ܪܝܼܫܢܘܼܬܐ - Karyo Hliso
Yusuf Begtas:

ܪܝܼܫܢܘܼܬܐ

ܝܰܘܣܶܦ ܒܶܓܬܰܫ

 

ܪܝܼܫܢܘܼܬܐ

ܚܝ̈ܐ ܡܿܢ ܡܫܰܘ̈ܬܦܐ ܠܘ ܐܝܟ ܕܐܬܝܐ ܘܰܡܫܳܟܐܝܬ ܡܬܬܟܝܼܢܝܼܢ ܘܡܬܦܰܪܢܣܝܼܢ܆ ܐܠܐ ܒܝܕ ܒܶܣܬܪܳܝܘܬܐ (ܒܳܬܪܳܝܘܬܐ) ܣܘܼܟܳܠܳܝܬܐ ܘܝܕܰܥܬܳܢܳܝܬܐ ܕܡܬܡܰܠܚܐ ܒܝܕ ܐܰܩ̈ܡܰܝ ܪܝܼܫܳܢܘܼܬܐ. ܘܗܘܼ ܕܰܪܓܐ ܘܐܰܩܡܐ ܡܫܰܘܕܥ ܐ̱ܚܝܳܢܘܬܐ ܕܪܒܘܬܐ ܘܙܥܘܪܘܬܐ܆ ܕܩܰܕܡܝܐ ܘܐ̱ܚܪܝܐ܆ ܘܥܶܠܳܝܐ ܘܬܰܚܬܳܝܐ ܕܘܼܪܓܐܝܬ ܒܰܝܢܬ ܓܰܘܐ. ܐܠܐ ܣܘ̈ܟܳܠܐ ܕܛܝܒܘܬܐ ܕܣܝܼܡܰܬ ܒܢ̈ܝܐ ܡܰܩ̈ܠܢ ܐ̱ܪܳܙܳܢܳܝܘܬܐ ܕܪܒܘܬܐ ܗܕܐ ܕܕܳܒܩܐ ܘܠܳܬܟܐ ܠܝܳܬܐ ܕܕܰܪܓܐ ܘܐܰܩܡܐ. ܘܕܳܠܝ̈ܢ ܡܼܢ ܨܳܡܪܬܐ ܕܩܶܢ̈ܛܐ ܟܡܝ̈ܢܐ ܕܫܶܓܝܐ ܘܦܶܗܝܐ܆ ܟܕ ܗܝܼ ܪܝܼܫܳܢܘܼܬܐ ܡܫܬܰܒܠܐ ܡܼܢ ܬܰܪܥܝܼܬܐ ܨܠܝܼܠܬܐ ܕܒܳܝܬܝܼܢ ܒܗܿ ܚܘܒܐ ܘܝܕܰܥܬܐ ܘܰܥܒ̈ܕܐ ܕܪܥܝܐ ܛܒܐ ...

ܪܝܼܫܳܢܘܼܬܐ ܣܝܼܡܐ ܡܛܠ ܢܝܼܫܐ ܐܰܢܰܢܩܳܝܐ ܕܐܝܬܘܗܝ: ܫܘܼܡܠܳܝܐ ܕܡܬܒܰܥܝ̈ܳܢܝܳܬܐ ܘܡܬܬܰܒܥ̈ܳܢܝܬܐ ܘܰܢܛܘܼܪܝܐ ܘܰܚܣܘܼܟܝܐ ܕܡܼܢ ܢܟܝ̈ܢܐ. ܘܬܫܡܫܬܗܿ ܒܰܬܪܝܢ ܝܘ̈ܩܢܐ ܡܬܪܰܫܡܐ. ܘܟܢܘܼܫܝܐܝܬ ܠܬܪ̈ܬܝܢ ܡܬܦܰܠܓܐ: ܬܫܡܫܬܐ ܡܠܝܼܠܬܐ. ܘܬܫܡܫܬܐ ܕܚܘܼܝܳܒܐ .

ܘܒܪܕܝܐ ܘܕܘܒܪܐ ܕܪܝܫܢܘܬܐ ܗܝܼ ܡܰܫܦܳܢܘܼܬܐ܆ ܫܰܠܡܘܼܬܐ ܗ̱ܝ ܕܠܐ ܥܳܨܝܐ ܒܗܿܘ ܡܐ ܕܠܐܚܪܝܢ ܡܰܘܬܪ ܘܠܐ ܡܰܚܣܰܪ. ܘܪܰܥܕܘܼܬܐ ܗ̱ܝ ܕܒܘܼܩܳܝܐ ܘܒܘܼܝܳܢܐ ܡܛܠ ܬܶܢ̈ܝܐ ܘܩܘܼܪ̈ܫܐ ܕܪܘܼܚܐ. ܘܰܓܫܘܼܦܝܐ ܗ̱ܘ ܡܬܪܰܓܫܳܢܐ ܘܡܬܦܰܫܛܢܐ ܕܗܿܘܐ ܟܕ ܐ̱ܢܫ ܡܳܐܫ ܘܩܐܡ ܒܣܘܼܥܪܳܢܐ ܡܕܡ ܒܡܶܬܪܰܡܝܳܢܘܬܐ ܕܫܘܼܡܠܝ ܣܢܝ̈ܩܘܳܬܐ ܐܰܢܢܩ̈ܝܬܐ܆ ܘܠܘ ܕܒܳܥܘ̈ܬܐ ܝܰܨܪ̈ܳܢܳܝܬܐ. ܘܰܓܫܘܼܦܝܐ ܗܢܐ ܗܳܪܓ ܘܗܳܕܣ ܘܪܳܫܡ ܡܨܥ̈ܝܐ ܘܫܒܝ̈ܠܐ ܚܕ̈ܬܐ ܠܕܰܪ̈ܓܝ ܪܝܫܢܘܬܐ ܒܡܨܥܳܝܘܬ ܢܘܗܪܐ ܟܝܳܢܝܐ ܘܗܰܘܢܐ ܡܠܝܠܼܐ. ܘܠܐ ܐܝܟ ܕܰܒܫܶܓܡܐ. ܐܠܐ ܡܠܘܢ ܢܳܣܒ ܡܶܠܟܐ ܡܼܢ ܗܿܘ ܕܛܒ ܘܡܗܝܪ ܒܝܘܠܦܢܐ ܘܬܰܩܢܘܬܐ ܘܨܰ݁ܥܢܘܬܐ ܘܡܝܬܪܘܬܐ .

ܝܰܘܣܶܦ ܒܶܓܬܰܫ


 
Please Leave Your Thinking

Leave a Comment

You can also send us an email to karyohliso@gmail.com