘܼܡܠܳܝܐ ܟܕ ܗܿܘܐ ܐ̱ܢܐ ܒܪ ܬܘܼܟܠܳܢܐ ܠܚܣ̈ܝܐ ܡܥ̈ܠܝܐ ܒܙܒ̈ܢܐ ܥܰܣ̈ܩܐ. ܘܗܐ ܡܰܩܦ ܐ̱ܢܐ ܟܕ ܢܳܣܒ ܐ̱ܢܐ ܚܰܝܠܐ ܪܥܝܳܢܳܝܐ ܘܥܘܼܙܳܝܐ ܘܚܘܼܡܣܳܢܐ ܡܼܢ ܦܘܠܘܣ ܫܠܝܼܚܐ ܕܐܡܿܪ: «ܠܐ ܬܕܰܥܟܘܢ ܪܘܚܐ.» (ܬܣܠܘ̈ܢܝܩܝܐ ܩܕܡܝܬܐ 5:19).

ܠܐ ܒܳܥܐ ܐܢܐ ܕܐܰܘܪܶܟ. ܕܚܳܓܪܳܐ ܘܚܳܝܒܳܐ ܡܠܬܝ. ܘܠܐ ܡܨܝܐ ܕܐܬܠ ܪܘܼܨܳܢܳܐ ܣܳܦܩܐ. ܐܠܐ ܦܐܝܐ ܗ̱ܝ ܕܺܐܡܰܪ: ܒܟܠܗܿ ܬܫܡܫܬܝ ܙܢܳܢܳܝܬܐ ܠܐ ܐܰܦܣܶܬ ܠܐܢܫ ܕܢܪܕܐ ܘܰܢܗܠܟ ܒܗܰܘܢܝ ܒܪ̈ܶܓܠܐ ܨܰܥܠ̈ܬܐ. ܐܠܐ ܪܰܒܰܬ ܚܶܫܶܬ. ܪܰܒܰܬ ܐܬܛܪܦܶܬ. ܪܒܰܬ ܐܬܡܰܥܣܶܬ. ܘܪܰܒܰܬ ܣܰܝܒܪܶܬ ܡܛܠ ܝܘܼܬܪܳܢܐ ܕܝܳܪܬܘܼܬܰܢ. ܐܠܐ ܬܰܘܕܝ ܠܰܒܛܝܼܠܘܼܬܐ ܐܠܗܳܝܬܳܐ ܒܘܼܪܟܬܳܗܿ ܡܣܰܬܪܳܢܝܼܬܐ ܕܰܢܛܰܪܬܰܢܝ ܒܚܰܝ̈ܐ...!

ܪܘܼܚܳܐ ܕܫܘܼܡܠܳܝܐ ܦܪܝܼܫܐ ܡܼܢ ܗܿܝ ܕܫܘܼܥܠܳܝܐ. ܘܐܢܐ ܐܰܚܝܕ ܐ̱ܢܐ ܒܓܰܒܐ ܕܫܘܼܡܠܳܝܳܐ ܗܿܘ ܕܐܡܿܪ: «ܡܚܺܝܼܠܘܼܬܰܢ ܥܳܫܢܳܐ ܘܰܒܨܺܝܼܪܘܼܬܰܢ ܓܳܡܪܳܐ ܒܰܚܕ̈ܕܐ». ܐܢ ܒܡܶܕܝܕ ܘܐܢ ܒܡܰܪܕܝܢ ܠܐ ܣܛܝܼܬ ܡܼܢ ܪܘܚܐ ܗܕܐ. ܟܕ ܒܳܠܥ ܐ̱ܢܐ ܕܩܳܪ̈ܐ ܘܰܡܪܪ̈ܐ ܡܼܢ ܪܘܼܚܐ ܕܫܘܼܥܠܳܝܐ ܘܡܼܢ ܗܿܝ ܕܪܶܓܰܬ ܡܫܰܠܛܘܼܬܐ. ܐܠܐ ܠܐ ܡܶܐܢܰܬ ܠܝ ܘܢܰܣܝܼܬ ܕܐܗܘܐ ܫܒܶܫܬܐ ܒܰܓܦܶܬܐ ܪܒܬܐ. ܘܫܰܡܫܬܗܿ ܚܘܼܒܢܐܝܬ ܘܥܕܟܝܠ ܡܫܰܡܫ ܐ̱ܢܐ ܠܗܿ ܒܐܘܼܪܚܐ ܡܠܝܼܠܬܐ «ܕܢܘܼܦܳܫܳܐ ܘܛܘܼܥܳܡܳܐ ܠܫܳܢܳܝܐ ܘܪܥܝܳܢܳܝܐ» ܕܒܳܪܝܐ ܣܘ̈ܟܳܠܐ ܒܰܝܢܬ ܓܰܘܐ ܕܬܰܘܕ̈ܝܳܬܐ ܘܡܰܪ̈ܕܘܳܬܐ ܦܪ̈ܝܼܫܳܬܐ ܘܒܰܫܒܝܼ̈ܠܐ ܘܡܨ̈ܥܳܝܐ ܕܡܬܚܰܦܛܝܼܢ ܠܢܘܼܛܪܐ ܕܝܳܪܬܘܼܬܰܢ ܒܓܰܘܗ ܕܫܰܝܢܐ ܘܰܫܠܡܐ ܐܰܬܪܳܢܳܝܐ ܟܕ ܐܳܡܪܐ: «ܚܠܳܦ ܫܘܪ̈ܐ ܢܶܒܢܶܐ ܓܺܫܪ̈ܶܐ.»

ܟܠܗ ܗܢܐ ܡܬܚܐ ܚܕܐ ܝܶܠܦܶܬ ܘܚܶܟܡܶܬ ܡܼܢ ܘܳܠܝ̈ܬܐ ܕܰܢܩ̈ܰܫܝ ܒܰܬܪܰܥ ܡܰܕܠܳܢܘܼܬܐ ܘܡܰܩܠܳܢܘܼܬܐ ܘܡܰܫܦܳܢܘܼܬܐ ܕܥܛܝܼܦܐ ܗ̱ܘܬ ܡܫܰܐܠܘܬܝ ܓܰܘܳܝܬܳܐ ܘܬܐܪܬܳܢܳܝܬܳܐ: ܗܝܼ ܬܰܪܥܝܼܬܐ ܕܟܝܼܬܐ ܠܐ ܡܬܬܥܝܼܩܳܐ ܘܬܐܪܬܐ ܒܩܺܝܼܬܐ ܠܐ ܡܶܬܕܰܠܚܐ. ܘܒܰܪܢܳܫܐ ܕܪܳܚܡ ܐܬܪܗ ܘܒܳܥܐ ܕܰܢܫܡܫ ܝܳܪܬܘܬܗ ܒܟܠܙܒܢ ܩܐܡ ܒܫܘܼܪܝ ܐܘܪܚܐ. ܘܐܢ ܠܐ ܛܳܥܢ ܣܰܟܪܐ ܕܰܡܣܰܝܒܪܳܢܘܬܐ ܡܼܢ ܟܠ ܓܰܒ̈ܝܼܢ ܠܐ ܡܬܦܰܨܐ ܡܼܢ ܫܘ̈ܩܳܦܐ ܘܢܘܼ̈ܬܦܐ. ܡܟܐ ܠܐ ܙܕܩ ܕܢܶܕܚܰܠ ܡܼܢ ܕܝܢܐ ܕܒܢ̈ܝܢܫܐ ܐܢ ܬܐܪܬܗ ܕܰܟܝܐ ܘܡܼܢ ܥܰܘܠܐ ܒܰܩܝܐ...!

ܗܿܐ ܡܼܢ ܫܘܼܪܝܐ ܬܰܪܥܝܬܝ ܥܰܢܝܳܐ ܗ̱ܘܬ ܒܠܶܫܳܢ̈ܝܳܬܐ. ܘܟܕ ܡܶܬܥܰܢܘܐ ܐ̱ܢܐ ܒܠܶܫܢܐ ܦܨܼܝܼܚ ܐ̱ܢܐ ܕܫܰܪܝܬ ܠܡܶܟܪܰܒ ܗܿܘ ܕܥܰܬܝܩ ܘܐܒܳܗܳܝ ܒܡܰܕܪܟܳܢܘܼܬܐ ܚܕܰܬܐ ܪܥܝܳܢܐܝܬ ܘܟܬܝܼܒܬܳܢܐܝܬ. ܕܐܣܬܟܠܬ ܕܫܘܘܫܛܐ ܘܢܘܗܪܐ ܬܡܢ ܗ̱ܘ. ܘܫܶܪܰܬ ܠܝ ܕܡܢܝܢܐ ܕܢܝܼ̈ܫܐ ܛܒ̈ܐ ܒܥܳܒܘܕܐ܆ ܡܰܣܓܐ ܠܡܢܝܢܐ ܕܛܒ̈ܬܐ ܒܰܥܒܳܕܐ. ܡܛܠ ܕܗܰܘܢܐ ܣܦܝܼܪܐ ܘܰܬܪܝܨܐ ܠܐ ܪܚܡ ܠܛܒܬܐ ܕܡܣܬܰܥܪܐ ܒܢܝܼܫܐ ܥܕܝܼܠܐ. ܐܟܡܐ ܕܪܕܝܬܐ ܣܢܝܼܩܐ ܠܝܳܩܕܐ ܢܰܩܕܐ ܘܛܒܐ ܡܛܠ ܚܐܦܐ܆ ܒܗܿ ܒܕܡܘܬܐ ܐܦ ܪܶܕܝܐ ܕܦܘܼܠܚܳܢܐ ܘܫܘܼܘܫܳܛܐ ܘܩܘܼܝܳܡܐ ܣܢܝܼܩܝܼܢ ܠܪ̈ܥܝܢܐ ܡܣܝܼܡ̈ܢܐ ܘܰܡܒܰܢܝ̈ܢܐ.

ܒܣܰܒܪܐ ܐܢܐ ܕܙܰܪܥܐ ܕܒܳܕܪ ܟܰܢܐ ܢܶܣܓܐ ܘܢܶܡܚܶܐ ܟܰܢܳܐ ܘܢܶܫܬܰܪܫ ܘܢܶܣܬܰܪܥܰܦ... ܟܕ ܡܬܒܰܩܝܐ ܥܰܝܢܗ ܡܨܰܝܒܳܢܝܼܬܐ ܒܣܘ̈ܟܠܐ ܕܰܐܡܝܪܝܼܢ ܠܦܰܪܢܙ ܟܰܦܟܰܐ (1883- 1924) Franz Kafka ܚܕ ܡܼܢ ܐܰܫܦܳܪ̈ܐ(hero/kahraman) ܕܡܰܚܫܰܒܬܐ ܡܰܥܪܒܳܝܬܐ ܗܢܐ ܕܐܡܼܪ: « ܐܢܐ ܡܿܢ ܐܫܬܰܘܙܒܶܬ ܡܼܢ ܓܗܢܐ ܒܝܕ ܣܶܦܪܳܝܘܼܬܐ. ܙܕܩ ܕܢܩܪܐ ܟܬܒ̈ܐ ܕܩܳܪܨܝܼܢ ܘܕܳܒܨܝܼܢ ܠܢ. ܠܐ ܣܳܐܒ ܣܳܟ ܗܿܘ ܕܠܐ ܡܰܘܒܕ ܡܗܝܼܪܘܬܗ (ܡܰܘܗܒܬܗ) ܚܳܙܝܰܬ ܫܘܼܦܪܐ.»

ܡܟܐ ܬܗܢ̈ܝܬܐ ܡܩܰܪܒ ܐ̱ܢܐ ܠܚܰܓܐ ܗܢܐ ܩܛܝܼܪܐ ܕܚܳܙܐ ܠܫܘܼܦܪܐ ܕܰܛܡܝܪ ܒܕܘܼܥܬܐ ܕܥܰܡܘܼ̈ܠܬܳܢܐ. ܘܐܝܩܪܐ ܠܛܢܢܐ ܘܬܘܕܝܬܐ ܠܥܰܡܠܐ ܕܩܐܡ ܒܗ ܟܰܢܐ ܣܘܪܝܝܐ: ܕܐܝܬܘܗܝ ܚܕ ܡܼܢ ܫܘܬܐܣ̈ܐ ܕܡܶܬܬܙܝܼܥ ܡܼܢ ܡܠܘ̈ܐܐ ܕܝܘܼܠܦܳܢܐ. ܘܬܬܢܰܨܰܚ ܡܰܚܫܒܬܐ ܗܿܝ ܕܒܳܪܝܐ ܪ̈ܥܝܢܐ ܠܫܘܘܫܛܐ ܘܥܝܪܘܬܐ ܝܘܠܦܳܢܳܝܬܐ ܕܡܬܒܰܣܡܐ ܒܚܰܘܪܐ ܡܓܰܪܓܳܢܐ ܕܢܳܬܦ ܡܰܕ̈ܥܐ ܠܰܡܩܳܡ ܠܘܼܩܒܠ ܟܡܺܝܼ̈ܢܐ ܘܩܶܢ̈ܛܐ ܡܣܺܝܼ̈ܦܳܢܐ ܘܰܓܙ̈ܡܐ ܩܳܛܘ̈ܠܐ...

ܠܐ ܢܛܥܐ: ܬܪܝܢ ܚܰܝ̈ܠܐ ܡܰܩܪܒܝܢ ܒܓܰܘܗ ܘܰܒܒܰܪܗ ܕܒܪܢܫܐ (ܘܟܢܫܐ):ܚܰܝܠܐ ܕܚܘܼܒܐ. ܘܢܳܒܥ ܡܼܢ ܪܘܼܚܳܐ ܕܫܘܼܡܠܳܝܳܐ. ܘܚܘܼܒܳܐ ܕܚܰܝܠܐ. ܘܢܳܒܥ ܡܼܢ ܪܘܼܚܳܐ ܕܫܘܼܥܠܳܝܳܐ. ܐܘܪܰܚ ܦܘܼܠܚܳܢܳܐ ܘܫܘܼܠܚܳܢܳܐ (mission/misyon) ܠܐ ܡܬܢܰܩܠܐ ܘܐܦܠܐ ܡܬܦܰܫܛܐ ܐܠܐ ܒܣܘܼ̈ܟܠܐ ܕܪܘܼܚ ܫܘܼܡܠܳܝܳܐ ܗܿܝ ܕܰܡܢܰܨܚܐ ܠܫܰܝܳܐ: ܐܝܩܪܐ ܪܒܐ (dignity/haysiyet) ܕܒܰܪܢܫܐ ܠܬܘܼܡܳܡܳܐ ܕܚܰܝ̈ܐ ܘܬܘܼܩܳܢܗܘܢ ܒܡܰܘܗ̈ܒܳܬܐ ܘܟܰܟܪ̈ܐ ܦܪ̈ܝܼܫܳܬܐ...

ܘܒܦܘܼܪܣܳܐ ܗܢܐ ܒܳܥܐ ܐ̱ܢܐ ܕܐܰܕܟܼܰܪ ܪܘܼܨܳܢܐ ܡܢ ܕܓܳܬܶܐ (Goethe 1749-1832)ܚܕ ܡܼܢ ܛܰܪ̈ܩܐ ܕܡܰܚܰܫܰܒܬܐ ܐܠܰܡܰܢܳܝܬܐ. ܡܬܐܡܪܐ: ܟܕ ܗ̱ܘ ܣܳܐܩ ܗ̱ܘܐ ܐ̱ܚܪ̈ܝܳܬܐ ܘܡܶܫܬܰܢܐ ܡܼܢ ܥܠܡܐ ܗܢܐ ܫܰܪܝ ܠܡܐܡܪ: «ܐܝܢ ܢܘܼܗܪܐ.. ܩܰܠܝܼܠ ܐ̱ܚܪܝܢ ܢܘܼܗܪܐ... ܩܰܠܝܼܠ ܐ̱ܚܪܝܢ ܢܘܼܗܪܐ...»

ܗܢܐ ܡܕܡ ܕܡܚܘܐ ܩܪܝܼܚܐܝܬ ܕܩܘܼܦܳܠܐ ܕܥܰܪ̈ܦܶܠܐ ܚܶܫܘ̈ܟܳܝܐ ܘܒܘܼܕܳܪܐ ܕܝܰܨܪ̈ܐ ܚܰܫ̈ܳܢܐ ܪܰܒܰܬ ܣܢܝܼܩ ܠܪ̈ܥܝܢܐ ܘܰܥܒ̈ܳܕܐ ܢܗܝܼܪ̈ܐ. ܡܶܟܐ ܒܦܰܪܗܣܺܝܐ ܕܒܰܣܝܼܡܘܼܬܟܘܢ ܥܡ ܓܳܬܶܐ ܡܬܟܰܫܦܳܢܐܝܬ ܡܰܩܶܦ ܘܐܡܳܪ ܐ̱ܢܐ:

ܐܝܢ܆ ܩܰܠܝܼܠ ܐ̱ܚܪܝܢ ܢܘܼܗܪܐ. ܩܰܠܝܼܠ ܐ̱ܚܪܝܢ ܚܢܳܢܳܐ. ܩܰܠܝܼܠ ܐ̱ܚܪܝܢ ܚܰܘܣܳܢܐ. ܩܰܠܝܠ ܐ̱ܚܪܝܢ ܫܘܼܒܩܳܢܐ. ܩܰܠܝܠ ܐ̱ܚܪܝܢ ܣܘܼܟܳܠܐ. ܩܰܠܝܠ ܐ̱ܚܪܝܢ ܪܘܼܚܳܦܐ. ܩܰܠܝܼܠ ܐ̱ܚܪܝܢ ܐܶܢܰܚܢܳܝܘܼܬܐ. ܩܠܝܠ ܐ̱ܚܪܝܢ ܬܰܡܝܼܡܘܼܬܐ. ܩܰܠܝܠ ܐ̱ܚܪܝܢ ܡܰܟܝܼܟܘܼܬܐ. ܩܰܠܝܼܠ ܐ̱ܚܪܝܢ ܥܪܝܼܡܘܼܬܐ. ܩܰܠܝܼܠ ܐ̱ܚܪܝܢ ܢܶܬܪܘܨ ܫܒܝܼܠܐ ܕܪ̈ܥܝܳܢܐ ܒܐܘܼܪܰܚ ܫܰܝܢܐ ܘܫܠܳܡܐ ܘܫܘܼܘܫܳܛܐ ܠܩܘܼܝܳܡܐ ܘܛܘܼܘܳܪܳܐ ܡܶܣܬܰܟܝܳܢܐ..

ܡܛܠܗܕܐ ܐܡܿܪ ܐ̱ܢܐ: ܦܪܘܼܫܘܼܬܐ܆ ܐܶܡܳܐ ܗ̱ܝ ܕܝܕܰܥܬܐ ܝܰܬܡܬܳܐ. ܘܗܘܼ ܐܝܠܳܢܐ ܐܝܟܢܐ ܕܢܶܬܶܠ ܦܐܪ̈ܐ ܙܕܩ ܕܰܢܩܰܘܐ ܝܰܪܘܩܐ ܘܪܰܛܝܼܒܐ. ܐܠܐ ܒܰܪܢܳܫܐ ܐܝܟܳܢܐ ܕܢܩܘܐ ܝܰܪܘܩܐ ܘܪܰܛܝܼܒܐ (ܟܐܡܬ ܚܰܝܐ) ܙܕܩ ܕܢܶܬܶܠ ܦܐܪ̈ܐ. ܘܢܶܡܙܘܓ ܩܘܼܫܬܐ ܐܠܗܳܝܐ ܒܰܫܪܪܐ ܬܐܪܬܳܢܳܝܐ ܕܐܰܣܝܪ ܒܢܺܝܼܫܳܐ ܛܳܒܐ ܘܨܺܝܼܠܐ (zihin/intellect) ܡܥܰܠܝܐ. ܟܕ ܠܐ ܛܳܥܐ ܣܘܼ̈ܟܠܐ ܩܰܛܝܼ̈ܢܐ ܕܒܳܕܩ ܘܒܳܕܪ ܡܰܬܠܐ ܨܝܼܢܳܝܐ ܕܐܡܿܪ:«ܙܰܪܥܐ ܕܗܰܒ̈ܒܐ ܕܠܡܚܪܝ܆ ܣܝܼܡ ܗ̱ܘ ܒܙܰܪ̈ܥܐ ܕܝܰܘܡܳܢܐ».

ܘܚܳܬܡ ܐ̱ܢܐ ܒܣܰܒܪܐ ܕܢܶܒܪܐ ܚܰܓܳܐ ܗܳܢܐ ܦܳܪܘܼܫܘܼܬܐ ܚܕܰܬܐ ܒܰܝܢܬܢ. ܠܣܰܒܪܐ ܛܒܐ ܘܡܰܦܨܚܳܢܐ ܘܰܡܢܝܼܚܳܢܐ. ܠܘ ܒܰܠܚܘܼܕ ܠܥܰܡܐ ܕܝܠܢ ܕܓܳܠܘܬܐ ܐܠܐ ܐܦ ܠܫܰܪܟܐ ܕܦܶܢܝ̈ܬܢ.

ܥܡ ܐܝܩܪ̈ܐ ܘܩܘܒܠܛܝܒܘܬܐ ܠܡܰܫܡܰܥܬܟܘܢ ܘܟܘܫܪܐ ܐܡܝܢܐ ܠܰܡܛܝ̈ܒܳܢܐ ܘܡܶܬܛܝ̈ܒܳܢܐ.

ܝܰܘܣܶܦ ܒܶܓܬܰܫ


 
Please Leave Your Thinking

Leave a Comment

You can also send us an email to karyohliso@gmail.com