ܣܒܘܼ̈ܠܝܐ ܘܰܩܒܘܼ̈ܠܝܐ ܕܠܫܢܐ ܣܘܼܪܝܝܐ - Karyo Hliso
Yusuf Begtas:

ܣܒܘܼ̈ܠܝܐ ܘܰܩܒܘܼ̈ܠܝܐ ܕܠܫܢܐ ܣܘܼܪܝܝܐ

ܝܰܘܣܶܦ ܒܶܓܬܰܫ

 

ܣܒܘܼ̈ܠܝܐ ܘܰܩܒܘܼ̈ܠܝܐ ܕܠܫܢܐ ܣܘܼܪܝܝܐ

ܠܫܳܢܐ ܓܝܪ ܐܣܛܘܼܟܣܐ ܗ̱ܘ ܪܝܼܫܳܝܐ ܕܐܘܼܡܬܐ. ܘܰܩܠܝܼܕܐ ܗ̱ܘ ܕܦܳܬܚ ܬܪ̈ܥܐ ܕܐܝܼܬܘܼܬܐ ܡܛܠ ܗܝܼܝܘܼܬܐ ܟܢܘܼܫܝܳܝܬܐ ܘܐܘܼܡܬܳܢܳܝܬܐ. ܘܰܡܫܰܘܕܥܢܐ ܗ̱ܘ ܕܥܳܠܡܐ ܓܰܘܳܝܐ ܕܒܰܪܢܫܐ ܘܡܰܪܕܘܼܬܐ .

ܘܠܫܢܐ ܡܿܢ ܣܘܪܝܝܐ ܥܡ ܕܝܠܝ̈ܬܗ ܝܕܝ̈ܥܳܬܐ ܘܰܦܪ̈ܝܼܫܳܬܐ܆ ܩܳܢܐ ܐܦ ܪܘܼܚܐ ܛܒ ܥܰܬܝܩܬܐ ܕܡܶܣܬܰܒܠܐ ܥܕܡܐ ܠܕܪ̈ܐ ܕܰܩܕܳܡ ܡܰܘܠܳܕܐ ܘܥܳܡܕܳܐ ܘܥܳܡܩܳܐ ܬܡܢ ܘܡܬܚܰܒܟܐ ܒܫܝܼܬܳܢܳܝܘܼܬܐ ܕܒܝܬܢܗܪܝܢ .

ܠܝܬ ܥܰܡܐ ܕܡܣܟܝܢ ܘܚܳܕܘܿܪ ܡܢܢ. ܐܢ ܟܳܪܝܐ ܠܢ ܥܠ ܡܣܟܢܘܼܬܢ܆ ܘܪܳܥܡܐ ܠܢ ܥܠ ܚܕܘܿܪܘܼܬܢ܆ ܘܒܳܟܝܢܢ ܥܠ ܬܰܘܬܳܒܘܼܬܢ܆ ܙܕܩ ܕܢܚܙܐ ܦܘܼܪ̈ܣܐ ܕܐܘܟ̈ܦܳܢܐ ܘܡܨܥ̈ܝܐ ܛܒ̈ܐ ܠܒܘܼܗܳܪܐ ܕܢܘܼܗܪܐ ܗܿܘ ܕܚܰܦܝܐ ܗ̱ܘ ܒܪܘܼܚܐ ܕܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ: ܗܢܐ ܕܢܳܨܠܐ ܩܘܼܠܬܗ ܬܒܝܼܪܬܐ. ܘܫܳܚܠܐ ܥܝܢܗ ܕܓܝܼܢܬܐ. ܘܕܳܡܥ ܠܒܗ ܓܢܝܼܚܐ܆ ܗܿܘ ܕܣܢܝܼܩ ܗ̱ܘ ܠܬܰܫܥܝܼܬܐ ܚܕܿܬܐ: ܕܕܳܚܩܐ ܪܘܼܚܐ ܕܬܫܡܫܬܐ ܕܚܘܼܝܳܒܐ ܘܰܣܒܘܼ̈ܠܝܐ ܦܪ̈ܝܼܣܐ ܘܰܩܒܘܼ̈ܠܝܐ ܟܪ̈ܝܼܙܐ... ܘܪܳܨܢܐ ܘܩܳܒܝܐ ܡܝ̈ܐ ܕܪܥܝܢܐ ܫܰܦܝܐ ܕܪܘܼܚ ܫܘܼܡܠܳܝܐ: ܐܶܢܰܚܢܳܝܘܼܬܐ. ܘܰܡܝܩܪܐ ܫܘܳܬ ܠܡܡܠܠܐ ܘܰܥܒܳܕܐ. ܘܒܳܗܪܐ ܒܢܘܼܗܪܐ ܬܪܝܢܐ (ܝܘܠܦܢܐ ܘܚܟܡܬܐ). ܘܠܐ ܚܳܒܟܐ ܫܰܪܒܐ ܒܫܰܪܒܐ ܘܣܘܼܟܳܠܐ ܒܣܘܼܟܳܠܐ ܘܥܰܡܠܐ ܒܥܰܡܠܐ. ܘܬܰܫܥܝܼܬܐ ܕܥܳܬܪܐ ܒܬܰܪܥܝܼܬܐ ܛܒܬܐ ܘܝܳܪܒܐ ܒܚܘܼ̈ܟܳܡܐ ܕܬܫܡܫܬܐ ܡܠܝܼܠܬܐ ..

ܐܠܐ ܝܕܝܥܐ ܕܠܡ ܫܪܒܐ ܕܬܰܫܥܝܼܬܐ ܗܕܐ ܚܕܬܐ ܠܐ ܡܨܝܐ ܕܢܬܟܬܒ ܐܠܐ ܒܬܰܪܥܝܼܬܐ ܪܘܝܼܚܬܐ ܕܚܘܒܐ ܡܰܟܝܟܐ: ܬܪܥܝܼܬܐ ܕܠܐ ܒܳܥܛܐ ܥܘܼ̈ܩܣܐ ܐܠܐ ܡܕܰܒܩܐ ܚܨ̈ܦܐ. ܘܬܰܪܥܝܼܬܐ ܕܣܳܝܓܐ ܬܘܪ̈ܥܳܬܐ ܕܡܙܕ̈ܡܝܢ. ܘܬܰܪܥܝܼܬܐ ܕܚܳܝܛܐ ܣܕ̈ܩܐ. ܒܚܕܐ ܠܡܐܡܪ: ܬܪܥܝܼܬܐ ܕܫܘܼܥܐ ܕܪܳܚܩܐ ܡܼܢ ܟܠ ܙܢ̈ܝ ܚܢ̈ܝܐ ܣܩܝܼܪ̈ܐ ܘܪ̈ܥܝܳܢܐ ܚܳܠ̈ܢܳܝܐ ܡܟܝ̈ܢܐ ܘܡܛܠܥ̈ܢܐ... ܕܢܘܼܫܳܝܐ ܘܰܬܘܳܪܐ ܘܫܘܼܕܳܠܐ !

ܐܝܢ܆ ܐܦܢ ܡܰܟܝ̈ܢܝܳܢ ܘܡܰܚܣܪ̈ܳܢ ܡܰܥܒ̈ܕܳܢܘܳܬܐ ܕܢܰܩܝܼܦ̈ܘܳܬܐ ܒܰܪ̈ܳܝܳܬܐ܆ ܐܠܐ ܠܐ ܫܟܝܼܚ ܗ̱ܘ ܪܫܝܳܢܐ ܠܘܬ ܠܫܢܐ. ܐܢܗܘ ܕܢܰܫܝܫ ܘܢܰܚܘܒ܆ ܨܝܕܝܢ ܗ̱ܘ ܒܘܼܨܳܪܐ ܘܫܘܼܦܳܠܐ. ܘܐܢܗܘ ܕܢܳܨܠܐ ܩܘܼܠܬܗ܆ ܘܫܳܚܠܐ ܥܰܝܢܗ ܕܓܝܼܢܬܐ܆ ܘܕܳܡܥ ܠܒܗ ܓܢܝܼܚܐ܆ ܨܝܕܝܢ ܗ̱ܘ ܥܘܼܕܳܠܐ ܘܪܘܼܫܳܝܐ. ܕܐܒܝܼܕܝܼܢ ܣܘ̈ܟܳܠܘܗܝ ܒܪܝܪ̈ܐ ܘܒܰܣܝ̈ܡܐ ܡܼܢ ܩܶܦ̈ܠܐ ܕܬܰܪ̈ܥܝܳܬܢ. ܘܩܰܕܐ ܕܝܠܢ ܒܙܝܼܥܐ ܘܠܐ ܥܳܪܝܐ ܚܰܠܒܗ ܠܫܳܢܳܝܐ ܛܒܐܝܬ . ܐܝܟ ܕܐܡܿܪ ܡܰܬܠܐ: «ܗܘܼ ܚܰܒܠܐ ܟܰܪܝܐ ܗ̱ܘ܆ ܘܠܘ ܒܐܪܐ ܥܰܡܝܼܩܬܐ ܗ̱ܝ.»

ܟܕ ܠܐ ܒܳܥܝܢܢ ܕܰܬܒܘܼܪ ܚܰܩܠܐ ܕܡܰܪܕܘܼܬܢ ܘܝܳܪܬܘܼܬܢ܆ ܣܢܝ̈ܩܘܳܬܐ ܠܫ̈ܳܢܳܝܳܬܐ ܙܕܩ ܕܢܗ̈ܘܝܢ ܡܨܰܝܒ̈ܢܳܝܳܬܐ ܕܬܰܪܥܝܼܬܐ ܘܡܰܪܕܝܼܬܐ ܕܟܠܢ. ܘܢܗܘܐ ܡܰܚ̈ܒܳܢܐ ܫܪܝܪ̈ܐ ܘܣܳܡܘ̈ܟܐ ܘܠܐ ܡܶܨܛܰܠܝ̈ܢܐ ܕܠܫܢܐ ܣܘܼܪܝܝܐ ܡܠܬܢܳܐܝܬ ܘܰܥܒܳܕܢܐܝܬ. ܕܚܰܘܒܬܐ ܗ̱ܝ ܪܒܬܐ ܕܢܬܩܰܡ̈ܛܰܢ ܫܐܠ̈ܬܗ ܘܢܬܩ̈ܰܛܡܳܢ ܓܘܡܪ̈ܰܘܗܝ ܘܢܕܥܟܘܢ ܪ̈ܡܘܼܥܰܘܗܝ. ܕܡܫܰܓܙܰܡ ܗ̱ܘ ܘܰܟܪܝܼܟ ܒܠܘ̈ܚܳܡܐ ܙܩܝ̈ܦܐ ܘܩܢ̈ܛܐ ܡܣܝܼ̈ܦܳܢܐ. ܘܙܐܥ ܘܪܳܐܬ ܩܶܨܬ ܣܘܼܪ̈ܕܐ ܕܡܰܕܫܳܢܘܼܬܐ ܕܢܳܟܝܳܐ ܘܣܳܪܚܳܐ ܐܝܬܘܬܗ ܐܝܟ ܪܘܼܚܐ ܕܫܳܝܕܳܐ ܒܡܶܨܥܰܬ ܛܗܪܐ .. ..!

ܡܕܝܢ ܦܐܝܐ ܕܢܕܥ: ܟܠ ܥܰܡܠܐ ܘܐܘܼܟܦܳܢܐ ܘܦܶܪܝܐ ܚܕܬܐ܆ ܫܳܐܥ ܘܡܳܠܛ ܣܚ̈ܳܦܐ ܕܒܢܝܢܐ ܕܣܦܪܝܘܼܬܢ ܕܳܪܳܢܝܬܐ ܠܝܘܼܒ̈ܠܐ ܘܫܪ̈ܒܳܬܐ ܕܒܳܬܪܢ. ܘܠܝܬܘܗܝ ܐܠܐ ܩܰܘܡܐ ܚܠܝܼܨܐ ܘܥܘܼܳܙܝܐ ܘܰܡܪܳܕܐ ܠܘܩܒܰܠ ܥܳܪ̈ܘܨܳܬܐ ܕܛܳܪ̈ܝܳܢ ܒܢܘܼܦܳܫܐ ܘܛܘܼܥܳܡܐ ܕܠܫܢܢ. ܒܕ ܣܶܦܪܝܘܼܬܢ ܠܐ ܡܬܢܰܦܫܐ ܘܥܡ̈ܠܐ ܘܢܝܼ̈ܫܐ ܕܠܐ ܥܰܪܒܘܼܢܐ ܦܳܝܫܝܼܢ ܘܰܒܚܘܼܒܳܠܐ ܩܳܝܡܝܢ ܒܠܥܕ ܢܘܼܚܳܡܐ ܕܚܘܼ̈ܟܳܡܐ ܘܫܘܼܒܳܠܐ ܕܣܘ̈ܟܳܠܐ ܕܛܡܝܼܪܝܢ ܗܪܟܐ ܘܬܡܢ ܒܡ̈ܠܐ ܛܘܼܟ̈ܢܳܝܐ ܕܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ. ܗܢܐ ܕܰܣܢܝܼܩ ܠܢܦܳܚܬܐ ܕܪܘܼܚܐ ܚܕܰܬܐ ܘܫܠܳܡܐ ܚܰܣܝܳܐ ܘܚܘܼܒܐ ܒܰܩܝܳܐ. ܘܗܝܼ ܗܕܐ ܠܐ ܓܳܡܪܐ ܐܠܐ ܒܰܛܢܢܐ ܡܫܰܘܬܦܐ ܕܦܘܼܠܚܳܢܐ ܐܡܝܼܢܐ ܡܦܰܪܕܳܢܐ ܕܫܢܬܐ .

ܩܘܼܠܳܣܐ ܘܫܘܼܒܚܳܐ܆ ܦܘܼܪܥܳܢܐ ܗ̱ܘ ܕܟܰܫܝܪܘܬܐ ܘܰܡܝܰܬܪܘܼܬܐ ܡܚܰܝܰܕܬܐ. ܘܠܐ ܕܚܒܰܢܢܘܬܐ ܣܢܝܼܬܐ ܘܒܛܠܢܐ ܥܕܝܼܠܐ. ܘܪܘܼܒܳܝܐ ܕܐܝܩܪܐ ܘܢܨܚܢܐ܆ ܐܰܓܪܐ ܗ̱ܘ ܕܥܰܡܠܐ ܐܰܡܝܼܢܐ ܘܡܰܟܣܳܪܐ ܘܰܬܥܳܫܐ ܡܫܰܘܬܦܐ. ܡܳܕܝܢ ܙܕܩ ܕܢܪܕܘܦ ܒܬܪ ܚܘܼܒܐ ܚܰܠܝܐ ܘܒܰܣܝܡܐ. ܘܠܐ ܒܬܪ ܝܘܼܬܪܢܐ ܟܰܣܝܐ ܘܦܰܟܝܗܐ .

ܒܣܰܒܪܐ ܕܣܘ̈ܟܳܝܐ ܐܰܢܢܩ̈ܳܝܐ ܕܠܫܢܐ ܣܘܼܪܝܝܐ ܢܗܘܘܢ ܡܨܰܝܒ̈ܳܢܐ ܕܬܰܪܥܝܼܬܐ ܘܡܫܒ̈ܠܢܐ ܕܬܰܪܒܝܼܬܐ ܘܡܗܰܕ̈ܝܢܐ ܕܡܰܪܕܝܼܬܐ ܕܟܠܢ. ܘܕܝܠܢܐܝܬ ܕܗܿܢܘܢ ܕܰܫܩܝܼܠܝܼܢ ܛܰܥܢܐ ܕܕܰܪܓܳܐ ܘܬܘܼܟܠܳܢܐ ܕܓܰܘܐ.

ܐܝܟ ܕܐܡܝܼܪܐ: «ܥܘܼܕ ܟܰܪܡܳܟ܆ ܢܛܐܒ ܦܐܪܟ.»

ܥܡ ܐܝܩܪ̈ܝ.

ܝܰܘܣܶܦ ܒܶܓܬܰܫ

ܝܚܘܼܕܪܐ ܕܡܰܪܕܘܼܬܐ ܘܣܶܦܪܳܝܘܼܬܐ ܕܠܫܢܐ ܣܘܼܪܝܝܐ. ܡܪܕܝܢ


 
Please Leave Your Thinking

Leave a Comment

You can also send us an email to karyohliso@gmail.com