Article - Karyo Hliso
Yusuf Begtas:


ܒܘܼܓܳܢܐ ܕܦܰܪܢܘܫܐ ܥܠܝܡܐ

ܝܘܣܦ ܒܓܬܫ

ܚܘܼܕܪܐ ܕܡܰܪܕܘܼܬܐ ܘܣܶܦܪܳܝܘܼܬܐ ܕܠܫܳܢܐ ܣܘܼܪܝܝܐ. ܡܪܕܝܢ.

 

ܒܘܼܓܳܢܐ ܕܦܰܪܢܘܫܐ ܥܠܝܡܐ

ܦܳܢܝܗ ܗ̱ܘܐ ܕܝܘܡܐ. ܘܦܳܓܬ̣ ܗ̱ܘܬ ܫܡܫܐ ܥܝܢܐ ܐܝܡܡܳܝܬܐ ܕܐܠܗܐ. ܐܠܐ ܢܘܨܦܐ ܕܝܠܗ̇ ܐܝܟ ܐܣܦܝܪܐ ܕܢܘܪܐ ܥܕܟܝܠ ܡܰܦܪܓ̣ ܘܢܳܨܚ ܗ̱ܘܐ ܠܥܠ ܡܢ ܢܶܕܝ̈ܶܐ ܘܫܶܛܚ̈ܶܐ ܕܐܪܥܐ. ܠܐ ܣܓܝ܇ ܐܠܐ ܒܬܪ ܡܠܐ ܙܒܰܢ ܐܦ ܗܘ ܟܝܢܐܝܬ ܐܝܬܘܬܗ ܠܠܰܝܬܝܘܬܐ ܫܳܒܩ ܗ̱ܘܐ܇ ܟܕ ܒܥܢ̈ܢܐ ܠܒܝܕ̈ܶܐ ܘܟܡܝܕ̈ܶܐ ܥܳܡܕ ܕܗܰܘ ܐܬܪܐ ܕܐܒܗ̈ܬܐ....... ܐܬܪܐ ܕܒܝܬܢܗܪܝܢ ܕܒܗ ܪܳܦܬ̣ ܠܶܒܰܢ ܐܘܡܬܢܝܐ. ܡܶܬ̣ܓܢܶܐ ܘܡܶܬ̣ܚܰܦܶܐ ܬܚܝܬ ܟܳܫܝ̈ܬܐ ܕܪܩܝܥܐ ܠܡܶܬܰܠ ܐܬܪܐ ܠܣܗܪܐ ܥܝܢܐ ܠܶܠܝܳܝܬܐ ܕܐܠܗܐ ܠܡܰܢܗܳܪܘ ܟܰܡܗܘܬܗ ܒܡܬܳܚ ܛܘܢܒܘ̈ܗ̱ܝ ܒܣܰܘܦ̈ܐ ܕܒܝܬܢܗܪܝܢ.

ܗܟܢ ܒܬܪ ܒܬܪ ܝܘܡܐ ܐ̱ܚܪܢܐ ܥܳܒܪ ܘܡܶܬܬܠܐ ܗ̱ܘܐ ܒܚܰܘܪܐ ܕܙܒܢܐ ܕܥܒܪ. ܘܥܡ ܥܪܳܒܐ ܕܫܡܫܐ ܟܰܚܬܐ ܡܦܰܝܓ̣ܳܢܝܬܐ ܢܳܫܒܐ ܗ̱ܘܬ ܒܐܬܪܐ ܗܢܐ ܕܒܗ ܫܡܝܐ ܘܐܪܥܐ ܨܡܝ̈ܪܢ ܗ̱ܘ̈ܰܝ ܘܫܰܬܝܩ̈ܢ. ܘܫܰܟܝ̈ܬܳܢ ܗ̱ܘ̈ܝ ܒܬܶܗܪܐ ܘܒܘܠܗܝܐ ܐܟ̣ܡܢ ܕܒܳܚܪ̈ܢ ܗ̱ܘ̈ܝ ܘܩܳܪ̈ܝܳܢ ܠܗܘ ܡܐ ܕܠܠܘ̈ܚܝ ܠܒܐ ܫܳܐܰܥ ܗ̱ܘܐ ܕܒܰܪܢܫܝ ܓܰܘܳܝܐ.

ܐܝܢ... ܒܫܪܪܐ ܐܦ ܐܢܐ ܥܡܗܝܢ ܨܡܝܪܐ ܗ̱ܘܝܬ ܘܡܪܰܫܠܐ. ܒܰܕ ܟܠܗ ܝܘܡܐ ܒܐܰܕܘܓܐ ܕܡܰܪ̈ܢܝܬܝ ܡܬܩܰܠܶܐ ܗ̱ܘܝܬ܇ ܘܒܩܶܕܪܐ ܕܣܘܘ̈ܚܝ ܘܣܘܟ̈ܝܰـܝ ܡܬܛܰܪܛܥ ܗ̱ܘܝܬ. ܘܒܗܕܐ ܐܝܟܢܝܘܬܐ ܠܒܝܬܐ ܡܰܢܥܶܬ ܟܪ ܕܫܶܛܚܶܬ ܐܢܐ ܠܝ ܬܚܝܬ ܛܠܠܐ ܕܡܟܬܒܙܒܢܢ ܐܘܡܬܢܝܐ ܣܘܪܝܝܐ ܗܰܘ ܢܨܝܚ ܫܪܒܐ. ܘܒܳܣܡܐ ܗ̱ܘܬ ܠܝ ܣܓܝ ܠܡܶܫܡܥ ܩܠ ܪܣܝ̈ܣܐ ܕܙܠܚܝܢ ܗ̱ܘܘ ܠܐܪܥܐ ܐܟ̣ܡܐ ܕܟܠ ܝܳܥܝ̈ܬܐ.

ܟܕ ܐܝܟ ܕܒܟ̣ܠܙܒܢ ܗܰܘܢܳܢܐܝܬ ܐܢܐ ܒܝܰܡ ܝܘܒܠܐ ܕܗܰܘ ܩܠܝܡܐ ܕܒܝܬܢܗܪܝܢ ܥܶܠܳܝܬܐ ܐܬܪܐ ܕܛܘܪܥܒܕܝܢ ܣܳܚܐ ܗ̱ܘܝܬ ܘܒܫܚܝܩܘܬ ܐܝܢܳܝܘܬܗ ܗܳܫܳܝܬܐ ܫܳܥܛ ܗ̱ܘܝܬ܇ ܛܶܒܥܶܬ̣ ܠܝ ܒܫܢܬܐ܇ ܐܠܐ ܫܢܬܐ ܥܡܝܩܬܐ ܡܢܰܦܨܳܢܳܝܰܬ̣ ܠܶܐܘܬ̣ܐ ܐܝܡܡܝܬܐ.... ܘܐܝܟ ܕܒܚܠܡܐ ܚܙܝܬ ܐܢܐ ܠܝ ܕܩܐܡ ܐܢܐ ܒܝܢܬ ܟܶـ̈ܬܶܐ ܘܩܘܠܥ̈ܶܐ ܕܚܰܩܠ̈ܬܐ ܕܥܶܕ̈ܝܶܐ.

ܘܒܥܣܩܘ ܘܒܰܠܗܳܬܐ ܪܰܒܬܐ ܡܛܝܬ ܠܗܳܢܝܢ ܕܫܶܩ̈ܝܶܐ ܗܿܢܘܢ ܕܒܕܡܘܬ ܗܰܪܗܳܪ̈ܐ ܡܬܚܙܰܘܙܝܢ ܗ̱ܘܘ ܠܝ ܥܶܠܰܬ̣ ܨܰܗܘܐ ܥܫܝܢܐ ܕܡܛܪܶܦ ܗ̱ܘܐ ܠܝ. ܟܕ ܫܰܪܝܬ ܠܡܠܥ ܡܝ̈ܐ ܡܶܢ ܐܪܥܐ ܠܦܘܝܓ̣ ܚܶܟܝ ܕܝ̣ܒܶܫ ܗܘܐ܇ ܐܫܬܡܥ ܠܝ ܩܠܐ ܚܪܝܦܐ܇ ܩܠܐ ܕܐܢܰܩܬܐ ܨܳܪܝܰܬ̣ ܠܒܐ ܘܬܠܰܘ̈ܬܐ܇ ܐܪܝܡܶܬ̣ ܪܝܫܝ ܠܡܶܚܙܐ܇ ܐܠܐ ܘܡܢܐ ܚܙܝܬ؟

ܒܪܢܫܐ ܐ̱ܢܫ ܣܒܐ ܦܪܢܘܫܐ ܒܚܙܬܐ܇ ܐܠܐ ܥܠܝܡܐ ܒܟܪܘܡܐ ܘܫܺܝܘܬܐ. ܦܰܪܢܘܫܐ ܐܳܡܪ ܐ̱ܢܐ: ܡܛܠ ܕܡܢ ܚܶܘܳܪ̈ܬܶܗ ܙܰܗܝ̈ܬܐ ܕܬܰܠܝ̈ܳܢ ܒܗܝܢ ܟܠ ܙܢܰܝ̈ ܟܺܐܦ̈ܐ ܝܩܝܪ̈ܬܐ ܕܐܝܟ ܡܪ̈ܓܢܝܬܐ ܝܘܩܰܢܕ̈ܐ ܘܰܙܡܰܪ̈ܓܕܶܐ ܘܣܛܪ܇ ܡܶܬ̣ܒܰܝܰܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܥܬܝܩ ܝܘܡ̈ܬܐ ܘܕܪ̈ܐ. ܘܥܠܝܡܐ ܐܡܪ ܐܢܐ: ܡܛܠ ܙܪܝܙܘܬܗ ܘܚܠܝܨܘܬܗ ܘܛܒܝܒܘܬܗ ܕܪ̈ܗܛܢ ܗܘ̈ܝ ܩܕܡܘܗܝ ܟܳܪ̈ܙܳܢ ܥܘܙܝܗ ܕܠܘܩܒܠ ܕܪ̈ܐ ܘܫܪ̈ܒܬܐ.

ܐܬܕܢܝܬ ܡܢܗ ܘܒܚܘܒܐ ܐܒܗܝܐ ܚܳܪ ܒܝ܇ ܘܥܰܦܩܰܢܝ܇ ܘܠܪܝܫܝ ܬܚܝܬ ܫܚܳܬܗ ܣܡ ܟܕ ܡܚܰܒܒ ܘܰܡܢܰܨܰܪ ܠܝ. ܘܰܬܢܳܢ ܦܘܪܣܐ ܓܶܢܒܶܬ̣ ܕܐܫܬܰܘܕܥ ܥܠܘܗܝ ܡܢ ܩܘܪܒܐ. ܘܟܕ ܒܚܰܘܪܐ ܒܳܨܘܝܐ ܥܡܝܩܐܝܬ ܕܳܩܶܬ̣ ܒܗ܇ ܥܘܬܩܐ ܡܟܬܒܙܒܢܝܐ ܘܡܪܕܘܬܢܝܐ ܩܕܝܡܐ ܕܢܳܛܶܦ ܗܘܐ ܡܢ ܩܘܒܠܠܗ؟ ܡܰܓܗܪܘ ܐܓܗܪ ܠܥܰܝ̈ܢܝ܇ ܘܠܐ ܐܬܡܨܝܬ ܠܝ ܠܡܫܬܘܕܥܘ ܥܠܘܗܝ ܒܗܝ ܟܕ ܗܝܝܘܬܗ.

ܒܪܡ ܡܢ ܟܝܬ ܦܘܫܳܟ̣ܐ ܕܒܳܪܶܡ ܗ̱ܘܐ ܠܝ ܟܝܢܐܝܬ ܫܰܐܶܠܬܗ ܫܡܗ: ܘܕܠܡܘܢ ܗܟ̣ـܢ ܫܚܝܩ ܘܡܢܰܘܰܠ ܒܛܘܪ̈ܦܶܐ ܡܬܚܰܙܝ̈ܢܶܐ. ܠܐ ܠܚܘܕ ܠܦܘܡܗ܇ ܐܠܐ ܐܦ ܠܠܒܗ ܦܬܚ ܠܝ ܐܟ̣ܡܢ ܕܒܥܐ ܠܡܶܬ̣ܢܰܦܫܘ ܡܢ ܨܠܝܦ̈ܬܗ ܘܬܒܝܪ̈ܬܗ. ܘܐܝܟ ܪܳܚܡܐ ܕܫܢ̈ܝܐ ܠܰܚܒܪ̈ܬܐ ܘܰܕܩܳܪ̈ܬܐ ܕܠܠܒܗ ܡܫܝ̈ܡܢ ܚܘܝ ܠܝ ܟܕ ܡܬܓܢܚ ܠܗܘ ܡܐ ܕܥܪܰܨ ܥܠܘܗܝ.

ܘܦܪܢܘܫܐ ܥܠܝܡܐ ܗܘ ܡܳܪܶܐ ܡܰܕܥܐ ܡܠܝܛܐ ܘܗܘܢܐ ܚܰܪܝܦܐ ܒܦܫܝܛܘܬ ܬܪܥܝܬܐ ܘܒܛܒܘܬ ܬܘܼܬ̣ܐ (ܬܻܐܪܬܐ) ܒܩܠܐ ܕܢܳܨܶܦ ܫܪܝ ܠܡܐܡܪ ܘܠܰܡܬܳܒ ܡܶܪܬܐ ܡܰܣܰܡܬܐ ܡܙܝܓ̣ܰܬ̣ ܬܶܢܚ̈ܬܐ ܡܪܝܪ̈ܬܐ:

ܫܡܝ ܛܘܪܥܒܕܝܢ ܗܘ. ܘܰܒܢ̈ܝܐ ܩܢܶܐ ܗ̱ܘܝܬ ܒܙܒܢ ܚܐܪ̈ܐ ܚܠܝ̈ܨܐ ܘܫܪܝܪ̈ܐ ܘܟܗ̈ܢܐ ܕܐܠܗܐ. ܫܒܩܘܢܝ ܡܓܙܝܐ ܘܚܳܕܘܪܐ ܘܰܚܓ̣ܝܣܐ ܘܪܰܡܝܐ ܒܝܢܬ ܩܘܠܥ̈ܶܐ ܕܐܬܪܐ ܗܢܐ ܕܟܠ ܐܢܫ ܥܠ ܐܒܘܗ̱ܝ ܡܫܰܐܶܠ ܠܡܶܕܰܥ ܗܝܝܘܬܗ.

ܘܐܢܐ ܠܝܬ ܐ̱ܢܫ ܕܝܳܨܦ ܕܝܠܝ ܐܟ̣ܡܐ ܕܘܳܠܶܐ ܣܛܪ ܡܢ ܕܰܠܝ̈ܠܐ ܕܚܰܡܣܶܢܘ ܒܦܰܘܫܐ ܕܥܡܝ. ܗ̇ܢܘܢ ܕܒܥܘܙܝܐ ܪܒܐ ܕܡܗܘܢ ܒܫܘܼܥܠܐ ܕܝܠܗܘܢ ܠܝ ܢܛܪܝܢ ܡܢ ܢܝ̈ܒܐ ܕܡܰܘܬܐ ܘܓܶܦܳܪ̈ܐ ܕܐܒܕܢܐ ܕܡܠܝܟ̣ ܥܠ ܟܠ ܪܦܦܬܐ ܕܚܝ̈ـܝ.

ܘܟܕ ܫܰܐܶܠܬܗ ܕܠܡ ܠܐܝܟܐ ܐܙܠܘ ܒܢ̈ܝܟ ܗ̇ܢܘܢ ܕܣܓܝ ܚܬܝܪܬ ܒܗܘܢ؟

ܦܢܝ ܘܒܩܠܐ ܪܟܝܢܐ ܐܶܡܪ: ܒܛܠܠܐ ܕܗܰܓܳܓܘ̈ܳܬܐ ܘܕܥܘܕܝܝܘܬܐ ܐܬܓܘܣܘ܇ ܘܠܝ ܐܗܡܝܘ ܘܡܢܝ ܚܨܐ ܐܗܦܟܘ. ܘܠܦܘܪ̈ܦܳܥܐ ܘܒܘܼ̈ܣܡܐ ܘܓܐܘ̈ܬܐ ܗ̣ܢܘܢ ܠܗܘܢ ܝܗ̱ܒܘ܇ ܘܒܣܒܪ̈ܐ ܠܐ ܡܫܬܪ̈ܪܢܐ ܐܬܚܰܙܩـܘ܇ ܘܟܕ ܢܳܫܶܝܢ ܕܠܡ ܐܢܐ ܗ̱ܘ ܝܠܘܕܗܘܢ ܘܫܘܒܗܪܗܘܢ.

ܘܟܕ ܗܘ ܠܗܠܝܢ ܡܫܡܥ ܗܘܐ ܠܝ܇ ܕܡܥ̈ܐ ܕܥܝܢ̈ܘܗܝ ܐܝܟ ܫܳܓ̣ܪ̈ܐ ܢܳܕܪ̈ܢ ܗܘ̈ܝ܇ ܘܠܐܪܥܐ ܘܠܝ ܡܪ̈ܘܝܢ ܗܘ̈ܝ. ܐܠܐ ܠܥܝܢܘ̈ܗܝ ܥܕܳܝ̈ܬܐ ܝܬܝܪ ܡܰܡܚ̈ܠܢ ܗܘ̈ܝ ܘܡܣܰܓܦ̈ܢ. ܘܟܕ ܡܳܐܶܫ ܗ̱ܘܝܬ ܠܟܻܐܦ̈ܐ ܕܡܬܠܰܗ̈ܓܢ ܡܢ ܚܡܝܡܘܬ̣ ܡܠܬܗ܇ ܠܒܝ ܒܓ̣ܘܝ ܡܶܣܬܰܝܰܛ ܘܝܳܩܕ ܗ̱ܘܐ. ܘܡܰܫܒܐ ܕܡܠܬܗ ܙܥܝܦܬܐ ܡܙܝܥ ܗ̱ܘܐ ܠܐܝܠ̈ܢܐ ܕܚܘܫ̈ܒܝ ܘܡܙܥܙܥ ܗ̱ܘܳܐ ܠܝ܇ ܘܡܢ ܩܠ ܛܶܦܚܳܐ ܕܝܠܗܘܢ ܪܳܥܬ ܘܡܶܬܒܰܠܗܐ ܗ̱ܘܝܬ̣.

ܘܟܡܐ ܕܡܬܢܐ ܗ̱ܘܐ ܠܝ ܡܥܝܣ̈ܬܗ ܝܬܝܪ ܡܥܒܕܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒܝ ܕܘܘ̈ܢܐ܇ ܘܟܡܐ ܕܫܳܡܰܥ ܗ̱ܘܝܬ ܠܗ ܝܬܝܪ ܡܣܬܰܒܣܝܢ ܘܡܬܬܰܟ̣ܒܝܢ ܗ̱ܘܘ ܒܝ ܠܘܚ̈ܡܐ ܘܚܫ̈ܐ. ܘܡܢ ܠܗܓܐ ܕܚܰܡܝܡܘܬ ܡܠܬܗ ܫܶܘܚܰܬ̣ ܒܝ ܬܪܥܝܬܐ ܠܰܡܫܰܐܳܠܘܬܗ ܬܶܢܝܳܢܘܬ܇ ܘܒܠܒܐ ܡܥܝܼܣܐ ܘܒܬܻܐܪܬܐ ܟܡܝܼܪܬܐ܇ ܐܠܐ ܒܰܒܕܳܚܐ ܡܶܕܥܳܢܳܝܐ ܐܰܚܨܦܶܬ ܘܐܡܪܶܬ̣ ܠܗ:

ܡܘܢ ܓܕܰܫ ܐܢ ܫܰܒܩܘܟ؟ ܗܢܐ ܡܕܡ ܟܝܳܢܝܐ ܗ̱ܘ.

ܣܳܒܪ ܐ̱ܢܐ ܠܝܬ ܣܢܝܩܘ ܕܬܶܚܫ ܘܬܰܠܶܙ ܢܰܦܫܟ̣ ܗܟ̣ܢ ܣܓܝܐܝܬ... ܐܳܘ ܛܘܪܥܒܕܝܢ! ܦܪܢܘܫܐ ܥܠܝܡܐ...

ܚܪ ܒܝ ܪܗܝܒܐܝܬ ܘܚܪ ܒܝ... ܘܐܝܟ̣ ܐܕܘܓܐ ܕܪܘܓܙܐ ܐܰܙܥܶܩ ܥܠܰܝ ܘܐܪܗܒܰܢܝ ܘܐܡܪ: ܐܳܘ ܠܟ ܕܳܘܝܳܐ ܣܦܝܪܐ... ܡܶܬ̣ܚܙܐ ܕܐܦ ܐܢ̱ܬ ܐܝܟ ܣܓܝ̈ܐܐ ܡܢܗܘܢ ܛܥܰܝܬ ܘܰܫܢܰܙܬ ܡܢ ܐܘܪܚܐ ܕܣܘܼܟܳܠܐ ܘܒܘܼܝܳܢܐ.

ܘܟܕ ܠܗ̇ ܠܗܕܐ ܐܶܡܪ ܒܗܝܠܘܬܐ ܘܡܛܪܦܘܬܐ ܕܫܳܝܕܐ ܗ̱ܘܬ ܒܰܡܨܰܥܬܐ ܝܬܝܪ ܐܬܠܰܒܕܰܬ̣ ܘܐܬܥܰܫܢܰܬ̣ ܘܒܩܠܐ ܪܳܡܐ ܫܰܪܝ ܕܢܰܩܶܦ ܠܡܐܡܪ:

ܐܢܐ ܡܰܢ ܠܐ ܩܢܶܐ ܐ̱ܢܐ ܐܣܟܡܐ ܡܚܰܒܠܐ ܕܐܢܳܢܳܝܘܬܐ ܐܟ̣ܡܐ ܕܡܢܗܘܢ ܪ̈ܝܫܢܐ ܪ̈ܘܚـܢـܝܐ ܕܒܢ̈ܝ ܩܢܶܝܢ. ܒܗܘܢ ܘܒܗܢܘܢ ܪ̈ܝܫܳܢܐ ܕܝܠܗܘܢ ܪܢܐ ܐ̱ܢܐ. ܘܟܕ ܒܐܝܟܢܝܘܬܐ ܕܒܗ̇ ܩܳܝܡܝܢ ܡܬܒܰܕܩ ܐ̱ܢܐ ܐܝܟ ܐܒܐ ܚܳܐܶܫ ܐ̱ܢܐ ܘܛܒ ܚܳܐܶܫ ܐ̱ܢܐ ܕܚܳܙܶܐ ܐ̱ܢܐ ܠܝ ܕܫܰܘܶܫܘ ܫܒܝܠܗܘܢ ܡܫܝـܚـܝܐ ܘܰܫܓ̣ܰܘ ܡܢ ܡܝܬܪ̈ܬܗ ܕܨܶܒܬܐ ܘܗܶܕܪܐ ܗ̱ܘܘ ܕܣܘܪܝـܝܘܬܗܘܢ.

ܘܒܫ̈ܦܥܶܐ ܕܚܟ̣ܡ̈ܬܗ ܬܪ̈ܝܥܬܐ ܫܰܪܝ ܠܡܶܓ̣ܠܰܓ̣ ܠܘܺܐܠܐ ܕܡܚܰܦܝܐ ܠܣܬܝܪ̈ܬܐ ܕܠܒܗ ܘܐܡܪ:

ܓܘܥ ܘܫܬܘܩ... ܠܐ ܥܳܕ ܡܰܨܝܐ ܕܐܣܝܒܪ ܦܬܝܠ̈ܬܟܘܢ ܘܠܐ ܡܛܟܣܘܬܐ ܕܒܶܪܡܰܬ̣ ܠܬܰܓ̣ܪܘܡܬܐ ܕܝܠܟܘܢ ܐܘܡܬܢܝܬܐ ܘܥܕܬܢܝܬܐ.

ܠܐ... ܠܐ ܒܥܐ ܐ̱ܢܐ ܕܐܡܘܬ ܘܐܗܘܐ ܟܘܒܫܐ ܠܢܘܟܪ̈ܝܐ ܘܰܩܠܳܠܐ ܠܐ̱ܢܫܝ̈ܢ ܕܠܐ ܡܬܒܝܢܝܢ ܒܐܝܩܪܐ ܕܝܠܝ. ܐܢ̱ܬ ܘܗ̇ܢܘܢ ܕܒܡܡܠ̱ܠܐ ܕܝܠܗܘܢ ܕܪܚܡܝܢ ܠܝ ܡܩܪܚܝܢ܇ ܥܳܛܐ ܐ̱ܢܐ ܠܟܘܢ܇ ܘܠܳܚܶܐ ܐ̱ܢܐ ܒܪܘܬܐ ܕܝܠܟܘܢ ܡܢ ܣܶܦܪܐ ܕܐܒܗܘܬܝ.

ܐܢ̱ܬ ܐܳܘ ܥܡܝܡܐ... ܟܪ ܕܝܐܐ ܗ̱ܘܐ ܠܟ ܐܝܩܪܐ ܬܦܠܘܓ̣ ܠܝ ܡܶܫܬܰܥܠܳܝܘ ܡܶܫܬܰܥܠܐ ܐܢ̱ܬ ܥܠܰܝ ܒܡܶܠ̈ܝܟ ܠܐ ܪ̈ܰܕܝܳܬܐ.

ܐܢ̱ܬ ܘܒܢ̈ܝ ܗܳܢܘܢ ܕܪܰܒܝܬ̣ܟܘܢ ܒܕܪ̈ܬܐ ܕܕܝܪ̈ܬܐ ܕܝܠܝ ܕܙܪ̈ܝܩܢ ܒܕܡܘܬ ܗܒܒ̈ܘܗܝ ܕܢܝܣܢ ܒܟ̣ܠܗ ܠܒܝ ܪܡܪܡܬܟܘܢ ܡܢ ܩܺܩܰܠܬܐ ܠܬܪܘܢܘܣ ܘܥܕܡܐ ܠܕܪܓ̣ܐ ܕܟܗܢܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܘܪܝܫܘܬ ܟܗܢܘܬܐ ܝܶܗܒܶܬ̣ ܠܟܘܢ. ܐܠܐ ܘܠܡܘܢ؟ ܒܗܝ ܕܠܐ ܡܦܳܣܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܒܗܠܝܢ ܕܫܶܕܬܐ ܕܝܠܟܘܢ ܠܐ ܦܨܝܚ ܐ̱ܢܐ ܒܟܘܢ ܘܠܐ ܒܰܣܝܡ ܐ̱ܢܐ ܡܢܟܘܢ ܚܘܒܠ̈ܝ ܓܳܥܝܢ ܥܠܝܟܘܢ ܘܠܥܠܡ!

ܐܢܗܘ ܓܝܪ ܕܠܐ ܝܨܦܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܕܝܠܝ ܡܰܠܶܐ ܠܗܳܢܘܢ ܕܩܰܠܝܠ ܐܟܝܦܘܬܐ ܡܚܘܝܢ ܠܐ ܬܰܟܠܘܢ ܘܰܬܚܰܣܕܘܢ. ܡܛܠ ܕܗܳܟ̣ܢ ܡܬܚܙܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܠܝ ܒܥܒܝ̈ܕܬܟܘܢ ܘܗܘܦܳܟ̣ܰܝܟ̈ܘܢ ܕܥܰܡ ܣܰܝܒܘܬܝ.

ܠܐ ܡܬܦܨܚ ܐ̱ܢܐ ܟܕ ܦܳܟ̣ܪܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܡܰܚܫ̈ܒܬܟܘܢ ܘܣܳܟܪܝܢ ܐܕܢ̈ܝܟܘܢ ܠܚܕ̈ܬܬܐ ܕܝܘܡܐܝܬ ܡܣܬܥܪ̈ܢ ܘܡܫܬܡ̈ܫܳܢ ܒܚܝ̈ܐ ܐ̱ܢܫ̈ܝܐ. ܟܕ ܥܡܡ̈ܐ ܕܰܕܠܐ ܡܰܪܕܘ ܗ̱ܘܘ ܗܐ ܡܕܰܪܳܪܘ ܡܕܰܪܪܝܢ ܠܘܩܒܠ ܙܰܗܘܡ̈ܬܐ ܘܩܰܗܝ̈ܬܐ ܕܡܘܚ̈ܝܗܘܢ ܠܰܡܫܰܪܪܘ ܝܳܬܗܘܢ ܒܰܝܢܬ ܥܡܡ̈ܐ ܕܐܪܥܐ. ܘܟܕ ܟܠܢܫ ܡܬܥܰܕܰܢ ܘܡܶܬܒܰܣܰܡ܇ ܐܢ̱ܬܘܢ ܒܟܺܐܒܐ ܕܦܘܠܓ̣ܐ ܡܰܪܝܪܐ ܡܬܢܰܘܠܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܠܗܶܢܝܳܢܐ ܕܐܰܚܝ̈ܕܝ ܥܰܪ̈ܩܐ. ܘܟܕ ܣܳܐܩ ܐ̱ܢܐ ܠܬܶܛܪܐ ܕܪ̈݁ܥܝܢܝܟܘܢ ܙܠܝ̈ܡܐ ܐܟ̣ܡܢ ܕܚܰܝܳܐ ܩܒܪܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܠܝ ܗܳܘܐ ܐ̱ܢܐ.

ܐܝܢ... ܕܟܒܪ ܕܝܢ ܗܘ ܗܘܓܳܝܐ ܬܟ̣ܝܒܐ ܒܐܝܟܢܝܘܬܐ ܕܐܬܪܢ ܛܘܪܥܒܕܝܢ ܢܬܰܦ ܠܬܪܥܝܬܝ ܠܡܬܓܰܘܳܝܘ ܒܫܪܝܪ̈ܬܐ ܕܚܶܠܡܐ ܗܢܐ.

ܐܠܐ ܐܢ ܫܪܪܐ ܒܥܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܐܳܘ ܐܚ̈ܝ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܐܬ̣ܘܪ̈ܝܐ ܘܐܪ̈ܡܝܐ ܥܕܰܟܝܠ ܡܶܨܛܰܠܳܠܘ ܡܶܨܛܠܶܠ ܡܶܙܕܰܡܙܳܡܘ ܡܶܙܕܰܡܙܰܡ ܒܐܕܢ̈ܝ ܩܠܐ ܢܳܦܘܨܐ ܕܗܰܘ ܦܪܢܘܫܐ ܥܠܝܡܐ ܕܥܠܘܗܝ ܫܶܩܠܰܬ ܚܺܐܦܐ ܡܠܬܐ ܕܝܠܝ ܘܥܕܟܝܠ ܩܳܥܶܐ ܘܐܳܡܪ:

ܠܐ... ܠܐ ܒܥܐ ܐ̱ܢܐ ܕܐܡܘܬ ܘܐܶܗܘܶܐ ܟܠܢܐܝܬ ܟܘܒܫܐ ܘܩܠܳܠܳܐ ܠܢܘܟ̣ܪ̈ܝܐ. ܒܒܥܘ ܒܒܥܘ ܠܐ ܬܚܰܣܕܘܢ ܒܬܶܛܪܐ ܕܪ̈ܥܝܢܝܟܘܢ ܙܠܝ̈ܡܐ ܠܗܳܢܘܢ ܕܝܳܨܦܝܢ ܕܝܠܝ ܘܰܬܫܽܘܼܥܘܢ ܬܪ̈ܥܐ ܒܐܦ̈ܝܗܘܢ ܒܰܫܥܝ̣ܢܐ ܕܰܚܣܳܡܐ ܣܰܪܝܐ ܕܣܶܢܰܐܬ̣ܟܘܢ...!

ܝܰܘܣܶܦ ܒܶܓܬܰܫ


 
Please Leave Your Thinking

Leave a Comment

You can also send us an email to karyohliso@gmail.com