ܥܠ ܚܫ̈ܐ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܝܐ ܡܼܢ ܦܰܪܨܘܦ ܦܰܓܪܐ ܘܢܰܦܫܐ ܘܟܠܗܘܢ ܦܬܓܳܡ̈ܘܗܝ ܡܫܰܠܡܝܼܢ ܒܳܐܠܰܦ ܕܩܰܕܡܝܗ ܐܬܘܼܬܐ ܕܪܝܼܫ ܬܰܪܥܳܐ - Karyo Hliso
Yusuf Begtas:

ܥܠ ܚܫ̈ܐ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܝܐ ܡܼܢ ܦܰܪܨܘܦ ܦܰܓܪܐ ܘܢܰܦܫܐ ܘܟܠܗܘܢ ܦܬܓܳܡ̈ܘܗܝ ܡܫܰܠܡܝܼܢ ܒܳܐܠܰܦ ܕܩܰܕܡܝܗ ܐܬܘܼܬܐ ܕܪܝܼܫ ܬܰܪܥܳܐ

ܡܐܡܪܐ ܗܢܐ ܠܩܺܝܼܛ ܘܰܢܣܺܝܼܒ ܡܼܢ ܟܬܒܐ ܕܦܪܕܝܣܐ ܕܥܕܝܢ ܕܣܺܝܼܡ ܠܡܰܚܟܘܼܡܬܳܐ ܡܪܝ ܥܒܕ ܝܫܘܥ ܕܨܘܒܐ ܘܰܚܬܝܼܡ ܒܒܰܝܪܘܬ ܫܢܬ 1889 ܒܡܰܛܒܰܥܬܐ ܩܬܘܠܝܩܝܬܐ ܕܐܒܗ̈ܬܐ ܝܫܘ̈ܥܝܐ

 

ܥܠ ܚܫ̈ܐ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܝܐ ܡܼܢ ܦܰܪܨܘܦ ܦܰܓܪܐ ܘܢܰܦܫܐ ܘܟܠܗܘܢ ܦܬܓܳܡ̈ܘܗܝ ܡܫܰܠܡܝܼܢ ܒܳܐܠܰܦ ܕܩܰܕܡܝܗ ܐܬܘܼܬܐ ܕܪܝܼܫ ܬܰܪܥܳܐ

ܡܐܡܪܐ ܗܢܐ ܠܩܺܝܼܛ ܘܰܢܣܺܝܼܒ ܡܼܢ ܟܬܒܐ ܕܦܪܕܝܣܐ ܕܥܕܝܢ ܕܣܺܝܼܡ ܠܡܰܚܟܘܼܡܬܳܐ ܡܪܝ ܥܒܕ ܝܫܘܥ ܕܨܘܒܐ ܘܰܚܬܝܼܡ ܒܒܰܝܪܘܬ ܫܢܬ1889 ܒܡܰܛܒܰܥܬܐ ܩܬܘܠܝܩܝܬܐ ܕܐܒܗ̈ܬܐ ܝܫܘ̈ܥܝܐ

ܛܶܒܳܐ ܫܶܡܥܶܬ ܕܬܰܟܬܘܼܫܐ

ܕܰܗܘܐ ܠܦܰܓܪܐ ܘܰܠܢܰܦܫܐ

ܘܪܶܓܶܬ ܒܰܕܡܘܼܬ ܦܳܪܘܿܫܐ

ܕܐܚܙܐ ܡܰܢ ܚܳܢܐ ܠܢܝܼܫܐ܀

ܐܳܡܪܳܐ ܢܦܫܐ ܟܡܐ ܐܶܠܐܶܐ

ܒܥܘܼܕܪ̈ܢܐ ܘܰܒܒܘ̈ܝܐܐ

ܘܦܓܪܐ ܓܳܪܦ ܠܝ ܒܡ̈ܠܐܐ

ܕܣܰܢܝ̈ܬܗ ܘܠܰܟܝܢܝ ܡܰܠܐܐ

ܐܰܓܝܼܒ ܦܰܓܪܐ ܕܠܐ ܝܳܐܐ

ܕܐܓܠܐ ܠܒܝ̈ܫܳܬܟܝ ܘܠܐ ܦܐܐ

ܒܕܠܟܠ ܣܘܼܪ̈ܚܳܢܰܝܢ ܡܠܘܼܐܐ

ܐܢܬܝ ܐܘܫܛܬܝ ܠܝ ܕܐܬܓܰܐܐ܀

ܒܪܐ ܕܰܦܪܰܩ ܠܰܬܪܰܝܢ ܒܚܘܒܐ

ܘܡܳܐܶܫ ܟܰܣܝ̈ܳܬܐ ܕܠܶܒܐ

ܣܳܗܕ ܠܝ ܕܡܢ ܟܠ ܓܰܢ̱ܒܳܐ

ܣܰܕܶܪܬܝ ܥܠܝ ܩܪܒܐ ܪܒܐ

ܒܐܝܕ̈ܝܟܝ ܗܽܘ ܦܰܚܐ ܘܢܶܫܒܳܐ

ܘܐܢܬܝ ܣܰܚܦܬܝ ܒܪܝܼܪ̈ܐ ܠܓܘܼܒܐ

ܒܫܘܼ̈ܕܳܠܝ ܒܝܼܫܬܶܟܝ ܕܝܳܪܒܐ

ܘܒܟܝ ܗܳܦܟ ܫܰܝܢܐ ܠܚܘܪܒܐ܀

ܓܰܠܝܐ ܕܬܪܝܼܥܘܼܬ ܣܝܓܐ

ܡܰܪܳܚܘܼܬܟ ܡܬܗܰܓܓܐ

ܘܫܳܒܝܐ ܠܙܰܘܥܐ ܪܰܓܘܓܐ

ܒܪܓܬܐ ܕܒܚܡܬܐ ܡܙܝܓܐ

ܓܠܶܐ ܫܪܪܐ ܕܠܐ ܦܘܠܓܐ

ܕܡܝܬܐ ܠܐ ܩܢܶܐ ܓܘܪܓܐ

ܥܠ ܟܠ ܡܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܪܓܝܼܓܐ

ܡܕܝܢ ܐܢܬܝ ܗ̱ܝ ܕܰܡܓܪܓܐ܀

ܕܟܝܼܬܐ ܘܫܦܝܬܐ ܐܟܚܕܐ

ܒܪܳܢܝ ܒܫܘܪܝܐ ܥܳܒܘܕܐ

ܘܚܰܫ̈ܝܟ ܐܘ ܦܓܪܐ ܢܕܝܕܐ

ܫܰܟܪܘܼܗܝ ܠܬܘܼܩܳܢܝ ܒܚܽܘܝܳܕܐ

ܕܐܝܟ ܕܠܪܒܐ ܬܠܡܝܕܐ

ܘܥܰܒܕܐ ܠܡܪܐ ܒܫܘܼܥܒܳܕܐ

ܐܺܝܬܰܝ ܠܟܝ ܗܕܐ ܣܗܝܕܐ

ܘܐܢܬܝ ܩܳܒܠܬܝ ܕܠܐ ܟܘܼܚܳܕܐ܀

ܗܐ ܬܰܘܝܳܐ ܐ̱ܢܐ ܘܡܶܬܬܰܡܗܐ

ܕܐܝܟܰܢ ܗܘܢܝ ܒܚܘܼ̈ܬܚܳܬܝܟ ܦܗܳܐ

ܘܐܘܒܕ ܡܥܰܠܝܘܼܬ ܫܘܼܡܳܗܐ

ܕܨܰܠܡܐ ܪܒܐ ܕܐܠܗܐ

ܗܽܘ ܣ̇ܗܕ ܕܒܟܝ ܡܬܟܰܪܗܐ

ܚܠܝܼܡܘܼܬ ܪܘܼܟܳܒܗ ܬܡܝܼܗܐ

ܘܗܳܘܐ ܒܰܥܦܝܼܦܘ ܟܪܝܼܗܐ

ܘܪܶܓܰܬ ܒܶܣܪܐ ܒܗ ܢܳܒܗܐ܀

ܘܐܝܢܐ ܕܒܪܘܡܐ ܫܪܶܐ ܗ̱ܘܐ

ܘܒܢܘܼܗܪܐ ܡܶܬܓܰܐܐ ܗ̱ܘܐ

ܟܕ ܠܚܶܫܟܳܟ ܡܬܬܰܚܬܐ ܗ̱ܘܐ

ܠܡܘܢ ܠܝܳܬܗ ܠܐ ܐܳܠܐ ܗ̱ܘܐ

ܘܰܟܝܢܝ ܒܢܘܼܗܪܐ ܨܳܡܚ ܗ̱ܘܐ

ܐܢܗܘ ܕܝܰܨܪܟܝ ܫܳܒܩ ܗ̱ܘܐ

ܘܥܡ ܥܶܠ̈ܝܐ ܡܕܝܪ ܗ̱ܘܐ

ܐܠܘ ܟܝܳܢܟܝ ܨܳܒܐ ܗ̱ܘܐ܀

ܙܳܟܶܐ ܠܝ ܝܘܼܩܪܟ ܟܪܺܝܙܐ

ܘܰܡܫܥܒܶܕ ܠܝ ܠܒܳܙܘܙܐ

ܘܢܳܓܕ ܠܝ ܝܰܨܪܟ ܠܙܺܝܙܐ

ܨܝܕ ܕܘܒܪܐ ܡܰܟܪܙܳܐ

ܙܟܘܬܐ ܕܠܐ ܫܳܢܽܘܿܙܳܐ

ܐܝܟܢ ܡܬܬܰܓܰܪ ܓܠܝܼܙܐ

ܘܐܝܟܢ ܗܳܘܐ ܓܳܠܘܿܙܐ

ܥܰܦܪܳܢܐ ܠܪܘܼܚܐ ܓܢܝܼܙܐ܀

ܚܰܒܺܝ̈ܒܺܝܢ ܠܟ ܚܽܘܼ̈ܫܳܚܐ

ܥܡ ܪ̈ܥܝܳܢܐ ܦܰܚܺܝ̈ܚܐ

ܘܠܝ ܣܗܕܝܢ ܟܝ̈ܢܐ ܫܒܺܝ̈ܚܐ

ܕܪܳܡܝܢ ܡܢ ܗܠܝܢ ܛܰܘ̈ܚܐ

ܚܶܟܡܬܶܟܝ ܐ̱ܚܝܳܢܰܬ ܪ̈ܘܼܚܐ

ܛܶܡܪܰܬ ܠܢ ܗܠܝܢ ܦܰܚ̈ܐ

ܘܶܐܠܐ ܐܝܟܢܐ ܡܬܕܚܐ

ܡܢ ܥܰܦܪܐ ܟܝܳܢ ܦܳܪ̈ܘܚܐ܀

ܛܳܒ ܐܰܕܘܝܼܬܢܝ ܗܕܝܘܛܐ

ܘܰܗܘܺܝܬ ܚܠܦ ܘܰܪܕܳܐ ܗܰܛܛܳܐ

ܘܶܐܫܬܰܠܡܶܬ ܠܢܶܓܕܐ ܘܫܰܒܛܐ

ܕܡܪܐ ܕܐܪܓܙܬ ܘܰܐܣܩܶܛܳܐ

ܛܡܝܼܪ ܒܟܝ ܟܠ ܬܘܼܟܐ ܘܥܰܝܛܐ

ܘܪܘܼܫܥܐ ܡܪܰܟܒܐ ܘܦܫܝܼܛܐ

ܘܟܝܢܟܝ ܢܓܕܗ̇ ܠܡܶܚܛܐ

ܠܒܪܝܪܘܬܝ ܘܰܐܫܛܺܝ ܘܰܫܛܳܐ܀

ܝܘܼܩܢܐ ܥܰܒܕܰܢܝ ܒܪܘܿܝܐ

ܕܨܰܠܡܗ ܒܥܳܠܡܐ ܬܰܚܬܳܝܐ

ܘܣܳܡܰܬ ܒܝ ܟܘܼܬܡܐ ܓܰܠܝܐ

ܫܰܘܬܳܦܘܬ ܦܰܓܪܐ ܕܳܘܝܐ

ܝܳܡܐ ܐ̱ܢܐ ܕܺܐܝܬܝ ܡܒܰܪܝܐ

ܡܢ ܚܣܳܡܐ ܕܒܰܨܠܡ ܡܪܝܐ

ܘܢܟܠܐ ܘܚܘܼܬܪܐ ܘܫܘܼܥܠܳܝܐ

ܡܢܟܝ ܝܶܠܦܶܬ ܒܫܘܼܪܝܐ܀

ܟܰܠܠܢܝ ܒܟܠܝܠܐ ܕܡܰܠ̈ܟܐ

ܘܐܰܥܬܪܰܢܝ ܒܡܰܘܬܪܳܢܘܼܬ ܡܶܠ̈ܟܐ

ܗܰܘ ܕܠܗ ܟܠ ܡܕܡ ܡܣܰܟܐ

ܘܐܢܬܝ ܗ̱ܝ ܚܘܝܬܢܝ ܡܳܟ̈ܐ

ܟܣܶܝܢ ܒܟܝ ܦܘܼܪ̈ܣܐ ܠܐ ܡܣܰܝ̈ܟܐ

ܘܝܰܡܳܐ ܪܒܐ ܕܦܘܼ̈ܫܳܟܐ

ܘܐܢܬܝ ܥܳܒܕܰܬܝ ܠܪ̈ܳܡܐ ܡܡܰܟ̈ܟܐ

ܘܰܠܡܳܪ̈ܝ ܥܘܼܬܪܐ ܨܪ̈ܝܼܟܐ܀

ܠܐ ܣܢܝܩܐ ܗ̱ܘ ܟܝܢܝ ܥܠ ܐܘܼܟܠܐ

ܘܠܐ ܥܠ ܒܰܝܬܐ ܘܬܛܠܝܠܐ

ܘܠܐ ܥܠ ܠܒܘܼܫܐ ܘܰܟܠܝܠܐ

ܘܒܟ ܩܢܺܝܬ ܟܠܗ ܗܳܢ ܥܰܡܠܐ

ܠܝ ܕܺܐܝܬܝ ܟܝܢܐ ܫܰܦܠܐ

ܘܥܰܦܪܐ ܘܚܰܪܫܐ ܘܠܐ ܡܰܡܠܠܐ

ܡܰܢ ܐܰܥܢܝ ܒܥܶܢܝܳܢ ܗܒܠܐ

ܐܠܐ ܝܰܨܪܶܟܝ ܩܛܘܿܠܐ܀

ܡܰܠܟܬܐ ܘܰܡܥܝܼܢ ܟܠ ܚܶܟܡܳܐ

ܣܳܡܰܢܝ ܒܪܘܿܝܐ ܒܥܠܡܐ

ܘܰܚܕܝܘܼܬܐ ܕܥܡ ܓܘܼܫܡܐ

ܛܳܫܰܬ ܒܕܰܟܝܘܬܝ ܟܠ ܡܘܼܡܐ

ܡܠܬܟܝ ܥܒܰܕܬܰܢܝ ܛܳܠܘܿܡܐ

ܘܢܶܨܒܰܬ ܒܝ ܢܝܼܫܐ ܡܕܰܪܡܐ

ܕܐܶܣܢܶܐ ܠܰܕܡܰܣܩܳܢ ܠܪܰܘܡܐ

ܘܶܐܪܚܰܡ ܕܡܰܚܬܳܢ ܠܰܬܗܘܼܡܐ܀

ܢܺܝܼܫܝ ܗܳܢܘ ܕܟܠ ܕܡܫܬܰܓܢܐ

ܒܙܰܒܢ̈ܳܢܳܝܳܬܐ ܘܙܰܒ̈ܢܐ

ܐܶܕܚܘܩ ܠܗܠ ܡܢ ܫܘܦܪܝ ܘܐܣܢܐ  

ܘܰܐܚܶܒ ܚܰܝ̈ܐ ܪ̈ܘܼܚܳܢܐ

ܢܘܼܗܪܐ ܕܰܕܠܐ ܐܽܘܪ̈ܓܰܢܐ

ܨܳܪ ܠܝ ܘܠܟܝ ܠܐ ܡܽܘܼܡ̈ܬܳܢܐ

ܬܒܰܥ ܨܰܥܪܗ ܡܶܢ ܕܣܳܢܶܐ

ܘܠܚܰܒܪܗ ܡܰܚܛܶܐ ܘܡܰܣܢܐ܀

ܣܽܘܼ̈ܟܳܠܐ ܒܟܠ ܢܡܘܣܐ

ܝܶܗܒܶܬ ܕܬܫܟܚ ܒܝܬ ܓܰܘܣܐ

ܕܢܩܢܐ ܠܚܰܝ̈ܝܟ ܛܽܘܟܳܣܐ

ܘܠܰܫܟܝܼܪܘܼܬܟ ܩܘܼܣܡܳܣܐ

ܣܰܟܠܘܼܬܐ ܒܟܝ ܗ̱ܘ ܣܒܝܼܣܐ

ܘܰܒܒܝܼ̈ܫܳܬܐ ܠܟܝ ܡܥܰܣܥܣܐ

ܘܡܶܢ ܕܰܠܡܶܓܡܪ ܦܘܼܪܢܳܣܐ

ܠܣܢܝܩܘܬܝ ܗܘܰܝܬ ܢܰܣܝܣܐ܀

ܥܡܟ ܐܣܪܢܝ ܝܳܕܘܥܐ

ܘܫܰܘܬܦܰܢܝ ܒܚܰܫ̈ܝܟ ܘܰܒܡܰܪܥܐ

ܕܰܟܝܳܢܟ ܘܠܝܬ ܒܟ ܡܕܥܐ

ܕܬܗܘܐ ܠܡ̈ܠܰܝ ܫܡܘܿܥܐ

ܥܰܛܠܘܼܬܟܝ ܠܐ ܡܫܬܰܡܥܐ

ܕܬܶܬܕܰܡܶܐ ܠܬܓ̈ܡܐ ܬܫܥܐ

ܘܬܪܥܝܬܟܝ ܒܰܕܡܘܼܬ ܫܘܼܥܳܐ

ܩܰܫܝܐ ܘܠܐ ܡܩܰܒܠܐ ܙܰܪܥܐ܀

ܦܘܼܠܚܢܐ ܬܰܩܢܐ ܘܢܰܟܦܐ

ܕܡܰܩܢܐ ܝܘܼܬܪܢܐ ܥܦܝܦܐ

ܐܢܬ ܕܐܝܬܝܟ ܠܝ ܫܰܘܬܳܦܐ

ܣܳܢܶܐ ܐܢܬܝ ܐܝܟ ܚܰܨܝܦܐ

ܦܰܪܺܝܕܳܐ ܫܶܢܰܬܝ ܒܚܺܐܦܐ

ܕܒܺܝܫܬܟܝ ܪܒܬܐ ܒܪ̱ܬ ܢܶܩܦܐ

ܘܠܕܘܝܘܬܝ ܡܫܰܢܩܐ ܡܫܰܩܦܐ

ܒܥܰܡܠܐ ܣܪܝܩܐ ܘܛܘܼܪܦܐ܀

ܨܒܝܢܝ ܢܰܩܝܦ ܠܰܬܪܝܼܨܐ

ܘܨܳܒܐ ܒܚ̈ܝܐ ܘܬܘܼܪܳܨܐ

ܘܬܐܪܬܐ ܕܥܰܒܝܘܼܬܟ ܓܳܥܨܳܐ

ܡܶܢ ܣܰܡ ܚܝ̈ܐ ܘܢܽܘܦܳܨܐ

ܨܒܘܬܐ ܕܝܘܼܬܪ̈ܢܐ ܡܰܩܨܳܐ

ܒܗܢ ܥܠܡܐ ܘܒܝܘܡ ܩܶܨܐ

ܡܢ ܚܘܼܫܳܒ̈ܝܟܝ ܡܶܬܚܰܠܨܐ

ܘܰܡܚܝܼܠܘܼܬܝ ܒܟܝ ܡܬܐܠܨܐ܀

ܩܰܛܺܝܢܘܬܝ ܬܗܘܐ ܡܳܪܩܳܐ

ܠܠܰܥܓܘܼܬ ܠܫܢܟ ܦܐܩܐ

ܘܬܶܬܚܙܐ ܝܳܬܟ ܕܡܰܒܪܩܳܐ

ܒܢܘܼܗܪܐ ܕܨܳܡܚ ܡܢ ܕܒܰܪܩܐ

ܩܘܼܫܬܐ ܕܠܗ ܥܣܰܩܬܐ ܦܫܝܼܩܐ

ܣܳܗܕ ܠܠܶܫܳܢܝ ܫܰܬܝܩܐ

ܕܪܥܶܐ ܐ̱ܢܐ ܕܐܗܘܐ ܛܪܩܐ

ܘܒܪܚܡܬ ܚܘܒܟܝ ܚܙܺܝܩܐ܀

ܪܳܚܡܳܐ ܐܺܝܬܝܟܝ ܫܪܝܪܐ

ܘܡܰܫܟܢܐ ܕܰܢܝܳܚܐ ܘܫܘܼܦܪܐ

ܘܨܳܒܝܐ ܐ̱ܢܐ ܕܬܥܬܪ ܒܥܘܼܬܪܐ

ܪܘܚܢܝܐ ܥܡ ܟܽܘܫܪܳܐ

ܪܥܝܢܟܝ ܢܗܘܐ ܡܫܪܪܐ

ܒܣܰܒܪܐ ܕܛܒܬܐ ܕܠܐ ܦܳܛܪܐ

ܘܠܝ ܫܰܦܠܐ ܘܕܒܟܠ ܒܨܝܪܐ

ܢܗܶܐ ܒܟܠ ܡܕܡ ܓܳܡܘܿܪܐ܀

ܫܒܘܿܩ ܠܥܳܠܡܐ ܡܠܐ ܫܽܘܼ̈ܓܳܫܐ

ܕܣܓܝ̈ܐܝܢ ܒܗ ܬܰܟܬܘܼ̈ܫܐ

ܘܓܒܺܝ ܚܰܝ̈ܐ ܠܐ ܡܛܰܘ̈ܫܐ

ܕܬܶܫܘܐ ܠܝܪܬܘܬ ܩܕܝ̈ܫܐ

ܫܳܠܡ ܐ̱ܢܐ ܠܗܠܝܢ ܢܝ̈ܫܐ

ܘܣܢܐ ܐ̱ܢܐ ܚܫܟܐ ܕܚ̈ܫܐ

ܐܢ ܬܛܪܝܢ ܙܰܘ̈ܥܐ ܘܪ̈ܶܓܫܐ

ܡܢ ܫܽܘ̈ܕܳܠܐ ܘܡܰܟ̈ܬܳܫܐ܀

ܬܐ ܠܟ ܐܳܘ ܦܓܪܐ ܡܝܬܐ

ܣܒ ܚܘܼܠܡܢܐ ܘܚܝܘܬܐ

ܡܢ ܒܝܬ ܐܪ̈ܟܐ ܕܛܝܒܘܬܐ

ܒܐܝ̈ܕܝ ܢܦܫܐ ܕܘܝܬܐ

ܬܗܘܐ ܡܠܬܟܝ ܬܰܚܘܝܼܬܐ

ܕܚܰܝ̈ܐ ܠܩܢܘܡܝ ܒܰܗܝܬܐ

ܘܰܬܪܝܡ ܡܢܗ ܬܚܦܝܬܐ

ܕܢܡܛܐ ܠܐܬܪܐ ܕܫܦܝܘܬܐ

ܬܫܒܘܚܬܐ ܒܩܝܢܬܐ ܚܠܺܝܬܐ

ܠܡܪܳܐ ܕܰܫܪܐ ܠܡܰܨܘܬܐ

ܘܰܐܓܙܰܪ ܫܰܝܢܐ ܘܚܘܼܕܬܐ

ܠܦܰܓܪܐ ܘܢܰܦܫܐ ܒܫܰܘܝܘܼܬܐ.

ܡܐܡܪܐ ܗܢܐ ܠܩܺܝܼܛ ܘܰܢܣܺܝܼܒ ܡܼܢ ܟܬܒܐ ܕܦܪܕܝܣܐ ܕܥܕܝܢ ܕܣܺܝܼܡ ܠܡܰܚܟܘܼܡܬܳܐ ܡܪܝ ܥܒܕ ܝܫܘܥ ܕܨܘܒܐ ܘܰܚܬܝܼܡ ܒܒܰܝܪܘܬ ܫܢܬ 1889 ܒܡܰܛܒܰܥܬܐ ܩܬܘܠܝܩܝܬܐ ܕܐܒܗ̈ܬܐ ܝܫܘ̈ܥܝܐ


 
Please Leave Your Thinking

Leave a Comment

You can also send us an email to karyohliso@gmail.com