Article - Karyo Hliso
Yusuf Begtas:


ܫܘܼܬܐܣ̈ܐ ܪ̈ܘܼܚܳܢܳܝܐ

ܝܰܘܣܶܦ ܒܶܓܬܰܫ

 

ܫܘܼܬܐܣ̈ܐ ܪ̈ܘܼܚܳܢܳܝܐ

ܐܝܟܢܝܘܬܐ ܕܪܝܼܫܬܐ ܕܪܚܫܐ ܒܚ̈ܝܐ ܝܘܡ̈ܝܐ ܘܒܪܘܚܐ ܕܙܒܢܢ܆ ܣܰܚܝܼܚܘܼܬܐ ܒܳܥܝܐ ܘܥܒܘܿܕܘܼܬܐ ܬܒܥܐ. ܘ ܡܢܨܚܐ ܠܦܬܝܼܚܘܬܐ ܕܫܘ̈ܬܐܣܐ ܪ̈ܟܝܟܐ ܘܪ̈ܡܝܼܣܐ ܝܬܝܪ ܡܢ ܗܿܢܘܢ ܕܡܬܒܝܢܢܘܬܗܘܢ ܦܟܝܼܪܐ܆ ܘܘܠܝܬܗܘܢ ܦܘܪܢܣܝܬܐ ܣܟܝܼܪܐ ܠܡܨܥܝ̈ܐ ܕܡܨܝܒܝܢ ܚܝܠܐ ܘܡܳܙܓܝܢ ܚܘܒܐ ܕܡܨܠܚܢܘܬܐ ܘܝܘܬܪܢܐ ܡܛܠ ܡܬܗܒܒܢܘܬܐ ܘܡܫܬܘܫܛܢܘܬܐ ܕܫܘܬܐܣܐ ܘܓܘܐ ܘܥܡܐ. ܕܚܫܝ̈ܫܘܳܬܐ ܕܪ̈ܢܝܬܐ ܕܪ̈ܕܝܢ ܘܙܳܪ̈ܒܢ܆ ܠܐ ܝܳܗܒ̈ܢ ܐܬܪܐ ܠܡܬܰܚܡܘܼܬܐ ܕܡܬܚܰܫܒܐ ܘܡܬܚܰܒܨܐ ܒܠܚܘܕ ܒܫܘܼܬܐܣ̈ܝܳܬܐ.

ܐܟܡܐ ܕܡܫܰܚܩܳܢܝܐ ܘܡܣܰܪܕܳܢܝܐ ܦܟܝܼܪܘܼܬܐ ܓܰܘܳܝܬܐ ܕܒܪܢܫܐ܆ ܗܝܼ ܗܟܘܬ ܡܫܰܚܩܳܢܝܐ ܘܡܰܩܢܛܳܢܝܐ ܦܟܝܼܪܘܼܬܐ ܫܘܼܬܐܣܳܝܬܐ. ܫܘ̈ܬܐܣܐ ܕܩܢܝܢ ܚܰܘܪܐ ܒܰܪܳܝܐ ܒܗܠܝܢ ܕܓܰܘ̈ܝܬܐ ܡܬܢܨܚܝܢ ܘܡܬܪܡܪܡܝܢ. ܐܠܐ ܗܠܝܢ ܕܚܣܝܼܟܝܼܢ ܟܐܡܬ ܕܩܢܝܢ ܚܘܪܐ ܓܰܘܝܐ ܒܒܰܪ̈ܳܝܳܬܐ܆ ܡܬܥܪܙܠܝܢ ܘܡܬܒܠܗܝܢ ܥܕܡܐ ܠܗܿܝ ܕܠܐ ܢܬܡܨܘܢ ܢܛܪܘܢ ܐܝܩܪܗܘܢ ܝܳܬܢܳܝܐ.

ܘܫܪܝܪܘܬܐ ܗܕܐ ܛܒ ܐܠܨܝܬܐ ܗ̱ܝ ܡܛܠ ܫܘܬܐܣ̈ܐ ܪ̈ܘܼܚܢܳܝܐ ܗܿܢܘܢ ܕܢܝܼܫܐ ܡܳܪܢܳܝܐ ܣܝܼܡ ܠܗܘܢ ܢܘܼܛܪܐ ܕܪ̈ܘܼܚܢܝܬܐ ܘܗܿܘ ܡܐ ܕܐܣܝܼܪ ܒܣܘܼܬܪܐ ܘܡܚܝܢܘܼܬܐ ܕܝܰܡܝܼ̈ܢܝܳܬܐ. ܚܝܠܐ ܓܝܪ ܕܒܪܢܫܐ ܬܠܐ ܗ̱ܘ ܒܫܰܪܝܼܪܘܬܐ ܘܰܬܪܝܼܨܘܼܬܐ ܕܝܠܗ ܓܰܘܳܝܬܐ ܘܒܟܠ ܡܐ ܕܝܳܗܒ ܘܡܫܟܢ ܠܚܝ̈ܐ ܡܼܢ ܚܘܒܐ ܘܚܢܢܐ ܘܛܒ̈ܬܐ ܘܫܪܟܐ ܕܡܣܝܼܡ̈ܢܝܳܬܐ. ܘܚܝܠܐ ܘܝܘܩܪܐ ܕܓܰܘܐ ܠܐ ܡܬܬܚܡ ܘܡܬܬܩܨ ܒܰܟܡܳܝܘܼܬܐ ܕܡܢܝܢܐ ܕܢܦܫ̈ܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ. ܐܠܐ ܡܬܡܫܚ ܘܡܬܬܩܠ ܒܐܝܢܳܝܘܼܬܐ ܕܐܘܝܘܬܐ ܘܡܣܬܟܠܢܘܬܐ ܘܡܣܬܡܟܢܘܼܬܐ ܪܘܼܚܳܢܳܝܬܐ ܕܛܡܝܼܪܐ ܘܫܟܝܼܚܐ ܒܝܢܬ ܗܕ̈ܡܘܗܝ ܕܓܰܘܐ. ܘܒܗܢܐ ܣܘܼܟܠܐ ܚܝܠܐ ܘܝܘܼܩܪܐ ܕܫܘܼ̈ܬܐܣܐ ܬܘܒ ܬܰܠܝܐ ܗ̱ܘ ܒܐܘܝܘܬܐ ܘܡܣܬܡܟܢܘܼܬܐ ܘܩܘܒܠܛܝܒܘܬܐ ܕܡܫܬܟܚܐ ܠܗܘܢ ܒܝܢܬ ܓܰܘܐ ܘܥܡܐ܆ ܘܒܡܬܚܰܦܛܢܘܼܬܐ ܘܡܼܬܥܰܙܝܢܘܼܬܐ ܕܡܚܘܝܢ ܒܬܫܡ̈ܫܬܐ ܡܣܝܼܡ̈ܢܝܳܬܐ ܘܡܗܒ̈ܒܢܝܬܐ ܕܡܨܝ̈ܒܢ ܘܡܩܪ̈ܒܢ ܠܘܬ ܨܰܘܒܐ ܘܰܚܢܳܝܐ ܕܢܝܫܐ. ܘܐܝܟ ܟܠܗܘܢ ܫܘ̈ܬܐܣܐ܆ ܐܦ ܗܠܝܢ ܪ̈ܘܼܚܢܝܐ܆ ܠܐ ܙܕܩ ܕܢܬܠܘܢ ܐܬܪܐ ܕܰܬܒܘܪ ܚܩܠܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܩܨܬ ܣܦܝܼܩܘܬܐ ܘܪܚܝܼܩܘܬܐ. ܕܙܩܝܼܦܐ ܕܡܫܐܠܘܼܬܐ ܘܢܝܼܪܐ ܕܐܠܨܝܘܬܐ ܣܝܡ ܥܠ ܟܬܦ̈ܬܗܘܢ ܠܡܫܡܠܝܘ ܣܘܼܥܪܢܐܝܬ ܘܚܠܝܼܨܐܝܬ ܟܠ ܡܐ ܕܐܣܝܼܪ ܗ̱ܘ ܒܡܬܥܠ̈ܠܢܘܳܬܐ ܕܐܝܬܘܼܬܗܘܢ ܘܐܘܣܝܐ ܕܫܟܝܼܚܘܬܗܘܢ ܒܪܗܛܐ ܕܚܝ̈ܐ.

ܪܘܚܢܐܝܬ ܡܿܢ ܚܝ̈ܐ ܐܝܟ ܟܘ̈ܐ ܐܢܘܢ ܕܡܬܦܬܚܝܼܢ ܠܢܘܼܗܪܐ ܕܫܡܫܐ ܥܠܡܝܼܢܝܐ ܘܡܬܘܡܝܐ. ܘܟܠ ܡܐ ܕܐܝܬ܆ ܩܐܡ ܥܠ ܬܘܼܪܣܳܝܐ ܪܘܼܚܢܝܐ ܕܗܢܐ ܢܘܼܗܪܐ. ܘܚܝܠܐ ܕܢܘܗܪܐ ܕܥܐܠ ܠܒܝܬܐ ܓܰܘܳܝܐ ܕܒܰܪܢܫܐ ܙܳܥܪ ܘܬܳܩܦ ܠܦܘܬ ܪܒܘܬܐ ܘܦܬܝܼܚܘܬܐ ܘܡܢܝܢܐ ܕܟܰܘ̈ܐ. ܗܿܢܝܢ ܕܡܬܬܩ̈ܢܢ ܘܡܣܬܟ̈ܡܼܢ ܒܚܘܼܫ̈ܒܐ ܘܣܘܥܪ̈ܢܐ ܘܗܘ̈ܦܟܐ ܕܒܪܢܫܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܢܬܬܪܣܐ ܡܼܢ ܢܘܗܪܐ (ܡܫܝܼܚܐ) ܘܢܬܠܣܛܪ ܘܢܫܬܘܙܒ ܡܼܢ ܪܛܝܼܒܘܬܐ ܡܣܰܚܦܳܢܝܼܬܐ ܙܕܩ ܕܢܬܚܦܛ ܠܡܦܬܚ ܟܰܘ̈ܐ ܚܕ̈ܬܬܐ ܒܡܚܫܒ̈ܬܐ ܕܗܘܢܐ ܕܪܘܼܚܐ ܘܬܪ̈ܥܝܬܐ ܘܠܒܘ̈ܬܐ ܕܒܰܪܢܫܐ ܓܰܘܳܝܐ.

ܡܕܰܒܪܢܘܼܬܳܢܐܝܬ ܕܝܢ ܚܝ̈ܐ ܥܠ ܚܘܪܦܐ ܕܡܕܟܝܐ ܩܳܝܡܝܢ ܘܥܠ ܬܩܠܐ ܕܢܬܥܐ ܘܢܙܠܐ ܚܳܓܪܝܢ ܘܡܗܠܟܝܢ. ܘܪܝܼܫܘܼܬܐ ܕܐܣܝܼܪܘܬܐ ܡܬܚܰܠܦܢܝܬܐ «ܗܕ̈ܡܐ ܦܪ̈ܝܼܫܐ ܕܚܕ ܓܘܫܡܐ» ܡܢܨܚܐ ܠܟܝܢܐ ܕܚܝ̈ܐ ܘܠܟܠܗܘܢ ܙܢ̈ܝ ܐܣܪ̈ܐ ܐ̱ܢܫܝ̈ܐ ܕܡܫܬܚܪܝܼܢ ܠܩܘܼܝܳܡܐ ܘܗܘܼܒܒܐ ܟܢܘܼܫܝܝܐ. ܥܠܗܕܐ ܡܬܥܕܪܢܘܬܐ ܘܡܣܬܡܟܢܘܬܐ ܐܘܣܝܐ ܐܢܝܢ ܕܒܪܢܫܐ. ܘܟܠܗܘܢ ܫܘܼܬܐܣ̈ܐ ܥܡ ܫܘܼܚܠܦܐ ܕܪܗܛܗܘܢ܆ ܐܝܟ ܗܕܡ̈ܐ ܐܢܘܢ ܦܪ̈ܝܼܫܐ ܕܚܕ ܓܘܼܫܡܐ ܘܡܫܡܫܝܼܢ ܟܠܗܘܢ ܫܘܳܬ ܠܗܘܒܒܐ ܘܥܘܬܪܐ ܘܒܘܼܣܡܐ ܕܚܝ̈ܐ. ܘܩܛܪ̈ܐ ܘܒܘܠܒ̈ܠܐ ܠܐ ܡܫܬܪܝܢ ܠܐ ܐܢ ܒܝܘܬܪܢܐ ܕܓܰܘܐ ܘܒܐܘܝܘܬܐ ܪܘܼܚܳܢܳܝܬܐ ܕܡܫܪܫܐ ܘܰܡܚܙܩܐ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܒܗܢܝܢܐ ܘܝܘܼܬܪܢܐ ܡܬܚܠܦܢܐ܆ ܪܘܚܢܐܝܬ ܘܦܓܪܢܐܝܬ. ܘܗܝ ܗܕܐ ܓܠܝܐܝܬ ܕܳܢܚܐ ܒܡܠܬ ܦܘܠܘܣ ܫܠܝܼܚܐ ܕܐܡܿܪ: «ܕܐܡܬܝ ܚܕ ܗܕܡ ܢܗܘܐ ܟܐܒ܆ ܟܠܗܘܢ ܢܗܘܘܢ ܚܳܫܝܢ. ܘܐܢ ܡܫܬܒܚ ܚܕ ܗܕܡ ܟܠܗܘܢ ܗܕܡ̈ܐ ܢܗܘܘܢ ܡܫܬܒܚܝܼܢ» (ܐ. ܩܘܪ̈ܝܢܬܝܐ ܝܒ: ܝܒ. ܟܘ).

ܒܙܒܢܢ ܗܢܐ ܕܒܗ ܫܘܘ̈ܫܛܐ ܓܳܕܠܝܼܢ ܛܘܣܐ ܠܪܘܡܐ܆ ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܩܢܘ̈ܡܐ܆ ܐܠܐ ܐܦ ܫܘܼܬܐܣ̈ܐ ܣܢܝܼܩܝܼܢ ܠܣܟܘܠܬܢܘܬܐ ܚܳܙܝܰܬ ܪܘܚܩܐ ܡܳܪܬ ܢܝܼܫܐ ܘܚܰܘܪܐ ܪܘܝܼܚ ܐܘܼܦ̈ܩܐ. ܕܒܠܥܕܗܘܢ ܠܝܬ ܡܟܫܪܢܘܬܐ ܘܡܨܠܚܢܘܬܐ܆ ܠܐ ܩܢܘܼܡܳܝܬܐ ܘܐܦܠܐ ܫܘܼܬܐܣܳܝܬܐ. ܘܡܬܡܰܕܥܢܘܬܐ ܡܫܘܬܦܬܐ ܕܡܬܠܒܛܐ ܘܡܬܬܙܝܥܐ ܒܝܕ ܫܘܘ̈ܕܥܐ ܕܗܘܢܐ ܡܣܝܼܡܳܢܐ ܪܘܝܼܚ ܐܘܼܦ̈ܩܐ܆ ܬܘܩܦܐ ܘܥܘܫܢܐ ܡܥܛܦܐ ܠܡܥܒܕܢܘܼܬܐ ܫܘܼܬܐܣܳܝܬܐ ܒܐܣܪ̈ܐ ܡܫܰܓܢ̈ܝܢܐ ܕܒܳܪܝܢ ܡܬܥܕܪܢܘܼܬܐ ܘܡܣܬܡܟܢܘܼܬܐ. ܘܐܘܼܦܩܐ ܪܘܝܼܚܐ ܐܝܟ ܣܒܠܬܐ ܗ̱ܘ. ܘܡܬܥܠܝܢܘܬܐ܆ ܣܢܝܼܩܐ ܠܡܣܬܠܩܢܘܼܬܐ ܕܕܪ̈ܓܘܗܝ. ܡܛܠܗܕܐ ܒܟܠܙܒܢ ܙܘܥܐ ܘܩܢܛܐ ܐܝܬ ܗ̱ܘ ܒܐܣܛܘ̈ܟܣܐ ܪ̈ܝܼܫܳܝܐ ܕܚܰܘܪܐ ܪܘܝܼܚܐ: ܗܢܐ ܕܠܘ ܠܚܳܫܘܫܘܼܬܐ ܐܠܐ ܠܥܳܒܘܕܘܼܬܐ ܡܙܰܕܩ ܘܡܢܰܨܰܚ. ܥܠܗܕܐ ܚܘܟ̈ܡܐ ܡܕܰܒܪ̈ܢܘܬܢܝܐ܆ ܠܐ ܙܕܩ ܕܢܒܘܪܘܢ ܡܼܢ ܬܘܪ̈ܣܝܐ ܘܠܘܼܒ̈ܒܐ ܪ̈ܥܝܳܢܝܐ ܕܚܰܘܪܐ ܪܘܝܼܚܐ ܚܳܙܐ ܪܘܚܩܐ. «ܝܬܝܪ ܡܼܢ ܡܐ ܕܝܳܕܥܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ܆ ܗܿܝ ܕܡܿܢ ܝܕܥ ܠܟܘܢ ܝܼܨܝܼܦܐ» ܪܝܼܫܘܼܬܐ ܗ̱ܝ ܛܒ ܐܠܨܝܬܐ. ܘܥܡ ܩܢܘ̈ܡܐ ܘܦܪ̈ܨܘܦܐ܆ ܡܢܰܨܚܐ ܘܡܗܰܒܒܐ ܐܦ ܠܫܘ̈ܬܐܣܐ. ܘܪܚܡܘܼܬܐ ܩܢܘܡܝܬܐ ܘܐܣܪ̈ܐ ܕܰܚܡܝܼܠܝܼܢ ܒܓܘ ܐܦܕܢܐ ܕܬܘܼܟܠܢܐ܆ ܡܓܰܪ̈ܓܳܢܐ ܘܡܨܝ̈ܒܢܐ ܐܢܘܢ ܠܡܰܨܠܚܢܘܼܬܐ ܕܡܬܒܥܝܐ. ܘܪܚܡܘܬܐ ܗܕܐ ܡܓܰܪܓܳܢܝܼܬܐ܆ ܥܡ ܩܢܘ̈ܡܐ܆ ܡܚܰܣܢܐ ܘܡܰܘܪܒܐ ܐܦ ܠܡܰܥܒܕܢܘܼܬܐ ܘܚܝܠܐ ܕܫܘ̈ܬܐܣܐ. ܘܡܬܥܕܪܢܘܬܐ ܘܡܣܬܡܟܢܘܬܐ ܕܡܫܬܡܫܐ ܒܐܣܪ̈ܐ ܠܐ ܡܬܚܙܝ̈ܢܐ ܘܒܰܥܛܘܼܦܝܐ ܕܛܝܒܘܬܐ ܘܛܒܬܐ܆ ܕܘܪܐ ܐܠܨܝܐ ܩܰܢܝܐ ܒܡܰܨܠܚܳܢܘܼܬܐ ܩܢܘܼܡܳܝܬܐ ܘܡܰܟܫܪܳܢܘܼܬܐ ܫܘܼܬܐܣܳܝܬܐ.

ܣܛܪ ܡܢ ܚܘܒܐ ܘܥܘܼܬܪܐ ܕܝܕܥܬܐ܆ ܐܚܘܬܐ ܘܐܘܝܘܬܐ ܪܘܚܢܝܬܐ ܐܝܬܝܗܿ ܕܩܳܢܝܐ ܬܘܟܠܢܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ ܒܫܘܼܬܐܣ̈ܐ. ܘܐܡܝܼܢܘܬ ܬܫܡܫ̈ܬܐ ܡܦܪ̈ܝܢܝܬܐ܆ ܣܢܝܼܩܐ ܠܡܬܬܫܩܝܢܘܬܐ ܘܡܬܠܒܒܢܘܬܐ ܕܠܒܘ̈ܬܐ ܒܝܕ ܐܣܪ̈ܐ ܡܢܝܼ̈ܚܢܐ ܘܡܬܪ̈ܣܝܢܐ. ܫܘܼܬܐܣܐ ܪܘܼܚܳܢܳܝܐ ܕܐܬܚܙܩ ܘܐܬܥܰܫܢ ܒܐܣܪ̈ܐ ܓܫܝܼܪ̈ܐ ܘܓܫܝܼ̈ܡܐ܆ ܡܬܚܦܛ ܒܟܠܙܒܢ ܒܗܠܝܢ ܕܡܨܝܒܝܢ ܠܘܬ ܡܫܬܘܫܛܢܘܬܐ ܘܡܬܦܫܩܢܘܬܐ ܕܫܪ̈ܝܐ ܘܡܣܬܡܟܢܘܼܬܐ ܕܚܝ̈ܐ ܒܗܠܝܢ ܕܥܳܗܢܝܼܢ ܘܚܳܫܚܝܼܢ ܠܝܘܼܬܪܢܐ ܓܘܢܝܐ. ܥܠܗܕܐ ܟܠܗܘܢ ܐܣܪ̈ܐ ܕܐܚܘܼܬܐ ܘܪܚܡܘܼܬܐ ܕܩܘܫܬܐ ܘܡܨܥܝ̈ܐ ܕܡܘ̈ܛܝܐ ܙܕܩ ܕܢܪܕܘܢ ܒܬܚܘ̈ܡܐ ܕܫܰܦܝܼܪܘܬ ܙܢܝ̈ܐ ܘܢܬܛܝܡܘܢ ܡܛܠ ܗܢܝܢܐ ܘܒܛܝܠܘܬܐ ܓܰܘܢܳܝܬܐ. ܕܐܘܣܝܐ ܓܝܪ ܕܡܫܐܠܘܬܐ ܡܫܝܼܚܳܝܬܐ ܘܟܢܘܼܫܝܳܝܬܐ܆ ܡܢܨܚܐ ܘܡܩܒܠܐ ܘܡܝܩܪܐ ܠܒܪܢܫܐ ܒܗܝܟܕܗܝܝܘܬܗ ܒܠܥܕ ܦܘܪܫܢܐ ܕܪܥܝܢܐ ܘܓܢܣܐ ܘܬܘܕܝܬܐ. ܘܟܕ ܢܝܫܐ ܡܪܢܝܐ ܕܫܘ̈ܬܐܣܐ ܪ̈ܘܚܢܝܐ ܠܝܬܘܗܝ ܐܠܐ ܐܢ ܡܚܝܢܘܬ ܚܘܒܐ ܕܐܠܗܐ ܘܩܪܝܒܐ܆ ܡܟܝܠ ܒܟܠܙܒܢ ܘܒܟܠ ܐܝܟܢܘ ܙܕܩ ܕܢܬܚܦܛܘܢ ܠܡܣܬܪܥܦܢܘܬܐ ܘܦܐܪ̈ܐ ܕܚܘܒܐ ܗܢܐ ܕܫܟܝܼܚ ܗ̱ܘ ܘܛܡܝܼܪ ܒܣܘܟܠܐ ܕܐܝܬܘܬܗܘܢ. ܠܦܘܬ ܚܘܒܐ ܗܢܐ (ܡܫܝܼܚܝܐ) ܒܪܢܫܐ ܢܨܝܚ ܘܐܠܨܝ ܥܕܡܐ ܠܗܝ ܕܡܬܩܪܐ «ܒܝܬܐ ܚܝܐ ܕܐܠܗܐ». ܘܫܘܼܬܐܣ̈ܐ ܕܡܬܒܣܡܝܼܢ ܒܫܪܪܐ ܘܓܘܼܪܳܪܐ ܕܚܘܼܒܐ ܗܢܐ܆ ܪܡܝܢ ܦܣܥ̈ܬܗܘܢ ܘܡܗܠܟܝܢ ܠܦܘܬ ܦܛܢܘܬܐ ܡܩܰܠܰܣܬܐ ܕܐ̱ܪܙܐ ܪܒܐ ܕܚܝ̈ܐ ܕܐܝܬܘܗܝ: ܚܘܼܒܐ ܘܬܫܡܫܬܐ. ܘܡܬܥܙܝܢ ܘܡܬܚܦܛܝܢ ܠܡܛܪ ܦܪܘܫܘܬܐ ܗܿܝ ܕܩܳܒܥܐ ܠܗܘܢ ܒܠܒܝܼܒܘܬܐ ܘܪܓܘܫܬܢܘܬܐ ܕܝܳܨܦܐ ܕܐܣܪ̈ܐ ܚܠܝܼܡ̈ܐ ܕܟܳܪܙܝܢ ܫܝܢܐ ܘܫܠܡܐ ܘܚܕܝܘܬܐ ܘܚܢܢܐ ܘܚܘܣܢܐ ܘܡܬܥܕܪܢܘܬܐ ܒܝܢܬ ܣܕܪ̈ܐ ܕܓܰܘܐ ܘܐ̱ܢܫܘܬܐ.

ܒܝܢܬ ܐܣ̈ܐ ܕܫܘܼܬܐܣ̈ܐ ܪ̈ܘܼܚܢܝܐ ܕܕܪ̈ܐ ܕܗܒ̈ܢܝܐ ܕܣܘܪ̈ܝܝܐ܆ ܡܨܛܠܠܢܘܬܐ ܘܡܕܪܟܢܘܬܐ ܕܚܘܼܒܐ ܗܢܐ ܪܒܐ ܗ̱ܘܬ. ܘܡܬܬܚܝܼ̈ܒܢܝܬܗ ܡܙܕܝ̈ܚܢ ܗ̱ܘ̈ܝ ܥܕܡܐ ܠܗܝ ܕܢܬܝܩܪ ܘܢܬܢܨܚ ܒܪܢܫܐ ܒܡܘܗ̈ܒܬܗ ܘܟܟܪ̈ܘܗܝ ܘܬܚܘ̈ܡܘܗܝ ܘܚܝ̈ܠܘܗܝ ܡܫܰܘܫ̈ܛܢܐ. ܥܠܗܕܐ ܟܕ ܫܘܬܐܣ̈ܐ ܣܘܼܪ̈ܝܝܐ ܐܬܚܦܛܘ ܘܐܬܝܬܪܘ ܠܡܬܰܪܣܝܘ ܘܡܰܫܩܝܘ ܗܼܢܘܢ ܠܗܘܢ ܡܼܢ ܟܠܗܘܢ ܦܪ̈ܥܐ ܕܝܢܰܡܝ̈ܟܳܝܐ ܘܫܳܩ̈ܝܳܬܐ ܬܪ̈ܥܝܼܬܳܢܳܝܬܐ ܘܪܘܚܐ ܕܡܫܩ̈ܠܐ ܕܙܒܢܐ ܗܿܘ ܕܗܒܢܝܐ܆ ܐܰܥܬܰܪܘ... ܘܐܫܬܪܬܚܘ...ܘܐܬܗܒܒܘ ܒܟܠܗܘܢ ܣܘ̈ܟܠܐ܆ ܘܗܕܪܘ ܒܢܨܒ̈ܬܗܘܢ ܚܰܘ̈ܩܐ ܘܐܘܪ̈ܝܬܐ ܕܚܝ̈ܐ ܒܙܢܐ ܕܡܪܝܡ ܓܒܝܼܢܐ. ܥܠܗܕܐ ܚܙܝܢܢ ܕܢܳܦܚܝܼܢ ܚܰܝܠܐ ܘܪܘܼܚܐ ܒܚܦܝܼܛܘ̈ܬܐ ܡܪ̈ܕܘܼܬܢܳܝܬܐ ܘܬܪ̈ܡܝܳܬܐ ܟܢܘܼܫ̈ܝܝܬܐ ܕܡܫ̈ܡܫܢ ܠܟܐܦ̈ܐ ܚܝ̈ܬܐ. ܘܒܝܕ ܗܢܐ ܣܘܥܪܢܐ ܦܪܰܩܛܝܼܩܳܝܐ ܦܫܘ ܘܟܬܪܘ ܙܪ̈ܝܼܙܐ ܘܚܠ̈ܝܨܐ ܘܩܒܝܼ̈ܥܐ ܒܗܠܝܢ ܕܡܟܫܪܢܘܬܐ ܘܰܚܢܳܝܐ ܕܢܝܫܐ. ܘܟܠܗܘܢ ܗܿܢܘܢ ܛܢܳܢ̈ܐ ܘܟܘܼܫܳܪ̈ܐ ܡܪ̈ܕܘܬܢܝܐ ܘܦܝܠܣ̈ܘܦܝܐ ܘܣܦܪ̈ܝܘܼܬܢܝܐ ܘܝܘܠܦ̈ܢܝܐ ܘܬܐܘܠܘ̈ܓܝܐ ܠܝܬܝܗܘܢ ܐܠܐ ܐܢ ܢܒܗܐ ܘܦܪܝܐ ܘܫܓܡܐ ܐܡܝܢܐ ܕܡܦܪܝܢܘܬܐ ܫܦܝܼܥܬܐ ܘܡܰܦܪܓܳܢܝܼܬܐ ܘܰܡܦܰܝܓܳܢܝܼܬܐ ܕܐܬܝܐ ܘܡܬܝܠܕܐ ܡܼܢ ܚܝܠܐ ܕܝܼܢܰܡܝܼܟܳܝܐ ܕܚܘܒܐ ܗܢܐ: ܟܐܡܬ ܚܘܒܐ ܕܐܠܗܐ ܘܚܘܒܐ ܕܩܪܝܒܐ݂. ܘܒܪܢܫܐ ܕܝܳܠܦ ܘܚܳܟܡ ܡܬܬܚܝܼܒ̈ܢܝܳܬܐ ܕܚܘܒܐ ܗܢܐ܆ ܩܳܢܐ ܚܝܠܐ ܣܦܩܐ ܕܢܩܒܠ ܠܐܚܪ̈ܢܐ ܐܝܟ ܢܦܫܗ ܒܪܒܘܬܐ ܚܕܐ ܕܕܚܩܐ ܟܠܗܝܢ ܕܝܠܝ̈ܬܐ ܕܙܥܘܪܘܬ ܢܦܫܐ ܘܰܒܣܘܼܪܝܐ ܟܐܡܬ ܪܘܼܚܐ ܕܙܘܼܥܳܪܐ ܘܫܘܒܚܐ ܣܪܝܼܩܐ ܘܫܝܼܛܘܬܐ ܘܫܘܼܥܠܝܐ ܘܫܘܒܗܪܐ ܘܡܬܚܙܘܙܝܢܘܬܐ. ܘܡܩܒܠ ܐܦ ܠܕܪܓܐ ܘܫܘܼܠܛܢܐ ܘܟܟܪ̈ܐ ܘܡܘܗ̈ܒܬܐ ܕܐܬܝܗ̈ܒܝ ܘܐܫܬܟ̈ܢܝ ܠܗ ܐܝܟ ܩܝܳܡܐ ܘܕܝܬܝܩܝ ܐܠܗܝܬܐ. ܘܝܕܥ ܕܠܡ ܡܫܬܪܝܐ ܘܡܬܒܛܠܐ ܕܝܬܝܩܝ ܗܕܐ ܟܕ ܠܐ ܡܬܗܦܟ ܒܕܘܼܒܪ̈ܘܗܝ ܠܦܘܬ ܩܝ̈ܡܝܗܿ. ܕܟܠ ܐܝܢܐ ܕܠܐ ܡܬܬܓܪ ܟܟܪܗ܆ ܡܫܬܩܠܐ ܡܢܗ ܘܡܬܝܗܒܐ ܠܐܚܪ̈ܢܐ. ܪܝܫܘܼܬܐ ܗܕܐ ܟܝܳܢܳܝܬܐ ܗ̱ܝ ܘܪܘܼܚܢܳܝܬܐ. ܘܗܠܝܢ ܕܝܢܩܘ ܚܠܒܐ ܪܘܼܚܢܝܐ ܘܙܠܥܘ ܘܕܠܘ ܚܝܠܐ ܡܼܢ ܗܢܐ ܚܘܒܐ܆ ܡܬܝܬܪܝܢ ܘܡܬܚܦܛܝܢ ܒܗܠܝܢ ܕܦܳܩܚܝܼܢ ܘܡܥܬܪܝܢ ܠܫܪܪܐ ܕܡܰܗܘܝܢܘܬܐ ܘܡܬܠܣܛܪܝܢ ܡܼܢ ܗܠܝܢ ܕܡܬܠܝܬܝܢܘܬܐ. ܕܝܳܕܥܝܢ ܓܝܪ ܘܡܦܳܣܝܢ ܕܠܡ ܟܠ ܙܢ̈ܝ ܪܟܝܼܟܘܼܬܐ ܘܪܡܝܼܣܘܼܬܐ ܘܟܢܝܟܘܬܐ ܗܰܘܢܳܢܳܝܬܐ ܘܕܘܼܒܳܪܝܬܐ ܠܝܬܝܗܿ ܐܠܐ ܐܢ ܕܘܼܒܳܪܐ ܘܗܘܦܟܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ ܢܗܝܪ̈ܐ ܘܪ̈ܒܐ ܕܥܫܝܢܝܢ ܘܚܠܝܼܨܝܼܢ ܘܙܪܝܙܝܼܢ ܒܡܪܗܛܐ ܕܚܝ̈ܐ.

ܥܠܗܕܐ ܦܳܩܰܪܬܐ ܕܟܠܗܘܢ ܕܘܒܪ̈ܐ ܘܐܣܪ̈ܐ ܘܦܘܼ̈ܠܚܢܐ ܕܡܫܬܡܫܝܢ ܒܝܢܬ ܓܰܘ̈ܦܐ ܩܢܘܼ̈ܡܝܐ ܐܘ ܫܘܬܐܣ̈ܝܐ܆ ܙܕܩ ܕܢܗܘܘܢ ܩܒܝܼ̈ܥܐ ܘܡܫܪܪ̈ܐ ܥܠ ܫܬܐܣܬܐ ܕܪܝܼܫܘܼܬܐ ܗܿܝ ܕܐܡܪܐ: «ܚܝܝ ܘܐܰܚܐ ܐܦ ܠܐ̱ܚܪ̈ܢܐ. ܠܐ ܬܫܰܥܒܕ ܘܐܦܠܐ ܬܫܬܥܒܕ. ܘܠܐܢܫ ܠܐ ܬܫܦܪ». ܘܚܘܼܟܳܡ̈ܐ ܡܕܒܪ̈ܢܘܼܬܢܳܝܐ ܕܝܘܠܦܢܐ ܕܡܫܝܼܚܐ ܠܗܕܐ ܡܢܰܨܚܝܼܢ ܘܰܡܙܰܝܚܝܢ ܘܡܝܬܪܝܢ. ܕܐܡܿܪ ܓܝܪ: «ܡܿܢ ܕܨܳܒܐ ܒܟܘܢ ܕܢܗܘܐ ܪܒܐ܆ ܢܗܘܐ ܠܟܘܢ ܡܫܡܫܢܐ» (ܡܬܝ: ܟ.ܟܘ). ܠܦܘܬ ܗܢܐ ܣܘܼܟܠܐ܆ ܡܕܰܒܪܢܘܼܬܐ ܩܳܝܡܐ ܘܡܼܬܢܨܚܐ ܒܡܘܼܠܝܐ ܕܣܢܝܼ̈ܩܘܳܬܐ ܕܒܪܢܫܐ ܗܿܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܕܡܐ ܕܫܓܝܼܡ ܒܫܘܼܡܠܳܝܐ ܕܦܘܼ̈ܠܚܢܐ. ܡܟܐ ܡܬܚܙܝܐ ܕܠܡ ܝܘܼܬܪܢܐ ܩܢܘܼܡܳܝܐ ܘܫܘܼܬܐܣܳܝܐ ܚܰܦܝܐ ܗ̱ܘ ܒܗܢܝܢܐ ܓܰܘܳܢܳܝܐ. ܘܒܪܢܫܐ ܐܘ ܫܘܼܬܐܣܐ ܕܪܒܝܼܨ ܗ̱ܘ ܒܠܚܘܕ ܒܬܰܪܥܝܼܬܐ ܕܝܘܼܬܪܢܐ ܝܳܬܢܳܝܐ܆ ܘܡܬܚܫܚ ܫܘܼܠܛܢܐ ܐܘ ܚܝܠܐ ܕܕܪܓܐ ܠܒܪ ܡܼܢ ܫܒܝܼܠܐ ܬܫܡܫܬܐ ܙܳܕܩܳܝܬܐ܆ ܣܰܩܘܒܠܝܐ ܗܿܘܐ ܠܫܪܪܐ ܟܝܳܢܝܐ ܕܚ̈ܝܐ: ܪܘܚܢܐܝܬ ܘܦܰܓܪܢܐܝܬ.

ܡܛܠܗܕܐ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܐܝܕܐ ܕܗܝܼ ܟܕ ܡܣܬܟܡܐ ܘܡܬܗܕܪܐ ܒܬܰܨܒܝ̈ܬܐ ܕܣܘܼܟ̈ܠܐ ܚܘܼܟ̈ܡܳܝܐ ܕܒܘܼܝܳܢܐ ܗܢܐ ܡܝܬܪܐ܆ ܠܐ ܚܳܝܪܐ ܒܒܪܢܫܐ ܐܟ ܐܘܪܓܢܘܢ ܐܘ ܡܐܢܐ ܡܣܬܢܩܢܐ ܘܡܫܡܠܝܢܐ ܕܦܘܼܠܚܢܐ. ܐܠܐ ܡܩܒܠܐ ܠܗ ܗܕܡܐ ܡܓܰܡܪܢܐ ܕܐܡܝܼܢܘܼܬܐ ܘܚܘܼܠܡܢܐ ܕܓܘܼܫܡܐ. ܘܝܳܕܥܐ ܘܚܳܟܡܐ ܕܠܡ ܒܟܘܼܝܳܢܐ ܕܟܠ ܛܢܢܐ ܘܟܘܼܫܪܐ ܚܘܒܐ ܫܟܝܼܚ ܗ̱ܘ ܕܡܡܕܟ ܘܡܚܠܐ ܐܦ ܠܡܪܝܪ̈ܬܐ. ܥܠܗܕܐ ܒܪܒܘܬ ܢܦܫܐ ܘܒܠܒܐ ܪܘܝܼܚܐ ܪܡܝܐ ܦܣܳܥ̈ܬܗܿ ܒܚܘܒܐ ܘܐܝܩܪܐ ܝܳܬܢܝܐ ܒܠܥܕ ܡܬܪܘܪܒܢܘܬܐ ܘܡܙܕܥܪܢܘܬܐ. ܘܒܝܘܼܠܦܢܐ ܕܡܢܨܚ ܠܒܪܢܫܐ ܙܪܥܐ ܫܝܢܐ ܘܚܘܒܐ ܒܝܢܬ ܣܕܪ̈ܐ ܕܓܰܘܐ ܟܕ ܠܐ ܛܥܝܐ ܠܗܿܝ ܕܐܡܿܪܐ: ܐܝܢܐ ܕܡܬܪܡܪܡ ܡܬܡܟܟ. ܘܐܝܢܐ ܕܡܬܡܟܟ ܡܬܪܡܪܡ. ܘܫܘ̈ܬܐܣܐ ܪ̈ܘܚܢܝܐ ܕܝܘܡܢ ܠܐ ܙܕܩ ܕܢܚܘܪܘܢ ܒܣܘܼܪ̈ܝܝܐ ܫܰܪ̈ܝܟܐ ܐܝܟ ܣܪܝܼܕܐ ܘܫܰܪܟܳܢܐ ܕܥܩܒ̈ܬܐ ܕܝܪܬܘܬܐ ܥܬܝܩܬܐ. ܐܠܐ ܦܩܚܐ ܕܢܚܙܘܢ ܐܢܘܢ ܐܝܟ ܚܡܝܼܪܐ ܩܠܝܼܠܐ ܘܒܟܝܼܪܝܐ ܕܡܚܡܥ ܓܒܝܼܠܬܐ ܪܒܬܐ ܗܝܿ ܕܡܣܬܟܝܐ ܕܬܘܠܕ ܟܘܼܝܳܢܐ ܬܪܥܝܬܢܝܐ ܚܕܬܐ ܘܡܕܪܟܢܘܬܐ ܡܥܦܩܢܝܬܐ ܡܛܠ ܬܩܢܘܬܐ ܕܚܘܝܕܗܘܢ ܐܘܡܬܢܝܐ ܘܥܕܬܢܝܐ ܘܡܛܠ ܫܝܢܐ ܘܐܚܘܬܐ ܘܬܘܟܠܢܐ ܘܡܬܥܕܪܢܘܬܐ ܘܒܣܝܼܡܘܬܐ ܕܥܠܡܐ ܡܕܝܼܢܝܐ ܥܬܝܼܕܝܐ.

ܘܬܢܢ ܫܳܘܝܐ ܗ̱ܝ ܠܡܕܟܪܘ ܕܠܡ ܛܠܢܝ̈ܬܐ ܘܥܘ̈ܗܕܢܐ ܕܕܥܒܪ ܠܐ ܙܕܩ ܕܢܪܡܘܢ ܬܚܦܝܼܬܐ ܕܥܡܛܢܐ ܘܢܚܫܟܘܢ ܫܒܝܼ̈ܠܐ ܕܥܬܝܼܕܘܬܐ. ܘܚܝܠܐ ܡܫܰܘܬܦܐ ܕܡܬܝܠܕ ܡܼܢ ܙܘܥܐ ܕܐܣܪ̈ܐ ܡܣܝܼ̈ܡܢܐ ܕܗܕܡ̈ܐ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܒܓܘܼܫܡܐ ܡܕܰܒܪܢܘܼܬܳܢܳܝܐ ܕܫܘ̈ܬܐܣܐ܆ ܡܨܝܐ ܕܢܒܪܐ ܫܘܼܓܢܳܝܐ ܘܫܘܼܚܠܳܦܐ ܥܩܳܪܳܝܐ ܒܒܶܢܝܳܢܐ ܡܰܪܕܘܼܬܳܢܳܝܐ ܘܰܟܢܘܼܫܝܳܝܐ ܕܓܰܘܐ. ܘܟܕ ܚܝ̈ܐ ܒܐܡܝܢܘ ܡܫܬܚ̈ܠܦܢܐ ܐܢܘܢ ܘܡܬܡܚ̈ܫܠܢܐ܆ ܐܠܨܝܬܐ ܗ̱ܝ ܕܫܘ̈ܬܐܣܐ ܢܩܪܘܢ ܘܢܚܟܡܘܢ ܛܒܐܝܬ ܠܡܰܚ̈ܫܘܼܠܐ ܕܫܘܼܚܠܦܐ. ܡܛܠ ܕܡܟܬܒܙܒܢܐ ܘܝܘܼܒܠܐ ܠܐ ܡܬܬܟܝܼܢ ܒܠܚܘܕ ܡܼܢ ܟܘܫܪܐ ܕܗܠܝܢ ܕܠܐܝܘ ܘܐܦܪܝܘ ܚܕ̈ܬܬܐ ܒܚܩܠܐ ܕܬܪܥܝܬܐ ܘܣܘܥܪܢܐ܆ ܐܠܐ ܐܦ ܚܳܒܫ ܘܚܳܡܠ ܒܕܪ̈ܬܗ ܡܦܘܠܬܐ ܘܫܦܠܘܬܐ ܘܡܓܙܝܘܬܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ ܘܫܘܼ̈ܬܐܣܐ ܗܿܢܘܢ ܕܠܐ ܚܟܡܘ ܘܐܣܬܟܠܘ ܪܘܚܐ ܕܣܘܼܟ̈ܡܐ ܘܟܘܼܝ̈ܢܐ ܡܪ̈ܕܘܼܬܢܳܝܐ ܘܟܢܘܼܫ̈ܝܝܐ ܚܕ̈ܬܐ܆ ܘܠܐ ܐܫܦܘ ܟܬܦܐ ܠܡܣܬܟܡܢܘܬܐ ܘܠܫܘܼܚܠܦܐ ܡܫܰܓܢܝܳܢܐ ܘܰܡܫܰܘܫܛܳܢܐ ܕܢܐܚܘܕ ܕܘܼܟܬܐ ܘܕܰܘܪܐ ܡܰܥܒܕܢܐ ܒܚܝ̈ܐ ܕܝܠܗܘܢ.

ܐܡܪ ܓܝܪ ܚܕ ܡܼܢ ܛܘܠܝܼܩ̈ܐ ܕܡܚܫܒܬܐ ܐܠܡܢܝܬܐ ܗܶܪܡܰܢ ܗܶܣܣܶܐ Hermann Hesse : ܟܡܐ ܓܝܪ ܕܙܥܘܪ܆ ܟܠ ܚܘܒܐ ܘܦܘܼܠܓܐ ܕܪܚܝܼܩ ܡܢ ܐܢܢܝܘܬܐ ܡܥܬܪ ܒܪܢܫܐ. ܘܟܠ ܕܘܼܒܳܪܐ ܕܪܢܐ ܘܡܫܬܡܠܐ ܡܛܠ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ܆ ܘܟܠ ܢܘܼܩܝܐ ܘܣܘܼܪܩܐ ܘܫܒܘܼܩܝܐ ܕܡܬܝܠܕ ܡܼܢ ܚܘܒܐ܆ ܐܦܢ ܐܝܟ ܡܫܬܰܒܝܢܘܬܐ ܡܬܚܙܐ܆ ܐܠܐ ܗܿܝ ܕܫܪܝܪܐ ܡܫܪܬܚܘܬܐ ܐܝܬܝܗܿ ܕܰܪܒܳܝܐ ܘܥܘܼܬܪܐ. ܘܗܕܐ ܗ̱ܝ ܐܘܪܚܐ ܝܼܚܝܼܕܳܝܬܐ ܕܣܳܒܠܐ ܒܪܢܫܐ ܠܩܘܼܕܡܐ ܘܡܰܣܩܐ ܠܗ ܠܪܘܡܐ ܥܠܝܐ. ” ܡܛܠܗܕܐ ܒܟܠܙܒܢ ܡܬܥܫܢ ܘܝܳܪܒ ܒܪܢܫܐ ܐܘ ܫܘܼܬܐܣܐ ܕܗܿܘܐ ܫܦܝܼܥܐ ܘܡܪܚܡܢܐ ܒܥܘܼܬܪܐ ܣܘܟܠܝܐ ܘܗܘܼܠܢܝܐ ܘܫܪܟܐ ܕܟܟܪ̈ܐ ܘܡܘܗ̈ܒܬܐ ܘܛܒ̈ܬܐ ܕܡܫܬܪ̈ܬܚܢ ܠܗ ܡܼܢ ܐܠܗܐ. ܗܿܘ ܕܝܳܕܥ ܘܚܳܟܡ܆ ܡܥܰܕܪ ܘܡܬܥܕܪ... ܗܿܘ ܕܡܬܥܕܪ܆ ܡܬܥܫܢ... ܗܿܘ ܕܡܬܥܫܢ܆ ܡܰܟܫܪ ܘܡܰܨܠܚ... ܗܿܘ ܕܡܰܨܠܚ܆ ܘܡܰܟܫܪ ܠܐ ܗܿܘܐ ܩܶܛܪܐ ܐܠܐ ܫܪܳܝܳܐ. ܘܗܿܘ ܕܗܿܘܐ ܫܪܳܝܐ ܗܿܘܐ ܟܪܘܠܬܐ ܦܪܝܼܫܬܐ ܘܡܘܗܒܬܐ ܒܪܝܟܬܐ ܒܫܫܠܬܐ ܕܚܝ̈ܐ... ܡܕܝܢ ܛܘܒܝܗܘܢ ܠܡܪ̈ܚܡܢܐ ܕܥܠܝܗܘܢ ܢܗܘܘܢ ܪ̈ܚܡܐ..!!!

ܝܰܘܣܶܦ ܒܶܓܬܰܫ

ܝܚܘܼܕܪܐ ܕܡܰܪܕܘܼܬܐ ܘܣܶܦܪܳܝܘܼܬܐ ܕܠܫܢܐ ܣܘܼܪܝܝܐ. ܡܪܕܝܢ


 
Please Leave Your Thinking

Leave a Comment

You can also send us an email to karyohliso@gmail.com