ܪܘܼܚܐ ܕܙܰܒܢܐ - Karyo Hliso
Yusuf Begtas:

ܪܘܼܚܐ ܕܙܰܒܢܐ

ܝܰܘܣܶܦ ܒܶܓܬܰܫ

 

ܪܘܼܚܐ ܕܙܰܒܢܐ

ܣܘ̈ܟܠܐ ܕܝܘܠܦܢܐ ܕܪܳܚܫܝܼܢ ܒܪܘܼܚܐ ܕܙܒܢܢ܆ ܬܳܒܥܝܢ ܥܳܒܘܿܕܘܼܬܐ ܘܒܳܥܝܢ ܡܰܦܪܝܳܢܘܼܬܐ. ܘܰܡܢܰܨܚܝܢ ܠܦܬܝܼܚܘܬܐ ܪܰܟܝܟܬܐ ܘܰܡܥܰܦܩܳܢܝܬܐ. ܘܠܐ ܨܳܒܝܢ ܒܚܳܫܘܿܫܘܼܬܐ ܦܟܝܼܪܬܐ ܘܐܰܛܝܼܡܬܐ ܗܿܝ ܕܒܘܼܝܳܢܐ ܕܕܘܼܒܪܗܿ ܣܟܝܼܪ ܗ̱ܘ ܠܡܨ̈ܥܳܝܐ ܕܫܳܓܪܝܼܢ ܚܰܝܠܐ ܘܡܳܙܓܝܼܢ ܚܘܼܒܐ ܘܐܝܼܩܪܐ ܘܝܘܼܬܪܢܐ ܠܗܘܼܒܳܒܐ ܘܫܘܼܘܫܳܛܐ ܕܒܪܢܫܐ ܘܓܰܘܐ. ܕܣܘܼܢ̈ܩܢܐ ܕܢܳܩܫܝܼܢ ܒܬܰܪܥܐ܆ ܪܕܝܢ ܘܙܳܪܒܝܼܢ܆ ܘܢܳܦܨܝܼܢ ܠܡܬܰܚܡܘܼܬܐ ܗܿܝ ܕܡܬܚܰܒܫܐ ܘܡܬܚܰܒܨܐ ܒܠܚܘܕ ܒܕܝ̈ܠܢܳܝܬܐ. ܘܩܳܪܝܢ ܘܰܡܙܰܡܢܝܼܢ ܠܥܶܢܝ̈ܢܐ ܡܒܰܢܝ̈ܢܐ ܘܐܣܳܪ̈ܐ ܡܫܰܓܢ̈ܝܳܢܐ ܡܛܠ ܫܘܼܘܫܛܐ ܪܥܝܢܝܐ ܘܗܘܼܒܳܒܐ ܕܝܡܘܩܪܛܝܐ.

ܘܐܢܐ ܡܗܝܡܢ ܐ̱ܢܐ ܕܣܘܼܠܳܩܳܐ ܗܰܘܢܳܢܳܝܐ ܕܡܙܝܥ ܠܣܘܼܢܩܳܢܐ ܗܢܐ܆ ܠܐ ܢܳܨܚ ܐܠܐ ܒܢܘܼܗܪܐ ܘܫܒܝ̈ܠܐ ܕܪܘܼܚܐ ܕܫܘܼܡܠܝܐ. ܗܕܐ ܕܰܡܙܰܝܚܐ ܠܚܘܼܒܐ ܕܐܠܗܐ ܘܕܩܪܝܒܐ. ܘܰܡܥܰܦܩܐ ܠܟܠ ܒܠܥܕ ܦܘܼܪܫܢܐ ܓܶܢܣܳܢܳܝܐ ܘܛܘܼܗܡܳܢܳܝܐ ܘܫܰܪܒܬܳܢܳܝܐ ܘܐܰܬܪܢܳܝܐ ܘܦܢܝܼܬܳܢܳܝܐ ܘܬܘܕܝܼܳܬܢܳܝܐ ܘܪܥܝܳܢܳܝܐ ܒܬܰܡܝܼܡܘܬܐ ܘܥܪܝܼܡܘܬܐ ܐ̱ܢܫܝܬܐ ܕܠܝܬ ܒܗܿ ܚܢ̈ܝܐ ܣܩܝܼܪ̈ܐ.

ܒܕ ܗܘܼ ܒܪܢܫܐ ܡܶܬܥܰܫܢ ܘܝܳܪܒ ܟܕ ܙܳܪܥ ܒܚܰܘܣܢܐ ܘܟܕ ܗܿܘܐ ܫܦܝܼܥܐ ܒܥܘܼܬܪܐ ܣܘܼܟܳܠܳܝܐ ܘܗܘܼܠܢܝܐ ܘܫܪܟܐ ܕܟܟܪ̈ܐ ܘܡܘܗ̈ܒܬܐ ܘܛܒ̈ܬܐ ܕܡܫܬܪ̈ܬܚܢ ܠܗ ܡܼܢ ܐܠܗܐ. ܗܿܘ ܕܝܳܕܥ ܘܚܳܟܡ ܫܪܪܐ ܗܢܐ܆ ܡܬܚܰܦܛ ܒܪܘܼܚܐ ܕܫܘܼܡܠܳܝܐ܆ ܘܡܥܰܕܪ ܘܡܬܥܕܪ. ܗܿܘ ܕܡܶܬܥܰܕܪ܆ ܡܶܬܥܰܫܢ. ܗܿܘ ܕܡܶܬܥܰܫܢ܆ ܡܰܟܫܪ ܘܡܰܨܠܚ. ܘܗܿܘ ܕܡܰܨܠܚ܆ ܘܡܰܟܫܪ ܠܐ ܗܿܘܐ ܩܶܛܪܐ ܐܠܐ ܫܪܳܝܳܐ ܒܣܘ̈ܟܠܐ ܕܐܶܢܰܚܢܳܝܘܼܬܐ...

«ܚܠܦ ܫܘܼܪ̈ܐ ܢܶܒܢܐ ܓܺܫܪ̈ܐ: ܢܶܓܫܘܿܪ ܘܠܐ ܢܫܽܘܼܪ»

ܝܰܘܣܶܦ ܒܶܓܬܰܫ


 
Please Leave Your Thinking

Leave a Comment

You can also send us an email to karyohliso@gmail.com