Article - Karyo Hliso
Yusuf Begtas:


ܛܒܝܼ̈ܥܘܳܬܐ ܕܰܟܪܘܼܟܝܳܐ

ܝܰܘܣܶܦ ܒܶܓܬܰܫ

 

ܛܒܝܼ̈ܥܘܳܬܐ ܕܰܟܪܘܼܟܝܳܐ

ܐܶܠܬ ܕܘܼܟܰܬ ܚܰܪ̈ܒܳܬܐ ܕܥܕ̈ܬܐ ܘܫܘܼܪ̈ܐ ܚܘܼ̈ܠܳܢܳܝܐ ܢܩܺܝܪ̈ܐ.

«ܡܼܢ ܓܰܒܐ ܡܿܢ ܚܰܪ̈ܒܳܬܐ ܕܥܕ̈ܬܐ ܕܣܝܼ̈ܡܳܢ ܒܰܫܦܘܼ̈ܠܝ ܬܠܐ ܚܕ ܕܰܨܡܝܼܪ ܘܰܒܗܝܼܠ܆ ܘܰܒܓܰܒܐ ܐ̱ܚܪܢܐ ܫܫܠܬܐ ܕܫܘ̈ܥܐ ܚܘܼ̈ܠܳܢܳܝܐ ܢܩܝܼܪ̈ܐ ܕܡܘܼܬ ܡܥܰܪ̈ܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܐܶܠܰܬ: ܗܿܝ ܕܐܝܟ ܛܘܼܦܣܐ ܩܪܝܼܚܐ ܘܫܰܬܝܩܳܐ ܕܙܰܒܢ̈ܝ ܪ̈ܕܘܼܦܝܐ ܘܐܘ̈ܠܨܳܢܐ ܠܐܝܬܘܬܗܿ ܢܳܛܪܐ ܒܥܘܼܒܳܐ ܕܰܟܝܳܢܐ ܐ̱ܪܙܢܐܝܬ.» 

ܐܶܠܰܬ ܡܿܢ ܒܪܬ ܩܳܠܐ ܗ̱ܝ ܣܘܼܪܝܝܬܐ ܕܰܡܒܰܕܩܐ ܦܰܪܨܘܼܦܐ ܬܠܝܬܝܐ ܢܩܒܬܢܝܐ ܚܕܳܢܝܐ ܒܙܰܒܢܐ ܕܰܥܒܰܪ. ܘܩܰܢܝܐ ܣܘܼܟܠ ܒܟܳܐ ܘܐܬܬܰܢܰܚ ܚܢܝܼܓܳܐܝܬ ܥܠ ܐܢܫ ܐܘ ܥܠ ܡܕܡ. ܘܣܶܒܪܐ ܗ̱ܘ ܥܰܫܝܼܢܐ ܕܠܡ ܐܬܩܰܪܝܰܬ ܒܰܫܡܳܐ ܗܢܐ ܩܶܨܰܬ ܫܰܒܛܐ ܐܘ ܓܶܕܫܳܐ ܡܕܡ ܡܰܟܬܰܒܙܰܒܢܳܝܐ ܕܰܡܠܐ ܒܶܟܝܳܐ ܘܐܶܠܝܐ ܡܰܪܝܼܪܐ. ܗܿܘ ܕܒܬܪܟܢ ܡܬܝܰܠܦܐ ܚܰܬܝܼܬܘܼܬܗ ܡܢ ܣܒ̈ܝ ܕܪܙܒܝܼܢܰܐ «ܕܰܝܪܐ ܕܰܙܒܝܼܢܐ» ܩܪܝܬܐ. 

ܐܪܝܟܐܝܬ ܬܰܢܝ ܗܘܐ ܫܘܼܦܪܐ ܕܚܰܪ̈ܒܳܬܐ ܕܐܠܬ ܪܝܫ ܟܪܟܐ ܕܶܪܙܒܝܢܶܐ ܩܪܝܬܐ ܕܰܡܚܰܠܡ̈ܝܐ   ܒܣܥܘܿܪܘܼܬܗ ܕܥܒܕ ܗ̱ܘܐ ܠܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܓܒܪܐܝܠ. ܘܰܙܡܝܼܢܘܼܬܗ ܚܰܨܝܼܦܬܐ ܘܰܣܘܝܼܚܘܼܬܐ ܕܝܠܢ ܕܠܐܦ̈ܝ ܡܟܬܒܙܒܢܐ ܕܡܚܰܠܡ̈ܝܐ ܕܚܰܩ̈ܝܢ ܠܡܐܙܠ ܠܡܚܙܐ ܕܘܼܟܬܐ ܗܕܐ ܥܰܬܝܼܩܬܐ ܕܥܠܝܗ̇ ܫܳܩܠܐ ܚܐܦܐ ܘܛܳܝܦܳܐ ܡܠܬܝ.

ܒܫܘܼܚܠܳܦܳܐ ܕܰܩܛܳܦ ܟܰܪ̈ܡܐ ܘܡܰܫܛܘ̈ܚܐ ܣܥܰܪܢܢ ܕܪܙܒܝܢܶܐ ܩܪܝܼܬܐ ܪܒܬܐ ܕܥܳܡܪܝܼܢ ܗ̱ܘܘ ܒܗܿ ܠܐܦ̈ܝ  5000  ܢܦܫ̈ܢ ܡܚܰܠܡ̈ܝܐ ܗܿܢܘܢ ܕܐܰܫܠܡܘ ܫܢܬ  1343  ܡܢ ܝܕ ܩܰܫܝܘܼܬ ܐܘܠܨܢ̈ܐ ܕܙܰܒܢܐ. ܒܬܪ ܐܳܪܚܘܼܬܐ ܚܰܡܝܼܡܬܐ ܘܰ ܚܘܺܝܼܚܬܳܐ ܒܒܝܬ ܟܰܪܟܘܼܬܐ «ܒܰܠܰܕܺܝܶܐ» ܒܰܠܘܺܝܼܬ ܥܰܪܦܶܠܐ ܐ̱ܪܙܳܢܳܝܬܐ ܕܡܰܛܠܐ ܗ̱ܘܬ ܥܠ ܒ̈ܬܐ ܕܰܒܢܶܝܢ ܦܣܝܼܠܐܝܬ ܒܐܰܡܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܬܰܩܢܐ܆ ܘܒܠܒܐ ܕܬܒܝܼܪ ܘܰܫܚܝܼܩ ܡܳܫܢܢ ܡܼܢ ܩܘܼܪܒܐ ܘܰܕܪܰܟܢܢ ܠܫܘܼܒܚܐ ܕܰܣܚܝܼ̈ܦܬܐ ܘܚܰܪ̈ܒܳܬܐ ܕܕܝܪܐ ܕܡܪܝ ܙܒܺܝܼܢܳܐ ܚܕ ܡܼܢ ܬܠܡܝ̈ܕܐ ܕܩܰܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܘܓܝܢ. ܗܿܘ ܕܡܢܗ ܢܣܝܼܒ ܫܡ ܩܪܝܬܐ. ܩܰܪܝܼܒܘܼܬܐ ܓܝܪ ܚܰܡܝܼܡܬܐ ܕܩܘܼܪ̈ܝܝܐ ܫܒܰܩܬܢ ܕܢܶܚܫܘܿܒ ܚܢܢ ܠܢ ܕܩܳܝܡܝܢܢ ܒܰܩܪܝܼܬܐ  ܕܣܘܼܪ̈ܝܝܐ. ܟܐܦ̈ܐ ܕܝܢ ܗܿܢܝܢ ܥܰܬܝܩ̈ܬܐ ܕܰܚܙܰܝܢܢ ܒܰܣܚ̈ܳܦܐ ܕܒܶܢܝܢ ܓܢܝܼܙܐ ܟܐܡܬ ܡܕܒܚܐ ܕܰܒܕܳܪܰܬ ܡܰܣܓܕܐ ܪܒܐ ܣܳܦ̈ܩܳܢ ܠܡܰܛܳܒܘܼ ܟܝܬ ܘܰܠܡܶܫܬܰܥܳܝܘ ܫܰܪܝܪ̈ܬܐ ܕܝܘܼܒܳܠܐ ܣܘܼܪܝܝܐ ܕܰܛܡܝܼܪ ܬܚܝܬ ܫܕ̈ܟܐ ܕܩܪܝܬܐ ܗܕܐ. ܒܕ ܒܰܢܝܐ ܗ̱ܘ ܡܰܣܓܕܐ ܥܠ ܥܩܒ̈ܬܐ ܕܥܕܬܐ ܫܢܬ  1963  ܒܐܝܕ̈ܝ ܬܪܝܢ ܐܚ̈ܐ ܘܐܘܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܓܰܒܪܐ ܘܐܦܪܝܡ ܕܒܝܬ ܓܠܦ ܡܶܕܝ̈ܕܳܝܐ.

ܘܒܰܟܪܘܼܟܝܐ ܕܒܝܢܬ ܩܪܝܼܬܐ ܚܙܰܝܢܢ ܓܘܒ̈ܐ ܣܓ̈ܝܐܐ ܕܡܢܗܘܢ ܥܕܡܐ ܠܗܫܐ ܒܫܡܗ̈ܝܗܘܢ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܝܕܝܼܥܝܼܢ. ܐܝܟ ܓܘܼܒܐ ܕܥܕܬܐ. ܘܓܘܼܒܐ ܕܒܰܚܕܶܐ. ܘܓܘܼܒܐ ܕܠܰܝܬ. ܘܰܒܫܘܼܒܳܠܐ ܕܩܘܪ̈ܝܝܐ ܒܡܬܚܐ ܕܰܥܣܰܪ ܩܰܛܝ̈ܢܳܢ ܡܛܝܢܢ ܠܐܶܠܰܬ. ܗܿܝ ܕܣܝܼܡܐ ܒܰܫܦܘܼܠ ܪܳܡܬܐ ܚܕܐ ܥܰܒܝܼܛܰܬ ܐܝܠ̈ܢܐ ܒܣܶܡܳܠ ܐܘܼܪܚܐ ܪܝܼܫܳܝܬܐ ܕܡܰܘܒܠܐ ܡܢ ܡܕܝܕ ܠܡܪܕܝܢ. ܐܝܟ ܟܪܟܐ ܕܬܚܝܬ ܥܰܪ̈ܩܳܬܐ ܕܐܪܥܐ܆ ܩܳܝܡܳܐ ܙܓܘܼܪܝܐ ܒܐܦ̈ܝ ܕܪ̈ܐ ܘܫܰܪ̈ܒܳܬܐ. ܘܣܳܗܕܐ ܗ̱ܝ ܚܰܝܐ ܕܡܕܝܼܢܳܝܘܼܬܐ ܥܰܬܝܼܩܬܐ ܒܰܦܢܝܼܬܐ ܕܛܘܪܥܒܕܝܢ. ܘܒܝܬ ܡܰܥܡܪܐ ܗ̱ܝ ܕܐܢܳܫܘܼܬܐ ܬܚܝܬ ܟܳܫ̈ܝܳܬܐ ܕܝܰܓܪ̈ܐ ܘܩܘܼ̈ܠܳܥܐ ܕܥܰܦܪܐ ܒܚܘܼ̈ܠܳܢܐ ܫܘܼ̈ܥܳܢܳܝܐ ܢܩܝܼܪ̈ܐ. 

ܡܫܰܐܠܝܼܢܢ ܕܠܡ ܡ̇ܢ ܚܳܝܐ ܗ̱ܘܐ ܒܗܳܠܝܢ ܕܘܟ̈ܝܳܬܐ ؟  ܡܛܝܒܐܝܬ ܘܕܠܐ ܥܘܼܘܳܟ «ܢܳܨܪ̈ܝܐ ܟܐܡܬ ܡܫܝܚ̈ܝܐ» ܡܦܰܢܐ ܣܳܒܳܐ ܡܚܰܠܡܳܝܐ ܗܿܘ ܕܒܬܪܟܢ ܡܰܘܕܰܥ ܫܡܗ ܕܐܝܬܘܗܝ ܝܘܣܦ ܕܒܝܬ ܙܰܝܬܐ. ܕܐܳܬܐ ܡܢ ܝܩܰܪܬܐ ܚܕܐ ܪܒܬܐ. ܕܐܝܬ ܗ̱ܘܐ ܠܗܿ ܐ̱ܚܝ̈ܢܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܒܡܕܝܕ. ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܒܝܬ ܡܰܢܶܐ ܕܩܰܢܝܳܐ ܗܘܬ ܐ̱ܚܝ̈ܢܐ ܣܘܼܪ̈ܝܝܐ ܒܟܰܦܪܐ ܥܠܝܬܐ. ܘܐܪܝܼܟܳܐܝܬ ܬܰܢܝ ܗ̱ܘܐ ܝܘܡ̈ܬܐ ܕܐܥܒܪ ܥܡ ܐ̱ܚܝܢ̈ܘܗܝ ܣܘܼܪ̈ܝܝܐ. ܟܕ ܠܐ ܡܶܬܩܦܶܣ ܘܡܶܬܟܰܚܰܕ ܡܼܢ ܗܿܝ ܕܢܰܩܪܰܚ ܘܢܶܓܠܐ ܗܝ̣ܝ̣ܘܬܗ ܕܐܝܟ ܫܪܟܐ ܕܰܡܚܰܠܡ̈ܝܐ܆ ܐܦ ܗܘܼ ܣܘܼܪܝܳܝ ܓܶܢܣܐ ܗ̱ܘ.

ܡܢ ܫܘܼܪܝ ܟܪܘܼܟܝܐ ܥܕܡܐ ܕܰܡܛܰܝܢܢ ܠܪܝܫ ܬܠܐ܆ ܡܢ ܚܪ̈ܒܳܬܐ ܕܥܕܬܐ ܚܕܐ ܠܐܚܪܬܐ܆ ܘܡܼܢ ܚܘܼܠܳܢܳܐ ܚܕ ܠܡܥܪܬܐ ܐ̱ܚܪܬܐ ܡܰܪܗܛ ܘܡܰܘܒܠ ܗ̱ܘܐ ܠܢ ܒܝܢܬ ܡܶܕܪܐ ܕܰܚܝܼܚܳܐ ܟܶܠܫܳܢܳܝܐ ܗܿܘ ܕܡܼܢ ܚܝܼܠ ܟܘܼܒܫܳܐ ܕܪ̈ܓܠܝܢ ܚܶܠܐ ܒܳܕܰܪ ܘܕܳܪܐ ܗ̱ܘܐ ܒܐܐܪ ܕܡܪܝܼܚ ܠܪܘܼܚܐ ܕܡܰܪܕܘܼܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܒܦܘܼ̈ܩܶܐ ܕܰܢܚܝܼܪܢ.

ܚܰܘܪܐ ܓܝܪ ܢܳܬܘܿܦܐ ܫܳܩܠ ܠܒܰܪܢܳܫܐ ܒܠܚܡܘܼܬܐ ܦܬܝܼܟܬܐ ܕܬܰܠܝܐ ܒܝܢܬ ܝܘܼܒܳܠܐ ܟܝܬ ܘܟܝܳܢܐ ܪܓܝܼܓܐ ܕܐܶܠܰܬ: ܕܒܓܒܗܿ ܡܿܢ ܚܪ̈ܒܳـܬܐ ܕܥܕ̈ܬܐ ܣܝܼ̈ܡܳܢ ܒܰܫܦܘܼ̈ܠܰܝ ܬܶܠܐ ܚܕ ܕܰܨܡܝܼܪ ܘܰܒܗܝܼܠ܆ ܘܰܒܓܰܒܗܿ ܐ̱ܚܪܢܐ ܕܝܢ ܫܫܠܬܐ ܕܫܘ̈ܥܐ ܚܘܼܠܳܢ̈ܝܐ ܢܩܝܼܪ̈ܐ ܕܡܘܼܬ ܡܥܰܪ̈ܐ. ܗܿܢܘܢ ܕܐܝܟ ܣܗ̈ܕܐ ܫܰܬܝ̈ܩܐ ܕܙܰܒܢ̈ܝ ܪ̈ܕܘܼܦܝܐ ܘܐܘܼܠܨܢ̈ܐ ܠܐܝܼܬܘܼܬܗܘܢ ܢܳܛܪܝܼܢ ܒܥܘܼܒܐ ܕܰܟܝܢܐ. ܟܕ ܓܝܪ ܒܰܫܚܳܩܐ ܘܰܬܥܳܫܳܐ ܪܒܐ ܘܒܰܟܦܝܼܦܘܼܬ ܩܰܘܡܬܐ ܥܐܠܝܼܢ ܐ̱ܢܬܘܢ ܒܗܘܼܢ ܒܚܘܼ̈ܠܳܢܐ ܗܿܢܘܢ܆ ܒܫܘܼܪܳܝܐ ܡܿܢ ܚܳܫܒܝܼܢ ܐܢܬܘܢ ܠܟܘܢ ܕܩܳܝܡܝܬܘܢ ܒܒܰܝܬܐ ܕܳܪܳܢܳܝܐ. ܐܠܐ ܟܕ ܩܠܝܠ ܡܰܠܝܐܝܬ ܡܬܒܩܝܢ ܐܢܬܘܢ ܘܗܳܕܣܝܼܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܒܕܥܒܪ܆ ܟܰܚܬܐ ܒܗܝܼܠܬܐ ܘܐ̱ܪܳܙܳܢܳܝܬܐ ܕܢܳܫܒܳܐ ܥܠܝܟܘܢ ܡܢ ܫܒܝܼܚܘܼܬܗܿ ܕܕܘܼܟܬܐ܆ ܚܳܛܦܳܐ ܠܟܘܢ ܠܕܪ̈ܐ ܕܰܩܕܡ ܝܘܼܒܳܠܐ: ܠܕܳܪ̈ܐ ܟܺܐܦܳܢ̈ܝܐ ܕܐ̱ܢܳܫܘܼܬܐ.

ܠܘܝ ܕܝܢ ܢܗܘܐ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܠܫܢܐ ܠܓܘܕ̈ܐ ܗܢܘܢ ܕܟܪ̈ܡܐ ܕܰܒܢܶܝܢ ܒܟܐܦ̈ܐ ܗܓܝ̈ܡܳܬܐ ܕܥܕ̈ܬܐ ܠܡܶܬܢܐ ܘܠܡܶܠܫܰܢ ܥܘܼܬܩܳܐ ܕܡܰܟܬܰܒܙܰܒܢܐ ܕܕܘܼܟܬܐ. ܡ̇ܢ ܝܕܥ ܐܝܠܝܢ ܫܪܝܪ̈ܬܐ ܪ̈ܚܝܼܡܳܬܐ ܫܳܡܥܝܢ ܗ̱ܘܝܢ ؟

ܦܳܢܝܗ ܗ̱ܘܐ ܕܝܰܘܡܐ. ܘܫܶܡܫܳܐ ܨܠܶܐ ܗ̱ܘܐ ܠܡܶܓܢܳܐ. ܐܠܐ ܙܰܠܓܘ̈ܗܝ ܐ̱ܚܪ̈ܝܐ ܥܕܟܝܠ ܡܰܨܡܚܝܼܢ ܗ̱ܘܘ ܥܠ ܐܝܠ̈ܢܐ ܪ̈ܒܐ ܕܒܰܠܘ̈ܛܐ. ܟܕ ܨܳܝܪܝܼܢ ܬܚܘܬܝܗܘܢ ܠܛܶܠܳܢܝܼܬܐ ܕܪܰܒܘܼܬܐ ܘܫܘܼܒܚܐ ܕܐܶܠܬ ܥܬܝܩܬܐ ܗܝ ܕܩܰܝܳܡܐ ܒܐܘܚܕܢ ܕܶܪܙܒܝܼܢܰܐ: ܒܬܰܝܡܰܢ ܡܰܥܪܰܒ ܩܘܒܠܗܿ.

ܚܫܐ ܡܰܪܝܪܐ ܗܿܘ ܕܰܒܫܶܬܩܗ ܢܝ̣ܚܐ ܒܳܪܡ ܠܚܰܪ̈ܒܬܐ ܘܰܠܡܰܟܬܰܒܙܰܒܢܐ ܗ̇ܘ ܕܰܛܡܝܼܪ ܬܚܝܬ ܝܰܓܪ̈ܐ. ܪܰܒܰܬ ܐܰܫܝܼܡ ܘܐܰܟܝܼܒ ܗ̱ܘܐ ܠܢ ܒܦܘܪܫܢܢ ܕܡܼܢ ܐܠܬ. ܡܘܢ ܢܐܡܪ ؟  ܦܳܓ ܗ̱ܘܐ ܝܰܘܡܐ. ܐܠܐ ܠܐ ܦܳܓ ܗ̱ܘܐ ܠܗ ܗ̇ܘ ܚܘܼܒܐ ܚܰܡܝܼܡܐ: ܚܘܒܐ ܕܐܬܪܐ ܘܡܰܪܕܘܼܬܐ ܘܝܳܪܬܘܼܬܐ ܕܣܳܐܦ ܗ̱ܘܐ ܒܚ̈ܙܐ ܕܠܒܘ̈ܬܢ. ܘܥܕܟܝܠ ܡܶܨܛܰܠܠ ܘܡܶܙܕܰܡܙܰܡ ܒܐܕܢ̈ܝܢ ܩܳܠܐ ܢܨܘܿܦܐ ܕܗ̇ܘ ܕܳܕܐ ܣܳܒܐ ܝܘܣܦ ܕܒܝܬ ܙܰܝܬܐ ܕܡܰܙܥܶܩ ܘܐܡܰܪ ܗ̱ܘܐ: «ܬܘܘܢ ܐܠܐ ܝܘܡܐ ܐ̱ܚܪܢܐ ܝܬܝܪ ܒܟܝܪܐܝܬ ܬܘܘܢ. ܐܝܟܢܐ ܕܐܶܚܰܘܐ ܠܟܘܢ ܚܰܪ̈ܒܳܬܐ ܕܥܕ̈ܬܐ ܐ̱ܚܪ̈ܢܝܳܬܐ ܕܦܳܫ̈ܝܢ...» 

ܣܟܐ ܠܡܐܡܪ: ܒܘ̈ܚܳܢܐ ܝܘܼܠܦ̈ܢܳܝܐ ܕܡܶܬܥܰܒܕܝܢ ܒܚܰܪ̈ܒܳܬܐ ܘܚܘ̈ܠܳܢܐ ܢܩܝܪ̈ܐ ܕܐܶܠܬ. ܕܰܟܒܰܪ ܗܿܘܝܢ ܥܶܠܬܐ ܠܡܶܦܬܰܚ ܠܛܰܪܦܐ ܚܕܬܐ ܡܢ ܛܰܪ̈ܦܶܐ ܪ̈ܡܝܼܡܐ ܕܡܰܟܬܰܒܙܰܒܢܢ ܣܘܼܪܝܝܐ ܢܰܨܝܚ ܫܪܫܐ ܕܐܬܐܟܠܘ ܠܪܶܡܬܳܐ ܕܡܰܚܫ̈ܘܼܠܐ ܙܩܝ̈ܦܐ ܘܰܥܣܝܼܣܐ ܕܕܳܪ̈ܐ ܘܫܰܪ̈ܒܳܬܐ ܗܿܢܘܢ ܕܦܰܠܶܓܘ ܘܗܰܕܶܡܘ ܠܒܢ̈ܝ ܐܘܼܡܬܢ ܣܘܼܪܝܝܬܐ ܚܣܝܼܡܬܐ.  

ܢܘܼܗܪܐ:  ܥܰܬܝ̈ܩܳܢ  ܢܒܝ̈ܗܬܐ ܕܟܪܘܼܟܝܐ ܗܢܐ. ܟܶܬܒܶܬ ܐܢܝܢ ܫܢܬ  1996  ܟܕ ܐܢܐ ܗܕܡܐ ܗ̱ܘܝܬ ܒܓܘܼܫܡܐ ܡܕܰܒܪܢܘܼܬܳܢܳܝܐ ܕܥܘܼܡܪܐ ܕܡܪܝ ܓܒܪܐܝܠ. ܘܡܬܦܪܣܝܼܢ ܩܶܨܬ ܐܠܨܝܘܬܐ ܕܕܘܼܟܬܐ ܘܪ̈ܓܫܐ ܕܟܬܝܒܬܐ

ܝܰܘܣܶܦ ܒܶܓܬܰܫ


 
Please Leave Your Thinking

Leave a Comment

You can also send us an email to karyohliso@gmail.com