Article - Karyo Hliso
Yusuf Begtas:


ܢܝܪܐ ܕܠܫܢܐ

ܝܰܘܣܶܦ ܒܶܓܬܰܫ

 

ܢܝܪܐ ܕܠܫܢܐ

ܢܝܪܐ ܠܐ ܡܬܦܰܠܥܳܢܐ ܕܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܣܝܡ ܗ̱ܘ ܥܠ ܟܬܦ̈ܬܐ ܕܡܰܚ̈ܒܳܢܘܗܝ. ܟܕ ܠܐ ܡܰܨܝܐ ܕܢܥܪܘܩ ܡܼܢ ܡܬܬܚܝ̈ܒܳܢܝܬܗ ܘܣܢܝ̈ܩܘܳܬܗ܆ ܘܠܝܬܐ ܗ̱ܝ ܕܢܰܫܡܥ ܩܠܗ ܚܰܒܝܐ܆ ܗܢܐ ܕܣܢܝܩ ܗ̱ܘ ܠܐܝܳܠܐ ܘܐܘܼܫܳܦܐ ܕܪܰܩܝܩܘܬܐ ܕܠܒܐ. ܘܰܥܛܘܼܦܝܐ ܕܥܰܡܠܐ ܘܐܘܼܟܦܳܢܐ ܫܰܪܝܪܐ ܕܪܳܓܫ ܘܕܳܐܩ ܬܥܝܼܫܘܬܗ ܘܰܩܛܝܼܦܘܬܗ.

ܢܨܚܢܐ ܘܩܘܼܝܡܐ ܕܠܫܢܐ ܬܰܠܝܐ ܗ̱ܘ ܒܡܰܦܪܝܳܢܘܼܬܗ ܦܬܝܼܟܬܐ. ܘܡܬܚܰܫܚܳܢܘܬ ܚܘܼ̈ܫܳܚܰܘܗܝ ܛܶܟܢ̈ܳܝܐ ܘܐܰܒܗ̈ܝܐ܆ ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܠܠܫܢܐ ܡܕܰܠܠܐ ܘܡܥܰܫܢܐ܆ ܐܠܐ ܐܦ ܡܚܰܕܬܐ ܣܳܚܪ̈ܳܬܐ ܕܡܰܪܕܘܬܐ ܒܕܳܪ̈ܬܐ ܕܒܢ̈ܝ ܐܘܡܬܐ ܘܒܳܢܝܐ ܒܝܢܬܗܘܢ ܬܰܪܥܝܼܬܐ ܣܦܝܼܪܬܐ...

ܠܫܢܐ ܝܰܠܕܐ ܗ̱ܘ ܕܰܟܬܝܼܒܬܐ ܘܬܰܪܥܝܼܬܐ. ܘܕܳܡܐ ܠܢܗܪܐ. ܟܡܐ ܕܓܳܐܚ܆ ܡܬܡܪܩ ܘܢܳܨܚ ܘܫܳܦܪ ܘܦܳܩܚ ܘܥܳܫܢ ܘܪܳܘܚ ܘܡܬܡܠܛ ܒܡܠܘ̈ܐܐ ܙܘܡ̈ܝܐ ܕܬܰܪܥܝܼܬܐ ܣܦܝܪܬܐ.

ܡܛܠܗܕܐ ܝܳܗܘܒܘܬ ܪܘܼܚܐ ܘܡܰܚܡܳܢܘܬܐ ܘܰܡܢܰܚܡܳܢܘܼܬܐ ܕܣܘ̈ܟܳܠܐ ܐܒܝ̈ܕܐ ܕܚܘܼ̈ܫܳܚܐ ܘܛܟ̈ܢܐ ܐܰܒܳܗ̈ܝܐ ܡܰܩܢܝܐ ܚܰܝܠܐ ܬܰܪܥܝܼܬܳܢܳܝܐ ܚܰܕܬܐ ܠܣܘܼ̈ܟܳܠܝܳܬܐ ܕܟܢܘܼܫ̈ܝܳܝܳܬܐ ܘܫܪܟܐ ܕܡܣܬܰܢ̈ܩܳܢܝܳܬܐ.

ܘܠܐ ܙܕܩ ܕܢܛܥܐ ܕܠܡ ܠܐ ܦܳܛܪܐ ܛܘܒܬܢܘܬܐ ܕܡܬܩܰܢܝܐ ܒܬܫܡܫܬܐ ܕܠܫܢܐ. ܕܚܰܕܘܬܗ ܠܐ ܚܳܣܪܐ ܘܐܦܠܐ ܒܳܨܪܐ....

 

ܝܰܘܣܶܦ ܒܶܓܬܰܫ


 
Please Leave Your Thinking

Leave a Comment

You can also send us an email to karyohliso@gmail.com