ܝܠܕܐ ܒܪܝܟܐ 2015 - Karyo Hliso
Yusuf Begtas:

ܝܠܕܐ ܒܪܝܟܐ 2015

ܝܰܘܣܶܦ ܒܶܓܬܰܫ

 

ܝܠܕܐ ܒܪܝܟܐ 2015

ܗܘܼ ܡܘܼܪܡܳܪܐ ܫܩܰܠ ܚܐܦܐ ܒܢܰܩܝ̈ܦܘܳܬܗ.

ܘܐܒܝܼܕ ܗ̱ܘ ܘܰܚܠܝܼܨ ܠܫܢܐ ܕܫܰܝܢܐ ܒܦܢܝ̈ܬܐ ܕܐܬܪܢ ܣܒܐ: ܒܝܬܢܗܪܝܢ.

ܘܚܒܝܼܫܝܢ ܘܰܙܪܝܼܒܝܢ ܣܘܼ̈ܟܳܝܐ ܒܟܰܘܫܐ ܕܫܚܝܼ̈ܩܳܬܐ ܕܚܫ̈ܐ ܘܕܘܢ̈ܩܐ....

ܘܗܝܡܢܘܬܐ ܡܬܕܰܘܢܐ. ܘܚܘܒܐ ܡܬܕܰܘܝܐ. ܘܣܒܪܐ ܡܬܡܥܣ...

ܐܠܐ ܣܘ̈ܟܳܠܐ ܒܰܣܝܼ̈ܡܐ ܘܰܡܠܒܳܒ̈ܢܐ ܕܝܰܠܕܐ ܥܳܠܒܝܼܢ ܬܚܘ̈ܡܐ ܕܚܰܫܚ̈ܳܬܐ ܕܡܘܼܪܡܳܪܐ ܗܢܐ. ܘܬܳܟܣܝܼܢ ܚܐܦܐ ܠܐ ܙܗܝܼܪܐ ܕܩܰܠܝܼܠܘܬܗ ܕܪܝܼܫܬܐ. ܕܚܘܼܟ̈ܳܡܝܗܘܢ ܒܪ̈ܝܼܟܐ܆ ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܠܣܘ̈ܟܠܐ ܕܢܝܼܫܐ ܘܡܨ̈ܥܳܝܐ ܡܰܢܗܪܝܢ. ܐܠܐ ܐܦ ܠܥܠܡܐ ܓܰܘܳܝܐ ܕܒܰܪܢܫܐ: ܠܥܠܡܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ. ܘܠܥܠܡܐ ܕܪ̈ܓܫܐ. ܘܠܥܠܡܐ ܕܣܘܼܟܳܠܐ.

ܥܠܗܕܐ ܗܘ ܢܝܼܫܐ ܘܨܰܘܒܗ ܕܠܐ ܥܰܪܒܘܢܐ ܦܳܝܫܝܼܢ ܘܰܒܚܘܼܒܳܠܐ ܩܳܝܡܝܢ ܒܠܥܕ ܫܘܼܒܳܠܐ ܘܐܺܝܳܠܐ ܘܣܘ̈ܟܳܠܐ ܕܝܰܠܕܐ ܐܠܗܝܐ: ܕܢܳܦܚ ܪܘܼܚܐ ܚܕܰܬܐ ܘܰܫܠܳܡܐ ܬܰܩܢܳܐ ܘܚܘܼܒܐ ܚܰܣܝܐ ܒܗܠܝܢ ܕܚܝ̈ܐ. ܕܣܘܼ̈ܟܠܘܗܝ܆ ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܠܚܝ̈ܐ ܟܢܘܼܫܝ̈ܝܐ «ܥܳܠܡܳܢ̈ܝܐ» ܡܰܥܬܪܝܢ܆ ܐܠܐ ܐܦ ܠܗܿܢܘܢ ܪ̈ܘܼܚܢܳܝܐ «ܥܳܠܡܝܼ̈ܢܳܝܐ». ܕܬܳܪܨܝܼܢ ܡܰܪܕܝܼܬܐ ܕܒܪܢܫܐ ܠܘܬ ܨܰܘܒܐ ܕܐܠܗܐ ܘܨܰܘܒܐ ܕܩܰܪܝܼܒܐ.

ܡܟܐ ܒܪ̈ܦܬܐ ܕܚܘܼܒܳܐ ܗܢܐ ܬܗܢܝ̈ܬܐ ܘܒܘܼܪ̈ܟܐ ܕܥܐܕܐ ܡܩܪܒ ܐ̱ܢܐ ܠܣܚܳܦ̈ܐ ܕܣܘܼܪܝܳܝܘܼܬܐ ܘܣܕܪ̈ܐ ܕܡܫܚܳܝܘܬܐ.ܒܣܒܪܐ ܕܢܗܘܐ ܡܨܥܝܐ ܛܒܐ ܠܡܶܬܪܰܥܕܳܢܘܼܬܐ ܕܬܰܫܥܝܼܬܢ ܒܠܒ̈ܘܳܬܐ ܡܛܠ ܕܘܼܒܳܪܐ ܘܬܘܼܩܳܢܐ ܡܣܬܰܟܝܢܐ....

ܚܝ̈ܐ ܢܛܝܪ̈ܐ ܘܚܠܝ̈ܡܐ ܘܫܰܠ̈ܡܐ ܘܟܘܼܫܳܪܐ ܡܢܰܨܚܢܐ ܘܚܘܼܠܡܢܐ ܛܒܐ ܕܪܚܝܼܩ ܡܼܢ ܓܕ̈ܫܐ ܗܰܦܟ̈ܝܐ ܘܡܰܟܝ̈ܢܐ. ܥܘܼܙܳܝܐ ܘܚܘܼܣܳܢܐ ܠܝܪܬܘܼܬܢ ܘܬܰܩܢܘܼܬܐ ܠܦܢ̈ܝܬܐ ܕܐܬܪܢ....

ܥܐܕܐ ܒܪܝܟܐ ܘܫܢ̱ܬܐ ܕܒܘܼܪ̈ܟܬܐ ܥܡ ܫܠܡ̈ܐ ܘܐܝܩܪ̈ܐ ܠܟܠ.

24 ܟܢܘܢ ܩܕܝܡ 2015 ܡܪܕܝܢ ܡܕܝܢܬܐ ܥܬܝܩܬܐ.

 

ܝܰܘܣܶܦ ܒܶܓܬܰܫ


 
Please Leave Your Thinking

Leave a Comment

You can also send us an email to karyohliso@gmail.com