Article - Karyo Hliso
Yusuf Begtas:


ܡܬܡܰܠܟܳܢܘܼܬܐ

ܝܰܘܣܶܦ ܒܶܓܬܰܫ

 

ܡܬܡܰܠܟܳܢܘܼܬܐ

ܡܶܬܡܰܠܟܳܢܘܼܬܐ ܡܿܢ ܡܶܬܢܰܨܒܳܢܘܼܬܐ ܗ̱ܝ ܪܥܝܳܢܳܝܬܐ ܒܪܶܥܝܳܢܐ ܕܐܚܪ̈ܢܐ. ܘܛܒ ܐܠܨܳܝܬܐ ܗ̱ܝ ܡܛܠ ܡܰܪܓܫܳܢܘܼܬܐ ܛܥܝܼܡܬܐ ܘܰܡܩܰܒܰܠܬܐ ܗܿܝ ܕܐܝܬܝܗܿ ܛܘܼܥܳܡܐ (ܦܘܼܛܪܳܡܐ) ܕܗܰܘ̈ܢܐ ܘܡܰܕ̈ܥܐ ܘܨܒܝ̈ܢܐ ܦܪ̈ܝܫܐ

ܡܶܬܡܰܠܟܳܢܘܼܬܐ܆ ܡܝܰܬܪܘܬܐ ܗ̱ܝ ܕܰܡܗܰܒܒܐ ܠܫܘܼܡܠܳܝܐ. ܘܰܡܫܰܟܢܐ ܙܘܼܟܳܝܐ ܘܢܘܼܨܳܚܐ ܠܚܘܼܠܡܳܢܐ ܘܦܘܼܠܚܳܢܐ ܘܫܘܼܠܚܳܢܐ ܘܦܘܼܣܩܳܢܐ ܘܦܘܼܪܥܳܢܐ.... ܕܝܠܢܐܝܬ ܟܕ ܗܳܘܝܐ ܥܡ ܣܳܦ̈ܩܐ ܚܟܝ̈ܡܐ ܗܿܢܘܢ ܕܰܪܓܝܼܫܝܼܢ ܘܰܡܦܳܣܝܢ ܒܒܝܼܫܬܐ ܐܝܼܬܝܼܩܳܝܬܐ ܘܒܰܠܝܼܥܝܼܢ ܘܐܰܚܝܼܕܝܼܢ ܒܰܬܪܝܼܨܘܼܬܐ ܕܠܶܒܳܐ. 

ܦܘܼܫ̈ܳܩܐ ܥܰܣ̈ܩܐ:

ܡܶܬܡܰܠܟܳܢܘܬܐ: Danışma / İstişare / Consultation

ܛܘܼܥܳܡܐ ܐܘ ܦܘܼܛܪܳܡܐ: Aşılama / Grafting

ܫܘܼܠܚܳܢܐ: Misyon / Mission

ܝܰܘܣܶܦ ܒܶܓܬܰܫ


 
Please Leave Your Thinking

Leave a Comment

You can also send us an email to karyohliso@gmail.com