Article - Karyo Hliso
Yusuf Begtas:


ܨܒܘܼܬܳܐ ܪܝܼܫܳܝܬܳܐ

ܝܰܘܣܶܦ ܒܶܓܬܰܫ

 

ܨܒܘܼܬܳܐ ܪܝܼܫܳܝܬܳܐ

ܐܡܿܪ ܒܰܪܥܶܒܪܳܝܐ ܟܕ ܡܰܪܬܐ ܢܰܦܫܗ ܒܙܶܢ ܓܘܼܢܳܝܳܐ ܝܳܬܳܢܳܝܐ[1]: «ܠܐ ܬܶܣܪܘܿܒ܆ ܘܠܐ ܬܰܣܒܰܪ ܕܟܿܠܡܳܐ ܕܠܐ ܝܼܕܝܼܥ ܠܟ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܒܕ ܗܿܘ ܡܐ ܕܝܳܕܥ ܐܢ̱ܬ܆ ܣܓܝ ܒܨܝܼܪ ܡܼܢ ܗܿܘ ܡܳܐ ܕܠܐ ܝܳܕܥ ܐܢ̱ܬ.» 

ܘܰܡܫܰܪܪܝܼܢ ܪܶܥܝܳܢܐ ܗܳܢܳܐ ܨܰܥ̈ܢܰܝ[2] ܚܟܡܬܐ ܕܰܩܕܳܡ ܡܢܗ. ܫܘܳܬ ܐܡܪܝܢ: «ܚܕܳܐ ܝܳܕܥ ܐ̱ܢܐ. ܕܠܐ ܝܳܕܥ ܐ̱ܢܐ ܡܕܡ!»

ܐܦܢ ܟܿܠܢܳܫ ܚܳܫܒ ܕܝܳܕܥ܆ ܒܪܡ ܨܒܘܼܬܐ ܠܝܬܝܗܿ ܕܢܶܕܰܥ. ܐܠܐ ܕܢܶܕܥ ܗܿܝ ܕܠܐ ܝܳܕܥܝܼܢܢ. ܘܰܢܡܘܼܫ ܘܢܶܕܰܥ ܢܰܦܫܰܢ. ܘܢܶܬܬܦܝܼܣ ܠܗܿܝ ܕܠܐ ܝܳܕܥܝܼܢܢ (ܟܐܡܬ ܠܠܐ ܝܼܕܝܼܥܳܐ) ܒܶܠܥܳܕ ܬܰܚܬܿܘܼܪܳܐ ܘܬܰܟܼܬܿܘܼܫܳܐ.

ܨܒܘܼܬܐ܆ ܕܢܩܰܒܶܠ ܗܿܝ ܕܠܐ ܝܳܕܥܝܼܢܢ ܒܶܠܥܳܕ ܒܶܟܝܳܐ ܘܐܶܠܝܳܐ ܘܓܘܼܢܳܚܳܐ ܘܬܘܼܢܳܚܳܐ.

ܐܟܡܐ ܕܰܟܬܝܼܒܐ: «ܫܘܼܦܪ̈ܐ ܣܓ̈ܝܐܐ ܛܡܝܼܪܝܼܢ ܒܗܿܝ ܕܢܶܕܰܥ ܒܪܢܫܐ ܠܐ ܝܳܕܥ. ܚܕ ܡܼܢܗܘܢ ܕܢܬܡܨܐ ܢܶܚܙܐ ܢܦܫܗ. ܘܢܶܦܪܘܿܫ ܕܐܝܟܢܐ ܡܬܚܙܐ ܡܼܢ ܠܒܪ. ܘܢܬܚܰܦܛ ܠܡܫܟܳܚܘܼ ܐܝܬܘܼܬܗ. ܘܒܢܝ̈ܢܫܐ ܕܝܳܕܥܝܼܢ ܘܚܳܟܿܡܝܼܢ ܢܦܫܗܘܢ (ܟܐܡܬ ܐܝܼܬܘܼܬܗܘܢ) ܡܦܳܣܝܼܢ ܒܗܿܝ ܕܠܐ ܝܳܕܥܝܼܢ. ܘܝܳܕܥܝܼܢ ܕܠܐ ܝܳܕܥܝܼܢ. ܗܿܝ ܓܝܪ ܕܢܐܨܦ ܠܡܐܠܦ ܘܠܡܶܣܬܰܟܠܘܼ ܠܝܬܝܗܿ ܒܰܠܚܘܼܕ ܣܘܼܥܪܳܢܐ ܕܐܳܣܶܢ ܘܟܳܫܶܐ ܘܡܳܠܐ ܝܕܰܥܬܐ ܘܝܘܼܠܦܳܢܐ ܡܘܼܚܳܐ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ ܘܩ̈ܶܦܠܐ ܕܬܰܪܥܝܼܬܐ. ܐܠܐ ܨܶܦܬܐ ܗ̱ܝ ܕܡܬܚܰܦܛܐ ܠܰܡܚܰܪܪܘܼ ܠܗܰܘܢܰܐ ܘܪܘܼܚܳܐ. ܕܢܶܕܰܥ ܠܐ ܝܳܕܥܝܢܢ܆ ܬܰܢܘܰܝ ܗ̱ܝ ܩܰܕܡܳܝܬܐ ܠܡܐܠܦ ܡܕܡ. ܒܕ ܒܪܢܫܐ ܠܐ ܝܳܠܦ ܣܳܟ ܠܗܿܘ ܡܐ ܕܣܳܒܪ ܕܝܼܕܝܼܥ ܠܗ.»

ܨܒܘܼܬܐ܆ ܥܰܒܝܘܼܬܐ ܗ̱ܝ ܕܠܶܒܳܐ ܘܦܰܗܝܘܼܬܐ ܕܚܘܼ̈ܫܳܒܐ ܠܟܳܐ ܘܰܠܟܳܐ ܩܶܨܰܬ ܠܐ ܝܕܰܥܬܐ. ܕܐܡܿܪ ܡܪܝ ܥܒܕ ܝܫܘܥ ܕܨܘܼܒܐ: «ܐܰܝܢܐ ܕܐܡܿܪ ܕܠܐ ܦܳܗܶܐ܆ ܒܗܳܕܐ ܦܗܳܐ ܘܠܐ ܝܼܕܰܥ ܗ̱ܘܐ.»

ܨܒܘܼܬܐ܆ ܕܢܶܕܰܥ ܘܢܰܘܕܐ ܒܪܢܫܐ ܒܰܒܨܝܼܪܘܼܬܗ ܘܰܡܚܝܼܠܘܼܬܗ ܘܚܰܣܝܼܪܘܼܬܗ ܘܢܰܫܝܼܫܘܼܬܗ[3]. ܘܰܢܫܰܡܠܐ ܘܳܠܝܼܬܗ  ܒܕܰܟܝܘܼܬܐ ܘܬܰܡܝܼܡܘܼܬܐ ܘܰܪܡܝܼܣܘܼܬܐ ܕܠܐ ܣܳܕܩܳܐ ܘܠܐ ܪܳܛܢܳܐ ܘܐܦܠܐ ܪܳܡܝܳܐ ܚܘܼ̈ܒܠܐ. 

ܨܒܘܼܬܐ܆ ܕܠܐ ܢܶܚܒܿܘܿܟ ܫܰܪܒܳܐ ܒܫܰܪܒܳܐ ܘܢܶܥܘܿܠ ܒܚܰܘܪ̈ܶܐ ܘܚܰܘ̈ܓܶܐ ܥܰܩܪ̈ܐ[4] ܘܩܰܘ̈ܡܶܐ ܘܕܰܘ̈ܫܶܐ ܨܢܝܼ̈ܥܶܐ ܘܰܥܕ̈ܝܼܠܐ. 

ܨܒܘܼܬܐ܆ ܕܢܶܬܚܰܦܛ ܠܰܡܟܰܦܳܪܘܼ ܠܐܰܒܩܳܐ ܕܩܳܪܶܡ ܐܪ̈ܳܙܝܗܿ ܕܪܘܼܚܳܐ ܘܠܰܡܢܰܩܕܘܼ ܫܥܺܝܼܢܳܐ ܕܡܰܚܫܶܟ ܢܘܼܗܪܗܿ. 

ܨܒܘܼܬܐ܆ ܕܢܬܝܰܬܰܪ ܠܡܶܗܘܳܐ ܣܩܺܝܼܪ̈ܶܐ ܒܥܳܠܡܐ ܐܶܢܳܢܳܝܳܐ[5]܆ ܘܠܐ ܪ̈ܕܝܼܦܶܐ ܒܥܳܠܡܐ ܐܶܢܰܚܢܳܝܳܐ[6].  

ܨܒܘܼܬܐ܆ ܪܘܼܚܐ ܗ̱ܝ ܬܩܰܢܬܐ ܗܿܝ ܕܒܳܪܝܐ ܕܰܟܝܘܼܬ ܠܶܒܳܐ.

ܨܒܘܼܬܐ܆ ܦܳܪܘܿܫܘܼܬܐ ܗ̱ܝ ܕܣܘܼܟܳܠܐ ܪܘܼܚܳܢܳܝܐ ܗܿܘ ܕܐܡܿܪ «ܗܕ̈ܡܐ ܦܪ̈ܝܼܫܶܐ ܐܢ̱ܬܘܢ ܕܚܕ ܓܘܼܫܡܳܐ»  (ܩܘܼܪ̈ܝܼܢܬܳܝܐ ܩܰܕܡܳܝܬܐ ܝܒ: ܝܒ).

ܨܒܘܼܬܐ: ܦܳܪܘܿܫܘܼܬܐ ܗ̱ܝ ܕܚܰܘܣܳܢܐ[7] ܕܒܗܿ ܪܳܓܫܝܼܢܢ ܘܚܿܙܝܢܢ ܘܫܳܡܥܝܼܢܢ ܠܕܰܣܛܰܪ ܡܢܢ ܟܶܐܡܰܬ ܠܐܚܪ̈ܢܐ.

ܨܒܘܼܬܐ܆ ܙܳܟܘܼܬܐ ܗ̱ܝ ܕܚܘܼܫ̈ܒܐ ܒܝܼ̈ܫܐ ܘܰܥܒ̈ܕܐ ܣܢ̈ܝܐ ܘܫܰܪܟܐ ܕܚܢ̈ܳܝܐ ܣܳܩܘܿܪ̈ܐ.

ܨܒܘܼܬܐ܆ ܕܢܫܬܘܙܒ ܡܼܢ ܪ̈ܥܝܳܢܐ ܣܰܘ̈ܦܳܢܳܝܐ ܩܫ̈ܰܝܐ ܒܰܠܒܘܼܟܝܳܐ ܕܢܶܨܚܳܢ ܢܘܼܟܳܦܳܐ[8] ܘܟܘܼܚܳܕܐ[9] ܘܨܘܼܡܥܳܪܳܐ[10].

ܨܒܘܼܬܐ܆ ܕܢܶܫܒܘܿܩ ܪ̈ܥܝܳܢܐ ܡܪ̈ܝܼܡܳܢܐ[11] ܘܓܘܼ̈ܢܳܝܐ ܡܣܰܚ̈ܦܳܢܐ[12] ܕܪܘܼܚܳܐ ܨܳܦܘܿܚܬܐ ܘܣܳܚܘܿܦܬܐ ܕܫܘܼܥܠܳܝܐ.

ܨܒܘܬܐ: ܕܢܶܬܒܰܩܐ ܒܗܳܠܝܢ ܕܟܝܳܢܐ ܡܠܝܼܠܐ ܒܚܘܼ̈ܟܳܡܐ ܕܪܘܼܚܳܐ ܕܫܘܼܡܠܳܝܳܐ. 

ܨܒܘܼܬܐ܆ ܕܢܶܦܠܘܿܩ ܘܢܶܦܣܘܿܩ ܨܠܳܝ̈ܐ ܒܠܝܼ̈ܠܐ ܘܠܐ ܡܛܰܟ̈ܣܐ ܕܰܩܨ̈ܨܶܐ ܓܰܘ̈ܳܝܐ[13] ܕܥܰܪܝܘܼܬܐ[14] ܘܥܰܪܢܘܼܬܐ[15] ܘܰܥܫܘܼܡܝܳܐ[16] ܘܰܥܫܘܼܩܝܳܐ[17] ܘܫܘܼܒܙܳܙܐ[18] ܘܫܪܟܐ ܕܕܘܒܳܪ̈ܐ ܘܰܥܝ̈ܳܕܐ ܥܕܝ̈ܠܐ... ܘܐܢ ܡܰܨܝܐ ܠܗܰܠ ܢܶܫܕܐ ܐܢܘܢ. 

ܨܒܘܼܬܐ܆ ܕܢܗܘܐ ܡܒܰܢ̈ܝܳܢܐ ܘܠܘ ܡܣܰܚ̈ܦܳܢܐ ܒܡܰܪܕܝܼܬܐ ܘܬܰܪܒܝܼܬܐ. ܘܢܶܥܩܘܿܪ ܝܰܥܪ̈ܐ ܕܦܘܼܠܳܓܐ. 

ܨܒܘܼܬܐ܆ ܕܢܗܘܐ ܡܦܰܫ̈ܩܳܢܐ ܘܰܡܥܰܕܪ̈ܢܐ ܘܠܘ ܡܥܰܣ̈ܩܳܢܐ. ܘܡܰܕ̈ܠܳܢܐ ܘܡܰܩ̈ܠܳܢܐ ܘܠܘ ܡܰܩ̈ܨܳܢܐ..

ܨܒܘܼܬܐ܆ ܡܰܩܠܳܢܘܼܬܐ[19] ܗ̱ܝ ܘܡܰܕܠܳܢܘܼܬܐ[20] ܕܦܳܠܥܐ ܢܝܼܪܐ ܡܫܰܥܒܕܳܢܐ ܕܝܰܨܪ̈ܐ ܕܢܰܦܫܳܐ.

ܨܒܘܼܬܐ܆ ܕܢܶܦܓܘܿܕ ܢܰܦܫܐ ܝܰܨܪ̈ܝܗܿ ܒܰܬܚܘܼܡܗܿ ܘܒܐܰܣܘܼܪ̈ܐ ܕܫܰܝܢܐ ܘܬܰܪܥܘܼܬܐ ܘܐܰܘܝܘܼܬܐ.

ܨܒܘܼܬܐ܆ ܡܬܰܚܡܳܢܼܘܬܐ ܗ̱ܝ ܕ«ܢܰܦܫܳܐ» ܒܟܰܝ̈ܠܐ ܘܰܦܓܘ̈ܕܐ ܕܪܼܘܼܚܳܐ..

ܨܒܘܼܬܐ܆ ܕܢܶܦܬܰܚ ܩܘܼ̈ܦܠܐ ܣܟܝܼܪ̈ܐ ܕܓܰܙ̈ܝ ܪܘܼܚܳܐ ܘܥܘܼ̈ܒܶܐ ܟܣ̈ܰܝܳܐ ܕܗܰܘܢܐ ܠܡܶܣܬܰܟܳܠܘܼ ܡܘܼܙܳܪܐ[21] ܗܿܘ ܕܒܳܪܝܢ ܦܘܼܪ̈ܫܳܢܐ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܝܐ ܟܕ ܠܐ ܡܶܫܬܰܓܢܐ ܠܣܶܢܐܬܐ܆ ܡܶܫܬܰܚܠܰܦ ܠܫܘܼܘܫܳܛܐ ܘܚܘܼܝܳܠܐ ܘܥܘܼܫܳܢܐ ܕܓܰܘܳܐ.

ܨܒܘܼܬܐ܆ ܕܠܐ ܢܶܣܬܰܪܰܟ ܒܢܝܼ̈ܫܐ ܟܣ̈ܝܐ ܕܐܢܳܢܳܝܘܼܬܐ ܒܕܰܪܓܐ ܘܐܰܩܡܳܐ: ܐܠܐ ܚܠܦ ܕܘܼܒܳܪ̈ܐ ܕܬܶܫܡܶܫܬܐ ܕܚܘܼܝܳܒܐ ܠܗܿܢܘܢ ܕܬܶܫܡܶܫܬܐ ܡܠܝܼܠܬܐ ܢܪܰܡܪܶܡ ܘܰܢܫܰܒܰܚ ܒܦܘܼܪܢܳܣܰܢ.    

ܨܒܘܼܬܐ܆ ܕܐܶܫܰܬܶܩ «ܐܢܐ» ܐܝܟܢܐ ܕܐܶܫܡܰܥ «ܠܳܟ ܘܠܶܟܝ»: ܐܰܚܳܐ ܘܚܳܬܐ ܕܡܫܝܼܚܳܐ.

ܨܒܘܼܬܐ܆ ܐܰܣܝܼܪܐ ܒܚܰܘܪܳܐ ܕܫܰܝܳܐ[22] (ܐܝܩܪܐ ܪܒܐ) ܢܰܨܝܼܚܐ ܕܝܼܗܝܼܒ ܡܼܢ ܒܳܪܘܿܝܐ.

ܨܒܘܼܬܐ܆ ܐܰܚܝܼܕܘܼܬܐ ܗ̱ܝ ܒܰܡܝܰܩܪܳܢܘܼܬܐ ܗܿܝ ܕܰܡܢܰܨܚܐ ܫܰܝܳܐ ܪܘܼܚܳܢܳܝܐ ܕܒܰܪܢܳܫܐ.

ܨܒܘܼܬܐ܆ ܕܰܢܝܰܩܪ ܠܐܚܪ̈ܢܐ ܟܕ ܠܐ ܡܒܰܨܪ ܒܰܪܢܳܫܐ ܡܼܢ ܐܝܩܳܪܗ. ܘܢܶܬܶܠ ܒܘܼܪܣܳܡܐ[23] ܪܰܥܕܐ ܘܓܘܼܚܟܳܐ ܪܰܓܝܳܐ. 

ܨܒܘܼܬܐ܆ ܬܰܠܝܳܐ ܒܚܘܼ̈ܟܳܡܐ ܕܝܘܼܠܦܳܢܐ (ܡܫܝܼܚܳܝܐ) ܗܿܘ ܕܡܰܣܶܩ ܠܕܰܪܓܐ ܕܰܒܪܘܼܬܐ (ܒܰܪ ܘܒܰܪܬ ܒܪܘܿܝܐ)...

ܨܒܘܼܬܐ܆ ܬܰܠܝܳܐ ܒܐܝܼܩܳܪܐ ܕܦܳܠܓ ܒܪܢܫܐ ܗܘܼ ܠܗ ܘܠܐܚܪ̈ܢܐ ܘܠܟܠܗܿ ܟܝܳܢܐ ܒܶܠܥܳܕ ܕܘܼܒܳܪܐ ܬܰܢܘܳܝܳܐ..

ܨܒܘܼܬܐ܆ ܕܰܢܕܘܼܫ ܕܰܪܕܪ̈ܐ ܕܫܘܼܦܪܳܚܳܐ[24] ܘܰܣܩܘܼܪܝܳܐ ܘܝܰܥܪ̈ܰܝ ܕܝ̈ܢܐ ܐܰܡܘܼ̈ܡܳܝܐ[25] ܘܕܝ̈ܢܐ ܩܰܕܡ̈ܐ[26].

ܨܒܘܼܬܐ܆ ܕܢܙܟܐ ܚܫ̈ܐ ܕܰܙܥܘܼܪܘܼܬ ܢܰܦܫܐ ܐܡܐ ܕܫܘܼܥܠܳܝܐ ܘܪܘܼܫܳܢܳܐ ܘܪܘܼܒܳܠܐ ܡܰܠܙܳܢܐ.

ܨܒܘܼܬܐ܆ ܕܢܶܕܰܥ ܒܘܼܝܳܢܐ ܕܝܕܰܥܬܐ ܕܐܠܗܐ ܠܐ ܡܬܦܰܪܫܐ ܡܼܢ ܡܬܚܰܟܿܡܳܢܘܼܬܐ ܕܐܘܣܝܐ ܕܐܝܼܬܘܼܬܢ. 

ܨܒܘܼܬܐ܆ ܕܢܡܛܐ ܠܡܰܕܪܟܳܢܘܼܬܐ ܕܢܘܼܗܪܐ ܗܳܢܐ. ܘܢܶܩܦܘܿܠ ܨܰܘܪ̈ܳܢܐ ܡܼܢ ܪ̈ܥܝܳܢܐ.

ܨܒܘܼܬܐ ܪܝܼܫܳܝܬܐ܆ ܕܰܢܦܘܼܫ ܘܰܢܟܰܬܰܪ ܚܰܬܝ̈ܬܐ ܘܚܺܐܪ̈ܐ ܒܰܢܗܘܿܪ ܡܰܠܟܘܼܬܐ ܕܪܘܼܚܳܐ.

ܨܒܘܼܬܐ܆ ܗܘܼܒܳܒܐ ܗ̱ܝ ܕܚܰܬܝܼܬܘܼܬܐ ܘܚܺܐܪܘܼܬܐ ܪܘܼܚܳܢܳܝܬܐ ܕܒܰܪܢܳܫܐ.

ܨܒܘܼܬܐ܆ ܕܢܶܦܪܘܿܫ ܒܝܢܬ ܢܝܼܫܳܐ ܘܰܠܡܶܨܥܳܝܐ. ܘܠܐ ܢܣܝܼܡ ܡܶܨܥܳܝܐ ܕܘܼܟܰܬ ܢܝܼܫܳܐ.

ܨܒܘܼܬܐ܆ ܒܘܼܕܳܩܐ ܗ̱ܝ ܕܫܰܪܒܐ «ܕܰܫܪܳܪܳܐ» ܒܥܰܝ̈ܢܐ ܚܰܬܝܼ̈ܬܐ ܕܪܘܼܚܳܐ.

ܨܒܘܼܬܐ܆ ܕܢܶܕܥ «ܫܪܳܪܐ» ܡܰܟܝܼܟܘܼܬܐ ܗ̱ܘ. ܘܗܝܼ ܡܰܟܝܼܟܘܼܬܐ ܡܫܝܼܚܳܐ.

ܨܒܘܼܬܐ܆ ܕܢܶܬܥܰܙܐ ܘܰܢܚܰܡܣܶܢ ܒܐܘܼܪܰܚ «ܫܪܳܪܳܐ».

ܨܒܘܼܬܐ܆ ܕܢܶܕܰܥ ܡܶܨܛܰܥ̈ܠܳܢ ܐܝܕ̈ܝܐ ܒܰܪܡܳܝ ܛܝܼܢܐ ܒܐ̱ܚܪ̈ܳܢܐ ܘܫܘܼܚܳܡܳܐ[27] ܕܫܡܗܘܢ.

ܨܒܘܼܬܐ܆ ܕܢܶܕܥ ܐܦܢ ܓܒܝܼܠܬܐ ܕܒܢ̈ܝܢܫܐ ܚܕܐ ܗ̱ܝ܆ ܐܠܐ ܦܪܝܼܫ ܗ̱ܘ ܚܡܝܼܪܳܐ ܘܥܰܪܒܳܐ[28] ܘܐܳܨܘܼܬܳܐ ܘܦܘܼܪܢܳܐ ܘܬܰܢܘܼܪܐ ܘܢܰܚܬܘܼܡܳܐ[29] ܘܡܐܶܦܝܼܬܐ ܕܝܠܗܘܢ. ܡܶܟܐ ܫܰܘܝܘܼܬܐ ܕܣܰܟܿܘܼܠܬܳܢܘܼܬܐ ܘܝܼܕܰܥܬܐ ܘܡܰܕܪܟܳܢܘܼܬܐ ܘܡܶܣܬܰܟܿܠܳܢܘܼܬܐ ܘܡܶܬܛܰܝܡܳܢܘܼܬܐ ܕܟܠܢܫ ܡܬܦܰܪܫܐ ܡܼܢ ܕܐܚܪܢܐ. 

ܨܒܘܼܬܐ܆ ܠܐ ܡܶܬܪܰܟܢܐ ܠܦܘܼܚܳܡܐ ܘܐܳܦܠܐ ܨܳܒܝܳܐ ܒܡܶܬܦܰܚܡܳܢܘܼܬܐ.

ܨܒܘܼܬܐ܆ ܦܬܘܼܚܝܐ ܗ̱ܝ ܕܬܰܪ̈ܥܝ ܪܘܼܚܐ ܠܰܡܩܰܒܠܘ ܠܩܰܪܝܼܒܐ ܒܶܠܥܕ ܐܶܢܳܢܳܝܘܼܬܐ..

ܨܒܘܼܬܐ܆ ܡܬܥܰܡܩܳܢܘܼܬܐ ܗ̱ܝ ܒܓܰܘ̈ܝܬܗܿ ܕܪܘܼܚܐ ܠܡܶܬܦ ܨܰܘܒܗܿ ܠܘܬ ܡܰܒܘܼܥܗܿ ܐܠܗܳܝܐ.

ܨܒܘܼܬܐ܆ ܫܶܡܥܐ ܗ̱ܝ ܕܠܘܼܚ̈ܫܳܬܐ ܕܒܳܪܘܿܝܐ ܗܳܪܟܳܐ ܘܬܰܡܢ ܒܪ̈ܶܦܬܶܐ[30] ܘܚܶܫ̈ܬܶܐ[31] ܕܰܟܝܳܢܐ.

ܨܒܘܼܬܐ܆ ܫܘܼܝܳܢܐ ܗ̱ܘ ܡܰܟܝܼܟܐ ܥܡ ܟܘܼܠܐ: ܟܝܳܢܐ ܡܠܝܼܠܐ ܘܠܐ ܡܠܝܼܠܐ.. 

ܨܒܘܼܬܐ܆ ܕܠܐ ܢܶܫܬܰܥܠܐ ܘܢܶܫܬܰܩܰܠ ܒܗܿܘ ܡܐ ܕܝܼܗܝܼܒ ܡܼܢ ܦܘܼܪ̈ܫܳܢܐ: ܓܶܢܣܐ ܘܐܰܩܡܐ ܘܕܰܪܓܳܐ ܘܛܘܼܗܡܳܐ ܘܫܪܒܬܐ ܘܗܝܼܝܘܼܬܐ ܘܰܦܢܝܼܬܐ ܘܐܰܬܪܐ ܘܥܘܼܬܪܐ ܘܝܼܕܰܥܬܐ ܘܝܘܼܠܦܳܢܐ... ܘܫܪܟܐ.

ܨܒܘܼܬܐ܆ ܕܢܶܬܚܰܦܰܛ ܠܡܶܣܬܰܟܳܠܘ ܡܶܠܬܐ ܕܐܡܿܪܐ: «ܐܶܢܳܐ ܐܢ̱ܐ ܐܘܼܪܚܳܐ ܘܰܫܪܳܪܐ ܘܚܰܝ̈ܐ» (ܝܘܚܢܢ ܝܕ: ܘ).     

ܨܒܘܼܬܐ܆ ܕܠܐ ܢܰܗܡܐ ܗܿܝ ܕܐܳܡܪܳܐ: «ܡܿܢ ܓܝܪ ܕܰܢܪܝܼܡ ܢܰܦܫܗ ܢܬܡܰܟܟ. ܘܡܿܢ ܕܢܰܡܶܟ ܢܦܫܗ ܢܬܬܪܝܼܡ» (ܡܬܝ ܟܓ: ܝܒ).

ܨܒܘܬܐ: ܚܘܼܟܿܳܡܐ ܗ̱ܝ ܕܗܿܝ ܕܐܡܿܪܐ: «ܠܐ ܓܝܪ ܝܗܒ ܠܢ ܐܠܗܐ ܪܘܼܚܳܐ ܕܕܶܚܠܬܐ܆ ܐܠܐ ܕܚܰܝܠܐ ܘܰܕܚܘܼܒܳܐ ܘܰܕܡܰܪܬܝܳܢܘܼܬܐ» (ܛܝܡܬܐܘܣ ܬܪܝܢܝܬܐ ܐ: ܙ).

ܨܒܘܼܬܐ ܪܝܼܫܳܝܬܐ܆ ܕܠܐ ܬܩܰܘܐ ܣܦܝܼܩܳܐ ܪܰܚܝܰܢ ܡܼܢ ܩܰܡܚܐ ܘܰܛܚܘܼܢܳܐ ܕܝܘܼܬܪܳܢܐ ܡܫܰܘܬܦܳܐ. ܟܕ ܠܐ ܛܳܥܝܢܢ ܕܠܝܬ ܣܰܒܥܳܐ ܐܠܐ ܛܰܥܡܳܐ ܘܣܘܼܟܳܠܐ. 

ܨܒܘܼܬܐ ܪܝܼܫܳܝܬܐ܆ ܕܢܶܚܛܘܿܦ ܚܢܢ ܠܢ ܘܢܶܥܘܿܠ ܠܓܰܘܰܢ: ܠܐܘ̈ܳܢܶܐ ܕܒܰܝܬܐ ܕܠܶܒܰܢ ܘܪܘܚܰܢ ܠܡܶܙܕܰܘܳܕܘܼ ܡܼܢ ܬܰܘܬܳܪ̈ܝ ܪܘܼܚܳܦܳܐ ܘܚܰܘܣܳܢܳܐ ܕܬܰܡܢ ܒܫܰܝܢܳܐ ܕܥܡ ܢܰܦܫܰܢ ܘܒܰܫܠܳܡܐ ܘܐܝܼܩܳܪܐ ܕܡܩܰܪܒܝܼܢܢ ܠܟܘܼܠܐ.

ܡܛܠܗܕܐ ܦܐܝܐ ܕܢܰܕܟܰܪ ܠܗܿܕܐ ܕܐܰܡܝܼܪܳܐ ܘܰܟܬܝܼܒܳܐ: «ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܫܰܪܝܼܪ̈ܳܢ. ܘܐܰܝܠܶܝܢ ܕܢܰܟ̈ܦܳܢ. ܘܐܰܝܠܶܝܢ ܕܟܺܐܢ̈ܢ. ܘܐܰܝܠܶܝܢ ܕܕܰܟ̈ܝܳܢ. ܘܐܰܝܠܶܝܢ ܕܪ̈ܚܺܝܼܡܳܢ. ܘܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܫܒܺܝܼ̈ܚܳܢ. ܘܐܰܝܠܶܝܢ ܥܒܳܕ̈ܐ ܕܫܘܼܒܚܳܐ ܘܰܕܩܘܼܠܳܣܳܐ܆ ܗܳܠܝܢ ܐܬܪܰܥܰܘ. ܗܳܠܝܢ ܕܝܼܠܶܦܬܘܿܢ. ܘܩܰܒܶܠܬܘܿܢ. ܘܰܫܡܰܥܬܘܿܢ ܘܰܚܙܰܝܬܘܿܢ ܒܝܼ܆ ܗܠܝܢ ܣܥܘܿܪ܆ ܘܐܠܗܐ ܕܰܫܠܳܡܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܥܰܡܟܼܘܢ» (ܦܝܼܠܝܼܦ̈ܝܼܣܳܝܐ ܕ: ܚ).

 ܐܡܿܪ ܡܰܬܼܠܐ ܦܳܪܣܳܝܐ:

«ܐܰܪܬܰܘ ܘܐܠܦܘ ܠܗܿܘ ܕܰܡܦܳܣ ܠܐ ܝܳܕܥ. ܗܿܢܐ ܛܰܠܝܐ ܗ̱ܘ.

ܐܰܪܚܶܩܘ ܘܐܰܒܥܶܕܘ ܡܼܢ ܗܿܘ ܕܠܐ ܝܳܕܥ ܒܪܡ ܐܦܠܐ ܡܦܳܣ ܕܠܐ ܝܳܕܥ. ܗܢܐ ܣܰܟܠܐ ܗ̱ܘ.

ܐܰܥܝܪܘ ܘܐܰܩܝܼܡܘ ܠܗܿܘ ܕܝܳܕܥ ܒܪܡ ܠܐ ܡܦܳܣ ܒܗܿܝ ܕܝܳܕܥ. ܟܒܪ ܕܰܡܝܼܟܐ ܗ̱ܘ.

ܥܰܩܶܒܘ ܘܙܶܠܘ ܒܬܪ ܗܿܘ ܕܝܳܕܥ ܘܰܡܦܳܣ ܒܗܳܝ ܕܝܳܕܥ. ܗܢܐ ܚܰܟܝܼܡܐ ܗ̱ܘ.»    

ܘܐܡܿܪ ܡܰܬܼܠܐ ܣܘܼܪܝܝܐ

«ܩܶܪܝܳܢ ܣܶܦܪ̈ܶܐ ܕܠܐ ܒܨܳܬܐ܆ ܥܰܡܠܐ ܐܝܬܰܘܗܝ ܒܰܛܝܼܠܐ. ܘܕܳܡܐ ܠܰܕܙܳܪܥ ܪܘܼܚܳܐ. ܘܚܳܨܕ ܡܰܫܒܳܐ ܘܥܰܠܥܳܠܐ. ܫܳܘܐ ܓܝܪ ܩܶܪܝܳܢܐ ܫܚܝܼܡܳܐ ܥܡ ܩܳܝܶܡܬܳܐ ܦܰܚܝܼܚܬܳܐ. ܘܕܳܡܐ ܠܫܶܒܠܐ ܕܠܐ ܩܰܡܚܳܐ. ܘܠܰܥܡܝܼܪܐ ܒܙܰܒܢܐ ܕܪܘܼܚܳܐ. ܕܩܳܪܐ ܒܶܠܥܳܕ ܦܘܼܫܳܩܳܐ܆ ܥܡܝܼܪܐ ܟܳܢܫ ܕܐܓܳܪ̈ܐ. ܘܦܘܼܠܚܳܢܗ ܗܳܘܐ ܣܪܝܼܩܐ. ܐܦ ܥܰܡܠܗ ܕܠܐ ܝܘܼܬܪܳܢܳܐ.»

ܡܪܕܝܢ ܡܕܝܼܢ̱ܬܐ ܥܰܬܝܼܩܬܐ: 13 ܢܝܣܢ 2020 ܝܘ̈ܡܰܝ ܟܰܘܫܐ ܦܪܝܼܣܳܐ ܘܰܣܪܝܼܕܳܐ ܕܡܰܪܥܳܐ ܕܟܳܘܪܳܘܢܰܐ.

ܝܰܘܣܶܦ ܒܶܓܬܰܫ

ܚܘܼܕܪܐ ܕܡܰܪܕܘܼܬܐ ܘܣܶܦܪܝܘܼܬܐ ܕܠܫܢܐ ܣܘܼܪܝܝܐ


[1]  ܓܘܼܢܳܝܳܐ ܝܳܬܳܢܳܝܐ: Özeleştiri / Self Criticism

[3]  ܢܰܫܝܼܫܘܼܬܐ:  Güçsüzlük / Kuvvetsizlik / Mecalsızlık / Weakness / Feebleness / İnertness

[4]  ܚܰܘܓܳܐ ܥܰܩܪܳܐ: ܬܰܘܠܶܕܬܐ ܗ̱ܝ ܡܼܢ ܚܰܫܚ̈ܳܬܐ ܕܝܠܝ. Kısırdöngü / Vicious Circles

[5]  ܥܳܠܡܳܐ ܐܶܢܳܢܳܝܳܐ: Bencil Dünya / Selfish World

[6]  ܥܳܠܡܳܐ ܐܶܢܰܚܢܳܝܳܐ: Diğergam Dünya / Özgecil Dünya / Altruistic World

[7]  ܦܪܘܿܫܘܼܬܐ ܕܚܰܘܣܳܢܳܐ: ܛܟܢܐ ܗܢܐ ܚܕ ܗ̱ܘ ܡܼܢ ܚܘܼܫ̈ܳܚܰܝ ܠܶܫ̈ܢܳܝܐ. ܐܢܐ ܕܳܪܫ ܐ̱ܢܐ ܠܗ.  Merhametli Farkındalık / Merciful Awareness

[8]  ܢܘܼܟܳܦܐ: Haya / Huşu / Awe / Pudicity / Modesty 

[9]  ܟܘܼܚܳܕܐ: Mahcubiyet / Vakar / Modesty / Bashfulness  

[10]  ܨܘܼܡܥܳܪܐ: Utanma / Arlanma / Shame / Abashment 

[11]  ܪ̈ܥܝܳܢܐ ܡܪ̈ܝܼܡܳܢܐ: Olumsuz Düşünceler / Negative Thoughts

[12]  ܓܘܼܢܳܝܐ ܡܣܰܚܦܳܢܐ: Yıkıcı Eleştiri / Destructive Criticism

[13]  ܩܨ̈ܳܨܐ ܓܰܘ̈ܝܐ: İçsel Pazarlıklar / Internal Bargains

[14]  ܥܰܪܝܘܼܬܐ: Bağımlılık / Addiction

[15]  ܥܰܪܢܘܼܬܐ: Sertlik / İnat / Hardness / Obstinacy / Pertinacity

[16]  ܥܫܘܼܡܝܳܐ: ܥܨܳܝܐ ܠܡܶܥܒܕ ܣܘܥܪܢܐ ܡܕܡ ܩܛܝܼܪܐܝܬ ܒܶܠܥܕ ܨܒܝܢܐ.  Dayatma / Empoze / Opression / İnsisting / İmpose

[17] ܥܫܘܼܩܝܳܐ: İftira / Karalama / Calumny / Slander / Defamation

[18] ܫܘܼܒܙܳܙܳܐ: ܡܼܢ ܬܘ̈ܠܕܬܐ ܕܰܟܢܘܼܬܢ İstismar / Exploitation

[19] ܡܰܩܠܳܢܐ ܘܡܰܩܠܳܢܘܼܬܐ: Hafifletici / Hafifletmek / Lighten / Palliative / Palliation 

[20]  ܡܰܕܠܳܢܐ ܘܡܰܕܠܳܢܘܼܬܐ:  Kolaylaştıran / Kolaylaştırıcı / Kolaylaştırma / Faciliator / Faciliate / Facilitation  

[21]  ܡܘܼܙܳܪܐ: Gerilim / Tension

[22]  ܫܰܝܳܐ: ܐܝܩܪܐ ܪܒܐ. Haysiyet / İnsan Onuru / Dignity

[23]  ܒܘܼܪܣܳܡܳܐ: ܡܼܢ ܬܘ̈ܠܕܬܐ ܕܰܟܢܘܼܬܢ Gülümseme / Tebessüm / Smile

[24]  ܫܘܼܦܪܳܚܳܐ: ܡܼܢ ܬܘ̈ܠܕܬܐ ܕܰܟܢܘܼܬܢ Kendini Beğenmişlik / Smugness

[25]  ܕܝ̈ܢܐ ܐܰܡܘܼ̈ܡܳܝܶܐ: ܟܐܡܬ ܕܝ̈ܢܐ ܩܰܠܒܳܝ̈ܐ. ܛܟܢܐ ܗܢܐ ܚܕ ܗ̱ܘ ܡܼܢ ܚܰܫܚ̈ܬܐ ܕܬܰܘܠܕ̈ܬܝ. Kalıp Yargılar / Stereotipler Stereotypes

[26]  ܕܝ̈ܢܐ ܩܰܕ̈ܡܶܐ: Önyargı / Precudice

[27]  ܫܘܼܚܳܡܳܐ: ܐܰܘܟܶܡ. ܐܰܚܫܶܟ. ܚܰܒܶܠ ܫܡܳܐ ܕܛܳܒܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫ. Karalama / Scribble / Defamation

[28]  ܥܰܪܒܳܐ: ܐܳܨܘܼܬܐ ܟܐܡܬ ܡܳܐܢܳܐ ܐܘ ܠܰܓܬܳܐ ܕܩܰܝܣܰܐ ܕܡܬܬܠܝܼܫ ܒܗܿ ܠܰܝܫܐ. Hamur Teknesi / Hamur Leğeni / Dough Boat 

[29]  ܢܰܚܬܿܘܼܡܳܐ: ܗܿܘ ܕܐܳܦܶܐ ܘܰܡܬܰܩܶܢ ܠܰܚܡܳܐ. Fırıncı / Baker 

[30]  ܪܶܦܬܳܐ: Titreşim / Kıpırtı / Vibration / Stirring

[31]  ܚܶܫܬܳܐ: His / Sezi / Sezgi / Feeling / İntutition / Sentience


 
Please Leave Your Thinking

Leave a Comment

You can also send us an email to karyohliso@gmail.com