ܥܠ ܗ̇ܝ ܕܠܳܐ ܐܺܝܬܘܗܝ ܐܰܠܳܗܳܐ ܥܶܠܬܳܐ ܕܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܕܟܽܘܼܪܗܳܢܳܐ ܕܢܰܦܫܳܐ ܘܦܰܓܪܳܐ - Karyo Hliso
Yusuf Begtas:

ܥܠ ܗ̇ܝ ܕܠܳܐ ܐܺܝܬܘܗܝ ܐܰܠܳܗܳܐ ܥܶܠܬܳܐ ܕܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܕܟܽܘܼܪܗܳܢܳܐ ܕܢܰܦܫܳܐ ܘܦܰܓܪܳܐ

ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ

 

ܥܠ ܗ̇ܝ ܕܠܳܐ ܐܺܝܬܘܗܝ ܐܰܠܳܗܳܐ ܥܶܠܬܳܐ ܕܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܕܟܽܘܼܪܗܳܢܳܐ ܕܢܰܦܫܳܐ ܘܦܰܓܪܳܐ

ܠܰܘ ܢܰܦܫܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܥܶܠܬܳܐ. ܕܟܽܘܪܗܳܢܗ̇ ܘܳܐܦܠܳܐ ܕܦܰܓܪܳܐ.

ܕܡܶܢܶܗ ܢܳܒܥܝܢ ܒܶܗ ܟܺܐܒ̈ܐ. ܘܣܳܓܝܢ ܒܶܗ ܟܺܐܒ̈ܐ ܒܦܰܓܪܐ܀

ܡܶܢ ܡܶܐܟ̈ܠܳܬܐ ܕܣܰܓܺܝ̈ܐܢ. ܕܰܒܝܰܥܢܘܼܬܐ ܗ̱ܘ ܡܶܬܢܰܣ̈ܒܳܢ.

ܡܰܘܚܶܠ ܠܶܗ ܚܰܝܠܗ ܕܦܰܓܪܐ. ܕܠܐ ܣܳܦܩ ܠܶܗ ܠܰܦܫܳܪܐ܀

ܣܳܓܐ ܐܘܼܟܠܐ ܣܰܓܺܝܐܐ. ܘܶܐܣܛܘܼܡܟܐ ܠܐ ܦܳܫܰܪ ܠܶܗ.

ܘܗ̇ܘܐ ܪܺܝܪܳܐ ܘܰܦܠܶܓܡܳܐ. ܘܡܳܠܐ ܡܢܗܘܢ ܗܘ ܦܰܓܪܐ܀

ܛܳܥܶܢ ܝܽܘܩܪܐ ܣܰܓܺܝܐܐ. ܘܡܶܬܪܰܦܝܢ ܓܝ̈ܳܕܶܐ ܕܰܠܓܰܘ.

ܘܒܰܕܡܘܼܬ ܫܥܺܝܼ̈ܢܐ ܕܰܣܝܳܢܐ. ܡܶܬܡܠܝܢ ܟܠܗܘܢ ܡܰܥܒܪ̈ܢܐ܀

ܘܟܰܒܕܐ ܕܣܺܝܡܐ ܐܝܟ ܐܶܡܳܐ. ܕܰܬܬܰܪܣܐ ܫܰܦܝܪ ܠܦܰܓܪܐ.

ܡܶܣܬܰܟܪܐ ܡ̣ܢ ܡܰܠܝܘܼܬܐ. ܘܝܳܗܒܐ ܠܦܰܓܪܐ ܚܽܘܼܒܳܠܐ܀

ܡܶܬܡܰܚܠܐ ܐܰܪܛܶܪܝܰܐ ܒܰܕ ܡܶܣܬܰܟܪܝܢ ܐܰܓܽܘܓܶܝ̈ܗ.

ܘܡܶܬܒܰܠܒܰܠ ܠܶܗ ܡܽܘܙܳܓܐ. ܡ̣ܢ ܡܰܠܝܘܬܐ ܣܰܓܺܝܐܬܐ܀

ܡ̣ܢ ܗܳܪܟܐ ܢܳܒܥܝܢ ܟܺܐܒ̈ܐ. ܡܫܰܚ̈ܠܦܐ ܡ̣ܢ ܟܠ ܓܰܒܝ̈ܢ.

ܕܰܟܢܳܫ ܡܰܝ̈ܐ ܘܰܕܛܚܳܠܳܐ. ܘܶܐܫܳܬܳܐ ܡܚܰܒܠܳܢܝܼܬܐ܀

ܘܢܳܫܶܝܢ ܟܠܗܘܢ ܗܰܕ̈ܳܡܐ. ܘܒܳܛܠܐ ܡܠܰܚܡܘܼܬ ܫܘܼܦܪ̈ܝܗܘܢ.

ܘܣܳܠܩܝܢ ܥܶܛܪ̈ܐ ܚܰܡܽܘ̈ܨܐ. ܘܗܳܘܶܐ ܢܩܳܫ ܪܺܝܫܐ ܘܟܺܐܒ̈ܐ܀

ܘܚܳܫ̈ܟܢ ܥܰܝ̈ܢܐ ܒܡܰܠܝܘܼܬܐ. ܘܗܿܘܐ ܫܗܳܝ ܠܶܒܐ ܣܰܡܝܳܐ.

ܡܰܦܠܴ̈ܬܐ ܥܡ ܫܘܼܬܳܩ̈ܐ. ܘܟܺܐܒ ܐܰܪܝܳܐ ܕܣܰܓܝ ܡܰܪܝܪ܀

ܦܰܓܪܐ ܕܰܒܨܝܪ ܬܘܼܪܣܳܝܗ: ܠܡܰܚܣܶܢ ܟܺܐܒ̈ܐ ܗܘ̇ܝܢ ܒܶܗ.

ܘܢܰܦܫܐ ܕܠܐ ܪܳܚܡܳܐ ܠܥܳܠܡܐ. ܒܝ̈ܫܳܬܐ ܠܐ ܫܟܺܝܚ̈ܳܢ ܒܗ̇܀

ܘܰܐܟܡܳܐ ܕܣ̇ܓܐ ܟܘܼܪܗܳܢܐ. ܠܦܰܓܪܐ ܡ̣ܢ ܪܶܚܡܰܬ ܐܘܼܟܠܐ.

ܡ̣ܢ ܪܶܚܡܰܬ ܐܰܪ̈ܥܳܢܳܝܳܬܳܐ. ܣܳܓܐ ܟܘܼܪܗܳܢܐ ܒܢܰܦܫܐ܀

ܣ̇ܓܝܳܐ ܒܗ̇ ܪܶܚܡܬ ܥܳܠܡܐ. ܘܪܳܗܛܐ ܒܳܬܰܪ ܩܶܢܝ̈ܢܐ.

ܘܡܶܛܽܠ ܪܶܚܡܰܬ ܩܶܢܝ̈ܢܐ. ܛܳܥܝܳܐ ܝܳܬܗ̇ ܘܰܟܝܳܢܗ̇܀

ܚܰܒܝܼܒ ܗܘ ܓܶܝܪ ܩܶܢܝܳܢܗ̇. ܝܰܬܝܪ ܡܶܢ ܟܠ ܩܶܢܝ̈ܢܐ.

ܘܡܶܢ ܪܶܓܰܬ ܨܶܦܬܶܗ ܕܥܽܘܼܬܪܐ. ܗܳܘܝܢ ܟܺܐܒ̈ܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܐ܀

ܒ̇ܠܥܐ ܒܟܺܐܒܐ ܡܰܪܺܝܪܐ. ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܪܶܚܡܬ ܟܶܣܦܳܐ.

ܥܶܩܳܪܐ ܕܟܠܗ̇ ܒܺܝܫܬܐ. ܕܡܰܘܬܐ ܢܳܒܰܥ ܠܗ̇ ܡܶܢܗ܀

ܒ̇ܠܥܳܐ ܠܗ̇ ܒܟܺܐܒܐ ܐܚܪܺܢܐ. ܕܣܰܓܝ ܒܺܝܫ ܡ̣ܢ ܐܶܫܳܬܐ.

ܕܓܰܘܪܳܐ ܣܰܢܝܐ ܘܰܢܕܺܝܕܳܐ. ܕܰܡܝ̇ܩܶܕ ܘܰܡܛܰܠܩ ܠܗ̇܀

ܘܡܳܐ ܕܰܣܓܺܝܘ ܟܺܐܒ̈ܐ ܒܢܰܦܫܳܐ. ܚܰܕ ܘܰܬܪܶܝܢ ܘܠܳܐ ܡܶܬܰܐܣܶܝܢ.

ܣܓܺܝܘ ܒܺܝ̈ܫܬܗ̇ ܘܟܽܘܪ̈ܗܳܢܝܗ̇. ܘܡܳܝܬܐ ܠܗ̇ ܘܡܶܬܚܰܒܠܐ ܠܗ̇܀

ܟܽܠܢܫ ܢܶܥܪܘܿܩ ܡ̣ܢ ܓܰܘܪܳܐ. ܟܽܘܪܗܳܢܐ ܕܩܰܛܠܗ ܠܥܳܠܡܐ.

ܕܟܰܕ ܣܓܝܼ ܗ̱ܘܐ ܒܕܳܪ̈ܐ ܩܰܕ̈ܡܶܐ. ܥܰܒܕܗ ܠܥܳܠܡܐ ܕܠܐ ܢܰܦܫܳܐ܀

ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ


 
Please Leave Your Thinking

Leave a Comment

You can also send us an email to karyohliso@gmail.com